Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима гетьмана»

 

Факультет економіки і управління

 

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОБІЗНЕСУ

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

                                                                     

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

з вивчення навчальної дисципліни

«ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ»

 

 

рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма

«Економіка агробізнесу»

спеціалізація

 «Економіка агробізнесу»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри __________С.І.Дем’яненко

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

 

Київ – КНЕУ– 2018

 

 

Білич Анастасія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу.

E-mail: nastya.bilych@gmail.com

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

Українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© А.В. Білич, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1: Роль цін у координації індивідуальних рішень: суть, проблематика та специфіка сільськогосподарського та продовольчого ринків

 

Тема 2: Фактори, що визначають взаємозалежність між цінами на с/г продукцію та фактори виробництва

 

Тема 3: Фактори, що визначають міжрегіональні співвідношення цін

 

Тема 4: Фактори, що визначають часове співвідношення цін

 

Тема 5: Функціонування форвардних та ф'ючерсних ринків

 

Тема 6: Фактори вертикального ціноутворення

 

Тема 7: Формування цін на землю

 

Тема 8: Ціноутворення на ринку аграрної праці

 

Тема 9: Функціонування сільських фінансових ринків

 

Тема 10: Аналіз ланцюжка створення вартості

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1.  Основна література

 

7.2.  Додаткова література

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Метою навчальної дисципліни «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції» є набуття і розвиток студентами теоретичних знань і практичних навичок економічного аналізу питань, що знаходяться в сфері інтересів як індивідуальних виробників агропромислової продукції та менеджерів аграрних маркетингових фірм, так й аналітиків для оцінки наслідків прийняття певних політичних рішень в сільському господарстві. Знання отримані при вивченні предметів «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Вища математика», «Економетрика» є необхідною базою для вивчення дисципліни, що пропонується.

Завданням дисципліни є набуття студентами навичок з прикладного моделювання та факторного аналізу в аграрному секторі шляхом відпрацювання теоретичного та практичного матеріалу під час лекційних і семінарських (практичних) занять.

Предмет дисципліни – методологія факторного економічного аналізу рішень в аграрному секторі на мікро- та макрорівнях.

 

По завершенню вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • сутність основних категорій, понять і термінів, що притаманні даній дисципліні;
 • роль та значення факторного аналізу аграрних ринків;
 • обґрунтування важливості цін в координації прийняття рішень в суспільстві;
 • доведення того, що ринки с/г продукції та продовольства мають певні особливості в формуванні попиту та пропозиції;
 • як пов'язати ціни у просторі;
 • як пов'язати ціни в часі;
 • специфіку роботи ф’ючерсних та форвардних ринків на с/г продукцію;
 • вертикальний зв'язок ціни на с/г продукцію;
 • вертикальної інтеграції ринків;
 • важливістю теорії граничної продуктивності для визначення взаємозалежності між с/г продукцією та факторами виробництва;
 • процес ціноутворення на землю;
 • функцію сільських фінансових ринків і політики щодо поліпшення їх функціонування;
 • процес аналізу ланцюга поставок;

Студент повинен вміти:

 • будувати та аналізувати функцію сільськогосподарських товарів і факторів виробництва;
 • користуватися інформацією про форвардні та ф'ючерсні ринки;
 • страхуватися від ризикованих торгових операцій;
 • оцінювати важливість активного земельного ринку для підвищення ефективності сільського господарства;
 • оцінювати ризик закупівельних цін на землю в конкретних регіонах і в конкретній точці часу;
 • оцінювати дослідження зі збутових ланцюжків;
 • проводити конкретний аналіз ланцюжка створення вартості;

В процесі вивчення та засвоєння дисципліни магістранти мають змогу поглибити свої аналітичні здібності, що є важливо для роботи як на комерційному підприємстві, так і в державних управлінських установах. Використання моделювання аграрних ринків дає змогу оцінити та порівняти конкурентоспроможність сільського господарства чи окремих галузей, спрогнозувати наслідки запровадження заходів аграрної політики та розвиток аграрних ринків в майбутньому.

 

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції» викладається в обсязі 120 год. (4 кр.) в циклі дисциплін за вибором студентів підготовки магістра за спеціальністю «Економіка підприємств» спеціалізації «Економіка підприємств АПК». Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.

