Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Європейські стратегії України

Міністерство освіти і науки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                   Проректором з науково-

                                                       педагогічної роботи____________ А.М.Колот

                                                                    «11» травня 2017 р.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«Європейські стратегії України»

 

магістерська програма «8М01-Європейський бізнес»

 

освітній ступінь магістр

 

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о. завідувача кафедри _______________О.А.Федірко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _________________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2017

 

 ЗМІСТ

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани  лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Дицсципліна «Європейські стратегії України» передбачає послідовний цільовий виклад основних питань розвитку інтеграційних процесів між Україною та Європейським союзом з точки зору доробку та стратегічних завдань.

Навчальний курс «Європейські стратегії України» входить до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін на факультеті міжнародної економіки та менеджменту і спирається на раніше засвоєні студентами предмети: «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні організації», «Європейська інтеграція» та ін.

 

Метою вивчення даної дисципліни є формування ключових компетенцій у сфері формування та реалізації стратегії європейської інтеграції України, крім того, передбачається набуття студентами комплексних знань про найважливіші теоретичні і практичні аспекти інтеграційних зусиль України та спеціалізованих знань щодо розвитку інтеграційних процесів між Україною та Європейським союзом, а також практичних навиків щодо вироблення національної позиції та її аргументованого відстоювання в контексті євроінтеграційних процесів.

 

Предметом курсу є дослідження закономірностей та тенденцій взаємодії національної економіки в процесі її євроінтеграційних зусиль з визначенням стратегічних пріоритетів.

 

Завдання курсу спрямовані на:

 • розуміння суті інтеграційних процесів, взаємозв'язки їх форм, суб'єктів та рівнів;
 • уміння аналізувати і оцінювати економічні, політико-правові, соціально-культурні, технологічні складові та інфраструктуру інтеграційних процесів за участю України та ЄС;
 • вивчення принципів, процесів міжнародного поділу праці, спеціалізації та кооперування, як вирішального чинника розвитку європейських інтеграційних процесів;
 • розуміння форм, методів і механізмів регулювання міжнародної торгівлі, процесів міграції робочої сили та руху капіталу в Європейському союзі;
 • вивчення та аналіз доробку національних економік, у т.ч. України, на шляху до коінтеграції з ЄС;
 • уміння розробляти та аналізувати елементи та в комплексі стратегічні напрямки розвитку національної економіки;
 • уміння використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи тенденції і перспективи розвитку міжнародних економічних відносин з ЄС.

 

 

 

Після опанування дисципліни «Європейські стратегії України» студент повинен знати:

 • основні засади інтеграційних процесів в ЄС;
 • особливості формування, розробки та запровадження стратегії коінтеграції країни до ЄС;
 • етапи формування, розробки та запровадження галузевих стратегій Європейського Союзу;
 • механізм оптимізації національно-наднаціональних моделей науково-технічного співробітництва;
 • механізми та інструменти інтеграційних процесів в ЄС;
 • напрямки та етапи інтеграційних процесів в ЄС за участю України;
 • регулювання європейських проектів Україною;
 • специфіку стратегій інших європейських країн.

 

У результаті опанування дисципліни студент має уміти:

 • використовувати методику розробки та етапність реалізації спільних горизонтальних політик ЄС, проводити та аналізувати оцінку їх ефективності;
 • здійснювати управління процесами макро- та мікроекономічного регулювання в ЄС;
 • реалізовувати і використовувати механізми та інструменти горизонтальних політик ЄС;
 • проводити контроль управлінської результативності горизонтальних та секторальних політик ЄС;
 • контролювати параметри міжнародної конкурентоспроможності галузей, регіонів країн Європейського Союзу;
 • контролювати ефективність діяльності європейських програм, проектів та Фондів, що реалізуються в Спільному європейському економічному просторі;
 • виявляти регулятивні пріоритети у формуванні системної підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС.

 

Результатом опанування курсу «Європейські стратегії України» є набуття студентами ряду професійних компетенцій:

 • планувати фактори та індикатори розвитку економіки України в контексті євроінтеграції;
 • формувати, розробляти та запроваджувати сценарії стратегій розвитку України в контексті євроінтеграції;
 • організовувати оперативне управління та регулювання суб’єктами господарської діяльності в контексті євроінтеграції;
 • організовувати ресурсне забезпечення реалізації секторальних, горизонтальних та зовнішніх політик ЄС;
 • досліджувати пріоритетні сфери щодо інтеграції країни до Європейського Союзу;
 • досліджувати сучасний стан та очікуваних у середньостроковому періоді змін у регуляторно-координаційній системі ЄС;
 • проводити оцінювання, розробляти та реалізовувати програми міжнародного співробітництва ЄС з Україною.

