Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ___________А.М. Колот

 

«   » _________2018 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення дисципліни

 «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

V семестр

_________________________________________________________________

 

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

 

галузь знань

07 «Управління і адміністрування»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

 

 

071 «Облік і оподаткування»

 

«Облік, аудит та оподаткування в АПК»

«Облік, аудит та оподаткування»

тип дисципліни

Вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-                               

методичного відділу ________Т.В. Гуть

 

Завідувач кафедри _______________Е.І.Щукіна

 

Київ 2018

 

 

 

Щукіна Е.І., к.п.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов,

e-mail: thike1@ukr.net;

Мендрух Ю.М. к.п.н., доцент, кафедра іноземних мов,

e-mail: mendrukh@ukr.net.

 

Форма навчання —

денна,

Семестр —

5

Кількість кредитів ECTS —

Форма підсумкового контролю —

 

Мова(и) викладання

англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 1. ВСТУП.

Дисципліна «Фахова іноземна мова (англійська)» є вибірковою (факультативною) і вивчається впродовж чотирьох семестрів (V, VІ, VІІ та VIII) на денній та заочній формах навчання. Навчальний матеріал кожного семестру організовано в завершений блок, який водночас є складовою структури загального курсу даної дисципліни.

Нижче подані методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань на V навчальний семестр.

Обсяг курсу/дисципліни становить 150 годин, з яких:

 

практичні заняття

індивідуально-консультативні заняття

самостійна робота студентів

 

залік

ІІІ курс

V семестр

54

15

81

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Дисципліна «Фахова іноземна мова (англійська)» є вибірковою (факультативною)  і вивчається впродовж чотирьох семестрів (V, VІ, VІІ та VIII) на денній та заочній формах навчання. Навчальний матеріал кожного семестру організовано в завершений самостійний блок, який водночас є складовою структури загального курсу даної дисципліни.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю.

Обсяг курсу/дисципліни становить 150 годин, з яких:

 

практичні заняття

індивідуально-консультативні заняття

самостійна робота студентів

 

залік

V семестр

54

15

81

 

Потижневий розподіл годин занять визначається навчальними планами: 5,6,7,8 семестри 3 години на тиждень.

Поточний контроль на денній формі навчання представляє собою блочно-модульну систему.

Кожний модуль складається з:

1. Лексичного блоку

1.1. Блок писемного мовлення – підготовка короткого повідомлення, доповіді на міні-конференцію чи диспут у письмовій формі, складання плану до теми.

1.2. Блок усного мовлення – усне викладання економічної теми (підготовка повідомлення, доповіді на міні-конференцію, презентації, участь в обговоренні дискусійних питань, рольових іграх).

2. Граматичного блоку – опрацювання граматичного матеріалу, виконання вправ на його закріплення, написання граматичних тестів, складання таблиць, схем та написання конспектів розгорнутого та стислого змісту.

3. Блок самостійної роботи – виконання студентом завдань під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Оцінюються наступні форми самостійної роботи студентів: переклад іншомовних аутентичних текстів, статей з друкованих та електронних джерел; підготовка проектів, презентацій.

 

Спеціальність «Облік і оподаткування»

спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»,

 «Облік, аудит та оподаткування»

V семестр

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕМА №1

1.1. Лексичнийблок. THE FIELD OF ACCOUNTING. ACCOUNTING CONCEPTS

 1. What is accounting and what is its purpose?
 2. Why is the knowledge of accounting terms and concepts useful to persons other than professional accountants?
 3. What does the term accounting system mean? What are the main functions of the accounting system?
 4. What are the means of creating accounting information?
 5. What does the accounting process involve?
 6. What two main groups do users of financial information fall into?
 7. What are the main branches of accounting?
 8. What are the distinctions between accounting and bookkeeping?
 9. What is the scope of public, private and governmental accounting?
 10. What are the main accounting concepts?

1.2. Блок ділової мови

Applying for a Job: Resume/CurriculumVitae

 

ТЕМА № 2

2.1. Лексичнийблок. OVERVIEW OF THE ACCOUNTING PROCESS

 1. Why do business owners and managers need accounting records?
 2. What are assets?
 3. What are two groups of equities?
 4. How is the accounting equation stated?
 5. What is the relationship of the amounts on the left side and on the right side of the accounting equation?
 6. What requirement is imposed by the double-entry system in the recording of any business transaction?
 7. What are the main steps of a typical accounting system?
 8. What is posting?
 9. What is a chart of accounts?
 10. What purposes are served by a trial balance?

