Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ

Перелік типових задач з курсу “Економічна безпека бізнесу”

 

Завдання 1. На основі вихідних показників, наведених в таблиці, необхідно визначити рівень техніко-технологічної безпеки підприємства ТОВ «Бінарія», зробити висновок щодо його зміни за 3 останні роки і обґрунтувати шляхи підвищення.

Таблиця

Показники для визначення рівня техніко-технологічної безпеки підприємства ТОВ «Бінарія»

Показники

Значу-щість показ-ника

Значення показника

норма-тивне

фактичне

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Рівень механізації та автоматизації виробництва, %

0,12

70

65

50

80

2. Рівень прогресивності тех­нологічних процесів, %

0,2

80

50

60

75

3. Середній вік технологічних процесів, років

0,13

4,0

4,5

5,0

4,2

4. Середній строк експлуатації технологічного устаткування, років

0,1

7,5

7,0

8,0

7,0

5. Фондоозброєність праці персоналу, тис. грн./ особу

0,05

20,0

19,0

17,0

20,0

6. Фондовіддача основного капіталу, грн./грн.

0,05

10,0

9,0

9,5

10,5

7. Рівень зносу основного капіталу, %

0,1

15

29

35

26

8. Коефіцієнт оновлення основного капіталу, %

0,05

5

3,8

3,5

4,2

9. Рівень корисного використання матеріалів, %

0,05

90

92

90

94

10. Рівень браку, %

0,07

0,1

0,15

0,2

0,12

11. Рівень інноваційності продукції, %

0,08

10

12

7

10

 

 

Завдання 2. На основі вихідних показників, наведених в таблиці, визначити рівень інтелектуальної безпеки ТОВ «Старт», зробити висновок щодо його зміни за 3 останні роки і обґрунтувати шляхи підвищення.

Таблиця

Показники для визначення рівня інтелектуальної безпеки ТОВ «Старт»

Показники

Значущість показників

Значення показника

норма-тивне

фактичне

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1. Частка працівників з високою кваліфікацією, %

0,15

5,0

5,0

6,0

6,5

2. Рівень підвищення кваліфікації кадрів, %

0,25

10,0

8,0

9,0

9,5

3. Плинність працівників з високою кваліфікацією, %

0,15

6,0

8,0

7,0

5,0

4. Частка працівників з вищою освітою, %

0,2

25,0

27,0

26,5

22,0

5. Рівень винахідницької (раціоналізаторської) активності, од./особу

0,25

0,1

0,15

0,14

0,15

 

Завдання 3. Ви займаєте посаду менеджера відділу стратегічних досліджень підприємства «Альфа», яке займається виробництвом чаю. Використовуючи матрицю Бостонської консалтингової групи (БКГ) і дані про портфель підприємства, наведених в таблиці, необхідно:

 1. Встановити перспективність ринкової позиції різних видів продукції підприємства у звітному році.
 2. Запропонувати портфельну стратегію для підприємства.

Таблиця

Характеристика портфеля пропозицій підприємства

Види продукції

 

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

 

Частка ринку

у звітному році , %

За минулий рік

 

За звітний рік

 

підпри­ємства

 

конку­рента

 

А

100

120

10

20

Б

350

360

20

15

В

180

200

15

20

 

 

Завдання 4. На основі методики багатовекторного оцінювання рівня економічної безпеки бізнесу необхідно діагностувати рівень надійності контрагента ТОВ «Скаляр», використовуючи дані, наведені в таблиці.

 •  

Ситуаційна діагностика економічного контрагента ТОВ «Скаляр»

 •  

Коефіцієнт значущості критерію

Шкала відповідності критеріїв вимогам

Точно відповідає

Ймовірно відповідає

 •  

Ймовірно не відповідає

Точно не відповідає

 •  
 1.  

 

 1.  

 

 

 

Досвід роботи

 1.  
 1.  

 

 

 

 

Фінансове становище

 1.  

 

 1.  

 

 

 

Обов’язковість виконання контрактів

 1.  

 

 

 1.  

 

 

Тенденції розвитку

 1.  

 

 1.  

 

 

 

Економічний потенціал

 1.  

 

 

 1.  

 

 

Максимальна оцінка в балах

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 

 

Завдання 5. За розрахунками фахівців підприємства ТОВ «Інформ», для прийняття раціональних рішень з метою управління підприємством необхідно інформації обсягом 15200 Гб за рік. За приблизними підрахунками, загальний обсяг інформації, яка циркулює на підприємстві ПП «Стандарт» складає 14500 Гб, з якої 20 % є нерелевантною інформацією. Зовнішні експерти, проаналізувавши інформаційні потоки на підприємстві, встановили, що коефіцієнт суперечливості інформації, яка використовується його менеджерами при прийнятті рішень, складає 0,85. Визначити рівень інформаційної безпеки підприємства.

 

Завдання 6. Використовуючи інтегральний індикаторний підхід необхідно визначити рівень фінансової безпеки ПП «Штерн» на основі даних, наведених в таблиці.

Таблиця

Показники для визначення рівня фінансової безпеки підприємства

Назва показника

Порівняльний індекс показника, коеф.

Темп зміни показника, коеф.

Коефіцієнт значущості показника, коеф.

Ймовірність реалізації ризиків по фінансовій складовій

Рентабельність виробництва

1,3

0,95

0,06

0,25

Рентабельність продукції

1,35

0,98

0,07

Рентабельність капіталу

1,1

1,1

0,09

Фондовіддача

1,9

1,2

0,1

Частка простроченої кредиторської заборгованості

0,8

0,85

0,13

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

0,9

1,0

0,15

Коефіцієнт автономії

1,1

1,4

0,2

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,5

1,2

0,2

 

 

Завдання 7. На основі даних господарської діяльності підприємств, наведених в таблиці, необхідно спрогнозувати за допомогою моделі Е. Альтмана ймовірність банкрутства підприємств, та проаналізувати можливі шляхи уникнення банкрутства.

Таблиця

Окремі показники господарської діяльності підприємств за 2017р.

Показник

 

Сума, тис. грн.

ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «ХАРКІВ’ЯНКА»

ПАТ «ЧЕРНIГIВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СТРIЛА»

ПАТ «Насосенергомаш»

Виручка від реалізації продукції

184342

83452

1179993

Податок на додану вартість

33182

15021

212399

Валові витрати на виробництво і реалізацію продукції

164374

66567

823119

Нерозподілений прибуток

19844

21051

814231

Вартість оборотного капіталу

33961

22591

789717

Загальна вартість активів

332744

46461

1393247

Позиковий капітал

210179

23109

393315

Статутний капітал

122565

23352

999932

 

 

 

Завдання 8. На основі даних господарської діяльності ПАТ "Веселка", наведених в таблиці, необхідно спрогнозувати за допомогою чотирьохфакторної моделі фінансової неспроможності (Р. Таффлер, Г.Тишоу) ймовірність банкрутства підприємства.

Таблиця

Окремі показники господарської діяльності ПАТ "Веселка"

Показник

Значення

Операційний прибуток, тис.грн.

220

Сума зобов'язань, у т.ч.:

 • короткострокові зобов'язання, тис.грн.
 • довгострокові зобов'язання, тис.грн.

 

800

250

Рентабельність продажу, %

25

Активи.:

 • оборотні активи, тис.грн.
 • необоротні активи , тис.грн.

 

1120

1400

 

 

 

Завдання 9. Оцінити рівень платоспроможності та фінансової стійкості ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» в динаміці за наведеними даними. Прокоментувати ідентифіковану динаміку.

Таблиця

Вихідні дані для розв’язку задачі*

Показник

2015

2016

2017

Коефіцієнт структури капіталу

0,6

0,3

0,4

Частка грошових коштів у загальній величині оборотних активів

0,0578

0,0082

0,0669

Коефіцієнт поточної заборгованості

0,07

0,09

0,10

Необоротні активи, тис. грн.

5 547 886

1 908 050

2 274 584

Дебіторська заборгованість (ДЗ) (в т.ч. оформлена векселями), тис. грн.

2 357 309

4 549 697

5 109 506

Власний капітал (ВК), тис. грн.

6 708 568

5 543 346

6 265 384

*Примітка. Відомо, що поточні фінансові інвестиції (ПФІ), а також необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття і зобов’язання, пов’язані з ними на підприємстві за період 2013-2015 рр. - відсутні.