 

Ефективній реалізації цілей та завдань курсу підпорядкована логіка його викладання, структура та зміст тем. Для опрацювання та вивчення питань курсу рекомендується користуватися підручниками, навчальними посібниками, монографічною літературою, періодичними виданнями, довідниками, джерелами Інтернет. За результатами вивчення курсу складається залік.

Загальний бюджет на вивчення дисципліни – 120 год. (4 кредити).

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ЄВРОПЕЙСЬКІ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ»

 

№ теми

Назва теми

Денна форма навчання

 

Кількість годин

Л

П

ІКР

СРС

 1.  

Суть та значення інтеграційних стратегій в умовах глобалізації світового господарства

2

4

2

6

 1.  

Суб‘єкти європейських відносин України

 

2

2

6

 1.  

Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (І)

 

2

2

8

 1.  

Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (ІІ)

 

2

4

6

 1.  

Механізми та інструменти інтеграційних процесів в ЄС

 

4

2

8

 1.  

Напрямки та етапи інтеграційних процесів в ЄС за участю України

 

4

2

8

 1.  

Регулювання європейських відносин

 

2

2

6

 1.  

Оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах

 

2

2

8

 1.  

Специфіка стратегій Європейських країн.

 

8

4

8

Усього:

2

30

24

64

Разом годин:

годин

120

кредитів

4

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Суть та значення інтеграційних стратегій в умовах глобалізації світового господарства

Визначення інтеграційних процесів, глобалізації. Рівень розвитку відносин (контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція). Вплив глобалізації на прискорення інтеграційних процесів.

Місце європейської інтеграції в системі світогосподарських відносин України. Принципи розвитку європейських відносин. Хронологія розвитку європейських відносин. Історія розвитку відносин. ЄС для України та Україна для ЄС.  Особливості проведення переговорів на сучасному етапі взаємовідносин.

 

Тема 2. Суб’єкти європейських відносин України

Україна та ЄС як основні суб’єкти. Державні органи влади. Органи місцевого самоврядування. Місцеві громади. Підприємства. Громадські організації. Фонди. Заклади освіти. Фізичні особи. Об’єднання суб’єктів. Інші країни, які мають взаємовідносини з Україною та ЄС. Інституційне забезпечення процесу інтеграції України до ЄС.

 

Тема 3. Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (І)

Вільний рук товарів. Вільний рух людей. Вільне надання послуг. Вільний рух капіталу. Корпоративне (компаній) законодавство. Конкурентна політика. Сільське господарство. Рибне господарство. Транспортна політика. Оподаткування. Єдиний валютний союз. Статистика. Соціальна політика. Енергетична політика. Промислова політика. Малі та середні компанії. Наука та дослідження. Освіта та підвищення кваліфікації.

 

Тема 4. Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (ІІ)

Телекомунікації та інформація. Культурна та аудіовізуальна політика. Регіональна політика та координація. Навколишнє середовище. Споживачі та охорона здоров‘я. Юриспруденція та внутрішні справи. Митний союз. Зовнішні відносини. Спільна політика зарубіжна та політика безпеки. Фінансовий контроль. Фінансові та бюджетні умови. Інституції. Інше. Динаміка компонентного складу.

 

Тема 5. Механізми та інструменти інтеграційних процесів в ЄС

Визначення стратегічної мети. Участь у спільних проектах. Складання заявок на участь в європейських проектах. Фінансування. Законодавство. Спільний доробок. Ринкові та адміністративні інструменти. Спільні позиції. Спеціалізація та кооперування. Внутрішнє та зовнішнє середовище реалізації європейських стратегій України. Джерела інформації про європейських суб‘єктів. ЗМІ. Інтернет. Державні органи влади. Європейські партнери. Запрошення до участі (тендери). Особисті контакти. Конференції та семінари. Заклади освіти. Визначення пріоритетів.

 

Тема 6. Напрямки та етапи інтеграційних процесів в ЄС за участю України

Преференційна торгівля. Статус ринкової економіки. Зона вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Валютний союз. Економічний союз. Відносини з третіми країнами (США, Росія). Програми дій Україна-ЄС та оцінка їх виконання. Європейська Політика Сусідства. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Результати саммітів Україна—ЄС. Доробок України в євроінтеграційному напрямі. Участь України в інших інтеграційних угрупованнях.

 

Тема 7. Регулювання європейських відносин

Регулювання європейських проектів Україною (звітність, дозволи тощо). Регулювання європейських проектів з боку ЄС. Регулювання місцевими органами влади. Регулювання фондами ЄС. Двостороннє та багатостороннє регулювання. Регулювання європейських відносин їх учасниками. Спільні заходи та політика.