2.2. Блок ділової мови

Applying for a Job: CoverLetter

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ТЕМА3

3.1. Лексичнийблок. TYPES OF THE FINANCIAL STATEMENTS

 1. What is the purpose of a Balance Sheet? What kind of information does this statement provide?
 2. What is the composition of a Balance Sheet?
 3. Why are the total assets shown on a Balance Sheet always equal to the total of the liabilities and the total equity?
 4. What are the major classifications of (a) assets, (b) liabilities, (c) owners’ equity?
 5. Why are fixed assets depreciated on a balance sheet?
 6. What is the purpose of a Profit and Loss Account?
 7. What is the composition of a Profit and Loss Account?
 8. What are the major classification of (a) revenues, (b) cost of goods sold, and (c) operating expenses?
 9. What is the purpose of a Cash Flow Statement?
 10. What is the best way to make the meaning of a company’s ratios clear?

3.2. Блок ділової мови

Applying for a Job: MotivationLetter

 

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

для студентів спеціальності «Облік і оподаткування»

спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу»,

«Облік, аудит та оподаткування»

денної форми навчання

 

V семестр

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 1

1-8

Практичні заняття

Лексичний блок

The Field of Accounting. Accounting Concepts

Бухгалтерський облік. Концепції бухгалтерського обліку.

Блок ділової мови

Applying for a Job: Resume/Curriculum Vitae

20

   9-17

Практичні заняття

Лексичний блок     

Overview of the Accounting Process

Огляд процесу бухгалтеського обліку.

Блок ділової мови

Applying for a Job: Cover Letter

20

18

Контрольна (модульна) робота №1

10

Змістовий модуль 2

19-26

Практичні заняття

Лексичний блок

Types of Financial Statements. Analyzing Financial Statements

Типи фінансових звітів. Аналіз фінансових звітів.

Блок ділової мови

Applying for a Job: Motivation Letter

20

27

Контрольна (модульна) робота №2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний огляд наукових публікацій щодо сучасного стану бухгалтерського обліку в Україні (реферат).

10

2.Підготовка усного повідомлення та дискусійних питань за темами 1-3

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

Разом балів:

100

 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Поточна успішність студентів денної форми навчання у процесі вивчення дисципліни оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів. За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях студенти отримують 0-60 балів, за результати виконання контрольних (модульних) робіт – 0-20 балів, за результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента – 0-20 балів.

Поточний контроль знань

Види контролю

Максимальна кількість балів

Поточний контроль:

 • за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (в тому числі за результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • за результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

 

80 балів

 

 

20 балів

Разом за семестр

100 балів

 

 

ЗРАЗОК КОНТРОЛЬНОЇ (МОДУЛЬНОЇ) РОБОТИ З ДИСЦИПЛНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

 

1.Choose the correct variant:

 1.  

a) afterb) beforec) till d) prior to

2.The investment bank _________the securities issue in the primary market.

a) assistsb) secures c) claims d) underwrites

3.Financial markets ____________funds from households, firms, and governments that have surplus funds to those who have a shortage of funds.

a) promoteb) channel c) transform d)transport

 1.  

a) federal funds b) negotiable CDs c) commercial papers d) banker’s acceptances

 1. security issued (sold) by large corporations to get money to meet short term debt obligations (e.g., a payroll). 

a) a commercial paper b) a negotiable CD c) a T-bill d) a repurchase agreement

6. Money markets are a/an __________ investment that provides a higher return than holding cash or money in banks.

a) medium b) middle c) intermediad) interim

 1.  

a) yieldb) income c) profit d) revenue

8._______ on investment

 1. income                 b) return             c) yield                d) earning

9._____________ a type of an account from which deposited funds can be withdrawn immediately at any time without any notice to the depository institution.

a) A time deposit b) A demand deposit c) A negotiable CD d) A time draft

10.T-bills are purchased at a discount and then _____________ for par.

a) redeemed b) paid c) paid back d) paid off

 

 1. Translate the following sentences into English:
 1. Казначейство випускає різні боргові цінні папери з метою фінансування національного боргу.
 2. Пенсійні фонди повинні мати достатню ліквідність для того, щоб виплатити свої зобов’язання.
 3. Учасниками грошовому ринку виступають: банки, держава, спеціальні фінансово-кредитні інститути та інші посередницькі організації, котрі продають і купують, як правило, короткострокові боргові зобов'язання.
 4. Підприємства використовують ринок грошей як для зберігання надлишкових коштів, так і для залучення короткострокових фондів.
 5. Угода по операціям продажу з викупом передбачає продаж/купівлю цінних паперів на певний строк із  зобов'язанням зворотного  продажу/купівлі у визначений термін або  на вимогу однієї із сторін за заздалегідь узгодженою ціною. 