 

Завдання 10. Загальна площа, яку використовує підприємства ВАТ «Хімпромбуд» складає 43,5 га, з якої, за даними фахівців підприємства, 3,4 га – ушкоджена площа, 5,5 га – енергетично забруднена площа, 7,2 га – площа, зайнята під звалища. Коефіцієнт забруднення хімічними речовинами води поблизу підприємства складає 1,5, повітря – 0,9. Коефіцієнти, що враховують: а) ступінь ушкодження ландшафту - 0,15; інтенсивність енергетичного забруднення – 0,1; небезпеку речовин у відходах – 0,25; небезпеку речовин у воді – 0,3; небезпеку речовин у повітрі – 0,2. Визначити рівень екологічної безпеки підприємства.

 

Завдання 11. На основі даних щодо часткових функціональних критеріїв економічної безпеки підприємства «Альфа», наведених в таблиці, необхідно визначити інтегральний показник економічної безпеки підприємства.

Таблиця

Часткові функціональні критерії економічної безпеки підприємства та їх значущість

Показники

Функціональні складові економічної безпеки підприємства (ЕБП)

Фінансова

Інтелектуальна і кадрова

Техніко-технологічна

Політико-правова

Інформаційна

Екологічна

Силова

Значення часткових функціональних критеріїв  ЕБП, коеф.

0,9

0,8

0,8

0,4

0,75

0,3

0,5

Значущість функціональних складових ЕБП, коеф.

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

 

 

Завдання 12. Підприємство А за звітний фінансовий рік реалізувало товарної продукції на суму 5 млн. грн., прибуток від фінансових операцій склав - 100 тис. грн, прибуток від надзвичайної діяльності – 20 тис. грн, інвестиційної – 10 тис. грн.

Виробнича собівартість реалізованої продукції  становила 4 млн. грн, позавиробничі витрати - 5 % від виробничої собівартості продукції. Сума планових до нарахування амортизаційних відрахувань в розрахунковому році передбачена у розмірі 200 тис. грн. Необхідно встановити на основі відтворювального підходу чи знаходиться підприємство в стані економічної безпеки, якщо відомо, що величина реінвестованого прибутку має скласти 50 % від величини чистого прибутку підприємства, темпи інфляції – 5% за рік, а ставка податку на прибуток становить 25 %.

 

Завдання 13. На основі даних, наведених в таблиці, необхідно визначити рівень економічної безпеки ПП «Альфа», ДП «Альтазар» і ТОВ «Зоряна».

Таблиця

Вихідні дані для розрахунку рівня економічної безпеки

№ з/п

Показник

Підприємства

ПП

«Альфа»

ДП «Альтазар»

ТОВ «Зоряна»

1

Амортизаційні відрахування, тис. грн

162,0

856,2

525,5

2

Темпи інфляції за рік, %

12,0

12,0

12,0

3

Чистий прибуток, що спрямовується на реінвестування в поточному році, тис. грн

84,5

1385,0

510,6

4

Реінвестовані накопичення минулих років, тис. грн

-

90,6

150,0

5

Кредити банку в розрахунку на рік (з урахуванням сплати відсотків), тис. грн

-

100,0

-

6

Обсяг інвестицій, необхідних для впровадження нововведень, тис. грн

95,6

645,2

455,2

7

Обсяг інвестицій, необхідних для мінімізації витрат підприємства, тис. грн

48,5

1235

689,5

8

 Інвестиції, необхідні для розширення і диверсифікації виробництва, тис. грн

68,9

1612,5

978,8

9

Обсяг інвестицій, необхідних для розширення сфери використання послуг ринкової інфраструктури, тис. грн

86,3

895,5

344,1

 

 

Завдання 14. На основі даних, наведених у таблиці, визначити рівень економічної безпеки ПП «Злагода», ТОВ «Крокус» і ТОВ «Фанті».

Таблиця

Вихідні дані для розрахунку рівня економічної безпеки

№ з/п

Складова економічної безпеки підприємства

Коефіцієнт вагомості і)

Макси-мальний рівень (Ni)

Фактичний якісний рівень економічної безпеки (ni)

ПП

«Злагода»

ТОВ «Крокус»

ТОВ «Фанті»

1

Фінансова

0,13

4

3

2

3

2

Інтелектуальна

0,12

3

2

3

1

3

Кадрова

0,11

3

2

3

2

4

Технологічна

0,09

3

3

2

2

5

Правова

0,07

5

3

4

2

6

Інформаційна

0,13

3

3

2

1

7

Силова

0,10

3

3

3

3

8

Ринкова

0,10

7

5

4

6

9

Інтерфейсна

0,10

5

5

4

3

10

Екологічна

0,05

5

4

5

4