 

Тема 8. Оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах

Економічна оцінка. Правова оцінка. Технологічна оцінка. Соціальна оцінка. Політична оцінка. Екологічна оцінка. Інституціональна оцінка. Інформаційна оцінка. Визначення конкурентних переваг. SWOТ аналіз. Визначення національних економічних інтересів. Вимоги сторін інтеграційних процесів.

 

Тема 9. Специфіка стратегій Європейських країн

Португалія. Іспанія. Ісландія. Ірландія. Польща. Угорщина. Словаччина. Словенія. Чехія. Кіпр. Мальта. Литва. Латвія. Естонія. Україна. Росія. Португалія. Іспанія. Ісландія. Ірландія. Польща. Угорщина. Словаччина. Словенія. Чехія. Кіпр. Мальта. Литва. Латвія. Естонія.

 

 

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 

Заняття 1. Суть та значення інтеграційних стратегій в умовах глобалізації світового господарства

 1. Визначення європейських стратегій України.
 2. Оцінка рівня розвитку відносин.
 3. Місце європейської інтеграції в системі світогосподарських відносин України.
 4. Принципи розвитку європейських відносин.
 5. Вплив глобалізації на прискорення інтеграційних процесів.

 

Інноваційні технології: презентація, проблемні питання, обговорення

 

4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Тема 1. Суть та значення інтеграційних стратегій в умовах глобалізації світового господарства. Частина 1 (2 години)

Вид інноваційних технологій - усне експрес-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади формування європейських стратегій України
 • законодавчу базу в контексті європейських стратегій України

уміти:

 • проводити аналіз щодо реалізації засад в контексті європейської інтеграції

 

План:

1. Оцінка рівня розвитку відносин

2. Інтеграційні стратегії країн в умовах глобалізації

3. Місце України в європейській інтеграції

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

 

Тема 2. Суть та значення інтеграційних стратегій в умовах глобалізації світового господарства. Частина 2. (2 години)

Вид інноваційних технологій - Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади формування європейських стратегій України
 • законодавчу базу в контексті європейських стратегій України

уміти:

 • проводити аналіз щодо реалізації засад в контексті європейської інтеграції

 

План:

1. Вплив глобалізації на європейську орієнтацію України

2. Основні законодавчі аспекти в контексті євроінтеграції

3. Аналіз реалізації засад в контексті європейської інтеграції

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання

 

 

Тема 3. Суб’єкти європейських відносин України (2 години)

Вид інноваційних технологій - Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • роль державних органів європейських відносинах

уміти:

 • аналізувати діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, місцевих громад, неурядових органів, які впливають на європейську орієнтованість України

 

План:

 1. Україна та ЄС як суб‘єкти європейських відносин.
 2. Органи місцевого самоврядування та місцеві громади суб‘єкти європейських відносин.
 3. Інституційне забезпечення процесу інтеграції України до ЄС.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 4. Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (І) (2 години)

Вид інноваційних технологій - усне експрес-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади стратегій у відповідних сферах економічного розвитку України

уміти:

 • аналізувати і визначати доробок України стратегій у відповідних сферах економічного розвитку України

 

План:

 1. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері культури.
 2. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері законодавства.
 3. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері малих та середніх компаній.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

 

Тема 5 Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (ІІ) (2 години)

Вид інноваційних технологій - усне експрес-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади стратегій у відповідних сферах економічного розвитку України

уміти:

 • аналізувати і визначати доробок України стратегій у відповідних сферах економічного розвитку України

 

План:

 1. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері регіональної політики та координації.
 2. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері зовнішніх відносин.
 3. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері енергетичної безпеки та політики.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 6. Механізми та інструменти інтеграційних процесів в ЄС. Частина 1 (2 години)

Вид інноваційних технологій - обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади формування стратегій держави

уміти:

 • формувати засад стратегічних програм,
 • аналізувати і визначати ефективність існуючих стратегічних програм

 

План:

 1. Визначення стратегічної мети.
 2. Процес стратегічного планування.
 3. Визначення поточних завдань щодо реалізації стратегії.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 7. Механізми та інструменти інтеграційних процесів в ЄС. Частина 2. (2 години)

Вид інноваційних технологій - Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади формування стратегій держави

уміти:

 • формувати засад стратегічних програм,
 • аналізувати і визначати ефективність існуючих стратегічних програм

 

План:

 1. Основні засади формування стратегій різних країн
 2. Стратегічні програми
 3. Аналіз існуючих стратегічних програм

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

 

Тема 8. Напрямки та етапи інтеграційних процесів в ЄС за участю України (2 години)

Вид інноваційних технологій - Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • етапи реалізації європейських стратегій України

уміти:

