Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економічний аналіз

 

Практична робота №1

З дисципліни «Економічний аналіз»

Студента (тки) групи________________

______________________________________________________ (ПІП)

Тема:  Методи елімінування.

Задача 1

Маємо дані про обсяг товарної  продукції підприємства, кількість верстатів та кількість днів, відпрацьованих одним верстатом. Визначити:

 1  середній виробіток верстата;

2)   величину впливу  на обсяг продукції факторів :

 - зміни  кількості верстатів;

-  зміни кількості годин, відпрацьованих одним верстатом ;

- зміни середнього виробітку за 1 верстато-годину .

 Вплив факторів здійснити методами:

-  абсолютних різниць;

Зробити висновки.

Показники

План

Факт

Відсоток виконання плану

Відхилення (+,-)

1.Обсяг товарної продукції, тис. грн.(ТП)

 

 

 

 

2.Кількість верстатів , шт.. (КВ)

 

 

 

 

3.Кількість годин відпрацьованих одним верстатом (КГ)

 

 

 

 

4.Середній виробіток за 1 верстато-годину, грн.(В)

?

?

 

 

 

Вихідні дані

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.ТП

 а)за планом

600

1055,2

1764

1005

1500

1945

2000

1504

3360

3069

б)фактично

570

 9 70

1785,6

1110

1476

1950

2524

1774

3200

3650

2.КВ

 а)за планом

 

10

 

15

 

20

 

25

 

30

 

35

 

40

 

45

 

50

 

55

б)фактично

12

13

25

24

33

32

45

48

54

58

3.КГ

а) за планом

 

2000

 

  1950

 

1960

 

1960

 

1850

 

1850

 

1950

 

1880

 

1920

 

1980

б)фактично

1870

1950

1860

1850

1790

1680

1870

1680

1730

1800

 

Розв’язок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2

На основі даних таблиці визначити:

 • результативний показник фондовіддача;
 •  вплив на фондовіддачу факторів :

а) річної програми випуску продукції; 

б) зміни рівня цін;

в) середньорічної вартості основних фондів, методом ланцюгових підстановок;

 • зробити висновки

Показник

План

Факт

Темп росту,%

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

(ОФ)

 

 

 

Річна програма випуску продукції, шт.

(ВП)

 

 

 

Ціна одиниці продукції, грн.

(Ц)

 

 

 

Фондовіддача

?

?

 

 

Вихідні дані

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.ОФ за а)планом

5150

1800

1400

3000

5900

7230

650

490

270

1100

Фактично

6080

1850

1360

3150

5790

7090

690

520

295

1050

2.ВП за планом

23000

20000

15000

5000

1000

2460

800

1000

2200

3100

Фактично

28000

21000

15000

4850

1100

2500

750

975

2300

3150

3.Ціна за планом

300

100

80

580

620

280

910

550

125

380

Фактично

290

120

85

590

650

295

910

520

120

395

 

Розв’язок:

 

 

 

 

Практична робота №2

З дисципліни: Економічний аналіз

Студента (тки) групи ____________

________________________________________________________(ПІП)

Тема:  Метод відносних  різниць та індексний метод

  Завдання практичної роботи

Задача 1.

Визначити:1) результативний показник  -  фонд заробітної плати робітників ;

2) вплив  на зміну результативного показника методом відносних різниць таких факторів:

 -середньогодинної тарифної ставки;   середньооблікової кількості робітників; середнього числа днів роботи; середньої тривалості робочого дня. Зробити висновки.

Показники

Середньогодинна тарифна ставка (грн)

(С)

Середнє число днів роботи

 

(Д)

Середня тривалість робочого дня

 год.  (Т)

Кількість робітників

 

(ЧР)

Фонд заробітної плати, грн..

(ФЗП)

План.

 

 

 

 

?

Факт.

 

 

 

 

?

Відносне

Відхилення,%

 

 

 

 

 

 

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1)ЧР за планом

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

-фактично

23

21

35

29

40

39

48

53

62

68

2)Т за планом

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

-фактично

7.8

7.9

7.6

7.7

7.8

7,8

7,9

7,7

7,9

7,7

3)Д за планом

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

-фактично

230

232

235

230

229

227

230

225

232

295

4)С за планом

33

34

35

   38

40

38

39

30

41

32

фактично

33

35

37

39

17

38

39

32

41

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2.

Маємо дані про зміни в реалізації верхнього одягу  у магазині за 2  періоди:

Вид продукції

Ціна за одиницю товару, грн.

Кількість реалізованого товару, шт.

Базовий

Звітний

базовий

Звітний

Пальта Чоловічі

Пальта жіночі

 

 

 

 

Визначити:

1)  загальні індекси цін, фізичного обсягу реалізованого товару та товарообігу;

2) обчислити   абсолютний приріст  вартості продукції в цілому та за рахунок зміни цін та фізичного обсягу.  Зробити висновки

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пальта чол..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

1650

1700

1750

1800

1850

900

1950

1000

1050

1620

1670

1720

1780

1840

1890

930

1940

1025

1045

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

10

15

12

15

20

25

22

25

20

30

Пальта жін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

1850

1900

1950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1830

1880

1920

1950

980

1080

1125

1100

1190

1300

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

30

25

35

33

45

43

52

58

58

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 3

Тема. Аналіз фінансових результатів.

Мета: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок  з питань розрахунку та аналізу показників фінансових результатів,  впливу факторів на їх зміну .  

Вид заняття: практична робота.

Методи проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота студента.

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: калькулятори, заповнені форми фінансової звітності: ф.1 «Баланс» та ф.2 «Звіт про фінансові результати», завдання практичної роботи.

Рекомендована література

 1. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. 
 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.  (Розділ 7, ст. 170-203).

Основні теоретично-розрахункові положення теми

І. Аналіз фінансових результатів.

 

 Згідно з П(С)БО 3 Звіт про фінансові результати  містить такі статті прибутків:

1. Валовий прибуток – це різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

2. Прибуток  від операційної діяльності – це алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

 3. Фінансовий результат   до оподаткування – це алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності,доходу від участі в  капіталі, фінансових та інших доходів, втрат від участі в капіталі, фінансових та інших витрат .

