Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БІЗНЕС

Вступ

 

Магістерська програма «Європейський бізнес» розроблена на основі сучасних досягнень у теорії і практиці міжнародного менеджменту. Магістерську програму сформовано на підставі чинних освітніх стандартів України та «Положення про магістерську програму» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, затвердженого Вченою радою університету ( протокол № 10 від 29 березня 2007р.). У повному обсязі, в річний термін – програму можуть опанувати магістранти, котрі мають базову бакалаврську освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка».

         Головною метою застосування магістерської програми є формування у студентів компетенцій, необхідних для виконання фахових завдань за первинними посадами професіоналів у сферах міжнародної торговельно-економічної діяльності, глобальної економіки і конкурентоспроможності.

         Компетенції, які сформовані на основі знань, умінь, навичок та їх практичного застосування здатності особи виконувати визначені стандартом професійної діяльності завдання, відображають вимоги робочого місця, особисті якості випускника. Якщо бакалаврська програма формує компетенції фахівців (здатності виконувати прості, елементарні, початкові професійні завдання з орієнтацією на виконання операцій), то магістерська – професіоналів (здатність виконувати завдання вищого рівня, пов’язані з функціонуванням підрозділу в цілому та забезпечення процесів у певній сфері професійної діяльності).

         Компетенції підлягають вимірюванню та оцінюванню. Набуті випускниками університету професійні якості стають основним критерієм визначення результативності діяльності кафедр, факультетів та навчального закладу загалом.

         У процесі навчання в магістратурі долаються об’єктивні труднощі здобуття та використання знань, оскільки програма реалізується у конкретному середовищі господарської діяльності (наскрізна виробнича практика). Розв’язуються можливі протиріччя між теоретичними підходами і моделями та практичними процедурами. Важливою є адаптація студента до його майбутньої професійної діяльності відразу після закінчення магістратури. Забезпечується комплектність практичної орієнтації навчання, коли з кожної дисципліни студент має виконати завдання безпосередньо на базі практики.

         Такий підхід забезпечує необхідні умови для підготовки якісно нового типу фахівців, котрі, з одного боку, мають фундаментальну підготовку, а з другого – здатні оперативно реагувати на ринкову кон’юнктуру національного і світового ринків. Важливим результатом навчання в магістратурі є формування потреби в постійному оновленні знань, умінні проводити селекцію даних у зростаючих потоках інформації.

         Поглиблене вивчення фахових іноземних мов та їх активне застосування в процесі практично орієнтованого навчання робить випускників міжнародно-конкурентоспроможними.

         Компетенції магістра орієнтовані на завдання вищого рівня і пов’язані з функціонуванням підрозділу в цілому. Іншими словами, компетенції бакалаврів орієнтовні на виконання операцій, а магістрів – на забезпечення процесів у певній сфері професійної діяльності. Професійні завдання з кожної спеціальності, які повинні виконувати фахівці та професіонали, є відправною точкою у формуванні компетенцій бакалаврів та магістрів.

         Принциповими особливостями організації навчального процесу є:

 1. Модульна побудова навчального плану.
 2. Органічне поєднання теоретичної і практичної підготовки.
 3. Інтенсивна самостійна робота студентів під керівництвом досвідчених фахівців – професіоналів.
 4. Безперервна робота над магістерською дипломною роботою, як кінцевим інтегративним продуктом теоретичної і практичної підготовки фахівця.

Магістерська програма призначається для використання її у навчальному процесі: випускаючою кафедрою; викладачами, які ведуть заняття за навчальним планом магістерської програми; керівником магістерської програми; Державною екзаменаційною комісією; внутрішніми та зовнішніми органами контролю якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

 

Шифр і назва галузі знань, спеціальності та магістерської програми освітній рівень, кваліфікація випускника, узагальнений об’єкт діяльності, нормативний термін навчання.

 

Галузь знань: «05-Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: «051-Економіка»

Спеціалізація (освітня програма): «Міжнародна економіка»

Магістерська програма: «8М01-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БІЗНЕС»

Освітній ступінь: магістр

         Кваліфікація випускника: магістр з міжнародної економіки.

         Узагальнений об’єкт діяльності: міжнародна економічна діяльність у глобальному середовищі. Його складовими є:

 • ефективна реалізація форм міжнародної економічної діяльності та її регулювання;
 • міжнародна торговельно-економічна діяльність та її регулювання;
 • міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність та її регулювання;
 • міжнародна обліково-аналітична та аудиторська діяльність;
 • міжнародна економічна діяльність у європейському бізнес-середовищі.

