Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Економіка підприємства

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка підприємства

 

Навчальна програма і МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Менеджменту персоналу та адміністрування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2019

 

Економіка  підприємства. Навчальна програма і методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямку 030601 «Менеджмент» / Упоряд.: Й.С.Ситник, Р.О. Винничук, Ю.А. Андрійчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.

 

 

 

 

 

 

Упорядники

Ситник Й.С., канд. екон. наук., доцент

Винничук Р.О., асистент

Андрійчук Ю.В., асистент

 

 

 

Відповідальний за випуск

 

 

 

 

 

Захарчин Г.М.

доктор. екон. наук, професор

Рецензенти

Грибик І.І., канд. екон. наук, доц.

Склярук Т.В., канд. екон. наук

 

1. Загальні принципи

Умови ринкового господарювання обумовлюють необхідність поглибленого вивчення і всебічного удосконалення економічної діяльності усіх галузей національної економіки. Особлива увага в цьому контексті повинна бути спрямована на первинну її ланку – підприємство. Сукупність економічних та фінансових проблем, які виникають в процесі динамічного функціонування підприємств, повинні вирішувати спеціалісти, які здобули високий рівень знань, відповідну професійну підготовку, мають достатній рівень кваліфікації.

Економіка і фінанси підприємства охоплює широке коло проблемних питань, пов’язаних з управлінням численних взаємопов’язаних видів діяльності на основі процесного підходу. В результаті реалізації системи процесів повинен бути досягнутий якісний кінцевий результат у вигляді конкретного суспільно корисного продукту.

Дисципліна «Економіка  підприємства» є складовою частиною циклу професійно-орієнтованих нормативних дисциплін підготовки бакалаврів з напряму «Менеджмент» та спрямована на оволодіння студентами економічного механізму функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Важливе місце при вивченні дисципліни «Економіка підприємства» відведено надзвичайно актуальним питання обґрунтування та вибору методів і формування системи показників оцінювання економічних результатів, фінансовій ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності. Сучасний менеджер має досконало володіти інструментарієм оцінювання результативності та ефективності діяльності підприємства, яке проводиться з метою не лише внутрішнього аудиту, але й для бечмаркінгу показників підприємства із показниками зовнішніх організацій, а також показниками світового рівня.

Водночас, в полі зору поглибленого вивчення мають знаходитися проблеми економічного розвитку підприємства. Мова йде про обґрунтування джерел і форм фінансування та інвестування його розвитку, метою якого має бути інноваційний підхід та досягнення моделі ділової досконалості.

Цей та інший комплекс проблем і є предметом вивчення дисципліни «Економіка і фінанси підприємства», а саме – сукупність виробничих відносин, пов’язаних з трансформацією ресурсів з метою отримання кінцевих корисних суспільних результатів у вигляді високоякісних продуктів а послуг.

Метою вивчення дисципліни є формування системи спеціальних знань і практичних навичок у галузі аналізу та планування показників господарсько-виробничої та фінансово-економічної діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Концепція дисципліни подається таким чином, щоб майбутні менеджери на основі глибокого засвоєння теоретичних питань були здатні сформувати досконалі економічні механізми переходу підприємств на інноваційні моделі господарювання.

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Орієнтовний розподіл часу за окремими темами наведений у табл. 1.

Таблиця 1

Орієнтовний розподіл часу

Тема

Розподіл аудиторного навантаження, акад. год.

Самос-тійна робота, год.

разом

з них

лекції

практичні заняття

1

2

3

4

5

Розділ 1. Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових відносин

4

2

2

30

Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці

2

1

1

15

Планування діяльності підприємства

2

1

1

15

Розділ 2. Економічні основи виробничої

діяльності підприємства

6

3

3

30

Економічна характеристика продукції підприємства

2

1

1

10

Виробнича програма підприємства

2

1

1

10

Виробнича потужність підприємства

2

1

1

10

Розділ 3. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства

15

7

8

80

Ресурсний потенціал підприємства

2

1

1

10

Трудові ресурси підприємства

3

1

2

15

Майнові ресурси (активи) підприємства

4

2

2

20

Оборотні активи підприємства

4

2

2

20

Фінансові ресурси (капітал підприємства)

2

1

1

15

Розділ 4. Економічні результати господарсько-фінансової діяльності підприємства

6

3

3

40

Поточні витрати підприємства та собівартість продукції

2

1

1

15

Доходи та цінова політика підприємства

2

1

1

10

Фінансові результати діяльності підприємства

2

1

1

15

Розділ 5. Інтегральна оцінка стану підприємства

4

2

2

14

Ефективність діяльності та методичні засади її оцінювання

2

1

1

6

Фінансово-майновий стан підприємства та методи його оцінки

2

1

1

8

Розділ 6. Розвиток підприємства та забезпечення його економічної безпеки

3

1

2

8

Сучасні теорії та моделі розвитку підприємства. Трансформація (реструктуризація) підприємств у процесі розвитку

1,5

0,5

1

4

Економічна безпека підприємства та його антикризова діяльність

1,5

0,5

1

4

Разом

38

18

20

202

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ

Завдання 1

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Продуктивність праці, методи її оцінювання та шляхи підвищення.

2. Сутність підприємства, його ознаки.

3. Види вартостей основних засобів та показники оцінки ефективності їх використання і руху.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Фондовіддача – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні; б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) річної суми чистого прибутку до собівартості.

5. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; г) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена за 12 місяців з дати балансу.

6. Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють: а) наявність добре налагодженого організаційно-управлінського механізму, який спроможний виконати поставлені завдання; б) динамічну характеристику спроможності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг; в) кількість створених нових видів продукції; кількість проданих ліцензій і/або виданих патентів; величина витрат на НДКР; частка працівників, зайнятих у НДКР.

 

Контрольна робота №2

1. Яка з відповідей правильна: а) собівартість продукції вища від її вартості; б) вартість продукції вища від її собівартості; в) собівартість продукції дорівнює її вартості; г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вартості продукції.

2. Продуктивність праці характеризується: а) обсягом випущеної продукції; б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного працюючого; в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого; г) жодна з відповідей неправильна; д) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

3. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

4. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; г) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена за 12 місяців з дати балансу.

5. Назвіть види нематеріальних ресурсів підприємства: а) акція; б) інтелектуальна власність; в) вексель; г) «ноу-хау»; д) промислова власність; е) товарні знаки.

6. Постійні витрати – є: а) функцією часу, а не обсягу продукції, їх абсолютна величина безпосередньо не залежить від зміни обсягу виробництва; б) витрати, що знаходяться в прямій залежності від зміни обсягу виробництва; в) безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції та віднесені на її окремі види або замовлення.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

7. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, коефіцієнт завантаження і тривалість одного обороту, якщо річна сума реалізованої продукції – 6523 тис. грн., а середньо квартальний залишок нормованих оборотних коштів відповідно 620 тис. грн.; 655; 740 та 720 тис. грн.

8. У січні 2013 року підприємство придбало верстат вартістю 28 тис. грн. Термін служби верстата – 5 років. У момент купівлі за нього заплатили 6 тис. грн. Інша сума повинна бути виплачена частинами по одній тисячі грн., у кожному з наступних чотирьох кварталів 2013 року. Як розподіляться видатки, платежі та витрати у розрахунку на 5 років.

9. Визначити обсяг товарної та валової продукції заводу, якщо відомо, що в плановому році завод повинен випустити основної продукції для реалізації на сторону 450 тис. грн. Обсяг незавершеного виробництва 35 тис. грн. Буде вироблено на 300 тис. грн. напівфабрикатів, причому на 250 тис. грн. буде спожито у виробництві. Послуги стороннім організаціям заплановані на 85 тис. грн.

 

Завдання 2

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Оцінка вибуття оборотних активів підприємства.

2. Економічна суть доходу і прибутку в умовах ринку, їх джерела та показники.

3. Характеристика складу витрат за економічними елементами.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Основна діяльність підприємства – це: а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; б) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; в) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу; г) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які є інвестиційною та фінансовою діяльністю.

5. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

6. Конкурентна перевага підприємства – це: а) конкретний компонент зовнішнього або внутрішнього його середовища, за яким воно випереджає підприємства, висока компетентність підприємства в будь-якій галузі діяльності або у виготовленні продукції у порівнянні з конкуруючими організаціями; б) можливість ефективної діяльності підприємства та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку; в) вміння розробляти стратегію, яка забезпечує високий рівень його конкурентоспроможності.

 

Контрольна робота №2

1. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) середньорічної вартості основних засобів до обсягу реалізованої продукції.

2. Історична собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

3. Норма амортизації – це: а) поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції; б) відсоток річних відрахувань від балансової вартості; в) втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП.

4. Вкажіть основні системи відрядної заробітної плати: а) відрядна; б) акордна; в) погодинна; г) колективна; д) відрядно-преміальна; е) непряма-відрядна; є) відрядно-прогресивна.

5. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним; г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

6. Основними фондами підприємства називають: а) найбільш активну частину основних засобів підприємства, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі виготовлення продукції; б) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовленої продукції частинами в міру спрацювання; в) частину виробничих засобів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість виробленої продукції (послуг); г) будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т. ч. житлові будинки та їх частини, вартість капітального поліпшення землі.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

7. Основні виробничі засоби підприємства на початок року становлять 7540 тис. грн. за планом з 1-го квітня передбачається ввести в експлуатацію нові засоби на 150 тис. грн., з 1-го вересня – на 183 тис. грн. Вартість основних засобів, що вибули з 1-го серпня, становлять 135 тис. грн. Визначити суму амортизаційних відрахувань лінійним методом, якщо ІІІ група складає 42 % від загального обсягу середньорічної вартості ОФ; ІV – 15 %, V – 30 % та VІ – 13 % від аналогічної суми.

8. У січні 2013 року підприємство придбало верстат вартістю 125 тис. грн. Термін служби верстата – 10 років. У момент купівлі за нього заплатили 50 тис. грн. Інша сума повинна бути виплачена частинами по 25 тисяч грн., у кожному з наступних трьох років. Як розподіляться видатки, платежі та витрати у розрахунку на 10 років.

9. Підприємство має можливість укласти договір на постачання 5000 одиниць виробів за ціною 350 грн., за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції складають 125 грн. Сума постійних витрат – 700 000 грн. Розрахувати мінімальний обсяг замовлення в натуральному вимірі, що гарантуватиме беззбитковість виробництва, а також загальну величину прибутку від продажу виробів та маржинальний прибуток на одиницю продукції.

 

 

Завдання 3

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Види вартостей, їх застосування для оцінки основних виробничих засобів.

2. Форми і системи заробітної плати, їх характерні особливості.

3. Склад витрат за калькуляційними статтями собівартості продукції.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком і частково урядом, то економіка: а) командна; б) ринкова; в) натуральна; г) змішана.

5. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

6. Зовнішня конкурентна перевага – це: а) перевага підприємства у витратах виробництва, яка створює "цінність для виробника" внаслідок вищої його продуктивності; б) перевага яка є відносною порівняно з пріоритетним конкурентом, який займає найкращу позицію на ринку або в конкретному сегменті; в) перевага у властивостях товару, яка створює "цінність для покупця" внаслідок повнішого задоволення його потреби.

 

Контрольна робота №2

1. Кошторис витрат на виробництво продукції складається: а) за комплексними витратами; б) у розрізі економічних елементів; в) за статтями витрат; г) на визначений період; д) на одиницю виробу.

2. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

3. Поточна собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

4. Історична собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

5. Які з перелічених елементів входять до складу ненормованих оборотних засобів: а) запаси тари і палива; б) витрати майбутніх періодів; в) готові товари на складі; г) відвантажена неоплачена продукція та засоби у розрахунках; д) запаси сировини і матеріалів; е) грошові засоби.

6. Метод позамовної калькуляції застосовується тоді, коли: а) продукція виробляється окремими партіями чи серіями, або відповідно до технічних умов замовника; б) виробничі витрати групуються за підрозділами або виробничими процесами; в) розподіл як змінних так і постійних витрат здійснюється на одиницю продукції.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

7. У цеху працює 18 верстатів. Норма часу на обробку виробу – 0,6 нормо-год./шт. Режим роботи цеху двозмінний, тривалість зміни 8,0 год. Для розрахунку слід прийняти номінальний фонд робочого часу 235 днів / рік, а регламентовані простої обладнання у ремонті – 6 %. Визначити виробничу потужність цеху.

8. Визначити коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) та рентабельність основної діяльності підприємства, якщо сума грошових засобів становить – 38 тис. грн., чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 86 тис. грн., витрати на виробництво продукції складають – 245 тис. грн., поточні зобов’язання – 133 тис. грн.

9. Гуртівня продуктів харчування придбала нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення вартістю 28,9 тис. грн. і оплатило послуги з його встановлення – 3,8 тис. грн. Термін корисного використання програмного забезпечення становить 2,5 роки. Розрахуйте суму квартального зносу придбаних нематеріальних активів гуртівні.

 

Завдання 4

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Виробнича потужність підприємства, її види та показники оцінювання ефективності використання.

2. Методи ціноутворення на продукцію (послуги).

3. Види спрацювання (зносу) та відновлення основних засобів підприємств, показники їх оцінки.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається: а) шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо; б) як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; в) як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг); г) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

5. Валова продукція включає: а) товарну продукцію; б) реалізовану продукцію; в) зміну обсягів незавершеного виробництва; г) зміну залишків готової продукції на складі; д) зміну обсягів випуску продукції внутрізаводського споживання (інструмент, оснащення. запчастини).