 • аналізувати засади реалізації Європейської Політики Сусідства
 • аналізувати засади Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та інші угоди

 

План:

 1. Етапи реалізації європейських стратегій України.
 2. Європейська Політика Сусідства.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

 

Тема 9. Напрямки та етапи інтеграційних процесів в ЄС за участю України (2 години)

Вид інноваційних технологій - Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, усне експрес-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • етапи реалізації європейських стратегій України

уміти:

 • аналізувати засади реалізації Європейської Політики Сусідства
 • аналізувати засади Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами та інші угоди

 

План:

 1. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами.
 2. Програми співробітництва України та ЄС

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 10. Регулювання європейських відносин (2 години)

Вид інноваційних технологій - усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади регулювання європейських відносин в Україні

уміти:

 • аналізувати програми реалізації дво- та багатостороннєго регулювання

 

План:

 1. Регулювання європейських відносин Україною.
 2. Регулювання європейських відносин з боку ЄС.
 3. Двостороннє та багатостороннє регулювання.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 11. Оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах. (2 години)

Вид інноваційних технологій - Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • засад формування національних економічних інтересів

уміти:

 • виявляти і доводити національні економічні інтереси України

 

План:

 1. Визначення національних економічних інтересів.
 2. Вимоги сторін інтеграційних процесів.

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 12. Специфіка стратегій Європейських країн: Естонія (2 години)

Вид інноваційних технологій - обговорення, дискусія з елементами аналізу,  усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади стратегії Східної Європи

уміти:

 • аналізувати європейські стратегії країн Східної Європи

План:

 1. Європейські стратегії Естонії.
 2. Основні засади стратегій Естонії
 3. Аналіз стратегічного розвитку Естонії в контексті «Європа-2020»

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 13. Специфіка стратегій Європейських країн: Польща (2 години)

Вид інноваційних технологій - обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади стратегії Східної Європи

уміти:

 • аналізувати європейські стратегії країн Східної Європи

План:.

 1. Європейські стратегії Польщі.
 2. Основні засади стратегій Польщі
 3. Аналіз стратегічного розвитку Польщі в контексті «Європа-2020»

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 14. Специфіка стратегій Європейських країн: Латвія (2 години)

Вид інноваційних технологій - обговорення, дискусія з елементами аналізу,  усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади стратегії Східної Європи

уміти:

 • аналізувати європейські стратегії країн Східної Європи

План:

 1. Європейські стратегії Латвії.
 2. Основні засади стратегій Латвії
 3. Аналіз стратегічного розвитку Латвія в контексті «Європа-2020»

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

Тема 15. Специфіка стратегій Європейських країн: Литва (2 години)

Вид інноваційних технологій - обговорення, дискусія з елементами аналізу,  усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття, кейс-методи.

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні засади стратегії Східної Європи

уміти:

 • аналізувати європейські стратегії країн Східної Європи

План:

 1. Європейські стратегії Литви.
 2. Основні засади стратегій Литви
 3. Аналіз стратегічного розвитку Литви в контексті «Європа-2020»

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

 • Питання для обговорення
 • Проблемні питання
 • Кейс

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни

 

Для написання аналітичної роботи на вибір студента в залежності від специфіки бази практики та його наукових інтересів пропонується один з елементів стратегії коінтеграції до Європейського союзу. Для аналізу студент має проаналізувати те, що було зроблено нашою країною з моменту здобуття незалежності (з 1991 року) по сьогоднішній день (1991-2012 роки). Для чого можуть використовуватися будь-які доступні джерела інформації.

 