 

 1. Fill in the gaps in the text with the words and word combinations from the box.

Economists believe there are three key services that the financial system provides ______________: risk sharing, liquidity, and information. Financial services firms provide these services in different ways, which makes different financial assets and financial liabilities more or less attractive to individual savers and borrowers. Let’s have a look briefly at one of these three key services.

Information. The third service of the financial system is the collection and communication of information, or facts about borrowers and expectations of ____________. Your local bank is ____________ of information. It collects information on borrowers _____________ of repaying loans. Borrowers fill out detailed loan applications, and the bank’s ____________ determine how well each borrower is doing financially. Because the bank specializes in _____________, its costs for information gathering are lower than yours would be if you tried ____________ on a pool of borrowers. The profits the bank earns on its loans are partly compensation to it for investing in information gathering.

Financial markets convey information to both savers and borrowers by ____________, bonds, and other securities. When the price of your shares of Apple rises, you know that other investors must expect that Apple’s profits will be higher. This information can help you decide whether _____________ in Apple stock. Likewise, the managers of Apple can use the price of the firm’s stock to determine how well investors think the firm is doing. For example, a major increase in Apple’s stock price conveys ______________ for the firm. Apple may use this information in deciding whether to sell more stock or bonds to finance _______________. The incorporation of available information into asset prices is ______________ of well-functioning financial markets.

 

togather information

investors’ positive outlook

an expansion of the firm

an important feature

to continue investing

to forecast their likelihood

collecting and processing information

returns on financialassets

determining the prices of stocks

to savers and borrowers

a warehouse

loan officers

 

 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студента (СРС) – це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС з дисципліни «Фахова іноземна мова (англійська)», виділяються три основні види самостійної роботи:

І -  підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ - пошуково-аналітична робота;

ІІІ - наукова робота.

Самостійна робота студентів включає різні форми, які визначаються залежно від мети, завдань та змісту дисципліни, зокрема:

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іншомовних аутентичних текстів, статей з друкованих та електронних джерел;

- підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань;

- підготовка до контрольних (модульних) робіт та інших форм поточного контролю;

- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модулів та екзаменом;

- виконання індивідуальних завдань, а саме: підготовка рефератів, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, підготовка проектів, презентацій, участь в олімпіадах тощо.

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни відбувається у формі заліку за результатами поточного контролю.

Результати підсумкового контролю знань студентів, вносяться до заліково-екзаменаційної відомості з переведенням у 4–х бальну шкалу.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну здійснюється в такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

FX

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим поторним вивченням дисципліни (для екзамену) з можливістю повторного складання (для заліку)

F

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань. Види (теоретичні, практичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (ОСНОВНА І ДОДАТКОВА).

5.1.Основна література

 1. Н.О. Бескоровайна, О.В. Бєлякова. Основи бухгалтерського обліку англійскою мовою: навч. Посіб. – К. : КНЕУ, 2011. – 261 с.
 2. Кинг Ф.У., Д.Энн Кри Коммерческая корреспонденция на английском языке. – М.: Астрель, 2007. – 301с.

 

5.2. Додаткова література

 1. Основи письма англійською мовою: Уклад.: Н.М.Голуб, Н.А.Шамхалова, І.М.Машкова: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 760 с.
 2. Письменная О.А. Английский для офиса: Учеб. Пособие.–К:ООО «ИП Логос», 2004. – 224 с.
 3. Слухай та говори англійською мовою: Посібник з аудіювання для студентів/ Уклад. Р.А.Гаращенко, Н.А.Мовчанюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 98 с.
 4. Шамхалова Н.А. Сучасна ділова англійська мова: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 164с.
 5. A.Ashley. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New edition. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
 6. Evan Frendo, Sean Malahey. English for Accounting. – Oxford: Oxford University Press, 2007.
 7. F.Mishkin, S.Eakins. Financial Markets and Institutions. – Pearson, Addicon Wesley, 2006.
 8. Ian Mackenzie. Professional English in Use. Finance. – Cambridge University press, 2006. – 140 p.
 9. Ian McKenzie. English for the Financial Sector. – Cambridge Professional English, 2009.
 10. Julie Pratten. Absolute Financial English. – Delta Publishing, 2007.
 11. Marion Grussendorf. English for presentations. – Oxford University Press, 2008.
 12. Michael A. Pyle, Mary Ellen Munos Cliffs TOEFL Preparation Guide. – Софинта, 1991. – 481с.
 13. Richard Clark, David Baker. Finance. – Oxford University Press, 2011.
 14. VirginiaEvans. Successful Writing. – Express Publishing, 2004.