Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Європейський бізнес та корпоративні стратегії

Європейський бізнес та корпоративні стратегії

Міністерство освіти і науки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                   Проректором з науково-

                                                       педагогічної роботи____________ А.М.Колот

                                                                    «11» травня 2017 р.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«Європейський бізнес та корпоративні стратегії»

 

магістерська програма «8М01-Європейський бізнес»

 

освітній ступінь магістр

 

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о. завідувача кафедри _______________О.А.Федірко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _________________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2017

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Дисципліна “Європейський бізнес” є однією з дисциплін за вибором навчального закладу для підготовки магістрів програми “Європейський бізнес”. Уперше в Україні цей курс було запроваджено кафедрою міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана у 2006 році. З 1 вересня 2010 року дисципліна викладається на кафедрі  європейської інтеграції.

Актуальність проблем європейського бізнесу пов’язана із розширенням співробітництва між європейськими та українськими компаніями в процесі якого вітчизняний управлінський персонал, зокрема випускники вищих навчальних закладів України, повинні враховувати різноманітні особливості своїх європейських партнерів. Не менш важливими є опанування студентами та фахівцями практиками величезного досвіду господарської діяльності компаній країн-членів ЄС та його ефективного використання в практиці управління українськими підприємствами. У процесі ділового співробітництва європейських та українських компаній все зростаючого значення набуває врахування особливостей ділової культури країн-членів ЄС, в яких розташовані штаб-квартири європейських партнерів чи їх філії, дочірні підприємства і т. і. І нарешті, вельми корисним для українських ділових кіл та студентів є знання перспектив розвитку європейського бізнесу, який перебуває на вищому рівні ефективності та міжнародної конкурентоспроможності, захисту інтересів акціонерів і третіх осіб. Тому досвід розв’язання європейським бізнесом нових науково-технологічних проблем, зокрема розвитку атомної енергетики в контексті енергетичної безпеки, використання нанотехнологій у сільському господарстві та харчовій промисловості, створення і впровадження у лікарську практику нових фармацевтичних препаратів і т. і., вкрай важливо враховувати українському бізнесу у процесі розробки і реалізації своїх стратегічних планів.

 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій з організації ділових операцій та управління конкурентною поведінкою компанії в умовах сучасного середовища країн-членів Європейського Союзу.

 

Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні у студентів компетентності щодо:

 • розуміння особливостей європейського бізнесу та його ролі у розвитку Європейського Союзу в умовах глобалізації та регіональної інтеграції;
 • ідентифікації можливостей та обмежень малих та середніх підприємств у країнах – членах ЄС у виробництві товарів, наданні послуг, забезпеченні зайнятості та нарощуванні обсягів ВВП;
 • виявлення впливу різних елементів культури на ділові операції європейських підприємств;
 • аналізу питань тотального управління якістю на мікрорівні в основних галузях європейського бізнесу;
 • класифікації інструментів уніфікованого в межах ЄС управління конкурентною поведінкою суб’єктів підприємницької діяльності основних галузей європейської економіки;
 • характеристики процесу управління соціальною відповідальністю в компаніях, що здійснюють господарські операції в країнах-членах ЄС;
 • оцінки ефективності функціонування європейських підприємств основних галузей бізнесу;
 • систематизації методів регулювання основних ринків товарів та послуг Європейського Союзу;
 • визначення перспектив розвитку основних галузей європейського бізнесу в контексті нової парадигми глобального менеджменту.

 

Предметом дисципліни є ділові операції господарської діяльності, уніфіковані інструменти управління конкурентною поведінкою та тенденції розвитку компаній основних галузей бізнесу країн – членів Європейського Союзу.

 

Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців пов'язане із спеціалізацією студентів магістерської програми “Євпропейський бізнес”. З одного боку, дисципліна “Європейскький бізнес” завершує формування системи знань і навичок щодо управління європейським підприємством як базової ланки економіки. Тому вона ґрунтується на таких дисциплінах, як “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг” і ін. З іншого боку, дисципліна “Європейський бізнес” пов’язана із дисциплінами міжнародного спрямування: “Міжнародна економіка”, “Міжнародний менеджмент”, “Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства”, “Міжнародний маркетинг”, “Європейська інтеграція” і ін.

 

Після опанування курсу “Європейський бізнес” студент повинен знати:

 • визначення, класифікацію та методи створення суб’єктів підприємницької діяльності в країнах ЄС;
 • критерії віднесення підприємств до малого та середнього бізнесу в Європейському Союзі, та їх класифікацію;
 • базові принципи функціонування основних галузей економіки ЄС;
 • особливості корпоративних культур компаній різних країн-членів ЄС;
 • склад основних характеристик та показників фінансово-господарської діяльності європейських компаній різних галузей бізнесу країн-членів ЄС;
 • особливості ділових моделей компаній-лідерів основних галузей ЄС;
 • тенденції розвитку основних галузей європейського бізнесу в умовах поглиблення регіональної інтеграції;
 • напрями реструктуризації бізнесу на мікрорівні в основних галузях економіки ЄС;
 • форми та методи регулювання основних європейських ринків товарів та послуг у контексті горизонтальних та галузевих політик ЄС;
 • перспективи і проблеми розвитку провідних галузей європейського бізнесу в контексті глобалізації та поглиблення регіональної інтеграції.

 

У результаті опанування курсу студент має уміти:

 • досліджувати та ідентифікувати характер та динаміку фінансово-господарської діяльності європейських компаній;
 • розробити проект організаційної структури управління відкритим акціонерним товариством;
 • визначити зміст, структуру, характер та етапи реалізації спільних українсько-європейських ділових проектів;
 • визначати організаційну структуру та інвестиційні механізми розвитку компаній на європейських секторальних ринках; 
 • дати оцінку ефективності управлінських рішень в процесі дифузії корпоративних культур;
 • розрахувати та аналізувати індекс європейської конкурентоспроможності відповідних регіонів та галузей економіки ЄС;
 • проаналізувати стан справ у певній галузі економіки ЄС і виявити компанії-лідери;
 • виявити напрями посилення конкурентної позицій конкретної компанії на Європейському ринку;
 • виявити регулятивні пріоритети у формуванні системної підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС.

 

Результатом опанування дисципліни «Європейський бізнес» є набуття студентами ряду професійних компетенцій:

 • аналіз факторів та індикаторів розвитку європейських компаній та європейських відділень ТНК;
 • аналіз та оцінка позицій європейських компаній та транснаціональних європейських корпорацій на глобальних ринках;
 • виявлення та оцінка специфіки ділових моделей компаній різних галузей бізнесу в Євросоюзі;
 • формування, розробка та запровадження стратегій розвитку транснаціональних корпорацій та європейських компаній в межах європейського економічного простору;
 • оптимізація моделей науково-технічного співробітництва транснаціональних європейських корпорацій та європейських компаній із структурами ЄС та партнерами різних галузей бізнесу;
 • організація оперативного управління та регулювання підприємством  на мікрорівні європейського бізнесу;
 • контроль параметрів міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг) європейських підприємств;
 • виявлення регулятивних пріоритетів у формуванні системної підтримки малого і середнього бізнесу в ЄС.

 

 

2. Тематичний план дисципліни

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Л.

П.

ІКР

СРС

1.

Вступ. Загальна характеристика європейського бізнесу

2

4

4

2.

Аграрний бізнес та харчова індустрія

-

2

2

4

3.

Фармацевтична промисловість

-

2

2

4

4.

Енергетичний сектор

-

2

2

4

5.

Металургійний бізнес

-

2

2

4

6.

Автомобільний бізнес

-

2

2

4

7.

Авіабудівна галузь

-

2

2

4

8.

Оборонна індустрія

-

2

2

4

9.

Транспорт

-

2

2

4

10.

Туризм

-

2

2

4

11.

Фінансові послуги

-

2

2

4

12.

Ділові послуги

-

2

2

4

13.

Розвиток європейського бізнесу в умовах глобалізації та поглиблення регіональної інтеграції

-

4

2

6

 

Разом годин

2

30

24

64

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика європейського бізнесу

 

Визначення і структура європейського бізнесу. Європейські транснаціональні корпорації. Європейські відділення зарубіжних корпорацій. Малий та середній бізнес в Європі. Галузева структура європейського бізнесу. Стандартна галузева класифікація Євростатуту. Сучасні тенденції розвитку європейського бізнесу. Європейська ділова політика.

Мікроекономічні ефекти від європейської інтеграції. Концепція мікроекономічних ефектів. Втрати і вигоди європейських фірм у процесі регіональної інтеграції. Регіоналізація діяльності європейських фірм на основі використання методики ДПР (діагностика, прогнозування, реагування). Вплив внутрієвропейської інтеграції на окремі галузі бізнесу. Усунення фізичних, технічних та фінансових бар’єрів інтернаціоналізації європейських компаній на регіональних ринках. Проблеми подолання фрагментарності європейського бізнесу. Особливості діяльності підприємств в умовах запровадження єдиної валюти євро.

Статут європейської компанії. Історичні аспекти створення статуту. Поняття європейської компанії. Регламенти та Директиви, що регулюють діяльність європейської компанії. Управління європейською компанією. Ліквідація, банкрутство та припинення платежів Європейської компанії.

Загальна характеристика малого та середнього бізнесу. Визначення малого та середнього бізнесу та його критерії. Класифікація фірм по Х. Фризевінкелю. Малий бізнес і підприємництво. Взаємодія малого і крупного бізнесу. Концепція Ч.Хенді про майбутнє крупних корпорацій і малого бізнесу. Преваги і недоліки малого бізнесу. Малий бізнес та етнічні меншини в Західній Європі. Тенденції розвитку малого і середнього бізнесу. Роль малого та середнього бізнесу у розвитку Європейського Союзу. Основні форми малих та середніх підприємств у Європейському Союзі.

Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Європейському Союзі. Основні форми підтримки малого бізнесу: пільгові кредити, програми сприяння підприємництву, професійна підготовка працівників, консультативна допомога, державні замовлення і ін. Органи підтримки малого бізнесу на рівні ЄС, національному та місцевому рівнях. Регіональні особливості малого та середнього бізнесу в Європейському Союзі.

Суть ділової культури. Визначення загальної культури та її основні елементи. Рівні загальної культури. Ділова культура та її складові. Дослідження Г. Хофстеда та Ф. Тропенаарса. Європейські культурні кластери.

Загальні правила ділової поведінки. Зустрічі, привітання. Мова. Ділове харчування. Манери поведінки. Діловий одяг. Пунктуальність. Корпоративна культура та її кількісні виміри. Особливості поведінки жінок. Безпека і здоров’я.

Регіональні європейські особливості корпоративної культури. Скандинавська європейська культурна група. Великобританія. Латино-європейська культурна група. Близькосхідна культурна група. Нові члени ЄС.