 1. Україна та ЄС: вільний рух людей
 2. Україна та ЄС: співробітництво в валютно-кредитній сфері
 3. Україна та ЄС: співробітництво в інвестиційній сфері
 4. Україна та ЄС: співробітництво в сфері малого бізнесу
 5. Україна та ЄС: співробітництво в сфері технологій
 6. Україна та ЄС: співробітництво в торгівлі послугами
 7. Україна та ЄС: співробітництво в торгівлі товарами
 8. Україна та ЄС: співробітництво у сільському господарстві
 9. Україна та ЄС: співробітництво у транспортній політиці
 10. Україна та ЄС:співробітництво у сфері енергетики
 11. Україна та ЄС:співробітництво у сфері зовнішніх відносин
 12. Україна та ЄС:співробітництво у сфері корпоративного законодавства
 13. Україна та ЄС:співробітництво у сфері культури та аудіовізуальної політики
 14. Україна та ЄС:співробітництво у сфері малого та середнього бізнесу
 15. Україна та ЄС:співробітництво у сфері навколишнього середовища
 16. Україна та ЄС:співробітництво у сфері науки та досліджень
 17. Україна та ЄС:співробітництво у сфері освіти
 18. Україна та ЄС:співробітництво у сфері охорони здоров’я
 19. Україна та ЄС:співробітництво у сфері політики безпеки
 20. Україна та ЄС:співробітництво у сфері промислової політики
 21. Україна та ЄС:співробітництво у сфері регіональної політики
 22. Україна та ЄС:співробітництво у сфері рибного господарства
 23. Україна та ЄС:співробітництво у сфері сільського господарства
 24. Україна та ЄС:співробітництво у сфері статистики
 25. Україна та ЄС:співробітництво у сфері телекомунікації та інформації
 26. Україна та ЄС:співробітництво у сфері туризму
 27. Україна та ЄС:співробітництво у сфері фінансового контролю
 28. Україна та ЄС:співробітництво у сфері юриспруденції
 29. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері корпоративного (компаній) законодавства.
 30. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері конкурентної політики.
 31. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері оподаткування.
 32. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері соціальної політики.
 33. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері енергетичної політики.
 34. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері промислової політики.
 35. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері малих та середніх компаній.
 36. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері науки та досліджень.
 37. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері інституцій.
 38. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері зовнішніх відносин.

 

 

У доповнення до основного матеріалу, що викладається в лекціях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання. Предметом самостійного опрацювання студентами визначені такі питання програми курсу “Європейські стратегії України”:

 

Тема 1. Суть та значення інтеграційних стратегій в умовах глобалізації світового господарства

 1. Визначення європейських стратегій України.
 2. Місце європейської інтеграції в системі світогосподарських відносин України.
 3. Вплив глобалізації на прискорення інтеграційних процесів.
 4. ЄС для України та Україна для ЄС.

 

Тема 2. Суб‘єкти європейських відносин України

 1. Державні органи влади суб‘єкти європейських відносин.
 2. Заклади освіти суб‘єкти європейських відносин.
 3. Фізичні особи суб‘єкти європейських відносин.
 4. Об‘єднання суб‘єктів суб‘єкти європейських відносин.
 5. Підприємства суб‘єкти європейських відносин.
 6. Громадські організації та фонди суб‘єкти європейських відносин.
 7. Інші країни суб‘єкти європейських відносин

 

Тема 3. Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (І)

 1. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері вільного руху товарів.
 2. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері вільного руху людей.
 3. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері вільного надання послуг.
 4. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері вільного руху капіталу.
 5. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері конкурентної політики.
 6. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері сільського господарства
 7. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері рибного господарства.
 8. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері транспортної політики.
 9. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері оподаткування.
 10. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері єдиний валютний союз.
 11. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері статистики.
 12. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері соціальної політики.
 13. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері енергетичної політики.
 14. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері промислової політики.
 15. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері науки та досліджень.
 16. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері освіта та підвищення кваліфікації.

 

Тема 4. Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (ІІ)

 1. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері телекомунікацій та інформації.
 2. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері культурної та аудіовізуальної політики.
 3. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері регіональної політики та координації.
 4. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері навколишнього середовища.
 5. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері споживачів та охорони здоров‘я.
 6. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері юриспруденції та внутрішніх справ.
 7. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері митного союзу.
 8. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері зовнішніх відносин.
 9. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері спільної зарубіжної політики та політика безпеки.
 10. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері фінансового контролю.
 11. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері фінансових та бюджетних умов.
 12. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у сфері інституцій.
 13. Доробок та визначення стратегій України щодо відносин з ЄС у інших сферах.

 

Тема 5. Механізми та інструменти інтеграційних процесів в ЄС

 1. Участь в спільних проектах.
 2. Складання заявок на участь в європейських проектах.
 3. Ринкові та адміністративні інструменти.
 4. Внутрішнє та зовнішнє середовище реалізації європейських стратегій України.
 5. Організація та менеджмент європейськими стратегіями
 6. Облік та контроль за реалізацією європейських стратегій України
 7. Фінансування. Законодавство. Спільний доробок.
 8. Джерела інформації про європейських суб‘єктів.
 9. Державні органи влади як контрагенти для здійснення європейських проектів.
 10. Запрошення до участі (тендери).
 11. Особисті контакти у пошуку контрагентів для здійснення європейських проектів.
 12. Конференції та семінари як європейські проекти.
 13. Заклади освіти у здійсненні європейських проектів.
 14. Визначення пріоритетів здійснення європейських проектів

 

Тема 6. Напрямки та етапи інтеграційних процесів в ЄС за участю України

 1. Статус ринкової економіки.
 2. Участь у Світовій організації торгівлі: значення для євроінтеграції
 3. Доробок України в євроінтеграційному напрямі.
 4. Програми дій Україна—ЄС та оцінка їх виконання.
 5. Співтовариствами та їх державами-членами.
 6. Відносини з третіми країнами (США, Росія).
 7. Участь України в інших інтеграційних угрупованнях.

 

 

Тема 7. Регулювання європейських відносин

 1. Регулювання місцевими органами влади.
 2. Регулювання фондами ЄС.
 3. Регулювання європейських відносин їх учасниками.
 4. Регулювання фондами ЄС.

 

 

Тема 8. Оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах

 1. Економічна оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 2. Правова оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 3. Технологічна оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 4. Соціальна оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 5. Політична оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 6. Екологічна оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 7. Інституціональна оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 8. Інформаційна оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 9. Визначення конкурентних переваг доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.
 10. SWOТ аналіз доцільності та ефективності участі в європейських відносинах.

 

Тема 9. Специфіка стратегій Європейських країн.

 1. Європейські стратегії Ірландії.
 2. Європейські стратегії Ісландії.
 3. Європейські стратегії Іспанії.
 4. Європейські стратегії Кіпру.
 5. Європейські стратегії Мальти.
 6. Європейські стратегії Португалії.
 7. Європейські стратегії Росії.
 8. Європейські стратегії Словаччини.
 9. Європейські стратегії Словенії.
 10. Європейські стратегії Туреччини.
 11. Європейські стратегії Угорщини.
 12. Європейські стратегії Чехії

 

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

6.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Європейські стратегії України»

для студентів магістерської програми «8М01-Європейський бізнес»

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

1

Попередня підготовка з визначених питань

Усне експрес-опитування, усне опитування

4

2

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, кейс

4

3

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, кейс

4

4

Попередня підготовка з визначених питань

Усне експрес-опитування, усне опитування, кейс

4

5

Попередня підготовка з визначених питань

Усне експрес-опитування, усне опитування

4

6

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

7

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, кейс

4

8

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування

4

9

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, кейс

4

10

Попередня підготовка з визначених питань

Усне опитування. Міні-дискусія «Український шлях: європейська інтеграція чи глобальна периферія»

4

11

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу

4

12

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, кейс

4

13

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, кейс

4

14

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, кейс

4

15

Попередня підготовка з визначених питань

Обговорення, дискусія з елементами аналізу, усне опитування, кейс

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) занять

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

20

Участь у наукових конференціях, олімпіадах, круглих столах, симпозіумах тощо; написання та подання до друку тез конференцій, статей, монографій, брошур та інших видів наукових робіт.

Усього балів за модульний контроль

20

Додаткові бали: науково-дослідна діяльність студента

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Написання аналітичної роботи за заданою тематикою (Обов’язкове). Пошук, підбір та перегляд літературних джерел за заданою тематикою

10

2. Формування аналітичних звітів (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

 

 

Поточний і підсумковий контролю знань студентів

з дисципліни «Європейські стратегії України»

 

1. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему  та систему оцінювання за шкалою ECTS.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку

 

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

2. Об'єктом оцінювання поточного контролю знань студентів денної форми навчання  є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання тестів, а також обов’язкових та вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

2.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 90 балів із 100.

Навчальним планом не передбачається проведення семінарських занять, а відтак оцінка успішності студента складається з тестових випробувань, що базуються на перевірці набутих теоретичних знань та практичних навичок, підготовленого реферату (есе) та роботи щодо пошуку, підбору та перегляду літературних джерел за даним напрямком.

 

2.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання тестових вправ, що охоплюють основні види європейських практик.

В курсі «Європейські стратегії України» передбачається виконання одного тесту (20 питань). Оцінка завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів із 100 балів, якими оцінюється вся робота, що була винесена на поточний контроль.

Тести включають питання всіх десяти тем курсу і передбачають контроль рівня набутих знань з основних напрямів розвитку ЄС, а саме:

Тема 1. Суть та значення інтеграційних стратегій в умовах глобалізації світового господарства

Тема 2. Суб‘єкти європейських відносин України

Тема 3. Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (І)

Тема 4. Компонентний склад стратегії коінтеграції країни до Європейського союзу (ІІ)

Тема 5. Механізми та інструменти інтеграційних процесів в ЄС

Тема 6. Напрямки та етапи інтеграційних процесів в ЄС за участю України

Тема 7. Регулювання європейських відносин

Тема 8. Оцінка доцільності та ефективності участі в європейських відносинах

Тема 9. Специфіка стратегій Європейських країн.

 

2.3. Обов’язкові завдання для самостійного опрацювання передбачають підготовку аналітичної роботи. Дана робота оцінюється за шкалою 0; 5; 10; 15; 20 балів. Написання аналітичної роботи передбачає здійснення таких видів роботи:

1. Пошук, підбір та огляд літератури за заданою тематикою.

2. Використання інтернет-ресурсів щодо підбору статистичних даних (сайти Євростату, Європейської Комісії, Держкомстату тощо).

3. Формулювання висновків та рекомендацій.

Творчим розвитком підготовленого есе може бути наукова стаття, яка рекомендується до друку у фахових наукових збірниках керівником магістерської програми.

 

Активність та успішність на практичних та семінарських заняттях, виконання модульних завдань та обов’язкові види самостійної роботи студентів, зміст та порядок оцінки яких відображені в пп. 2.1 – 2.3 дозволяють в сумі набрати максимум 90 балів із 100 (це відповідає оцінці А за шкалою ECTS).

 

2.4. Вибіркові завдання для самостійного опрацювання дозволяють студенту набрати 20 балів із 100, поверх 80 балів, що дозволяє отримати рівень А за шкалою ECTS та відповідає діапазону 90-100 балів за шкалою КНЕУ.

Для цього пропонується альтернативний вибір між двома видами наукової роботи, кожен з яких оцінюється максимум на 10 балів із 100:

2.4.1. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету МЕіМ, представляють свої наукові роботи на конференціях, круглих столах, симпозіумах та конкурсах, готують та подають до друку наукові статті, брошури, монографії та інші види наукових робіт отримують 10 балів із 100, винесених на поточних контроль.

2.4.2. Альтернативним видом самостійного вибіркового завдання є формування студентами аналітичних звітів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою, яка пропонується студентом та погоджується з викладачем.

 

Для денної форми навчання максимальна кількість балів за самостійну роботу складає 90 балів. Згідно робочої навчальної програми практичних занять не передбачено. При цьому шкала оцінювання виглядає таким чином:

 • відмінному рівню відповідає правильне і вичерпне розкриття у звіті поставленої проблеми, демонстрування студентом всебічного системного знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмою дисципліни; використання останніх статистичних даних та фактологічного матеріалу; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;

 

 • задовільному рівню відповідає у цілому вірне розкриття заданої тематики, демонстрування студентом достатнього рівня знань з основного програмного матеріалу, і водночас обмежене використання таблично-графологічного матеріалу, помилки у використанні понятійного апарату, недостатнє знання та узагальнення літературних джерел, непереконливі висновки з досліджуваної проблеми;

 

 • незадовільному рівню відповідає неправильне або неповне розкриття заданої тематики, при цьому студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури.

 

4. Для оцінювання відповідей студента на залікові питання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;
 •  задовільному рівню відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але н  спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;
 •  незадовільному рівню відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (ОСНОВНА І ДОДАТКОВА)

 

Нормативно-правова

 1. КМУ Розпорядження Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу.
 2. План дій Україна-Європейський Союз. Європейська Політика Сусідства.
 3. План-графік імплементації положень Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні.
 4. Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2003 році" http://www.eclc.gov.ua/new/html/ukr/7/presidential_address_to_vr_17_03_2004.html - 7Тематична доповідь: Розширення Європейського Союзу — нові можливості та перспективи для України 17 березня 2004 року.
 5. Програма інтеграції України до Європейського Союзу.
 6. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами.
 7. Указ Президента України Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу.

 