Таблиця 1. Розподіл навчального часу за темами та видами навчання

Тема

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Прак-тичні

Індиві-дуальні

Кон-тактні

Індиві-дуальні

Тема 1 Роль цін у координації індивідуальних рішень: суть, проблематика та специфіка сільськогосподарського та продовольчого ринків

2

2

2

4

2

1

2

Тема 2 Фактори, що визначають взаємозалежність між цінами на с/г продукцію та фактори виробництва

2

2

2

4

2

2

4

Тема 3 Фактори, що визначають міжрегіональні співвідношення цін

2

2

2

4

3

2

6

Тема 4 Фактори, що визначають часове співвідношення цін цінових

2

2

1

4

3

2

6

Тема 5 Функціонування форвардних та ф'ючерсних ринків

2

2

1

5

3

2

6

Тема 6 Фактори вертикального ціноутворення

1

2

2

5

3

2

6

Тема 7 Ціноутворення на землю

1

1

2

5

3

1

6

Тема 8 Ціноутворення на ринку аграрної праці

2

1

4

5

3

4

6

Тема 9 Функціонування сільських фінансових ринків

2

1

4

5

2

4

6

Тема 10 Аналіз ланцюжка створення вартості

2

1

4

5

2

4

6

Виконання вибіркового завдання, години

 

 

 

12

 

 

16

Підсумковий контроль, години

4

 

Усього:

18

16

24

58

26

24

70

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 

 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1: Роль цін у координації індивідуальних рішень: суть, проблематика та специфіка сільськогосподарського та продовольчого ринків

Тема спрямована на забезпечення студентів можливістю оцінки умов, за яких ціни будуть координувати індивідуальні рішення таким чином, щоб це було прийнятно з суспільної точки зору. Буде показано, що специфіка попиту і пропозиції на сільськогосподарську продукцію обмежує оптимальне функціонування цінами.

 

Тема 2: Фактори, що визначають взаємозалежність між цінами на с/г продукцію та фактори виробництва

Ціни на сільськогосподарську продукцію є взаємозалежними; фактори виробництва (наприклад, землі та праці) можна використовувати в якості альтернативи або спільно у виробництві окремих  видів продукції. Крім того, є можливості для заміщення між конкретними сільськогосподарськими та продовольчими товарами з боку попиту. Ці особливості впливають на еластичність пропозиції та попиту на окремі продукти.

 

Тема 3: Фактори, що визначають міжрегіональні співвідношення цін

Ціни в просторі взаємопов'язані. Якщо інформація була повна, то регіональні ринки прекрасно інтегровані. Ціни будуть відрізнятися тільки на обсяг транспортних витратах, якщо окремі регіони знаходяться постійно в експортній чи імпортній ситуації. Транзакційні витрати в основному викликані неповнотою інформації, що призвести до частково виключення регіональних ринків від поставок. Оскільки виробництво коливається по-різному в різних регіонах, то регіональна інтеграція ринків сприяє стабілізації регіональних і національних цін.

 

Тема 4: Фактори, що визначають часове співвідношення цін

Ціни на сільськогосподарську продукцію можуть змінюватись протягом сезону, та з року в рік. Досліджуватимуться причини коливань цін, чи то спричинені ціною (цикл) чи природніми явищами. Обговорюватимуться питання впливу на господарські рішення виробників і можливі заходи політичного реагування. Одна особливість сільськогосподарських ринків може бути в тому, що коливання цін на продукцію, що зберігається, може перевищувати коливання цін на звичайну продукцію (яка не зберігається). Аналізуватиметься вплив спекуляції та накопичення на коливання цін.

 

Тема 5: Функціонування форвардних та ф'ючерсних ринків

Форвардні ринки дозволяють фермерам зменшити свій ринковий ризик. Проте ці ринки працюють тільки в середовищі довіри між покупцями та продавцями, і де працює законодавство. Великі трейдери і агропромислові компанії можуть страхуватись на ф'ючерсних ринках і в інших країнах.

 

Тема 6: Фактори вертикального ціноутворення

Студенти вивчатимуть детермінанти маркетингової маржі, тобто різницю між споживчими цінами та цінами виробників на с/г сировину, і як на цю маржу впливають  конкретні інституційні механізми, як, наприклад, контрактне фермерство. Більше того студенти будуть вчитися, як вертикальне співвідношення цін на сировину та продукти переробки можна змінити на користь аграрного сектора та в інтересах підвищення загального добробуту. Сільське господарство Договір і встановлення інформаційних та класифікації системи адекватних засобів для поліпшення визначення вертикального ціна

 

Тема 7: Формування цін на землю

Студенти дізнаються, що функціональний ринок землі має велике значення для підвищення ефективності сільськогосподарського сектора. Вони також дізнаються, що розподіл землі має також важливе значення для соціального благополуччя в сільській місцевості. Студенти вивчатимуть детермінанти цін на землю та орендних ставок в нестабільних умовах.
 

Тема 8: Ціноутворення на ринку аграрної праці

Студенти дізнаються, що сільське господарство може бути одним з найбільш трудомістких секторів  або найбільш капіталомістким сектором економіки, в залежності від країни та розвиненості економіки. Продуктивність сільського господарства багато в чому залежить від ноу-хау фермерів, транзакційних витрат, цін на фактори виробництва в несільськогосподарських галузях. Перспектива сільського господарства може бути поліпшена за допомогою системи ринкової та цінової інформації, дорадницьких послуг і підвищення рівня освіти молодих фермерів. Німецька система подвійної освіти може служити в якості моделі.

 

Тема 9: Функціонування сільських фінансових ринків

Сільські фінансові ринки важливі для реструктуризації сільськогосподарського сектора. Студенти дізнаються, що сільське господарство потребує довгострокових кредитів і процентна ставка є обмежуючим фактором, головним чином, в невизначеному світі. Студенти дізнаються, як мікро-фінансові установи та захист прав власності на землю полегшить кредитний дефіцит для сільського господарства.

 

Тема 10: Аналіз ланцюжка створення вартості

Загальновизнано, що вітчизняному сільському господарству подекуди важко конкурувати з високоякісним імпортом. Проте ситуацію можна змінити, якщо підвищити ефективність збутового ланцюга. Студенти будуть вивчати наявні дослідження з конкурентоспроможності та аналізу ланцюжків створення вартості, щоб самим проводити подібні дослідження.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

З дисципліни обов’язкової «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції»

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття  Тема 1. Роль цін у координації індивідуальних рішень: суть, проблематика та специфіка сільськогосподарського та продовольчого ринків

2,5

2

Практичне заняття  Тема 2. Фактори, що визначають взаємозалежність між цінами на с/г продукцію та фактори виробництва

2,5

3

Практичне заняття  Тема 3. Фактори, що визначають міжрегіональні співвідношення цін

2,5

4

Семінарське заняття  Тема 4. Фактори, що визначають часове співвідношення цін цінових

2,5

5

Практичне заняття  Тема 4. Фактори, що визначають часове співвідношення цін цінових

6

Семінарське заняття
Тема 5. Функціонування форвардних та ф'ючерсних ринків

2,5

7

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

8

Практичне заняття  Тема 6. Фактори вертикального ціноутворення

2,5

9

Практичне заняття  Тема 7. Ціноутворення на землю

2,5

11

Практичне заняття  Тема 8. Ціноутворення на ринку аграрної праці

2,5

12

Семінарське заняття  Тема 9. Функціонування сільських фінансових ринків

2,5

13

Семінарське заняття  Тема 10. Аналіз ланцюжка створення вартості

2,5

14

Практичне заняття Тема 10. Аналіз ланцюжка створення вартості

2,5

15

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

35

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Виконання обов’язкового індивідуального завдання (Завдання 1)

12

2. Виконання домашнього вибіркового завдання 2

3

3. Виконання домашнього вибіркового завдання 3

3

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

3

5. Підготовка реферату, есе

3

6. Участь у студентських конференціях, олімпіадах за тематикою дисципліни*

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

15

РАЗОМ БАЛІВ:

50

* Додаткові (бонусні) бали

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Курс складається з 10 тем, які повністю розкривають зміст дисципліни «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції».  Заняття проводяться у вигляді  лекцій та семінарських занять.  Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, відбувається написання контрольних робіт та модулів. Для визначення рівня досягнення результатів навчання передбачено індивідуальне завдання, під час якого студенти презентують результати своєї індивідуальної роботи (ІР) та демонструють набуті навички. Завершується дисципліна – заліком.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Усна доповідь та доповнення (робота в аудиторії)

«5» х 4 бали = 20

Перевірка виконання практичних завдань

«5» х 4 бали = 20

Контрольна (модульна) робота

«2» х 10 балів = 20

Індивідуальна (дослідницько-наукова) робота

30

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

10

Всього

100

 

Організація оцінювання:

Оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання здійснюється впродовж семестру з усіх видів робіт, зокрема:

            - активність роботи студента під час семінарських занять (фронтальне опитування, участь  в дискусіях, реальні пропозиції при аналізі конкретних виробничих ситуацій). За семестр буде проведено 5 опитувань. Активність студентів та їх відповіді на занятті будуть оцінені від 4,0, 3,0, 2,0 та 0 балів, тому максимальна кількість балів за цим напрямом контролю може становити 20 балів;

- 20 балів - за рівень знань, продемонстрований студентом під час написання 5-ти поточних контрольних робіт. Контрольна робота може бути оцінена на шкалою 4,0, 3,0, 2,0 та 0 балів в залежності від повноти відповіді та точності розрахунків.

            - рівень виконання контрольних (модульних) завдань Для проведення проміжного контролю знань студентів виділено 2 модулі. За результатами кожного контролю (модулю)  студент може набрати максимум 10 балів.

Контрольна (модульна робота) складається студентом у письмовій формі і включає 5 завдання. Кожне із завдань оцінюється за п’ятибальною шкалою. Фактична кількість, яку отримує студент за модуль визначається шляхом розрахунку середнього бала, отриманого за 5 завдання та його подальшим перемножуванням на 2. Середній бал успішності за завдання даної роботи визначається як середня арифметична із оцінок, одержаних по кожному із завдань.

Оцінка «5 балів» ставиться за питання тоді, коли студент:

а) з питання теоретико-методологічного спрямування чітко сформулював поняття і терміни, які необхідно знати для висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методологічні принципи, підходи до розв’язання передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні підходи до розв’язання сформульованої економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання;

в) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через розв’язання економічних задач за вихідною заданою інформацією у логічній послідовності правильно розв’язав задачу, зробив відповідні висновки, які випливають із одержаного результату.

Оцінка «4 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущених ним неістотних похибок; правильно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання аграрно-економічних завдань без належного їх обґрунтування;

б) допускає неістотні похибки при викладенні економічного механізму або підходів до розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про дещо поверхневі знання студента з даного питання;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, не повністю розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) правильно окреслив хід розв’язання задачі, але допустив помилку в розрахунках і отримав неправильний результат.

Оцінка «3 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про поверхневі знання студента з даного питання;

б) концептуально виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але здійснив лише поверхневе їх обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж студентом названо і здійснено належне обґрунтування не з усіх основних напрямів розв’язання проблеми.

Оцінка «0 балів» ставиться тоді, коли студент:

а) зовсім не дає визначення понять і термінів або сформулював їх неправильно, що свідчить про відсутність у студента розуміння суті даного питання; в основному неправильно назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання економічних завдань, зробив невдалу спробу їх обґрунтування;

б) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму або методичних підходів до розв’язання проблеми, що у підсумку свідчить про відсутність у студента системних знань з даної проблеми;

в) неправильно визначив більшість показників, що передбачені питанням, не зробив або ж зробив невдалу спробу розкрити сутність цих показників та їх взаємозв’язок, що в цілому свідчить про незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно окреслив більшість основних напрямів (шляхів) розв’язання проблеми;

д) допустив неправильний хід розв’язання задачі, що призвело до одержання неправильного результату.

 

3.  ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Карта самостійної роботи студента є основою організації самостійної роботи студента з дисципліни  «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції»» і відображає перелік конкретних форм роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми дисципліни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

 

Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції»

для студентів освітньої програми / спеціалізації  Економіка агробізнесу

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.

Тема 1. Роль цін у координації індивідуальних рішень: суть, проблематика та специфіка сільськогосподарського та продовольчого ринків

4

2

Контактне заняття 2.

Тема 2. Фактори, що визначають взаємозалежність між цінами на с/г продукцію та фактори виробництва

3

Контактне заняття 3

 Тема 3. Фактори, що визначають міжрегіональні співвідношення цін

4

4

Контактне заняття 4.

Тема 4. Фактори, що визначають часове співвідношення цін цінових

4

5

Контактне заняття 5.

Тема 5. Функціонування форвардних та ф'ючерсних ринків

6

Контактне заняття 6.

Тема 6.  Фактори вертикального ціноутворення

4

7

Контактне заняття 7.

Тема 7. Ціноутворення на землю

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 8. Ціноутворення на ринку аграрної праці

4

9

Контактне заняття 9.

Тема 9. Функціонування сільських фінансових ринків

4

10

Контактне заняття 10.

Тема 10. Аналіз ланцюжка створення вартості

4

11

Контактне заняття 12.

Контрольна (модульна) робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання самостійних ( індивідуальних)  завдань

Види індивідуальних завдань

1. Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента на базі дослідження обраного підприємства чи галузі (обов’язкове)

40

2. Одне завдання на вибір:

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

-  написання реферату (есе);

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою;

- підготовка презентації за заданою тематикою.

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

50

Разом балів

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Курс складається з 10 тем, які повністю розкривають зміст дисципліни «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції».  Заняття проводяться у вигляді лекцій та контактних занять. Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, відбувається написання контрольних робіт та модулів. Для визначення рівня досягнення результатів навчання передбачено індивідуальне завдання, під час якого студенти презентують результати своєї індивідуальної роботи (ІР) та демонструють набуті навички.  Завершується дисципліна – заліком.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Усна доповідь та доповнення (робота в аудиторії)

20

Перевірка виконання практичних завдань

10

Контрольна (модульна) робота

20

Індивідуальна (дослідницько-наукова) робота

40

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

10

Всього

100

 

Організація оцінювання:

Для студентів заочної форми навчання передбачено:

 • активність роботи студента на контактних заняттях. Максимальна  кількість  балів за цим  напрямом контролю може становити 30 балів (усні відповіді та доповнення -20 балів, практичні завдання – 10 балів);
 • перевірка знань через контрольну (модульну) роботу.  Максимальна кількість балів за цим  напрямом контролю становить 20 балів.

Плани контактних занять відповідають «Змісту навчальної дисципліни за темами» та зазначені в «Методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни».

За роботу в аудиторії студент може отримати наступні бали:

10 балів студент може отримати активну та системну участь в контактних заняттях, за умов:

10 балів – приймав активну участь у  85-100% занять;

8 бали – приймав активну участь у  70-84 % занять;

6 бали – приймав активну участь у  60-69% занять;

4 бали – приймав активну участь у  55-59% занять;

2 бал – приймав активну участь у  50-54% занять.

По 10 балів за експрес контрольну та усні відповіді, якщо кожне з них було оцінено:

- на відмінно – 10 балів;

- на добре – 8 бали;

- на задовільно – 6 бали;

- на незадовільно – 0 балів.

Модуль складається студентом у письмовій формі і включає 5 завдань. Кожне із завдань оцінюється за чотирьохбальною шкалою. Фактична кількість, яку отримує студент за модуль визначається шляхом розрахунку середнього бала, отриманого за 5 завдань. Середній бал успішності за завдання модуля визначається як середня арифметична із оцінок, одержаних по кожному із завдань. Сумарна оцінка за модуль - 20 балів.

Оцінка «4 бали» ставиться за питання тоді, коли студент:

а) з питання теоретико-методологічного спрямування чітко сформулював поняття і терміни, які необхідно знати для висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методологічні принципи, підходи до розв’язання передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні підходи до розв’язання сформульованої економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання;

в) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через розв’язання економічних задач за вихідною заданою інформацією у логічній послідовності правильно розв’язав задачу, зробив відповідні висновки, які випливають із одержаного результату.

Оцінка «3 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущених ним неістотних похибок; правильно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання аграрно-економічних завдань без належного їх обґрунтування;

б) допускає неістотні похибки при викладенні економічного механізму або підходів до розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про дещо поверхневі знання студента з даного питання;

в) правильно описав методику визначення більшості економічних показників, не повністю розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив логічних підходів до якісної оцінки вказаних показників;

г) правильно окреслив хід розв’язання задачі, але допустив помилку в розрахунках і отримав неправильний результат.

Оцінка «2 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про поверхневі знання студента з даного питання;

б) концептуально виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але здійснив лише поверхневе їх обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж студентом названо і здійснено належне обґрунтування не з усіх основних напрямів розв’язання проблеми.

Оцінка «0 балів» ставиться тоді, коли студент:

а) зовсім не дає визначення понять і термінів або сформулював їх неправильно, що свідчить про відсутність у студента розуміння суті даного питання; в основному неправильно назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання економічних завдань, зробив невдалу спробу їх обґрунтування;

б) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму або методичних підходів до розв’язання проблеми, що у підсумку свідчить про відсутність у студента системних знань з даної проблеми;

в) неправильно визначив більшість показників, що передбачені питанням, не зробив або ж зробив невдалу спробу розкрити сутність цих показників та їх взаємозв’язок, що в цілому свідчить про незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно окреслив більшість основних напрямів (шляхів) розв’язання проблеми;

д) допустив неправильний хід розв’язання задачі, що призвело до одержання неправильного результату.

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ

НАВЧАННЯ

Дистанційна форма навчання з дисципліни «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції» на спеціалізації «Економіка агробізнесу» відсутня.

 

5.

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  Вона є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Види самостійної роботи студентів

3 урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити чотири основні види самостійної роботи:

І вид — самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

II вид — пошуково-аналітична робота;

III вид — наукова робота;

IV вид — практичні тренінги, педагогічна практика, навчальна практика, виробнича практика, переддипломна практика (магістратура).

 

Основні напрямки самостійної роботи студентів

Основними напрямами самостійної роботи студентів при вивчення науки «Управління стратегічними змінами підприємства» є:

- вивчення теоретичних питань науки і опанування методів діагностики та впровадження стратегічних змін на підприємствах АПК;

- виконання самостійних практичних завдань за фактичними даними річних фінансових звітів та форм статистичної звітності підприємств Кагарлицького та Білоцерківського районів Київської області;

- виконання самостійних практичних завдань за даними підприємств, які слугуватимуть місцем переддипломної практики;

- виконання практичних завдань за інформацією, наданою керівником курсу;

- дослідження проблемних питань з науки (написання реферату) і підготовка до їх захисту;

- робота в комп'ютерному класі: аналіз статистичних групувань, побудова ілюстративних і аналітичних графіків;

- підготовка матеріалів для презентації перед академічною групою узагальнених результатів виконання індивідуальних завдань за фактичною інформацією агропромислових підприємств.

Самостійні  завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До самостійних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Складовою самостійних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

Самостійні (індивідуальні) завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені у нижче наведені таблиці

 

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату(есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або  ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри(факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

4.1. Проходження  стажування або виробничої практики на підприємстві, педагогічної практики

4.2. Участь у тренінгу

4.1. Звітування за результатами стажування, виробничої практики, педагогічної практики

4.2. Оцінювання участі в тренінгу

 

 

Тематика проблемних питань курсу (рефератів)

Студент за бажанням може проводити дослідження проблемних питань курсу і презентувати їх у вигляді написання реферату та його захисту. При цьому існує альтернатива вибору тематики проблемного питання між вибором теми пов'язаної з темою дипломної роботи і теоретичною темою. Студент може самостійно обрати іншу тему реферату і опрацювати її лише після попереднього обговорення з керівником науки «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції». Нижче наведений пропонований перелік тем теоретичного спрямування та тем, які можуть бути пов'язані з темами дипломних робіт.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 1. Проблеми та сучасні підходи до моделювання аграрних ринків.
 2. Аналіз митної політики в рослинництві України.
 3. Особливості митного регулювання в країнах-членах СОТ.
 4. Система державної підтримки певної галузі аграрного виробництва в ЄС (чи ін.. розвинутій країні).
 5. Аналіз митної політики в тваринництві України.
 6. Аналіз системи дотування галузей рослинництва в Україні.
 7. Аналіз системи державної підтримки тваринництва в Україні.
 8. Тенденції зміни обмінного курсу і їх вплив на розвиток аграрного ринку.
 9. Виробнича функція: види та порівняльний аналіз.
 10. Стан ринку праці в сільській місцевості України.
 11. Ринок позичкового капіталу і вплив відсоткової ставки на функціонування аграрних ринків.
 12. Особливості функціонування ринку землі в Україні.
 13. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