4.  Чистий фінансовий результат  – це алгебраїчна сума фінансового результату  до оподаткування, витрат (доходу) з податку на прибуток, та прибутку (збитку) від припинення діяльності після оподаткування.

В процесі аналізу валового та чистого прибутку порівнюють фактичні дані з плановими (базовими) і знаходять абсолютне та відносне відхилення. Визначають рівень виконання плану  та виявляють фактори, які вплинули на зміну прибутку.

Основні фактори, які впливають на прибуток:

 1. зміна обсягу продукції;
 2. зміна витрат (собівартості).

Далі визначають резерви збільшення прибутку.

 

ІІ. Аналіз рентабельності.

Показниками рентабельності продукції є:

 • Загальна рентабельність – розраховується як відношення прибутку від реалізації  середньорічної вартості основних засобів і матеріальних оборотних коштів.

Rзаг = , де

ВП – валовий прибуток;

ОФс – середньорічна вартість основних засобів;

ОбФ – середньорічна вартість оборотних коштів

 • Рентабельність  продукції - розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції  до собівартості продукції. Таким чином розраховується прибуток на одну гривню виручки.

Rпродукції  = %, де

П – прибуток від реалізації продукції (валовий прибуток);

С – собівартість реалізованої продукції..

 • Рентабельність виробу – співвідношення прибутку від виробу до собівартості самого виробу.

Ri = , де

Ri – рентабельність i-го виробу продукції, %;

Ці, Сі – відповідно ціна і собівартість i-го виробу продукції.

 • Прибуток на 1 грн виручки..

Rпродукції  =  де

 

Після визначення рівня рентабельності обчислюють вплив факторів на рівень рентабельності  методом ланцюгових підстановок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 3

Дисципліна: «Економічний аналіз»

По темі «Аналіз фінансових результатів»

Студента групи ____________

 

 

ЗАДАЧА 1

На підставі ф.2  «Звіту про фінансові результати» проаналізувати структуру доходів підприємства. Зробити висновки.

Аналіз структури доходів, тис. грн.

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+.-)

Темп зростання,%

сума

питома вага,%

сума

питома вага,%

1.Чистий дохід  від реалізації продукції

 

 

 

 

 

 

2.Інші операційні доходи

 

 

 

 

 

 

3.Дохід від участі в капіталі

 

 

 

 

 

 

4.Інші фінансові доходи

 

 

 

 

 

 

5.Інші доходи

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

 

100

 

100

 

 

Висновок:

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 2

На підставі ф. 2 «Звіту про фінансові результати» дайте оцінку загальній сумі прибутку та окремим  його видам.

Аналіз прибутку підприємства, тис. грн.

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+;-)

Темп зростання, %

1. Валовий прибуток

 

 

 

 

2. Прибуток від операційної діяльності

 

 

 

 

3. Прибуток   до оподаткування

 

 

 

 

4. Чистий прибуток

 

 

 

 

Висновок:

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 3

На основі даних ф. 2 «Звіту про фінансові результати» та ф.1 «Балансу»:

1) обчислити невідомі показники;

2) вивчити вплив факторів на зміну рентабельності продукції. Зробити висновки.

 

 

 

 

Аналіз рентабельності

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відносне відхилення, %

1. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.  (ф.2 )

 

 

 

2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. (ф.2)

 

 

 

3. Валовий прибуток ,тис.  грн.(ф.2)

 

 

 

4. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.(ф.1)

 

 

 

5.Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн.(ф.1)

 

 

 

6. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції , грн.

?

?

 

7. Рентабельність продукції, %

?

?

 

8. Загальна рентабельність,%

?

?

 

Висновок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 4

Маємо дані  про реалізацію продукції «А» на підприємстві, її собівартості та ціни. На основі даних свого варіанту розрахувати:

 1. загальний прибуток та його відхилення;
 2. вплив факторів на прибуток від реалізації продукції.Знайти резерви зростання прибутку

Аналіз прибутку від реалізації продукції «А»

В

А

Р

І

А

Н

Т

Реалізовано продукції, тонн

Собівартість 1т. реалізованої продукції, грн.

Ціна за 1т.,

грн.

Прибуток всього, грн.

Відхилення прибутку від плану, грн.

За планом

фактично

За планом

фактично

За планом

фактично

За планом

фактично

1

100

100

650

655

700

720

?

?

 

2

120

110

620

624

690

700

 

 

 

3

110

115

170

173

250

245

 

 

 

4

90

95

240

238

290

297

 

 

 

5

50

55

350

345

410

420

 

 

 

6

76

75

360

365

400

390

 

 

 

7

60

58

280

285

314

318

 

 

 

8

150

130

190

192

235

240

 

 

 

9

120

130

260

263

298

305

 

 

 

10

135

140

300

298

365

362

 

 

 

 

Практична робота № 4

Тема: Аналіз складу  майна та джерел його утворення.

Аналіз використання оборотних коштів на підприємстві.

 

Мета: навчитися аналізувати структуру майна,  стан основних засобів , структуру джерел формування засобів та ефективність використання оборотних засобів.

Вид заняття: практична робота.

 

Основні теоретично-розрахункові положення теми

Основні напрямки аналізу

1. Аналіз структури активів підприємства.

Основним джерелом аналізу є «Баланс».

Структура активів визначається співвідношенням кожного виду майна  в загальній валюті балансу. Структура визначається на початок та кінець року, робляться  висновки щодо структурних зрушень.

В даному розділі важливо встановити зміну основних та оборотних засобів в абсолютному та відносному вираженні, акцентують увагу на рух грошових коштів.

2. Аналіз стану основних засобів.

 Стан основних засобів вивчається за такими коефіцієнтами:

 • Коефіцієнт зносу на початок (кінець) року - характеризує частку перенесеної вартості основних засобів на створений продукт (суми зносу) в повній вартості основних засобів. Розраховується за формулою:

 • Коефіцієнт придатності - характеризує частку не перенесеної вартості основних засобів на створений продукт (залишкової вартості) в повній вартості основних засобів. Розраховується за формулою:

 

 ;              або               

- сума зносу на початок (кінець) року;

      - первісна вартість основних засобів  на початок (кінець) року.