         Нормативний термін навчання: 16 місяців для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» однойменної спеціальності

 

РОЗДІЛ І.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БІЗНЕС»

 

1. Навчальний план магістерської програми.

 

 

 

 

 

2. Графік організації навчального процесу за магістерською програмою (денна форма навчання).

 

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ (ТРИ ТРИМЕСТРИ)

Вересень  – 2й тиждень листопада – Лекції і семінарські заняття з нормативних дисциплін.

3й тиждень листопада – 1й тиждень грудня  – екзаменаційна сесія.

2й тиждень грудня – кінець грудня – лекції з дисциплін спеціальної підготовки за вибором університету та за вибором студента.

Останній тиждень грудня – перший тиждень січня – канікули

2й тиждень січня – 1й тиждень березня – лекції з дисциплін спеціальної підготовки за вибором університету та за вибором студента.

2й -3й тижні березня – екзаменаційна сесія.

4й тиждень березня 1й тиждень червня – лекції з дисциплін магістерської програми

2й тиждень червня – 4й тиждень червня – екзаменаційна сесія.

ДРУГИЙ РІК (ОДИН СЕМЕСТР)

2й тиждень вересня – кінець грудня – переддипломна практика, індивідуально-консультаційні заняття, підготовка магістерських робіт, попередній захист.

1-2 тижні після початку практики – вибір студентом теми МДР і подання заяви на кафедру.

До 15 вересня другого року навчання – підготовка відповідних наказів про призначення наукових керівників; затвердження тем МДР, складання і затвердження  індивідуальних завдань на виконання МДР.

До 15 жовтня другого року навчання – Підготовка вступу і І розділу МДР.

До 15 листопада другого року навчання – підготовка ІІ розділу МДР.

До 15 грудня другого року навчання – підготовка ІІІ розділу МДР, висновків і переліку використаних джерел.

15 грудня другого року навчання – подання студентом завершеної МДР науковому керівнику.

До 30 грудня другого року навчання – розгляд МДР науковим керівником. Попередній розгляд МДР на комісії від кафедри.

Січень другого року навчаннядоопрацювання роботи, прийняття кафедрою рішення про допуск МДР до захисту в ДЕК, оформлення та зовнішнє рецензування МДР.

Січень – лютий другого року навчання – захист МДР в ЕК і присвоєння випускникам відповідної кваліфікації.

 

 

 

3. Первинні посади на ринку праці, обіймати які мають право випускники (у відповідності з «Класифікатором професій ДК 003:2010»).

 

         Магістр з міжнародної економіки здатний виконувати професійні роботи та обіймати первинні посади, перелік яких наведено в табл. 1 (за Державним класифікатором професій ДК 003: 2005).

         Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах ОКХ згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до формування назв посад, передбачених чинними нормативними актами щодо регулювання міжнародної економічної діяльності.

         Магістр з міжнародної економіки на первинних посадах самостійно виконує переважно евристичні та частково діагностичні професійні й соціально-виробничі завдання, здійснює складні економічні розрахунки, керує фахівцями нижчого посадового рівня.

Таблиця 1

Професійні назви робіт, які здатен виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціалізацією  «Міжнародна економіка»

пор.

Код і назва професійної групи

Професійна назва роботи (посада)

I. КЕРВНИКИ

 1.  

1210.1 Керівники підприємств, фірм, організацій

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Директор представництва

Директор філіалу

Начальник митниці

 1.  

1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Керівник торгівельно-економічної місії

 1.  

1225 Керівники виробничих підрозділів у ресторанах та готелях

Завідувач агентства з іноземного туризму

 1.  

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

Керівник служби Міністра

Керівник головного управління

Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади

Завідувач відділу (центральні органи державної влади)

Начальник (завідувач) підрозділу

Начальник відділу (самостійного)

Начальник відділу управління

Головний консультант

Начальник митного поста

 1.  

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади

Керівник апарату

Завідувач – головний фахівець

Завідувач сектора апарату

Начальник головного управління

Начальник відділу (місцеві органи державної влади) Начальник служби

Начальник сектора

 1.  

1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

Головний радник

Завідувач відділу

Начальник відділу

 1.  

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

Головний економіст

Головний бухгалтер

Директор з економіки

Директор фінансовий

Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту

Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень

 1.  

1233 Керівники підрозділів маркетингу

Начальник комерційного відділу

Начальник відділу збуту (маркетингу)

Директор комерційний

 1.  