 

Проаналізувати вплив наступних типів політик:

 1. Субсидується виробник продукції, що конкурує з імпортом.
 2. Субсидується виробник експортної продукції.
 3. Субсидується споживання імпортної продукції.
 4. Субсидується споживання експортної продукції.
 5. Стягується імпортне мито
 6. Стягується експортний податок
 7. Квотується імпорт
 8. Квотується експорт
 9. Здешевлення вартості ресурсів, що використовуються у виробництві продукції, що конкурує з імпортом.
 10. Здешевлення вартості ресурсів, що використовуються у виробництві експортної продукції.

 

 

Зразок завдання для контрольної (модульної) роботи

для студентів денної форми навчання

Контрольна (модульна) робота №1

ВАРІАНТ № 1

 1. Практичні питання, які вирішуються за допомогою методу.
 2. Приватна та суспільна прибутковість.
 3. Класифікація товарних політик.
 4. Визначити та проаналізувати фактори впливу на економічну (соціальну, технічну, екологічну) ефективність, результати операційно-господарської діяльності підприємства, тощо.

 

Уряд встановив ціну на всю пшеницю на рівні 3 грн. і зобов’язався закупити увесь надлишок товару. Чому дорівнює надлишок, і в яку суму обійдеться уряду така акція (умови для України, США, або іншої країни ЄС)?

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Для студентів денної форми навчання за виконання індивідуальної роботи  передбачено бали за своєчасність, якість і захист персоніфікованих  завдань самостійної роботи студента. Максимальна кількість балів за цим напрямом контролю становить 30 балів.  Своєчасність виконання завдань дуже важливе при вивчення оскільки тут вимагається чітка послідовність виконання завдань, їх взаємопов’язана не тільки за персоніфікованими завданнями окремих студентів, а і всієї академічної групи. Тому якщо студент не виконав одного індивідуального завдання, він не може робити наступне. Студентам пропонується 3 блоки  завдань кожне з яких буде оцінено від 0 до 10 балів в залежності від їх складності, зокрема:

10 балів – захищено 85-100% передбачених завдань

8 балів – захищено 70-84 % передбачених завдань

6 балів – захищено 60-69% передбачених завдань

4 балів – захищено 55-59% передбачених завдань

2 бали – захищено 50-54% передбачених завдань.

За це ж завдання студент заочної форми може отримати 40 балів за якісне виконання у встановлений термін всіх завдань самостійної роботи студента, тобто:

- 30 балів: якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення за таких умов:

25-30 балів – виконано 85-100% передбачених завдань

19- 24 бали – виконано 70-84 % передбачених завдань

13 -18 балів – виконано 60-69% передбачених завдань

7- 12 балів – виконано 55-59% передбачених завдань

4 - 6 бали – виконано 50-54% передбачених завдань

0 балів - якщо студент виконав менше 50 % передбачуваних завдань

- 10 балів студент може отримати протягом семестру за успішний захист у встановлений термін всіх завдань самостійної роботи студента, за таких умов:

10 балів – захищено 85-100% передбачених завдань

8 балів – захищено 70-84 % передбачених завдань

6 балів – захищено 60-69% передбачених завдань

4 балів – захищено 55-59% передбачених завдань

2 бали – захищено 50-54% передбачених завдань.

За виконання інших завдань самостійної роботи студента для самостійного опрацювання (вибіркова частина) – студент отримує 0-10 балів, в тому числі:

- на відмінно – 10 балів;

- на добре – 8 балів;

- на задовільно – 6 балів;

- на незадовільно – 0 балів.