Основна

 1. Ансофф Й. Стратегическое управление / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.
 2. Антидемпінгова політика Європейського Союзу: Практ. посіб. для українських виробників та експортерів / Антидемпінгова служба Європейської комісії; Представництво України при ЄС — К.: Катран груп, 2001. — 149 с.
 3. Безпосереднє сусідство України з ЄС: закриті кордони чи нові імпульси до співпраці?: Матеріали міжнар. "круглого столу" експертів (м. Ужгород, 7—9 листопада 2002 р.) / Національний ін-т стратегічних досліджень (Закарпатський філіал); Фонд Фрідріха Еберта (Регіональне бюро в Україні, Білорусі, Молдові); Фонд "Європейський дім" / Олександр С. Власюк (голов. ред.). — 1. вид. — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2002. — 180 с.
 4. Білорус О. Г., Лук’яненко Д. Г. та ін. Глобальні трансформації стратегії розвитку: монографія. — к.: ВІПОЛ, 1998.
 5. Бураковський Ігор, Мовчан Вероніка, Вітер Олена, Лендьел Мирослава, Сушко Олександр. Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень "ЄвроPerio Україна" / Ірина Солоненко (ред. кол.). — К.: К.І.С., 2004. — 358 с.
 6. Бургуані Тьєррі, Рогачова Ганна Анатоліївна, Серьогін Олександр Юрійович. Право та політика ЄС у сфері захисту прав споживачів: Навч. посібник. — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. — 182 с.
 7. Ваврищук Віталій, Калішук Ева, Таран Світлана, Хойна Януш, Ясько Наталія. Державна допомога виробникам в Україні: реформування відповідно до норм СОТ та ЄС / Український центр міжнародної інтеграції / Сергій Касьянов (ред.). — К.: Нора-Друк, 2004. — 86 с.
 8. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Д. Г. Лук'яненко та ін. — К.: КНЕУ, 2001.
 9. Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС: можливості для України: Аналітичні оцінки / Національний ін-т стратегічних досліджень (Закарпатський філіал); Фонд ім. Фрідріха Еберта / В. І. Андрійко (ред. кол.). — Ужгород: Видавництво В. Падяка, 2003. — 134 с.
 10. Ентін Лев. Інституційна структура та механізм прийняття рішень у Європейському Союзі: Навч. посібник / Програма Tacis Європейського Союзу в Україні; Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. — 136 с.
 11. Карпов В. І., Саверченко О. О., Радзієвська Л. Ф., Єгоров І. Ю. Інноваційний потенціал України та країн ЄС (порівняльний аналіз) / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації; НДІ статистики Держкомстату України. — К.: УкрІНТЕІ; НДІ статистики, 2002. — 40 с.
 12. Кормнов Ю. Ориентация экономики на конкурентоспособность //Экономист. — 1997. № 1. — с. 38—48.
 13. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економічна інтеграція. — К.: ВІПОЛ, 1996.
 14. Малиновська Олена. Україна, Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС. — К.: Бланк-Прес, 2004. — 172 с.
 15. Паппас Спірос. Транспортна політика Європейського Союзу: Навч. посібник / Програма Tacis Європейського Союзу в Україні; Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. — 79 с.
 16. Пахомов Ю. М., Крымский С. Б. Павленко Ю. В. Пути и перепутья современной цивилизации. — К.: “Международный деловой центр ”, 1998.
 17. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна,1997.
 18. Прокопенко Євген Леонідович, Хоровський В'ячеслав Леонідович. Фінансові ринки ЄС: Навч. посіб. / Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. — К.: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. — 114 с.
 19. Регіональна політика ЄС після його розширення: Аналітичні оцінки:Матеріали міжнар. семінару / Національний ін-т стратегічних досліджень (Закарпатський філіал); Фонд Конрада Аденауера. Представництво в Україні / О. С. Власюк (ред. кол.). — Ужгород: Ліра, 2004. — 242 с.
 20. Сімпсон Робін, Синкова Олена Михайлівна. Регулювання послуг загального інтересу в ЄС: Навч. посібник / Програма Tacis Європейського Союзу в Україні; Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. — 128 с.
 21. Соколенко С. И. Глобальные рынки XXI столетия: перспективы Украины. — К.: Логос, 1998. — 568 с.
 22.  
 23. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. проф. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ, 2001.
 24. Толстопятенко Геннадій Петрович. Податкове право ЄС: Навч. посібник / Програма Tacis Європейського Союзу в Україні; Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". — К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. — 196 с.

Додаткова

 1. Вплив інституційного фактору на структуру та ефективність економічної політики ЄС: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ю.Л. Грінченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с.
 2. Геоекономічні трансформації в Центрально-Східному регіоні Європи в контексті національних пріоритетів України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.М. Грущинська; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 18 с.
 3. Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові функції та системні впливи Ради Європи: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / І.С. Піляєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 39 с.
 4. Диверсифікація промислового виробництва України в умовах міжнародної економічної інтеграції (на прикладі харчової промисловості): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В. О. Котляренко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с.:
 5. Досвід європейської інтеграції Польщі: перспективи для України: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / М. Б. Басараб; Нац. ін-т стратег. дослідж., Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2004. — 15 с.
 6. Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Н. М. Буренко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2004. — 26 с.
 7. Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О. Ю. Полтораков; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 16 с.
 8. Митна політика в контексті європейського вектору інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А. Б. Яценко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.
 9. Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України): Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.06.01 / А. Ліманський; НАН України. Ін-т регіон. досліджень. — Л., 2003. — 40 с.
 10. Політика Європейського Союзу стосовно України: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О. Є. Пристайко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2004. — 21 с.
 11. Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі (динамізація та структурні зміни): Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / В.І. Чужиков; Київ. нац. економ. ун-т. — К., 2003. — 33 с.
 12. Система регулювання зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією у країнах Центральної і Східної Європи: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.В. Горін; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2004. — 20 с.
 13. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / І. Г. Савчук; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 19 с.
 14. Тіньові економічні процеси в країнах Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А. М. Копистира; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2003. — 20 с.