     залишкова вартість ОЗ на початок (кінець) року.

3. Аналіз ефективності використання майна

Аналіз ефективності використання майна здійснюється за допомогою показників:

1.Рентабельність активів:  ,

Примітка: середня величина активів обчислюється:

2.Рентабельність власного капіталу -  показує величину прибутку,  що його одержує з кожної гривні, вкладеної у  підприємство:

3.Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

О к =  

Середня дебіторська заборгованість обчислюється 4.Оборотність коштів у розрахунках, днів       О к (д) =

5. Оборотність виробничих запасів, оборотів:      

6. Коефіцієнт оборотості оборотних засобів:

7.Оборотність оборотних засобів, днів       Ооб.з =

8.Оборотність капіталу, оборотів: Ов.к =

Приклад

Структура засобів підприємства (активів) (тис. грн.)             Таблиця 1

№п/п

Засоби

На початок року

На кінець

 року

Зміни (+, -)

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необоротні активи:

в тому числі:

- нематеріальні активи

- основні засоби (за залишковою вартістю)

- капітальні вкладення (незавершене будівництво);

- інші необоротні активи

70783.2

 

58.4

54793.9

 

7523.5

 

8407.4

29.75

 

0.02

23.03

 

3.16

 

3.53

66525.6

 

40.4

53729.6

 

4348.2

 

8407.4

23.7

 

0.01

19.14

 

1.5

 

3

-4257.6

 

-18

-1064.3

 

-3175.3

 

0

-6,01

 

-30.8

-1.9

 

-42.2

 

0

2

Оборотні активи:

в тому числі:

- запаси і витрати;

- грошові кошти;

- інші оборотні активи

167052,7

 

138576.8

785.7

27690.2

70.22

 

58.25

0.33

11.64

214006,3

 

187236.8

2216.2

24553.3

76.26

 

66.72

0.79

8.75

46953.6

 

48660

1430.5

-3136.9

28.1

 

35.1

182.1

-11.3

3

Вилучені активи (витрати майбутніх періодів)

77.3

0.03

117.5

0.04

40.2

52.0

 

Баланс

237913.2

100

280649.4

100

42736.2

17.96

 

Аналізуючи структуру засобів підприємства можна зробити висновок, що  структура оборотних активів  у підсумку балансу  становить 70% на початок  року і зростає до 76% на кінець, в той же час як оборотні активи майже 30% на початок і зменшуються до 23,7% на кінець. Загальна сума необоротних  активів зменшилися на 4257.6 тис.грн.(6.01%), зменшення відбувається по всім статтям. Найбільший відсоток у необоротних активів займають основні засоби, близько 23% на початок та 19% на кінець.

Оборотні активи, навпаки, збільшилися і це збільшення складає 46953.6 тис.грн. (28.1%),в основному за рахунок запасів і витрат (+48660 тис. абл.). Грошові кошти збільшилися на 182.1%, інші оборотні активи зменшилися на 11.3%. У оборотних коштах найбільший відсоток складають запаси і витрати структура яких на кінець року зросла на 8,5%

Витрати майбутніх періодів зросли на 52.0%

Загальний напрямок руху балансу становить + 42736.2 тис. грн., що вказує на  збільшення активів підприємства.

Все це свідчить про збільшення обороту підприємства і позитивні  тенденції у його роботі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота №4

З дисципліни «Економічний аналіз»

Тема: Аналіз складу  майна та джерел його утворення.

Аналіз використання оборотних коштів на підприємстві.

 

Студента(тки) групи _________

_____________________________________________________________(ПІП)

Назва підприємства     __________________________________________

 

Завдання 1.

За даними «Балансу» (ф.1 ) господарські засоби  необхідно згрупувати за економічними ознаками і порівняти в динаміці їхній склад і структуру. Зробити відповідні висновки.

Структура засобів підприємства (активів)

 Таблиця 1

№п/п

Засоби

На початок року

На кінець

 року

Зміни (+, -)

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Необоротні активи:

в тому числі:

- нематеріальні активи (р.1000);

- основні засоби (за залишковою вартістю) (р.1010);

-капітальні вкладення (незавершене будівництво) (р.1005);

- інші необоротні активи (р. 1030, р. 1035, р. 1040, р. 1045, р.1090)

 

 

 

 

 

 

2

Оборотні активи:

в тому числі:

- запаси і витрати (р.1100 + р. 1110);

- грошові кошти; (р. 1165)

- інші оборотні активи ( р. 1125- р. 1155; р. 1190)

 

 

 

 

 

 

3

Вилучені активи (витрати майбутніх періодів) (р. 1170)

 

 

 

 

 

 

 

Баланс (р. 1300)

 

100

 

100

 

 

Висновки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

За даними «Балансу» розрахувати показники стану основних засобів на початок та кінець року. Зробити висновки.   

Аналіз стану основних засобів                                   Таблиця 2.

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна,

%

Основні засоби за залишковою вартістю, тис. грн.

 

 

 

Основні засоби за первісною вартістю, тис. грн.

 

 

 

Знос основних засобів, тис. грн.

 

 

 

Коефіцієнт зносу,%

 

 

 

Коефіцієнт придатності ,%

 

 

 

 

Розв’язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3.

За даними «Балансу» проаналізувати структуру джерел формування пасивів. Зробити висновки через які коштів відбувалась зміна вартості майна. Визначити коефіцієнт незалежності.