 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до залікової відомості обліку успішності у наведених балах.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів включно, після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 питань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білету. За своєю структурою  індивідуальна контрольна робота складається з 4 теоретичних та 6 розрахункових завдань, які студенти вивчали опановуючи дисципліну «Факторний аналіз ринку сільськогосподарської продукції».

Максимальна оцінка результатів контрольної (модульної) становить 10 балів.

Аналітичний огляд наукових публікацій чи підготовка реферату відноситься до вибіркової складової роботи студента і оцінюється в 10 балів за умови розкриття суті проблеми, обраної для реферату та його захисту.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними за вимогами до екзаменаційного білета. Кожне з 10 завдань оцінюється в діапазоні 0-10 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань індивідуальної контрольної роботи, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за 10-баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

Відмінний

8

Добрий

6

Задовільний

4

Не достатній

2

Мінімальний

0

Незадовільний

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

BS00554_

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

1. Helmberger, Peter G., 1996, Chavas, Jean-Paul; The Economics of Agricultural Prices; Prentice Hall.

2. OECD-FAO, 2007, Agricultural Outlook. 2007-2016. Paris and Rome.

3. OECD-FAO, 2010, Agricultural Outlook. 2010-2019. Paris and Rome.

4. OECD-FAO, 2011, Agricultural Outlook. 2011-2020. Paris and Rome.

5. Swinnen, J. (Ed.), 2007; Global Supply Chains. Standards and the Poor; CAB International.

6. Timmer, C.P., 1986, Getting Prices Right: The Scope and Limits of Agricultural Price Policy; Cornell University Press.

7. Tomek, W G.; Robinson, K .L., 2003, Agricultural Product Prices 4th edition; Cornell University Press.

8. OECD-FAO, 2011, Agricultural Outlook. 2011-2020. Paris and Rome.

9. Dries L, and J. Swinnen J, 2000, Labour adjustments in Central and Eastern European agriculture. Journal of Transforming Economies and Societies, vol. 7, no. 3, pp. 38 – 45

10. Dries L, Reardon T, and J. Swinnen, 2004, The rapid rise of supermarkets in Central and Eastern Europe: implications for the agrifood and rural development, Development Policy Review, vol. 22, no. 5, pp. 525 - 556.

11. Gow H, and J. Swinnen , 1998, Agribusiness restructuring, foreign direct investment and hold-up problems in agricultural transition, European Review of Agricultural Economics, vol. 25, no. 4, pp. 331 - 350.

12. Koester, U. and A. El-Agraa, 2011, The Common Agricultural Policy, in: El-Agraa, A. M. (ed.), The European Union Economics and Policies, 9th edition. Cambridge University Press, 306-334.

13. Lerman, Zvi; Csaki, Csaba; Feder, Gershon, 2004,  Agriculture in Transition. Land Policies and Evolving Farm Structures in Post-Soviet Countries; Lexington Books.

14. Lerman, Zvi; Sedik, David; 2010, Rural Transition in Azerbaijan.

15. Macours, K. and J. Swinnen, 2005,Agricultural labor adjustments in transition countries: The role of migration and impact on poverty. Review of Agricultural Economics, vol. 27, no. 3, pp. 405 - 411.

16. Minot, Nicolas W., 1986, Contract Farming and its Effects on small farmers in less developed countries; MSU International Development Papers Working Paper No. 31; 1986

 

6.2. Додаткова:

1. Deininger, K., 2003, Land Policies for Growth and Poverty Reduction. A World Bank Policy Research Report. Washington, D.C.

2. Dorward, A.; Kydd, J.; Poulton, 1998, Smallholder Cash Crop Production under Market Liberalisation; CAB International; 1998.

3. Drobak, John N.; Nye, John V.C., 1997, The Frontiers of the New Institutional Economics; Academic Press.

4. Gogodze,J.and A. Kimhi, 2005, Privatization, Liberalization, and the Emergence of Private Farms in Georgia and Other Former Soviet Countries. Published by Conjuncture Research Center. Tbilisi.

5. Swinnen, J. (Ed.), 2007; Global Supply Chains Standards and the Poor; CAB International.