1234 Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю

Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)

 1.  

1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу зовнішньої кооперації

 1.  

1238 Керівники проектів та програм

Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

 1.  

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)

 1.  

1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торгівельної фірми

 1.  

1316 Керівники малих підприємств без апарату управління в сфері послуг

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

 1.  

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)

 1.  

1448.1 Менеджер (управитель) з туризму

Менеджер (управитель) з туризму

 1.  

1475.3 Менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічних зв’язків

 1.  

1475.4 Менеджер (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки

Менеджер (управитель) із постачання

Менеджер (управитель) із збуту

 

ІІ. ПРОФЕСІОНАЛИ

 1.  

2310.2 Професіонали, зайняті в освіті

Асистент

Викладач в вищому навчальному закладі

 1.  

2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Бухгалтер-експерт

Бухгалтер-ревізор

 1.  

2413.1 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами

Наукові співробітники (біржові операції)

 1.  

2413.2 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Професіонал з депозитарної діяльності

Професіонал з корпоративного управління

Професіонал з управління активами

Професіонал - організатор торгівлі на ринку цінних паперів

 1.  

2419.2 Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємства та раціоналізації виробництва

Консультант із зовнішньоекономічних питань

Фахівець з методів розширення ринку збуту

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку

Консультант з ефективності підприємництва

Консультант з маркетингу

 1.  

2419.3 Фахівець державної служби

Радник (органи державної влади)

 1.  

2441.1 Наукові співробітники (економіка)

Науковий співробітник (економіка)

 

 1.  

2441.2 Економісти

Економіст

Економіст з планування

Економіст з фінансової роботи

Економічний радник

Консультант з економічних питань

 1.  

2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі

Перекладач

 1.  

2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами

Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва

 

Виробничі функції, типові завдання діяльності фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” та уміння, якими він повинен володіти

 

         Відповідно до первинних посад, які може займати випускник вищого навчального закладу, магістр з міжнародної економіки підготовлений виконувати планово-прогностичну, організаційну, координаційну, контрольно-аналітичну, мотиваційну, дослідницьку, освітню функції.

 

Має бути забезпечено опанування випускниками системи умінь вирішувати певні типові завдання діяльності у процесі здійснення зазначених виробничих функцій.

 

Санітарно-гігієнічна характеристика діяльності фахівця

 

Ступінь важкості та напруженості праці: напружена розумова праця.

Обмеження щодо статі й віку: обмежень немає.

Режим праці й відпочинку: 8-годинний робочий день.

Режим змінності: переважно однозмінна робота.

Завантаженість аналізаторів: зоровий і руховий.

Несприятливі фактори: високе статичне навантаження.

 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів

 

          Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, вміннями і навиками в галузі природничонаукових, загальноекономічних та конкретноекономічних наук. Обов'язковою умовою є вільне володіння державною та іноземною мовами.

 

Державна атестація випускників вищих навчальних закладів

 

         Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки випускників вимогам даної освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.

        Державну атестацію випускників у формі захисту дипломної роботи здійснює Державна екзаменаційна комісія з цього фаху, голову якої затверджено Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами навчального плану у повному обсязі.

         Кваліфікацію випускникам присвоює Державна екзаменаційна комісія.

         Кваліфікація визначається освітньо-кваліфікаційним рівнем і спеціальністю.

 

Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів

 

         Відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки випускників несе університет згідно з чинним законодавством.

        

4. Компетентності випускників освітнього ступеня магістр за спеціальністю

 

Класи професійних завдань

 

           Кваліфікаційні характеристики, визначені Міністерством праці та соціальних відносин України, сучасна практика діяльності підприємств та організацій, досвід зарубіжних країн дозволяють визначити класи професійних завдань, які виконують фахівці у сфері міжнародної економіки та менеджменту. Для фахівців бакалаврського рівня до них відносять:

 • соціально-комунікативні та особистісно-поведінкові навички, які формуються на бакалаврському рівні і потім розвиваються у процесі подальшого навчання;
 • завдання з виконання обліково-статистичних операцій;
 • завдання з аналізу первинної інформації та виконання  розрахункових операцій;
 • завдання з накопичування, систематизації інформації та виконання технологічних операцій з нею.

           Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” підготовлені до виконання значно складніших класів професійних завдань:

 • моніторинг міжнародних ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, технологій, інновацій, праці;
 • стратегічне планування міжнародної економічної діяльності та її видів: науково-технологічної, інвестиційно-виробничої, торговельно-маркетингової, валютно-фінансової;
 • організація та ресурсне забезпечення міжнародної економічної діяльності та її видів;
 • міжнародний економічний аналіз, контролінг, облік і аудит;
 • регулювання міжнародної економічної діяльності на підприємницькому, державному, міждержавному, наддержавному і глобальному рівнях.

 

 

Професійні компетенції випускників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціалізацією «Міжнародна економіка»

 

         Для спеціальності “Міжнародна економіка” із узагальненим об’єктом діяльності “міжнародна економічна діяльність в глобальному середовищі” з метою індивідуалізації навчання та спеціалізації випускників сформульовано та запропоновано студентам 5 магістерських програм:

 • Управління міжнародним бізнесом
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Міжнародний облік і аудит
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
 • Європейський бізнес
 • Міжнародна торгівля

 

Спеціальні компетенції випускників магістерської програми “Європейський бізнес”

         Спеціалізованим об’єктом діяльності за даною програмою є: ефективна реалізація форм міжнародної економічної діяльності та її регулювання.

         Після виконання навчального плану у повному обсязі та державної атестації випускник, який опанував магістерську програму “Європейський бізнес”, повинен володіти професійно важливими компетенціями (табл. 2). Це сприятиме швидкій адаптації випускника на первинній посаді та поступовому кар’єрному росту.

 

Таблиця 2

Професійні компетенції фахівців магістерського рівня підготовки за спеціалізацією "Міжнародна економіка"

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

1. Узагальнений об’єкт професійної діяльності для спеціальності «Міжнародна економіка»: міжнародна економічна діяльність в глобальному середовищі

1. Моніторинг міжнародних ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, технологій, інновацій, праці

1.1. Аналіз кон’юнктури міжнародних ринків, її моніторинг та прогнозування

1.2. Аналіз факторів та показників конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу

1.3. Аналіз тенденцій глобалізації економічного розвитку

1.4. Виявлення та оцінка проблем розвитку міжнародного бізнесу

1.5. Оцінка ризиків міжнародної економічної діяльності

 

2. 2. Стратегічне планування міжнародної економічної діяльності та її видів: науково-технологічної, інвестиційно-виробничої, торговельно-маркетингової, валютно-фінансової

2.1. Розроблення стратегії розвитку підприємства (організації) міжнародного профілю

2.2. Формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства (організації), галузі, регіону

2.3. Планування міжнародної торговельної діяльності і розробка ефективних маркетингових політик

2.4. Планування діяльності на міжнародних фінансових ринках

2.5. Планування і розробка міжнародних інвестиційних програм і проектів

2.6. Планування міжнародних науково-технічних програм і проектів

2.7. Планування міжнародних виробництв

2.8. Визначення стратегії інфраструктурного забезпечення міжнародної економічної діяльності

2.9. Розроблення стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів

2.10. Оптимізація розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному (місцевому) рівнях

2.11. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу

2.12. Розробка та реалізація компонентів стратегії міжнародної економічної діяльності України

2.13. Прогнозування можливих конфліктних і кризових ситуацій у міжнародній економічній діяльності

2.14. Генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародно-економічній сфері

 

3. 3. Організація та ресурсне забезпечення міжнародної економічної діяльності та її видів

3.1. Організація процесів управління розвитком підприємства (організації) міжнародного профілю

3.2. Організація міжнародної економічної діяльності підприємства (організації)

3.3. Організація взаємодії підприємства (організації) з зовнішнім середовищем

3.4. Організація процесів управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів

3.5. Організація торговельно-маркетингової діяльності

3.6. Організація міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності

3.7. Організація міжнародного науково-технічного співробітництва

3.8. Організація міжнародних виробництв

3.9. Організація ресурсного забезпечення міжнародної економічної діяльності

 

 

3.10. Організація системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу

3.11. Організація ефективної роботи та розвитку персоналу підприємства (організації, підрозділу)

3.12. Організація системи заходів з попередження та розв’язання конфліктних і кризових ситуацій у міжнародно-економічній сфері

3.13. Організація дотримання безпеки та гігієни праці на підприємстві та його підрозділах

 

4. Міжнародний економічний аналіз, контролінг, облік і аудит

4.1. Контроль ресурсного забезпечення міжнародної економічної діяльності.