 

Тема 2. Аграрний бізнес та харчова індустрія

 

Загальна характеристика європейського аграрного бізнесу. Особливості аграрного бізнесу. Глобалізація ринків та технологічні інновації. Роль аграрного бізнесу у розвитку європейської економіки та його структура. Регіональні особливості аграрного бізнесу. Ключові проблеми європейського аграрного бізнесу.

Структура європейського аграрного бізнесу. Фермерські господарства. Дуалізм фермерської структури. Показники зайнятості в аграрному секторі. Провідна роль сімейної зайнятості. Вплив розширення ЄС на аграрний бізнес. Особливості аграрного бізнесу в країнах-нових членах ЄС та його вплив на розвиток ЄС.

Ринкова поведінка в аграрному секторі. Динаміка попиту на сільськогосподарську продукцію. Ціноутворення на європейському аграрному ринку. Орієнтовні та інтервенційні ціни. Ринкова структура. Домінування малих фірм. Кооперація в аграрному секторі. Принципи підтримки аграрного ринку. Управління якістю сільськогосподарської продукції. Механізми прямої допомоги фермерам.

Функціонування аграрного бізнесу. Основні характеристики розвитку аграрного сектору ЄС. Регіональні особливості аграрного ринку ЄС. Основні індикатори європейського аграрного середовища. Роль Кіотського протоколу.

Європейська аграрна політика. Цілі аграрної політики. Державний характер національних аграрних політик та їх основні типи. Європейська модель сільського господарства. Принципи спільної сільськогосподарської політики.

Реформа спільної аграрної політики. Основні етапи реформування аграрного сектору. Реформування спільної сільськогосподарської політики в контексті Берлінської угоди Європейської Ради (1999 р). П’ята реформа спільної сільськогосподарської політики.

Управління спільною європейською аграрною політикою. Повна і неповна процедури. Процедура «управлінського комітету». Регуляторні комітети. Європейський фонд керівництва та гарантій для сільського господарства.

Зовнішньоекономічні аспекти спільної сільськогосподарської політики. Порогові, шлюзові та рекомендовані ціни. Митні збори та тарифні поступки.

Особливості європейської харчової індустрії. Фактори, що впливають на розвиток харчової індустрії в умовах поглиблення європейської інтеграції. Взаємозв’язок харчової індустрії та аграрного сектору. Індустріальна трансформація галузі. Значення харчової промисловості у розвитку ЄС. Функціональні та виробничі аспекти харчового бізнесу. Еволюція харчової індустрії в ЄС.

Європейський харчовий ринок та тенденції його розвитку. Базові принципи організації харчової промисловості в ЄС. Виробнича структура харчової промисловості в ЄС. Виробничий ланцюг харчового бізнесу: аграрний сектор, харчове виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, споживачі. Нові типи взаємовідносин між учасниками харчового бізнесу. Європейські стандарти гігієни харчового виробництва. Взаємозв’язок між виробництвом харчової продукції та її споживацьким сприйняттям. Структура харчових підприємств ЄС та тенденції її розвитку. Провідні європейські харчові мультинаціональні корпорації. Мережі харчових підприємств.

Конкурентна поведінка фірм на європейському харчовому ринку. Розвиток продуктів. Реклама і просування. Особливості системи тотального управління якістю у харчових компаніях. Етичні проблеми харчового бізнесу. Міжнародні злиття, поглинання та альянси. Функціональні та процесуальні характеристики галузі.

Особливості пивного бізнесу в ЄС. Природа продукту та моделі його сприйняття споживачами. Тенденції розвитку ринків пива в ЄС та їх основні типи. Структура пивного бізнесу в ЄС. Вхідні бар’єри. Вертикальна інтеграція в європейському пивоварінні. Маркетинговий менеджмент європейських пивних корпорацій: рекламні стратегії, ціноутворення, продуктова диверсифікація, інновації, ринкова сегментація. Фактори, що впливають на розвиток виробника пива ЄС.

Регулювання діяльності харчових компаній у ЄС. Основні сфери регулювання: конкуренція, торгівля, інвестиції, дослідження і розробки, фінанси, малий бізнес, податки. Складові проактивної харчової політики в ЄС: удосконалення законодавства, підвищення дієвості контролю, захист споживачів. Європейське харчове відомство. Принцип попередження у забезпечені безпеки харчових продуктів. Контроль за свідомим поширенням у природному довкіллі та виведенням на ринок генетично модифікованих організмів. Регіональні особливості регулювання харчового ринку в ЄС.

 

Тема 3. Фармацевтична промисловість

 

Особливості фармацевтичної індустрії. Основні етапи розвитку фармації. Провідна роль європейської фармації у світі. Інноваційний характер галузі. Особливості фармацевтичних продуктів та основні етапи їх розробки. Високі витрати на створення нових продуктів. “Належна виробнича практика” у фармації. Особливості регуляторної політики на регіональному та міжнародному рівнях. Залежність фармацевтичного бізнесу від рівня захисту інтелектуальних прав. Асиметричний розподіл прибутку в секторі. Сучасні пріоритети лікарської справи в ЄС.

Європейський фармацевтичний ринок. Макро- та мікросередовище фармацевтичного бізнесу. Ключова роль медицини. Фармацевтична тріада. Медичне страхування. Ринкова класифікація ліків та її значення в організації фармацевтичного бізнесу. Матриця “Важливість – Унікальність” лікарських препаратів. Менеджмент медичної допомоги. Географічна структура європейського ринку. Основні характеристики ринку. Вхідні бар’єри до фармацевтичного ринку. Регуляторні вимоги до безпечності, дієвості та якості препаратів. Рівень захисту інтелектуальної власності в галузі. Конкурентні переваги компаній в абсолютних витратах на створення нових ліків. Рівень концентрації в галузі. Європейські стратегічні фармацевтичні групи.

Конкурентна поведінка компаній на фармацевтичному європейському ринку. Особливості ціноутворення. Трансєвропейські цінові відмінності. Інвестування досліджень. Упаковка препаратів та їх анотація. Позиціювання лікарських продуктів на ринку. Канали розподілу. Оптова та роздрібна торгівля. Регулювання реклами ліків у ЄС. Трикутник цільового фармацевтичного маркетингу.

Функціонування фармацевтичних компаній. Особливості стратегічного менеджменту фармацевтичних фірм. Злиття та поглинання в галузі. Інновації та патенти. Нові хімічні речовини. Міжнародні ліки. Міжнародна торгівля ліками. Лідери фармацевтичної галузі. Прибутковість фармацевтичних компаній.

Європейська фармацевтична політика. Директива 2001/95 щодо загальної безпеки товарів. Директива 92/28 про рекламування лікарських препаратів для людини. Рекламування для населення. Рекламування для медичних працівників. Вимоги до торгових агентів. Етичні норми рекламної діяльності. Правила розповсюдження зразків лікарських препаратів. Європейські фармацевтичні організації.

 

Тема 4. Енергетичний сектор

 

Загальна характеристика енергетичного сектору Європейського Союзу. Енергетична індустрія як пріоритетний сектор європейської економіки. Три основних джерела виробництва енергії. Фактори, що впливають на розвиток енергетики країн ЄС. Ключові тенденції розвитку європейської енергетики. Особливості структури енергетики країн-членів ЄС. Провідні енергетичні компанії ЄС.

Європейський енергетичний ринок. Паливний баланс. Ринки електроенергетики і газу. Ринок твердого палива. Нафтовий ринок. Ринок атомної енергії та її перспективи. Безпека енергопостачання. Новітні технології та відновні джерела енергії. Екологічні аспекти розвитку європейської електроенергетики в контексті вимог Кіотського протоколу.

Європейська електроенергетика. Загальна характеристика європейської електроенергетики. Європейські електроенергетичні ринки. Вертикальна та горизонтальна інтеграція в європейській електроенергетиці та її індикатори. Провідні виробники електроенергії в ЄС. Показники ефективності електроенергетики.

Реформування європейської електроенергетики. Директива ЄС 96/92 від 11 грудня 1996 року про лібералізацію ринку електроенергетики: зміна регуляторної політики, розвиток інфраструктури, адаптація промислової структури. Особливості конкурентної поведінки в електроенергетиці. Розширення доступу енергогенеруючих компаній до європейських ринків. Три хвилі реформ у європейській електроенергетиці. Основні моделі реформування електроенергетики. Біржові та роздрібні ринки електроенергії. Проблеми вирівнювання цін на електроенергію на різних ринках.

Енергоспоживання в ЄС. Три провідних галузі споживання енергії: промисловість, транспорт, домашні господарства. Зниження енергомісткості промислового виробництва. Особливості ціноутворення на енергію для промислових підприємств. Політика заощадження енергії на транспорті. Фактори зростання енергоспоживання у домашньому секторі. Основні напрями раціонального використання енергії в ЄС.

Європейська енергетична політика. Основоположні енергетичні договори та цілі європейської енергетичної політики. Європейська енергетична хартія. Особливості принципу субсиодарності в енергетиці. Основні напрями енергетичної стратегії ЄС. Підтримка розвитку вітроенергетики та інших відновних джерел виробництва електроенергії. Основні правові інструменти регулювання європейського енергетичного ринку.

 

Тема 5.  Металургійний бізнес

 

Загальна характеристика європейського металургійного бізнесу. Роль металу в європейській економіці. Зниження частки металургії в структурі європейської економіки. Базові металургійні процеси. Чорна і кольорова металургія. Роль європейської металургії у світовому металургійному бізнесі. Склад металургії по секторах згідно класифікатора Євростату. Інтегровані металургійні компанії та міні-заводи.

Європейський ринок металу. Ринкова структура: мінеральна сировина, сталь, кольорові метали. Провідні металургійні підприємства. Концентрація виробництва. Географічна структура металургійного ринку. Особливості економічних зв’язків у металургійному ланцюгу. Міжнародна торгівля та глобальна конкуренція. Вхідні бар’єри на металургійний ринок. Витрати і виробничі потужності. Нові технології.

Конкурентна поведінка на металургійному ринку. Фактори ціноутворення на продукцію чорної та кольорової металургії. Роль міжнародних бірж. Розвиток електронної торгівлі металами. Злиття та поглинання в металургії.

Функціонування металургійних компаній. Кількісні та якісні показники діяльності металургійних компаній. Продуктивність. Продажі. Прибутковість. Технічна, ринкова та динамічна ефективність. Посилення міжнародної конкуренції на європейському металургійному ринку. Участь металургійних компаній у приватизаційних процесах європейських країн Центральної та Східної Європи.

 

Тема 6. Автомобільний бізнес

 

Загальна характеристика автомобільної промисловості. Роль автомобільної індустрії в європейській економіці. Взаємозв’язок між обсягами виробництвами та витратами. Оптимальна шкала основних виробничих процесів автомобільного бізнесу. Транснаціональна природа галузі. Провідна роль європейської автомобільної індустрії у світовому автомобільному бізнесі. Політика довгострокової кооперації та співробітництва в галузі. Використання системи “аутсорсингу”.

Європейський автомобільний ринок. Основні фактори, що впливають на попит на автомобілі. Особливості конкуренції на європейському автомобільному ринку. Трансєвропейська модель організації торгівлі автомобілями. Ринок вантажних та легкових автомобілів. Конкуренція на автомобільному ринку. Забезпечення автомобільних компаній основними компонентами: комплектуючими виробами, матеріалами та послугами. Логістика і комунікації в автомобільному бізнесі. Географія європейського автомобільного компонентного ринку. Ринок потриманих автомобілів.

Конкурентна поведінка компаній на європейському автомобільному ринку. Цінова та нецінова конкуренція. Вирівнювання цін у процесі європейської інтеграції. Регіональні цінові відмінності. Еволюція інвестиційної діяльності компаній на європейському автомобільному ринку. Іноземні інвестиції в європейський автомобільний бізнес. Особливості японських інвестицій.

Функціонування європейських автомобільних корпорацій. Дослідження і розробки автомобільних компаній. Міжнародні автомобільні салони. Створення центрів досконалості. Патентні розробки. Підвищення ефективності автомобільних компаній і зниження зайнятості в галузі. Географічні аспекти продуктивності європейського автомобільного бізнесу. Досвід злиття корпорацій “Даймлер-Бенц” (ФРН) та “Крайслер” (США). Стратегічний альянс “Рено” (Франція) та “Ніссан” (Японія).

Регуляторна політика ЄС на автомобільному ринку. Цілі та тенденції регуляторної політики. Основні інструменти регуляторної діяльності. Транспортно-екологічна політика ЄС. Гармонізація регуляторів безпеки. Національні особливості регулювання автомобільного бізнесу в Європі. Проблеми поєднання ринкових і централізованих підходів до розвитку європейської моторної індустрії.

 

Тема 7. Авіабудівна галузь

 

Загальна характеристика авіабудівної галузі. Роль авіабудівної індустрії в європейській економіці. Взаємозв’язок між обсягами виробництвами та витратами на НДДКР. Оптимальна шкала основних виробничих процесів автомобільного бізнесу. Глобальна природа галузі. Політика довгострокової науково-технічної кооперації та співробітництва у галузі. Використання можливостей «аутсорсингу».

Європейський ринок авіаційної продукції. Основні фактори, що впливають на попит на авіаційну продукцію. Структура європейського ринку авіаційної продукції. Організація системи забезпечення авіабудівних компаній основними компонентами: комплектуючими виробами, матеріалами та послугами.

Конкурентна поведінка європейських компаній на глобальному та європейському регіональному ринках. Цінова та нецінова конкуренція на світовому ринку. Конкуренція європейського концерну «Airbus» з американським «Boeing». Еволюція інвестиційної діяльності європейських компаній авіабудівної галузі. Іноземні інвестиції в європейський авіабудівний бізнес.

Функціонування європейських авіабудівних корпорацій. Дослідження і розробки авіабудівних компаній. Чинники продуктивності європейської авіабудівної галузі. Злиття, поглинання, стратегічні альянси у глобальній та європейській авіабудівній галузі.

Регуляторна політика ЄС в авіабудівній галузі. Цілі та тенденції регуляторної політики. Основні інструменти регуляторної діяльності. Транспортно-екологічна політика ЄС. Гармонізація регуляторів безпеки. Національні особливості регулювання авіабудівного бізнесу в Європі.

 

Тема 8. Оборонна індустрія

 

Загальна характеристика європейської оборонної індустрії. Визначення оборонної індустрії. Реструктуризація оборонної галузі після закінчення “холодної війни” у 1990-і роки. Відмінності між оборонними галузями США та Європейського Союзу. Нові ініціативи спільної Європейської безпеки та оборонної політики. Рамкова оборонна угода шести країн. Міжнародні програми співробітництва в оборонній галузі. Державні та приватні виробники оборонної продукції. Типові рішення щодо постачання оборонної продукції: вибір устаткування, вибір контактора, вибір контракту, вибір критерію угоди.

Оборонна галузева політика. Основні складові галузевої політики. Матриця “витрати – переваги” та вибір проектів забезпечення оборонним устаткуванням. Ключові економічні характеристики оборонної індустрії. Рівень витрат і часова шкала. Детермінанти конкурентоспроможності. Технічний прогрес, дослідження і розробки. Бар’єри входу до галузі. Мотиви до співпраці. Стратегічний характер галузі.

Функціонування європейської оборонної індустрії. Проблеми визначення меж оборонної індустрії. Дуалізм оборонної індустрії. Масштаби європейської оборонної індустрії та її регіональні особливості. Провідні європейські компанії оборонної індустрії. Особливості злиттів та поглинань в європейській оборонній індустрії. Військовий експорт як індикатор міжнародної конкурентоспроможності. Сильні та слабкі сторони європейського військового експорту. Імпорт оборонного обладнання та його особливості. Ключові питання компенсації витрат на виробництво озброєнь.

Європейське співробітництво в оборонній індустрії. Сфери співробітництва. Географічні аспекти співробітництва. Провідні програми європейського співробітництва в оборонній галузі. Роль НАТО у європейському військовому співробітництві. Проблеми підвищення ефективності європейського співробітництва в оборонній галузі. Чотирьохстороннє європейське збройне агентство та принципи його функціонування. Співробітництво європейських країн із США в оборонній індустрії.

 

Тема 9. Транспорт

 

Загальна характеристика транспорту. Транспортний сектор як наріжний камінь спільного європейського ринку. Основні види європейського транспорту та особливості їх розвитку після утворення Європейської Спільноти. Стратегічна роль автомобільного транспорту у процесі реалізації свободи вільного руху товарів та осіб на єдиному ринку. Транспортна інфрастуктура та її вплив на розвиток європейської економіки. Трансєвропейські та каботажні перевезення. Трансєвропейські мережі та їх роль у поглиблені європейської інтеграції. Фінансові інструменти управління розвитком трансєвропейських мереж. Особливості розвитку європейського авіаційного транспорту. Екологічні аспекти розвитку транспортного сектору в ЄС.

Внутрішньоєвропейський транспортний ринок. Спільні правила щодо міжнародного транспорту. Інтеграція національних ринків транспортних послуг. Вільний доступ усіх перевізників до ринку транспортних послуг. Лібералізація ринку внутрішніх транспортних перевезень. Ліцензування перевізників. Взаємне визнання дипломів, свідоцтв та інших кваліфікаційних посвідчень. Ефективність функціонування європейського транспортного ринку та шляхи її підвищення. Особливості організації транспортного ринку за секторами: автомобільний транспорт, залізниця, морський транспорт, повітряний транспорт. Система змішаних перевезень.

Конкурентна поведінка в транспортному секторі. Умови конкуренції на внутрієвропейському ринку. Сфери гармонізації певних положень, що впливають на конкуренцію у внутрішньому залізничному, автомобільному та водному транспорті. Контракти про надання громадських транспортних послуг. Посилення конкуренції між авіаційними компаніями. Необмежене користування “п’ятою свободою” авіаперевезниками. Ціноутворення в транспортному секторі. Система “подвійного несхвалення”. Злиття та поглинання транспортних компаній. Спільні механізми виплати компенсацій пасажирам.

Регуляторна політика ЄС у галузі транспортних перевезень. Безпечність перевезень. Забезпечення інтересів перевізників та клієнтів. Розміщення аеропортів. Державна допомога перевізникам. Регламентування транспортних альянсів, угод, франшиз з метою уникнення монополізації. Турбота про здоров’я пасажирів. Функції основних європейських транспортних інститутів: Комітету з питань транспортної інфрастуктури, Європейської залізничної агенції, морських асоціацій та консорціумів, Європейської організації з безпеки аеронавігації і ін. Проблеми взаємодії між Європейськими та неєвропейськими перевізниками. Посилення екологічних вимог до транспорту в Європейському Союзі.

 

Тема 10. Туризм

 

Загальна характеристика європейського туризму. Природа туризму та його роль у європейській економіці. Економічні та соціальні характеристики туризму.

Національний, трансєвропейський та міжнародний туризм. Провідні туристичні країни. Основні показники розвитку туристичного бізнесу. Туризм та екскурсії. Класифікація туристичних послуг. Туристичний ланцюг. Диверсифікація туристичної індустрії. Ключові характеристики туристичної галузі. Залежність туристичних продуктів від природних та інших умов. Провідна роль Європи у світовому туризмі. Тенденції розвитку європейського туризму. Цивілізаційні особливості європейського туризму.

Європейський туристичний ринок. Попит на туристичні послуги та його показники. Короткострокові та довгострокові фактори, що впливають на розвиток туризму. Еластичність основних показників туристичного бізнесу. Основні ланки туристичної індустрії. Готельне господарство та його регіональні особливості. Техніка готельного менеджменту. Позаготельне розміщення туристів. Туристичні оператори. Агентства з подорожування. Приватний і державний сектори підтримуючих послуг. Сегментація туристичного ринку. Стратегії розв’язання проблем сезонності туристичного бізнесу.

Європейська туристична політика. Турбота європейських країн про запобігання впливу туризму на природне, культурне та архітектурне середовище. Розвиток туризму та збереження культурної спадщини. Теорія потенційних компенсацій. Підтримка малих та середніх туристичних компаній. Локальна, національна та загальноєвропейська туристичні політики. Політика оподаткування туристичного бізнесу та ії географічні особливості. Державне просування туристичної індустрії в країнах ЄС. Пряме і опосередковане регулювання туристичного бізнесу в країнах ЄС. Інститути підтримки європейського туризму.

Тема 11. Фінансові послуги

 

Загальна характеристика європейської фінансової системи. Роль фінансового сектору в мобілізації заощаджень та інвестуванні економічного розвитку країн – членів ЄС. Принцип взаємного визнання у фінансовій сфері. Лібералізація європейського фінансового ринку. Основні учасники європейського фінансового ринку: банки та інші кредитні організації, інвестиційні фірми, лізингові фірми, страхові компанії, пенсійні фонди. Фінансові інновації та їх роль у розвитку європейського фінансового сектору. Банківська та фондова моделі фінансової системи.

 Європейська банківська система. Особливості функціонування європейської банківської системи в умовах глобалізації. Нагляд за діяльністю кредитних установ. Єдина банківська ліцензія. Транскордонні кредитні трансферні організації. Тенденції розвитку банківської системи. Реформування європейської банківської системи. Провідні банківські групи єврозони. Основні фінансові індикатори банківської діяльності. Особливості конкуренції у банківській сфері. Ефективність європейської банківської системи. Інтернаціоналізація європейської банківської системи та її виміри.

Небанківські фінансові послуги. Страхові операції та їх основні види. Пенсійні та інвестиційні фонди. Організація європейського фондового ринку та його гармонізація. “Європейський паспорт”. Провідні європейські фондові біржі. Основні тенденції розвитку європейського фондового ринку.

Регулювання європейського фінансового ринку. Базельський комітет з банківського нагляду. Базельська угода по забезпеченню банківських активів. Уніфіковані та спеціальні інструменти регулювання фінансових ринків. Європейський центральний банк та його основні функції. Особливості регулювання небанківських фінансових ринків. Комітет зі страхування. Директива 2004/39 про ринковість у фінансових інструментах. Регіональні особливості регулювання фінансових ринків у ЄС.

 

 

 

Тема 12. Ділові послуги

 

Загальна характеристика ділових послуг. Природа ділових послуг та їх еволюція. Класифікація ділових послуг за методикою Євростату. Торгівля нерухомістю. Оренда технічних засобів. Комп’ютерне обслуговування. Дослідження і розробки. Юридичні послуги, аудиторська діяльність, інжиніринг, реклама і т. і. Концепція “універсальних послуг”. Тенденції розвитку сектору бізнесових послуг та підвищення його ролі у економіці Європейського Союзу.

Європейський консалтинг. Суть консалтингової діяльності. Європейський консалтинговий ринок. Інституційні аспекти європейського консалтингу. Основні сфери та види ділових консультативних послуг у ЄС. Типові ситуації використання діловими підприємствами консалтингових (управлінських) послуг. Методи консультування. Консалтинговий процес. Консультативні ролі. Визначення ціни консалтингових послуг у ЄС. Європейські національні та міжнародні асоціації консультантів.

Європейський ринок бізнесових послуг. Диверсифікація сектору ділових послуг. Бар’єри входу на ринок ділових полсуг. Локальний характер діяльності фірм у секторі ділових послуг. Концентрація у різних галузях ділових послуг та фактори, що впливають на її рівень. Фактори географічної концентрації ділових послуг. Тенденції розвитку ринку ділових послуг.

Конкурентна поведінка фірм на ринку бізнесових послуг. Особливості конкуренції у секторі ділових послуг. Диверсифікація діяльності компаній у галузях ділових послуг та її межі. Взаємодія між європейськими та міжнародними компаніями у секторі ділових послуг в умовах глобалізації. Репутація фірм, що надають ділові послуги. Прямі іноземні інвестиції у секторі ділових послуг та тенденції їх розвитку. Культурні фактори інтернаціоналізації європейського ринку ділових послуг. Основні напрями підвищення ефективності європейського сектору ділових послуг.

Політика Європейського Союзу у секторі бізнесових послуг. Юридичні, економічні, внутрішньогалузеві та соціальні інструменти регулювання ринку ділових послуг. Лібералізація міжнародних ринків ділових послуг. Політика ЄС щодо досліджень в секторі ділових послуг, тренінгу, електронної комерції і ін. Захист інтелектуальної власності. Посилення конкурентоспроможності європейського сектору ділових послуг.

 

Тема 13. Розвиток європейського бізнесу в умовах глобалізації та поглиблення регіональної інтеграції

 

Основні пріоритети ЄС в галузі бізнесу. Ефективне задоволення потреб споживачів. Гармонізація податків. Подальша лібералізація галузей. Формування інформаційного суспільства та трансєвропейської інфраструктури. Соціальна та природоохоронна політики. Гармонізація правового середовища бізнесу. Посилення присутності європейського бізнесу на світовій арені в контексті “синдрому невпинного поступу”. Тенденції у розвитку регулювання європейського бізнесу. Збереження культурного розмаїття та подолання культурної некомпетентності.

 Інноваційний розвиток європейського бізнесу. Пріоритети інноваційної діяльності європейських компаній. Стратегічні інновації бізнесу. Методи інноваційного стратегічного мислення. Моделі управління інноваціями. Корпоративна інноваційна культура європейських компаній. Роль інновацій у підвищенні конкурентоспроможності європейської економіки. Засади спільної політики ЄС щодо інноваційної діяльності. Прямі та непрямі заходи підтримки Спільнотою інноваційної діяльності. Діяльність спільного дослідного центру. Координування науково – дослідної діяльності в ЄС. Ядерні дослідження. Програма стимулювання інноваційної діяльності малих та середніх підприємств. Альянси у сферах високих технологій.

 Панєвропейські стратегії. Скелетне виробництво. Комплексний підхід до створення панєвропейських підприємств. Оптимальна спеціалізація і концентрація панєвропейського виробництва. Жорстка виробнича гнучкість. Системний підхід до стандартизації процедур. Уникнення перешкод.

Розвиток ділових європейських кластерів. Визначення та особливості європейських кластерів. Локальні конкурентні переваги. Інноваційний потенціал кластерів. Життєвий цикл кластерів. Переплетіння кластерів. Кластерна економічна політика. Вплив приватного сектору на розвиток кластерів. Кластерні ініціативи. Провідні європейські кластери.

 Проблеми оцінки діяльності європейських компаній. Сучасні концепції оцінки діяльності компанії. Фінансові та нефінансові показники, їх склад та особливості. Ділемма варіабельності показників. Принципи комбінації фінансових та нефінансових показників. Консолідований менеджмент та основні етапи його формування. Умови ефективного вимірювання показників діяльності європейських компаній.

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 

Лекція №1 «Вступ. Загальна характеристика європейського бізнесу»

 

1. Визначення і структура європейського бізнесу

2. Економічні ефекти від європейської інтеграції

3. Загальна характеристика малого та середнього бізнесу

4. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Європейському Союзі

 

 

 

 

 

 

4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОР­НИХ) ЗАНЯТЬ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

ЗАНЯТТЯ №1.

Семінар-розгорнута бесіда на тему:

«Структура європейського бізнесу та регіональні особливості корпоративної культури»

 

Мета: сформувати чітке уявлення про структуру та особливості європейського бізнесу.

 

Компетентності: компетенції щодо усвідомлення та прогностичної оцінки розвитку інтеграційних процесів; вміння аналізувати фактори формування конкурентних переваг компаній на глобальному ринку.

 

1. Експрес-опитування:

 • галузева структура європейського бізнесу;
 • сучасні тенденції розвитку європейського бізнесу;
 • втрати і вигоди європейських фірм у процесі регіональної інтеграції;
 • проблеми подолання фрагментарності європейського бізнесу;
 • особливості діяльності підприємств в умовах запровадження єдиної валюти євро;
 • регламенти та Директиви, що регулюють діяльність європейської компанії;
 • Європейські культурні кластери;

 

2. Семінар-розгорнута бесіда на тему: «Які фактори визначають галузеву структуру європейського бізнесу».

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Семенченко Н.В. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / Н. В. Семенченко, О. Мороз // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 10. - С. 106-110.
 • Герасимчук А.А. Етика й етикет сучасного бізнесу - запорука економічної безпеки підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Герасимчук, О. Тимошенко, Я. Дашкевич ; Європ. ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 285 с.
 • Bosrock M.M. European business customs and manners: a country-by-country guide. – New York: Meadow brook Press, 2006.
 • Шнипко О. С. Безпека бізнесу в умовах конкурентної боротьби [Текст] : лекц. курс : [посібник] / Шнипко О. С. ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 309 с.

ЗАНЯТТЯ №2.

Робота в малих творчих групах на тему:

«Роль малих та середніх підприємств в економіці ЄС»

 

Мета: сформувати розуміння ролі МСП в економіці ЄС та специфіки ділових моделей .

 

Компетентності: навички презентації власної позиції та її аргументації в процесі наукової дискусії; навички компаративного аналізу при виборі форм організації бізнесу в ЄС.

 

1. Експрес-опитування:

 • визначення малого та середнього бізнесу та його критерії
 • взаємодія малого і крупного бізнесу
 • тенденції розвитку малого і середнього бізнесу
 • роль малого та середнього бізнесу у розвитку Європейського Союзу
 • основні форми малих та середніх підприємств у Європейському Союзі
 • основні форми підтримки малого бізнесу
 • органи підтримки малого бізнесу на рівні ЄС, національному та місцевому рівнях.

 

2. Робота в малих творчих групах «Малий бізнес в ЄС є більш інноваційним, ніж великий».

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Регіони знань в Східній Європі : монографія / ред.: І. В. Бакушевич. - Т. : ТІСІТ, 2010. - 255 c.
 • Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / За заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 214 с.
 • Kopeyka, Fransuaza. The European company as a unique supranational form for doing business in Europe: status quo and future prospects [Текст] / Fransuaza Kopeyka. - Kyiv : Kyiv-Mohyla academy, 2011. - 52 с. - Назва у вих. дан. : Європейська компанія як унікальна понаднаціональна форма ведення бізнесу в Європі: сучасний стан і майбутні перспективи / Франсуаза Копейка. - Текст англ. - Бібліогр.: с. 51.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ №3.

Каскад міні-кейсів на тему:

«Аграрний бізнес та харчова індустрія»

 

Мета: сформувати розуміння галузевої специфіки аграрного бізнесу та харчової індустрії ЄС

 

Компетентності:  навички управління інформацією, аналізувати інформацію з різних джерел.

 

1. Експрес-опитування:

 •          Позиції європейського аграрного бізнесу та харчової індустрії
 •          Особливості ринкової поведінки компаній аграрного бізнесу та харчової індустрії
 •          Галузева структура харчового бізнесу
 •          Регулювання та тенденції розвитку харчового бізнесу у посткризовий період

2. Каскад міні кейсів: «Модель ринку харчових продуктів «Кашалот» і «Планктон»», «Зростаюча індустрія морепродуктів», «Чому структура сектору алкогольних напоїв є фрагментованою», «Кластеризація в олійно-жировій промисловості».

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Шнипко О. С. Безпека бізнесу в умовах конкурентної боротьби [Текст] : лекц. курс : [посібник] / Шнипко О. С. ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 309 с.
 • Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Т. В. Луцька ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ 4.

Міні-кейс на тему:

«Фармацевтична промисловість»

 

Мета: сформувати розуміння проблем та галузевої специфіки енергетичного сектору ЄС

 

Компетентності: навички до узагальнення (синтезу) інформації про конкретну проблемну ситуацію; компетенції щодо аналізу конкурентних переваг глобальних фармацевтичних компаній.

 

1. Наскрізне опитування:

 • Особливості європейської фармацевтичної індустрії
 • Структура і тенденції розвитку європейського фармацевтичного ринку
 • Конкурентна поведінка компаній на фармацевтичному європейському ринку.
 • Особливості регулювання європейського фармацевтичного ринку

 

2. Міні-кейс: «У чому секрет глобальної конкурентоспроможності GlaksoSmithklein?»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Семенченко Н.В. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / Н. В. Семенченко, О. Мороз // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 10. - С. 106-110.
 • Регіони знань в Східній Європі : монографія / ред.: І. В. Бакушевич. - Т. : ТІСІТ, 2010. - 255 c.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ №5.

Дискусія з елементами аналізу на тему:

«Енергетичний сектор»

 

Мета: сформувати розуміння проблем та галузевої специфіки енергетичного сектору ЄС

 

Компетентності:  навички аналізу проблемних ситуацій; вміння швидко віднайти ефективне рішення в умовах обмеження часу.

 

1. Експрес-опитування:

 •  Загальна характеристика енергетичного сектору Європейського Союзу.
 • Європейський енергетичний ринок та електроенергетика
 • Особливості енергоспоживання в ЄС
 • Європейська енергетична політика

 

2. Дискусія на тему «Енергоефективність в ЄС та Україні».

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І. Чужикова. ­– К.: КНЕУ, 2009. – 203 с.
 • Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Т. В. Луцька ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ 6.

Евристична бесіда на тему:

«Металургійний бізнес»

 

Мета: сформувати розуміння проблем та галузевої специфіки європейської металургії

 

Компетентності: вміння аналізу конкурентних переваг глобальних фармацевтичних компаній.

 

1. Дебріфінг:

 • Загальна характеристика європейського металургійного бізнесу
 • Європейський ринок металу.
 • Конкурентна поведінка на металургійному ринку.
 • Функціонування металургійних компаній

 

2. Евристична бесіда на тему: «Особливості економічних зв’язків у металургійному ланцюгу ЄС»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Шнипко О. С. Безпека бізнесу в умовах конкурентної боротьби [Текст] : лекц. курс : [посібник] / Шнипко О. С. ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 309 с.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ № 7

Семінар-мозковий штурм на тему:

«Автомобільний бізнес»

 

Мета: усвідомлення специфіки конкурентних стратегій та бізнес-моделей європейських автобудівних компаній

 

Компетентності: вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу; вміння критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 

1. Експрес-опитування:

 • Загальна характеристика автомобільної промисловості ЄС
 • Характеристика сегментів європейського автомобільного ринку
 • Конкурентна поведінка компаній: фактори продуктивності, специфіка ціноутворення
 • Регуляторна політика ЄС на автомобільному ринку

 

2. Мозковий штурм «Використання системи «аутсорсингу» в автобудівному бізнесі ЄС: можливості для України».

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.
 • Schmid, S., Grosche, P. “Managing the International Value Chain  in the Automotive Industry. Strategy, Structure, and Culture” / Ed. ZV | Mediengestaltung  & Sprachdienstleistungen, Gütersloh. – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2008, 160 p.
 • Cooney,  S., Yacobucci B.D. U.S. Automotive Industry:  Policy Overview and Recent History // CRS Report for Congress, (Order Code RL32883), Congressional Research Service , The Library of Congress, April 25, 2005, 106 p.
 • Financial Times (2002), “Creating sustainable competitive advantage: the Toyota philosophy and its effects”, Mastering Management Series [on line] (http://www.ftmastering.com/mmo/index07.htm) [5 September].
 • Sturgeon, T., “Modular Production Networks: A New American Model of Industrial Organization”, Industrial and Corporate Change, vol. 11, No. 3, February 2002.

 

ЗАНЯТТЯ 8.

Міні-кейс на тему:

«Авіабудівна галузь»

 

Мета: сформувати розуміння галузевої специфіки та конкурентних переваг автобудівного сектору ЄС

 

Компетентності: навички до узагальнення (синтезу) інформації про конкретну проблемну ситуацію; компетенції щодо аналізу конкурентних переваг глобальних авіабудівних компаній.

 

1. Наскрізне опитування:

 • Загальна характеристика авіабудівної галузі ЄС.
 • Роль інтелектуалізації виробничого процесу у галузі.
 • Структура європейського ринку авіаційної продукції та конкурентна поведінка компаній
 • Регуляторна політика ЄС в авіабудівній галузі

 

2. Міні-кейс: «Глобальне конкурентне протистояння Боїнг та EADS (Аеробус)»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • AeroSME (2005). Aerospace and Defence Country Profiles of the new EU Member States and Candidate Countries
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ №9.

Дискусія з елементами аналізу на тему:

«Оборонна індустрія»

 

Мета: сформувати розуміння структури, особливостей функціонування та регулювання оборонного бізнесу в ЄС

 

Компетентності: навички презентації власної позиції та її аргументації в процесі наукової дискусії; вміння управління інформацією, аналізувати інформацію з різних джерел.

 

1. Експрес-опитування:

 • Загальна характеристика європейської оборонної індустрії
 • Оборонна галузева політика
 • Функціонування європейської оборонної індустрії
 • Європейське співробітництво в оборонній індустрії

 

2. Дискусія на тему «Формування попиту і пропозиції на зброю в ЄС»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • AeroSME (2005). Aerospace and Defence Country Profiles of the new EU Member States and Candidate Countries
 • Development of a European Defence Technological and Industrial Base: TNO report: Final / F. Bekkers, M. Butter, E. Anders Eriksson and others. – Delft: Netherlands. – 2009. – 151 c.
 • DASA (2008). UK Defence Statistics 2008, Ministry of Defence/DASA, The Stationery, Office, London
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

 

 

ЗАНЯТТЯ 10.

Міні-кейс на тему:

«Транспорт»

 

Мета: сформувати розуміння галузевої специфіки та конкурентних переваг транспортного сектору ЄС

 

Компетентності: навички до узагальнення (синтезу) інформації про конкретну проблемну ситуацію; компетенції щодо аналізу конкурентних переваг глобальних авіатранспортних компаній та альянсів.

 

1. Наскрізне опитування:

 • Загальна характеристика транспорту
 • Внутрішньоєвропейський транспортний ринок
 • Конкурентна поведінка в транспортному секторі
 • Регуляторна політика ЄС у галузі транспортних перевезень

 

2. Міні-кейс: «Перипетії економічних відносин у глобальних авіатранспортних стратегічних альянсах»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Т. В. Луцька ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.
 • Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / За заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 214 с.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ №11.

Дискусія з елементами аналізу на тему:

«Туризм»

 

Мета: сформувати розуміння чинників, характерних рис та моделей функціонування та регулювання туристичного бізнесу в ЄС

 

Компетентності: навички презентації власної позиції; вміння аргументувати ділові стратегії на основі критеріїв економічної ефективності у процесі наукової дискусії.

 

1. Експрес-опитування:

 • Загальна характеристика європейської туристичної індустрії.
 • Європейський туристичний ринок.
 • Сегментація європейського туристичного ринку.
 • Регулювання туристичних послуг в ЄС.

 

2. Дискусія на тему «Стратегії розв’язання проблем сезонності туристичного бізнесу»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Т. В. Луцька ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

ЗАНЯТТЯ №12.

Дискусія з елементами аналізу на тему:

«Фінансові послуги»

 

Мета: сформувати розуміння специфіки ділових моделей у фінансовому секторі ЄС

 

Компетентності: навички презентації власної позиції та її аргументації в процесі наукової дискусії; вміння управління інформацією, аналізувати інформацію з різних джерел.

 

1. Експрес-опитування:

 • Загальна характеристика європейської фінансової системи
 • Позиції сектору у європейській та світовій економіці
 • Сегментна характеристика ринку фінансових послуг ЄС
 • Особливості регулювання європейського фінансового ринку

 

2. Дискусія на тему «Кому вигідна консолідація фінансових активів?».

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Blue book. Payment and Securities Settlement Systems in the European Union – Frankfurt am Main: European Central Bank, 2007. – Volume 1. – 459 с.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ №13.

Семінар-розгорнута бесіда на тему:

«Ділові послуги»

 

Мета: сформувати розуміння специфіки бізнес-моделей у секторі ділових послуг в ЄС, а також інфраструктурної та інтегруючої функцій сектору

 

Компетентності: навички презентації власної позиції та її аргументації в процесі наукової дискусії; вміння управління інформацією, аналізувати інформацію з різних джерел.

 

1. Експрес-опитування:

 • Загальна характеристика ділових послуг в ЄС
 • Європейський консалтинг
 • Європейський ринок бізнесових послуг
 • Конкурентна поведінка фірм на ринку бізнесових послуг
 • Політика Європейського Союзу у секторі бізнесових послуг

 

2. Дискусія на тему «Чи можлива сингулярність розвитку ІТ-технологій?»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Т. В. Луцька ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.
 • Bosrock M.M. European business customs and manners: a country-by-country guide. – New York: Meadow brook Press, 2006.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ №14.

Дискусія з елементами аналізу на тему:

«Пріоритети розвитку європейського бізнесу в умовах глобалізації»

 

Мета: спонукати до усвідомлення пріоритетних напрямів та інноваційних стратегій розвитку європейського бізнесу.

 

Компетентності: компетенції щодо ідентифікації та селекції пріоритетних сфер інвестування в ЄС; вміння аргументувати ділові стратегії на основі критеріїв економічної ефективності у процесі наукової дискусії.

 

1. Експрес-опитування:

 • Основні пріоритети ЄС в галузі бізнесу.
 • Інноваційний розвиток європейського бізнесу.
 • Полірівнева інноваційна система в ЄС.
 • Панєвропейські стратегії.

 

2. Дискусія на тему «Трансформація пріоритетів розвитку європейського бізнесу в умовах глобалізації»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Семенченко Н.В. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / Н. В. Семенченко, О. Мороз // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 10. - С. 106-110.
 • Регіони знань в Східній Європі : монографія / ред.: І. В. Бакушевич. - Т. : ТІСІТ, 2010. - 255 c.
 • Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Т. В. Луцька ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.

 

ЗАНЯТТЯ №15.

Дискусія з елементами аналізу на тему:

«Розвиток ділових європейських кластерів»

 

Мета: розкрити сутність, роль та функції європейських кластерів.

 

Компетентності: компетенції щодо ідентифікації та селекції пріоритетних сфер кластеризації в ЄС; вміння аргументувати ділові стратегії на основі критеріїв економічної ефективності у процесі наукової дискусії.

 

1. Експрес-опитування:

 • Визначення та особливості європейських кластерів.
 • Тенденції розвитку ділових європейських кластерів
 • Локальні конкурентні переваги.
 • Інноваційний потенціал кластерів.
 • Життєвий цикл кластерів.
 • Кластерна економічна політика.
 • Сучасні концепції оцінки діяльності компанії.

 

2. Дискусія на тему «Інноваційний потенціал кластерів залежить від рівня їх спеціалізації чи, навпаки, – диверсифікації?»

 

3. Інформаційне забезпечення:

 • Крамаренко Р.М. Європейська модель креативної локалізації столичних міст / Р. М. Крамаренко, Н. О. Галенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 19-24
 • Семенченко Н.В. Світові тенденції інноваційного розвитку підприємств / Н. В. Семенченко, О. Мороз // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 10. - С. 106-110.
 • Ареф'єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Т. В. Луцька ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 96 с.

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

На додаток до основного матеріалу, що викладається на лекціях, цілий ряд питань виноситься на самостійне опрацювання. Предметом самостійної роботи студентів визначені такі питання програми курсу «Європейський бізнес»:

 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика європейського бізнесу

 

1. Європейські транснаціональні корпорації. Європейські відділення зарубіжних корпорацій.

2. Стандартна галузева класифікація Євростатуту.

3. Європейська ділова політика.

4. Регіоналізація діяльності європейських фірм на основі використання методики ДПР (діагностика, прогнозування, реагування).

5. Усунення фізичних, технічних та фінансових бар’єрів інтернаціоналізації європейських компаній на регіональних ринках.

6. Управління європейською компанією. Ліквідація, банкрутство та припинення платежів Європейської компанії.

7. Скандинавська європейська культурна група.

8. Класифікація фірм по Х. Фризевінкелю.

9. Концепція Ч.Хенді про майбутнє крупних корпорацій і малого бізнесу.

10. Регіональні особливості малого та середнього бізнесу в Європейському Союзі.

 

Тема 2. Аграрний бізнес та харчова індустрія

 

1. Роль аграрного бізнесу у розвитку європейської економіки та його структура.

2. Регіональні особливості аграрного бізнесу.

3. Вплив розширення ЄС на аграрний бізнес.

4. Особливості аграрного бізнесу в країнах-нових членах ЄС та його вплив на розвиток ЄС.

5. Ринкова поведінка в аграрному секторі.

6. Кооперація в аграрному секторі.

7. Зовнішньоекономічні аспекти спільної сільськогосподарської політики.

8. Виробничий ланцюг харчового бізнесу: аграрний сектор, харчове виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, споживачі.

9. Регулювання діяльності харчових компаній у ЄС.

10. Основні сфери регулювання: конкуренція, торгівля, інвестиції, дослідження і розробки, фінанси, малий бізнес, податки.

Тема 3. Фармацевтична промисловість

 

1. Основні етапи розвитку фармації.

2. Особливості фармацевтичних продуктів та основні етапи їх розробки.

3. «Належна виробнича практика» у фармації.

4. Макро- та мікросередовище фармацевтичного бізнесу.

5. Ринкова класифікація ліків та її значення в організації фармацевтичного бізнесу.

6. Географічна структура європейського ринку лікарських засобів.

7. Конкурентні переваги європейських ТНК у створенні нових ліків.

8. Транс’європейські цінові відмінності.

9. Особливості стратегічного менеджменту фармацевтичних фірм.

10. Європейська фармацевтична політика.

 

Тема 4. Енергетичний сектор

 

1. Структура споживання та джерел виробництва енергії.

2. Особливості структури енергетики країн-членів ЄС.

3. Провідні енергетичні компанії ЄС.

4. Ринки твердого палива, нафти, атомної енергії.

5. Екологічні аспекти розвитку європейської електроенергетики в контексті вимог Кіотського протоколу.

6. Провідні виробники електроенергії в ЄС.

7. Показники ефективності електроенергетики.

8. Директива ЄС 96/92 від 11 грудня 1996 року про лібералізацію ринку електроенергетики.

9. Провідні галузі споживання енергії: промисловість, транспорт, домашні господарства.

10. Основоположні енергетичні договори та цілі європейської енергетичної політики. Європейська енергетична хартія.

11. Основні напрями енергетичної стратегії ЄС.

12. Основні правові інструменти регулювання європейського енергетичного ринку.

 

Тема 5.  Металургійний бізнес

 

1. Причини зниження частки металургії в структурі європейської економіки.

2. Роль європейської металургії у світовому металургійному бізнесі.

3. Склад металургії по секторах згідно класифікатора Євростату.

4. Інтегровані металургійні компанії та міні-заводи.

5. Міжнародна торгівля та глобальна конкуренція.

6. Вхідні бар’єри на металургійний ринок ЄС.

7. Ціноутворення на продукцію чорної та кольорової металургії.

8. Кількісні та якісні показники діяльності металургійних компаній.

9. Участь металургійних компаній у приватизаційних процесах європейських країн Центральної та Східної Європи.

 

Тема 6. Автомобільний бізнес

 

1. Роль автомобільної індустрії в європейській економіці.

2. Взаємозв’язок між обсягами виробництвами та витратами.

3. Оптимальна шкала основних виробничих процесів автомобільного бізнесу.

4. Особливості конкуренції на європейському автомобільному ринку.

5. Трансєвропейська модель організації торгівлі автомобілями.

6. Ринок вантажних та легкових автомобілів.

7. Логістика і комунікації в автомобільному бізнесі.

8. Цінова та нецінова конкуренція.

9. Іноземні інвестиції в європейський автомобільний бізнес.

10. Дослідження і розробки автомобільних компаній.

11. Основні інструменти регуляторної діяльності. Транспортно-екологічна політика ЄС.

12. Проблеми поєднання ринкових і централізованих підходів до розвитку європейської моторної індустрії.

 

Тема 7. Авіабудівна галузь

 

1. Роль авіабудівної індустрії в європейській економіці.

2. Політика довгострокової науково-технічної кооперації та співробітництва у галузі.

3. Основні фактори, що впливають на попит на авіаційну продукцію.

4. Дослідження і розробки авіабудівних компаній.

5. Чинники продуктивності європейської авіабудівної галузі.

6. Злиття, поглинання, стратегічні альянси у глобальній та європейській авіабудівній галузі.

7. Основні інструменти регуляторної діяльності.

8. Транспортно-екологічна політика ЄС.

9. Гармонізація регуляторів безпеки.

 

Тема 8. Оборонна індустрія

 

1. Реструктуризація оборонної галузі після закінчення «холодної війни».

2. Відмінності між оборонними галузями США та Європейського Союзу.

3. Нові ініціативи спільної Європейської безпеки та оборонної політики.

4. Державні та приватні виробники оборонної продукції.

5. Типові рішення щодо постачання оборонної продукції: вибір устаткування, вибір контактора, вибір контракту, вибір критерію угоди.

6. Проблеми визначення меж оборонної індустрії. Дуалізм оборонної індустрії.

7. Військовий експорт як індикатор міжнародної конкурентоспроможності.

8. Компенсація витрат на виробництво озброєнь.

9. Провідні програми європейського співробітництва в оборонній галузі.

10. Роль НАТО у європейському військовому співробітництві.

11. Чотирьохстороннє європейське збройне агентство та принципи його функціонування.

12. Співробітництво європейських країн із США в оборонній індустрії.

 

Тема 9. Транспорт

 

1. Роль автомобільного транспорту у процесі реалізації свободи вільного руху товарів та осіб на єдиному ринку.

2. Транспортна інфраструктура та її вплив на розвиток європейської економіки.

3. Транс’європейські мережі та їх роль у поглиблені європейської інтеграції.

4. Екологічні аспекти розвитку транспортного сектору в ЄС.

5. Інтеграція національних ринків транспортних послуг.

6. Особливості організації транспортного ринку за секторами: автомобільний транспорт, залізниця, морський транспорт, повітряний транспорт.

7. Ціноутворення в транспортному секторі.

8. Функції основних європейських транспортних інститутів.

 

Тема 10. Туризм

 

1. Національний, трансєвропейський та міжнародний туризм.

2. Класифікація туристичних послуг.

3. Туристичний ланцюг. Диверсифікація туристичної індустрії.

4. Еластичність основних показників туристичного бізнесу.

5. Приватний і державний сектори підтримуючих послуг.

6. Вплив туризму на природне, культурне та архітектурне середовище.

7. Підтримка малих та середніх туристичних компаній.

8. Локальна, національна та загальноєвропейська туристичні політики.

9. Політика оподаткування туристичного бізнесу та її географічні особливості.

10. Державне просування туристичної індустрії в країнах ЄС.

11. Інститути підтримки європейського туризму.

 

Тема 11. Фінансові послуги

 

1. Роль фінансового сектору в мобілізації заощаджень та інвестуванні економічного розвитку країн – членів ЄС.

2. Принцип взаємного визнання у фінансовій сфері.

3. Основні учасники європейського фінансового ринку: банки та інші кредитні організації, інвестиційні фірми, лізингові фірми, страхові компанії, пенсійні фонди.

4. Особливості функціонування європейської банківської системи в умовах глобалізації.

5. Провідні банківські групи єврозони.

6. Організація європейського фондового ринку та його гармонізація.

7. Регулювання європейського фінансового ринку.

8. Європейський центральний банк та його основні функції.

9. Особливості регулювання небанківських фінансових ринків.

10. Директива 2004/39 про ринковість у фінансових інструментах

11. Регіональні особливості регулювання фінансових ринків у ЄС.

 

Тема 12. Ділові послуги

 

1. Природа ділових послуг та їх еволюція.

2. Концепція «універсальних послуг».

3. Європейський консалтинговий ринок.

4. Типові ситуації використання діловими підприємствами консалтингових (управлінських) послуг.

5. Європейські національні та міжнародні асоціації консультантів.

6. Локальний характер діяльності фірм у секторі ділових послуг.

7. Юридичні, економічні, внутрішньогалузеві та соціальні інструменти регулювання ринку ділових послуг.

8. Захист інтелектуальної власності.

 

Тема 13. Розвиток європейського бізнесу в умовах глобалізації та поглиблення регіональної інтеграції

 

1. Формування інформаційного суспільства та трансєвропейської інфраструктури.

2. Посилення присутності європейського бізнесу на світовій арені в контексті «синдрому невпинного поступу».

3. Тенденції у розвитку регулювання європейського бізнесу.

4. Стратегічні інновації бізнесу. Корпоративна інноваційна культура європейських компаній.

5. Засади спільної політики ЄС щодо інноваційної діяльності.

6. Програма стимулювання інноваційної діяльності малих та середніх підприємств.

7. Альянси у сфері високих технологій.

8. Оптимальна спеціалізація і концентрація панєвропейського виробництва.

9. Переплетіння кластерів.

10. Кластерні ініціативи. Провідні європейські кластери.

11. Умови ефективного вимірювання показників діяльності європейських компаній.

12. Принципи комбінації фінансових та нефінансових показників.

 

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

 

6.1. Очна форма навчання:

 

6.1.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни «Європейський бізнес та корпоративні стратегії»

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка», спеціалізація «Міжнародна економіка»

для студентів магістерської програми «8М01-Європейський бізнес»

№ семінар­ського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

2

Підготовка навчального проекту, аналіз проблеми, розроблення концепції проекту, визначення стандартів діяльності

Робота в малих творчих групах

8

3

Відпрацювання виконання ряду конкретних ситуацій

Каскад міні-кейсів

­–

4

Відпрацювання виконання конкретних ситуацій

Міні-кейс

8

5

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

6

Попередня підготовка з визначених питань, евристично-пошукова робота при розгляданні питань

Евристична бесіда

7

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар-мозковий штурм

8

8

Відпрацювання виконання конкретних ситуацій

Міні-кейс

8

9

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

10

Відпрацювання виконання конкретних ситуацій

Міні-кейс

8

11

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

12

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

­8

13

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

14

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

8

15

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, написання модульної роботи

Дискусія з елементами аналізу

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) занять

60

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

20

Усього балів за модульний контроль

20

Додаткові бали: науково-дослідна діяльність студента

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (упродовж семестру)

1. Комплексне індивідуальне завдання «Ділова модель європейської компанії» (обов’язкове)

10

2. Формування аналітичних звітів за заданою тематикою (вибіркове)

5

3. Написання реферату (есе) за заданою тематикою (вибіркове)

5

4. Критичний аналітичний огляд наукових публікацій (вибіркове)

5

5. Участь у наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо; написання та подання до друку тез конференцій, статей, монографій, брошур та інших видів наукових робіт (вибіркове)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

 

 

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Європейська інтеграційна  політика»

1. ОБ'ЄКТОМ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ знань студентів денної форми навчання  є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання модульних завдань, а також індивідуальних завдань для самостійного опрацювання.