6. Якість продукції – це: а) ступінь, до якого сукупність відмітних властивостей продукції задовольняє загальнозрозумілі або обов’язкові сформульовані потреби чи очікування споживачів; б) кількісне оцінювання будь-яких властивостей або станів продукції; в) багатоаспектне та динамічне поняття, яке можна співвіднести до організаційних структур тощо.

 Контрольна робота №2

 1. Які витрати належать до постійних, чи непропорційних: а) електроенергія на освітлення; б) електроенергія на технологічні потреби; в) сировина й основні матеріали; г) амортизаційні відрахування; д) адміністративно-управлінські витрати; е) заробітна плата робітників-погодинників.

2. Портфельні інвестиції — це: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

3. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

4. Заробітна плата робітникам – погодинникам залежить від: а) розцінки; б) годинної тарифної ставки; в) кількості виготовлених деталей; г) відпрацьованого часу; д) якості продукції.

5. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

6. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається як відношення: а) вартості введених засобів до вартості усіх засобів на кінець року; б) вартості введених засобів до їх загальної вартості на початок року; в) вартості введених засобів до середньорічної вартості усіх засобів.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

7. Визначити загальний коефіцієнт спрацювання (зносу) верстата, введеного в дію 2012 р., якщо його початкова вартість становить 178 тис. грн., вартість чергового капітального ремонту – 45 тис. грн., середньорічний приріст продуктивності праці у країні – 4,8 %.

8.  Підприємство у плановому році має обмежений обсяг замовлення, тобто замовлення надійшло не на 5000 од., як у минулому році, а на 4 300 виробів. Підприємство ставить завдання визначити ціну, при якій воно матиме валовий прибуток як і при попередньому замовленні – 430 000 грн.. Відомо, що змінні витрати на одиницю продукції складають 178 грн. Сума постійних витрат – 800 000 грн. Розрахувати ціну виробу, маржинальний прибуток на одиницю продукції, точку беззбитковості, а також загальну величину прибутку від продажу виробів.

9. За даними табл. визначити коефіцієнт автономії (незалежності), рентабельність основної діяльності та загальну оборотність капіталу підприємства. Проаналізуйте отримані показники в динаміці.

ПОКАЗНИК

РОКИ

План

Звіт

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн.

602280

650890

Власні кошти

385225

410200

Майно підприємства (підсумок балансу)

525600

510950

Чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

66028

70450

Витрати на виробництво продукції

418697

485259

 

Завдання 5

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Характеристика сучасної ринкової системи господарювання підприємств.

2. Прибуток підприємства, його види та напрямки використання.

3. Нематеріальні ресурси та активи. Оцінка їх вартості та амортизація.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Фондоозброєність – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньооблікової чисельності робітників; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності робітників.

5. Яке твердження є правильним: а) валова продукція більша за обсягом, ніж товарна; б) товарна продукція більша за обсягом, ніж валова; в) величина валової продукції може бути меншою, більшою або однаковою з товарною.

6. Конкурентоспроможність продукції – це: а) застосування виробником інструментів маркетингового сприяння збуту продукції; б) відносна характеристика продукції, що базується на порівнянні значень показників конкурентоспроможності оцінюваної продукції із базовими значеннями; в) рівень якості процесів передачі права власності на продукцію від виробника (продавця) до споживача та організації надання послуг протягом процесу експлуатації.

 

Контрольна робота №2

1. Які витрати відносять до змінних, чи пропорційних: а) сировина й основні матеріали; б) адміністративно-управлінські витрати; г) амортизаційні відрахування; в) куповані напівфабрикати; д) паливо й енергія технологічні; е) уся заробітна плата.

2. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним; г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

3. Початкова вартість основних засобів складається з: а) ціни основних засобів; б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію; в) витрат на транспортування і монтаж; г) амортизаційних відрахувань; д) витрат на демонтаж.

4. Поточна собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

5. Які з перелічених елементів входять до нормованих оборотних засобів: а) витрати майбутніх періодів; б) запаси тари і палива; в) товари на складі; г) відвантажена неоплачена продукція та засоби у розрахунках; д) незавершене виробництво; е) грошові засоби.

6. Виробнича собівартість продукції формується як: а) сума виробничої собівартості і невиробничих витрат (витрат за період); б) сума всіх виробничих витрат; в) сума величини використаних ресурсів представлена в грошовому виразі; г) сума затрат періоду, що формують оборотні активи і витрати поточного періоду.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

7. Визначити обсяг товарної та валової продукції заводу, якщо відомо, що в плановому році завод повинен випустити основної продукції для реалізації на сторону 385 тис. грн. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року становить 28 тис. грн., на початок року 69 тис. грн. Буде вироблено на 290 тис. грн. напівфабрикатів , причому на 230 тис. грн. буде спожито у виробництві. Послуги стороннім організаціям заплановані на 60 тис. грн.

8. У лютому 2013 року підприємство закупило матеріалів на 60 000 грн. За умовами постачання строк платежу складає 60 днів. Одна половина матеріалу використовується підприємством в березні, інша у травні. Як розподіляться видатки, платежі та витрати.

9. За даними табл. визначити коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, рентабельність продажу підприємства. Проаналізуйте отримані показники в динаміці та зробити висновки.

ПОКАЗНИК

РОКИ

20_

20_

20_

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн.

504580

480890

525652

Власні кошти

485285

501020

526980

Чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

46058

38780

47360

Позичені кошти

258126

189950

275780

Завдання 6

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Економічна суть амортизації основних засобів. Характеристика методів нарахування амортизації.

2. Економічна безпека підприємства та її складові.

3. Виробнича програма підприємства, її суть, показники та порядок формування.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Яка із названих ознак відноситься до ринкової економіки? а) конкуренція; б) централізоване планування; в) приватна власність; г) свобода підприємницького вибору.

5. Товарна продукція – це: а) готова продукція на складі; б) незавершене виробництво; в) ремонтні роботи на сторону; г) капітальне будівництво для непромислової сфери; д) запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону; е) готова для реалізації продукція.

6. Внутрішня конкурентна перевага – це: а) перевага підприємства у витратах виробництва, яка створює "цінність для виробника" внаслідок вищої його продуктивності; б) перевага яка є відносною порівняно з пріоритетним конкурентом, який займає найкращу позицію на ринку або в конкретному сегменті; в) перевага у властивостях товару, яка створює "цінність для покупця" внаслідок повнішого задоволення його потреби.

Контрольна робота №2

1. Які витрати потрібно додати до виробничої собівартості продукції, щоб отримати повну собівартість: а) загальнозаводські; б) на сировину, матеріали, паливо; в) цехові; г) позавиробничі; д) на утримання й експлуатацію обладнання; е) майбутніх періодів.

2. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

3. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості ОЗ.

4. Заробітна плата робітника-відрядника залежить від: а) годинної тарифної ставки; б) розцінки; в) відпрацьованого часу; г) якості продукції; д) кількості виготовленої продукції.

5. Предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства, називаються: а) незавершеним виробництвом; б) виробничими запасами; в) покупними напівфабрикатами; г) основними засобами.

6. Склад оборотних засобів характеризує: а) розподіл оборотних засобів на окремі групи і види за класифікаційними ознаками; б) питому вагу окремих груп і видів у загальній вартості оборотних засобів; в) частину оборотних коштів підприємства, яка забезпечує процес реалізації виробленої продукції підприємства.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

7. Після впровадження організаційно-технічних заходів випуск продукції цеху за рік склав 620 тис. грн., фондовіддача – 3,5 грн./грн., а фондомісткість знизилась в порівнянні з плановою на 15%. Визначити планові фондовіддачу, фондомісткість і плановий обсяг виробництва продукції.

8. Розрахувати відпускну ціну на товар А та суму акцизного збору, якщо відомо, що виробнича собівартість становить 731 грн., комерційні витрати – 269 грн., рентабельність виготовлення продукції – 21,5 %, ставка акцизного збору – 25 %, ПДВ – 17 %.

9. Підприємство здійснює прискорену амортизацію активної частини основних засобів, зокрема нових фрезерних верстатів з ЧПУ. Визначити, яким методом краще нараховувати цю амортизацію (лінійним чи кумулятивним), якщо початкова вартість верстата 345 тис. грн., нормативний термін служби верстата – 9 років.

Завдання 7

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Суть, категорії, класифікація та структура персоналу підприємства.

2. Виробнича та загальна структура підприємства.

3. Інвестиційні ресурси підприємства, їх склад і класифікація, визначення обсягів інвестицій коли попит на продукцію сталий та джерел їх фінансування.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Валовий доход – це: а) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, тобто це та частина виручки, що залишається в підприємства після покриття всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність; б) той необхідний доход, що вважається нормальним у даному бізнесі; в) загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі; г) грошовий вираз використання виробничих факторів, внаслідок якого здійснюється виробництво і реалізація продукції.

5. Реалізована продукція включає: а) готову продукцію на складі; б) роботи промислового характеру; в) товарну продукцію; г) зміну обсягів незавершеного виробництва; д) зміну залишків готової продукції на складі; е) зміну обсягів відвантаженої неоплаченої продукції.

6. Державне регулювання економіки з теоретичної точки зору – це: а) вплив держави на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики; б) знання про сутність, закономірності дії й, правила поведінки суб’єктів ринку та можливості застосування методів і засобів впливу держави на процес соціально-економічного розвитку, та реалізацію державної економічної політики; в) способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою забезпечення умов для їх ефективного функціонування відповідно до державної економічної політики.

 

Контрольна робота №2

1.  Які з перелічених елементів не входять до виробничої собівартості: .

а) сировина й основні матеріали; б) заробітна плата основних виробничих робітників; в) амортизаційні відрахування; г) витрати на підготовку кадрів; д) витрати на збут.

2. Фондоозброєність – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності персоналу; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) правильна відповідь відсутня.

3. Оборотні активи – це: а) грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші оборотні засоби, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців; б) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому; в) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

4. Портфельні інвестиції – це: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

5. Незавершене виробництво – це: а) незакінчена обробкою продукція на складі; б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні цеху; в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей, транспортується.

6. Типова номенклатура статей калькулювання повної собівартості реалізованої продукції включає:

а) виробничу собівартість реалізованої продукції; б) адміністративні витрати; в) витрати на оплату праці; г) витрати на збут; д) інші операційні витрати; е) витрати на дослідження ринку (маркетинг), рекламу; є) фінансові витрати.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

7. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на об'єкт IV групи основних засобів підприємства – токарний верстат, якщо його первісна вартість складає 80000 грн., строк корисної експлуатації – 9 років, очікується, що він матиме ліквідаційну вартість 1500 грн. Проілюструйте процес перенесення вартості верстата в таблиці.

8. Визначити виробіток і середню заробітну плату на одного працівника та робітника, а також витрати заробітної плати на одну гривню товарної продукції, якщо відомо, що кількість промислово-виробничого персоналу 4200 осіб, з них робітники складають 82%, місячний фонд заробітної плати робітників – 9 253,5 тис. грн., загальний фонд заробітної плати персоналу складає 135% від місячного ФЗП робітників, обсяг товарної продукції 31 000 тис. грн.

9. За даними таблиці визначити потребу підприємства у чорному металі та його мінімальний, максимальний і середній запаси, якщо період поставки 30 днів, а період зриву поставки – 5 днів.

Деталь

Чиста маса, кг

Коефіцієнт використання металу

Річний випуск, шт.

1

170

0,70

5 000

2

290

0,60

10 000

3

450

0,80

15 000

Завдання 8

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Знос основних засобів, його види та показники оцінки. Відновлення основних засобів, види ремонтів.

2. Загальна характеристика ціни, види цін, чинники ціноутворення.

3. Методичні основи калькулювання собівартості продукції.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. В якій економіці продукція, що виробляється в межах держави, її обсяги і ціни, за якими вона реалізується, планується урядом: а) командна; б) ринкова; в) керована державою; г) змішана.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року; г) відношення вартості основних засобів, що вибули, до виробничої потужності на кінець року.

6. Об’єктами державного регулювання економіки є: а) економічна система держави, економічні підсистеми, соціально-економічні процеси, економічні відносини, ринки, діяльність підприємств, державних органів, домашніх господарств; б) держава, її структурні органи (президент, парламент, уряд, регіональні адміністрації, місцеве самоврядування); в) конкретні напрямки, масштаби, методи, засоби державного регулювання економіки.

 

Контрольна робота №2

Повна собівартість продукції більша від виробничої собівартості на суму: а) зміни залишків незавершеного виробництва; б) прибутку; в) позавиробничих витрат; г) змінних витрат; д) адміністративних витрат.

8. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси, б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

9. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: а) лінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) сповільненого зменшення залишкової вартості; г) прискореного зменшення залишкової вартості; д) кумулятивного; е) виробничого.

10. Тарифна система оплати праці включає: а) галузевий, районний коефіцієнти; б) тарифно-кваліфікаційний довідник; в) норми виробітку; г) розцінки; д) тарифну сітку та ставки; е) кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців.

11. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

12. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним; г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити показники ефективності використання основних засобів, якщо відомо, що вартість основних засобів на початок року становила 48 млн. грн. У березні було введено основних засобів на 4,2 млн. грн., а в третьому кварталі на 18 млн. грн. У липні виведено основних засобів на 6,5 млн. грн., а в четвертому кварталі на 11 млн. грн. Запланований обсяг випуску продукції становить 210 млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу – 3895 осіб.

14. Визначити фактичний і плановий рівні витрат на 1 грн. товарної продукції підприємства, а також зміну їх у відсотках проти звітного року, якщо підприємство випускає продукції 1150 т/рік з собівартістю – 263 грн./т. Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції на 23% і знизити її собівартість на 9,5 %. Гуртова ціна продукції – 380 грн./ тону.

15. Визначити прибутковість реалізації, коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність), рентабельність основної діяльності підприємства, якщо обсяг реалізації продукції – 328 тис. грн., сума грошових засобів становить – 48 тис. грн.., чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 56 тис. грн., витрати на виробництво продукції складають – 198 тис. грн., поточні зобов’язання – 155 тис. грн.

Завдання 9

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Оборотні засоби (активи) підприємства, їх економічна суть, класифікація та нормування.

2. Витрати, собівартість продукції – терміни і суть, види і класифікація.

3. Класифікація інвестицій. Обчислення необхідного обсягу реальних (виробничих) інвестицій на розрахунковий період при розширеному відтворенні.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Концепція соціальної ринкової економіки є синтезом: а) ринкової економіки та державного забезпечення; б) ринкової економіки та соціальних гарантій; в) керованої державою економіки та соціального благополуччя.

5. Продуктивність праці характеризується: а) обсягом випущеної продукції; б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного працюючого; в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого; г) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

6. Методи державного регулювання за формами впливу поділяються на: а) методи прямого впливу; б) методи оберненого впливу; в) методи непрямого (опосередкованого) впливу; г) методи абсолютного (відносного) впливу

7. Вкажіть правильну відповідь: а) рівень рентабельності залежить від величини прибутку прямо пропорційно; б) рівень рентабельності залежить від величини прибутку обернено пропорційно; в) рівень рентабельності не залежить від величини прибутку.

8. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

9. Фактична ціна ліцензії, одноразова винагорода за право користуватися предметом ліцензійної угоди до отримання економічного ефекту (прибутку) від його використання, називається: а) паушальний платіж; б) роялті; в) принципальний платіж.

10. Оборотні активи – це: а) грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші оборотні засоби, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців; б) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому; в) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

11. Які елементи входять до засобів обігу: а) товари на складі; б) запаси сировини, матеріалів, палива; в) засоби у розрахунках; г) витрати майбутніх періодів; д) відвантажена неоплачена продукція; е) грошові засоби.

12. Чистий прибуток (збиток) розраховується як: а) алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; б) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків); в) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити загальний коефіцієнт спрацювання (зносу) верстата, введеного в дію 2012 р., якщо його початкова вартість становить 342 тис. грн., вартість чергового капітального ремонту – 79 тис. грн., середньорічний приріст продуктивності праці у країні – 5,1 %.

14. Підприємство має можливість укласти договір на постачання 8500 одиниць виробів за ціною 450 грн., за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції складають 155 грн. Сума постійних витрат – 940 050 грн. Розрахувати мінімальний обсяг замовлення в натуральному вимірі, що гарантуватиме беззбитковість виробництва, а також загальну величину прибутку від продажу виробів та маржинальний прибуток на одиницю продукції.

15. Визначити показники використання основних засобів, якщо відомо, що вартість основних засобів на початок року становила 53 млн. грн. У березні було введено основних засобів на 3,2 млн. грн., а в третьому кварталі на 21 млн. грн. У липні виведено основних засобів на 7,5 млн. грн., а в четвертому кварталі на 9 млн. грн. Запланований обсяг випуску продукції становить 180 млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу – 4060 осіб.

Завдання 10

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Формування трудового потенціалу підприємства, методи визначення чисельності працівників.

2. Класифікація витрат виробництва.

3. Взаємозв’язок обсягу реалізації, прибутку і витрат виробництва.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Професія – це: а) вид трудової діяльності; б) різновид трудової діяльності у межах спеціальностей; в) різновид трудової діяльності у межах кваліфікації; г) це рід трудової діяльності, для здійснення якої необхідний певний комплекс спеціальних теоретичних знань та практичних навиків.

5. Основні виробничі засоби: а) використовуються в незмінній натуральній формі; б) повністю переносять свою вартість за один виробничий цикл; в) активно не використовуються; г) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами протягом усього терміну служби.

6. Методи державного регулювання економіки – це: а) вплив держави на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики; б) знання про сутність, закономірності дії й, правила поведінки суб’єктів ринку та можливості застосування методів і засобів впливу держави на процес соціально-економічного розвитку, та реалізацію державної економічної політики; в) способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою забезпечення умов для їх ефективного функціонування відповідно до державної економічної політики.

7. Гуртова ціна підприємства складається з: а) собівартості виробу; б) прибутку; в) ПДВ; г) акцизного збору (на підакцизні товари); д) торгової надбавки; е) постачальницько-збутової націнки.

8. Початкова вартість основних засобів складається з: а) ціни основних засобів; б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію; в) витрат на транспортування і монтаж; г) амортизаційних відрахувань; д) витрат на демонтаж.

9. Вартість реалізації оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

10. Вкажіть основні форми заробітної плати: а) відрядна; б) відрядно-прогресивна; в) відрядно-преміальна; г) погодинно-преміальна; д) погодинна; е) непряма відрядна; є) акордно-преміальна.

11. Фондовіддача – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні; б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

12. Інвестиції, що легко реалізуються і утримується протягом терміну, що не перевищує один рік, називаються: а) внутрішніми інвестиціями; б) незавершеними капітальними інвестиціями; в) поточними фінансовими інвестиціями; г) прямими інвестиціями.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Обчислити показники обсягу валової, товарної, реалізованої та чистої продукції підприємства. Вихідні дані: Обсяг виробництва 5000 шт., гуртова ціна виробу – 1200 грн., обсяг незавершеного виробництва на початок року – 50000 грн., на кінець року – 37000 грн. Поряд з основною продукцією підприємство виготовляє товари широкого вжитку на суму 40000 грн., 80% яких споживається замовниками зі сторони. Вартість матеріальних витрат та амортизаційних відрахувань становить 60% від вартості товарної продукції, залишки готової продукції на складі – 60шт.

14. У лютому 2013 року підприємство придбало вантажний автомобіль вартістю 110 тис. грн. Термін служби автомобіля – 8 років. У момент купівлі за нього заплатили 40 тис. грн. Інша сума повинна бути виплачена рівними частинами у кожному з наступних чотирьох років. Як розподіляться видатки, платежі та витрати у розрахунку на 8 років.

15. Визначити виробіток і середню заробітну плату на одного працівника та робітника, а також витрати заробітної плати на одну гривню товарної продукції, якщо відомо, що кількість промислово-виробничого персоналу 4200 осіб, з них робітники складають 82%, місячний фонд заробітної плати робітників – 9 253,5 тис. грн., загальний фонд заробітної плати персоналу складає 135% від місячного ФЗП робітників, обсяг товарної продукції 31 000 тис. грн.

Завдання 11

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Рушійні сили розвитку економіки підприємства в ринкових умовах.

2. Види собівартості продукції та порядок їх формування.

3. Фінансово-економічне оцінювання та ефективність діяльності підприємств.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: а) лінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) сповільненого зменшення залишкової вартості; г) прискореного зменшення залишкової вартості; д) кумулятивного; е) виробничого;

5. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається як відношення: а) вартості введених засобів до вартості усіх засобів на кінець року; б) вартості введених засобів до їх загальної вартості на початок року; в) вартості введених засобів до середньорічної вартості усіх засобів.

6. До економічних нормативів державного регулювання економіки відносять: а) облікову ставку Національного банку; б) норматив витрат матеріалів, сировини, комплектуючих; в) розмір податку на додану вартість; г) нарахування на заробітну плату; д) виплати дивідендів на одну акцію.

7. Функції ціни: а) планово-облікова; б) соціальна; в) розподільча; г) регулююча; д) стимулююча.

8. Основні виробничі засоби: а) використовуються в незмінній натуральній формі; б) повністю переносять свою вартість за один виробничий цикл; в) активно не використовуються; г) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами протягом усього терміну служби.

9. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси, б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів, ж) інші види.

10. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: а) лінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) сповільненого зменшення залишкової вартості; г) прискореного зменшення залишкової вартості; д) кумулятивного; е) виробничого;

11. Зовнішні прямі інвестиції – це: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

12. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, коефіцієнт завантаження і тривалість одного обороту, якщо сума реалізованої продукції за місяць – 1552 тис. грн., а залишок нормованих оборотних коштів на початок та на кінець місяця становить відповідно 702 тис. грн. та 654 тис. грн.

14. Визначити заробітну плату робітника при відрядно-преміальній системі, якщо він за місяць виготовив 253 вироби при плані 229. Норма часу на виконання операції становить 1,6 нормо-год., а годинна тарифна ставка за розрядом робіт – 11 грн./ год. Доплата за виконання плану – 12 %, а за кожний відсоток перевиконання плану – 3 %.

15. Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма (обсяг виробництва) – 29 тис. шт./рік; трудомісткість виконання окремих видів робіт у розрахунку на один виріб, нормо-годин: токарних – 10, свердлильних – 17, фрезерних – 8, шліфувальних – 6, складальних – 13. Середній процент виконання норм – 115%, а річний дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника – 1782 год./рік. Чисельність допоміжних робітників становить 27 % чисельності основних робітників.

Завдання 12

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Процес формування та нормування оборотного капіталу.

2. Методи калькулювання собівартості продукції.

3. Рушійні сили розвитку економіки підприємства в ринкових умовах.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Внутрішні інвестиції поділяються на: а) фінансові; б) виробничі; в) реальні; г) прямі; д) портфельні.

5. Початкова вартість основних засобів складається з: а) ціни основних засобів; б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію; в) витрат на транспортування і монтаж; г) амортизаційних відрахувань; д) витрат на демонтаж.

6. Суб’єктами державного регулювання економіки є: а) економічна система держави, економічні підсистеми, соціально-економічні процеси, економічні відносини, ринки, діяльність підприємств, державних органів, домашніх господарств; б) держава, її структурні органи (президент, парламент, уряд, регіональні адміністрації, місцеве самоврядування); в) конкретні напрямки, масштаби, методи, засоби державного регулювання економіки.

7. Рентабельність – це: а) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства; б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; в) чистий прибуток підприємства; г) дохід підприємства; д) відношення прибутку до витрат на його одержання.

8. Об’єкти авторського і суміжного права – це: а) результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для задоволення потреб людей; б) не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові; в) оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, мети; г) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

9. Собівартість (первісна вартість) запасів – це: а) витрати на придбання, переробку, доставку до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан; б) вартість, за якою продаж запасів є можливим у разі втрати ними певних властивостей внаслідок чого їх собівартість може виявитися не відшкодованою сповна; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу запасів.

10. Зобов’язання – це: а) зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу; б) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; в) всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.

11. Поточний ремонт основних засобів – це: а) збереження засобів праці у придатному для продуктивного використання стані проведенням регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних неполадок і запобігання прогресуючому фізичному спрацюванню (зносу); б) максимально можливе відновлення первісних техніко-експлуатаційних параметрів основних засобів; в) усунення тимчасово фізичного спрацювання (зносу) конструктивних елементів у натуральній формі та забезпечення в такий спосіб постійної дієздатності засобів праці протягом усього періоду їхньої експлуатації.

12. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції, д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити загальний коефіцієнт спрацювання (зносу) верстата, введеного в дію 2013 р., якщо його початкова вартість становить 224 тис. грн., вартість чергового капітального ремонту – 61 тис. грн., середньорічний приріст продуктивності праці у країні – 6,1%.

14. Валові витрати на виробництво одиниці продукції складають 140,6 грн. Частка постійних витрат у валових витратах дорівнює 15%. Виручка від реалізації продукції рівна 50 млн. грн. Річна програма - 250000 шт. Визначити: 1) межу беззбитковості виробництва, використавши аналітичний метод; 2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10% і постійних на 25%.

15. Визначте суму одноразової винагороди (паушальний платіж) за право користуватися предметом ліцензійної угоди з поставками технологічного обладнання, якщо термін дії ліцензійного договору – 5 років, ставка роялті – 5,5 % від обсягу продажу, обсяг продажу в рік 15000 од., ставка дисконту – 12,8 %.

Завдання 13

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Засади раціонального формування ефективної ринкової системи.

2. Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства.

3. Суть, функції оплати праці. Тарифна системи оплати праці.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. За характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на такі категорії: а) робітники; б) директори; в) службовці; г) спеціалісти; д) фахівці; е) керівники.

5. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

6. Внутрішній економічний механізм реалізується шляхом: а) планування показників на основі прогресивних норм матеріальних, трудових і грошових витрат, моніторингу та контролю їх виконання, оцінки отриманих результатів; б) регулювання взаємовідносин на основі деталізації критеріїв ефективності функціонування різних елементів виробничо-господарської системи; в) формування механізму накопичення та використання власних і запозичених фінансових ресурсів.

7. Калькулювання – це обчислення собівартості продукції: а) валової; б) товарної; в) реалізованої; г) окремих її видів.

8. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

9. Фондовіддача – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні; б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

10. Фактична ціна ліцензії, одноразова винагорода за право користуватися предметом ліцензійної угоди до отримання економічного ефекту (прибутку) від його використання, називається: а) паушальний платіж; б) роялті; в) принципальний платіж.

11. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

12. Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють: а) наявність добре налагодженого організаційно-управлінського механізму, який спроможний виконати поставлені завдання; б) динамічну характеристику спроможності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг; в) кількість створених нових видів продукції; кількість проданих ліцензій і/або виданих патентів; величина витрат на НДДКР; частка працівників, зайнятих у НДДКР.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Собівартість реалізованої продукції за звітний рік становила – 487230 грн., середні залишки запасів на підприємстві становлять – 78654 грн. Період погашення дебіторської заборгованості – 42 дні, а період погашення кредиторської заборгованості – 90 днів. Визначити період фінансового циклу підприємства.

14. Підприємство має можливість укласти договір на постачання 5000 одиниць виробів за ціною 350 грн., за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції складають 125 грн. Сума постійних витрат – 700 000 грн. Розрахувати мінімальний обсяг замовлення в натуральному вимірі, що гарантуватиме беззбитковість виробництва, а також загальну величину прибутку від продажу виробів та маржинальний прибуток на одиницю продукції.

15. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту, якщо сума реалізованої продукції за місяць – 952 тис. грн., а залишок нормованих оборотних коштів на початок та на кінець місяця становить відповідно 72 тис. грн. та 84 тис. грн.

Завдання 14

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Капітал підприємства в умовах ринку. Види вартостей основних засобів.

2. Сутність та методи державного регулювання економіки.

3. Виробнича та загальна структура підприємства.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси, б) дебіторська заборгованість; в) сировина;г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

6. Основна діяльність підприємства – це: а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; б) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; в) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

7. Кошти фонду накопичення використовуються для фінансування: .

а) науково-дослідних робіт; б) виплати матеріальної допомоги; в) виплати дивідендів; г) природоохоронних заходів; д) стихійних лих.

8. Під «ноу-хау» заведено розуміти: а) результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для задоволення потреб людей; б) не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові; в) оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, мети; г) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

9. Незавершене виробництво – це: а) незакінчена обробкою продукція на складі; б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні цеху; в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей, транспортується.

10. Основні виробничі засоби: а) використовуються в незмінній натуральній формі; б) повністю переносять свою вартість за один виробничий цикл; в) активно не використовуються; г) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами протягом усього терміну служби.

11. Фінансові інвестиції означають: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для купівлі акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

12. Історична собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Розрахувати відсоток знижки витрат на виробництво продукції, за умови, що виробнича програма підприємства становить 500 виробів А, 720 виробів Б, собівартість яких відповідно дорівнює 85 і 160 грн./шт. планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції А на 20 %, при зростанні її собівартості на 2,8 %, Б – на 40 %, при зменшенні її собівартості на 7,4 %,. Гуртова ціна продукції А – 385 грн., Б – 475 грн.

14. Визначте суму роялті, якщо очікувана кількість виробництва (реалізації) продукції за перший рік становитиме 3450 одиниць, за другий рік – 3845 од., ціна одиниці продукції в першому році становитиме 28,75 грн., на другий рік ціна одиниці продукції прогнозується на рівні – 32,50 грн. Ставка роялті протягом першого та другого року складе 5,38 %. Термін дії ліцензійної угоди 4 роки.

15. Розрахувати місячний заробіток робітника за індивідуально-відрядною, відрядно-преміальною та відрядно-прогресивною системами оплати праці та дати їх порівняльну оцінку, якщо відомо: 1) норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 год., а погодинна тарифна ставка 0,55 грн.; 2) за місяць робітником виготовлено 610 одиниць продукції, з них прийнято контролером ВТК з першого подання 580 одиниць. Планове завдання робітника за місяць складає 500 виробів.; 3) преміювання робітників за здачу продукції з першого подання здійснюється за шкалою: 4) за умови перевиконання планового завдання до 10% тарифна розцінка зростає в 1,5 рази, а в разі більшого – у 2 рази.

Здача продукції контролерові ВТК з першого подання, % від обсягу виготовленої продукції

100

95-100

90-95

85-90

Розмір премії, % відрядного заробітку

30

25

14

10

Завдання 15

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Методи оцінки вибуття оборотних активів підприємства.

2. Характеристика методів нарахування амортизації основних фондів підприємства.

3. Економічна суть доходу і прибутку в умовах ринку, їх джерела та показники.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. До методів вимірювання продуктивності праці належать: а) вартісний; б) прямий; в) натуральний; г) обернений.

5. Фондовіддача – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні; б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

6. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

7. Загальна рентабельність визначається як процентне відношення: а) прибутку до собівартості; б) розрахункового прибутку до вартості виробничих фондів; в) валового прибутку до вартості виробничих фондів.

8. Основними засобами підприємства називають: а) найбільш активну частину основних засобів підприємства, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі виготовлення продукції; б) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовленої продукції частинами в міру спрацювання; в) частину виробничих засобів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість виробленої продукції (послуг); г) будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т. ч. житлові будинки та їх частини, вартість капітального поліпшення землі.

9. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

10. Вартість реалізації оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

11. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

12. Конкурентна перевага підприємства – це: а) конкретний компонент зовнішнього або внутрішнього його середовища, за яким воно випереджає підприємства, висока компетентність підприємства в будь-якій галузі діяльності або у виготовленні продукції у порівнянні з конкуруючими організаціями; б) можливість ефективної діяльності підприємства та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку; в) вміння розробляти стратегію, яка забезпечує високий рівень його конкурентоспроможності.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою виробничого методу на об'єкт IV групи основних засобів підприємства – свердлильний верстат, якщо його первісна вартість складає 84000 грн., строк корисної експлуатації – 4 роки, очікується, що він матиме ліквідаційну вартість 2000 грн. Потрібно урахувати, що верстат було придбано для виробництва на ньому 110000 одиниць продукції, причому в перший рік планується виробити 40000 одиниць продукції, в другий – 30000 одиниць продукції, в третій – 15000, в четвертий – 25000 одиниць продукції Проілюструйте процес перенесення вартості верстата в таблиці.

14. Визначте норматив оборотних засобів в незавершеному виробництві, якщо середньоденний обсяг випуску продукції, розрахований за виробничою собівартістю становить 25640 грн., тривалість технологічного процесу 5 днів, витрати на один виріб, що понесені на початку  виробничого процесу 62 грн., планова собівартість виробу 215 грн., решта витрат на виготовлення виробу (заробітна плата, непрямі витрати) – 153 грн.

15. Вибрати кращий з двох варіантів виробничих інвестицій (капіталовкладень) за даними таблиці на удосконалення технології виробництва 1250 виробів та обґрунтувати доцільність її проведення, якщо ЕН = 0,16.

Показник

Існуючий варіант

Варіанти

І

ІІ

Собівартість одиниці продукції, грн./шт.

1500

1600

1200

Виробничі інвестиції, млн. грн.

3,0

2,5

3,3

Завдання 16

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Інвестиційні ресурси їх склад та структура. Обчислення необхідного обсягу реальних інвестицій на розрахунковий період коли має місце різке зменшення попиту на продукцію підприємства.

2. Суть та вимірювання ефективності виробництва, чинники її зростання.

3. Оцінка вибуття оборотних активів підприємства.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним;          г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

5. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

6. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається: а) шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо; б) як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; в) як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг).

7. Виробничі витрати – це: а) виплата грошей із каси, із банківського та інших рахунків підприємства у момент придбання засобів виробництва, а також в момент видачі з/п, оплати постаченої партії сировини, видачі коштів на відрядження тощо; б) грошовий вираз використання виробничих факторів, внаслідок якого здійснюється виробництво і реалізація продукції; в) витрати, що знаходяться в прямій залежності від зміни обсягу виробництва.

8. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

9. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: а) лінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) сповільненого зменшення залишкової вартості; г) прискореного зменшення залишкової вартості; д) кумулятивного; е) виробничого.

10. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

11. Сума заборгованості на користь підприємства за товари, роботи, послуги, а також за розрахунками з бюджетом, виданими авансами тощо, є: а) кредиторською заборгованістю; б) векселями одержаними; в) дебіторською заборгованістю; г) заборгованістю за розрахунками.

12. Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої (житлові будинки та їх частини), вартість капітального поліпшення землі, згідно укрупненої групової класифікації основних засобів, належать до: а) І групи; б) ІІ групи; в) ІІІ групи; г) IV групи; д) V групи.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. У базовому році підприємство виготовило 1000 виробі по ціні 345 грн., собівартість виробу становить 75% ціни виробу. Тривалість циклу виготовлення 7 днів, на початку затрачається 65 грн.

У звітному році обсяг випуску має зрости на 15% в порівнянні з базовим роком, середньорічна вартість оборотних засобів склала 30 тис. грн., а у звітному році має зрости на 8%. Визначити норматив ОЗ у незавершеному виробництві а також показники ефективного використання ОЗ в звітному році в порівнянні з базовим і встановити суму вивільнених ОЗ в результаті прискорення їх оборотності.

14. Обчисліть, яку суму дивідендів отримає підприємство через три роки розмістивши на банківський депозитний вклад 150 000 гривень під 14,5% річних за умови: а) річного нарахування дивідендів; б) щоквартального нарахування дивідендів.

15. Визначити заробітну плату робітника при відрядно-преміальній системі, якщо він за місяць виготовив 173 вироби при плані 130. Норма часу на виконання операції становить 1,4 нормо-год., а годинна тарифна ставка за розрядом робіт – 7,85 грн./ год. Доплата за виконання плану – 10 %, а за кожний відсоток перевиконання плану – 3,5 %.

Завдання 17

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Суть прискорення оборотності обігових коштів і показники оцінки ефективності їх використання.

2. Загальна характеристика та класифікація витрат на виробництво.

3. Форми і системи заробітної плати, їх характерні особливості.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Для визначення абсолютної ефективності виробничих інвестицій застосовують такі показники. а) коефіцієнт економічної ефективності (прибутковості) капітальних витрат; б) приріст прибутку; в) період окупності капітальних вкладень; г) зниження собівартості.

5. Фондоозброєність – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньооблікової чисельності робітників; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності робітників.

6. Валовий доход – це: а) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, тобто це та частина виручки, що залишається в підприємства після покриття всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність; б) той необхідний доход, що вважається нормальним у даному бізнесі; в) загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі.

7. Зобов’язання – це: а) зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу; б) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; в) всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.

8. Проміжок часу між придбанням ресурсів (запасів) для здійснення діяльності та отриманням коштів (або інших видів компенсації) від реалізації виробленої з них продукції (товарів, робіт, послуг), називається: а) інвестиційним циклом; б) операційним циклом; в) грошовим циклом; г) господарським циклом.

9. Ремонт основних засобів – це: а) збереження засобів праці у придатному для продуктивного використання стані проведенням регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних неполадок і запобігання прогресуючому фізичному спрацюванню (зносу); б) максимально можливе відновлення первісних техніко-експлуатаційних параметрів основних засобів; в) усунення тимчасово фізичного спрацювання (зносу) конструктивних елементів у натуральній формі та забезпечення в такий спосіб постійної дієздатності засобів праці протягом усього періоду їхньої експлуатації.

10. Собівартість (первісна вартість) запасів – це: а) витрати на придбання, переробку, доставку до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан; б) вартість, за якою продаж запасів є можливим у разі втрати ними певних властивостей внаслідок чого їх собівартість може виявитися не відшкодованою сповна; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу запасів.

11. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

12. Основними засобами підприємства називають: а) найбільш активну частину основних засобів підприємства, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі виготовлення продукції; б) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовленої продукції частинами в міру спрацювання; в) частину виробничих засобів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість виробленої продукції (послуг); г) будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т. ч. житлові будинки та їх частини, вартість капітального поліпшення землі.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначте суму роялті, якщо очікувана кількість виробництва (реалізації) продукції за перший рік становитиме 2460 одиниць, за другий рік – 2845 од., ціна одиниці продукції в першому році становитиме 28,6 грн., на другий рік ціна одиниці продукції прогнозується на рівні – 32, 0 грн. Ставка роялті протягом першого та другого року складе 5,7 %. Термін дії ліцензійної угоди 3 роки.

14. Відомо, що обсяг реалізованої продукції за звітний рік склав 2865540 грн., при нормативі оборотних засобів 265000 грн., у плановому році прогнозується збільшення обсягу виробництва продукції на 23 % та скорочення періоду обороту оборотних засобів на 4 дні. Визначити необхідний приріст нормативу власних оборотних засобів підприємства.

15. Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. шт., а трудомісткість виробу – 0,35 нормо-год. В році 223 робочих дні, тривалість робочої зміни 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Процент виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників – відрядників.

Завдання 18

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Суть нормування, норми розходу матеріалів і сировини, методи їх визначення.

2. Методи оцінювання фінансово-економічного стану підприємства.

3. Види вартостей основних засобів підприємства.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Чисельність працівників підприємства буває: а) явкова; б) оптимальна; в) облікова; г)середньо облікова; д) сезонна; е) резервна.

5. Амортизація – це: а) втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП; б) відсоток річних відрахувань від балансової вартості; в) матеріальний знос основних засобів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги; г) поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції.

6. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як: а) алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; б) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, тобто це та частина виручки, що залишається в підприємства після покриття всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність; в) різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг).

7. Виробнича потужність промислового підприємства – це: а) максимально можливий річний випуск продукції заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва; б) те саме, але за умови використання резервного обладнання; в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях; г) річний випуск продукції заздалегідь запроектований на плановий рік.

8. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

9. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

10. Об’єкти авторського і суміжного права – це: а) результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для задоволення потреб людей; б) не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові; в) оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, мети; г) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

11. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

12. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити показники використання основних засобів, якщо відомо, що вартість основних засобів на початок року становила 48 млн. грн. У березні було введено основних засобів на 4,2 млн. грн., а в третьому кварталі на 18 млн. грн. У липні виведено основних засобів на 6,5 млн. грн., а в четвертому кварталі на 11 млн. грн. Запланований обсяг випуску продукції становить 210 млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу – 3895 осіб.

14. Визначити коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність), рентабельність основної діяльності та рентабельність продажу підприємства, якщо виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 285 тис. грн., сума грошових засобів становить – 65 тис. грн., чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 72 тис. грн., витрати на виробництво продукції складають – 188 тис. грн., поточні зобов’язання – 145 тис. грн.

15. Визначити виробіток і середню заробітну плату на одного працівника та робітника, а також витрати заробітної плати на одну гривню товарної продукції, якщо відомо, що кількість промислово-виробничого персоналу 2800 осіб, з них робітники складають 73%, місячний фонд заробітної плати робітників – 6253 тис. грн., загальний фонд заробітної плати персоналу складає 115% від місячного ФЗП робітників, обсяг товарної продукції 22000 тис. грн.

Завдання 19

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Характеристика сучасної ринкової системи господарювання підприємств.

2. Економічний механізм регулювання діяльності підприємства.

3. Виробнича потужність підприємства, її види та показники оцінювання ефективності використання.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. До оборотних фондів відносять: а) виробничі запаси; б) незавершене виробництво; в) готова продукція на складах підприємства; г) витрати майбутніх періодів; д) грошові кошти на розрахунковому і інших рахунках; е) дебіторська заборгованість.

5. Норма амортизації – це: а) поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції; б) відсоток річних відрахувань від балансової вартості основних засобів; в) втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП.

6. Визнані доходи класифікуються за такими групами: а) надходження від первинного розміщення цінних паперів; в) сума авансу в рахунок оплати продукції; б) доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); г) надзвичайні доходи

7. Зобов’язання – це: а) зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу; б) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; в) всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями; г) різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг).

8. Об’єкти промислової власності можна визначити як: а) результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для задоволення потреб людей; б) не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові; в) оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, мети; г) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

9. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається як відношення: а) вартості введених засобів до вартості усіх засобів на кінець року; б) вартості введених засобів до їх загальної вартості на початок року; в) вартості введених засобів до середньорічної вартості усіх засобів.

10. Ремонт основних засобів – це: а) збереження засобів праці у придатному для продуктивного використання стані проведенням регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних неполадок і запобігання прогресуючому фізичному спрацюванню (зносу); б) максимально можливе відновлення первісних техніко-експлуатаційних параметрів основних засобів; в) усунення тимчасово фізичного спрацювання (зносу) конструктивних елементів у натуральній формі та забезпечення в такий спосіб постійної дієздатності засобів праці протягом усього періоду їхньої експлуатації.

11. Об’єкти промислової власності можна визначити як: а) результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для задоволення потреб людей; б) не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові; в) оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, мети; г) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

12. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. При укладенні ліцензійної угоди щодо використання торгової марки в договорі зафіксовано ставку роялті – 4,5 грн. з одиниці продукції, яка буде чинна на протягом 4 років. Визначте суму роялті, якщо очікувана кількість реалізованої продукції під цією торговою маркою за 1 рік становитиме 3640 одиниць, за 2 рік – 3845 од., у третьому та четвертому році обсяг реалізації зростатиме щорічно на 10 % порівняно з базовим роком.

14. Підприємство у плановому році має обмежений обсяг замовлення, тобто замовлення надійшло не на 5000 од., як у минулому році, а на 4 000 виробів. Підприємство ставить завдання визначити ціну, при якій воно матиме валовий прибуток як і при попередньому замовленні – 430 000 грн.. Відомо, що змінні витрати на одиницю продукції складають 145 грн. Сума постійних витрат – 800 000 грн. Розрахувати ціну виробу, маржинальний прибуток на одиницю продукції, точку беззбитковості, а також загальну величину прибутку від продажу виробів.

15. У цеху працює 35 верстатів. Норма часу на обробку виробу – 0,7 нормо-год./шт. Режим роботи цеху двозмінний, тривалість зміни 7,8 год. Для розрахунку слід прийняти номінальний фонд робочого часу 245 днів / рік, а регламентовані простої обладнання у ремонті – 4,5 %. Визначити виробничу потужність цеху.

Завдання 20

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Винагорода за користування нематеріальними активами, та методи її визначення.

2. Якість продукції та методи і показники її оцінювання.

3. Складові ціни, методи ціноутворення на продукцію (послуги).

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом:   а) ідентифікованої собівартості; б) залишкової собівартості; в) кумулятивним; г) нормативним.

5. Виробнича потужність промислового підприємства – це: а) максимально можливий річний випуск продукції заздалегідь визначених номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва; б) максимально можливий річний випуск продукції за умови використання резервного обладнання; в) максимальний випуск продукції на вузьких місцях.

6. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: а) інші операційні доходи; б) сума попередньої оплати продукції (товарів); в) сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); г) надходження від первинного розміщення цінних паперів.

7. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається: а) шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо; б) як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; в) як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг); г) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

8. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

9. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів, ж) інші види.

10. Які витрати належать до постійних, чи непропорційних: а) електроенергія на освітлення; б) електроенергія на технологічні потреби; в) сировина й основні матеріали; г) амортизаційні відрахування; д) адміністративно-управлінські витрати; е) заробітна плата робітників-погодинників.

11. Поточна собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

12. Портфельні інвестиції – це: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма (обсяг виробництва) – 26 тис. шт./рік; трудомісткість виконання окремих видів робіт у розрахунку на один виріб, нормо-годин: токарних – 9, свердлильних – 14, фрезерних – 11, шліфувальних – 7, складальних – 19. Середній процент виконання норм – 114,2 %, а річний дійсний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника – 1823 год./рік. Чисельність допоміжних робітників становить 32 % чисельності основних робітників.

14. Визначити рентабельність виробу і річну суму прибутку від реалізації 7400 виробів. Виробнича собівартість виробу – 265 грн. гуртова ціна підприємства на даний виріб становить 393 грн., а поза виробничі витрати становлять 6 %.

15. Калькуляція собівартості продукції підприємства наступна (в грн.): 1) Вартість основних і допоміжних матеріалів (за повернених відходів) – 93,6; 2). Куповані напівфабрикати – 73,5; 3) Паливо та енергія на технологічні цілі – 58,2; 4) Основна зарплата виробничих робітників – 29,5; 5) Додаткова заробітна плата виробничих робітників – 2,3; 6) відрахування на соціальні заходи – 3,1; 7) витрати на утримання та експлуатацію устаткування – 56,7; 8) Загальновиробничі витрати – 20,2; 9) Загальногосподарські витрати – 33,8; 10) Інші виробничі витрати – 0,8; 11) Всього виробнича собівартість – ?; 12) Поза-виробничі витрати – 5,3; 13) Всього повна собівартість – ?. Рівень рентабельності запланований у розмірі 18%. Обчислити вільну відпускну ціну з ПДВ та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

 

 

Завдання 21

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Сутність та види економічних ресурсів

2. Сутність, класифікація та особливості відтворення основних засобів підприємства

3. Економічна сутність та класифікація оборотних активів

 

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Внутрішні інвестиції поділяються на: а) фінансові; б) виробничі; в) реальні; г) прямі; д) портфельні.

5. Початкова вартість основних засобів складається з: а) ціни основних засобів; б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію; в) витрат на транспортування і монтаж; г) амортизаційних відрахувань; д) витрат на демонтаж.

6. Суб’єктами державного регулювання економіки є: а) економічна система держави, економічні підсистеми, соціально-економічні процеси, економічні відносини, ринки, діяльність підприємств, державних органів, домашніх господарств; б) держава, її структурні органи (президент, парламент, уряд, регіональні адміністрації, місцеве самоврядування); в) конкретні напрямки, масштаби, методи, засоби державного регулювання економіки.

7. Рентабельність – це: а) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства; б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; в) чистий прибуток підприємства; г) дохід підприємства; д) відношення прибутку до витрат на його одержання.

8. Об’єкти авторського і суміжного права – це: а) результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для задоволення потреб людей; б) не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові; в) оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, мети; г) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

9. Собівартість (первісна вартість) запасів – це: а) витрати на придбання, переробку, доставку до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан; б) вартість, за якою продаж запасів є можливим у разі втрати ними певних властивостей внаслідок чого їх собівартість може виявитися не відшкодованою сповна; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу запасів.

10. Зобов’язання – це: а) зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу; б) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; в) всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.

11. Поточний ремонт основних засобів – це: а) збереження засобів праці у придатному для продуктивного використання стані проведенням регулярних ремонтно-профілактичних операцій з метою усунення дрібних неполадок і запобігання прогресуючому фізичному спрацюванню (зносу); б) максимально можливе відновлення первісних техніко-експлуатаційних параметрів основних засобів; в) усунення тимчасово фізичного спрацювання (зносу) конструктивних елементів у натуральній формі та забезпечення в такий спосіб постійної дієздатності засобів праці протягом усього періоду їхньої експлуатації.

12. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції, д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити загальний коефіцієнт спрацювання (зносу) верстата, введеного в дію 2013 р., якщо його початкова вартість становить 224 тис. грн., вартість чергового капітального ремонту – 61 тис. грн., середньорічний приріст продуктивності праці у країні – 6,1%.

14. Валові витрати на виробництво одиниці продукції складають 140,6 грн. Частка постійних витрат у валових витратах дорівнює 15%. Виручка від реалізації продукції рівна 50 млн. грн. Річна програма - 250000 шт. Визначити: 1) межу беззбитковості виробництва, використавши аналітичний метод; 2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10% і постійних на 25%.

15. Визначте суму одноразової винагороди (паушальний платіж) за право користуватися предметом ліцензійної угоди з поставками технологічного обладнання, якщо термін дії ліцензійного договору – 5 років, ставка роялті – 5,5 % від обсягу продажу, обсяг продажу в рік 15000 од., ставка дисконту – 12,8 %.

Завдання 22

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1.  Склад витрат за економічними елементами

2.  Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність, функції та значення прибутку, джерела його утворення

 3.  Стратегічне планування, види та розроблення стратегії.

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. За характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на такі категорії: а) робітники; б) директори; в) службовці; г) спеціалісти; д) фахівці; е) керівники.

5. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

6. Внутрішній економічний механізм реалізується шляхом: а) планування показників на основі прогресивних норм матеріальних, трудових і грошових витрат, моніторингу та контролю їх виконання, оцінки отриманих результатів; б) регулювання взаємовідносин на основі деталізації критеріїв ефективності функціонування різних елементів виробничо-господарської системи; в) формування механізму накопичення та використання власних і запозичених фінансових ресурсів.

7. Калькулювання – це обчислення собівартості продукції: а) валової; б) товарної; в) реалізованої; г) окремих її видів.

8. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

9. Фондовіддача – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні; б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

10. Фактична ціна ліцензії, одноразова винагорода за право користуватися предметом ліцензійної угоди до отримання економічного ефекту (прибутку) від його використання, називається: а) паушальний платіж; б) роялті; в) принципальний платіж.

11. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

12. Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють: а) наявність добре налагодженого організаційно-управлінського механізму, який спроможний виконати поставлені завдання; б) динамічну характеристику спроможності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг; в) кількість створених нових видів продукції; кількість проданих ліцензій і/або виданих патентів; величина витрат на НДДКР; частка працівників, зайнятих у НДДКР.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Собівартість реалізованої продукції за звітний рік становила – 487230 грн., середні залишки запасів на підприємстві становлять – 78654 грн. Період погашення дебіторської заборгованості – 42 дні, а період погашення кредиторської заборгованості – 90 днів. Визначити період фінансового циклу підприємства.

14. Підприємство має можливість укласти договір на постачання 5000 одиниць виробів за ціною 350 грн., за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції складають 125 грн. Сума постійних витрат – 700 000 грн. Розрахувати мінімальний обсяг замовлення в натуральному вимірі, що гарантуватиме беззбитковість виробництва, а також загальну величину прибутку від продажу виробів та маржинальний прибуток на одиницю продукції.

15. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту, якщо сума реалізованої продукції за місяць – 952 тис. грн., а залишок нормованих оборотних коштів на початок та на кінець місяця становить відповідно 72 тис. грн. та 84 тис. грн.

 

Завдання 23

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1.  Поняття, склад та класифікація необоротних активів підприємства

2.  Види та об’єднання підприємств, їх класифікація

3.  Методи калькулювання собівартості продукції

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси, б) дебіторська заборгованість; в) сировина;г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

6. Основна діяльність підприємства – це: а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; б) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; в) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

7. Кошти фонду накопичення використовуються для фінансування: .

а) науково-дослідних робіт; б) виплати матеріальної допомоги; в) виплати дивідендів; г) природоохоронних заходів; д) стихійних лих.

8. Під «ноу-хау» заведено розуміти: а) результати науково-технічної творчості, які можуть бути використані для задоволення потреб людей; б) не захищені охоронними документами та не оприлюднені (повністю або частково) знання чи досвід технічного, виробничого, управлінського, комерційного, фінансового або іншого характеру, що можуть бути практично використані в наукових дослідженнях та розробках, за виготовлення, реалізації та експлуатації конкурентоспроможної продукції, забезпечуючи певні переваги їхньому власникові; в) оприлюднені, так і не оприлюднені твори науки, літератури і мистецтва незалежно від їхнього призначення, жанру, обсягу, мети; г) відомості, безпосередньо пов'язані з діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

9. Незавершене виробництво – це: а) незакінчена обробкою продукція на складі; б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні цеху; в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей, транспортується.

10. Основні виробничі засоби: а) використовуються в незмінній натуральній формі; б) повністю переносять свою вартість за один виробничий цикл; в) активно не використовуються; г) переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції частинами протягом усього терміну служби.

11. Фінансові інвестиції означають: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для купівлі акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

12. Історична собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Розрахувати відсоток знижки витрат на виробництво продукції, за умови, що виробнича програма підприємства становить 500 виробів А, 720 виробів Б, собівартість яких відповідно дорівнює 85 і 160 грн./шт. планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції А на 20 %, при зростанні її собівартості на 2,8 %, Б – на 40 %, при зменшенні її собівартості на 7,4 %,. Гуртова ціна продукції А – 385 грн., Б – 475 грн.

14. Визначте суму роялті, якщо очікувана кількість виробництва (реалізації) продукції за перший рік становитиме 3450 одиниць, за другий рік – 3845 од., ціна одиниці продукції в першому році становитиме 28,75 грн., на другий рік ціна одиниці продукції прогнозується на рівні – 32,50 грн. Ставка роялті протягом першого та другого року складе 5,38 %. Термін дії ліцензійної угоди 4 роки.

15. Розрахувати місячний заробіток робітника за індивідуально-відрядною, відрядно-преміальною та відрядно-прогресивною системами оплати праці та дати їх порівняльну оцінку, якщо відомо: 1) норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 год., а погодинна тарифна ставка 0,55 грн.; 2) за місяць робітником виготовлено 610 одиниць продукції, з них прийнято контролером ВТК з першого подання 580 одиниць. Планове завдання робітника за місяць складає 500 виробів.; 3) преміювання робітників за здачу продукції з першого подання здійснюється за шкалою: 4) за умови перевиконання планового завдання до 10% тарифна розцінка зростає в 1,5 рази, а в разі більшого – у 2 рази.

Здача продукції контролерові ВТК з першого подання, % від обсягу виготовленої продукції

100

95-100

90-95

85-90

Розмір премії, % відрядного заробітку

30

25

14

10

Завдання 24

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Ресурсне забезпечення виробничої програми підприємства

2. Знос та відновлення основних засобів, їх види та показники оцінки

3.  Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства (механізм управління прибутком)

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. До методів вимірювання продуктивності праці належать: а) вартісний; б) прямий; в) натуральний; г) обернений.

5. Фондовіддача – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні; б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

6. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

7. Загальна рентабельність визначається як процентне відношення: а) прибутку до собівартості; б) розрахункового прибутку до вартості виробничих фондів; в) валового прибутку до вартості виробничих фондів.

8. Основними засобами підприємства називають: а) найбільш активну частину основних засобів підприємства, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі виготовлення продукції; б) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовленої продукції частинами в міру спрацювання; в) частину виробничих засобів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість виробленої продукції (послуг); г) будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т. ч. житлові будинки та їх частини, вартість капітального поліпшення землі.

9. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

10. Вартість реалізації оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

11. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

12. Конкурентна перевага підприємства – це: а) конкретний компонент зовнішнього або внутрішнього його середовища, за яким воно випереджає підприємства, висока компетентність підприємства в будь-якій галузі діяльності або у виготовленні продукції у порівнянні з конкуруючими організаціями; б) можливість ефективної діяльності підприємства та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку; в) вміння розробляти стратегію, яка забезпечує високий рівень його конкурентоспроможності.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою виробничого методу на об'єкт IV групи основних засобів підприємства – свердлильний верстат, якщо його первісна вартість складає 84000 грн., строк корисної експлуатації – 4 роки, очікується, що він матиме ліквідаційну вартість 2000 грн. Потрібно урахувати, що верстат було придбано для виробництва на ньому 110000 одиниць продукції, причому в перший рік планується виробити 40000 одиниць продукції, в другий – 30000 одиниць продукції, в третій – 15000, в четвертий – 25000 одиниць продукції Проілюструйте процес перенесення вартості верстата в таблиці.

14. Визначте норматив оборотних засобів в незавершеному виробництві, якщо середньоденний обсяг випуску продукції, розрахований за виробничою собівартістю становить 25640 грн., тривалість технологічного процесу 5 днів, витрати на один виріб, що понесені на початку  виробничого процесу 62 грн., планова собівартість виробу 215 грн., решта витрат на виготовлення виробу (заробітна плата, непрямі витрати) – 153 грн.

15. Вибрати кращий з двох варіантів виробничих інвестицій (капіталовкладень) за даними таблиці на удосконалення технології виробництва 1250 виробів та обґрунтувати доцільність її проведення, якщо ЕН = 0,16.

Показник

Існуючий варіант

Варіанти

І

ІІ

Собівартість одиниці продукції, грн./шт.

1500

1600

1200

Виробничі інвестиції, млн. грн.

3,0

2,5

3,3

 

Завдання 25

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

  1. Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів
  2. Чинники зростання ефективності діяльності підприємств
  3. Показники ефективності використання основних засобів

 

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним;          г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

5. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

6. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається: а) шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо; б) як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; в) як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг).

7. Виробничі витрати – це: а) виплата грошей із каси, із банківського та інших рахунків підприємства у момент придбання засобів виробництва, а також в момент видачі з/п, оплати постаченої партії сировини, видачі коштів на відрядження тощо; б) грошовий вираз використання виробничих факторів, внаслідок якого здійснюється виробництво і реалізація продукції; в) витрати, що знаходяться в прямій залежності від зміни обсягу виробництва.

8. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

9. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: а) лінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) сповільненого зменшення залишкової вартості; г) прискореного зменшення залишкової вартості; д) кумулятивного; е) виробничого.

10. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

11. Сума заборгованості на користь підприємства за товари, роботи, послуги, а також за розрахунками з бюджетом, виданими авансами тощо, є: а) кредиторською заборгованістю; б) векселями одержаними; в) дебіторською заборгованістю; г) заборгованістю за розрахунками.

12. Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої (житлові будинки та їх частини), вартість капітального поліпшення землі, згідно укрупненої групової класифікації основних засобів, належать до: а) І групи; б) ІІ групи; в) ІІІ групи; г) IV групи; д) V групи.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. У базовому році підприємство виготовило 1000 виробі по ціні 345 грн., собівартість виробу становить 75% ціни виробу. Тривалість циклу виготовлення 7 днів, на початку затрачається 65 грн.

У звітному році обсяг випуску має зрости на 15% в порівнянні з базовим роком, середньорічна вартість оборотних засобів склала 30 тис. грн., а у звітному році має зрости на 8%. Визначити норматив ОЗ у незавершеному виробництві а також показники ефективного використання ОЗ в звітному році в порівнянні з базовим і встановити суму вивільнених ОЗ в результаті прискорення їх оборотності.

14. Обчисліть, яку суму дивідендів отримає підприємство через три роки розмістивши на банківський депозитний вклад 150 000 гривень під 14,5% річних за умови: а) річного нарахування дивідендів; б) щоквартального нарахування дивідендів.

15. Визначити заробітну плату робітника при відрядно-преміальній системі, якщо він за місяць виготовив 173 вироби при плані 130. Норма часу на виконання операції становить 1,4 нормо-год., а годинна тарифна ставка за розрядом робіт – 7,85 грн./ год. Доплата за виконання плану – 10 %, а за кожний відсоток перевиконання плану – 3,5 %.

 

Завдання 26

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

  1. Системи і методи визначення потужності підприємства
  2. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності
  3. Класифікація поточних витрат

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Фондовіддача – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні; б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) річної суми чистого прибутку до собівартості.

5. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; г) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена за 12 місяців з дати балансу.

6. Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють: а) наявність добре налагодженого організаційно-управлінського механізму, який спроможний виконати поставлені завдання; б) динамічну характеристику спроможності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг; в) кількість створених нових видів продукції; кількість проданих ліцензій і/або виданих патентів; величина витрат на НДКР; частка працівників, зайнятих у НДКР.

7. Яка з відповідей правильна: а) собівартість продукції вища від її вартості; б) вартість продукції вища від її собівартості; в) собівартість продукції дорівнює її вартості; г) собівартість може бути вища, нижча чи дорівнювати вартості продукції.

8. Продуктивність праці характеризується: а) обсягом випущеної продукції; б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного працюючого; в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого; г) жодна з відповідей неправильна; д) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

9. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року.

10. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; г) сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена за 12 місяців з дати балансу.

11. Назвіть види нематеріальних ресурсів підприємства: а) акція; б) інтелектуальна власність; в) вексель; г) «ноу-хау»; д) промислова власність; е) товарні знаки.

12. Постійні витрати – є: а) функцією часу, а не обсягу продукції, їх абсолютна величина безпосередньо не залежить від зміни обсягу виробництва; б) витрати, що знаходяться в прямій залежності від зміни обсягу виробництва; в) безпосередньо пов’язані з виготовленням продукції та віднесені на її окремі види або замовлення.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів, коефіцієнт завантаження і тривалість одного обороту, якщо річна сума реалізованої продукції – 6523 тис. грн., а середньо квартальний залишок нормованих оборотних коштів відповідно 620 тис. грн.; 655; 740 та 720 тис. грн.

14. У січні 2013 року підприємство придбало верстат вартістю 28 тис. грн. Термін служби верстата – 5 років. У момент купівлі за нього заплатили 6 тис. грн. Інша сума повинна бути виплачена частинами по одній тисячі грн., у кожному з наступних чотирьох кварталів 2013 року. Як розподіляться видатки, платежі та витрати у розрахунку на 5 років.

15. Визначити обсяг товарної та валової продукції заводу, якщо відомо, що в плановому році завод повинен випустити основної продукції для реалізації на сторону 450 тис. грн. Обсяг незавершеного виробництва 35 тис. грн. Буде вироблено на 300 тис. грн. напівфабрикатів, причому на 250 тис. грн. буде спожито у виробництві. Послуги стороннім організаціям заплановані на 85 тис. грн.

Завдання 27

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінювання

2.  Економічна сутність та класифікація оборотних активів

3.  Чинники зростання ефективності діяльності підприємств

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Основна діяльність підприємства – це: а) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; б) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення; в) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу; г) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які є інвестиційною та фінансовою діяльністю.

5. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

6. Конкурентна перевага підприємства – це: а) конкретний компонент зовнішнього або внутрішнього його середовища, за яким воно випереджає підприємства, висока компетентність підприємства в будь-якій галузі діяльності або у виготовленні продукції у порівнянні з конкуруючими організаціями; б) можливість ефективної діяльності підприємства та її практичної прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку; в) вміння розробляти стратегію, яка забезпечує високий рівень його конкурентоспроможності.

7. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) середньорічної вартості основних засобів до обсягу реалізованої продукції.

8. Історична собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

9. Норма амортизації – це: а) поступове погашення вартості основних засобів перенесенням її на собівартість виготовленої продукції; б) відсоток річних відрахувань від балансової вартості; в) втрата частини вартості основних засобів під впливом НТП.

10. Вкажіть основні системи відрядної заробітної плати: а) відрядна; б) акордна; в) погодинна; г) колективна; д) відрядно-преміальна; е) непряма-відрядна; є) відрядно-прогресивна.

11. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним; г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

12. Основними фондами підприємства називають: а) найбільш активну частину основних засобів підприємства, яка безпосередньо бере участь у виробничому процесі виготовлення продукції; б) засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість виготовленої продукції частинами в міру спрацювання; в) частину виробничих засобів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість виробленої продукції (послуг); г) будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в т. ч. житлові будинки та їх частини, вартість капітального поліпшення землі.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Основні виробничі засоби підприємства на початок року становлять 7540 тис. грн. за планом з 1-го квітня передбачається ввести в експлуатацію нові засоби на 150 тис. грн., з 1-го вересня – на 183 тис. грн. Вартість основних засобів, що вибули з 1-го серпня, становлять 135 тис. грн. Визначити суму амортизаційних відрахувань лінійним методом, якщо ІІІ група складає 42 % від загального обсягу середньорічної вартості ОФ; ІV – 15 %, V – 30 % та VІ – 13 % від аналогічної суми.

14. У січні 2013 року підприємство придбало верстат вартістю 125 тис. грн. Термін служби верстата – 10 років. У момент купівлі за нього заплатили 50 тис. грн. Інша сума повинна бути виплачена частинами по 25 тисяч грн., у кожному з наступних трьох років. Як розподіляться видатки, платежі та витрати у розрахунку на 10 років.

15. Підприємство має можливість укласти договір на постачання 5000 одиниць виробів за ціною 350 грн., за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції складають 125 грн. Сума постійних витрат – 700 000 грн. Розрахувати мінімальний обсяг замовлення в натуральному вимірі, що гарантуватиме беззбитковість виробництва, а також загальну величину прибутку від продажу виробів та маржинальний прибуток на одиницю продукції.

 

Завдання 28

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Цінова політика підприємства ж фактор формування його доходів від реалізації продукції: сутність та етапи розроблення. Методи ціноутворення

2.  Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства: поняття, принципи, завдання

3.  Тактичне та оперативне планування

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Коли економічні проблеми вирішуються частково ринком і частково урядом, то економіка: а) командна; б) ринкова; в) натуральна; г) змішана.

5. Операційні витрати підприємства групуються відповідно до їхнього економічного змісту за такими елементами: а) матеріальні затрати; б) паливо та енергія; в) відрахування на соціальні заходи; г) амортизація; д) витрати на оплату праці; е) змінні загально виробничі витрати; є) адміністративні витрати; ж) інші операційні витрати

6. Зовнішня конкурентна перевага – це: а) перевага підприємства у витратах виробництва, яка створює "цінність для виробника" внаслідок вищої його продуктивності; б) перевага яка є відносною порівняно з пріоритетним конкурентом, який займає найкращу позицію на ринку або в конкретному сегменті; в) перевага у властивостях товару, яка створює "цінність для покупця" внаслідок повнішого задоволення його потреби.

7. Кошторис витрат на виробництво продукції складається: а) за комплексними витратами; б) у розрізі економічних елементів; в) за статтями витрат; г) на визначений період; д) на одиницю виробу.

8. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

9. Поточна собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

10. Історична собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

11. Які з перелічених елементів входять до складу ненормованих оборотних засобів: а) запаси тари і палива; б) витрати майбутніх періодів; в) готові товари на складі; г) відвантажена неоплачена продукція та засоби у розрахунках; д) запаси сировини і матеріалів; е) грошові засоби.

12. Метод позамовної калькуляції застосовується тоді, коли: а) продукція виробляється окремими партіями чи серіями, або відповідно до технічних умов замовника; б) виробничі витрати групуються за підрозділами або виробничими процесами; в) розподіл як змінних так і постійних витрат здійснюється на одиницю продукції.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. У цеху працює 18 верстатів. Норма часу на обробку виробу – 0,6 нормо-год./шт. Режим роботи цеху двозмінний, тривалість зміни 8,0 год. Для розрахунку слід прийняти номінальний фонд робочого часу 235 днів / рік, а регламентовані простої обладнання у ремонті – 6 %. Визначити виробничу потужність цеху.

14. Визначити коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) та рентабельність основної діяльності підприємства, якщо сума грошових засобів становить – 38 тис. грн., чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 86 тис. грн., витрати на виробництво продукції складають – 245 тис. грн., поточні зобов’язання – 133 тис. грн.

15. Гуртівня продуктів харчування придбала нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення вартістю 28,9 тис. грн. і оплатило послуги з його встановлення – 3,8 тис. грн. Термін корисного використання програмного забезпечення становить 2,5 роки. Розрахуйте суму квартального зносу придбаних нематеріальних активів гуртівні.

Завдання 29

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Динамічні показники виробничої потужності та фактори, що  впливають на ефективність її використання

2. Фінансові ресурси підприємства: сутність, склад, класифікація та джерела формування

3.  Доходи підприємства в системі економічних показників його діяльності та їх класифікація

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається: а) шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо; б) як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; в) як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю продукції (товарів, робіт, послуг); г) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

5. Валова продукція включає: а) товарну продукцію; б) реалізовану продукцію; в) зміну обсягів незавершеного виробництва; г) зміну залишків готової продукції на складі; д) зміну обсягів випуску продукції внутрізаводського споживання (інструмент, оснащення. запчастини).

6. Якість продукції – це: а) ступінь, до якого сукупність відмітних властивостей продукції задовольняє загальнозрозумілі або обов’язкові сформульовані потреби чи очікування споживачів; б) кількісне оцінювання будь-яких властивостей або станів продукції; в) багатоаспектне та динамічне поняття, яке можна співвіднести до організаційних структур тощо.

7. Які витрати належать до постійних, чи непропорційних: а) електроенергія на освітлення; б) електроенергія на технологічні потреби; в) сировина й основні матеріали; г) амортизаційні відрахування; д) адміністративно-управлінські витрати; е) заробітна плата робітників-погодинників.

8. Портфельні інвестиції — це: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для придбання (купівлі) акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

9. Довгострокова дебіторська заборгованість – це: а) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув термін позовної давності; б) сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу; в) заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

10. Заробітна плата робітникам – погодинникам залежить від: а) розцінки; б) годинної тарифної ставки; в) кількості виготовлених деталей; г) відпрацьованого часу; д) якості продукції.

11. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів.

12. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначається як відношення: а) вартості введених засобів до вартості усіх засобів на кінець року; б) вартості введених засобів до їх загальної вартості на початок року; в) вартості введених засобів до середньорічної вартості усіх засобів.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити загальний коефіцієнт спрацювання (зносу) верстата, введеного в дію 2012 р., якщо його початкова вартість становить 178 тис. грн., вартість чергового капітального ремонту – 45 тис. грн., середньорічний приріст продуктивності праці у країні – 4,8 %.

14. Підприємство у плановому році має обмежений обсяг замовлення, тобто замовлення надійшло не на 5000 од., як у минулому році, а на 4 300 виробів. Підприємство ставить завдання визначити ціну, при якій воно матиме валовий прибуток як і при попередньому замовленні – 430 000 грн.. Відомо, що змінні витрати на одиницю продукції складають 178 грн. Сума постійних витрат – 800 000 грн. Розрахувати ціну виробу, маржинальний прибуток на одиницю продукції, точку беззбитковості, а також загальну величину прибутку від продажу виробів.

15 За даними табл. визначити коефіцієнт автономії (незалежності), рентабельність основної діяльності та загальну оборотність капіталу підприємства. Проаналізуйте отримані показники в динаміці.

ПОКАЗНИК

РОКИ

План

Звіт

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн.

602280

650890

Власні кошти

385225

410200

Майно підприємства (підсумок балансу)

525600

510950

Чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

66028

70450

Витрати на виробництво продукції

418697

485259

 

Завдання 30

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

  1. Сутність, принципи та види планування діяльності підприємства
  2. Склад витрат за калькуляційними статтями собівартості продукції
  3. Трудові ресурси підприємства та характеристика їх видів

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Фондоозброєність – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньооблікової чисельності робітників; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності робітників.

5. Яке твердження є правильним: а) валова продукція більша за обсягом, ніж товарна; б) товарна продукція більша за обсягом, ніж валова; в) величина валової продукції може бути меншою, більшою або однаковою з товарною.

6. Конкурентоспроможність продукції – це: а) застосування виробником інструментів маркетингового сприяння збуту продукції; б) відносна характеристика продукції, що базується на порівнянні значень показників конкурентоспроможності оцінюваної продукції із базовими значеннями; в) рівень якості процесів передачі права власності на продукцію від виробника (продавця) до споживача та організації надання послуг протягом процесу експлуатації.

7. Які витрати відносять до змінних, чи пропорційних: а) сировина й основні матеріали; б) адміністративно-управлінські витрати; г) амортизаційні відрахування; в) куповані напівфабрикати; д) паливо й енергія технологічні; е) уся заробітна плата.

8. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним; г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

9. Початкова вартість основних засобів складається з: а) ціни основних засобів; б) витрат на капітальний ремонт та модернізацію; в) витрат на транспортування і монтаж; г) амортизаційних відрахувань; д) витрат на демонтаж.

10. Поточна собівартість оборотних активів – це: а) сума сплачених грошових коштів і їх еквівалентів чи вартість компенсації на момент придбання, яка є одночасно первісною вартістю; б) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент; в) сума грошових коштів і їх еквівалентів, яку можна було б отримати в певний момент шляхом продажу оборотного активу.

11. Які з перелічених елементів входять до нормованих оборотних засобів: а) витрати майбутніх періодів; б) запаси тари і палива; в) товари на складі; г) відвантажена неоплачена продукція та засоби у розрахунках; д) незавершене виробництво; е) грошові засоби.

12. Виробнича собівартість продукції формується як: а) сума виробничої собівартості і невиробничих витрат (витрат за період); б) сума всіх виробничих витрат; в) сума величини використаних ресурсів представлена в грошовому виразі; г) сума затрат періоду, що формують оборотні активи і витрати поточного періоду.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити обсяг товарної та валової продукції заводу, якщо відомо, що в плановому році завод повинен випустити основної продукції для реалізації на сторону 385 тис. грн. Обсяг незавершеного виробництва на кінець року становить 28 тис. грн., на початок року 69 тис. грн. Буде вироблено на 290 тис. грн. напівфабрикатів , причому на 230 тис. грн. буде спожито у виробництві. Послуги стороннім організаціям заплановані на 60 тис. грн.

14. У лютому 2013 року підприємство закупило матеріалів на 60 000 грн. За умовами постачання строк платежу складає 60 днів. Одна половина матеріалу використовується підприємством в березні, інша у травні. Як розподіляться видатки, платежі та витрати.

15. За даними табл. визначити коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, рентабельність продажу підприємства. Проаналізуйте отримані показники в динаміці та зробити висновки.

ПОКАЗНИК

РОКИ

20_

20_

20_

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн.

504580

480890

525652

Власні кошти

485285

501020

526980

Чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

46058

38780

47360

Позичені кошти

258126

189950

275780

Завдання 31

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінювання

2. Сутність понять витрати, поточні та капітальні витрати підприємства, виробнича собівартість продукції, послуг і робіт

3.  Методичні інструменти та послідовність аналізу прибутку підприємства (механізм управління прибутком)

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Яка із названих ознак відноситься до ринкової економіки? а) конкуренція; б) централізоване планування; в) приватна власність; г) свобода підприємницького вибору.

5. Товарна продукція – це: а) готова продукція на складі; б) незавершене виробництво; в) ремонтні роботи на сторону; г) капітальне будівництво для непромислової сфери; д) запчастини та напівфабрикати для реалізації на сторону; е) готова для реалізації продукція.

6. Внутрішня конкурентна перевага – це: а) перевага підприємства у витратах виробництва, яка створює "цінність для виробника" внаслідок вищої його продуктивності; б) перевага яка є відносною порівняно з пріоритетним конкурентом, який займає найкращу позицію на ринку або в конкретному сегменті; в) перевага у властивостях товару, яка створює "цінність для покупця" внаслідок повнішого задоволення його потреби.

7. Які витрати потрібно додати до виробничої собівартості продукції, щоб отримати повну собівартість: а) загальнозаводські; б) на сировину, матеріали, паливо; в) цехові; г) позавиробничі; д) на утримання й експлуатацію обладнання; е) майбутніх періодів.

8. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

9. Фондомісткість – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості засобів; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості ОЗ.

10. Заробітна плата робітника-відрядника залежить від: а) годинної тарифної ставки; б) розцінки; в) відпрацьованого часу; г) якості продукції; д) кількості виготовленої продукції.

11. Предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складах підприємства, називаються: а) незавершеним виробництвом; б) виробничими запасами; в) покупними напівфабрикатами; г) основними засобами.

12. Склад оборотних засобів характеризує: а) розподіл оборотних засобів на окремі групи і види за класифікаційними ознаками; б) питому вагу окремих груп і видів у загальній вартості оборотних засобів; в) частину оборотних коштів підприємства, яка забезпечує процес реалізації виробленої продукції підприємства.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Після впровадження організаційно-технічних заходів випуск продукції цеху за рік склав 620 тис. грн., фондовіддача – 3,5 грн./грн., а фондомісткість знизилась в порівнянні з плановою на 15%. Визначити планові фондовіддачу, фондомісткість і плановий обсяг виробництва продукції.

14. Розрахувати відпускну ціну на товар А та суму акцизного збору, якщо відомо, що виробнича собівартість становить 731 грн., комерційні витрати – 269 грн., рентабельність виготовлення продукції – 21,5 %, ставка акцизного збору – 25 %, ПДВ – 17 %.

15. Підприємство здійснює прискорену амортизацію активної частини основних засобів, зокрема нових фрезерних верстатів з ЧПУ. Визначити, яким методом краще нараховувати цю амортизацію (лінійним чи кумулятивним), якщо початкова вартість верстата 345 тис. грн., нормативний термін служби верстата – 9 років.

Завдання 32

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Знос та відновлення основних засобів, їх види та показники оцінки

2.  Запаси як складова ресурсного забезпечення підприємства: сутність, класифікація, види вартості та методи оцінювання вибуття

3.  Показники рентабельності підприємства та фактори, що їх визначають

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Валовий доход – це: а) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, тобто це та частина виручки, що залишається в підприємства після покриття всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність; б) той необхідний доход, що вважається нормальним у даному бізнесі; в) загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі; г) грошовий вираз використання виробничих факторів, внаслідок якого здійснюється виробництво і реалізація продукції.