 

 

 

 

Склад і структура джерел формування засобів підприємства (пасивів)      Таблиця 3

№п/п

Джерела засобів

На початок року

На кінець

 року

Зміни (+, -)

тис.грн

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Власні кошти:

в тому числі:

 • статутний капітал (р.1400)
 • інший власний капітал (р.1405 – р. 1430)
 • капітал у власних оборотних засобах (р.1195 мінус -р.1695)

 

 

 

 

 

 

2

Позичені кошти:

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

2.1 довгострокові зобов’язання (р. 1595)

в % до позичених коштів

 

 

 

 

 

 

 

2.2.поточні (короткострокові) зобов’язання (р. 1695)

в % до позичених коштів

 

 

 

 

 

 

 

   1. Короткострокові кредити (р.1600)

в % до позичених коштів

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Інша кредиторська заборгованість (р.1600 – р. 1660; р.1690)

в % до позичених коштів

 

 

 

 

 

 

 

2.3  наступні витрати і платежі та доходи майбутніх періодів (р. 1665 + р. 1520;+р.1525)

 

 

 

 

 

 

 

Баланс (р. 1900)

 

100

 

100

 

0

Висновки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота № 5

Тема: Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

 

       Мета: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок  з питань розрахунку та аналізу показників, що характеризують стійкість фінансового стану та платоспроможність підприємства на підставі даних фінансової звітності ф.1 “Баланс” та ф.2 “Звіт про фінансові результати”.

       Вид заняття: практична робота.

       Методи проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота студента.

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення: калькулятори, заповнені форми фінансової звітності: ф.1 “Баланс” та ф.2 “Звіт про фінансові результати”, завдання практичної роботи.

       Рекомендована література:

 1. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. (Тема 10, ст. 105-134).
 2. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.  (Розділ 7, ст. 204-271).

 

Основні теоретично-розрахункові положення теми.

І.Аналіз ліквідності і платоспроможності.

Ліквідність активів це величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів у грошові кошти, що менше необхідного часу для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його ліквідність.

Ліквідність балансу, або платоспроможність, забезпечується в тому разі, коли менш ліквідні активи покриваються відносно стійкими пасивами, а короткостроковим борговим зобов’язанням відповідає найбільш ліквідна частина активів.

Аналіз платоспроможності починають з оцінки ліквідності балансу, яка передбачає порівняння відповідних груп активів та пасивів підприємства.

Для оцінки ліквідності балансу, аналізу платоспроможності підприємства має значення поділ активів підприємства за ступенем їх ліквідності на такі основні групи:

 • найбільш активи (А1) (р.1165);
 • швидко ліквідні активи (А2)(р.1125,1135,1130,1155,1160;);
 • повільно ліквідні активи (А3)( р.1100,1190,1170);
 • важко ліквідні і активи (А4)(р.1095) .

Пасиви відповідно класифікуються на такі групи:

 • найбільш термінові пасиви (П1)(р.1620-1630; р.1690;1700);
 • короткострокові пасиви (П2) (р.1610-1615)  
 •  довгострокові пасиви (П3) (р.1500-1515);
 • постійні пасиви (П4) (р.1495;1520;1525;.1665)

За різними методиками забезпечення наступних витрат і платежів відноситься чи до довгострокових пасивів, чи до постійних пасивів. До третьої групи також рекомендують включати доходи майбутніх періодів.  

Баланс вважається ліквідним якщо виконуються такі умови:

А1  >П1

А2 > П2

А3> П3

А4 > П4.

Показники платоспроможності розраховуються як відношення суми ліквідних активів до суми поточних зобов'язань.

Для оцінки платоспроможності підприємства використовують такі показники:  

- коефіцієнт покриття (К п);

- коефіцієнт загальної ліквідності (К л);  

- коефіцієнт абсолютної ліквідності ( Кал).  

Коефіцієнт покриття (К п) обчислюється як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань і характеризує кратність покриття короткострокової заборгованості оборотними активами.   

Коефіцієнт покриття показує, що оборотних активів достатньо для розрахунків по короткострокових зобов'язаннях і свідчить про захищеність кредитів від непогашених зобов'язань. Міжнародний досвід показує, що для більшості підприємств коефіцієнт покриття повинен бути на рівні 2-2,5.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кл) обчислюється як відношення суми найбільш ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань. Товарно-матеріальні цінності при розрахунку цього показника виключаються з оборотних активів виходячи з тих міркувань, що їх не можна швидко перетворити в грошові кошти.  

 Практичний досвід підказує, що коефіцієнт загальної ліквідності (Кл) не повинен мати значення нижче одиниці.

Коефіцієнт абсолютної ліквідностіал) обчислюється як відношення
суми грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до
поточних зобов'язань.  

Теоретично достатнім вважається значення цього коефіцієнта в межах 0,25-0,3, тому що строки погашення зобов'язань не настають одночасно.

 

ІІ. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість — це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон'юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку, який би забезпечив самофінансування.

Для оцінки фінансової стійкості розроблена система показників.

Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства

                                                                                                                                        Таблиця 1.

 

Показники

 

Короткий зміст коефіцієнтів

Методика розрахунку (за даними ф. № 1 "Баланс")

Оптимальне (рекомендоване) значення

1. Коефіцієнт автономії

Характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх запозичень. Визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу

 

р.1495 : р.1900

 

>0,5

2. Коефіцієнт фінансової залежності

Це показник, обернений до коефіцієнту автономії. Зростання цього показника обумовлює збільшення частки позичених коштів у фінансування підприємства

 

(р.1900 -р.1495):

:р.1900

 

<0,5

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Показник показує, яке частина власного капі талу використовується для фінансування по точної діяльності. Визначається як відношення власного капіталу до оборотних активів

 

 

р.1495 :р.1195

>0,4

 

4. Коефіцієнти  забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

Характеризує рівень забезпеченості ресурсами для проведення незалежної фінансової політики. Визначається як відношення власних оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів

 

(р.1195 – р.1695): :(р.1195)

 

>0,1

5. Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості)

Показник характеризує фінансову стійкість підприємства. Він показує скільки грн. власного капіталу припадає на 1 грн залученого капіталу

 

 

р.1495:(р.1595+ +р.1695)

 

 

>1,0

6. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику)

Показник зворотний попередньому. Він показує скільки грн. залученого капіталу припадає на 1 грн власного капіталу

 

 

 

(р.1595+р.1695): :р.1495

<0,5

7. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними  засобами

Показує, яка частина оборотних активів забезпечується за рахунок власних засобів

 

(р.1495-р.1095): р.1195

>0,1

8. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів

Характеризує рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами

 

р.1095 : р.1495

 

>0,5

 

 

Завдання практичної роботи №5. (для всіх варіантів)

Завдання 1.

За даними ф.1 Баланс визначте показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Розрахунки подайте за формою табл. 2. Зробіть висновки.                 Таблиця  2  

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення, %

1. Коефіцієнт автономії

 

 

 

2. Коефіцієнт фінансової залежності

 

 

 

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

 

 

 

4. Коефіцієнти  забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

 

 

 

5 Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості)

 

 

 

6. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного

 капіталу (коефіцієнт фінансового ризику )

 

 

 

7. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними

 засобами

 

 

 

8. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних

коштів

 

 

 

Завдання 2.

       Проаналізуйте показники, що характеризують платоспроможність підприємства. Розрахуйте коефіцієнти ліквідності (табл.3 ). Визначте фактори зміни ліквідності. Зробіть висновки.      

                                                                                                                                              Таблиця 3

       Показник і метод розрахунку

На поч. періоду

На кін. періоду

Відхилення,%

    1.  Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

 

 1. Коефіцієнт покриття

 

 

 

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець

року

 

 

Пасив

Код рядка

На початок

року

На кінець року

Платіжний надлишок

На початок звітного року

На кінець звітного року.

1.Найбільш ліквідні активи(А1)

 

 

 

1.Негайні пасиви

(П1)

 

 

 

 

 

2.Активи, що швидко реалізуються

(А2)

 

 

 

2.Короткострокові пасиви  (П2)

 

 

 

 

 

3.Активи, що реалізуються повністю (А3)

 

 

 

3.Довгострокові пасиви (П3)

 

 

 

 

 

4.Активи, що важко реалізуються

(А4)

 

 

 

4.Постійні пасиви  (П4)

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

Баланс

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота №5.

З дисципліни:Економічний аналіз

по темі:: Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

Аналіз фінансової стійкості підприємства»

Студента (тки) групи_______

____________________________________________________ (ПІП)

 

Завдання 1.

За даними ф.1 Баланс визначте показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Розрахунки подайте за формою табл. 2. Зробіть висновки.                 Таблиця  2  

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення, %

1. Коефіцієнт автономії

 

 

 

2. Коефіцієнт фінансової залежності

 

 

 

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

 

 

 

4. Коефіцієнти  забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

 

 

 

5 Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості)

 

 

 

6. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного

 капіталу (коефіцієнт фінансового ризику )

 

 

 

7. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними

 засобами

 

 

 

8. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних

коштів

 

 

 

Розв’язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

       Проаналізуйте показники, що характеризують платоспроможність підприємства. Розрахуйте коефіцієнти ліквідності (табл.3 ). Визначте фактори зміни ліквідності. Зробіть висновки.      

                                                                                                                                              Таблиця 3

       Показник і метод розрахунку

На поч. періоду

На кін. періоду

Відхилення,%

    1.  Коефіцієнт загальної ліквідності

 

 

 

 1. Коефіцієнт покриття

 

 

 

 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

 

 

Розв’язання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3

 

На основі даних балансу здійснити аналіз кредиторської заборгованості.

 

Розрахунки за дебіторами

На початок періоду

На кінець періоду

Зміна

тис.грн.

питома вага, %

тис.грн

Питома вага, %

у сумі,

тис.грн.

у пит. вазі

 

 Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

 

 

 

- довгостроковими зобов’язаннями

 

 

 

 

 

 

-  товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

-розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

 

 

-розрахунками зі страхування

 

 

 

 

 

 

-розрахунками з оплати праці

 

 

 

 

 

 

Усього

 

100

 

100

 

-

Висновки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична робота №6

Тема: Аналіз виробництва продукції, робіт та послуг.

Мета: закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок  з питань  аналізу виконання плану та динаміки   продукції в цілому по підприємству, за асортиментом та сортністю; визначати та аналізувати ритмічність та рівномірність роботи.

Вид заняття: практична робота.

Методи проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота студента.

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення:  калькулятори, завдання практичної роботи.

Рекомендована література:

 1. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К. КНЕУ, 2001р.  (Розділ   13, ст.349-376.).
 2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К. КНЕУ, 2000 р.   (Тема 7, ст  66-78).

 

Основні теоретично-розрахункові положення теми:

І. Аналіз виконання плану за асортиментом.

Аналіз починають з оцінювання  виконання плану та динаміки виробництва в цілому по підприємству за основними виробничими одиницями, визначають причини невдач.

Одним з важливих напрямів обсягу випуску продукції є вивчення його асортиментно-структурному аспекті.

Під асортиментом розуміють перелік видів продукції із зазначенням обсягів випуску. Більш вузьким є номенклатура випуску, яка характеризує тільки обсяг, різноманітність продукції, що виробляється.

Розрахунок виконання плану з асортименту наведемо на прикладі:

Приклад 1.

 

Вид продукції

Випуск продукції, тис. грн.

Зараховується у виконання плану, тис.грн.

За планом

Фактично

Виконання плану, %

А

Б

В
Г
Д

80

250

300

400

120

100

220

350

400

60

125

88

117

100

50

80

220

300

400

60

Разом

1150

1130

98

1060

 

Існує 3 способи виконання плану з асортименту .

 

Перший має назву “спосіб найменшого числа”, суть якого полягає у виборі меншої із двох сум. Ці залікові суми разом становлять 1060 тис. грн., звідси коефіцієнт асортиментності:          Кас = 1060:1150=0,92

       

 За другим способом беруть як загальний показник найменший серед усіх виробів відсоток виконання плану, тобто 50 %. Отже Кас = 0,5.

        

 Третій спосіб пропонує знаходити співвідношення кількості виробів з повним виконанням плану до кількості планових позицій. Цей показник пов’язаний із номенклатурою продукції, звідси його назва – коефіцієнт номенклатурності.    

                                       Кн = 3:5 = 0,6

Отже за всіма способами план з асортименту не виконано.

ІІ. Аналіз якості продукції.

Оцінюючи зміну якості продукції на підприємстві, слід віддавати перевагу об’єктивним і кількісним показникам якості, які забезпечують належну точність визначення стану якості продукції. Найбільш вдалою ілюстрацією цього може бути аналіз показника сортності продукції. Сортність використовують щодо продукції, в якій допускаються певні несуттєві відхилення деяких ознак і якостей від чинних стандартів і технічних вимог.

 Приклад 2. Аналіз виконання плану за сортністю.

Сорт

Ціна за шт., грн.

За планом

Фактично

Посортовий коефіцієнт

Кількість виробів, шт.

Сума, грн.

Кількість виробів, шт.

Сума, грн.

1-й

10

500

5000

510

5100

1,0

2-й

8

250

2000

230

1840

0,8

3-й

6

120

720

140

840

0,6

Разом

х

870

7720

880

7780

х

Примітка: по сортовий коефіцієнт обчислюється на основі цінового співвідношення кожного сорту, для цього беруть за базовий найвищий з усіх  сортів і розраховують відповідні коефіцієнти шляхом ділення ціни кожного сорту на ціну базового сорту. Тобто для  1-го сорту коефіцієнт становить 10:10=1, для 2-го сорту 8:10=0,8, для 3-го сорту 6:10=0,6.

Виконання плану за сортністю можна визначати трьома способами:

1. Спосіб першосортних одиниць. Посортові коефіцієнти слід помножити на відповідну кількість продукції або показники питомої ваги й одержані суми скласти.

Плановий коефіцієнт сортності дорівнює:

Кп  =

Фактичний коефіцієнт сортності дорівнює:

Кф  =

Оскільки фактичний показник має величину, меншу за планову, можна зробити висновок, що фактична сортність продукції нижча за планову.

2. Спосіб порівняння середньозважених цін.  Якщо фактична середньозважена ціна одного виробу більша або дорівнює плановій, план за сортністю вважається виконаним. Цей спосіб не можна використовувати для розрахунку загального показника по підприємству.

Планова ціна виробу: (грн.).

Фактична ціна виробу:     (грн.).

Виконані розрахунки також свідчать про невиконання плану за сортністю.

3. Спосіб порівняння виконання плану у вартісному та натуральному вимірі. Випередження рівня виконання плану у натуральному вимірі – 101,1% (880/870*100) порівняно з вартісним – 100,8 % (7780/7720*100) – підтверджує факт невиконання плану за сортністю.

Насамкінець виконують розрахунок впливу зміни кількості та якості продукції на обсяг  її випуску у вартісному вимірі.

Розрахунок факторів:

1. зміна кількості виробленої продукції

(880-870)*8,87 = +88,7 (грн.);

2. зміна якості (сортності) продукції

(8,84 – 8,87)*880 = -26,4 (грн.).   ; Загальний вплив: 88,7 + (-26,4) = 62,3 (грн.)

 

ІІІ. Аналіз ритмічності .

В процесі аналізу продукції обов’язково потрібно звернути увагу на ритмічність та рівномірність виробництва, адже аритмія призводить до простоїв, наднормових робіт, а це

підвищує собівартість, веде до збитків.

Вивчаючи це питання слід розрізняти два поняття:

рівномірність роботи – це однаковий випуск продукції за однакові проміжки часу.

Ритмічність -  це випуск продукції в повній відповідності до встановленого завдання на кожний окремий проміжок часу.

Міру явища характеризують такі коефіцієнти:

Коефіцієнт ритмічності – визначається методом заліку -  до ритмічної роботи зараховують фактичний випуск продукції, але не вищий від запланованого і відносять до запланованого.

Коефіцієнт рівномірності, знаходять питому вагу продукції за кожний з однакових проміжків часу звітного періоду, а також того випуску, який був би в разі рівномірної роботи. Сума взятих до заліку показників частки випуску за всіма відрізками часу звітного періоду дає коефіцієнт рівномірності.

Приклад 3. Розрахунок показників ритмічності та рівномірності випуску.

 

Декада

Обсяг виробництва

Зараховано у ритмічний випуск

Структура випуску, %

Зараховано у рівномірний випуск

За планом

Фактично

Рівномірного

Фактичного

Перша

Друга

Третя

1000

1000

1100

1010

1000

1000

1000

1000

1000

33

33

34

34

33

33

33

33

33

Разом

3100

3010

3000

100

100

99

Отже,  К ритм = 3000 : 3100 = 97 %;      К рівн. = 99 %. Отже план по ритмічності невиконано на 3%, а рівномірності на 1%.

 

Завдання практичної роботи №7.

Задача 1.

На основі вихідних даних провести аналіз виконання плану за асортиментом за трьома відомими способами. Зробити висновки.

Варіанти

Продукція

Кількість продукції за планом(тис. грн.)

Кількість продукції фактично(тис. грн.)

1

А

100

120

 

Б

80

75

 

В

150

150

2

А

230

235

 

Б

260

27-

 

В

50

38

3

А

40

50

 

Б

180

178

 

В

360

356

4

А

100

120

 

Б

120

124

 

В

450

390

5

А

220

200

 

Б

140

150

 

В

60

65

6

А

100

124

 

Б

130

132

 

В

180

176

7

А

225

200

 

Б

260

260

 

В

40

50

8

А

50

60

 

Б

40

60

 

В

90

87

9

А

310

310

 

Б

275

270

 

В

155

156

10

А

265

265

 

Б

170

173

 

В

190

195

 

Задача 2.

На підставі вихідних даних проаналізувати виконання плану за сортністю відомими способами. Зробити висновки.

Варіанти

Сорт

Ціна за одиницю, грн.

Кількість продукції , шт

За планом

Фактично

1

Вищий

15

100

120

 

1-й

13

80

80

 

2-й

10

50

55

2

Вищий

25

80

88

 

1-й

20

100

110

 

2-й

15

45

45

3

Вищий

17

250

253

 

1-й

15

320

315

 

2-й

13

120

110

4

Вищий

18

260

245

 

1-й

15

200

222

 

2-й

12

110

107

5

Вищий

22

400

422

 

1-й

18

500

523

 

2-й

15

700

680

6

Вищий

17

1020

1250

 

1-й

15

750

750

 

2-й

13

350

345

7

Вищий

18

1260

1265

 

1-й

16

1000

987

 

2-й

14

800

825

8

Вищий

16

720

720

 

1-й

15

640

638

 

2-й

14

550

574

9

Вищий

20

720

700

 

1-й

18

580

568

 

2-й

15

497

489

10

Вищий

19

460

467

 

1-й

17

380

389

 

2-й

15

400

380

 

Задача 3.   На основі вихідних даних проаналізувати ритмічність та рівномірність випуску продукції . Зробити висновки.

Варіанти

Декада

Обсяг виробництва ( т)

За планом

Фактично

1

І

1000

1020

 

ІІ

1000

1000

 

ІІІ

1050

1060

2

І

1400

1450

 

ІІ

1400

1450

 

ІІІ

1450

1500

3

І

1300

1300

 

ІІ

1300

1350

 

ІІІ

1300

1350

4

І

1250

1200

 

ІІ

1250

1250

 

ІІІ

1275

1350

5

І

2000

2000

 

ІІ

2000

2040

 

ІІІ

2080

2100

6

І

1850

1700

 

ІІ

1850

1800

 

ІІІ

1850

1900

7

І

1600

1600

 

ІІ

1600

1650

 

ІІІ

1650

1650

8

І

1300

1260

 

ІІ

1250

1300

 

ІІІ

1250

1300

9

І

960

970

 

ІІ

950

960

 

ІІІ

950

950

10

І

850

830

 

ІІ

850

850

 

ІІІ

900

920

 

 

 

 

Практична робота № 7

Тема: Аналіз трудових ресурсів та використання робочого часу .

Аналіз продуктивності праці.

 

Мета: закріплення теоретичних знань та практичних навиків, щодо розрахунку та аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами, їх структури, руху   та показників, що характеризують   використання робочого часу.

Вид заняття: практична робота.

Методи проведення заняття: пояснення, бесіда, самостійна робота студента.

Матеріально-технічне, інформаційне та дидактичне забезпечення:  калькулятори,  завдання практичної роботи.

Рекомендована література: 1. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К. КНЕУ, 2001р.  (Розділ   13, ст.377-403.).

2. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К. КНЕУ, 2000 р.   (Тема 7, ст.  66-78).

           

   Основні теоретично-розрахункові положення теми:

І.  Аналіз забезпеченості підприємства працівниками.

1) Під час аналізу визначають забезпечення підприємства працівниками шляхом співставлення фактичної чисельності з плановою в  цілому і по окремих категоріях, визначити абсолютне відхилення та їх причини.

2) Структура персоналу визначається співвідношення чисельності окремих категорій працівників до планової і виражається у відсотках. Структура порівнюється з планом та минулими періодами та робляться висновки про її зміну.

3) Рух робочої сили вивчається за коефіцієнтами:

 • Коефіцієнт обороту з прийняття (КПп) – це відношення заново прийнятих працівників до середньооблікової чисельності.
 • Коефіцієнт обороту зі звільнення (КПз) – це відношення кількості звільнених працівників до середньооблікової чисельності.
 • Коефіцієнт плинності кадрів (КПпл) – розраховується як відношення кількості звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни до середньооблікової чисельності.
 • Коефіцієнт загального обороту (КПоб) – обчислюють як відношення кількості заново прийнятих на роботу і тих, що вибули, до середньооблікової  чисельності.

Такі показники порівнюють з минулим роком і роблять висновки по їх зміні.

 

Приклад 1.

За січень місяць середньооблікова чисельність персоналу становила 127 осіб.

Протягом даного періоду на підприємство було прийнято 3 особи, а звільнено з різних причин 8 осіб, в тому числі за власним бажанням 4, у зв’язку з порушенням трудової дисципліни звільнили 2 особи.

Обчислити показники   руху персоналу.

Розв’язання:

Показники руху:

1) коефіцієнт обороту з прийняття:

,

2) коефіцієнт обороту зі звільнення:

3) коефіцієнт плинності кадрів:

 Отже коефіцієнт обороту зі звільнення перевищує коефіцієнт обороту з прийняття майже на 4%.

 

ІІ.  Аналіз використання робочого часу.

2.1 Середні показники використання робочого часу.

Аналіз  здійснюється за допомогою таких показників:

1.Середня кількість днів (годин), відпрацьованих одним робітником:

        Кількість відпрацьованих всіма робітниками людино-днів (людино-годин)

Кд(г) =  ------------------------------------------------------------------------------------------------;

                                           Середньооблікова чисельність робітників

 

2.Середня тривалість робочого дня:

                            Кількість відпрацьованих людино-годин всіма робітниками

         Тд = -------------------------------------------------------------------------------------;

                                Число відпрацьованих людино-днів всіма робітниками

Дані показники порівнюють з планом, визначають відхилення і встановлюють конкретні причини можливих відхилень.   Особливу увагу звертають на виявлення різних непродуктивних втрат часу.

 

Приклад 2.

На основі даних здійснити аналіз показників використання робочого часу.         Таблиця 1

 

Показники

За планом

Фактично

Відхилення (+, -)

1.Середньооблікова чисельність робітників, осіб.

2. Фонд робочого часу: а) тис. год.

б) тис днів.

3. Відпрацьовано одним робітником:

а) днів (р.2б: р.1)

б) годин (р.2а : р.1)

4.Середня тривалість робочого дня, год.(2а/ 2б)

або (р.3б:р.3а)

1010

 

1769,5

221

 

219

1752

8,0

 

1000

 

1702

218

 

218

1702

7.8

-10

 

-67,5

- 3

 

-3

-50

-.0,2

Отже, за даними таблиці видно, що на підприємстві не ефективно використовується робочий час. Це можна побачити через зменшення робочого часу  в цілому на 67,5  тис. годин або на 3 тис. днів, якщо брати на 1 працівника відповідно на 50 годин та на 3 дні.

 Це може відбуватись за різних причин наприклад простої прогули, хвороби і т.д. Для поглибленого  аналізу такі втрати часу потрібно розглянути детальніше.

              

2.2 Вивчення впливу факторів на зміну фонду робочого часу.

Під  час  вивчення робочого часу особливу увагу приділяють на вивчення впливу факторів на зміну фонду робочого часу . До таких факторів належать:

 • Чисельність робітників  (ЧР);
 • Кількість днів відпрацьованих одним робітником (ЧД);
 • Тривалість робочого дня (Т).   

Ця залежність виражається формулою:   

Вплив факторів визначається будь - яким  із відомих прийомів елімінування

3. Аналіз продуктивності праці.

Продуктивність праці аналізується у вартісних , натуральних та трудових вимірниках.

Під час аналізу визначаються такі показники:

1) середній виробіток робітника за день (годину)

                                                   Товарна продукція

          СВд(г) =------------------------------------------------------------------------------------------;

                       Кількість відпрацьованих робітниками людино-днів (людино-годин)

 

2) середньорічний виробіток робітника

                                                       

                                                 Товарна продукція

 СВ(р) = -------------------------------------------------------------------;

                                    Середньооблікова чисельність робітників

Такі показники порівнюють з планом або минулим періодом і вивчають вплив факторів на їх зміну.                                                    

 

Приклад 3

На основі даних таблиці здійснити аналіз продуктивності праці.

                                                                                                                                      Таблиця 2.

Показники

За планом

Фактично

Відхилен-

ня  (+,-)

% викон. плану

 1. Товарна продукція, тис. грн.
 2. Кількість працівників, осіб
 3. З них робітників
 4. Загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками:

        а) людино-днів

        б) людино-годин

 1. Кількість відпрацьованих днів одним робітником ( 4а / 3)
 2. Тривалість робочого дня, год. (4б / 4а)
 3. Середньорічний виробіток одного робітника, грн. (1 / 3)
 4. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн. (1 / 4б)

13200

178

150

 

 

33000

264000

 

220

8,0

 

8800

 

50

13230

171

140

 

 

29400

220500

 

210

7,5

 

9450

 

60

+30

-7

-10

 

 

-3600

-43500

 

-10

-0,5

 

+650

 

+10

100,2

96,07

93,3

 

 

89,09

83,52

 

95,45

93,75

 

107,39

 

120

 

На основі розрахованих даних можна зробити висновок, що продуктивність праці на підприємстві зросла, але не ефективно використовувався робочий час у звітному році відносно базового, тому і обсяг продукції майже не змінився.

На наступному етапі проводиться аналіз впливу факторів (будь-яким методом) на продуктивність праці та обсяг товарної продукції за наступними моделями:

СВ = К днів * Трив. роб дня * Середньогодинний виробіток.

ТП = Чисельність робітників * Кількість днів *  Трив. роб дня * Середньогодинний. виробіток

 

 

 

 

 

 

 

Завдання практичної роботи № 7

 

Завдання 1.

 На основі вихідних даних  (таблиця 7)  проаналізувати середньооблікову чисельність персоналу та його рух. Зробити висновки.                                             

                                                                                                                                     Таблиця 3              

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

абсолютне

Відносне,%

1. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

 

 

 

 

2. Прийнято на роботу нових працівників протягом року, чол.

 

 

 

 

3. Вибуло працівників всього, чол.

в тому числі :

  - за порушення трудової  дисципліни

 

 

 

 

4. Коефіцієнт обороту з прийняття, %

?

?

 

 

5. Коефіцієнт обороту зі звільнення, %

?

?

 

 

6. Коефіцієнт плинності кадрів, %

?

?

 

 

 

Завдання 2.

На основі вихідних даних (таблиці 7) проаналізувати використання робочого часу. Зробити висновки.                                                                                                       ( Таблиця 4)

Показники

Минулий період

Звітний період

Відхилення

абсолютне

Відносне,

%

1. Фонд робочого часу, всього людино-годин

 

 

 

 

2. Чисельність робітників, осіб.

 

 

 

 

3. Відпрацьовано всього, людино-годин

 

 

 

 

4. Відпрацьовано всього, люд-днів

 

 

 

 

5. Втрати робочого часу всього, люд- год

 в тому числі:

 а)- простої

 б)- прогули

 в)- невиходи з дозволу адміністрації;

?

?

 

 

5. Відпрацьовано одним робітником  годин

?

?

 

 

6. Відпрацьовано одним робітником  днів

?

?

 

 

7.Середня тривалість  робочого дня, годин

?

?

 

 

8. Втрати робочого часу на 1 людину, год.

?

?

 

 

 

Завдання 3.

 На основі вихідних даних (див. табл.7) аналізувати показники продуктивності праці, визначити вплив факторів на обсяг товарної продукції. Зробити висновки.  

                                                                                                                                         Таблиця  5.

Показники

Умовні позначення

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(абсолютне)

Темп зростання, %

1. Товарна продукція, тис. грн.

ТП

 

 

 

 

2. Чисельність працівників, осіб

а)- з них робітників

Чп

Чр

 

 

 

 

3. Кількість годин відпрацьованих всіма  робітниками

 

ВГр.

 

 

 

 

 

 

4.Кількість днів відпрацьованих всіма робітниками.

ВДр

 

 

 

 

5.Кількість днів відпрацьованих одним робітником

Д

?

?

 

 

6.Тривалість робочого дня, год

Т

?

?

 

 

7. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.

ВГр

?

?

 

 

8. Середньорічний виробіток, грн.

ВРп

?

?

 

 

 

Завдання 4.

На основі  даних таблиці 5 здійснити вплив факторів на зміну середньорічного виробітку. Зробити висновки.

 

Домашнє завдання:

Завдання 1.

На основі вихідних даних таблиці 7 проаналізувати структуру персоналу за два періоди зробити висновки про структурні зрушення.                                                                     

                                                                                                                                        (Таблиця 6)

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Структура,%

Відхилення(+,-)

Минулий

рік

Звітний рік

чисельності

по структурі

%

1.Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

 

100

100

 

-

 з них:

а) робітників

 

 

 

 

 

 

б)  керівників та спеціалістів