1.1. Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється з врахуванням активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять.

Для денної форми навчання максимальна кількість балів за роботу на практичних заняттях складає 60 балів. Згідно робочої навчальної програми для практичних занять відведено 30 акад. год.. На написання поточного модульного контролю відведено 1 год. Максимально можлива оцінка кожного заняття складає 4 або 8 балыв. При цьому шкала оцінювання виглядає таким чином:

 • відмінному рівню (8 балів з 8; 4 бали з 4) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; обов’язковою є участь у експрес-опитуванні та активному методі підчас практичних занять;
 • доброму рівню (6,7 балів з 8; 3 бали з 4) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки; обов’язковою є участь або в експрес-опитуванні, або в активному методі підчас практичних занять;
 • задовільному рівню (4,5 балів з 8; 2 бали з 4) відповідає виявлення знання основних положень програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні незначні помилки; участь в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.
 • незадовільному рівню (0-3 бали з 8; 0-1 бал з 4) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки; відмова від участі в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.

Вказані бали студент отримує за відповіді та доповнення відповідей на семінарських заняттях, розв’язування проблемних та ситуативних завдань, презентації, доповіді, та участь в інших активних методах, відображених в карті СРС.

Дані про отримані студентами оцінки на практичних заняттях заносяться до академічного журналу групи (під час заняття) та до електронного журналу (не пізніше, ніж протягом семи днів з дат проведення практичного заняття).

 

1.2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання тестових вправ, що охоплюють основні види європейських політик.

В курсі «Європейський бізнес» передбачається виконання одного модульного тесту, що включає 40 питань. Оцінка завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 20 балів із 100 балів, якими оцінюється вся робота, що була винесена на поточний контроль.

Для оцінювання відповідей студента на завдання модульного контролю застосовується методика переведення кількості відповідей у десятибальну шкалу. У процесі виконання 40-модульних контрольних тестових завдань кількість балів визначається шляхом ділення кількості правильних відповідей на 4 і наступного округлення до найближчого цілого значення.

Тести включають питання всіх десяти тем курсу і передбачають контроль рівня набутих знань з основних напрямів розвитку ЄС.

 

1.3. Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання дозволяють набрати: 20 балів із 100 для студентів денної форми навчання.

Для цього пропонується альтернативний вибір з кількох видів наукової роботи:

 

1.3.1. Обов’язковим видом індивідуального завдання є виконання обов’язкового комплексного індивідуального завдання на тему: «Ділова модель європейської компанії» з максимальною оцінкою 10 балів.

Обсяг індивідуальної роботи складає 25-30 стор. Студентам пропонується два варіанти структури та змісту індивідуальної роботи: вивчення конкретної виробничої ситуації або консультаційний проект, з яких студент повинен обрати лише один. Обов’язковою умовою виконання індивідуальної письмової роботи є те, що  об’єктом дослідження можуть бути лише компанії, зареєстровані у країні-учасниці ЄС, а також відповідна  галузь / індустрія / ринок ЄС.

Робота подається для перевірки у друкованому та електронному вигляді на кафедру європейської інтеграції та на інтернет-скриньку – euroint@ukr.net (з приміткою: «Case EU biz - <ПІП студента>») не пізніше, ніж за три тижні до закінчення навчального триместру.

 

Структура вивчення конкретної виробничої ситуації (варіант №1):

Титульний аркуш.

Зміст

Розділ І. Аналіз середовища та тенденцій розвитку галузі

 1. Позиції галузі у світовій економіці.
 2. Позиції галузі в економіці ЄС.
 3. Аналіз асиметрій у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах.
 4. Особливості наднаціонального та національного регулювання галузі.

Розділ ІІ. Аналіз ділової моделі компанії

 1. Загальна інформація про компанію:
 • повна юридична назва;
 • країна реєстрації та юридична адреса;
 • організаційна структура;
 • характеристика бізнес-портфелю компанії (тобто напрямків її діяльності);
 • місія та головні цілі;
 • інша релеванатна інформація (важливі події, коротка історія та перспективи розвитку компанії, плани щодо злиття/поглинання тощо
  1. Аналіз фінансового положення компанії:
 • річна звітність: структура активів і пасивів, аналіз доходів, прибутків та собівартості виробництва основних видів продукції компанії;
 • розрахунок основних показників рентабельності, ліквідності, оборотності, платоспроможності та фінансової стійкості;
 • аналіз основних фінансових показників (виручка, прибуток, собівартість, вартість активів, ринкова вартість акціонерного капіталу компанії тощо) у динаміці (не менше п’яти років);
 • оцінка інвестиційної діяльності компанії та її фінансових операцій
  1. Аналіз маркетингової діяльності компанії:
 • основні бренди;
 • продуктовий портфель;
 • географічна диверсифікація виробництва та продажів;
 • стратегія і тактика маркетингу;
 • конкурентні переваги і недоліки

Розділ ІІІ. Пропозиції щодо вдосконалення ділової моделі компанії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Структура консультаційного проекту  (варіант №2):

Титульний аркуш.

Зміст:

 • План із зазначенням розділів, підрозділів та сторінок

Резюме:

 • короткий 1—2 с. і чіткий виклад найважливіших елементів проекту та основних рекомендацій

Основні положення проекту:

 • коротка характеристика підприємства: історична довідка, профіль діяльності, основні показники за останні 3—5 років, склад бізнесових підрозділів і т. і.;
 • опис проблемної ситуації;
 • завдання роботи;
 • критерії та показники для оцінки альтернативних варіантів підвищення конкурентоспроможності;
 • методика дослідження

Обґрунтування проекту підвищення конкурентоспроможності підприємства:

 • результати діагнозу проблеми у вигляді аналізу даних, виявлення тенденції зміни показників діяльності підприємства, взаємозв’язків між ними;
 • причинно-наслідкових зв’язків між діяльністю підприємства та ринковим оточенням;
 • причини виникнення проблеми;
 • конкретні способи розв’язання проблем;
 • зміст альтернативних варіантів підвищення конкурентоспроможності підприємства;
 • процедури їх впровадження;
 • порівняльний аналіз варіантів

Оцінка проекту підвищення конкурентоспроможності підприємства:

 • економічна ефективність проекту за обраними показниками (період окупності інвестицій, рентабельність, чистої поточної вартості, індексу дохідності, внутрішньої норми дохідності, точки беззбитковості тощо);
 •  якісний і кількісний аналіз ризиків реалізації проекту (політичних, фінансових, валютних, виробничих і технологічних);
 • методи зменшення та упередження ризиків

Список використаних джерел:

 • перелік усіх джерел первинної, статистичної, довідкової, методичної, спеціальної та іншої інформації в алфавітному порядку, на які є посилання в тексті консультаційного проекту

Додатки:

 • таблиці, рисунки,  інші відомості, корисні для доведення положень і висновків в основній частині проекту.

 

Детальні методичні поради щодо підготовки та захисту комплексних індивідуальних завдань студенти можуть знайти у таких джерелах:

1. Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І. Чужикова. ­– К.: КНЕУ, 2009. – 203 с.

2. Консультаційний проект: Технологія розробки та обґрунтування: Посібник для слухачів програми «Магістр бізнес-адміністрування» / Уклад. С. М. Соболь, В. М. Багацький. — К.: КНЕУ, 2004. — 93 с.

Оцінка комплексного індивідуального завдання, що є обов’язковою формою самостійної діяльності студента на тему «Ділова модель європейської компанії» здійснюється відповідно до нижченаведеної системи критеріїв:

Оцінка «відмінно»

(8-10 балів)

 • всебічне системне і глибоке знання програмного матеріалу,
 • засвоєння основної і додаткової літератури, основних статистичних показників;
 • чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни;
 • вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні і використанні навчально-програмного матеріалу;
 • вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ,
 • здатність зробити власні висновки та пропозиції з використанням елементів економіко-математичного моделювання.

Оцінка «добре»

 

(6-7 балів)

 • всебічне системне і глибоке знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури;
 • чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни;
 • вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій;
 • недостатній рівень використання знання літературних джерел
 • недостатній рівень вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ.

Оцінка

«задовільно»

 

(4-5 балів)

 • знання основного програмного матеріалу;
 • володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою;
 • вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки.

Оцінка

«незадовільно»

 

(0 - 3 балів)

 • значні прогалини у знаннях основного програмного матеріалу;
 • володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки
 • вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки

 

1.3.2. Альтернативним вибірковим видом індивідуальних завдань є формування студентами аналітичних звітів (з побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо) за заданою тематикою, що дозволяє отримати максимально 10 балів.

Аналітичний звіт виконується студентами за тематикою, затвердженою у викладача. Тема аналітичного звіту не повинна повторюватися у студентів однієї групи.

Виконання завдання аналітичного характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

 • аналітичних звітів міжнародних організацій таких, як Євростат, Euromonitor, Datamonitor, Global 500, індексу транснаціоналізації UNCTAD, рейтингу ділової конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (BCI),  різноманітних кредитних, інвестиційних рейтингів тощо;
 • статей та монографій загальновідомих західних і вітчизняних науковців, у яких аналізуються сутність та основні складові обраної проблематики, тенденції та механізми розвитку об’єктів дослідження;
 • статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Європейської кластерної обсерваторії, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного інституту розвитку менеджменту та ін.

Студент повинен проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 3-5 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони здійснені. Обсяг роботи з виконання завдань аналітичного характеру складає 10-15 сторінок (без врахування додатків з базовими статистичними даними).

 

Тематика аналітичних звітів

 1. Розвиток моделей бізнесу в контексті збільшення доданої вартості.
 2. Банківська та фондова моделі фінансової системи та їх особливості в країнах – членах ЄС.
 3. Європейська електроенергетика.
 4. Енергоспоживання в ЄС.
 5. Особливості європейської харчової індустрії.
 6. Європейський харчовий ринок та тенденції розвитку.
 7. Конкурентна поведінка фірм на європейському харчовому ринку.
 8. Регулювання ринку харчових продуктів в ЄС.
 9. Особливості фармацевтичної індустрії.
 10. Європейський фармацевтичний ринок.
 11. Європейські фармацевтичні кластери.
 12. Конкурентна поведінка компаній на фармацевтичному європейському ринку.
 13. Функціонування фармацевтичних компаній.
 14. Регулювання європейського фармацевтичного ринку.
 15. Загальна характеристика європейського металургійного бізнесу.
 16. Європейський ринок металу та металопродуктів.
 17. Конкурентна поведінка на металургійному ринку.
 18. Функціонування металургійних компаній.
 19. Загальна характеристика автомобілебудівної індустрії.
 20. Європейський автомобільний ринок.
 21. Конкурентна поведінка компаній на автомобільному ринку ЄС.
 22. Функціонування європейських автомобільних корпорацій.
 23. Регуляторна політика ЄС на автомобільному ринку.
 24. Загальна характеристика авіабудівної індустрії.
 25. Європейський ринок авіабудування.
 26. Конкурентна поведінка європейських компаній на глобальному ринку продукції авіабудівної галузі.
 27. Функціонування європейських авіабудівних корпорацій.
 28. Регуляторна політика ЄС на авіабудівному ринку.
 29. Загальна характеристика транспорту у ЄС.
 30. Внутрішньоєвропейський транспортний ринок.
 31. Конкурентна поведінка у транспортному секторі ЄС.
 32. Регуляторна політика ЄС у галузі транспортних перевезень.
 33. Загальна характеристика європейської фінансової системи.
 34. Європейська банківська система.
 35. Небанківські фінансові послуги.
 36. Регулювання європейського фінансового ринку.
 37. Європейський ринок ділових послуг.
 38. Конкурентна структура ринку ділових послуг у ЄС.
 39. Європейський консалтинг.
 40. Загальна характеристика європейської оборонної індустрії.
 41. Економічні характеристики оборонної індустрії.
 42. Європейський туристичний ринок.
 43. Розвиток ділових європейських кластерів.

Оцінювання виконання студентами аналітичного звіту здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Дотримання вимог до оформлення завдання

1

Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу) 

2

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

3

Обґрунтованість зроблених висновків

2

Всього

10

1.3.3. Вибіркові завдання для самостійного опрацювання передбачають підготовку реферату (есе). Дана робота оцінюється за шкалою 0; 6;8; 10 балів.

Написання (реферату) есе передбачає здійснення таких видів роботи:

 • пошук, підбір та огляд літератури за заданою тематикою;
 • використання Інтернет-ресурсів щодо підбору статистичних даних (сайти Євростату, Європейської Комісії, Держкомстату тощо).
 • формулювання висновків та рекомендацій.

Творчим розвитком підготовленого есе може бути наукова стаття, яка рекомендується керівником магістерської програми до друку у фахових наукових збірниках. Тематика есе наведена нижче.

 

Тематика рефератів (есе)

 1. Нова європейська економіка.
 2. Регіоналізація діяльності європейських фірм на основі використання методики ДПР (діагностика, прогнозування, реагування).
 3. Проблеми подолання фрагментарності європейського бізнесу.
 4. Усунення бар’єрів інтернаціоналізації європейських компаній на Спільному внутрішньому ринку ЄС.
 5. Структура малого та середнього бізнесу в ЄС.
 6. Правові засади створення та функціонування малих та середніх підприємств.
 7. Типи європейської ділової культури.
 8. Виробничий ланцюг харчового бізнесу як основа утворення кластерів.
 9. Роль кооперації в європейському аграрному бізнесі.
 10. Вплив розширення ЄС на аграрний бізнес.
 11. Особливості аграрного бізнесу в країнах-нових членах ЄС та його вплив на розвиток ЄС.
 12. Провідні енергетичні компанії ЄС.
 13. Показники ефективності енергетики в ЄС.
 14. Роль біотехнологій в конкурентному розвитку європейського бізнесу.
 15. Провідна роль європейської фармації у світі.
 16. Конкурентні переваги європейських ТНК у створенні нових ліків.
 17. Основні етапи розвитку європейського фармацевтичного бізнесу.
 18. Роль європейської металургії у світовому металургійному бізнесі.
 19. Інтегровані металургійні компанії та міні-заводи.
 20. Участь металургійних компаній ЄС у приватизаційних процесах в країнах ЦСЄ.
 21. Азійський конкурентний виклик європейському автобудівному бізнесу.
 22. Цінова та нецінова конкуренція в європейському автобудуванні.
 23. Ділові моделі на європейському ринку автозапчастин та авторемонту.
 24. Дослідження і розробки автомобільних компаній ЄС. 
 25. Оборонний та цивільний сегменти європейської авіабудівної індустрії.
 26. Основні фактори, що впливають на попит на авіаційну продукцію в ЄС.
 27. Чинники продуктивності європейської авіабудівної галузі.
 28. Злиття, поглинання та стратегічні альянси у глобальній та європейській авіабудівній галузі.
 29. Транспортний сектор як наріжний камінь спільного європейського ринку.
 30. Вплив транспортної інфраструктури на розвиток європейської економіки.
 31. Екологічні аспекти розвитку транспортного сектору в ЄС.
 32. Структура та учасники європейського фінансового ринку.
 33. Роль системи TARGET у розвитку фінансового сектору ЄС.
 34. Особливості регулювання європейського фінансового ринку.
 35. Європейські національні та міжнародні асоціації консультантів.
 36. Державні та приватні виробники оборонної продукції в ЄС.
 37. Дуалізм оборонної індустрії: проблеми визначення меж.
 38. Основні механізми європейського співробітництва в оборонній галузі.
 39. Туристичний ланцюг і диверсифікація туристичної індустрії.
 40. Географічні особливості оподаткування туристичного бізнесу.
 41. Інститути підтримки європейського туризму.
 42. Корпоративна інноваційна культура європейських компаній.
 43. Альянси у сфері високих технологій.
 44. Провідні європейські кластери.
 45. Сучасні концепції оцінки діяльності міжнародних корпорацій.

 

Кількість балів за написанням реферату (есе) визначається за наступними критеріями:

 • 10 балів – вичерпний реферат, до якого не має суттєвих зауважень, оскільки його структура, зміст і обсяг повністю відповідає обраній темі;
 • 8 балів – якісний реферат, структура і зміст якого в цілому відповідає обраній темі, однак у ньому наявні неістотні прогалини;
 • 6 балів – позитивний реферат, у якому викладено лише частина питань теми із неістотними помилками;
 • 0 балів – реферат, у якому правильно викладені лише окремі питання теми, а текст містить численні помилки суттєвого та технічного характеру.

1.3.4. Альтернативним видом вибіркового самостійного завдання є пошук та огляд літературних джерел за заданою тематикою, яка пропонується студентом та погоджується з викладачем. Оцінка цього виду роботи здійснюється час ІКР і дозволяє  отримати максимально 10 балів.

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою виконується за обраною студентом тематикою. Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали, почерпнуті з довідкової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі.

Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 15. Метою критичного огляду наукових публікацій є аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження  складає 7-10 сторінок. Оцінювання якості підготовлених матеріалів здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу) 

4

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

4

Всього

10

 

1.3.5. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету МЕіМ, представляють свої наукові роботи на конференціях, круглих столах, симпозіумах та конкурсах, готують та подають до друку наукові статті, брошури, монографії та інші види наукових робіт отримують 10 балів за умови якісної підготовки відповідних наукових доповідей та публікацій.

2. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ полягає у підсумовуванні оцінок за окремими видами самостійної роботи та їх конвертації у чотирьохбальну та європейську систему згідно затверджених вимог.

Підсумкове оцінювання здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка незадовільно" менше 60 балів; оцінка "задовільно" 60-69 балів; оцінка "добре" 70-89 балів; оцінка "відмінно" 90-100 балів) та систему оцінювання за шкалою ECTS.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 

 

7. Рекомендована література

 

Основна

 • Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції [Текст] = Practical guide on conducting trainings in European integration studies : тренінг "Підготовка фахівців з європейської інтеграції" за програмою "Lifelong Learning" / [В. І. Чужиков, В. О. Токар, В. Г. Чужикова та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 218 с. (10 екз)
 • Практикум  з  проведення  тренінгів  з  європейської  інтеграції. Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» / [В. Чужиков, В. Токар, О. Федірко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова. — К. : КНЕУ, 2015. — 232 с.
 • Практикум  з  проведення  тренінгів  з  європейської  інтеграції (Тренінг «Занурення в ЄС: тренінг для шкільних вчителів») / за ред.. В.І. Чужикова, Н.М. Чепурної. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2015. – 248 с.
 • Європейська інтеграційна політика: навч. Посіб. / [А.М. Поручник, В.І. Чужиков, Д.О. Ільницький, О.А. Федірко]; за аг. Ред.. д-ра екон. Наук, проф. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 451 с.
 • Європейська економічна політика. Практикум: навч. посіб. / Є 24 [О.А. Федірко, В.І. Чужиков, Є.Г. Панченко, А.А. Грищенко та ін..]; за заг. ред. В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2010. ­– 214 с. (12,49 др. арк., особисто автор – 2,5 др. арк.)
 • Європейська інтеграція (збірник кейсів) / За заг. Ред. В.І. Чужикова. ­– К.: КНЕУ, 2009. – 203 с.
 • Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз [Текст] : монографія / І. В. Яковюк ; Національний ун-т "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 760 с.
 • Ільницький Д.О., Олефір А.О., Федірко О.А. Конвергенція економічних інтересів України та ЄС: організаційно методичні матеріали для проведення міжпредметного тренінгу з курсів „Європейська інтеграційна політика”, „Європейські стратегії України”, „Управління міжнародною конкурентоспроможністю” для магістрів спеціальності 8103 „Міжнародна економіка” магістерської програми „Європейська інтеграція”. – К.: КНЕУ, 2008. – 178 с.
 • Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005.
 • Мусіс Н. Усе про спільну політику Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: КІС, 2005.
 • Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, В.І. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2007.

 

 

 

Додаткова

 • Калфф Дональд. Бизнес не по-американски. Новая европейская бизнес-модель / Пер. с англ. – М.: Вершина, 2007.
 • Панченко Є.Г., Гаврилюк О.В., Арагау Б.С. Малий бізнес у США, Канаді та країнах західної Європи. – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин АН України, 1993.
 • Роузфіл Стівен. Порівнюємо економічні системи / Пер. з англ. – К.: К.І.С,2005.
 • Чужиков І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. –  К.: КНЕУ, 2005.
 • Bosrock M.M. European business customs and manners: a country-by-country guide. – New York: Meadow brook Press, 2006.
 • Johnson P. S., Industries in Europe: competition, trends and policy issues. – Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, inc., 2003. – 426 p.
 • Україна - Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів. (1991-2009) [Текст] / [голова ред. ради С. О. Камишев ; уклад. Т. Є. Крикун] ; голова ред. ради С. О. Камишев ; уклад. Т. Є. Крикун. - К. : Юстініан, 2010. - 604 с.
 • Європейський Союз: економіка, політика, право [Текст] : енциклопедичний словник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [голова редкол.: В. В. Копійка]. - К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2011. - 368 с
 • Європейський проект та Україна [Текст] : монографія / [А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2012. - 186 с.