5. Реалізована продукція включає: а) готову продукцію на складі; б) роботи промислового характеру; в) товарну продукцію; г) зміну обсягів незавершеного виробництва; д) зміну залишків готової продукції на складі; е) зміну обсягів відвантаженої неоплаченої продукції.

6. Державне регулювання економіки з теоретичної точки зору – це: а) вплив держави на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики; б) знання про сутність, закономірності дії й, правила поведінки суб’єктів ринку та можливості застосування методів і засобів впливу держави на процес соціально-економічного розвитку, та реалізацію державної економічної політики; в) способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою забезпечення умов для їх ефективного функціонування відповідно до державної економічної політики.

7. Які з перелічених елементів не входять до виробничої собівартості: .

а) сировина й основні матеріали; б) заробітна плата основних виробничих робітників; в) амортизаційні відрахування; г) витрати на підготовку кадрів; д) витрати на збут.

8. Фондоозброєність – це відношення: а) середньорічної вартості основних засобів до обсягу випуску продукції; б) середньорічної вартості основних засобів до середньооблікової чисельності персоналу; в) річної суми прибутку до середньорічної вартості засобів; г) правильна відповідь відсутня.

9. Оборотні активи – це: а) грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші оборотні засоби, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців; б) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому; в) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

10. Портфельні інвестиції – це: а) вкладення капіталу (грошей) у різні сфери та галузі національної економіки з метою оновлення існуючих і створення нових матеріальних благ; б) вкладення капіталу за кордоном, що за величиною становить не менше 10% вартості будь-якого конкретного проекту; в) закордонні інвестиції, менші за 10% вартості здійснюваного за їх допомогою проекту; г) використання наявного капіталу для придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів, що їх випускають підприємства або держава.

11. Незавершене виробництво – це: а) незакінчена обробкою продукція на складі; б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходиться на обладнанні цеху; в) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей, транспортується.

12. Типова номенклатура статей калькулювання повної собівартості реалізованої продукції включає:

а) виробничу собівартість реалізованої продукції; б) адміністративні витрати; в) витрати на оплату праці; г) витрати на збут; д) інші операційні витрати; е) витрати на дослідження ринку (маркетинг), рекламу; є) фінансові витрати.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Необхідно нарахувати амортизацію за допомогою кумулятивного методу на об'єкт IV групи основних засобів підприємства – токарний верстат, якщо його первісна вартість складає 80000 грн., строк корисної експлуатації – 9 років, очікується, що він матиме ліквідаційну вартість 1500 грн. Проілюструйте процес перенесення вартості верстата в таблиці.

14. Визначити виробіток і середню заробітну плату на одного працівника та робітника, а також витрати заробітної плати на одну гривню товарної продукції, якщо відомо, що кількість промислово-виробничого персоналу 4200 осіб, з них робітники складають 82%, місячний фонд заробітної плати робітників – 9 253,5 тис. грн., загальний фонд заробітної плати персоналу складає 135% від місячного ФЗП робітників, обсяг товарної продукції 31 000 тис. грн.

15. За даними таблиці визначити потребу підприємства у чорному металі та його мінімальний, максимальний і середній запаси, якщо період поставки 30 днів, а період зриву поставки – 5 днів.

Деталь

Чиста маса, кг

Коефіцієнт використання металу

Річний випуск, шт.

1

170

0,70

5 000

2

290

0,60

10 000

3

450

0,80

15 000

Завдання 33

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Цілі та форми санації. Зміст плану санації та класифікація санаційних заходів

2.  Чинники зростання ефективності діяльності підприємств

3.  Динамічні показники виробничої потужності та фактори, що  впливають на ефективність її використання

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. В якій економіці продукція, що виробляється в межах держави, її обсяги і ціни, за якими вона реалізується, планується урядом: а) командна; б) ринкова; в) керована державою; г) змішана.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів – це: а) відношення вартості основних засобів, що вибули, до середньорічної вартості всіх засобів; б) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх засобів на кінець року; в) відношення вартості основних засобів, що вибули, до вартості всіх основних виробничих засобів на початок року; г) відношення вартості основних засобів, що вибули, до виробничої потужності на кінець року.

6. Об’єктами державного регулювання економіки є: а) економічна система держави, економічні підсистеми, соціально-економічні процеси, економічні відносини, ринки, діяльність підприємств, державних органів, домашніх господарств; б) держава, її структурні органи (президент, парламент, уряд, регіональні адміністрації, місцеве самоврядування); в) конкретні напрямки, масштаби, методи, засоби державного регулювання економіки.

7. Повна собівартість продукції більша від виробничої собівартості на суму: а) зміни залишків незавершеного виробництва; б) прибутку; в) позавиробничих витрат; г) змінних витрат; д) адміністративних витрат.

8. До основних елементів оборотних засобів належать: а) запаси, б) дебіторська заборгованість; в) сировина; г) поточні фінансові інвестиції; д) кредиторська заборгованість; е) грошові кошти та їх еквіваленти; є) витрати майбутніх періодів; ж) інші види.

9. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів: а) лінійного; б) зменшення залишкової вартості; в) сповільненого зменшення залишкової вартості; г) прискореного зменшення залишкової вартості; д) кумулятивного; е) виробничого.

10. Тарифна система оплати праці включає: а) галузевий, районний коефіцієнти; б) тарифно-кваліфікаційний довідник; в) норми виробітку; г) розцінки; д) тарифну сітку та ставки; е) кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців.

11. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

12. Оцінка запасів здійснюється за такими методами: а) ідентифікованої собівартості; б) середньозваженої собівартості; в) кумулятивним; г) ФІФО; д) ЛІФО; е)нормативних витрат; є) виробничим; ж) ціни продажу.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити показники ефективності використання основних засобів, якщо відомо, що вартість основних засобів на початок року становила 48 млн. грн. У березні було введено основних засобів на 4,2 млн. грн., а в третьому кварталі на 18 млн. грн. У липні виведено основних засобів на 6,5 млн. грн., а в четвертому кварталі на 11 млн. грн. Запланований обсяг випуску продукції становить 210 млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу – 3895 осіб.

14. Визначити фактичний і плановий рівні витрат на 1 грн. товарної продукції підприємства, а також зміну їх у відсотках проти звітного року, якщо підприємство випускає продукції 1150 т/рік з собівартістю – 263 грн./т. Планом на наступний рік передбачено збільшити випуск продукції на 23% і знизити її собівартість на 9,5 %. Гуртова ціна продукції – 380 грн./ тону.

15. Визначити прибутковість реалізації, коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність), рентабельність основної діяльності підприємства, якщо обсяг реалізації продукції – 328 тис. грн., сума грошових засобів становить – 48 тис. грн.., чистий прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 56 тис. грн., витрати на виробництво продукції складають – 198 тис. грн., поточні зобов’язання – 155 тис. грн.

Завдання 34

Контрольна робота №1

Всебічно охарактеризуйте теоретичні питання.

1. Зовнішнє середовище функціонування підприємства, його характеристика

2. Кредитування як механізм формування позикового капіталу підприємства: поняття, принципи, завдання

3.  Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності

Виберіть і обґрунтуйте правильну відповідь:

4. Концепція соціальної ринкової економіки є синтезом: а) ринкової економіки та державного забезпечення; б) ринкової економіки та соціальних гарантій; в) керованої державою економіки та соціального благополуччя.

5. Продуктивність праці характеризується: а) обсягом випущеної продукції; б) обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку на одного працюючого; в) обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного працюючого; г) кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю часу.

6. Методи державного регулювання за формами впливу поділяються на: а) методи прямого впливу; б) методи оберненого впливу; в) методи непрямого (опосередкованого) впливу; г) методи абсолютного (відносного) впливу

7. Вкажіть правильну відповідь: а) рівень рентабельності залежить від величини прибутку прямо пропорційно; б) рівень рентабельності залежить від величини прибутку обернено пропорційно; в) рівень рентабельності не залежить від величини прибутку.

8. Назвіть показники, які характеризують використання основних засобів: а) коефіцієнт змінності; б) фондомісткість; в) матеріаломісткість; г) фондоозброєність; д) коефіцієнт придатності; е) фондовіддача; є) коефіцієнт оновлення і вибуття.

9. Фактична ціна ліцензії, одноразова винагорода за право користуватися предметом ліцензійної угоди до отримання економічного ефекту (прибутку) від його використання, називається: а) паушальний платіж; б) роялті; в) принципальний платіж.

10. Оборотні активи – це: а) грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші оборотні засоби, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців; б) ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому; в) матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

11. Які елементи входять до засобів обігу: а) товари на складі; б) запаси сировини, матеріалів, палива; в) засоби у розрахунках; г) витрати майбутніх періодів; д) відвантажена неоплачена продукція; е) грошові засоби.

12. Чистий прибуток (збиток) розраховується як: а) алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат; б) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків); в) алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Розв’яжіть завдання та зробіть висновки:

13. Визначити загальний коефіцієнт спрацювання (зносу) верстата, введеного в дію 2012 р., якщо його початкова вартість становить 342 тис. грн., вартість чергового капітального ремонту – 79 тис. грн., середньорічний приріст продуктивності праці у країні – 5,1 %.

14. Підприємство має можливість укласти договір на постачання 8500 одиниць виробів за ціною 450 грн., за штуку. Змінні витрати на одиницю продукції складають 155 грн. Сума постійних витрат – 940 050 грн. Розрахувати мінімальний обсяг замовлення в натуральному вимірі, що гарантуватиме беззбитковість виробництва, а також загальну величину прибутку від продажу виробів та маржинальний прибуток на одиницю продукції.

15. Визначити показники використання основних засобів, якщо відомо, що вартість основних засобів на початок року становила 53 млн. грн. У березні було введено основних засобів на 3,2 млн. грн., а в третьому кварталі на 21 млн. грн. У липні виведено основних засобів на 7,5 млн. грн., а в четвертому кварталі на 9 млн. грн. Запланований обсяг випуску продукції становить 180 млн. грн., а чисельність промислово-виробничого персоналу – 4060 осіб.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

2. Ситник Й.С., Струтинська Л.Р., Склярук Т.В., Гербут М.В. Економіка і фінанси підприємства: Навчальний посібник. – Львів: “Тріада плюс”, 2012. – 244 с.

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

4. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисцип. – К: КНЕУ, 2002. – 131 с.

5. Економіка підприємства : підручник / за ред. A.B. Шегди. - К.: Знання, 2006. -615 с.

6. Економіка підприємства : підручник /1.0. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. ред. Н.М. Ушакової. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 569 с.

7. Економіка підприємства: Підручник /За ред. С.Ф. По кропивного. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.

8. Економічний аналіз: Навч. посібник./ за ред. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К: КНЕУ, 2003. – 556 с.

9. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

10. Нормативно-правові матеріали чинного законодавства України.

11. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М.Петровича. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2006. – 680 с.

12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку – К.: Атіка, 2002. – 124 с.

13. Про оплату праці / Закон України від 24.03.1995 р. №108/ 95-ВР в редакції закону України від 06.02.1997 №50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

14. Податковий кодекс України № 2755 - VІ від 2 грудня 2010 року.

15. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление : учеб. посо­бие / P.A. Фатхутдинов. - М. : Инфра-М, 2000.

16. Фінанси підприємств : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. A.M. Поддєрьогін. - 3-тє вид., переробл. та допов. - К. : КНЕУ, 2000.

17. Фінанси підприємства : підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, H.A. Гринюк та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 491 с.

18. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 4-те видання. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.

19. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – 3-тє вид. перероб. і доп.– К.: Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

20. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: навч. посіб. За ред С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.

 

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ -----------------------------------------------

3

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ -------------

4

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ -----------------

5

Завдання 1 ------------------------------------------------------------------

5

Завдання 2 ------------------------------------------------------------------

6

Завдання 3 ------------------------------------------------------------------

8

Завдання 4 ------------------------------------------------------------------

9

Завдання 5 ------------------------------------------------------------------

10

Завдання 6 ------------------------------------------------------------------

12

Завдання 7 ------------------------------------------------------------------

13

Завдання 8 ------------------------------------------------------------------

14

Завдання 9 ------------------------------------------------------------------

16

Завдання 10 ----------------------------------------------------------------

17

Завдання 11 ----------------------------------------------------------------

18

Завдання 12 ----------------------------------------------------------------

19

Завдання 13 ----------------------------------------------------------------

20

Завдання 14 ----------------------------------------------------------------

22

Завдання 15 ----------------------------------------------------------------

23

Завдання 16 ----------------------------------------------------------------

25

Завдання 17 ----------------------------------------------------------------

26

Завдання 18 ----------------------------------------------------------------

27

Завдання 19 ----------------------------------------------------------------

29

Завдання 20 ----------------------------------------------------------------

30

Література -------------------------------------------------------------------

46

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

 

 

Економіка І ФІНАНСИ підприємства

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи

для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрямку 030601 “Менеджмент”

 

 

 

Упорядники

Ситник Йосиф Степанович

Винничук Роксолана Олександрівна

Андрійчук Юлія Артурівна

 

 

 

 

Редактор

 

Комп’ютерне складання

 

 

 

 

 

Здано до друку                    Підписано до друку

Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різографі.

Умовн. друк. арк.          Обл.-вид. арк.        

Наклад      прим. Зам. 

 

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Поліграфічний центр

Видавництва Національного університету “Львівська політехніка”

вул. Ф. Колесси, 2, 79000, Львів