4.2. Контроль торговельно-маркетингової діяльності

4.3. Контроль діяльності на міжнародних фінансових ринках

4.4. Контроль реалізації міжнародних інвестиційних проектів

4.5. Планування та організація обліку і аудиту за міжнародними стандартами

4.6. Контроль і аналіз ефективності міжнародної економічної діяльності

4.7. Контроль параметрів міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг), підприємств (організацій), галузей, регіонів, країни

4.8. Знати організаційні процедури внутрішнього адміністративного і бухгалтерського (попереднього, первинного (поточного) і подальшого) контролю на підприємствах, що здійснюють міжнародну діяльність, а саме організацію контролю правильності заповнення первинних документів, контролю дотримання вимог законодавства щодо обов'язкових реквізитів електронних і паперових документів, контролю правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку, процедури виправлення помилок, процедури контролю правильності формування звітних показників.

 

5. Регулювання міжнародної економічної діяльності на підприємницькому, державному, міждержавному, наддержавному і глобальному рівнях

5.1. Аналіз стану міжнародної регуляторно-координаційної політики

5.2. Виявлення і оцінка тенденцій в регулюванні міжнародної економічної діяльності

5.3. Виявлення умов і факторів формування інтеграційних та глобальної регулятивної систем

5.4. Ініціювання і розробка програм співробітництва з міжнародними організаціями та інтеграційними угрупованнями

5.5. Організація і проведення міжнародних переговорів засобами комерційної дипломатії

5.6. Виявлення регулятивних пріоритетів формування сучасної міжнародної економічної політики

2. Спеціалізований об’єкт професійної діяльності для магістерської програми «Європейський бізнес»: міжнародна економічна діяльність у європейському бізнес-середовищі

1. Моніторинг міжнародних ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, технологій, інновацій, праці

1.1.Аналіз кон’юнктури європейських ринків, їх моніторинг та прогнозування

1.2. Аналіз факторів та індикаторів розвитку суб’єктів європейського бізнесу

1.3. Аналіз тенденцій розвитку Європейського Союзу та оцінка його позицій на макро- та мікрорівнях глобальної економіки

1.4. Оцінка ризиків диверсифікації та уніфікації ринків ЄС в умовах його розширення

1.5. Виявлення та оцінка специфіки функціонування бізнесу в Євросоюзі

 

2. Стратегічне планування міжнародної економічної діяльності та її видів: науково-технологічної, інвестиційно-виробничої, торговельно-маркетингової, валютно-фінансової

2.1. SWOT-аналіз стратегій розвитку ЄС в коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі

2.2. Навички щодо формування, розробки та запровадження стратегії коінтеграції країни до ЄС

2.3. Навички щодо формування, розробки та запровадження галузевих стратегій Європейського Союзу

2.4. Планування та розробка спільних європейських інвестиційних програм та проектів

2.5. Оптимізація національно-наднаціональних моделей науково-технічного співробітництва

2.6. Навички щодо планування і розробки моделі Єдиного європейського ринку

2.7. Базові знання щодо методики розробки та етапності реалізації спільних горизонтальних політик ЄС, оцінки їх ефективності

 

3. Організація та ресурсне забезпечення міжнародної економічної діяльності та її видів

3.1. Організація управління процесами макро- та мікроекономічного регулювання в ЄС

3.2. Організація та управління проектами ЄС

3.3. Реалізація механізмів та інструментів горизонтальних політик ЄС

3.4. Організація ресурсного забезпечення реалізації секторальних, горизонтальних та зовнішніх політик ЄС

 

4. Міжнародний економічний аналіз, контролінг, облік і аудит

4.1. Контроль ефективності реалізації європейських проектів та програм

4.2. Контроль управлінської результативності горизонтальних та секторальних політик ЄС

4.3. Контроль параметрів міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємств, галузей, регіонів країн Європейського Союзу

4.4. Контроль ефективності діяльності європейських програм, проектів та Фондів, що реалізуються в Спільному європейському економічному просторі

 

5. Регулювання міжнародної економічної діяльності на підприємницькому, державному, міждержавному, наддержавному і глобальному рівнях

5.1. Аналіз сучасного стану та очікуваних у середньостроковому періоді змін у регуляторно-координаційній системі ЄС

5.2. Ініціювання, розробка та реалізація програм міжнародного співробітництва ЄС з третіми країнами у т.ч. з Україною

5.3. Аналіз ефективності функціонування механізмів та інструментів регулювання пропорцій в секторальних та горизонтальних системах ЄС

5.4. Виявлення регулятивних пріоритетів у формуванні системної підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС