Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет фінансово-економічний

Кафедра менеджменту банківської діяльності

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор

з науково –педагогічної роботи ______________ А.М. Колот

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з обов’язкової дисципліни

"Аналіз діяльності банків і небанківських кредитних установ "

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво»»

спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит»»

спеціалізація «Кредит» 6508/1

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ___________Примостка Л.О.

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

Київ 2017

 

 

 

 

 

З М І С Т

 

1.

Вступ

3

2.

Тематичний план

5

3.

Зміст  дисципліни за темами

6

4.

Плани занять

 

4.1.

Плани практичних та лабораторних занять очної форми навчання

20

4.2.

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

43

4.3.

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

51

5.

Самостійна робота студентів

53

6.

Поточний і підсумковий контроль знань

 

6.1.

Очна форма навчання:

 

-

Карта самостійної роботи студента

54

-

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

58

6.2.

Заочна форма навчання:

 

-

Карта самостійної роботи студента

73

-

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

76

6.3.

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

97

6.4.

Зразок екзаменаційного білета

148

7.

Рекомендована література (основна і додаткова)

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Мета, основні завдання та предмет, її місце в навчальному процесі

 

Метою дисципліни "Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ " є надання студентам необхідних теоретичних знань та забезпечення практичних навиків щодо організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності кредитних установ. Вивчення курсу спирається на знання, здобуті студентами в процесі вивчення наук "Гроші та кредит", "Банківські операції", "Облік у комерційних банках". Він є базовим для вивчення спеціальних дисциплін з банківського менеджменту та маркетингу.

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб з’ясувати сутність аналізу діяльності в управлінні кредитними установами, систему показників та їх вплив на побудову аналізу, розібратися в системі методів аналізу, уяснити загальну структурну побудову аналізу та його зв’язок з вимогами менеджменту та маркетингу конкретного комерційного банку або інших фінансових посередників, практично засвоїти методику і техніку аналізу будь-якої кредитної установи.

Предметом курсу є дослідження причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність кредитних установ в попередньому, поточному і в прогнозованому періодах діяльності.

Компетентності, на формування яких зорієнтована наука «Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ»:

- здійснювати аналіз та оцінку формування ресурсної бази банку та небанківських кредитних установ;

- здійснювати аналіз та оцінку активних операцій банку та небанківських кредитних установ;

- оцінювати основні ризики на які наражаються в своїй роботі банк та небанківські кредитні установи;

- аналізувати фінансові результати діяльності банку та небанківських кредитних установ;

- аналізувати та оцінювати фінансовий стан комерційного банку та небанківських кредитних установ.

В структурі  навчального плану сп. 6105 "Фінанси і кредит" курс "Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ" входить до обов’язкових наук циклу професійної підготовки. Тому вивчаючи дисципліну "Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ " студент повинен знати її методологію з тим, щоб уміти оцінити наявність, розміщення і ефективність використання ресурсів кредитних установ з метою підвищення їх прибутковості.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- види аналітичної інформації, необхідної для проведення комплексного аналізу банківської діяльності та діяльності небанківських кредитних установ;

- принципи та етапи проведення повного аналізу інформації, необхідної для проведення комплексного аналізу банківської діяльності та діяльності небанківських кредитних установ;

- класифікацію видів аналізу банківської діяльності та діяльності небанківських кредитних установ за різними ознаками;

- основні методи аналізу ресурсної бази, активних операцій, фінансових результатів, фінансового стану банку та небанківських кредитних установ;

- методику аналізу різних напрямів діяльності банку та небанківських кредитних установ, основні коефіцієнти і показники, що використовуються для оцінювання й аналізу відповідного напряму діяльності.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- оцінювати, який метод та вид аналізу слід обирати в певній фінансовій ситуації;

-  аналізувати і оцінювати наслідки (і перспективи) формування ресурсної бази банку;

- визначати ефективність використання залучених та запозичених коштів банку;

- на основі фінансової звітності конкретного банку аналізувати його активні операції, оцінювати раціональність структури активів та визначати шляхи її оптимізації;

- на основі фінансової звітності банку аналізувати формування, ризиковість, надійність та ефективність кредитного портфеля банку;

- визначати основні напрями удосконалення та підвищення результативності управління кредитними операціями;

- володіти навичками аналізу доходів та витрат банку, прибутку і рентабельності;

- виявляти резерви зростання прибутковості банку та надати  обґрунтовані рекомендації щодо його діяльності у майбутньому;

- на підставі розрахунків, охарактеризувати фінансовий стан банку та надати рекомендації щодо його покращення;

- володіти навичками роботи з фінансовою звітністю банку та небанківських кредитних установ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

 

Назва теми

Кількість годин*

 

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

 

Лекції

Практичні

Л

І

СРС

 К

І

СРС

 

Аналіз банківської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності

1

2

-

-

2

-

1

4

 

2. Аналіз власного капіталу банку

2

-

2

1

3

1

1

6

 

3. Аналіз зобов’язань банку

4

2

2

-

4

2

-

6

 

4. Загальний аналіз активних операцій банку

1

-

1

-

1

-

1

4

 

5. Аналіз кредитних операцій банку

4

2

1

-

4

2

-

8

 

6. Аналіз операцій банку з цінними паперами

2

-

2

1

2

1

 

1

4

 

7. Аналіз валютних операцій банку

2

-

2

-

2

1

1

4

 

8. Аналіз інших активно-пасивних операцій

-

-

-

1

2

-

1

6

 

9. Аналіз банківських послуг

-

-

-

1

2

-

1

6

 

10. Аналіз доходів і витрат банку

1

-

2

1

2

1

-

6

 

11. Аналіз прибутку і рентабельності банку

1

-

2

1

2

1

1

6

 

12. Аналіз ліквідності банку

2

2

-

1

2

1

1

6

 

13. Аналіз банківських ризиків

-

-

-

1

2

-

1

4

 

14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку

2

 

4

-

4

2

-

6

 

Аналіз діяльності небанківських фінансових установ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аналіз діяльності кредитної спілки

1

1

-

-

2

2

-

2

 

2. Аналіз діяльності лізингової компанії

1

1

-

-

2

1

1

2

 

3. Аналіз діяльності ломбарду

1

1

-

1

2

1

1

2

 

4. Аналіз діяльності інституту спільного інвестування

1

1

-

1

2

1

1

2

 

5. Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду

-

-

-

1

2

1

1

2

 

Підсумковий контроль, години

4

4

 

Разом годин:

26

16**

18

12

44

18

12

86

годин

120

120

 

кредитів

4

4

 

                             

*Л- лабораторні заняття

І – індивідуальні

СРС – самостійна робота студентів

К – контактні години

**додаються 4 години: 2 практичні заняття - підготовка до написання модулю та написання модулю.

 1. ЗМІСТ  ЗА ТЕМАМИ

 

Частина I «Аналіз банківської діяльності»

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Мета та задачі аналізу діяльності банків. Предмет, суб’єкти та об’єкти аналізу. Загальні та специфічні задачі аналізу. Задачі аналізу з позиції різних суб’єктів аналізу (стейкхолдерів). Місце та значення аналізу банківської діяльності в системі економічних дисциплін.

Метод аналізу та його методичні прийоми. Основні принципи аналізу: науковий характер, системність, оперативність, ефективність. Класифікація методичних прийомів. Абстрактно-логічні (якісні прийоми) дослідження. Кількісні (описові та аналітичні) прийоми дослідження: середні та відносні величини, структурні та аналітичні групування, графічний прийом, ряди динаміки, прийоми елімінування, кореляційно-регресивний метод, прийоми лінійного програмування.

Класифікація видів аналізу, що застосовуються в банках. Види аналізу за аспектами, методами та інформаційними джерелами: фінансовий, управлінський, стратегічний, операційно-вартісний. Види аналізу в залежності від періодичності проведення: разовий та періодичний (щоденний, щотижневий, місячний, квартальний, річний). Види аналізу в залежності від спектру та обсягу питань, що аналізуються: комплексний (повний) та вибірковий (тематичний та локальний). Види аналізу в залежності від суб'єктів аналізу: внутрішній та зовнішній (міжбанківський порівняльний, дистанційний).

Організація аналітичної роботи в банках. Методичне управління аналітичною роботою на всіх рівнях управління банками. Керівництво аналітичною роботою на рівні банківської системи в цілому. Централізована та децентралізована форми організації аналітичної роботи на рівні самого банку. Методичне забезпечення економічного аналізу. Система інформаційного забезпечення, основні принципи побудови системи аналітичної інформації. Облікові та поза облікові джерела аналізу. Взаємозв'язок фінансово-аналітичної служби банку з іншими структурами банку.

Основні етапи аналізу: попередній, аналітичний, підсумковий. Шляхи удосконалення організації аналітичної роботи в банках.

Характеристика балансу банку як основного джерела інформаційного забезпечення фінансового аналізу діяльності банку. Зміст, оцінка та аналітичне значення статей балансу.

Розділ І. АНАЛІЗ ПАСИВІВ

ТЕМА 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Поняття банківських ресурсів, їх класифікація з позиції джерел залучення та позиції витратності. Аналіз структури пасивів банку другого рівня.

Значення власного капіталу банку та його основні функції. Основні підходи до аналізу власного капіталу банку. Поняття "власних "коштів-нетто". Іммобілізація власного капіталу.

Методика розрахунку власного капіталу банку згідно діючої інструкції НБУ. Поняття регулятивного капіталу. Порядок розрахунку регулятивного капіталу. Основний капітал, додатковий капітал, відрахування.

Основні нормативи, що регулюють достатність капіталу: мінімальний розмір регулятивного капіталу (НІ); норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2). Розподіл банків на групи за рівнем капіталу. Додаткові показники достатності капіталу.                                      

Економічна суть та види банківського капіталу.

Аналіз динаміки змін розміру статутного капіталу. Фактори та причини зміни статутного капіталу. Система показників, що застосовується при аналізі статутного капіталу. Аналіз складу акціонерів банку на базі особових рахунків. Аналіз дивідендної політики банку.

Аналіз інших складових власного капіталу банку. Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів банку. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової частини власного капіталу.

Аналіз субординованого капіталу. Основні вимоги до коштів, залучених на умовах субординованого капіталу. Обмеження, що накладаються на капітал 2-го рівня.

ТЕМА 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ БАНКУ

Загальна схема аналізу зобов'язань банку. Класифікація залучених коштів. Залучені та запозичені кошти банку. Онкольні депозити (депозити до запитання); строкові депозити. вклади населення, міжбанківський кредит, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість. Аналіз структури  зобов'язань  банку.  Визначення оптимального співвідношення строкових депозитів та онкольних депозитів. Визначення ступеня використання залучених коштів і зобов'язань

Аналіз строкових депозитів. Визначення оборотності депозитних вкладень. Розрахунок середнього терміну зберігання та використання депозитів, рівня осідання депозитних коштів. Методика розрахунку коефіцієнтів нестабільності депозитів. Аналіз диверсифікації депозитів.

Особливості аналізу вкладів населення в системі Ощадбанку. Факторний аналіз зміни вкладів населення регіону.

Аналіз структури депозитів до запитання. Методика розрахунку коефіцієнта нестабільності депозитів. Економічна інвентаризація його значень. Аналіз оборотності коштів та рівня їх осідання на поточних рахунках клієнтів. Обґрунтування можливості переводу стабільного залишку на поточних рахунках клієнтів в строкові депозити. Порядок оцінки рівня розвитку клієнтської бази. Розрахунок коефіцієнтів плинності, залучення клієнтів, закріплення та постійності клієнтів.

Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні залучених коштів. Його роль у регулюванні рівня ліквідності банку. Негативні аспекти надмірного рівня використання МБК. Розрахунок рівня залежності ресурсної бази банку від залучених МБК.

Визначення обсягу ефективних кредитних ресурсів. Порядок оцінки ефективності використання банківських ресурсів. Стратегічний аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів із позицій стабільності та витратності. Застосування прийому лінійного програмування в розв'язанні задач з оптимізації ресурсної бази банку. Залучення ресурсів з допомогою операцій з золотом.              

Розділ П. АНАЛІЗ АКТИВІВ

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

 

Взаємозв'язок статей активу та пасиву балансу банку. Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку. Аналіз динаміки (темпів росту, приросту) складу і структури активів. Аналіз активів банку за допомогою системи коефіцієнтів.

Групування статей активу балансу за суттю банківських операцій, принципами ліквідності, доходності, ризику. Аналіз якості активів з позиції ризику. Порядок розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику. Аналіз активів із позиції ліквідності. Методика розрахунку суми проблемних корпоративних кредитів, проблемних міжбанківських кредитів, проблемних цінних паперів. Поняття іммобілізованих доходних активів. Визначення непокритої резервами іммобілізації активів.

 

ТЕМА 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Основні завдання аналізу кредитних операцій банку, його інформаційна база. Об'єкти та суб'єкти кредитування. Класифікація кредитів за типами позичальників: за термінами надання кредитів, за характером забезпечення та іншими класифікаційними ознака.

Аналіз масштабів кредитної діяльності банку з попередніми періодами та іншими банками. Аналіз руху кредитів. Розрахунок коефіцієнтів надання та погашення кредиту. Аналіз повернення позик. Аналіз оборотності позик. Методика розрахунку тривалості одного обороту позик. Додаткове умовне вивільнення або залучення коштів в оборот за рахунок зміни швидкості обертання позик.

Аналіз диверсифікації кредитних вкладень. Поняття портфельної, галузевої та географічної диверсифікації. Розрахунок нормативу Н7 - "максимального розміру ризику на одного контрагента" та нормативу Н8 - нормативу "великих" кредитних ризиків".

Аналіз структури кредитного портфеля в залежності  від  різноманітних класифікаційних ознак: за термінами надання кредитів; за галузевими ознаками; за ризиком; за фінансовою дисципліною позичальника; за формами забезпечення кредиту; за формами надання кредиту тощо.

Аналіз якості кредитного портфеля з точки зору фінансової дисципліни позичальника (за терміном погашення кредиту). Методика розрахунку розміру корпоративних кредитів. Визначення непокритої резервами іммобілізації корпоративних кредитів.

Аналіз якості кредитного портфеля з точки зору ризику.

Класифікація позик за групами ризику. Методика розрахунку коефіцієнта зважених класифікованих позик. Розрахунок коефіцієнтів покриття зважених класифікованих позик, збитковості позик, проблемних позик. Аналіз забезпеченості позики за видами забезпечення. Аналіз достатності формування резервів на можливі втрати по позиках.

Аналіз динаміки відсоткових ставок за кредитами. Порядок розрахунку мінімальної відсоткової ставки по позиках, що забезпечує прибуткову діяльність банку на основі точки "беззбитковості".

Аналіз ефективності кредитних операцій банку. Система оціночних показників ефективності та доходності кредитних операцій. Порівняльний аналіз доцільності вкладень у кредитні операції з погляду ризику та дохідності. Розрахунок показників прибутковості кредитних операцій.                

 

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 3 ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 

Основні завдання аналізу операцій банку з цінними паперами, його інформаційна база. Аналіз масштабів операцій банку; з цінними паперами у порівнянні з попередніми періодами та іншими банками.

Класифікація видів цінних паперів. Аналіз структури й динаміки операцій банку з цінними паперами. Аналіз структури операцій за напрямами діяльності. Аналіз відповідності структури джерел придбання цінних паперів напрямам вкладень у цінні папери. Вимоги щодо прямих інвестицій, що здійснюють банки згідно діючої інструкції НБУ. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), норматив загальної суми інвестування (Н12).                     

Методика формування резерву від знецінення цінних паперів та його достатності. Визначення проблемних цінних паперів.                   

Система показників аналізу якості акцій, облігацій. Особливості аналізу ОВДП. Аналіз операцій банку з векселями.    

Аналіз дохідності операцій банку з цінними паперами. Система показників дохідності операцій з цінними паперами. Факторний аналіз доходу від окремих операцій з цінними паперами. Методика розрахунку коефіцієнту інвестування.   

Аналіз нефінансових інвестиційних активів. Аналіз матеріальних і нематеріальних інвестиційних активів. Аналіз структури капітальних вкладень. Поняття захищеного капіталу. Оптимальний розмір вкладу в нерухоме майно та інші матеріальні активи відносно суми власного капіталу.

ТЕМА 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Основні завдання аналізу валютних операцій банку, його інформаційна база. Аналіз масштабів валютних операцій банку в порівнянні з попередніми періодами та іншими банками.

Види валютних операцій, що здійснюють комерційні банки. Аналіз структури й динаміки валютних операцій банку. Прогнозування курсів валют як напрям валютної політики. Поняття форвардних та ф'ючерсних операцій. Поняття закритої й відкритої валютної позиції, довгої та короткої відкритої валютної позиції. Аналіз дотримання основних лімітів загальної відкритої валютної позиції банку. Ліміт ризику загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) та ліміт ризику загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2).

Аналіз структури валютних доходів та витрат банку. Аналіз прибутку від валютних операцій.    

Аналіз неторгових валютних операцій. Методика розрахунку коефіцієнту ефективності роботи пункту обміну валюти. Склад доходів та витрат обмінного пункту.

Факторний аналіз доходів обмінного пункту. Визначення факторів другого порядку, що впливають на дохідність пункту обмін валют.                              

Аналіз доходності по операціях із готівковою валютою. Аналіз підкріплення обмінних пунктів гривнею.

Аналіз ефективності валютних операцій. Система показників, що характеризують дохідність та прибутковість валютних операцій.

Розрахунок питомої ваги доходів від валютних операцій у загальних доходах.

 

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ

ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Сутність факторингових операцій. Місце факторингових операцій в активних операціях банку. Аналіз обсягу та динаміки факторингових операцій банку. Аналіз галузевої структури і факторингових операцій з метою диверсифікації ризику. Аналіз структури платежів з виділенням питомої ваги прострочених платежів, аналіз їх тривалості. Аналіз ефективності факторингових операцій.                            

Сутність лізингових операцій. Аналіз масштабів лізингових операцій в активних операціях банку. Структурний аналіз лізингових операцій на суб'єктах. Аналіз лізингових операцій по строках дії лізингу. Аналіз забезпеченості лізингових операцій довгостроковими джерелами фінансування. Аналіз ефективності лізингових операцій.

Сутність агентських послуг банку. Аналіз масштабів агентських послуг банку в активних операціях. Структурний аналіз агентських послуг у залежності від клієнтів. Аналіз ефективності агентських послуг.                                

Особливості аналізу форфейтингових операцій та овердрафту та їх ефективності. 

Застосування графічного методу в аналізі динаміки цих операцій.  

Аналіз динаміки коштів на поточному рахунку клієнта з використанням овердрафту. Місце цих операцій у структурі активних операцій банку.

 

ТЕМА 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Суть та види нетрадиційних банківських операцій послуг: гарантії та поручительства; посередницькі; консультаційні та інформаційні; трастові; з дорогоцінними металами; фінансовий інжиніринг тощо.

Місце банківських послуг в активних операціях банку.

Аналіз масштабів наданих послуг в загальних доходах банку, в порівнянні з попередніми періодами та іншими банками в залежності від клієнтів.

Оцінка вартості банківських послуг.

Аналіз складу, структури і динаміки банківських послуг. Аналіз доходності банківських послуг.

Аналіз структури доходів і витрат банку від операцій з надання банківських послуг. Аналіз прибутку від банківських послуг.

Аналіз ефективності банківських послуг. Роль послуг в залученні клієнтів у випадках їх низької рентабельності або збитковості.

Показники, що характеризують дохідність та прибутковість банківських послуг в цілому.  

 

Розділ III. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ

Основні напрями, задачі та інформаційна база аналізу.

Класифікація доходів банку. Групування окремих статей доходів. Поняття процентних та непроцентних доходів. Аналіз динаміки та структури доходів. Вертикальний аналіз доходів банку. Горизонтальний аналіз динаміки доходних статей. Аналіз ритмічності темпів росту операційних доходів.   

Аналіз стабільності доходів за допомогою середньоквадратичних відхилень в доходах, коефіцієнту варіації та індексу нестабільності доходів.

Факторний аналіз доходів від кредитних операцій. Застосування декомпозиційного аналізу у формуванні факторних моделей. Факторний аналіз доходів від операцій з цінними паперами, доходів від корпоративних прав, доходів обмінних пунктів, доходів від розрахунково-касового обслуговування.        

Аналіз відносних показників доходності. Методика розрахунку коефіцієнтів дохідності активів, дохідності доходних активів, коефіцієнтів операційного та процентного доходу.     

Загальна схема аналізу витрат банку. Класифікація витрат банку. Групування окремих статей витрат. Аналіз динаміки та структури витрат. Вертикальний аналіз доходів банку. Горизонтальний аналіз динаміки окремих статей витрат банку. Поняття процентних та непроцентних витрат.                           

Факторний аналіз зміни витрат банку з залучення ресурсів. Факторний аналіз витрат по операціях із цінними паперами. Застосування декомпозиційного аналізу у формуванні факторних моделей. Структурний і горизонтальний аналіз витрат банку для забезпечення функціональної діяльності банку.                              

Аналіз відносних показників по витратах. Методика розрахунку показників  витратності активів, витратності працюючих активів, витратності залучених коштів, витратності доходів та інших.                                  

Порівняльний аналіз відносних показників дохідності банку та відповідних показників витратності. Порівняльний аналіз показників витратності. Порівняльний аналіз темпів росту доходів та витрат.                                                 

Визначення резервів збільшення доходів банку та зменшення витрат.

ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку й рентабельності. Складові балансового прибутку та модель формування чистого прибутку. Аналіз динаміки абсолютного розміру прибутку та розрахунок темпів його росту. Порівняння темпів росту прибутку з темпами інфляції. Аналіз структури прибутку, факторів та причини змін балансового прибутку. Стратегічний аналіз фінансових результатів діяльності банку. Методика розрахунку "точки беззбитковості" роботи банку. Ситуаційний аналіз рівня прибутку банку та визначення необхідного рівня умовно-постійних та умовно-змінних витрат.

Моделювання рівня дохідності активів та витратності ресурсів для досягнення необхідного розміру прибутку.

Факторний аналіз окремих складових балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації кредитів. Визначення резервів збільшення прибутку та розробка заходів для їх мобілізації. Аналіз розподілу прибутку.

Система фінансових коефіцієнтів прибутковості. Розрахунок факторів, що впливають на зміну цих коефіцієнтів. Декомпозиційний аналіз показників прибутковості. Формула Дюпона. Методика розрахунку показників прибутковості активів, прибутковості капіталу, рентабельності доходу, рентабельності роботи банку. Факторний аналіз зміни показники прибутковості. Оцінка факторів із позиції ліквідності балансу та банківських ризиків.

Методика розрахунку показників: відсоткової маржі, спреду, рівня покриття непроцентних витрат непроцентними доходами.                                    

Розробка рекомендацій з метою підвищення прибутковості банку або забезпечення його стабільності в новому році.                                                  

   

ТЕМА 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

Значення, мета, завдання та інформаційні джерела аналізу. Поняття "ліквідності" банку та "платоспроможності". Місце та роль ліквідності в реалізації функцій банку. Оцінка ліквідності з позиції "запасу" та з позиції "потоку".

Методика ретроспективного аналізу ліквідності банку. Коефіцієнтний аналіз ліквідної позиції банку. Методика аналізу статичної ліквідності банку. Основні нормативи, що регулюють ліквідність банків другого рівня. Методика розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (Н4). Норматив поточної ліквідності (Н5). Норматив короткострокової ліквідності (Н6). Додаткові коефіцієнти, що характеризують статичну ліквідність банку. Закордонний досвід оцінки ліквідності банку.                         

Аналіз ресурсної бази та активів банку з позиції ліквідності. Аналіз структури активів та пасивів та їх ув'язка з позиції ліквідності. Нетто-ліквідна позиція банку. Відповідність джерел коштів напрямам їх розміщення з позиції ліквідності.

Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку. Групування активів за строками їх погашення та групування зобов'язань у відповідності до строків їх виконання. Аналіз розриву ліквідності банку. Визначення надлишку або дефіциту ліквідних активів для виконання своїх зобов'язань. Аналіз динамічної ліквідності банку на основі співставлення коефіцієнтів оборотності активів та оборотності зобов'язань (депозитів). Аналіз ліквідності на основі платіжного календаря. Вплив обов'язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в НБУ на рівень ліквідності банку.

Аналіз потреби банку в ліквідних засобах. Стратегічний аналіз ліквідної позиції банку. Прогноз мінімального резервного залишку на коррахунку.

ТЕМА 1З. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

Визначення ризику і його класифікація. Система основних показників ризику. Зовнішні банківські ризики: країнові ризики (політичні, правові, загальноекономічні, фінансові, технічні, інші); валютні ризики (контрактні, трансляційні, операційні); ризики форс-мажорних обставин; кон'юнктурні ризики, інфляційні ризики. Показники внутрішніх ризиків: структурні ризики, ризики складу клієнтів, розрахункові ризики, інвестиційні ризики, емісійні ризики, ризики зловживань, ризики позабалансової діяльності, портфельні або балансові ризики (ризики активних операцій, ризики пасивних операцій, ризики капіталу). Поняття портфельних балансових ризиків: кредитні ризики, процентні ризики, ризик незбалансованої ліквідності, ризик недостатньої диверсифікації операцій.

Аналіз і оцінка кредитного ризику. Сутність і напрями управління кредитними ризиками. Класифікація кредитних ризиків. Структурний аналіз кредитного портфеля з позиції кредитного ризику. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризиковості в цілому. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів. Методи управління кредитним ризиком. Основні економічні нормативи, що регулюють кредитний ризик з позиції портфельної диверсифікації. Цінова (процентна) політика банку як інструмент управління кредитним ризиком. Формування страхових резервів по кредитних ризиках. Аналіз якості кредитного портфеля з позиції захищеності від можливих втрат. Аналіз достатності створених резервів під кредитні операції.

Аналіз і оцінка валютного ризику. Різновиди валютних ризиків: операційний валютний ризик, трансляційний валютний ризик, економічний валютний ризик. Політика банку щодо управління валютним ризиком. Регулювання валютних ризиків з боку НБУ через ліміти відкритої валютної позиції. Ліміт ризику загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) та ліміт ризику загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2). Поняття "максимальної" валютної позиції та "глобальної" валютної позиції. Операційні та структурні валютні позиції. Балансові  та позабалансові валютні позиції. Сутність процесу хеджування як основного інструменту зниження валютного ризику.          

Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. Основні ризики інвестиційної діяльності: ризик ліквідності, ризик довгострокового погашення цінних паперів, ризик, пов’язаний з тривалістю обігу цінних паперів, інфляційний, процентний, кредитний, діловий ризики. Основні вимоги з боку НБУ щодо прямих інвестицій, що здійснюють банки. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11). Норматив загальної суми інвестування (Н12). Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів.           

Аналіз і оцінка процентного ризику. Сутність GАР-менеджменту. Методика обчислення показників GАР (як різниці чутливих активів та величини чутливих зобов'язань), коефіцієнту GАР (як відношення чутливих активів до чутливих зобов'язань),  індексу процентного ризику.            

Аналіз загального розміру банківських ризиків.

 

ТЕМА 14. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

Аналіз фінансової стійкості банку. Методика розрахунку та економічний зміст основних коефіцієнтів оцінки фінансової стійкості: коефіцієнту надійності, коефіцієнту фінансового важеля; коефіцієнту участі власного капіталу у формуванні активів, коефіцієнту захищеності доходних активів власним капіталом, коефіцієнту мультиплікатора капіталу.

Аналіз ділової активності. Підходи до визначення ділової активності банків. Коефіцієнтний аналіз ділової активності. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність залучених коштів: активності залучення позичених та залучених коштів, активності залучення строкових коштів, активності залучення міжбанківських кредитів, активності використання залучених коштів в доходні активи, активності використання залучених коштів в кредитний портфель. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність банку з розміщення ресурсів: рівень дохідності активів, рівень кредитної активності, рівень інвестиційної активності, рівень проблемних кредитів.

Аналіз ділової активності методом співставлення і взаємозв'язки між джерелами інвестування та напрямами їх вкладень в активи.                            

Аналіз ліквідності з точки зору фінансової стійкості. Коефіцієнтний метод аналізу ліквідності банку.

Аналіз ефективності управління. Коефіцієнтний метод оцінки ефективності управління за допомогою відносних показників прибутковості, дохідності, витратності, продуктивності праці Аналіз ефективності управління за абсолютними показниками.

Рейтингові системи оцінки фінансового стану банків. Поняття дистанційного аналізу діяльності банків. Уніфіковані та диференційовані рейтинги. Поняття номерного, бального та індексного рейтингів.

Рейтингова система "САМЕLS". Аналіз капіталу банку. Аналіз якості активів банку. Аналіз ефективності роботи банку. Аналіз ліквідності банку. Аналіз менеджменту банку. Визначення сукупного рейтингу комерційного банку.                   

Відкриті рейтингові системи оцінки банків. Підходи становлення узагальнюючої оцінки надійності банків. Методика встановлення ліміту кредитування банків на основі рейтингових оцінок. Система рейтингових показників за методикою В.С.Кротонова, система рейтингових показників за методикою О.Б. Ширінської, інші відкриті рейтингові системи. Диференційована оцінка рейтингу банків в залежності від користувачів інформації.

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ (продовження)

 

Частина II «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ»

 

Тема 1. Аналіз діяльності кредитних спілок

 

Особливості діяльності. Основні завдання аналізу, його інформаційна база.

Аналіз капіталу. Аналіз формування капіталу кредитної спілки за рахунок обов’язкових і додаткових пайових внесків членів кредитної спілки та цільових і благодійних внесків, виходячи із складу, структури та динаміки капіталу.

Регулятивний капітал кредитної спілки. Аналіз нормативів достатності капіталу та нормативу платоспроможності кредитної спілки.

Аналіз формування, достатності та використання резервного капіталу кредитної спілки.

Аналіз капіталу кредитної спілки методом коефіцієнтів на предмет кількісного взаємозв’язку між різними групами статей балансу та показниками ризиків.

Аналіз зобов’язань кредитної спілки. Загальна схема аналізу зобов’язань. Класифікація залучених і позичених коштів. Аналіз складу, структури та динаміки зобов’язань. Аналіз дотримання нормативів Держфінпослуг щодо питомої ваги окремих видів зобов’язань до їх загальної вартості.

Аналіз відносної вартості залучених і позичених ресурсів (зобов’язань).

Аналіз активів кредитної спілки. Аналіз складу, структури та динаміки активів за їх видами та, зокрема, дохідних (продуктивних), недохідних (непродуктивних) та  строкових (короткострокових та довгострокових).

Аналіз дотримання обов’язкових нормативів: 1) мінімальної частки кредитів членам кредитної спілки в загальних активах та 2) максимальної частки фінансових інвестицій.

Оцінка якості кредитного портфеля, виходячи із аналізу його структури за групами ризику та дотримання обов’язкових нормативів проблемних кредитів та нормативів ризику.

Аналіз ефективності продуктивних активних операцій, виходячи з їх обсягу і отриманих відсотків та за напрямами: кредитні, депозитні операції та операції з цінними паперами.

Аналіз доходів, витрат та рентабельності кредитної спілки. Аналіз постатейного складу, структури та динаміки доходів. Виявлення факторів та визначення міри їх впливу на зміну доходів. Коефіцієнтний аналіз доходів.

Аналіз постатейного складу, структури та динаміки витрат з виявленням факторів і їх впливу на зміну.

Аналіз співвідношення активів, пасивів, доходів і витрат з метою прогнозування фінансового стану кредитної спілки. Модель оцінки рентабельності активів (ROA) та модель оцінки рентабельності капіталу (ROE)

Аналіз ліквідності кредитної спілки на підставі матриці ліквідності. Рейтинговий аналіз діяльності кредитної спілки за системою CAMELS.

 

Тема 2. Аналіз діяльності лізингової компанії

 

Особливості діяльності. Основні завдання аналізу та його інформаційне забезпечення. Попередній аналіз доцільності вкладення компанією коштів у певний лізинговий проект.

Аналіз пасивів лізингової компанії. Загальна оцінка стабільності пасивів на підставі співвідношення агрегованих показників балансу: частка капіталу в пасивах компанії, співвідношення зобов’язань і власного капіталу, співвідношення довгострокових пасивів і необоротних активів.

Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу. Аналіз формування та використання резервного капіталу.

Оцінка зобов’язань виходячи з аналізу їх складу, структури та динаміки за напрямами: забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання, доходи майбутніх періодів.

Аналіз активів. Аналіз складу, структури та динаміки. Оцінка ліквідності активів за питомою вагою їх вкладень в капіталізовані активи, оборотні активи, довгострокові фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість.

Аналіз складу, структури і динаміки витрат. Виявлення факторів та визначення міри їх впливу на зміну витрат.

Аналіз доходів, витрат та фінансового результату. Аналіз складу, структури і динаміки доходів за їх видами та їх факторний аналіз.

Аналіз та оцінка фінансового стану лізингової компанії на предмет платоспроможності, ліквідності, маневреності власних коштів, фінансової незалежності.

 

Тема 3 Аналіз діяльності ломбарду

Особливості діяльності ломбарду як кредитної установи. Основні завдання аналізу та його інформаційна база.

Аналіз пасивів ломбарду. Сутність формування пасивів. Групування пасивів з метою їх аналізу за економічним змістом джерел формування: власні, залучені і позичені кошти.

Аналіз складу, структури та динаміки власного, залученого та позиченого капіталу за даними балансу.

Аналіз активів ломбарду Класифікація активів за статтями балансу та їх групування для цілей аналізу на необоротні активи, оборотні активи та витрати майбутніх періодів. Аналіз складу, структури та динаміки активів за групами.

Поглиблений аналіз різних видів дебіторської заборгованості як основних статей за їх кількістю, обсягом і питомою вагою в балансі ломбарду: за наданими фінансовими кредитами, за нарахованими відсотками, за розрахунками зі страховими компаніями, за платежами бюджету.

Аналіз кредитної діяльності ломбарду. Структура та динаміка кредитного портфеля за наданими фінансовими кредитами під заставу майна: побутової техніки, автомобілів, нерухомості, цінних паперів, дорогоцінностей. Оцінка рівня погашених, прострочених і неповернутих кредитів та реалізованого майна по неповернутих. Система показників, що характеризують рівень ризику кредитних ломбардних операцій.

Аналіз витрат і доходів ломбарду. Аналіз складу, обсягів і структури доходів за їх видами: нараховані відсотки, неустойки від реалізації не викупленого майна, за його зберігання, за оцінку тощо.

Аналіз складу, структури та динаміки витрат за основними видами:                           1) адміністративні (оплата праці, оренда, охорона, страхування, реклама, маркетинг, юридичні); 2) на формування резервів, для покриття ризиків; 3) фінансові витрати;  4) інші.

Система показників, які характеризують ефективність діяльності ломбарду по доходах і витратах.

 

Тема 4 Аналіз діяльності інституту спільного інвестування

Особливості діяльності інституту спільного інвестування (ІСІ) як кредитної установи та роль компанії по управлінню активами інституту.

Основні завдання аналізу та його інформаційна база.

Аналіз пасивів. Сутність корпоративних і пайових інвестиційних фондів і їх вплив на побудову балансової структури власного капіталу ІСІ.

Економічний зміст групування пасивів за двома напрямами: власні кошти (власний капітал) та залучені і запозичені (зобов’язання).

Сутність корпоративних і пайових інвестиційних фондів і їх вплив на побудову балансової структури власного капіталу ІСІ.

Аналіз складу, структури та динаміки власних коштів. Роль корпоративного інвестиційного фонду, що створюється юридичною особою, пайового фонду та вплив окремих їх складових ─ емісійного доходу та іншого додаткового капіталу.

Аналіз складу, структури та динаміки залучених коштів: тенденцій змін викликаних особливістю діяльності.

Аналіз складу, структури і динаміки активів ІСІ. Аналіз дотримання вимог регулятора (Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку до розміру (питомої ваги) окремих видів активів в загальних активах за напрямами: диверсифіковані ІСІ (грошові кошти, цінні папери допущені до торгів на фондовій біржі, нерухомість) та недиверсифіковані (недопущені до торгів) та векселі і ощадні (депозитні сертифікати).

Аналіз інвестицій у цінні папери. Оцінювання структури та ефективності фінансових інвестицій: а) в різні види портфелів цінних паперів, як короткострокових так і довгострокових; б) в державні цінні папери; в)емітентів-резидентів іноземних держав; г) емітентів - нерезидентів; а також д) за видами цінних паперів: акції, облігації, ощадні сертифікати, інші.

Аналіз якості управління активами. Основні напрями аналізу якості управління активами: аналіз складу, структури та динаміки активів ІСІ відповідно до вимог регуляторних органів; аналіз інвестицій у цінні папери; аналіз чистих активів.

Аналіз чистих активів. Сутність чистих активів та визначення їх вартості ІСІ. Аналіз обсягів співвідношення активів і зобов’язань і вартості ІСІ.

Аналіз обсягів співвідношення активів, зобов’язань і вартості чистих активів в динаміці та на один інвестиційний сертифікат.

Аналіз витрат за складом, структурою та в динаміці, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ ─ за двома напрямами: витрати на винагороду (КУА, зберігачу, реєстратору, аудитору, оцінювачу, торгівцю цінними паперами) та операційних витрат ─ на утримання адміністративного управлінського персоналу.

 

Тема 5 Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду

Особливості діяльності недержавного пенсійного фонду. Основні завдання аналізу та його інформаційне забезпечення.

Аналіз стабільності розвитку недержавного пенсійного фонду.Сутність методики розрахунку загальної суми активів пенсійного фонду, виходячи із різниці пенсійних внесків і величини заробленого прибутку та здійснених витрат. Аналіз динаміки та структури надходжень до пенсійного фонду за їх видами. Аналіз критеріїв-показників розвитку пенсійного фонду: коефіцієнта співвідношення пенсійних внесків і пенсійних виплат та коефіцієнта екстенсивного росту пенсійного фонду.

Аналіз інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду. Класифікація пенсійних активів інвестиційного портфеля. Аналіз динаміки та структури активів. Нормативи інвестування та оцінка їх дотримання недержавним пенсійним фондом.

Показники ефективності інвестиційної діяльності фонду: дохідність, прибутковість, мінливість, результатів, чиста вартість активів.

Критерії прибутковості діяльності. Аналіз ліквідності та платоспроможності пенсійного фонду. Система показників критеріїв миттєвості та квартальної платоспроможності і ліквідності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ

 

Практичне заняття з дисципліни “Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ” - це організаційна форма навчального заняття, на якому формуються вміння та навички студентів практичного застосування теоретичних положень дисципліни у формі виконання практичних завдань.

Лабораторне заняття — організаційна форма навчального заняття, на якому студенти досліджують сучасний стан комерційних банків та небанківських кредитних установ, із застосуванням набутих навичок та вмінь на практичних заняттях, у навчально- тренувальному банку.

План проведення практичних та лабораторних занять

Заняття № 1

Семінар-дискусія

Теоретико-методологічні основи здійснення аналізу банківської  діяльності

Заняття № 2

Лабораторне заняття

Аналіз формування банківських ресурсів та власного капіталу банку

Заняття № 3

Лабораторне заняття

Необхідність та шляхи покращення структури зобов’язань банку

Заняття № 4

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз факторів впливу на зобов’язання банку

Заняття № 5

Лабораторне заняття

Аналіз активів банку. Аналіз структури кредитного портфеля банку, його оборотності та якості

Заняття № 6

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз дохідності та ефективності кредитного портфелю банку

Заняття № 7

Лабораторне заняття

Аналіз інвестиційних операцій банку

Заняття № 8

Лабораторне заняття

Аналіз валютних операцій банку

Заняття № 9

Семінар-розв’язання проблемних завдань

Підготовка до контрольної (модульної) роботи

Заняття № 10

 

Написання контрольної (модульної) роботи

Заняття № 11

Лабораторне заняття

Аналіз структури та динаміки доходів і витрат банку

Заняття № 12

Лабораторне заняття

Аналіз прибутку та рентабельності

Заняття № 13

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз ліквідності банку

Заняття № 14

Лабораторне заняття

Основи аналізу фінансового стану банку

Заняття № 15

Лабораторне заняття

Аналіз основних аспектів фінансового стану банку

Заняття № 16

Семінар- розв’язання проблемних завдань

Аналіз діяльності небанківських кредитних установ

Заняття № 17

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз діяльності небанківських кредитних установ

 

 

План проведення заняття №1

Практичне заняття № 1

 

         1. Назва заняття «Теоретико-методологічні основи здійснення аналізу банківської  діяльності»

         2. Форма проведення заняття: семінар-дискусія.

         3. Мета: Навчити студентів користуватися економічними категоріями «предмет», «об’єкт», «суб’єкти», «методи», «прийоми», «функції»  та «види» аналізу банківської діяльності, а також його управлінську спрямованість.

 4. Компетенція:

розкрити сутність категорій«предмет», «об єкт»,, «суб єкти» «методи», «прийоми», «функції» та «види» аналізу банківської діяльності;

обґрунтувати основну мету аналізу банківської діяльності;

сформулювати основні принципи аналізу банківської діяльності;

вміти оцінювати, який метод та вид аналізу слід обирати в певній фінансовій ситуації.

 5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів із метою, завданнями та інформаційним забезпеченням аналізу банківської діяльності;

5.2 Усно опитати або отримати експрес-відповіді в текстовій формі на поставлені теоретичні та методичні завдання;

5.3. Розкрити принципи сучасної парадигми аналізу банківської діяльності;

5.4. Надати знання студентам щодо фінансової звітності у системі інформаційного забезпечення аналізу банку;

5.5. Провести експрес-тестування;

5.6. Підвести підсумки проведеного заняття.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

 

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття.

7. Поточний контроль виконання роботи:

Максимальна оцінка поточного заняття - 2 бали, в тому числі:

1) за результатами експрес-контролю - 1 або 0 балів;

2) за відповіді на питання тестів - 1 або 0 балів.

Участь студентів у обговоренні питань практичного заняття за наступною шкалою:

1 балів – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під  час обговорення.

0 балів –  не брав участі у процесі дискусії.

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

1 бал – студент вирішив тестове завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

 

План проведення заняття №2

Лабораторне заняття № 1

 

 1. Назва заняття «Аналіз формування банківських ресурсів та власного капіталу банку»
 2. Форма проведення заняття: лабораторне заняття – практичне вирішення ситуаційних вправ.
 3. Мета: Навчити студентів аналізувати склад, динаміку та структуру банківських ресурсів та надавати свою оцінку ефективності формування та використання власного капіталу в банківській діяльності,.
 4. Компетенція:
 •  
 •  

знати види та методи аналізу власного капіталу банку,

використовувати методи регулювання достатності банківського капіталу.

5. План проведення практичного заняття:

5.1. Ознайомити студентів з метою, завданнями та інформаційним забезпеченням аналізу власного капіталу банку;

5.2. Усно опитати або отримати експрес-відповіді на поставлені теоретичні та практичні завдання;

5.3. Проаналізувати обсяги, структуру та динаміку власного капіталу (задачі: аудиторно: 2.,1 ; 2,2; дома 2.5.,2.7);

5.4.  Провести аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів ( задачі: аудиторно -2.11; дома -2.17: 2.18);

5.5. Провести експрес-тестування;

5.6. Підвести підсумки проведеного заняття..

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

 

7. Поточний контроль виконання роботи:

Максимальна оцінка поточного заняття - 2 бали, в тому числі:

1) за результатами експрес-контролю - 1 або 0 балів;

2) за вирішення задач –  1 або 0 балів.

Участь студентів у обговоренні питань практичного заняття оцінюється за наступною шкалою:

2 балів – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під  час обговорення.

1 бали – студент володіє теоретичними питаннями теми заняття, брав участь в обговорені питань, але не в змозі достатньо аргументувати свою точку зору.

0 балів –  не брав участі у процесі дискусії.

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

1 бал – студент вирішив тестове завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

План проведення заняття № 3

Лабораторне заняття № 2

 

 1. Назва заняття «Необхідність та шляхи покращення структури зобов’язань банку»
 2. Форма проведення заняття: лабораторне заняття – практичне вирішення ситуаційних вправ.
 3. Мета: застосувати теоретичні знання для оцінки динаміки та структури зобов‘язань банку з позиції стабільності та витратності (вартості) ресурсної бази банку та шляхом розв’язання практичних задач, на підставі фінансової звітності банку засвоїти методику аналізу динаміки масштабів та структури зобов’язань банку.
 4. Компетенції:

- володіти методикою аналізу зобов’язань банку;

- використовувати теоретичні знання щодо сутності зобов’язань банку та їх аналізу;

- формулювати цілі та завдання аналізу залучених та запозичених коштів банку;

- аналізувати і оцінювати наслідки (і перспективи) формування ресурсної бази банку в результаті здійснення структурно-динамічного аналізу залучених та запозичених коштів;

- розраховувати оборотність депозитів;

 1. План проведення

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу зобов’язань банку.

5.2. Усне опитування або експрес-відповіді в текстовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.

5.3. Розв’язання задач:

5.3.1. Аналіз оборотності строкових депозитів (задачі: аудиторно – 3.1).

5.3.2. Методика розрахунку показників, за допомогою яких аналізують зобов’язання банку (задачі: аудиторно – 3.2; дома 3.14.).

5.3.3. Аналіз клієнтської бази банку (дома 3.4)

5.3.4. Факторний аналіз зобов’язань банку (задачі: аудиторно – 3.10; дома 3.5).

5.4. Підведення підсумків на підставі складених висновків після розв’язання кожної задачі.

6. Інформаційне забезпечення

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 бал – студент вирішив всі тестові завдання;

1 бал – студент частково вирішив тестові завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

 

План проведення практичного заняття № 4

Практичне заняття № 2

 

Назва заняття «Аналіз факторів впливу на зобов’язання банку»

Форма проведення заняття: семінар-вирішення ситуаційних вправ.

Мета: визначити основні фактори, що впливають на ресурсну базу банку та оцінити ефективність діяльності банку.

4. Компетенції:

- формулювати цілі та завдання аналізу залучених та запозичених коштів банку;

- аналізувати і оцінювати наслідки (і перспективи) формування ресурсної бази банку в результаті здійснення структурно-динамічного аналізу залучених та запозичених коштів;

 1. розраховувати вплив факторів на структуру ресурсної бази банків;
 2. визначати ефективність використання залучених та запозичених коштів банку.

5. План проведення

5.1. Розв’язання задач.

5.1.1. Аналіз ефективності роботи банку щодо розширення клієнтської бази банку (задачі: аудиторно – 3.9).

5.1.2. Факторний аналіз структури ресурсної бази банку (задачі: аудиторно – 3.15; ).

5.1.3. Аналіз ефективності використання залучених та запозичених коштів банку (дома 3.16., 3.18).

5.2. Проведення контрольної роботи

6. Інформаційне забезпечення

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю

В результаті проведення контрольної роботи студенти можуть отримати максимально 2 бали.

2 бали - якщо студент самостійно та повністю без помилок вирішив задачі і зробив висновки.

1 бали - якщо студент самостійно вирішив задачу та зробив до неї висновки, але при цьому викладачем були виявлені певні недоліки та неточності у розрахунках та висновках;

0 балів – якщо студент відмовився вирішувати задачу або не вміє чи не знає її розв’язку;

 

 

План проведення заняття № 5

Лабораторне заняття № 3

 

 1. Назва заняття «Аналіз активів банку. Аналіз структури кредитного портфеля банку, його оборотності та якості»
 2. Форма проведення заняття: лабораторне заняття – практичне вирішення ситуаційних вправ.
 3. Мета проведення заняття: шляхом розв’язання практичних завдань на підставі фінансової звітності банку засвоїти методику аналізу активних та кредитних операцій банку.
 4. Компетенції:
 1. уміти на прикладі фінансової звітності конкретного банку аналізувати його активні операції, оцінювати раціональність структури активів та визначати шляхи її оптимізації;
 2. уміти на прикладі фінансової звітності конкретного банку аналізувати формування кредитного портфеля банком в результаті здійснення структурно-динамічного аналізу за різними класифікаційними ознаками;
 3. уміти розраховувати оборотність кредитів;
 4. уміти оцінювати кредитний портфель банку з погляду ступеня кредитного ризику;
  1. План проведення заняття:
 5. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу активних і кредитних операцій.
 6. Усне опитування або експрес-відповіді в письмовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.
 7. Розв’язання задач:
  1.  Аналіз динаміки і структури активів банку (вдома 4.1.);
  2.  Аналіз динаміки і структури кредитного портфеля банку (аудиторно 5.11, вдома 5.7);
  3.  Аналіз оборотності кредитних вкладень (аудиторно 5.2; вдома – 5.3);
  4.  Аналіз якості кредитного портфеля з погляду його ризиковості (аудиторно 5.14, вдома – 5.16).
 8. Підведення підсумків на підставі складених висновків після розв’язання кожної задачі.
 1. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Оцінювання засвоєних на практичному занятті № 5 компетенцій відбудеться в результаті виконання контрольної роботи на практичному занятті № 6.

 

 

План проведення заняття № 6

Практичне заняття № 3

 

 1. Назва заняття «Аналіз дохідності та ефективності кредитного портфелю банку»
 2. Форма проведення заняття: семінар – вирішення ситуаційних вправ
 3. Мета проведення заняття: шляхом розв’язання практичних завдань на підставі фінансової звітності банку оцінити ефективність діяльності банку на кредитному ринку; визначити які фактори впливають на дохідність кредитних операцій банку.
 4. Компетенції:
 1. уміти застосовувати показники дохідності та ефективності кредитних операцій;
 2. володіти навичками факторного аналізу дохідності кредитних операцій;
 3. визначати основні напрями удосконалення та підвищення результативності управління кредитними операціями.
 1. План проведення заняття:
  1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу дохідності кредитних операцій.
  2. Розв’язання задач:
   1. Аналіз показників дохідності кредитних операцій (аудиторно 5.18);

5.2.2.Аналіз впливу факторів на зміну доходів банку від кредитних операцій

(аудиторно 5.17, вдома 5.19);

 1. Підведення підсумків на підставі складених висновків після розв’язання кожної задачі.
 2. Проведення контрольної роботи.
 1. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

 

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

В результаті проведення контрольної роботи студенти можуть отримати максимально 3 бали.

3 бали - якщо студент самостійно та повністю без помилок вирішив задачі і зробив висновки.

2 бали - якщо студент самостійно вирішив задачу та зробив до неї висновки, але при цьому викладачем були виявлені певні недоліки та неточності у розрахунках та висновках;

1 бал - якщо студент почав вирішувати задачу, але зробив суттєві помилки у розрахунках, не вміє самостійно формулювати висновки до отриманих результатів;

0 балів – якщо студент відмовився вирішувати задачу або не вміє чи не знає її розв’язку;

 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами написання контрольної роботи на практичному занятті № 6

Можлива максимальна оцінка

Рівень виконання

відмінний

добрий

задовільний

незадовільний

3

3

2

1

0

 

 

 

План проведення заняття № 7

Лабораторне заняття № 4

 

1. Назва заняття  «Аналіз інвестиційних операцій банку»

2. Форма проведення заняття: лабораторне заняття – практичне вирішення ситуаційних вправ.

3. Мета проведення заняття: на підставі лекційного матеріалу апробувати і засвоїти методику аналізу динаміки масштабів та структури інвестиційних операцій банку; визначити основні фактори, що впливають на їх дохідність; оцінити ефективність діяльності банку на ринку цінних паперів.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. володіти методикою аналізу інвестиційних операцій банку;
 2. уміти, на підставі знання методики аналізу, на прикладі фінансової звітності конкретного банку, аналізувати його інвестиційну діяльність, зокрема, знати:
 3. як здійснити аналіз динаміки масштабів та структури інвестиційного портфеля за видами цінних паперів;
 4. як розрахувати вплив факторів на дохідність кожного з видів цінних паперів;
 5. як визначити ефективність окремих видів цінних паперів та інвестиційної діяльності банку в цілому.

5. План проведення практичного заняття

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу інвестиційних операцій.

5.2. Усне опитування або експрес-відповіді в текстовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.

5.3. Розв’язання задач:

5.3.1. Аналіз масштабів, динаміки та структури інвестиційних операцій (задачі: аудиторно – 6.1; 6.3.; дома 6.4.; 6.5.;).

5.3.2. Аналіз дохідності (задачі: аудиторно – 6.11; 6.3.; дома 6.6.).

5.3.3. Факторний аналіз формування доходів (задачі: аудиторно – 6.7; дома 6.8.).

5.3.4. Аналіз впливу окремих факторів на рівень формування витрат за операціями з цінними паперами (задачі: аудиторно – 6.12; 6.3.; дома 6.11.).

5.4. Підведення підсумків на підставі складених висновків після розв’язання кожної задачі.

5.5. Експрес-тестування.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 бали - студент правильно вирішив всі тестові завдання;

1 бал – студент правильно вирішив половину тестових завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

 

План проведення заняття № 8

Лабораторне заняття № 5

 

 

1. Назва заняття  «Аналіз валютних операцій банку»

2. Форма проведення заняття: семінар вирішення ситуаційних вправ.

3. Мета проведення: шляхом розв’язання практичних задач, на підставі фінансової звітності банку засвоїти методику аналізу динаміки масштабів та структури валютних коштів банку; визначити основні фактори, що вплинули на їх дохідність; оцінити ефективність діяльності банку на валютному ринку.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. володіти методикою аналізу валютних операцій;
 2. уміти, на підставі знання методики аналізу валютних операцій на прикладі фінансової звітності конкретного банку, аналізувати його валютну діяльність, зокрема знати:
 3. як здійснити аналіз динаміки масштабів та структури валютних операцій за видами як конвертованих так і неконвертованих валют;
 4. як аналізувати вплив окремих факторів на дохідність кожного з видів валют;
 5. як визначити ефективність здійснюваних операцій як за видами валют, так і в цілому по банку.

5. План проведення заняття:

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання інформаційним забезпеченням та методами аналізу валютних операцій.

5.2. Усне опитування або експрес-відповіді в письмовій формі на поставлені теоретичні і методичні завдання.

5.3. Розв’язання задач.

5.3.1. Аналіз масштабів, динаміки і структури валютних операцій (задачі: аудиторно – 7.1; 7.2.; дома 7.3.; 7,9).

5.3.2. Оцінювання валютної позиції банку. Структурний аналіз та управління валютною позицією банку (задачі: аудиторно – 7.4; 7.6.; дома 7.7.; 7,8).

5.3.3. Аналіз ефективності валютних операцій (задачі: аудиторно – 7.12; 7.13.; дома 7.15.; 7,16).

 5.4. Проведення підсумків у письмовій формі кожним студентом у зошиті для виконання практичних завдань.

5.5. Експрес-тестування.             

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 бал – студент вирішив всі тестові завдання;

1 бал – студент частково вирішив тестові завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

 

План проведення заняття № 9

Практичне заняття № 4

 

 

1. Назва заняття  «Підготовка до контрольної (модульної) роботи»

2. Форма проведення заняття: семінар – розв’язання проблемних завдань

3. Мета проведення: шляхом розв’язання практичних задач та проблемних завдань на підставі фінансової звітності банку проаналізувати та оцінити діяльність банку щодо формування його ресурсної бази та проведення активних операцій; визначити основні фактори, що вплинули на різні напрями діяльності банку; проаналізувати ефективність формування та використання ресурсів банку.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

- володіти методикою аналізу операцій банку;

- уміти, на підставі знання методики аналізу, на прикладі фінансової звітності конкретного банку, аналізувати різні напрями його діяльності, зокрема, знати:

 1. як здійснити аналіз динаміки масштабів та структури пасивів та активів банку;
 2. як розрахувати вплив факторів на їх формування та використання;
 3. як визначити ефективність формування ресурсної бази банку та основних видів активних операцій банку в цілому.

5. План проведення заняття:

5.1. Ознайомлення студентів із метою, завданнями, інформаційним забезпеченням практичного заняття.

5.2. Розв’язання практичних задач та проблемних завдань.

5.3. Проведення підсумків у письмовій формі кожним студентом у зошиті для виконання практичних завдань.

 

 

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Оцінювання засвоєних на практичних та лабораторних занять компетенцій відбудеться в результаті виконання модульної контрольної роботи на занятті № 10 (практичному занятті № 5).

 

 

План проведення заняття № 10

Практичне заняття № 5

 

1. Назва заняття  «Написання контрольної (модульної) роботи»

2. Форма проведення заняття: семінар – розв’язання проблемних завдань

3. Мета проведення: шляхом розв’язання практичних задач та проблемних завдань на підставі фінансової звітності банку проаналізувати та оцінити діяльність банку щодо формування його ресурсної бази та проведення активних операцій; визначити основні фактори, що вплинули на різні напрями діяльності банку; проаналізувати ефективність формування та використання ресурсів банку.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

- володіти методикою аналізу операцій банку;

- уміти, на підставі знання методики аналізу, на прикладі фінансової звітності конкретного банку, аналізувати різні напрями його діяльності, зокрема, знати:

 1. як здійснити аналіз динаміки масштабів та структури пасивів та активів банку;
 2. як розрахувати вплив факторів на їх формування та використання;
 3. як визначити ефективність формування ресурсної бази банку та основних видів активних операцій банку в цілому.

 

5. План проведення заняття:

5.1. Ознайомлення студентів із метою, завданнями, інформаційним забезпеченням практичного заняття.

5.2. Розв’язання практичних задач, проблемних завдань, відповіді на тестові завдання згідно індивідуального модульного завдання.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Критерії оцінювання засвоєних на практичних та лабораторних занять компетенцій в результаті виконання модульної контрольної роботи наведені у розділі Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни (очна форма навчання).

 

 

План проведення заняття № 11

Лабораторне заняття № 6

 

1. Назва заняття «Аналіз структури та динаміки доходів і витрат банку»

2. Форма проведення заняття: лабораторне заняття – практичне вирішення ситуаційних вправ.

3. Мета проведення заняття: на підставі лекційного матеріалу апробувати і засвоїти методику аналізу доходів та витрат банку; визначити основні фактори, які на них впливають та оцінити результативність діяльності банку.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. володіти навичками аналізу доходів та витрат банку;
 2. уміти здійснювати вертикальний та горизонтальний аналіз результатів діяльності банку:
 3. володіти навичками факторного аналізу доходів та витрат;
 4. бути здатним виявляти резерви зростання прибутковості банку та надати  обґрунтовані рекомендації щодо його діяльності у майбутньому;

5. План проведення практичного заняття

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу доходів та витрат банку.

5.2. Усне опитування або експрес-відповіді в текстовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.

5.3. Розв’язання задач:

5.3.1. Оцінка структури, динаміки доходів та рівня доходності банку (задачі: аудиторно – 10.4; 10.6.,10.19; дома 10.3.; 10.8.,10.20;).

5.3.4. Загальна оцінка обсягів динаміки та структури витрат банку (задачі: аудиторно – 10.12; 10.46.,10.54; дома 10.55)

5.4. Підведення підсумків на підставі складених висновків після розв’язання кожної задачі.

5.5. Експрес-тестування.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 бал – студент вирішив всі тестові завдання;

1 бал – студент частково вирішив тестові завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

 

План проведення заняття № 12

Практичне заняття № 7

 

1. Назва заняття «Аналіз прибутку та рентабельності »

2. Форма проведення заняття: семінар-вирішення ситуаційних вправ.

3. Мета проведення заняття: на підставі лекційного матеріалу апробувати і засвоїти методику аналізу прибутку та рентабельності банку; визначити основні фактори, які на них впливають та оцінити результативність діяльності банку і його фінансову міцність.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. володіти навичками аналізу прибутку і рентабельності;
 2. уміти застосовувати показники ефективності діяльності банку;
 3. володіти навичками факторного аналізу прибутку;
 4. бути здатним виявляти резерви зростання прибутковості банку та надати  обґрунтовані рекомендації щодо його діяльності у майбутньому;

5. План проведення практичного заняття

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу доходів та витрат банку.

5.2. Усне опитування або експрес-відповіді в текстовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.

5.3. Розв’язання задач:

5.3.1. Загальний аналіз прибутку банку (задачі: аудиторно – 11.21,11.37; дома 11.21 (з іншими вхідними даними);).

5.3.4. Аналіз показників ефективності діяльності банку (задачі: аудиторно – 11.34, ; дома 11.33)

5.3.5. Аналіз рентабельності банку (задачі: аудиторно – 11.27,11.30, ; дома 10.27 (з іншими вхідними даними))

5.4. Підведення підсумків на підставі складених висновків після розв’язання кожної задачі.

5.5. Експрес-тестування.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 бали - студент правильно вирішив всі тестові завдання;

1 бал – студент правильно вирішив половину тестових завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

 

План проведення заняття № 13

Практичне заняття № 6

 

1. Назва заняття «Аналіз ліквідності банку»

2. Форма проведення заняття: семінар – вирішення ситуаційних вправ

3. Мета проведення заняття: шляхом розв’язання практичних задач, на підставі фінансової звітності банку, засвоїти методику розрахунку аналітичних показників банківської ліквідності, опрацювати методи аналізу ліквідності банку.

4. Компетенція:

 1. групувати активи банку за ступенем ліквідності;
 2. володіти методикою розрахунку обов’язкових нормативів ліквідності;
 3. уміти аналізувати ресурсну базу банку з позиції ліквідності;
 4. уміти обчислювати розрив ліквідності та приймати рішення щодо купівлі або продажу грошових коштів.

5. План проведення заняття:

 1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу потреби в ліквідних коштах.
 2. Усне опитування або експрес-відповіді в письмовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.
 3. Розв’язання задач:
  1. Аналіз дотримання банком нормативів ліквідності НБУ (аудиторно 12.10);
  2. Аналіз рівня осідання грошових коштів та тривалість зберігання коштів на поточному рахунку клієнта ( аудиторно 12.4);
  3. Визначення розриву ліквідності банку (аудиторно 12.7; вдома – 12.8);
  4. Аналіз стабільності зобов’язань банку (вдома 12.5).
 4. Підведення підсумків на підставі складених висновків після розв’язання кожної задачі.
 1. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

 

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 бали - студент правильно вирішив всі тестові завдання;

1 бал – студент правильно вирішив половину тестових завдання;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

 

План проведення заняття № 14

Лабораторне заняття № 8

 

1. Назва заняття «Основи аналізу фінансового стану банку »

2. Форма проведення заняття: лабораторне заняття – практичне вирішення ситуаційних вправ.

3. Мета проведення заняття: закріпити знання основ аналізу фінансового стану банку; навчитись використовувати фінансові показники, які характеризують стан банку; узагальнити та систематизувати наявні теоретичні знання і практичні навички студентів;

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. розуміти цілі та напрямки аналізу фінансового стану банку;
 2. володіти інструментарієм аналізу фінансового стану банку;
 3. бути здатним, на підставі розрахунків, охарактеризувати фінансовий стан банку та надати рекомендації щодо його покращення;

5. План проведення практичного заняття

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу доходів та витрат банку.

5.2. Аналіз показників фінансового стану банку із паралельною дискусією:

5.2.1. Аналіз показників фінансової стійкості банку (задачі: аудиторно – 14.6; дома 14.6 (з іншими вхідними даними)).

5.2.4. Аналіз ефективності управління банком (задачі: аудиторно – 14.8, ; дома 14.7)

5.2.5. Аналіз ділової активності банку (задачі: аудиторно – 14.2; дома 14.5)

5.2.6. Аналіз ліквідності банку (задачі: аудиторно – 14.9; дома 14.9(з іншими вхідними даними))

5.3. Дискусія щодо фінансового стану банку та шляхів його покращення.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

 

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Оцінювання засвоєних на практичному занятті № 14 компетенцій відбудеться в результаті виконання контрольної роботи на практичному занятті № 15

 

План проведення заняття № 15

Лабораторне заняття № 9

 

1. Назва заняття  «Аналіз основних аспектів фінансового стану банку»

2. Форма проведення заняття: семінар-вирішення ситуаційних вправ.

3. Мета проведення заняття: закріпити практичні навички аналізу фінансового стану банку, набути досвіду самостійної роботи з фінансовою звітністю, навчитись визначати причини наявного фінансового стану банку та резерви його покращення.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. володіти навичками роботи з фінансовою звітністю;
 2. знати та уміти застосовувати показники фінансового стану банку;
 3. уміти інтерпретувати отримані результати та надавати обґрунтовані рекомендації щодо покращення фінансового стану банку;

5. План проведення практичного заняття

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та методами аналізу доходів та витрат банку.

5.2. Усне опитування або експрес-відповіді в текстовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.

5.3. Розв’язання задач:

5.3.1. Аналіз ділової активності банку (задачі: аудиторно – 1, с.270 (практикум))

5.3.4. Аналіз показників фінансової стійкості банку (задачі: аудиторно – 2, с.271 (практикум))

5.4. Письмова контрольна робота

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

 

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

В результаті проведення контрольної роботи студенти можуть отримати максимально 3 бали.

3 бали - якщо студент самостійно та повністю без помилок вирішив задачі і зробив висновки.

2 бали - якщо студент самостійно вирішив задачу та зробив до неї висновки, але при цьому викладачем були виявлені певні недоліки та неточності у розрахунках та висновках;

1 бал - якщо студент почав вирішувати задачу, але зробив суттєві помилки у розрахунках, не вміє самостійно формулювати висновки до отриманих результатів;

0 балів – якщо студент не правильно вирішив задачу.

 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами написання контрольної роботи на практичному занятті № 15

Можлива максимальна оцінка

Рівень виконання

відмінний

добрий

задовільний

незадовільний

3

3

2

1

0

 

 

План проведення заняття № 16

Практичне заняття № 7

 

1. Назва заняття «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ»

2. Форма проведення заняття: семінар- розв’язання проблемних завдань.

3. Мета проведення заняття: на підставі лекційного матеріалу, виходячи із особливостей діяльності таких небанківських кредитних установ як кредитні спілки, лізингові компанії, ломбарди, інститути   спільного інвестування  з компаніями по управлінню їх активами, недержавні пенсійні фонди, навчитися шляхом апробації їх методики аналізу на прикладі їх фінансової звітності, як аналізувати діяльність вказаних кредитних установ.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. володіти методикою аналізу кредитної діяльності вказаних установ;
 2. уміти, на підставі знання методики, аналізувати, кредитну діяльність установ – на підставі апробації і практичного засвоєння шляхом аналізу їх фінансової звітності;
 3. уміти визначити кредитні ризики, які виникають в процесі здійснення кредитної діяльності вказаних небанківських кредитних установ.

5. План проведення практичного заняття

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та особливостями методики аналізу кредитної діяльності вищевказаних установ.

5.2. Усне опитування на предмет теоретичної підготовки до практичного (семінарського) заняття або експрес-відповіді в письмовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.

5.3. Розв’язання найбільш типових задач із навчального посібника, що розкриває  особливості кредитної діяльності вказаних установ:

- по кредитних спілках (задачі 1-3);

- по лізингових компаніях (задачі 1-2);

- по ломбардах (задачі 1-3);

- інститути спільного інвестування (задачі 1-2);

- по недержавних пенсійних фондах ( задачі 1-3).

5.4. Проведення підсумків на підставі практичної апробації методичних засад особливостей аналізу кредитної діяльності вищевказаних кредитних установ. Написання висновків після кожної таблиці.

5.5. Тестування.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Максимальна оцінка поточного заняття - 3 бали, в тому числі:

1) за результатами експрес-контролю - 1 або 0 балів;

2) за відповіді на питання тестів – 2, 1 або 0 балів.

Участь студентів у обговоренні питань практичного заняття за наступною шкалою:

1 балів – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під  час обговорення.

0 балів –  не брав участі у процесі дискусії.

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 балів - студент правильно вирішив всі тестові завдання;

1 бал – студент правильно вирішив половину тестових завдань;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами написання контрольної роботи на практичному занятті № 16

Можлива максимальна оцінка

Рівень виконання

відмінний

добрий

задовільний

незадовільний

3

3

2

1

0

 

План проведення заняття № 17

Практичне заняття № 8

 

1. Назва заняття «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ»

2. Форма проведення заняття: семінар- вирішення ситуаційних вправ.

3. Мета проведення заняття: на підставі лекційного матеріалу, виходячи із особливостей діяльності таких небанківських кредитних установ як кредитні спілки, лізингові компанії, ломбарди, інститути   спільного інвестування  з компаніями по управлінню їх активами, недержавні пенсійні фонди, навчитися шляхом апробації їх методики аналізу на прикладі їх фінансової звітності, як аналізувати діяльність вказаних кредитних установ.

4. Компетенція (уміння, навички, здатність):

 1. володіти методикою аналізу кредитної діяльності вказаних установ;
 2. уміти, на підставі знання методики, аналізувати, кредитну діяльність установ – на підставі апробації і практичного засвоєння шляхом аналізу їх фінансової звітності;
 3. уміти визначити кредитні ризики, які виникають в процесі здійснення кредитної діяльності вказаних небанківських кредитних установ.

5. План проведення практичного заняття

5.1. Ознайомлення студентів із метою завдання, інформаційним забезпеченням та особливостями методики аналізу кредитної діяльності вищевказаних установ.

5.2. Усне опитування на предмет теоретичної підготовки до практичного (семінарського) заняття або експрес-відповіді в письмовій формі на поставлені теоретичні і методичні запитання.

5.3. Розв’язання найбільш типових задач із навчального посібника, що розкриває  особливості кредитної діяльності вказаних установ:

- по кредитних спілках (задачі 4-5);

- по лізингових компаніях (задач 3);

- по ломбардах (задачі 4 – 5);

- інститути спільного інвестування (задачі 3-4);

- по недержавних пенсійних фондах ( задачі 4-5).

5.4. Проведення підсумків на підставі практичної апробації методичних засад особливостей аналізу кредитної діяльності вищевказаних кредитних установ. Написання висновків після кожної таблиці.

5.5. Тестування.

6. Інформаційне забезпечення:

1) підручники та навчальні посібники з аналізу банківської діяльності:

- Аналіз банківської діяльності: підручник / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2010. – 599 с.

- Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

- Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

- Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.     

- Щербакова Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности. – М.: Вершина, 2007. – 464с.

2) Річна фінансова звітність банку: баланс та звіт про фінансові результати;

3) Текст лекцій за темою практичного заняття..

7. Критерії оцінювання знань по даному заняттю:

Максимальна оцінка поточного заняття - 3 бали, в тому числі:

1) за результатами експрес-контролю - 1 або 0 балів;

2) за відповіді на питання тестів – 2, 1 або 0 балів.

Участь студентів у обговоренні питань практичного заняття за наступною шкалою:

1 балів – студент брав активну участь в обговорені питань; вільно володіє теоретичними питаннями теми заняття; аргументовано відстоював свою думку під  час обговорення.

0 балів –  не брав участі у процесі дискусії.

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

2 бали - студент правильно вирішив всі тестові завдання;

1 бали – студент правильно вирішив половину тестових завдань;

0 балів - студент не вирішив тестове завдання.

 

Шкала оцінювання знань студентів за результатами написання контрольної роботи на практичному занятті № 17

Можлива максимальна оцінка

Рівень виконання

відмінний

добрий

задовільний

незадовільний

3

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

 

Для студентів заочної форми навчання замість лекцій та семінарських занять проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи»  та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Структура контактних занять (заочна форма навчання):

№ заняття

Номер і назва теми

Форма контролю

Бали

Бали по видам робіт

Макс кількість балів

Контактні заняття під час установчої сесії (1-5)

1

1. Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності (самостійне опрацювання)

2. Аналіз власного капіталу банку

3. Аналіз зобов’язань банку

Міні-лекція (конспект)

1

3

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1

2

4. Загальний аналіз активних операцій банку (самостійне опрацювання)

5. Аналіз кредитних операцій банку

6. Аналіз операцій банку з цінними паперами

7. Аналіз валютних операцій банку

8. Аналіз інших активно-пасивних операцій (самостійне опрацювання)

9. Аналіз банківських послуг (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

1

4

Семінар-вирішення ситуаційних вправ (тема 5)

1

Семінар-вирішення ситуаційних вправ (тема 6, 7)

1

3

10. Аналіз доходів і витрат банку

11. Аналіз прибутку і рентабельності банку

12. Аналіз ліквідності банку

13. Аналіз банківських ризиків (самостійне опрацювання)

14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку

Міні-лекція (конспект)

1

5

Семінар-вирішення ситуаційних вправ (тема 10, 11)

1

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

(тема 12, 14)

1

4

15.  Аналіз діяльності кредитної спілки

16. Аналіз діяльності лізингової компанії

17. Аналіз діяльності ломбарду

18. Аналіз діяльності інституту спільного інвестування (самостійне опрацювання)

19. Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

1

3

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1

5

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Контрольна (модульна) робота

5

5

Контактні заняття під час екзаменаційної сесії (6-9)

6-9

Теми 2-19 (під час другої сесії)

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

5

Всього занять (годин) та сума балів:

5 (10 годин) + 4 (8 годин)

25

25

 

 

Контактні заняття під час установчої сесії (1-5)

 

Контактне заняття №1.

Теми, винесені на заняття:

2. Аналіз власного капіталу.

3. Аналіз зобов'язань банку.

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:

- на прикладі фінансової звітності конкретного банку оцінювати вартість і достатність капіталу банку;

- аналізувати формування та використання капіталу банку;

- володіти методикою аналізу зобов’язань банку;

- аналізувати і оцінювати наслідки (і перспективи) формування ресурсної бази банку в результаті здійснення структурно-динамічного аналізу залучених та запозичених коштів;

- оцінювати ефективність використання залучених та запозичених коштів банку.

Структура контактного заняття №1

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5.  Зміст основної частини заняття:

5.1. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

1. Основні підходи до аналізу власного капіталу банку та оцінка його вартості.

2. Аналіз складових власного капіталу банку.

3. Оцінка достатності капіталу банку.

4. Загальна оцінка зобов’язань банку: аналіз динаміки, структури, оборотності, стабільності, витратності.

5. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів.

5.2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1. Проаналізувати обсяги, структуру та динаміку власного капіталу (задачі: аудиторно: 2.,1 ; 2,2; дома 2.7);

2.  Провести аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів (задачі: аудиторно -2.11; дома -2.17);

3. Аналіз оборотності строкових депозитів (задачі: аудиторно – 3.1).

4. Методика розрахунку показників, за допомогою яких аналізують зобов’язання банку (задачі: аудиторно – 3.2; дома 3.14.).

5. Аналіз клієнтської бази банку (дома 3.4)

6. Факторний аналіз зобов’язань банку (задачі: аудиторно – 3.10; 3.15).

7. Аналіз ефективності використання залучених та запозичених коштів банку (дома  3.18).

6. Заключне слово викладача

7. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Контактне заняття №2.

Теми, винесені на заняття:

4. Загальний аналіз активних операцій банку

5. Аналіз кредитних операцій банку

6. Аналіз операцій банку з цінними паперами

7. Аналіз валютних операцій банку

 

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №2:

 • на прикладі фінансової звітності конкретного банку здійснювати загальний аналіз розміщення активів, оцінювати раціональність структури активів з позиції ризиковості та дохідності, визначати шляхи її оптимізації;
 • аналізувати формування кредитного портфеля банком в результаті здійснення структурно-динамічного аналізу за різними класифікаційними ознаками;
 • розраховувати оборотність кредитів;
 • здійснювати оцінювання кредитного портфеля банку з погляду ступеня кредитного ризику, забезпечення та дохідності;
 • володіти навичками факторного аналізу дохідності кредитних операцій;
 • володіти методикою аналізу інвестиційних операцій банку;
 • визначати основні напрями удосконалення та підвищення результативності управління кредитними та інвестиційними операціями банку.

- на прикладі фінансової звітності конкретного банку аналізувати його валютну діяльність, оцінювати фактори впливу на неї, визначити ефективність здійснюваних операцій як за видами валют, так і в цілому по банку;

 

Структура контактного заняття № 2

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Зміст основної частини заняття:

5.1. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

1. Горизонтальний, вертикальний та коефіцієнтний аналіз активних операцій банку.

2. Аналіз масштабів, динаміки, оборотності та погашення кредитних вкладень.

3. Аналіз та оцінка кредитного портфеля.

4. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій.

5. Аналіз динаміки та структури операцій з цінними паперами.

6. Аналіз дохідності операцій з цінними паперами.

7. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій банку.

8. Аналіз валютної позиції банку.

5.2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 1. Аналіз динаміки і структури активів банку (вдома 4.1.);

2. Аналіз динаміки і структури кредитного портфеля банку (вдома 5.7);

 1. Аналіз оборотності кредитних вкладень (аудиторно 5.2; вдома – 5.3);

4. Аналіз якості кредитного портфеля з погляду його ризиковості (вдома – 5.16);

5. Аналіз показників дохідності кредитних операцій (аудиторно 5.18);

6. Аналіз впливу факторів на зміну доходів банку від кредитних операцій (аудиторно 5.17);

7. Аналіз масштабів, динаміки та структури інвестиційних операцій (задачі: аудиторно – 6.3.; дома 6.5.).

8.  Факторний аналіз формування доходів (задачі: аудиторно – 6.7; дома 6.8.).

9. Аналіз впливу окремих факторів на рівень формування витрат за операціями з цінними паперами (задачі: аудиторно – 6.12; дома 6.11.).

10. Аналіз масштабів, динаміки і структури валютних операцій (задачі: аудиторно – 7.1; дома 7.3).

11. Оцінювання валютної позиції банку. Структурний аналіз та управління валютною позицією банку (задачі: аудиторно – 7.4; дома 7.7.).

12. Аналіз ефективності валютних операцій (задачі: аудиторно – 7.12; 7.13.).

 

6. Заключне слово викладача

7. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

 

Контактне заняття № 3.

Теми, винесені на заняття:

10. Аналіз доходів і витрат банку

11. Аналіз прибутку і рентабельності банку

12.  Аналіз ліквідності банку

14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №3:

- оцінювання результатів діяльності банку: аналіз динаміки доходів і витрат банку, аналіз доходів банку за джерелами їх походження, оцінка рівня витрат банку залежно від їх характеру, застосування факторного аналізу доходів та витрат;

- оцінювання прибутковості банку, застосування показників ефективності діяльності банку, визначення факторів зміни фінансового результату та володіння навичками факторного аналізу прибутку;

-  виявлення резервів зростання прибутковості банку, надання обґрунтованих рекомендацій щодо його діяльності у майбутньому;

 • володіти методикою розрахунку обов’язкових нормативів ліквідності;
 • уміти аналізувати ресурсну базу банку з позиції ліквідності;
 • уміти обчислювати розрив ліквідності та приймати рішення щодо купівлі або продажу грошових коштів;
 • уміти застосовувати показники фінансового стану банку;
 • на підставі розрахунків, характеризувати фінансовий стан банку, інтерпретувати отримані результати та надавати обґрунтовані рекомендації щодо покращення фінансового стану банку.

 

Структура контактного заняття № 3

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Зміст основної частини заняття:

5.1. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

1. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку. Факторний аналіз доходів банку.

2. Аналіз обсягів, динаміки та структури витрат банку. Факторний аналіз витрат банку.

3. Аналіз прибутку і рентабельності банку.

4. Аналіз коефіцієнтів ліквідності.

5. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах.

6. Аналіз фінансової стійкості.

7. Аналіз ділової активності.

8. Аналіз ефективності управління банком.

5.2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1. Оцінка структури, динаміки доходів та рівня доходності банку (задачі: аудиторно – 10.4; 10.6.,10.19; дома 10.3.; 10.8.;10.20;).

2. Загальна оцінка обсягів динаміки та структури витрат банку (задачі: аудиторно – 10.46; дома 10.55)

3. Загальний аналіз прибутку банку (задачі: аудиторно – 11.21; 11.37; дома 11.21 (з іншими вхідними даними);

4. Аналіз показників ефективності діяльності банку (задачі: аудиторно – 11.34; дома 11.33)

5. Аналіз рентабельності банку (задачі: аудиторно – 11.27; дома 11.27 (з іншими вхідними даними))

6. Аналіз дотримання банком нормативів ліквідності НБУ (аудиторно 12.10);

7. Аналіз рівня осідання грошових коштів та тривалість зберігання коштів на поточному рахунку клієнта ( аудиторно 12.4);

8. Визначення розриву ліквідності банку (аудиторно 12.7; вдома – 12.8);

9. Аналіз стабільності зобов’язань банку (вдома 12.5);

10.  Аналіз показників фінансової стійкості банку (задачі: аудиторно – 14.6; дома 14.6 (з іншими вхідними даними));

11. Аналіз ефективності управління банком (задачі: аудиторно – 14.8, ; дома 14.7);

12. Аналіз ділової активності банку (задачі: аудиторно – 14.2; дома 14.5);

 

6. Заключне слово викладача

7. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Контактне заняття № 4.

Теми, винесені на заняття:

15.  Аналіз діяльності кредитної спілки

16. Аналіз діяльності лізингової компанії

17. Аналіз діяльності ломбарду

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №5:

- володіти методикою аналізу діяльності вказаних установ;

- уміти, шляхом аналізу фінансової звітності, аналізувати кредитну діяльність установ;

- визначити кредитні ризики, які виникають в процесі здійснення кредитної діяльності вказаних небанківських кредитних установ.

 

Структура контактного заняття № 5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Зміст основної частини заняття:

5.1. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

1. Аналіз пасивів і активів кредитної спілки.

2. Аналіз доходів, витрат та рентабельності кредитної спілки.

3. Аналіз пасивів і активів лізингової компанії.

4. Аналіз доходів, витрат та фінансового результату лізингової компанії.

5. Аналіз та оцінка фінансового стану лізингової компанії.

6. Аналіз пасивів і активів ломбарду.

7. Аналіз кредитної діяльності ломбарду.

8. Аналіз доходів і витрат ломбарду.

5.2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Розв’язання найбільш типових задач, що розкривають  особливості кредитної діяльності вказаних установ:

- по кредитних спілках (задачі: аудиторно 1;3; дома - 2);

- по лізингових компаніях (задачі: аудиторно 2; дома - 4);

- по ломбардах (задачі: аудиторно 2;3; дома- 4;5);

- інститути спільного інвестування (задачі 1-2);

- по недержавних пенсійних фондах (задачі 1-3).

6. Заключне слово викладача

7. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Контактне заняття № 5.

Теми, винесені на заняття:

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття № 5:

Під час контактного заняття №6 формуються інструментальні компетенції, що реалізують навики розв’язання завдань, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.

 

Структура контактного заняття № 5

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

 

Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи протягом тижня з дня проведення заняття.

 

Контактні заняття під час екзаменаційної сесії (6-9)

 

Контактне заняття № 6.

Теми, винесені на заняття:

2. Аналіз власного капіталу банку

3. Аналіз зобов’язань банку

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №7:

-    на прикладі фінансової звітності конкретного банку оцінювати вартість і достатність капіталу банку;

-      аналізувати формування та використання капіталу банку;

-      володіти методикою аналізу зобов’язань банку;

 

Структура контактного заняття №6

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

6. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

7. Заключне слово викладача

8. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

 

Контактне заняття № 7.

Теми, винесені на заняття:

4. Загальний аналіз активних операцій банку

5. Аналіз кредитних операцій банку

6. Аналіз операцій банку з цінними паперами

7. Аналіз валютних операцій банку

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №7:

-   на прикладі фінансової звітності конкретного банку здійснювати загальний аналіз розміщення активів, оцінювати раціональність структури активів з позиції ризиковості та дохідності, визначати шляхи її оптимізації;

 • здійснювати оцінювання кредитного портфеля банку;
 • володіти навичками факторного аналізу дохідності кредитних операцій;
 • володіти методикою аналізу інвестиційних операцій банку;
 • визначати основні напрями удосконалення та підвищення результативності управління кредитними та інвестиційними операціями банку;
 • на прикладі фінансової звітності конкретного банку аналізувати його валютну діяльність, оцінювати фактори впливу на неї, визначити ефективність здійснюваних операцій як за видами валют, так і в цілому по банку.

 

Структура контактного заняття №7

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

6. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

7. Заключне слово викладача

8. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Контактне заняття № 8.

Теми, винесені на заняття:

10. Аналіз доходів і витрат банку

11. Аналіз прибутку і рентабельності банку

12. Аналіз ліквідності банку

14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №8:

- на прикладі фінансової звітності конкретного банку аналізувати його валютну діяльність, оцінювати фактори впливу на неї, визначити ефективність здійснюваних операцій як за видами валют, так і в цілому по банку;

- оцінювання результатів діяльності банку: аналіз динаміки доходів і витрат банку, аналіз доходів банку за джерелами їх походження, оцінка рівня витрат банку залежно від їх характеру, застосування факторного аналізу доходів та витрат;

- оцінювання прибутковості банку, застосування показників ефективності діяльності банку, визначення факторів зміни фінансового результату та володіння навичками факторного аналізу прибутку;

- виявлення резервів зростання прибутковості банку, надання обґрунтованих рекомендацій щодо його діяльності у майбутньому;

- уміти обчислювати розрив ліквідності та приймати рішення щодо купівлі або продажу грошових коштів;

- на підставі розрахунків, характеризувати фінансовий стан банку, інтерпретувати отримані результати та надавати обґрунтовані рекомендації щодо покращення фінансового стану банку.

 

Структура контактного заняття № 8

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

6. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

7. Заключне слово викладача

8. Підведення підсумків заняття.

 

Контактне заняття № 9.

Теми, винесені на заняття:

15.  Аналіз діяльності кредитної спілки

16. Аналіз діяльності лізингової компанії

17. Аналіз діяльності ломбарду

18. Аналіз діяльності інституту спільного інвестування

19. Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване контактне заняття №9:

- володіти методикою аналізу діяльності вказаних установ;

- уміти, шляхом аналізу фінансової звітності, аналізувати кредитну діяльність установ;

- визначити кредитні ризики, які виникають в процесі здійснення кредитної діяльності вказаних небанківських кредитних установ.

 

Структура контактного заняття №9

 

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

6. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

7. Заключне слово викладача

8. Підведення підсумків заняття.

 

Поточне оцінюваання за результатами занять 7-9 здійснюється за всі заняття разом по 5-бальній шкалі (0–3–4–5 балів) згідно критеріїв оцінки, що наведені окремо.

 

 

4.3. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

 

У даному розділі визначається порядок виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання в міжсесійний період.

Виконання студентами заочної форми індивідуальних завдань з дисципліни «Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ» здійснюється відповідно до положень КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Картою СРС з дисципліни «Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ» передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період:

Самостійне завдання:

Самостійне домашнє індивідуальне письмове завдання має статус обов’язкового,  виконується самостійно відповідно до варіанту та передається на кафедру у термін, що визначено у карті СРС. Самостійне домашнє індивідуальне завдання оцінюється максимально у 20 балів. У склад оцінки входить:

- оцінка за зміст виконаного завдання – максимально 10 балів (2 завдання за шкалою 0–3–4–5 бали);

- оцінка за захист виконаного завдання – максимально 10 балів (захищається кожне з 2 завдань за шкалою 0–3–4–5 бали)

Викладач оцінює самостійне домашнє індивідуальне завдання протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Критерії оцінки самостійного домашнього індивідуального завдання містяться у відповідному розділі.

Варіант виконання самостійного домашнього індивідуального завдання визначається студентом заочної форми самостійно згідно таблиці:

І варіант

А, Б, В

ІІ варіант

Г, Д, Е, Є

ІІІ варіант

Ж, З, І, Ї, Й

ІV варіант

К, Л, М

V варіант

Н, О, П

VІ варіант

Р, С, Т

VIІ варіант

У, Ф, Х

VIIІ варіант

Ц, Ч, Ш

ІХ варіант

Щ, Ю, Я

 

Вимоги до змісту та оформлення самостійного домашнього індивідуального завдання містяться у відповідному розділі.

Самостійні позааудиторні завдання, що мають статус вибіркового:

1. Аналітичний (критичний) огляд публікацій (письмовий огляд з захистом);

2. Виконання за матеріалами конкретного банку аналітично-розрахункового завдання (з захистом);

Науково-дослідницька робота:

 •  Підготовка наукових публікацій або участь у конференціях.

Самостійні позааудиторні завдання студентам заочної форми перераховані у карті СРС. Викладач здійснює оцінювання вибіркових завдань виключно у форматі захисту і обговорення результатів виконання завдання з викладачем особисто. Вибіркові завдання кафедрою не реєструється та передаються студентом викладачу особисто за графіком «Дня заочника» в момент захисту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Самостійна робота студенті

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою опанування дисципліни “Аналіз діяльності банків і небанківських кредитних установ”.

Суттєвою частиною самостійної роботи студентів є робота в бібліотеці з бібліографічним каталогом та літературою, пошук та систематизація інформації з мережі Інтернет.

Вивчення літератури поділяється на: - вивчення базової літератури — підручники, нормативно-правова база Національного банку України; - вивчення додаткової літератури — монографії, наукові статті, періодична література.

Також самостійна робота передбачає набуття навичок щодо практичного застосування засвоєних теоретичних положень через розв’язання аналітично – розрахункових та тестових завдань з кожної теми та їх письмового оформлення. Перелік завдань з кожної теми визначено програмою дисципліни і пропонується викладачем для домашнього виконання.

Така робота дозволяє студентам підготуватися до практичних та лабораторних занять, виконати практичні та проблемні занвдання на заняттях, підготувати вибіркові роботи: критичний огляд статей по окремому напряму роботи банку та небанківських кредитних установ; індивідуальне розрахункове завдання; доповідь по проблемному питанню на студентську конференцію.

Самостійна робота студентів над дисципліною “Аналіз діяльності банків і небанківських кредитних установ” охоплює також час на письмове оформлення індивідуальних завдань, систематизацію вивченого матеріалу курсу напередодні екзамену. Частково результатом самостійної роботи студента є його рівень підготовки до підсумкового контролю з дисципліни (екзамену), частково – виконані індивідуальні завдання, які оцінюються викладачем окремо як оцінка поточного контролю.

Види робіт та бали, які можна максимально отримати студентам за відповідні види самосійної роботи, детально визначені у карті самостійної роботи студента.

 

 

6. Поточний і підсумковий контроль знань.

8.1. Очна форма навчання:

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання та оволодіння навчальним матеріалом з дисципліни “Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ”. Перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до даної навчальної програми, планові терміни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт наведено у “Карті самостійної роботи студентів” (карті СРС, табл. 1).

Таблиця 1

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ”

для студентів галузі знань  Економіка та підприємництво

 спеціальності   Фінанси та кредит, спеціалазації  6508/1 Кредит

очна форма навчання

заняття

№  теми

Назва теми

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Форми самостійної роботи студента

Максимальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

                                               Змістовий модуль № 1

1

1

Теоретичні основи аналізу банківської діяльності

семінар-дискусія

Завчасна підготовка за визначеною темою.

2

2

2

Аналіз власного капіталу банку

лабораторне заняття

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №2.5, 2.7, 2.17, 2.18); Вирішення ситуаційних вправ;

2

3

3

Аналіз зобов’язань банку

лабораторне заняття

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №3.4, 3.5, 3.14); Вирішення ситуаційних вправ;

2

4

3

Аналіз зобов’язань банку

семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №3.16, 3.18); Вирішення ситуаційних вправ;

2

5

4

Загальний аналіз активних операцій банку

лабораторне заняття

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою № 4.1, 5.3, 5.7., 5.16; Вирішення ситуаційних вправ;

-

5

Аналіз кредитних операцій банку

6

5

Аналіз кредитних операцій банку

семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації.Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою № 5.19); Вирішення ситуаційних вправ;

3

7

6

Аналіз операцій банку з цінними паперами

лабораторне заняття

Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.11); Вирішення ситуаційних вправ;

2

8

7

Аналіз валютних операцій банку

семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №7.3, 7.7, 7.8, 7.9, 7.15, 7.16); Вирішення ситуаційних вправ;

2

9

 

Підготовка до контрольної (модульної) роботи

семінар-розв’язання проблемних завдань

 

-

10

 

Написання контрольної (модульної) роботи

 

 

 

11

10

Аналіз доходів і витрат банку

лабораторне заняття

Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №10.3, 10.8, 10.20, 10.55); Вирішення ситуаційних вправ;

2

12

11

Аналіз прибутку і рентабельності банку

семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №11.21, 10.27, 11.33); Вирішення ситуаційних вправ;

2

13

12

Аналіз ліквідності банку

семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою № 12.5, 12.8); Вирішення ситуаційних вправ;

2

14

14

Аналіз і оцінка фінансового стану банку

лабораторне заняття

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу. Завдання для самостійної роботи (задачник, завдання за вказаною темою №14.5,14.6, 14.7, 14.9); Вирішення ситуаційних вправ;

-

15

14

Аналіз і оцінка фінансового стану банку

семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації.  Вирішення ситуаційних вправ;

3

16

15

Аналіз діяльності кредитної спілки; 

семінар-розв’язання проблемних завдань

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації.  Вирішення ситуаційних вправ;

3

16

Аналіз діяльності лізингової компаніх;

17

Аналіз діяльності ломбарду;

18

Аналіз діяльності інституту спільного інвестування;

19

Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду;

17

15

Аналіз діяльності кредитної спілки; 

семінар-вирішення ситуаційних вправ

Аналіз конкретних ситуацій та підготовка висновків по кожній ситуації.  Вирішення ситуаційних вправ;

3

16

Аналіз діяльності лізингової компаніх;

17

Аналіз діяльності ломбарду;

18

Аналіз діяльності інституту спільного інвестування;

19

Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду;

 

Разом  балів за роботу на практичних та лабораторних заняттях

30

 

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

 

Модуль № 1

Написання модульної контрольної роботи

10

 

Разом балів за модульний контроль

10

 

 За виконання завдань самостійної роботи студента

 

 

Види індивідуальних завдань

Термін здачі

 

 

1.Виконання за матеріалами конкретного банку аналітично-розрахункового завдання

до 15 квітня

 

5

 

2. Аналітичний (критичний) огляд публікацій

до 1 квітня

5

 

Усього балів за виконання завдань самостійної роботи студента

 

10

 

Додаткові бали (науково-дослідна діяльність студента)***

 

 

 

- участь у конференціях або підготовка наукових публікацій;

- участь у конкурсах наукових студентських робіт;

- участь у студентській олімпіаді;

- участь у роботі наукових конференцій;

- участь у роботі студентського наукового гуртка

 

10

 

Всього балів за СРС

 

50

             

 

 

 

Порядок поточного  оцінювання знань

 

Порядок поточного контролю знань з дисципліни “Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ” передбачає оцінювання знань за двома основними напрямами:

а) перевірка теоретичних та практичних знань;

б) перевірка виконання модульних завдань та завдань для самостійного опрацювання.

Оскільки дисципліна вивчається на бакалаврському рівні, то поточний контроль знань студентів очної форми навчання здійснюється у процесі перевірки виконання обов’язкових завдань, індивідуальних (вибіркових) завдань для самостійного опрацювання (табл. 2).

Порядок поточного оцінювання знань для студентів денної форми навчання наведено в табл. 2.

Таблиця 2

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ І НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ»

Види робіт,
що підлягають контролю (очна форма навчання)

Бальна шкала за формами навчання

 

Обов’язкові

 

Підготовка до практичних занять (максимально за всі заняття)

30

 

Контрольна (модульна) робота

10

 

Максимальна сума балів

40

 

Індивідуальні (вибіркові) — не збільшують максимальну суму балів 50

 

Виконання за матеріалами конкретного банку аналітично-розрахункового завдання та його захист

5

 

Аналітичний (критичний) огляд публікацій та його захист

5

 

Максимальна сума балів

10

 

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

- участь у конференціях або підготовка наукових публікацій;

- участь у конкурсах наукових студентських робіт;

- участь у студентській олімпіаді;

- участь у роботі наукових конференцій;

- участь у роботі студентського наукового гуртка

10

Всього балів за семестр

50

 

Таким чином, студент зобов’язаний здійснювати роботу протягом семестру так, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам поточного контролю. За бажанням, студент може приймати участь у вибіркових формах контролю, але із погодженням з викладачем. У виняткових випадках, за погодженням із викладачем, студент очної форми може робити завдання поточного контролю, що передбачені для заочної форми навчання (див. окремий розділ).

 

 

Обовязкові види самостійної роботи студента очної форми навчання та форми контролю за їх виконанням

 

Контрольна (модульна) робота

Контрольну (модульну) роботу виконують студенти очної форми навчання. Викладачем доводиться графік  виконання контрольної роботи.

Контрольна (модуль) об'єднує наступні розділи дисципліни, що вивчається: "Предмет, метод і види аналізу банківської діяльності", "Аналіз пасивів банку", "Аналіз активів банку". Розв'язання завдань по цим розділам дисципліни здійснюється в аудиторії на практичному занятті.

Кожному студенту видається баланс конкретного комерційного банку, який не повторюється, і він за його даними складає аналітичні таблиці по узагальнюючих показниках - розділах балансу відповідно до свого завдання: про склад і структуру робочих, доходних і недоходних активів, співвідношення власних і залучених коштів, структуру останніх і робить коротке резюме про тенденції, що складаються в їх формуванні. Якщо розрахунково-аналітичне завдання студент виконує правильно, не допустив при цьому помилок, він може отримати 3 бали. Якщо в завданні не правильно вибрані показники, допущені математичні помилки або не надані розгорнуті висновки, то кількість балів знижується. В випадку не виконання завдання – 0 балів.

Також студент має вирішити задачу та сформулювати розгорнуті висновки, застосовуючи набуті теоретичні знання. В результаті вирішення задачі студент може отримати максимально 4 бали.

4 бали - якщо студент самостійно та повністю без помилок вирішив задачу і зробив висновки.

3 бали - якщо студент самостійно вирішив задачу та зробив до неї висновки, але при цьому викладачем були виявлені певні недоліки та неточності у розрахунках та висновках;

2 бали – якщо студент вирішив задачу, однак математичний розрахунок помилковий, хоча необхідні формули вказано вірно, є помилки у висновку;

1 бал – якщо студент при розв’язанні задачі допустив грубі помилки та не наддав грунтовні висновки;

0 бал -  якщо студент відмовився вирішувати задачу або не знає її розв’язку.

Крім того, студент дає відповіді на 10 тестових завдань.

Участь студентів у вирішення тестових завдань оцінюється за наступною шкалою:

3 бали - студент правильно вирішив всі тестові завдання;

2 бали – студент правильно вирішив 2/3 тестових завдань;

1 бал – студент правильно вирішив половину тестових завдань;

0 балів - студент вирішив менше половини тестових завдань, або не вирішив тестові завдання.

Тобто, для отримання максимального результату студент повинен без суттєвих помилок вирішити розрахунково-аналітичне завдання, задачу та відповісти на тести.

 

Зміст контрольної (модульної) роботи

Поточний контроль знань студентів по темах “Предмет, метод і види аналізу”, “Аналіз активів банку”, “Аналіз пасивів банку”

 

І. Розрахунково-аналітична частина

1. Структура активів

Групи активів

Минулий рік

Звітний рік

Темп зміни,

в %

грн.

питома вага, %

грн.

питома вага, %

Актив балансу – всього

в т. ч.:

робочі

доходні

недоходні

 

 

 

 

 

Оцінити тенденції формування.

2. Загальні тенденції структури власних і залучених коштів банку

 

Показники

На 01.01.2014 р.

На 01.01.2015 р.

Темпи зміни за період, %

гривень

% до підсумку

гривень

% до підсумку

Власні кошти Залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

             

Оцінити тенденції формування.

 

3. Тенденції динаміки і структури залучених коштів

Показники

 

 

за минулий рік

за звітний рік

відхилення

сума

 

 питома вага, %

сума

питома вага,  %

абсолютне

    в %

 

 

 

 

 

1. Залучені кошти

 

 

 

 

1. Депозити до вимоги

2. Строкові депозити

3. Вклади населення

4. Міжбанківські кредити

5 Інші (різні види

   кредиторів)

   всього

 

 

 

 

 

Разом залучених коштів

 

 

 

 

 

Всього пасивів банку

 

 

 

 

 

                     

 

Дати оцінку тенденцій формування.

 

                        Перелік тестових завдань

Тема 1. Теоретичні аспекти банківської діяльності

1. Метою аналізу діяльності комерційного банку є:

                   а) вивчення структури банківського балансу;

б) ознайомлення з фінансовою інформацією про діяльність банку;

в) визначення факторів доходності та ліквідності банку;

г) дотримання комерційним банком встановлених економічних 

нормативів;

д) напрями мінімізації банківських ризиків.

2. У чому полягають основні принципи аналізу діяльності комерційного банку:

а) науковий характер, оперативність та ефективність;

б) правильність складання бухгалтерської звітності;

в) своєчасне інформаційне забезпечення;

г) об’єктивність, плановість, системність;

д) систематичність та дійовість.

3. Визначити послідовність етапів аналізу банківської діяльності:

а) опис одержаних показників;

б) експертна оцінка та розробка рекомендацій;

в) отримання фінансових документів;

г) структуризація, контроль, відповідності, розрахунок абсолютних відносних показників;

д) графічне відображення отриманої інформації.

 

Тема 2. Аналіз пасивів банку

1. Що належить до аналізу загальних тенденцій формування пасивів комерційного банку?

а) аналіз динаміки складу та оцінка власних коштів комерційного банку?

б) оцінка кредитного портфеля банку;

в) аналіз депозитної політики банку;

г) визначення величини відсотків по строкових депозитах населення;

д) оцінка обґрунтованості залучення МБК.

2. За якими показниками визначається оцінка депозитної політики комерційного банку:

а) середній строк зберігання вкладеної гривні;

б) рейтингова оцінка капіталу банку;

в) коефіцієнт використання депозитів;

г) рівень осідання коштів;

д) мінімальний розмір статутного фонду;

є) величина депозитного проценту.

3. Аналіз нормативів капіталу комерційного банку включає:

а) мінімальний розмір капіталу банку;

б) платоспроможність;

в) розрахунки коефіцієнтів доходності капіталу;

г) достатність капіталу та категорії;

д) мінімальний розмір статутного фонду;

є) гранична величина придбаних та проданих міжбанківських кредитів.

 

Тема 3. Аналіз активів банку

 

1. Аналіз активів комерційного банку включає:

а) аналіз процентної політики комерційного банку;

б) аналіз складу, обсягів і структури доходних та недоходних активів у динаміці;

в) аналіз якості “кредитного портфеля”;

г) аналіз “портфеля цінних паперів”;

д) аналіз фінансової звітності банку за попередній квартал.

2. У чому полягає аналіз якості “кредитного портфеля банку”:

а) аналіз за галузевою клієнтурою;

б) аналіз відображення послідовності надання кредитів за строками;

в) аналіз за класифікаційними видами кредитів;

г) аналіз за величиною нарахованих відсотків;

д) аналіз за видами забезпечення;

е) аналіз іммобілізованих активів.

3. Які із наступних коефіцієнтів входять до складу системи коефіцієнтів, яка узагальнює аналіз активів банку?

а) що характеризують активи за рівнем забезпеченості;

б) характеризують активи за строками та напрямами вкладень;

в) за рівнем ризиковості використання;

г) показники ділової активності за рівнем заборгованості та покриття її власними коштами.

 

Підготовка до практичних занять.

 

Підготовка до практичних занять є важливим елементом роботи студента протягом семестру. Формою контролю за рівнем підготовки студента до практичних занять є його відповіді на заняттях. Студент приймає участь у обговореннях, дискусіях, вирішує задачі та формулює до них відповідні висновки. Таке свідоме ставлення до оволодіння теоретичними і практичними знаннями дає можливість присутнім на занятті студентам можливість заробити бали. Наприкінці кожного практичного заняття викладач оцінює роботу студента на занятті та виставляє бали.

Максимальна кількість балів, яку студент очної форми навчання може набрати за роботу ( відповіді та/або виступи) на практичних заняттях становить 30. Кожне практичне заняття має свою максимальну кількість балів, які студент може набрати (максимальна кількість балів до кожного практичного заняття представлені в карті самостійної роботи студента та планах проведення практичних занять). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Таблиця

Оцінка відповідей студентів очної форми відповідно до номера заняття

Номер теми

Номер заняття

Бали на занятті

Вид роботи №1

Максимальна ціна заняття

1

1

семінар-дискусія

2

2

2

лабораторне заняття

2

3

3

лабораторне заняття

2

3

4

семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

4-5

5

лабораторне заняття

-

5

6

семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

6

7

лабораторне заняття

2

7

8

лабораторне заняття

2

 

9

семінар-розв’язання проблемних завдань

-

 

10

результати написання контрольної (модульної) роботи

 

10

11

лабораторне заняття

2

11

12

лабораторне заняття

2

12

13

семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

14

14

лабораторне заняття

-

14

15

лабораторне заняття

3

15-19

16

семінар-розв’язання проблемних завдань

3

15-19

17

семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

Всього занять (годин) та сума балів:

17 (34 години)

-

30

 

Решта 20 балів набирається студентом шляхом написання контрольної (модулю) (максимум 10 балів за модуль) та виконання самостійного поза аудиторного завдання за вибором студента (табл. 1)

 

Вибіркові види самостійної роботи студента очної форми навчання та форми контролю за їх виконанням

 

Виконання за матеріалами конкретного банку аналітично-розрахункового завдання. Аналітично-розрахункове завдання виконується студентом за матеріалами реального банку, який обирається самостійно. Здійснюється у письмовій формі, оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Необхідно проаналізувати конкретний напрям діяльності банку відповідно до вивченого матеріалу викладеного на лекціях, в підручнику та наукових публікаціях. Студент виконує завдання по одній із тем дисципліни за власним вибором. Підготовлене аналітично-розрахункове завдання обов’язково має бути захищене у викладача. Максимальна оцінка – 5 балів. Максимальна сума балів нараховується у випадку бездоганного оформлення роботи та змістовних відповідей на питання щодо теми виконаної роботи. У випадку, якщо робота оформлена неналежним чином та/або студент не може відповісти на запитання щодо теми виконаної роботи кількість балів знижується. Якщо студент не розуміє суті своєї роботи, не може відповісти на запитання, або здав роботу пізніше встановленого строку ставиться 0 балів за відповідну роботу.

 

Аналітичний (критичний) огляд публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем аналізу банківської діяльності за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу наукової новизни публікації та її теоретичного або практичного значення. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду. Підготовлений аналітичний (критичний) огляд публікацій обов’язково має бути захищеним у викладача.  Максимальна оцінка – 5 балів. Максимальна сума балів нараховується у випадку бездоганного оформлення роботи та змістовних відповідей на питання щодо теми виконаної роботи. У випадку, якщо робота оформлена неналежним чином та/або студент не може відповісти на запитання щодо теми виконаної роботи кількість балів знижується. Якщо студент не розуміє суті своєї роботи, не може відповісти на запитання, або здав роботу пізніше встановленого строку ставиться 0 балів за відповідну роботу.

 

Додаткові види роботи (науково-дослідна діяльність студента)

Студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

Участь у конференціях, олімпіадах та підготовка наукових публікацій.

Участь у конференціях, олімпіадах і підготовка наукових публікацій може бути оцінена викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни. Для отримання відповідної кількості балів (10) треба надати документи, які підтверджують участь студента в конференції чи олімпіаді або опубліковані матеріали. Наприклад, представити програму конференції, де вказано прізвище студента та назва доповіді, показати викладачеві опубліковані тези чи наукову статтю.

 

Участь в науковому студентському семінарі. Участь в науковому студентському семінарі передбачає систематичне відвідування засідань на протязі семестру, активне обговорення представлених доповідей та обов’язковий виступ з власною підготовленою доповіддю. Студент готує доповідь по проблемному питанню, яке попередньо обговорює з викладачем. Максимальна оцінка – 10 балів для студентів денної форми навчання. У разі, коли студент підготував якісну доповідь на науковий семінар і виступив з нею, він одержує 5 балів. 0 балів студент одержує у випадку, коли підготовлений матеріал не розкриває поставлену проблему, або не відповідає вимогам до доповіді на семінарі.

 

Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни “Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ” для студентів всіх форм навчання – Екзамен.

Екзамен проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, затвердженими кафедрою менеджменту банківської діяльності. Білети розроблюються на основі типового екзаменаційного білету та на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Оцінюванню на екзамені підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних завдань.

Типовий білет включає п'ять завдань. З них два теоретичні питання, один тестовий блок та два практичні завдання. Відповіді на теоретичне питання і практичні завдання оцінюються за шкалою 0—2—4—6—8—10 балів (згідно із критеріями оцінки, що наведені окремо) за кожне.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 100-бальною шкалою

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Отже, за кожне із п'яти завдань студент будь-якої форми навчання може отримати максимальну кількість – 10 балів, за виконання всіх завдань екзаменаційного білету – 50 балів.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно для студентів всіх форм навчання.

 

Критерії оцінювання завдань Екзамену (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

Кількість балів

Критерії оцінювання

1. Повна відповідь на завдання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів

 

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
 2. правильно вирішене практичне завдання та вичерпні висновки до нього;
 3. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 4. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв'язку і взаємодії;
 5. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 6. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 7. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 8. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 9. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях

2. Відповідь на завдання оцінюється в 8 балів, якщо:

 

1) у порівнянні з відповіддю на 10 балів, студент неохайно оформив роботу (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) або;

2) неточності у назвах окремих економічних категорій та понять або;

3) порушення логічної послідовності у викладенні відповіді на питання або;

4) помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді.

3. Відповідь на завдання оцінюється в 6 балів, якщо:

 

порівняно з відповіддю на найвищий бал не розкрито хоча б один з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібен для вичерпного розкриття питання),

або якщо:

при правильному розкритті змісту питання в цілому, разом з тим зроблено суттєві помилки у визначенні авторства та окремих положень теоретичних концепцій у галузі менеджменту у банку.

4. Відповідь на завдання оцінюється в 4 бали, якщо:

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

5. Відповідь на завдання оцінюється в 2 бали, якщо:

 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

 

6. Відповідь на завдання оцінюється в 0 балів, якщо:

 

порівняно з відповіддю на найвищий бал не розкрито два чи більше пункти, зазначених в вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання),

або якщо:

одночасно допущено два недоліки, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 10 балів,

або якщо:

висновки та аргументація, наведені у відповіді на питання, не відповідають правильним чи загальновизнаним, а переконливих доказів власної точки зору студента не наведено;

відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

Критерії оцінки запитань тестового блоку (5 тестів, рівні 0-2-4-6-8-10 балів):

10 балів: правильна відповідь на 5 тестів;

8 балів: правильна відповідь на 4 тести;

6 балів: правильна відповідь на 3 тести;

4 бали: правильно відповідь на 2 тести;

2 бали: правильна відповідь лише на 1 тест;

0 балів: невірна відповідь на усі тести або – відсутність відповіді.

 

Практичні завдання, що містить екзаменаційний білет, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання підкріплено правильним теоретичним обґрунтуванням та надано розгорнуті висновки;

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання підкріплено правильним теоретичним обґрунтуванням, однак не надано розгорнуті висновки;

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням) та не надані розгорнуті висновки;

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна
 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);
 • неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);
 • порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);
 • помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

 

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

 

Підсумкова оцінка за дисципліною складається з оцінок поточного контролю та оцінки екзамену (максимальна 50 і 50 відповідно).

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни «Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ» здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ЕСТS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Повторне складання (перескладання) кваліфікаційного екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Якщо студент упродовж трьох років по завершенні теоретичного курсу навчання допущений до складання кваліфікаційних екзаменів, такі екзамени складаються за білетами, що містять 10 екзаменаційних завдань.

 

 

6.2. Заочна форма навчання:

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання та оволодіння навчальним матеріалом з дисципліни “Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ”. Перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до даної навчальної програми, планові терміни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт наведено у “Карті самостійної роботи студентів” (карті СРС).

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Аналіз діяльності банків і небанківських кредитних установ”

для студентів галузі знань  Економіка та підприємництво

 спеціальності   Фінанси та кредит, спеціалазації  6508/1 Кредит

заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

1. Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності (самостійне опрацювання)

2. Аналіз власного капіталу банку

3. Аналіз зобов’язань банку

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

2.

4. Загальний аналіз активних операцій банку

5. Аналіз кредитних операцій банку

6. Аналіз операцій банку з цінними паперами

7. Аналіз валютних операцій банку

8. Аналіз інших активно-пасивних операцій (самостійне опрацювання)

9. Аналіз банківських послуг (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

3

3.

10. Аналіз доходів і витрат банку

11. Аналіз прибутку і рентабельності банку

12. Аналіз ліквідності банку

13. Аналіз банківських ризиків (самостійне опрацювання)

14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

4.

15.  Аналіз діяльності кредитної спілки

16. Аналіз діяльності лізингової компанії

17. Аналіз діяльності ломбарду

18. Аналіз діяльності інституту спільного інвестування (самостійне опрацювання)

19. Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

2

6-9

Теми 1-10 (під час екз сесії)

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

5

Всього за відповіді на контактних заняттях

20

За виконання контрольних (модульних) завдань

 

5.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточна контрольна (модульна) робота

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання

письмова

31.01.2015 р.

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

(10 зміст +10 захист)

20

За виконання завдань самостійної роботи за вибором (одного завдання)

 

 

 

 

 

1. Аналітичний (критичний) огляд публікацій (письмовий огляд з захистом)     

2. Виконання за матеріалами конкретного банку аналітично-розрахункового завдання (з захистом)

письмова

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних завдань самостійної роботи

25

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

 

 • участь у конференціях або підготовка наукових публікацій*
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

Разом

50

                   

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Порядок поточного  оцінювання знань

 

Для студентів заочної форми навчання поточний контроль проводиться на контактних заняттях і у процесі перевірки виконання самостійного домашнього індивідуального завдання та позааудиторних самостійних завдань для самостійного опрацювання.

Порядок поточного оцінювання знань для студентів заочної форми навчання наведено в таблиці.

 

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ І НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ» ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Види робіт,
що підлягають контролю (заочна форма)

Бальна шкала за формами навчання

Обов’язкові

Контактні заняття

25

Виконання і захист завдань самостійної роботи

 

Самостійнє домашнє завдання, що має статус обов’язкового  (зміст та захист)

20

Самостійні позааудиторні — не збільшують максимальну суму балів 50

Виконання за матеріалами конкретного банку аналітично-розрахункового завдання та його захист

5

Аналітичний (критичний) огляд публікацій та його захист

5

Максимальна сума балів основні та вибіркові види самостійної роботи

25

Додаткові (науково-дослідна діяльність студента)

 • участь у конференціях або підготовка наукових публікацій*
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

Всього балів за семестр

50

 

Таким чином, студент заочної форми навчання зобов’язаний здійснювати роботу протягом семестру так, щоб отримати максимальну кількість балів по обов’язковим формам поточного контролю. За бажанням, студент може приймати участь у вибіркових формах контролю, але із погодженням з викладачем.

 

 

 

Обовязкові види самостійної роботи студента та форми контролю за їх виконанням

Контактні заняття.

Контактні заняття студентів заочної форми оцінюються залежно від видів робіт, що виконуються на цих заняттях відповідно до плану занять та карти самостійної роботи, а саме:

- Міні-лекція (під час установчої сесії) оцінюється відповідно до якості конспекту відповідної лекції (шкала 0–0,5–1 бал)

- Семінар-вирішення ситуаційних вправ (під час установчої сесії) – стандартна шкала (шкала 0–1–2–3–4 бали), оцінка визначається на кожному відповідному занятті

- Семінар- вирішення ситуаційних вправ (під час екзаменаційної сесії) – спрощена шкала (шкала 0–3–4–5 балів), оцінка виставляється за відповіді та вирішення практичних завдань на всіх заняттях в день, що передує екзамену.

- Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (під час установчої сесії) – студент виконує два письмових завдання за шкалою 0-1-2 та 0-1-2-3 балів за відповідні завдання.

 

Контроль на міні-лекції здійснюється викладачем шляхом перевірки якості конспекту лекції (контактні заняття заочної форми навчання). Максимальна оцінка – 1 бал –виставляється за розбірливий і охайний конспект, що містить всі дефініції, які викладач визнав за потрібне до конспектування на міні-лекції. Відповідно, ця оцінка може бути зниженою на 0,5 балів за кожну змістовну помилку чи факт неохайності конспекту і становити 0,5 або 0 балів.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота виконується студентами заочної форми в аудиторії під час контактних занять. Містить два практичних завдання, що ідентичні за змістом практичним завданням, які є складовими екзаменаційного білету. Приклади відповідних завдань містяться у відповідному розділі. Робота виконується самостійно за дві академічні години (одне заняття) і оцінюється за два письмових завдання за шкалою 0-1-2 та 0-1-2-3 балів за відповідні завдання.

Кожне завдання оцінюється відповідно до зазначених критеріїв:

Максимальна сума у 3 бали знижується до 2 балів за неповну відповідь, до 1 бали за неповну відповідь із грубими помилками та до 0 балів — у випадку невірної відповіді. Також до 2 балів знижується оцінка у випадку математичної помилки у розв’язанні або логічної помилки у викладенні висновків. У випадку, якщо розв’язання завдання може мати декілька варіантів, студент має аргументувати свою позицію, та стисло навести інші шляхи розв’язання ситуації – інакше сума балів також знижується. Практичне завдання оцінюється у 0 балів, якщо характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка виконує роботу, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді та/або у розрахунках.

 

Під час екзаменаційної сесії, проведення контактних занять із студентами заочної форми навчання, оцінка за відповіді та вирішення практичних завдань виставляється не більше одного разу для окремого студента за шкалою 0-3-4-5 балів за підсумком всіх контактних занять (три заняття), які проводяться в один день - згідно рівня знань, який продемонстрований студентом (таблиця)

Шкала оцінок на контактних заняттях під час екзаменаційної сесії

(заочна форма навчання)

Оцінка за 10-бальною шкалою

рівень знань

Характеристика

5

відмінний

Вільне володіння теоретичним матеріалом, активна участь у дискусіях та обговореннях, вірне вирішення розрахункової задачі або ситуації.

4

добрий

Вільне володіння теоретичним матеріалом, активна участь у дискусіях та обговореннях, вирішення розрахункової задачі або ситуації з несуттєвими помилками.

3

задовільний

Володіння основними теоретичними поняттями, неактивна участь у дискусіях та обговореннях, володіння в цілому методикою вирішення задач та ситуації але допущення помилок.

0

незадовільний

Незнання основних теоретичних понять (за термінологічним словником, що є в навчальному посібнику) та неактивна участь у дискусіях та обговореннях, невміння віршувати типові задачі та ситуації.

 

 

Самостійні домашні індивідуальні завдання виконуються студентами заочної форми навчання. Виконання домашнього індивідуального письмового завдання належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. Інші види самостійної роботи студентів заочної форми навчання є вибірковими і виконуються за його власною ініціативою.

За виконання індивідуального завдання студент заочної форми навчання може набрати максимально 20 балів. Письмове індивідуальне завдання виконується розв’язанням  двох завдань, що виконується студентом відповідно до варіанту. Якість виконаних індивідуальних завдань оцінюються за шкалою 0–3–4–5 бали. Захист завдань здійснюється за графіком «Дня заочника», шляхом проведення співбесіди з викладачем за шкалою 0–3–4–5 бали. Це становитиме максимальну суму балів за 2 завдання у 10 балів та за захист у 10 балів (загальна максимальна сума балів за самостійне домашнє індивідуальне завдання –20 балів).

 

 

Завдання для самостійного домашнього індивідуального завдання

(контрольна робота для заочної форми навчання)

 

Варіант виконання  самостійного домашнього індивідуального завдання, що має статус обов’язкового, визначається студентом заочної форми самостійно згідно таблиці:

І варіант

А, Б, В

ІІ варіант

Г, Д, Е, Є

ІІІ варіант

Ж, З, І, Ї, Й

ІV варіант

К, Л, М

V варіант

Н, О, П

VІ варіант

Р, С, Т

VIІ варіант

У, Ф, Х

VIIІ варіант

Ц, Ч, Ш

ІХ варіант

Щ, Ю, Я

 

І варіант (А, Б, В)

 

Задача 1. На основі даних балансу комерційного банку проаналізувати структуру пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період за формою таблиці.

                                                                                                      

Структура власних і залучених коштів банку

 

Показники

2014р.

2015р.

Темпи зміни за період, %

 

сума

 

 питома вага, %

сума

питома вага,  %

 
 1. Власні кошти
 2. Залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 
 1. Власний капітал банку

 

 

Показники

 

2014р.

2015р.

відхилення

 

абсолютне

    в %

 

 

сума

 

питома вага, %

сума

питома вага,  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

Структура залучених коштів

Показники

 

 

2014р.

2015р.

відхилення

 

сума

 

 питома вага, %

сума

питома вага,  %

абсолютне

    в %

 

 

 

 

 

1. Залучені кошти

 

 

 

 

1. Депозити до вимоги

2. Строкові депозити

3. Вклади населення

4. Міжбанківські кредити

5 Інші (різні види

   кредиторів)

   всього

 

 

 

 

 

Разом залучених коштів

 

 

 

 

 

Всього пасивів банку

 

 

 

 

 

                     

 

Задача 2.

Визначити валютну позицію банку за доларами та євро, використовуючи наведені в таблиці дані. Як вплине на прибуток банку підвищення курсу євро з 28,90 до 29,45 грн.?

 

БАЛАНС (млн.грн)

Активи

Сума

Пасиви

Сума

Касса

12

Депозити

48

Кредити (в доларах)

52

Депозити (в доларах)

32

Кредити  (в євро)

17

Депозити (в євро)

29

Кредити

46

МБК

28

Цінні папери (в доларах)

25

МБК (в доларах)

17

Цінні папери (в євро)

23

МБК (в євро)

21

Всього:

175

 

175

 

 

ІІ варіант (Г, Д, Е, Є)

Задача 1. За даними, що наводяться в слід. таблиці, розрахувати та проаналізувати окремі показники депозитної політики банку. Виконати факторний аналіз зміни цих показників.

 

Аналіз депозитної політики банку

 

ПОКАЗНИКИ

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Абсолютне

відносне

1. Середній залишок вкладів, грн.  2.Оборот по видачі вкладів, гри.

3. Кількість днів у періоді

4. Середній термін зберігання

вкладених гривень за розрахунком:

(рядок І х рядок З)

        рядок 2

5. Залишок вкладів на кінець ро­ку,

    грн.

6. Залишок вкладів на початок

 

    року, грн.

7. Надходження на вклади, гри.

8. Рівень осідання коштів, що на­дійшли в депозитні вклади, за розрахунком:

(рядок 5-рядок 6) 100

рядок 7

 

9. Середня заборгованість по

    кредитах, грн.

10. Середні залишки по всіх по­ 

     позичених ресурсах, грн.

 1. Коефіцієнт використання

депозитів (рядок 9 : рядок 10)

 

 

Задача 2.

Проаналізувати рівень осідання грошових коштів та тривалість зберігання коштів на поточному рахунку клієнта банку (підприємства).

Аналіз рівня осідання грошових коштів на поточному рахунку підприємства

(тис. грн.)

Показник

І місяць

ІІ місяць

ІІІ місяць

Всього

Надходження за період

1100

1200

1 250

 

Кількість днів в періоді

22

21

23

 

Середньоденні надходження

 

 

 

 

Сума залишків за період

180

200

300

 

Середньоденний залишок

 

 

 

 

Оборот за видачею коштів

920

1000

950

 

Середньоденний оборот за видачею коштів

 

 

 

 

Рівень осідання коштів, %

 

 

 

 

Тривалість зберігання, днів

 

 

 

 

 

 

ІІІ варіант (Ж, З, І, Ї, Й)

Задача 1. Використовуючи дані балансу банку, виконати аналіз обсягів, динаміки та структури активів банку у звітному, базисному періодах та їх зміни за формою таблиці. .

 

Структура активів

 

 

Види активів

 

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення від минулого року

грн.

 

питома вага,%

грн.

 

питома вага,%

абсо

лютне

   %

І. Активи, що приносять доход

1. Кредити-всього (видані кошти)

1.1. Короткострокові юрид. особам

1.2. Довгострокові юрид. особам

1.3. Фізичним особам

 1. Кредити в інвалюті юрид.

       особам

 1. Кредити в інвалюті фізичним    особам

 

1.6. Міжбанківські кредити

1.7. Прострочені кредити

 

1.8. Пролонговані

 

2. Високоризикові вкладення і  

      участь

2.1. Цінні папери, паї, акції, прид       бані банком

2.2. Факторинг

2.3. Лізинг

2.4. Участь у господарській

       діяльності інших підприємств

 

Разом доходних (рядок 1 + рядок 2)

 

II. Активи, що не приносять доходу

1. Грошові кошти в касі в

національній валюті

2. Те саме в інвалюті

3.Кореспондентські рахунки в

   інших банках

- в національній валюті

- в інвалюті

4. Безпроцентні кредити

5. Капіталізовані активи

- основні засоби

- нематеріальні активи

- капітальні вкладення

- господарські й малоцінні 

      матеріали

6. Дебітори

 

7. Інші активи

міжфіліальні обіги

валютна позиція банку

затрати майбутніх періодів

нараховані, але не сплачені затрати

8. Збитки

 

Разом, що не приносять доходу

 

Всього активів (рядок 1 + рядок П)

 

             

 

Задача 2. Визначити вартість ресурсів кредитної спілки, проаналізувати її зміну та зробити відповідні висновки, а також розрахувати вплив факторів на зміну загальної вартості усіх ресурсів кредитної спілки.

 

Показник

Базовий період

Звітний період

Відхилення абсолютне

1

Середні залишки депозитів за рік, тис. грн.

8521

6415

 

2

Сплачені відсотки за депозитами, тис. грн.

1684

1080

 

3

Вартість строкових депозитів, %

 

 

 

4

Середні залишки залучених від банків кредитів за рік, тис. грн.

10315

21630

 

5

Сплачені відсотки за залученими від банків кредитами, тис. грн.

2630

5438

 

6

Вартість залучених від банків кредитів, %

 

 

 

7

Середньорічні залишки зобов’язань, на які нараховуються відсотки, тис. грн.

 

 

 

8

Сплачені відсотки за усіма платними зобов’язаннями, тис. грн.

 

 

 

9

Вартість усіх платних зобов’язань, %

 

 

 

 

 

ІV варіант (К, Л, М)

Задача 1. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збитки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру затрат комерційного банку в цілому по їх групах (напрямках) за формою таблиці. .                                 

 

                                           

Динаміка та структура груп (напрямків) затрат банку

Група (напрямок)

затрат

 

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Структурне відхилення

 

 

Сума

 

питома вага,%

 

сума

 

питома вага, %

 

абсо­лютне

 

%

 

1.Процентні затрати

2. Комісійні затрати

3.Інші банківські опе-

раційні  затрати (штрафи, пені за банківськими операціями)

4. Інші небанківські опе­раційні затрати (утримання персоналу, аудит тощо)

5. Відрахування в резерви

6. Непередбачені

затрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

Задача 2. Розрахувати швидкість обертання кредитних вкладень, середню тривалість одного кредитного обороту в днях, коефіцієнт надання кредитів та визначити умовне залучення або вивільнення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості обертання кредитних вкладень. Зробити відповідні висновки. 

Показник

Базисний

період

Звітний
період

Відхи-

лення

1. Залишок кредитних вкладень на початок періоду

75 000

 

 

2. Кредитовий оборот, тис. грн.

105 500

195 000

 

3. Дебетовий оборот, тис. грн.

125 700

215 700

 

4. Залишок кредитних вкладень на кінець періоду

 

 

 

5. Швидкість обертання кредитних вкладень (кількість оборотів)

 

 

 

6. Тривалість одного кредитного обороту, днів

 

 

 

7. Коефіцієнт надання кредитів

 

 

 

8. Умовне вивільнення або залучення кредитних ресурсів в оборот унаслідок зміни швидкості обертання кредитів

х

 

х

 

 

V варіант (Н, О, П)

Задача 1. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збитки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру доходів в цілому, по їх групах (напрямках) за формою табл.

 

Динаміка та структура груп (напрямків) доходів

Група (напрямок)

затрат

 

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Структурне відхилення

 

 

сума

 

питома

вага,%

сума

 

питома

вага,%

абсо­лютне

  %

 

1. Процентні доходи

2. Комісійні доходи

3. Прибуток (збиток) від торговельних операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші банківські операційні доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Інші небанківські операційні доходи­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б. Зменшення резервів за заборгованістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Непередбачені доходи

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Задача 2

Визначити вартість ресурсів банку, проаналізувати її зміну та зробити відповідні висновки, а також розрахувати вплив факторів на зміну загальної вартості усіх ресурсів банку. 

Вид
залучених
ресурсів

Базисний період

Звітний період

 

Відхилення по вартості ресурсу

Середні залишки, тис. грн.

Витрати на залучення ресурсу, тис. грн.

 

Вартість

ресурсу, %

Середні
залишки, тис. грн.

Витрати на залучення ресурсу, тис. грн.

 

Вартість

ресурсу, %

1. Депозити до запитання

15 000

500

 

17 000

550

 

 

2. Депозити строкові юридичних осіб

10 000

2 000

 

12 000

1 850

 

 

3. Строкові депозити фізичних осіб

12 000

2 500

 

15 000

2 100

 

 

4. МБК

20 000

12 000

 

25 000

14 000

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ варіант (Р, С, Т)

Задача 1. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збитки комерційного банку» визначити показники динаміки і структуру одержуваних прибутків за основними каналами їх одержання та зробити (або виконати) описовий їх аналіз про тенденції, що склалися, та роль і значущість окремих видів діяльності. Показники узагальнити в таблиці.

 

Загальна оцінка динаміки і структури прибутку

 

Вид прибутку

 

За минулий рік

За звітний

рік

Відхилення

 

сума

 

питома вага, %

сума

питома вага, %

абсо­лютне

Темп зростан

ня, %

 1. Від процентних операцій - всього

 в т.ч.

1.1. за коштами, розміщеними в НБУ

1.2. за коштами, розміщеними в бан­ківському секторі — всього

1.3. за операціями з клієнтами банку

 1. за цінними паперами

 2.  Від комісійних операцій — всього в т.ч.

2.1. за операціями з банками

2.2. за операціями з клієнтами

3.  Прибуток (збиток) від торговель­них операцій

4. Прибуток (збиток) від інших опе­рацій

5. Балансовий прибуток (прибуток / збиток) до сплати податку (рядки 1+2+3+4)

6. Податок на прибуток

7.Чистий прибуток (збиток) (рядок

      5-рядок б)

 

             

 

Задача 2.

 

За наведеними даними зробити факторний аналіз доходів банку за інвестиційними операціями з цінними паперами. Побудувати трифакторну модель. Визначити який фактор мав найбільш вагоме значення у зміні доходів банку за інвестиційними операціями з цінними паперами та зробити відповідні висновки.

Показник

Базовий період

Звітний період

Відхилення

1. Середня облікова вартість

10

9

 

2. Кількість цінних паперів за період, шт.

35000

45000

 

3. Облікова вартість усіх цінних паперів

 

 

 

4. Доходи за інвестиційними цінними паперами

 

 

 

5. Дохід на 1 грн. облікової вартості цінних паперів

0,15

0,20

 

 

 

VIІ варіант (У, Ф, Х)

Задача 1. За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збитки комерційного банку» бухгалтерського балансу та даних попередніх таблиць зробити розрахунки та аналіз показників, що характеризують рівень прибутковості (рентабельності) різного виду вкладень банку — в активи, у статутний капітал, у власний капітал, а також відносно всіх затрат банку. Дані для висновків узагальнити в таблиці.

Показники рівня прибутковості (рентабельності)

 

Показники

 

Роки

 

Відхилення

абсолютне

         %

Прибуток після оподаткування, грн.

Активи балансу (середньорічна вартість), грн.

Витрати банку, грн.

Власний капітал (середньорічна вартість), грн.

Статутний капітал, грн.

Рентабельність активів — дохід на активи (ряд­ки 1 : 2). %

Рентабельність власного капіталу — норма прибутку (рядки 1 : 4), %

Рентабельність статутного капіталу (рядки 1:5), %

 Рентабельність діяльності (рядки 1 : 3), %

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2.

За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на загальний обсяг сплачених банком процентів за депозитами. Побудувати трифакторну модель. Зробити відповідні висновки.

Показник

Базисний період

Звітний період

Відхилення

абсолютне

1.  Проценти, сплачені за депозитами

 

 

 

2.   Загальний обсяг депозитів за період, тис.грн.

 

 

 

3.   Кількість вкладників (депозитних договорів)

1250

1380

 

4.  Річна процентна ставка

19

22,5

 

5.  Середня сума одного депозиту, грн.

4200

3450

 

 

 

VIIІ варіант (Ц, Ч, Ш)

 

Задача 1. На основі даних балансу комерційного банку проаналізувати структуру пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період за формою таблиці.

                                                                                                       

Структура власних і залучених коштів банку

 

Показники

2014р.

2015р.

Темпи зміни за період, %

 

сума

 

 питома вага, %

сума

питома вага,  %

 
 1. Власні кошти
 2. Залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 
 1. Власний капітал банку

 

 

Показники

 

2014р.

2015р.

відхилення

 

абсолютне

    в %

 

 

сума

 

питома вага, %

сума

питома вага,  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

Структура залучених коштів

Показники

 

 

2014р.

2015р.

відхилення

 

сума

 

 питома вага, %

сума

питома вага,  %

абсолютне

    в %

 

 

 

 

 

1. Залучені кошти

 

 

 

 

1. Депозити до вимоги

2. Строкові депозити

3. Вклади населення

4. Міжбанківські кредити

5 Інші (різні види

   кредиторів)

   всього

 

 

 

 

 

Разом залучених коштів

 

 

 

 

 

Всього пасивів банку

 

 

 

 

 

                     

 

Задача 2.

Навести методику розрахунку та розкрити економічний зміст показників прибутковості активів, прибутковості капіталу, мультиплікатора капіталу. Розрахувати усі зазначені в таблиці показники, проаналізувати їх динаміку та зробити відповідні висновки.

Показники

 Попередній рік

 Звітний рік

Відхилення

(+,-)

у %

Чистий прибуток, тис. грн.

17 000

20 000

 

 

Залучені та позичені кошти, тис.грн.

300 000

350 000

 

 

Процентні витрати, тис. грн.

37 000

45 000

 

 

Капітал банку, тис. грн.

 

 

 

 

Мультиплікатор капіталу

 

 

 

 

Середня процентна ставка за зобов’язаннями банку, %

 

 

 

 

Активи, тис. грн.

390 000

400 000

 

 

Прибутковість активів ROA, %

 

 

 

 

Прибутковість капіталу ROE, %

 

 

 

 

 

 

 

ІХ варіант (Щ, Ю, Я)

 

Задача 1. За даними, що наводяться в слід. таблиці, розрахувати та проаналізувати окремі показники депозитної політики банку. Виконати факторний аналіз зміни цих показників.

 

Аналіз депозитної політики банку

 

ПОКАЗНИКИ

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Абсолютне

відносне

1. Середній залишок вкладів, грн.  2.Оборот по видачі вкладів, гри.

3. Кількість днів у періоді

4. Середній термін зберігання

вкладених гривень за розрахунком:

(рядок І х рядок З)

        рядок 2

5. Залишок вкладів на кінець ро­ку,

    грн.

6. Залишок вкладів на початок

 

    року, грн.

7. Надходження на вклади, гри.

8. Рівень осідання коштів, що на­дійшли в депозитні вклади, за розрахунком:

(рядок 5-рядок 6) 100

рядок 7

 

9. Середня заборгованість по

    кредитах, грн.

10. Середні залишки по всіх по­ 

     позичених ресурсах, грн.

 1. Коефіцієнт використання

депозитів (рядок 9 : рядок 10)

 

 

 

Задача 2. Визначити дохідність продуктивних активів кредитної спілки, проаналізувати її зміну та зробити відповідні висновки, а також розрахувати вплив факторів на зміну загальної дохідності усіх продуктивних активів кредитної спілки.

 

Показник

2014 р.

2015 р.

Відхи­лення

(+, −)

1

Середньорічні залишки за кредитами членам, тис. грн.

18405

23145

 

2

Отримані відсотки за кредитами членам, тис. грн.

3129

3708

 

3

Дохідність кредитів членам, %

 

 

 

4

Середньорічні залишки за кредитами іншим

кредитним спілкам, тис. грн.

1333,5

1 860

 

5

Отримані відсотки за кредитами іншим

кредитним спілкам, тис. грн.

106,5

177

 

6

Дохідність кредитів іншим кред. спілкам, %

 

 

 

7

Середньорічні залишки депозитів в банках, тис. грн.

11775

6487,5

 

8

Отримані відсотки за депозитами в банках, тис. грн.

1000,5

811,5

 

9

Дохідність коштів розміщених

на банківських депозитах, %

 

 

 

10

Середньорічні залишки за державними ЦП, тис. грн.

750

1050

 

11

Отримані доходи за державними ЦП, тис. грн.

60

84

 

12

Дохідність державних цінних паперів, %

 

 

 

13

Середньорічні залишки продуктивних активів, тис. грн.

 

 

 

14

Отримані доходи за продуктивними активами, тис. грн.

 

 

 

15

Дохідність продуктивних активів, %

 

 

 

 

Основні вимоги до оформлення самостійного домашнього індивідуального завдання:

- надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля та інтервали, листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис;

- титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «» (на матеріалах банку «назва»);

- робота набирається на комп’ютері;

- робота підшивається у папку-скорозшивач.

- термін виконання — за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Виконане самостійне домашнє індивідуальне завдання передається на кафедру не пізніше одного календарного місяця до початку екзаменаційної сесії. Викладач оцінює самостійне домашнє індивідуальне завдання протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу. Роботи, передані із запізненням, лаборантами кафедри не приймаються і передаються викладачеві особисто під час контактних занять. Подані заздалегідь індивідуальні завдання мають перевагу під час захисту. За порушення строків подання завдання викладач може знизити наполовину суму балів за зміст роботи.

 

Самостійні позааудиторні завдання, що мають статус вибіркових

 

Виконання за матеріалами конкретного банку аналітично-розрахункового завдання. Аналітично-розрахункове завдання виконується студентом за матеріалами реального банку, який обирається самостійно. Здійснюється у письмовій формі, оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Необхідно проаналізувати конкретний напрям діяльності банку відповідно до вивченого матеріалу викладеного на лекціях, в підручнику та наукових публікаціях. Студент виконує завдання по одній із тем дисципліни за власним вибором. Підготовлене аналітично-розрахункове завдання обов’язково має бути захищене у викладача. Максимальна оцінка – 5 балів. Максимальна сума балів нараховується у випадку бездоганного оформлення роботи та змістовних відповідей на питання щодо теми виконаної роботи. У випадку, якщо робота оформлена неналежним чином та/або студент не може відповісти на запитання щодо теми виконаної роботи кількість балів знижується. Якщо студент не розуміє суті своєї роботи, не може відповісти на запитання, або здав роботу пізніше встановленого строку ставиться 0 балів за відповідну роботу.

 

Аналітичний (критичний) огляд публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем аналізу банківської діяльності за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу наукової новизни публікації та її теоретичного або практичного значення. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду. Підготовлений аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій обов’язково має бути захищеним у викладача.  Максимальна оцінка – 5 балів. Максимальна сума балів нараховується у випадку бездоганного оформлення роботи та змістовних відповідей на питання щодо теми виконаної роботи. У випадку, якщо робота оформлена неналежним чином та/або студент не може відповісти на запитання щодо теми виконаної роботи кількість балів знижується. Якщо студент не розуміє суті своєї роботи, не може відповісти на запитання, або здав роботу пізніше встановленого строку ставиться 0 балів за відповідну роботу.

 

Обов’язковість захисту самостійних домашніх письмових робіт.

Всі самостійні домашні письмові роботи, що передаються студентами, підлягають обов’язковому захисту в терміни, що визначені в карті СРС. Захист полягає в доведенні студентом самостійності виконання роботи шляхом відповідей на змістовні питання, що характеризують зміст роботи. За невпевнене розуміння змісту власної роботи студент може бути позбавлений частини балів та отримати незадовільну оцінку (0) у випадку повного нерозуміння змісту роботи. Невиконання термінів представлення та захисту робіт з вини студента має наслідки у вигляді незадовільної оцінки (0) за відповідну роботу.

 

Додаткові роботи

Участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності (роботі конференцій, підготовці наукових публікацій) – максимально заохочується: студентам заочної форми – 10 балами.

Участь у конференції оцінюється для студентів заочної форми у 10 балів, незалежно від отриманого призового місця або заохочення по результатах конференції. Викладачу надаються матеріали конференції (або програма конференції), де студент зазначений як доповідач. У випадку підготовки матеріалів до майбутньої конференції, максимальний бал виставляється у випадку належного оформлення матеріалів та може бути знижений на 2 бали за кожну змістовну помилку чи помилку у оформленні (якщо балів виходить менше 6 – застосовується оцінка 0 балів).

Наукова публікація студента заочної форми оцінюється у 10 балів у випадку публікації у виданні, що визнане фаховим, та 8 балів у нефаховому виданні. Викладач може також оцінити, на свій розсуд, проект такої публікації, що готовий до передання до відповідної редакції (за шкалою 0–6–8–10 балів відповідно до якості згідно вимог до фахових наукових публікацій). Для оцінки публікація подається скріпленою у швидкозшивачі у вигляді ксерокопії із титульним аркушем (зазначаються дані про студента, місце та час здійснення публікації, назва дисципліни «Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ», до проблематики якої відноситься публікація).

 

Всі бали, що отримані студентом під час поточного контролю, підсумовуються. Загальна сума балів поточного контролю при цьому не може перевищувати 50 балів для студентів заочної форми.

 

 

Порядок підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

 

Підсумкова форма оцінювання знань з дисципліни “Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ” для студентів всіх форм навчання – Екзамен.

Екзамен проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, затвердженими кафедрою менеджменту банківської діяльності. Білети розроблюються на основі типового екзаменаційного білету та на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

 

Оцінюванню на екзамені підлягають

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних завдань.

 

Типовий білет включає п'ять завдань для денної та заочної форми навчання. З них два теоретичні питання, один тестовий блок, що складається з п’яти тестів, та два практичні завдання. Відповіді на теоретичне питання і практичні завдання оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів за кожне.

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 10-бальною шкалою

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Критерії оцінювання завдань Екзамену (рівні 0-2-4-6-8-10 балів) такі:

Кількість балів

Критерії оцінювання

1. Повна відповідь на завдання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів

 

 1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
 2. правильно вирішене практичне завдання та вичерпні висновки до нього;
 3. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 4. вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв'язку і взаємодії;
 5. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 6. уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 7. демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 8. використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 9. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях

2. Відповідь на завдання оцінюється в 8 балів, якщо:

 

1) у порівнянні з відповіддю на 10 балів, студент неохайно оформив роботу (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) або;

2) неточності у назвах окремих економічних категорій та понять або;

3) порушення логічної послідовності у викладенні відповіді на питання або;

4) помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді.

3. Відповідь на завдання оцінюється в 6 балів, якщо:

 

порівняно з відповіддю на найвищий бал не розкрито хоча б однин з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібен для вичерпного розкриття питання),

або якщо:

при правильному розкритті змісту питання в цілому, разом з тим зроблено суттєві помилки у визначенні авторства та окремих положень теоретичних концепцій у галузі менеджменту у банку.

4. Відповідь на завдання оцінюється в 4 бали, якщо:

висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

5. Відповідь на завдання оцінюється в 2 бали, якщо:

 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

 

6. Відповідь на завдання оцінюється в 0 балів, якщо:

 

 1. порівняно з відповіддю на найвищий бал не розкрито два чи більше пункти, зазначених в вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання),
 2. або якщо:
 3. одночасно допущено два недоліки, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 10 балів,
 4. або якщо:
 5. висновки та аргументація, наведені у відповіді на питання, не відповідають правильним чи загальновизнаним, а переконливих доказів власної точки зору студента не наведено;
 6. характер відповіді дає підстави стверджувати, що студент, який складає Екзамен, неправильно зрозумів зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповідає на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

 

 

На тестовий блок оцінювання відбувається наступним чином:

 • за 5 правильних тестів – 10 балів;
 • за 4 правильних тести – 8 балів;
 • за 3 правильних тести – 6 балів;
 • за 2 правильний тести – 4 бали;
 • за 1 правильний тест – 2 бали;
 •  за 0 правильних тестів – 0 балів.

 

Отже, за кожне із п'яти завдань студент будь-якої форми навчання може отримати максимальну кількість – 10 балів, за виконання всіх завдань екзаменаційного білету – 50 балів.

 

Практичне завдання, що містить екзаменаційний білет, оцінюються за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів.

10 - (ВІДМІННИЙ РІВЕНЬ). Повна відповідь на питання (найвища якість письмового завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання підкріплено правильним теоретичним обґрунтуванням та зроблені розгорнуті висновки;

8 - (ДОБРИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • студент не зробив розгорнуті висновки;

6 - (ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 6 балів, якщо:

 • завдання вирішено повністю з точки зору математичного розрахунку
 • хід розв’язання не підкрепено правильним теоретичним обґрунтуванням (або підкреплено помилковим теоретичним обґрунтуванням). Не зроблені розгорнуті висновки;

4 - (НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • математичний розрахунок помилковий, хоча необхідна формула вказана вірна
 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;

2 - (МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по-суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

0 - (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ). Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відповідь відсутня або здійснена не на те питання, що було потрібно.

 

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи (не загальноприйнятні скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (зниження на 2 бали);
 • неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (зниження на 2 бали);
 • порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання (зниження на 2 бали);
 • помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у відповіді (зниження на 2 бали).

 

Під час написання письмового контрольного завдання студенти повинні виконувати його самостійно. У разі, коли викладач має підстави сумніватись у самостійності виконання письмового завдання (використання шпаргалок, підказок, засобів зв’язку тощо), студент позбавляється права подальшого написання роботи з отриманням загальної оцінки за письмову роботу 0 балів.

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно для всіх форм навчання.

 

Підсумкова оцінка за дисципліною складається з оцінок поточного контролю та оцінки екзамену, але не може перевищувати 100 балів.

Оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з навчальної дисципліни «Аналіз діяльності банківських і небанківських кредитних установ» здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням її у шкалу ЕСТS та традиційну 4-х бальну для фіксації оцінки у відповідних документах в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Повторне складання (перескладання) кваліфікаційного екзамену з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Якщо студент упродовж трьох років по завершенні теоретичного курсу навчання допущений до складання кваліфікаційних екзаменів, такі екзамени складаються за білетами, що містять 10 екзаменаційних завдань.

 

 

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Задачі до екзаменаційних білетів

 

Частина I.    Задачі до курсу «Аналіз банківської діяльності»

 

 1. За даними звіту про прибутки визначити рентабельність від процентних операцій і розкрити як вони характеризують банк.
 2. За даними балансу банку розрахувати суму невідкорегованого капіталу та капіталу банку і розкрити, як вони характеризують банк.
 3. За даними балансу банку обчислити норматив платоспроможності, без перерахунку активів зважених на коефіцієнти ризику і розкрити, як він характеризує банк в даному випадку.
 4. За даними балансу банку розрахувати норматив достатності капіталу і розкрити, як він характеризує банк у даному випадку.
 5. За даними звіту про прибутки і збитки визначити обсяг прибутку та рентабельність від комісійних операцій і розкрити, як вона характеризує рівень ефективності управління банком.
 6. За даними балансу банку розрахувати норматив миттєвої ліквідності і охарактеризувати можливості банку.
 7. За даними балансу банку розрахувати норматив загальної ліквідності і охарактеризувати можливості банку щодо цього.
 8. За даними балансу банку розрахувати норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку і дати його оцінку.
 9. За даними балансу банку розрахувати норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик і дати оцінку яка склалася.
 10. За даними балансу банку розрахувати норматив інвестування і охарактеризувати рівень його ділової активності.
 11. За даними балансу банку визначити коефіцієнт співвідношення позик та депозитів і дати оцінку ситуації, що склалася.
 12. За даними балансу банку визначити коефіцієнт співвідношення доходних активів до загальних активів та розкрити, що він характеризує в даному випадку.
 13. За даними звіту про прибутки та збитки, та балансу банку розрахувати дохід на активи (рівень їх рентабельності) і дати оцінку його рівня.
 14. За даними звіту про прибутки та збитки та балансу банку розрахувати дохід на капітал (рівень його рентабельності) і дати оцінку досягнутого рівня.
 15. За даними звіту про прибутки та збитки та балансу банку розрахувати чистий спред і дати оцінку його рівня.
 16. За даними звіту про прибутки та збитки та балансу банку розрахувати чисту процентну маржу і дати оцінку її рівня.
 17. За даними балансу банку обчислити коефіцієнт надійності (автономії) - як співвідношення власного капіталу до залучених коштів та розкрити, що він характеризує в даному випадку.
 18. За даними балансу банку розрахувати коефіцієнт захищеності власного капіталу - співвідношення капіталізованих активів і власного капіталу та розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 19. За даними балансу банку розрахувати коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і асоційовані компанії та розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 20. За даними балансу банку визначити коефіцієнт кредитної активності та розкрити, що показує його рівень в даному випадку.
 21. За даними балансу банку розрахувати коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів та розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 22. За даними балансу банку обчислити коефіцієнт мультиплікатора капіталу (ступінь покриття активів) акціонерним капіталом і розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 23. За даними звіту про прибутки та збитки, та балансу банку, розрахувати рентабельність активів та витрат банку і розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 24. За даними звіту про прибутки та збитки, та балансу банку, обчислити рентабельність власного і акціонерного капіталу і розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 25. За даними звіту про прибутки і збитки ,і виходячи із середньорічної чисельності працівників банку в кількості 99 чоловік, розрахувати продуктивність їх праці по доходу і чистому прибутку і розкрити, що характеризують їх рівні в даному випадку.
 26. За даними балансу банку обчислити коефіцієнт участі власного капіталу в формуванні активів (достатність капіталу) і розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 27. За даними балансу банку визначити коефіцієнт інвестицій в доходних активах і розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 28. За даними балансу банку розрахувати коефіцієнт проблемних кредитів кредитного портфелю і розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.
 29. За даними балансу банку розрахувати коефіцієнт простроченої заборгованості по кредитах і розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.

30. За даними балансу банку обчислити коефіцієнт покриття простроченої заборгованості по кредитах власними коштами-нетто та розкрити, що характеризує його рівень в даному випадку.

31. За даними балансу банку за 2 роки розрахувати масштаб діяльності банку з інвалютою в частині валютних активів і валютних зобов’язань та зробити відповідні висновки про наявні тенденції.

32. За даними балансу розрахувати валютну позицію банку і зробити відповідні висновки, в залежності від того буде вона відкритою короткою або довгою.

33. В чому полягає резидентність валютних операцій так як вона розраховується.

34. Як визначається маржа роботи обмінних пунктів, виходячи із реалізованого і нереалізованого фінансового результату.

35. За даними звіту про фінансові результати розрахувати показник масштабності валютних операцій по питомій вазі валютних доходів у загальному обсязі доходів банку та їх рівню на 1 грн. валютних активів, а з врахуванням витрат та прибутку зробити також відповідні висновки про ефективність валютних операцій.

36. За даними балансу банку розрахувати коефіцієнти миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності та зробити висновок про їх вплив на фактичний стан банку.

37. За даними балансу банку, не менше ніж за 2 роки згрупувати активи за ступенем їх ліквідності (за якістю) та зробити висновки про наявність тенденції їх зростання, коливання ділової активності, тенденції зміни структури (правомірні, випадкові).

38. За даними балансу банку про зобов’язання встановити тенденції формування "до валюти", "строкові депозити", "міжбанківські кредити", з метою визначення можливостей управління формуванням високоліквідними і ліквідними активами.

39. За даними балансу, який роздається кожному студенту, розрахувати систему показників, проа­налізувати їх та зробити висновки про рівень ділової активності банку.

 

Розрахунок показників, які характеризують рівень ділової активності банку

 

Показник

Методика розрахунку показників

За минулий

період

За звітний період

Зміни (+, -) або %

1. Рівень доходних активів (К1), %

 

        Доходні активи

К1 = ---------------------

         Активи всього

 

 

2. Загальна кредитна активність (К2), %

 

       Кредити всього

К2 =--------------------

         Активи всього

 

 

3. Загальна інвести-ційна ак­тивність (К3), %

         Інвестиції

К3 = -------------------

        Активи всього

 

 

4. Частка інвестицій в дохо дах активах (К4), %­

         Інвестиції

К4 =------------------

      Активи доходні

 

 

5. Рівень залучених коштів (К5), %

      Залучені кошти     

      (зобов’язання)

К5=---------------------

       Пасиви всього

 

 

б. Частка одержаних міжбанківських кредитів в за­лучених коштах (К6), %

 

       Міжбанківські  

             кредити

 К6 =-------------------    

        Залучені кошти

        (зобов'язання)

 

 

7. Частка строкових депозитів в залучених коштах (К7),%

     Строкові депозити

К7=----------------------

        Залучені кошти

 

 

 

 

 

 

8.1. Основний коефі-цієнт використання залучених коштів (К8), %

             Кредити

К8 = ------------------

        Залучені кошти

 

 

8.2. Додатковий кое-фіцієнт використання залучених коштів (К8)

         Доходні активи

К8 = --------------------

        Залучені кошти

 

 

                 

 

40. Проаналізувати зміну стану організації розрахункового обслуговування залежно від кількості відкритих рахунків у розрізі типів рахунків за наступними даними:

 

                Найменування статей

      Кількість, одиниць

          Відхилення

На 1.01.05

 На 1.01.06

Абсолютне

 Відносне

Кількість відкритих рахунків, усього

у тому числі:

 

 

 

 

- коррахунків банків

         0

          0

 

 

- рахунки клієнтів, які утримуються з

Державного бюджету

 

         0

 

          0

 

 

- рахунки суб’єктів господарської

діяльності, які не утримуються з бюджетів:

 

 

 

 

 • до запитання

      573

       647

 

 

 • строкові

          5

           3

 

 

- рахунки фізичних осіб

 

 

 

 

 • до запитання

      163

         61

 

 

 • строкові

      259

         55

 

 

- за довгостроковими позичками

          8

           7

 

 

- за короткостроковими позичками

      210

       207

 

 

- інші

      443

       583

 

 

 

41. За наведеними даними проаналізувати оборотність строкових депозитів. Розрахувати швидкість обертання депозитів, тривалість одного обороту депозитів у днях (середній термін зберігання депозитів), рівень осідання депозитів та визначити умовне вивільнення або залучення ресурсів унаслідок зміни швидкості обертання депозитів.

 

Показник

2006 р.

2007 р.

Відхилення, %

1. Залишок депозитних вкладень на початок періоду, тис. грн.

8400

 

 

2. Дебетовий оборот, тис. грн.

9000

14000

 

3. Кредитовий оборот, тис. грн.

12000

15000

 

4. Залишок депозитних вкладень на кінець періоду, тис. грн.

 

 

 

5. Швидкість обертання депозитів

 

 

 

6. Тривалість одного обороту депозитних вкладень (середній термін зберігання депозитів), днів

 

 

 

7. Рівень осідання депозитів

 

 

 

8. Умовне вивільнення або залучення ресурсів, тис. грн.

´

 

´

42. Використовуючи наведені дані розрахувати нормативи Н2 та Н3. Проаналізувати динаміку цих показників та їх відповідність мінімальним значенням, встановлених НБУ. Зробити висновки.

Показник

Попередній
період

Звітний період

Відхилення, %

1. Регулятивний капітал банку

235400

300900

 

2. Основний капітал

140000

150000

 

3. Активи, зважені за ступенем ризику

1961800

2701500

 

4. Активи

2789000

2999700

 

4. Норматив Н2

 

 

 

5. Норматив Н3

 

 

 

 

43. Зробити факторний аналіз зміни середніх залишків вкладів населення на ощадних рахунках в банку (використати трифакторну модель).

 

Показник

Базисний період

Звітний
період

Абсолютне
відхилення

1. Середній залишок вкладів населення, тис. грн.

1560,0

1792,0

 

2. Середня кількість вкладників

3000

2240

 

3. Населення регіону, осіб

30 000

28 000

 

4. Коефіцієнт охоплення населення ощадною справою

 

 

 

5. Середній розмір одного вкладу, грн.

 

 

 

 

 

44. Розрахувати швидкість обертання кредитних вкладень, середню тривалість одного кредитного обороту в днях, коефіцієнт надання кредитів та визначити умовне залучення або вивільнення коштів з обороту внаслідок зміни швидкості обертання кредитних вкладень.

 

Показник

2006 р.

2007 р.

Відхилення, %

1. Залишок кредитних вкладень на початок періоду

55 300

 

 

2. Кредитовий оборот, тис. грн.

93500

187300

 

3. Дебетовий оборот, тис. грн.

103780

208770

 

4. Залишок кредитних вкладень на кінець періоду

 

 

 

5. Швидкість обертання кредитних вкладень (кількість оборотів)

 

 

 

6. Тривалість одного кредитного обороту, днів

 

 

 

7. Коефіцієнт надання кредитів

 

 

 

8. Умовне вивільнення або залучення кредитних ресурсів в оборот унаслідок зміни швидкості обертання кредитів

´

 

´

45. Розрахувати коефіцієнти надійності, фінансового важеля, захищеності власного капіталу та мультиплікатора капіталу, використовуючи таку інформацію:

 

Показники

І період

ІІ період

Відхилення, %

1. Капітал, тис. грн.

150 000

155 000

 

2. Зобов’язання, тис. грн.

510 000

615 000

 

3. Капіталізовані активи, тис. грн.

30 000

32 000

 

46. За даними кредитного портфеля банку проаналізувати його якість з погляду ризикованості. Аналіз зробити в динаміці, використавши відповідні коефіцієнти.

Показник

Коефіцієнт ризику, %

2007 р.

2008 р.

Зважені
класифіковані
позики

грн.

%

грн.

%

2007 р.

2008 р.

1. Кредити надані, усього

 

 

181500

 

 

189900

 

 

 

У тому числі по групах ризику:

 

 

 

 

 

 

 

 • І

 

64800

 

48220

 

 

 

 • ІІ

 

59300

 

77100

 

 

 

 • ІІІ

 

38800

 

41400

 

 

 

 • IV

 

17300

 

22290

 

 

 

 • V

 

1300

 

980

 

 

 

2. Капітал банку

 

120000

 

180000

 

 

 

3. Коефіцієнт зважених класифікованих позик

 

 

 

 

 

 

 

4. Коефіцієнт покриття зважених кла­сифікованих позик

 

 

 

 

 

 

 

5. Питома вага проблемних позик

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Визначити вартість ресурсів банку, проаналізувати її зміну та зробити відповідні висновки, а також розрахувати вплив факторів на зміну загальної вартості усіх ресурсів банку.

 

Вид
залучених
ресурсів

Базисний період

Звітний період

Відхилення по вартості ресурсу

Середні
залишки, тис. грн.

Витрати на залучення ресурсу, тис. грн.

Вартість

ресурсу,  %

Середні
залишки, тис. грн.

Витрати на залучення ресурсу, тис. грн.

Вартість

Ресурсу,  %

1. Депозити до запитання

10 000

200

 

11 000

330

 

 

2. Депозити строкові юридичних осіб

7000

1750

 

8000

1760

 

 

3. Строкові депозити фізичних осіб

9000

1350

 

10 000

1700

 

 

4. МБК

18 000

7200

 

22 000

9900

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Проаналізувати динаміку зміни доданої вартості за даними наведеної таблиці, а також розрахувати усі зазначені в ній показники:

 

Показники

Звітний рік

Попередній рік

Відхилення

(+,-)

у %

Чистий прибуток, тис. грн.

14260

12396

 

 

Залучені та позичені кошти, тис. грн.

318595

307013

 

 

Процентні витрати, тис. грн.

33526

27060

 

 

Капітал банку, тис. грн.

 

 

 

 

Мультиплікатор капіталу

 

 

 

 

Середня процентна ставка за зобов’язаннями банку, %

 

 

 

 

Активи, тис. грн.

381190

372152

 

 

Прибутковість активів, ROA

 

 

 

 

Прибутковість капіталу, ROE

 

 

 

 

Додана вартість, тис. грн.

 

 

 

 

 

49. За наведеними даними розрахувати вплив факторів на обсяг доходів банку від дисконтних операцій з векселями. Побудувати трифакторну модель.

Показники

Минулий

квартал

Звітний

квартал

 Відхилення

Дохід від дисконтних операцій з векселями, тис. грн.

 

 

 

Загальна сума придбаних банком векселів, тис. грн.

7950

8020

 

Кількість урахованих векселів, шт.

150

401

 

Середній дисконт за векселями за квартал, %

3,2

5,0

 

Середня номінальна вартість одного векселя, тис. грн.

53

20

 

 

50. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну процентних доходів банку від кредитних операцій. Використати трифакторну модель доходів банку.

Показник

Базисний
період

Звітний
період

Відхилення

1

Видано кредитів, тис. грн.

25500

36000

 

2

Середньорічна процентна ставка, %

20,0

16,0

 

3

Кількість кредитних договорів, шт.

170

200

 

4

Середній обсяг кредитного договору, тис. грн.

 

 

 

5

Процентні доходи банку, тис. грн.

 

 

 

 

51. Використовуючи дані таблиці, розрахувати суму ефективних кредитних ресурсів. Розрахувати інтенсивність використання кредитних ресурсів. Розрахувати ступінь недовикористання ресурсів.

 

Показник

Базисний
період

Звітний
період

Відхилення, %

1. Капітал банку

100000

120000

 

2. Зобов’язання банку

900000

800000

 

3. Розмір обов’язкового резервування, 6 % до зобов’язань

 

 

 

4. Ресурси вкладені в приміщення, обладнання та інші непрацюючі активи

90000

95000

 

5. Обсяг ефективних кредитних ресурсів

 

 

 

6. Фактичний обсяг виданих кредитів, операцій з цінними паперами, паї

735000

88200

 

7. Обсяг вільних (дефіцит) кредитних ресурсів

 

 

 

8. Коефіцієнт інтенсивності використання кредитних ресурсів

 

 

 

9. Коефіцієнт недовикористання кредитних ресурсів

 

 

 

10. Капітал банку в розрахунку на 1 грн. кредитних ресурсів

 

 

 

52. Здійснити аналіз процентних доходів банку та проаналізувати вплив факторів на зміну сукупних процентних доходів банку від кредитних операцій.

 

Вид валюти кредитування

За планом

Фактично

Відхилення у процентних доходах банку

осяг  наданих кредитів

середньорічна процентна ставка

процентні доходи банку

осяг наданих кредитів

середня процентна ставка

процентні доходи банку

1. Гривня

100000

21%

 

90000

20%

 

 

2. Долари США

50000

14%

 

80000

13,5%

 

 

3. Євро

12000

12%

 

20000

12,5%

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг доходів банку від проведення касових операцій. Побудувати трифакторну модель

Показник

Минулий квартал

Звітний квартал

Відхилення

1. Дохід банку від проведення ка­сових операцій

 

 

 

2. Загальний обсяг видач готівки клієнтам протягом періоду, тис. грн.

2349

2082

 

3. Кількість клієнтів, які отриму­вали готівку протягом періоду

450

470

 

4. Розмір комісії за касове обслу­говування

1 %

1,5 %

 

5. Середній обсяг видачі готівки одному клієнту за період

 

 

 

 

54. Проаналізувати рівень осідання грошових коштів та тривалість зберігання коштів на поточному рахунку клієнта банку (підприємства).

Таблиця

Аналіз рівня осідання грошових коштів на поточному рахунку підприємства

(тис. грн.)

Показник

І місяць

ІІ місяць

ІІІ місяць

Всього

Надходження за період

950

1060

1 280

 

Кількість днів в періоді

21

20

22

 

Середньоденні надходження

 

 

 

 

Сума залишків за період

105

181

264

 

Середньоденний залишок

 

 

 

 

Оборот за видачею коштів

835

887

912

 

Середньоденний оборот

 

 

 

 

Рівень осідання коштів, %

 

 

 

 

Тривалість зберігання, днів

 

 

 

 

 

55. За наведеними даними зробити факторний аналіз доходів банку за інвестиційними операціями з цінними паперами. Побудувати трифакторну модель.

Показник

Базовий період

Звітний період

Відхилення

1. Середня облікова вартість

10

12

 

2. Кількість цінних паперів за період, шт.

30000

41000

 

3. Облікова вартість усіх цінних паперів

300000

492000

 

4. Доходи за інвестиційними цінними паперами

 

 

 

5. Дохід на 1 грн. облікової вартості цінних паперів

0,14

0,22

 

 

56. Проаналізувати вплив кредитного ризику на ефективність управління кредитним портфелем банку за два періоди, використавши методику факторного аналізу.

Таблиця

Аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку

Показник

Періоди

Відхилення

1

2

Обсяг кредитного портфеля (тис. грн.)

15600

21100

 

Розрахункова сума резерву під нестандартну заборгованість (тис. грн.)

2550

2490

 

Ризик кредитного портфеля (%)

 

 

 

Перевищення дохідності кредитного портфеля над ставкою без ризику (%)

6,2

4,5

 

Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем

 

 

 

 

57. Визначте чисту процентну маржу та чистий спред банку за наведеними нижче даними про його діяльність і зробити відповідні висновки:

                                                                              тис. грн.

Кредити надані

2523

Процентні витрати

306

Цінні папери придбані

763

Депозити

2240

Процентні доходи

425

Ресурси з недепозитних джерел

529

58. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на обсяг витрат банку за операціями з цінними паперами (ЦП):

Показники

Базисний

період

Звітний     період

Відхилення

Витрати за операціями з цінними паперами, тис. грн.

 

 

 

Облікова вартість ЦП за період, тис. грн.

630

1925

 

Кількість ЦП за період, шт.

30000

55000

 

Витрати на 1 грн. вартості ЦП, грн.

0,070

0,050

 

Середня облікова вартість 1 ЦП, грн.

21

35

 

 

Частина II. «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ»

 

Задачі, що виносяться на екзамен з дисципліни

 

Тема 1. Аналіз діяльності кредитної спілки.

1. За даними балансу кредитної спілки здійснити аналіз обсягів, структури та динаміки власного капіталу.

2. За даними балансу кредитної спілки проаналізувати обсяг структуру та динаміку зобов’язань.

3. За даними балансу кредитної спілки проаналізувати склад, структуру та динаміку активів.

4. Аналіз якості кредитного портфеля.

5. За даними звіту про фінансові результати проаналізувати склад, структуру та динаміку витрат та їх факторний аналіз.

6 Аналіз складу, структури і динаміки доходів та їх факторний аналіз за даними звіту про фінансові результати.

7. Аналіз прибутку та рентабельності за даними звіту про фінансові результати.

 8. Аналіз ліквідності за даними балансу.

Тема 2. Аналіз діяльності лізингової компанії.

 9. Аналіз пасивів за даними балансу лізингової компанії.

10. Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу за даними балансу лізингової компанії.

11. Аналіз активів за даними балансу лізингової компанії.

12. Аналіз складу, структури та динаміки витрат, та їх факторний аналіз за даними звіту про фінансові результати.

13. Аналіз складу, структури  і динаміки  доходів та їх факторний аналіз за даними звіту про фінансові результати.

14. Аналіз та оцінка фінансового стану лізингової компанії на предмет платоспроможності, ліквідності, маневреності власних коштів, фінансової незалежності за даними балансу.

15. Попередній аналіз доцільності вкладення коштів у певний лізинговий проект.

Тема 3 Аналіз діяльності ломбарду.

16. Аналіз пасивів ломбарду: аналіз складу, структури та динаміки власного, залученого та позиченого капіталу ─ за даними балансу ломбарду.

17. Аналіз складу, структури та динаміки активів ломбарду за їх групами за даними балансу.

18. Аналіз кредитної діяльності ломбарду.

19. Аналіз складу, структури і динаміки витрат та їх факторний аналіз за даними звіту про фінансові результати.

20. Аналіз складу, структури і динаміки доходів та їх факторний аналіз за даними звіту про фінансові результати.

21. Система показників, які характеризують ефективність діяльності ломбарду по доходах і витратах.

Тема 4 Аналіз діяльності інституту спільного інвестування (ІСІ).

22.Аналіз складу, структури і динаміки власних коштів ІСІ за даними балансу.

23. Аналіз складу, структури і динаміки залучених коштів на підставі балансу ІСІ.

24. Аналіз складу, структури і динаміки активів ІСІ за даними балансу.

25. Аналіз інвестицій ІСІ у цінні папери: в диверсифіковані (допущені до торгів та фондової біржі) і не диверсифіковані (недопущені до торгів на фондовій біржі).

26. Аналіз чистих активів за даними балансу ІСІ.

27. Аналіз якості управління активами ─ за даними фінансових звітів.

28. Аналіз складу, структури та динаміки витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ за даними звіту про фінансові результати.

29. Аналіз доходів ІСІ як приросту вартості цінних паперів та дивідендів, що нараховуються за цінними паперами ─ за даними звіту про фінансові результати.

Тема 5 Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду.

30. Аналіз стабільності розвитку недержавного пенсійного фонду, виходячи із величини внесків і величини заробленого прибутку.

31. Аналіз інвестиційної діяльності, виходячи із аналізу складу, структури та динаміки пенсійних внесків за даними фінансової звітності.

32. Показники ефективності інвестиційної діяльності фонду: дохідність, прибутковість, мінливість результатів, чиста вартість активів за даними фінансового звіту.

33. Аналіз ліквідності та платоспроможності системи показників критеріїв мінливості та квартальної платоспроможності та ліквідності за даними балансу.

Тема 1. Аналіз діяльності кредитної спілки.

34. За наведеними даними виконати аналіз складу, структури та динаміки капіталу кредитної спілки методом вертикального і горизонтального аналізу.

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+, −)

тис. грн.

частка, %

тис. грн.

частка, %

абсол. приріст,

тис. грн.

темп приросту,

%

Пайовий капітал

1 087

 

1 990

 

 

 

Резервний капітал

45

 

517

 

 

 

Додатковий капітал

102

 

505

 

 

 

Нерозподілений дохід

0

 

0

 

 

 

ВСЬОГО капітал

1 234

 

3 012

 

 

 

 

35. За наведеними даними виконати аналіз капіталу кредитної спілки за методом коефіцієнтів.

 

Показник

Норма­тивне значення

Фактичне значення

Відхи­лення

1

Валюта балансу

21 393

2

Продуктивні активи

16 950

3

Зобов’язання

18 381

4

Кредити отримані від банків та інших КС

957

5

Капітал балансовий

3 012

6

Резерв під кредитний портфель

0

7

Капітал регулятивний

 

8

Коефіцієнт надійності

> 10%

 

 

9

Коефіцієнт фінансового важеля

< 10 разів

 

 

10

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

> 20%

 

 

12

Коефіцієнт незалежності

< 50 %

 

 

13

Коефіцієнт захищеності продуктивних активів

 

 

36. Визначити вартість ресурсів кредитної спілки, проаналізувати її зміну та зробити відповідні висновки, а також розрахувати вплив факторів на зміну загальної вартості усіх ресурсів кредитної спілки.

 

Показник

2009 р.

2010 р.

Відхилення

(+, −)

1

Середні залишки депозитів за рік (тис. грн.)

12 266

14 279

 

2

Сплачені відсотки за депозитами (тис. грн.)

2 465

2 705

 

3

Вартість строкових депозитів, %

 

 

 

4

Середні залишки залучених

від банків кредитів за рік (тис. грн.)

1 089

957

 

5

Сплачені відсотки за залученими

від банків кредитами  (тис. грн.)

98

112

 

6

Вартість залучених від банків кредитів, %

 

 

 

7

Середньорічні залишки зобов’язань,

на які нараховуються відсотки (тис. грн.)

 

 

 

8

Сплачені відсотки за усіма платними

зобов’я­заннями (тис. грн.)

 

 

 

9

Вартість усіх платних зобов’язань, %

 

 

 

 

37. Визначити дохідність продуктивних активів кредитної спілки, проаналізувати її зміну та зробити відповідні висновки, а також розрахувати вплив факторів на зміну загальної дохідності усіх продуктивних активів кредитної спілки.

 

Показник

2009 р.

2010 р.

Відхи­лення

(+, −)

1

Середньорічні залишки за кредитами членам, тис. грн.

12 270

15 430

 

2

Отримані відсотки за кредитами членам, тис. грн.

2 086

2 472

 

3

Дохідність кредитів членам, %

 

 

 

4

Середньорічні залишки за кредитами іншим

кредитним спілкам, тис. грн.

889

1 240

 

5

Отримані відсотки за кредитами іншим

кредитним спілкам, тис. грн.

71

118

 

6

Дохідність кредитів іншим кред. спілкам, %

 

 

 

7

Середньорічні залишки депозитів в банках, тис. грн.

7 850

4 325

 

8

Отримані відсотки за депозитами в банках, тис. грн.

667

541

 

9

Дохідність коштів розміщених

на банківських депозитах, %

 

 

 

10

Середньорічні залишки за державними ЦП, тис. грн.

500

700

 

11

Отримані доходи за державними ЦП, тис. грн.

40

56

 

12

Дохідність державних цінних паперів, %

 

 

 

13

Середньорічні залишки продуктивних активів, тис. грн.

 

 

 

14

Отримані доходи за продуктивними активами, тис. грн.

 

 

 

15

Дохідність продуктивних активів, %

 

 

 

 

38. Використовуючи дані балансу, скласти матрицю ліквідності кредитної спілки та зробити висновки щодо оптимальності рівня ліквідності.

АКТИВИ

тис. грн.

 

ПАСИВИ

тис. грн.

Каса та поточні рахунки у банках

252

 

Депозитні внески до запитання

720

Державні ЦП на строк до 1 року

0

 

Кошти в розрахунках

0

Грошові кошти на депозитних рахунках у банках до 1 року

945

 

Нараховані, але не сплачені відсотки

241

Кредити членам кредитної спілки на строк до 3х місяців

1203

 

Нарахована, але не виплачена заробітна плата працівникам КС

17

Кредити членам кредитної спілки на строк від 3 до 12 місяців

3978

 

Депозитні внески строком до 3х місяців

1025

Кредити іншим кредитним спілкам на строк до 1 року

1500

 

Депозитні внески строком від 3 до 12 місяців

958

Державні цінні папери на строк понад 1 рік

0

 

Поточні кредити від банків строком до 1 року

403

Грошові кошти на депозитах у банках на строк понад 1 рік

1230

 

Депозитні внески строком понад 1 рік

210

Кредити іншим кредитним спілкам на строк понад 1 рік

300

 

Довгострокові кредити від банків на строк понад 1 рік

1000

Кредити членам кредитної спілки на строк понад 1 рік

1124

 

Пайовий капітал

5000

Основні засоби

2550

 

Додатковий капітал

705

Капітальні інвестиції

412

 

Резервний капітал

3215

Безнадійні кредити

120

 

Резерви під активні операції

120

 

Тема 2 Аналіз діяльності лізингової компанії.

39. За договором фінансового лізингу:

 • Строк оренди 4 роки;
 • Орендна ставка відсотка 15 %;
 • Мінімальні орендні платежі 8 000 грн. на рік;
 • Лізингові платежі здійснюються один раз на рік в кінці року.

Необхідно визначити доцільність укладання такої угоди на підставі розрахунку:

- Чистого приведеного доходу;

- Індексу доходності;

- Строків окупності ( дисконтованого та недисконтованого ).

 

40. За наведеними в таблиці даними проаналізувати показники оцінки кредитного портфелю:

- Коефіцієнт зростання портфелю;

- Кількість лізингових угод на одного лізингового офіцера;

- Операційні витрати на лізингову угоду

 

з/п

Показник

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1

Обсяг укладених лізингових угод, тис. грн.

26 349

25 480

30 890

2

Кількість укладених лізингових угод, шт.

53

48

60

3

Загальна сума операційних витрат, тис. грн.

20 657

20 055

22 360

4

Кількість лізингових офіцерів, чол.

10

10

13

 

 

Наступна інформація відноситься до завдань 41 – 43:

 

БАЛАНС

(витяг)

Активи

Сума,

тис. грн.

Пасиви

Сума,

тис. грн.

I. Необоротні активи

 

I. Власний капітал

 

Незавершене будівництво

5 670

Статутний капітал

146847

Основні засоби

(залишкова вартість)   

10 675

Резервний капітал

185

Нерозподілений прибуток

7557

Довгострокові фінансові інвестиції

115 780

Усього а розділом I

154589

Довгострокова дебіторська заборгованість

150960

II. Забезпечення витрат і платежів

 

Усього за розділом I

283 085

Забезпечення виплат персоналу

228

ІІ. Оборотні активи

 

Усього за розділом II

228

Виробничі запаси

1452

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

 

Товари

4690

Довгострокові кредити банків

170354

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

780

Усього за розділом ІІІ

170354

Дебіторська заборгованість за рахунками:

 

IV. Поточні зобов'язання

 

з бюджетом

1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

13851

за виданими авансами

3578

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1033

з нарахованих доходів

16780

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

45

  з одержаних авансів

1880

Грошові кошти та їх еквіваленти

34223

  з бюджетом

310

Усього за розділом II

61549

   зі страхування

674

Баланс

344 634

   з оплати праці

1678

Інші поточні зобов’язання

37

Усього за розділом IV

19463

Баланс

344634

 

41. За наведеними даними балансу проаналізувати ліквідність активів за допомогою коефіцієнтів оцінки ліквідності активів.

 

42. За наведеними даними балансу, а також на підставі визначених коефіцієнтів, оцінити структуру пасивів лізингової компанії.

 

43. За наведеними даними балансу визначити основні показники платоспроможності та фінансової стійкості лізингової компанії, та на їх основі представити висновки щодо загального фінансового стану компанії.

 

Тема 3 Аналіз діяльності ломбарду.

44. На підставі табл. 1 про склад статей пасиву балансу ломбарду здійснити необхідні розрахунки та проаналізувати їх динаміку  та структуру.

Таблиця 1

Тенденції складу, динаміки та структури пасивів ломбарду

 

Статті пасиву балансу

На початку звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Сума,

тис. грн.

Питома вага, в %

Сума,

тис. грн.

Питома вага, в %

абсолютне, тис. грн.

в % до початку року

                                                                       I. Власний капітал                                                        

1. Статутний капітал

20,6

 

400,4

 

 

 

2. Додатково вкладений капітал

-

 

-

 

 

 

3. Інший додатковий капітал

6,2

 

9,2

 

 

 

4. Резервний капітал

101,0

 

101,4

 

 

 

5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1300,0

 

1420,4

 

 

 

6. Неоплачений капітал

-

 

-

 

 

 

7. Вилучений капітал

-

 

-

 

 

 

Усього власного капіталу

1428,6

 

1931,84

 

 

 

II. Позичений капітал

1. Довгострокові кредити банків

860,2

 

700,4

 

 

 

2. Інші довгострокові зобов’язання

-

 

-

 

 

 

3. Короткострокові кредити банків

80,8

 

300,2

 

 

 

Усього позичених коштів

941,0

 

1000,6

 

 

 

III. Залучений капітал на платній та безоплатній основі

3.1 Забезпечення майбутніх витрат і платежів

1. Забезпечення виплат персоналу

8,8

 

11,0

 

 

 

2. Інші забезпечення

4,4

 

6,6

 

 

 

Усього групою 3.1

13,2

 

17,6

 

 

 

3.2. Зобов’язання за кредиторською заборгованістю

3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

760,6

 

1381,8

 

 

 

4. Поточні зобов’язання за розрахунками -  всього

 

168,8

 

 

64,8

 

 

 

в т.ч.

- з  бюджетом

 

101,6

 

 

21,0

 

 

 

- з позабюджетних платежів

 

-

 

 

-

 

 

 

- зі страхування

8,2

 

10,8

 

 

 

- з оплати праці

30,4

 

20,2

 

 

 

- з учасниками

28,6

 

12,8

 

 

 

5. Інші поточні зобов’язання

121,0

 

500,4

 

 

 

Усього за групою 3.2.

1050,4

 

1947,0

 

 

 

3.3. Доходи майбутніх періодів

6. Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

7. Усього залучених коштів

(група 3.1+3.2+3.3)

1063,6

 

1964,6

 

 

 

Разом пасивів

3433,2

100,0

4897,0

100,0

 

 

               

 

45. На підставі даних наведених в табл.2, здійснити необхідні розрахунки та проаналізувати тенденції складу, структури та динаміки активів ломбарду.

Таблиця 2

Аналіз складу активів динаміки та структури активів ломбарду

Складові активу

На початок періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

 

сума, тис. грн.

частка,

%

Абсол, тис. грн.

в %

до початку року

 

сума, тис. грн.

частка,

%

 

I. Необоротні активи

 

1. Основні засоби, необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи

1208,0

 

1204,0

 

 

 

 

2. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

-

-

-

-

-

-

 

II. Оборотні активи

 

3. Грошові кошти

8,0

 

120,0

 

 

 

 

4. Записи

-

-

-

-

-

-

 

5. Векселі отримані

-

-

-

-

-

-

 

6. Дебіторська заборгованість, всього в тому числі:

2213,2

 

3569,0

 

 

 

 

-  за наданими фінансовими кредитами

2014,0

 

3329,0

 

 

 

 

- за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами

30,0

 

62,0

 

 

 

 

- за розрахунками зі страховими компаніями

-

-

-

-

-

-

 

- за платежами бюджету

8,0

 

16,0

 

 

 

 

- інша дебіторська заборгованість

161,2

 

162,0

 

 

 

 

III. Витрати майбутніх періодів

 

Витрати майбутніх періодів

4,0

 

4,0

 

-

-

 

Усього активів

3433,2

100,0

4897,0

100,0

 

 

 

               

 

 

46. На підставі даних наведених в табл. 3 здійснити необхідні розрахунки та проаналізувати рівень ефективності кредитної діяльності.

Таблиця 3

Аналіз кредитної діяльності ломбарду

Показники

Одиниця

виміру

Минулий

рік

Звітний рік

Звітний

в % до

минулого року

Вихідні дані

1.Сума наданих фінансових кредитів під заставу, всього у тому числі:

тис. грн.

46 482

60010

 

а) виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

тис. грн.

4446

6060

 

б) побутової техніки

-

30162

37560

 

в) автомобілів

-

8070

12060

 

г) нерухомості

-

-

-

-

д) цінних паперів

-

1536

1700

 

е) немайнових прав

 

-

-

 

є) іншого майна

-

2268

2630

 

2. Оціночна вартість майна, прийнятого в заставу

тис. грн.

68328

88060

 

3.Сума погашених фінансових кредитів,

всього, у тому числі:

тис. грн.

46668

59100

 

а) погашено за рахунок майна, наданого в заставу

тис. грн.

2310

3050

 

4.Сума нарахованих відсотків

за користування фінансовими кредитами

тис. грн.

9462

11946

 

5.Сума погашених відсотків за користування фінансовими кредитами у тому числі:

тис. грн.

9462

11946

 

а) погашено за рахунок майна, наданого в заставу

тис. грн.

786

446

 

6.Сума отриманої неустойки (пені, штрафів) за прострочення виконання зобов’язань за наданими фінансовими кредитами, у тому числі:

тис. грн.

6

10

 

а) погашено за рахунок майна, наданого у заставу

тис. грн.

4

6

 

7.Кошти, повернуті ломбардом заставодавцю

тис. грн.

12

16

 

Розрахункові показники

8.Частка кредитів наданих під заставу:

а) дорогоцінностей (р.1а: р.1)

 

%

 

 

 

б)побутової техніки ( р.1 б : р.1)

%

 

 

 

в) автомобілів (р.1 в: р.1)

%

 

 

 

9.Співвідношення суми оціночної вартості майна,прийнятого у заставу у загальній сумі погашених кредитів (р.2:р.1)

коеф.

 

 

 

10.Частка кредитів, погашених за рахунок майна, прийнятого у заставу і сума наданих кредитів

 (р.5а: р.3)

%

 

 

 

11.Співвідношення сум погашених і нарахованих відсотків за користування кредитами (р.5: р.4)

коеф.

 

 

 

12. Частка відсотків, що були погашені за рахунок майна, прийнятого у заставу, в загальній сумі погашених відсотків за наданими кредитами

(р.3а: р.3)

%

 

 

 

13.Сума отриманої неустойки (пені, штрафів) за прострочення виконання зобов’язання за наданими кредитами на 1 грн. суми наданих кредитів (р.6: р.1)

коп.

 

 

 

14.Частка неустойки, що була погашена за рахунок майна, наданого у заставу (р.6: р.6а)

%

 

 

 

 

47. На  підставі даних наведених в табл. 4, здійснити необхідні розрахунки та зробити висновок про склад, обсяги і структуру доходів і витрат ломбарду.

Таблиця 4

Динаміка складу, обсягів і структури доходів та витрат ломбарду

Показники

За III квартал,

тис. грн.

За IV квартал, тис. грн.

Приріст за IV квартал,

в %

З початку року

Частка IV-го кварталу даних з початку року,%

I Доходи

Загальна сума отриманого доходу,всього в тому числі

4066

6118

 

16268

 

нараховані відсотки, за користування фінансовими кредитами

2986

5154

 

11946

 

нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання зобов’язань за наданими фінансовими кредитами

4

4

-

10

 

дохід, отриманий від реалізації майна, наданого у заставу (за винятком ПДВ)

958

842

 

3834

 

від операцій зі зберігання майна

118

112

 

476

 

від надання послуг з оцінки майна

6

6

-

6

 

за агентськими договорами зі страховими компаніями

-

-

-

-

-

від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках

-

2

 

2

 

II Витрати

Загальна сума витрат всього у тому числі,:

2562

2956

 

10560

 

1. Адміністративні витрати:

 

 

 

 

 

- на заробітну плату

152

154

 

612

 

-на оренду

596

648

 

2584

 

-на охорону

530

536

 

2124

 

- на страхування

274

270

 

1052

 

- на рекламу та маркетинг

456

688

 

1824

 

-юридичні послуги

354

406

 

1362

 

Разом адміністративних

2362

2702

 

9558

 

2. Формування резерву на покриття ризиків

4

6

 

18

 

3. Фінансові витрати

106

140

 

424

 

4. Інші витрати

90

108

 

560

 

 

48. На підставі даних табл. 4 попередньої задачі, розрахувати та проаналізувати показники, що характеризують рівень ефективності діяльності ломбарду по доходах і витратах (в табл. 5).

Таблиця 5

Ефективність діяльності ломбарду по доходах і витратах

Показники

За III-ій квартал

За IV–ій квартал

Зміни (+) або (-)

З початку року

IV квартал до річних показників (+) або (-)

1. Витрати на 1 грн. доходу, грн.

 

 

 

 

 

2.Витрати з адміністрування бізнесу на 1 грн. доходу, грн.

 

 

 

 

 

3. Витрати на формування резервів на

1 грн. виданих кредитів, грн.

 

 

 

 

 

4. Фінансові витрати на 1 грн. залученого у заставу майна, грн.

 

 

 

 

 

 

Тема 4 Аналіз діяльності інституту спільного інвестування (ІСІ).

 

49. За наведеними даними табл.1 розрахувати показники колонок 5 і 6 та проаналізувати структуру і ефективність фінансових інвестицій пайового інвестиційного фонду.

Таблиця 1

Оцінювання структури та ефективності фінансових інвестицій відкритого пайового інвестиційного фонду станом на 31.12.2011 р.

№ п.п.

Види цінних паперів

Номінальна вартість, тис.грн.

Оцінна вартість, тис.грн.

Частка за номінальною вартістю, %

Коефіцієнт ефективності

1

2

3

4

5

6

1

Портфель державних цінних паперів

2393,5

3575,3

 

 

2

Портфель цінних паперів емітентів-резидентів

9568,3

27435,2

 

 

3

Разом портфель цінних паперів вітчизняних емітентів

11962,8

31010,5

 

 

4

Портфель цінних паперів іноземних держав

0

0

 

 

5

Портфель цінних паперів емітентів-нерезидентів

0

0

 

 

6

Разом портфель цінних паперів іноземних емітентів

0

0

 

 

7

Усього фінансових інвестицій у т.ч.

11961,8

31010,5

 

 

8

- короткострокових

11961,8

31010,5

 

 

9

- довгострокових

0

0

 

 

 

50. За наведеними даними (табл. 2) розрахувати показники колонок 5 і 6 та проаналізувати і оцінити структуру та ефективність державних цінних паперів пайового інвестиційного фонду.

Таблиця 2

Оцінювання структури та ефективності державних цінних паперів пайового інвестиційного фонду станом на 31.12.2011 р.

№ п.п.

Види цінних паперів

Номінальна вартість, тис.грн.

Оцінна вартість, тис.грн.

Частка за номінальною вартістю, %

Коефіцієнт ефективності

1

2

3

4

5

6

1

Облігації внутрішніх державних позик

360,00

310,4

 

 

2

Облігації зовнішніх державних позик

0

0

0

 

3

Облігації місцевих позик

8200,2

8325,2

 

 

4

Казначейські зобов’язання

0

0

0

 

5

Усього державних цінних паперів

8560,2

8635,6

 

 

 

51. За наведеними даними (табл. 3) розрахувати в колонках 4 і 5 та проаналізувати структуру та ефективність окремих видів цінних паперів пайового інвестиційного фонду.

Таблиця 3

Оцінювання структури та ефективності окремих видів цінних паперів емітентів -резидентів інвестиційного фонду станом на 31.12.2011 р.

№ п.п.

Види цінних паперів

Номінальна вартість, тис.грн.

Оцінна вартість, тис.грн.

Частка за номінальною вартістю, %

Коефіцієнт ефективності

1

2

3

4

5

6

1

Акції

910,3

5510,0

 

 

2

Облігації

13210,0

12170,2

73,79

 

3

Ощадні сертифікати

0

0

0

0

4

Інші цінні папери

5453,1

5345,0

 

 

5

Усього цінних паперів емітентів-резидентів

19573,4

23025,2

100,00

 

 

 

52. За наведеними даними (табл. 4) розрахувати і проаналізувати показники складу, структури та динаміки витрат, що відшкодовуються за рахунок активів пайового інвестиційного фонду.

Таблиця 4

Аналіз витрат, що відшкодовуються за рахунок активів відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду

№ п.п.

Стаття витрат

Витрати за 1-е півріччя

Витрати за 2-е півріччя

Відхилення

грн

%

грн

%

грн

%

Витрати  на винагороду

1

КУА

25015

 

26320

 

97665

 

2

- зберігачу

2100

 

3200

 

741

 

3

- реєстратору

995

 

1950

 

410

 

4

- аудитору

1100

 

1000

 

-1989

 

5

- оцінювачу

960

 

830

 

0

 

6

- торговцю цінними паперами – агенту

36530

 

31554

 

-7871

 

7

Разом витрат на винагороду

66700

 

64854

 

88956

 

Операційні витрати

8

Реєстраційні послуги

310

 

520

 

 

 

9

Виготовлення бланків цінних паперів

560

 

3423

 

 

 

10

Розрахунково-касове обслуговування банком

4910

 

5315

 

 

 

11

Нотаріальні послуги

500

 

700

 

 

 

12

Послуги депозитарію

320

 

430

 

 

 

13

Оплата вартості публікації обов’язкової інформації

6325

 

5623

 

 

 

14

Інформаційні послуги

450

 

530

 

 

 

15

Орендна плата

120

 

150

 

 

 

16

Винагорода членам спостережної ради

2300

 

4300

 

 

 

17

Нарахування на фонд оплати праці членів спостережної ради

1150

 

1750

0,00

 

 

18

Рекламні послуги, пов’язані з розміщенням

цінних паперів

370

 

430

0,00

 

 

19

Витрати, пов’язані з обслуговуванням обігу цінних паперів та учасників (акціонерів)

754

 

850

0,00

 

 

20

Разом операційних витрат

18069

100,00

24021

100,00

 

 

21

Усього витрат у т.ч.

84769

100,00

88875

100,00

 

 

- на винагороду

66700

 

64854

 

 

 

- операційних

18069

 

24021

 

 

 

                   

 

 

Тема 5 Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду.

53. Провести облікові процедури за вересень – грудень поточного року.

Матеріал для виконання: Компанія з управління активами уклала з банком «Форум» депозитний договір про внесення на депозит «Осінній листопад» 120,0 тис грн., відсоткова ставка по угоді – 17,5% річних. Договір укладено терміном з 30 вересня поточного року по 5 жовтня наступного року включно. Відсотки сплачуються кожного 1 числа місяця та на дату повернення депозиту, метод розрахунку кількості днів - факт/факт. Кошти на депозитний рахунок зараховано в день укладання депозитної угоди.

 

54. Провести облікові процедури за 1та 12 квітня.

Матеріал для виконання: Адміністратором пенсійного фонду 1 квітня здійснене перерахування 32241грн. поштовому відділенню № 6513 для виплати пенсії відповідно до сформованого реєстру. 12 квітня на поточний рахунок пенсійного фонду від поштового відділення № 6513 надійшов залишок невиплачених пенсій – 8004,40 грн.

 

55. Здійснити необхідні розрахунки та провести облікові процедури.

Матеріал для виконання: Компанія з управління активами уклала договір на придбання 1000 шт. акцій ВАТ «Фортуна» за ринковою вартістю одиниці - 9,8 грн. (номінальна вартість одиниці -10 грн.), комісійні, пов’язані з придбанням -120 грн. Через 2 дні після придбання ринкова вартість акцій склала 9,95 грн. Через 15 днів всі акції ВАТ «Фортуна» були продані за 10,2 грн. за одну акцію.

 

56. Провести облікові процедури за 5 квітня.

Матеріал для виконання: 5 квітня на поточний рахунок пенсійного фонду від юридичної особи – роботодавця надійшли  15896 грн.  для зарахування на індивідуальні рахунки працівників-учасників фонду, а саме: Іванову Ігорю Сергійовичу -2300 грн., Притульській Галині Іванівні – 3000 грн., Голуб Павлу Ігоревичу – 3350 грн., Білому Валерію Андрійовичу – 3046 грн., Дорошенко Маргариті Іванівні – 2500 грн., Сидоренко Анні Павлівні – 1700 грн.

 

57. Провести облікові процедури за весь термін дії угоди.

Матеріал для виконання:Компанія з управління активами уклала з банком «Форум» депозитний договір про внесення на депозит «Ювілейний» 90,0 тис грн., відсоткова ставка по угоді – 17,5% річних. Договір укладено терміном з 30 березня поточного року по 30 червня поточного року включно. Відсотки сплачуються на дату повернення  депозиту, метод розрахунку кількості днів - факт/факт. Кошти на депозитний рахунок зараховано в день укладання депозитної угоди.

 

Приклади тестових завдань до екзамену (по найважливіших темах)

 

Частина I  З курсу «Аналіз  банківської діяльності»

 

Тема 1. Теоретичні аспекти банківської діяльності

1. Метою аналізу діяльності комерційного банку є:

                   а) вивчення структури банківського балансу;

б) ознайомлення з фінансовою інформацією про діяльність банку;

в) визначення факторів доходності та ліквідності банку;

г) дотримання комерційним банком встановлених економічних 

нормативів;

д) напрями мінімізації банківських ризиків.

2. У чому полягають основні принципи аналізу діяльності комерційного банку:

а) науковий характер, оперативність та ефективність;

б) правильність складання бухгалтерської звітності;

в) своєчасне інформаційне забезпечення;

г) об’єктивність, плановість, системність;

д) систематичність та дійовість.

3. Головним завданням аналізу діяльності комерційного банку є:

а) вивчення структури банківського балансу;

б) ознайомлення з фінансовою інформацією про діяльність банку;

в) визначення факторів дохідності та ліквідності банку;

г) дотримання  банком встановлених економічних нормативів;

д) визначення фінансового стану банку.

 

Тема 2. Аналіз власного капіталу банку 

Тема3. Аналіз зобов’язань банку

1. Що належить до аналізу загальних тенденцій формування пасивів комерційного банку?

а) аналіз динаміки складу та оцінка власних коштів комерційного банку?

б) оцінка кредитного портфеля банку;

в) аналіз депозитної політики банку;

г) визначення величини відсотків по строкових депозитах населення;

д) оцінка обгрунтованності залучення МБК.

2. За якими показниками визначається оцінка депозитної політики комерційного банку:

а) середній строк зберігання вкладеної гривні;

б) рейтингова оцінка капіталу банку;

в) коефіцієнт використання депозитів;

г) рівень осідання коштів;

д) мінімальний розмір статутного фонду;

є) величина депозитного проценту.

3. Аналіз нормативів капіталу комерційного банку включає:

а) мінімальний розмір капіталу банку;

б) платоспроможність;

в) розрахунки коефіцієнтів доходності капіталу;

г) достатність капіталу та категорії;

д) мінімальний розмір статутного фонду;

є) гранична величина придбаних та проданих міжбанківських кредитів.

4. Коефіцієнт оборотності депозитних вкладень, або кількість оборотів, що здійснюють депозити за аналізований період:

а)

б)

в)

г)

Тема 4. Загальний аналіз активних операцій

Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку

Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами

Тема 7. Аналіз валютних операцій банку

1. Аналіз активів комерційного банку включає:

а) аналіз процентної політики комерційного банку;

б) аналіз складу, обсягів і структури доходних та недоходних активів у динаміці;

в) аналіз якості “кредитного портфеля”;

г) аналіз “портфеля цінних паперів”;

д) аналіз фінансової звітності банку за попередній квартал.

2. Коефіцієнт якості активів з позиції ризику розраховується:

а) Криз.а. =

б) Криз.а. =

в) Криз.а. =

г) Криз.а. =

3. Умовне вивільнення коштів з обороту (або їх залучення) внаслідок зміни швидкості обертання кредитів розраховується як:

а) фактична кількість оборотів за період  одноденний кредитовий оборот;

б) шляхом множення відхилення по обороту в днях на одноденний дебетовий оборот кредитів;

в) відхилення в тривалості одного обороту в днях помножене на базисний одноденний кредитовий оборот;

г) тривалість одного кредитного обороту в днях / 360 днів.

4. До великого кредиту відносять:

а) сума якого складає 25 % від суми всіх кредитів;

б) сума якого складає 10 % від суми всіх кредитів;

в) сума якого складає 25 % від суми власного капіталу;

г) сума якого складає 10 % від суми власного капіталу.

5. Норматив великих кредитних ризиків (Н 8) визначається як співвідношення:

а) суми всіх великих кредитів до регулятивного капіталу банку;

б) суми всіх великих кредитів за мінусом фактично сформованих  резервів до регулятивного капіталу банку;

в) суми всіх великих кредитів за мінусом фактично сформованих резервів до сукупних активів банку;

г) сума всіх великих кредитів до власного капіталу банку.

6.Що таке валютна позиція?

а) перевищення обсягу зобов’язань над обсягами вимог;

б) перевищення обсягу вимог за купленою валютою над обсягом зобов’язань;

в) ліміти за видами валют;

г) співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті;

д) рентабельність операцій з валютою.

7. Норматив ризику загальної валютної позиції банку (Н 13) визначається як співвідношення:

а) загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами (у гривневому еквіваленті) до основного капіталу банку;

б) загальної величини відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами (у гривневому еквіваленті) до регулятивного капіталу банку;

в) величини відкритої валютної позиції банку за кожною іноземної валютою (у гривневому еквіваленті) до регулятивного капіталу банку;

г) загальної величини відкритої валютної позиції банку (у гривневому еквіваленті) до власного капіталу банку.

8. Темп росту валютних зобов’язань банку розраховується як:

а) співвідношення суми валютних зобов’язань на кінець періоду до суми валютних зобов’язань на початок періоду;

б) співвідношення суми валютних активів на кінець періоду до суми валютних зобов’язань на початок періоду;

в) різниця суми валютних зобов’язань на кінець та початок періоду;

г) сума валютних активів банку / суму зобов’язань банку.

 

Тема 10. Аналіз доходів та витрат банку.

 1. Методика аналізу впливу окремих фактів на рівень формування найважливіших доходів банку включає:

а) деталізацію процентних доходів по кредитних та вексельних операціях;

б) оцінку портфеля цінних паперів комерційного банку;

в) рівень спеціалізації комерційного банку;

г) деталізацію непроцентних доходів банку;

д) аналіз звіту про прибутки та збитки.

 1. Що належить до загальної оцінки рівня доходів у порівнянні з рівнем активів та чистим прибутком ?

а) порівняльний аналіз динаміки обсягів і структури доходних активів;

б) визначення прибутковості банку у динаміці;

в) дотримання усіх нормативів НБУ;

г) порівняльний аналіз динаміки обсягів і структури доходних активів.

 1. Оцінка рівня витрат у порівнянні з рівнем доходів та рівнем доходних активів обов'язково повинна відображати:

а) порівняльний аналіз обсягів і структури витрат по видах у

динаміці;

б) оцінка надійності та фінансової стійкості комерційного банку;

в) факторний аналіз процентних та інших витрат;

г) аналіз дотримання кошторису адміністративно-управлінських витрат;

д) порівняльний аналіз дебіторської заборгованості у динаміці.

Тема 11. Аналіз прибутковості і рентабельності банку

 1. Які показники характеризують аналіз прибутковості банківських установ ?

а) прибутковість банківських активів;

б) величина комісійних винагород;

в) прибутковість акціонерного капіталу;

г) аналіз процентної маржі;

д) показники депозитної політики.

 1. Для узагальнення та визначення рекомендацій щодо прибутковості комерційного банку необхідно зробити:

а) загальну оцінку рівня прибутку;

б) аналіз динаміки та структури прибутку комерційного банку;

в) аналіз ділової активності банку;

г) складові банківського ризику;

д) виявити фактори та причини зміни прибутку.

 1. Аналіз рентабельності комерційного банку включає:

а) аналіз рівня рентабельності капіталу та статутного фонду;

б) аналіз рентабельності активів та витрат;

в) визначення періодичності проведення аналізу показників якості кредитного портфелю банку;

г) можливості графічного відображення коефіцієнту використання депозитів.

Тема 12. Аналіз ліквідності банку

1. Норматив короткострокової ліквідності Н6 – це співвідношення:

а) високоліквідних активів до зобов’язань банку;

б) ліквідних активів до короткострокових зобов’язань;

в) ліквідних активів з початковим строком погашення до одного року до короткострокових зобов’язань з початковим строком погашення до одного року;

г) ліквідних активів з початковим строком погашення до трьох місяців до короткострокових зобов’язань з початковим строком погашення до трьох місяців.

2. Норматив миттєвої ліквідності Н4 – це співвідношення:

а) високоліквідних активів до зобов’язань банку;

б) високоліквідних активів до короткострокових зобов’язань;

в) суми коштів в касі, на кореспондентських рахунках банку та цінних паперів уряду до поточних зобов’язань банку.

г) суми коштів в касі та на кореспондентських рахунках банку до поточних зобов’язань банку.

3. Для підвищення ліквідності повинна простежуватись така тенденція (оберіть найкращий варіант):

а) оборотність депозитів прискорюється;

б) оборотність депозитів уповільнюється;

в) оборотність депозитів вища ніж кредитів;

г) оборотність кредитів вища ніж депозитів.

 1. В чому полягає аналіз активних операцій банку з позицій ліквідності його балансу?

а) оцінка співвідношення залишків депозитів і кредитної заборгованості;

б) показники середнього строку зберігання вкладеної гривні та рівня осідання коштів;

в) співвідношення ліквідних активів і їх загальної величини;

г) аналіз банківських ризиків;

д)   оцінка   надійності   повернення   кредитів   та   їх диверсифікація;

є) аналіз відповідності активів і пасивів по строках.

Тема 13. Аналіз банківських ризиків.

1. Визначити складові аналізу та оцінки кредитного ризику:

а) аналіз цінової політики;

в) аналіз кредитного портфеля по групах ризику і напрямах диверсифікації;

г) аналіз доходності цінних паперів;

д) аналіз формування резерву на покриття можливих збитків;

є) робота банківської установи з проблемними кредитами.

2. Визначити складові аналізу та оцінки валютного ризику:

а) аналіз кредитного портфеля банку;

б) система показників та кількісна оцінка валютного ризику;

в) хеджування валютних ризиків;

г) аналіз результативності цінних паперів власного боргу банків;

д) аналіз формування резерву на покриття можливих збитків від кредитної діяльності.

3. Визначити послідовність управління банківським ризиком на основі його аналізу:

а) основні складові банківських ризиків;

б) прогнозування ризиків;

в) кількісна оцінка кредитного, валютного, процентного та ризику ліквідності;

г) інформаційне забезпечення для проведення аналізу;

д) прийняття можливих рішень відповідно аналітичних даних.

Тема 14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку

Аналіз ділової активності

 1. Фактори уповільнення і згортання ділової активності є:

а) надані міжбанківські кредити;

б) дебітори;

в) міжбанківські кредити одержані;

г) коррахунки інших банків;

д) коррахунки інших банків;

є) депозити юридичних осіб;

ж) валютні рахунки.

2. Фактори прискорення і розгортання ділової активності:

а) статутний фонд;

б) вклади громадян;

в) основні засоби і капіталовкладення;

г) дебітори;

д) кредити надані клієнтам;

є) цінні папери придбані;

ж) інші фонди банків.

Аналіз фінансової стійкості і надійності банку

 1. Визначити, які з наведених нижче показників характеризують експрес-методику аналізу фінансової стійкості та надійності за коефіцієнтним методом:

а) коефіцієнти прибутковості та рентабельності;

б) коефіцієнти ліквідності;

в) коефіцієнти дієздатності;

г) коефіцієнти рівня осідання коштів та використання депозитів;

д) коефіцієнти монетизації та доларизації.

 1. Аналіз фінансової стійкості і надійності банку базується на системі показників ліквідності та платоспроможності, що включає:

а) рівень сумнівної заборгованості;

б) коефіцієнт фондової капіталізації прибутку;

в) коефіцієнти прибутковості;

г) коефіцієнти миттєвої, повної ліквідності та ліквідності по строкових зобов'язаннях;

д) коефіцієнт захищеності від ризиків.

 1. Система показників достатності капіталу і якості активів для аналізу фінансової стійкості і надійності банківської установи відображає:

а) рівень доходних активів та сумнівної заборгованості;

6) коефіцієнт дієздатності;

в) коефіцієнт захищеності від ризиків;

г) коефіцієнти ліквідності;

д) коефіцієнти достатності капіталу та фондової капіталізації прибутку;

є) коефіцієнт використання депозитів.

 

Частина II «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ»

 

Приклади тестових завдань до екзамену (по найважливіших темах)

 

Тема 1. Аналіз діяльності кредитної спілки

 

Тест 1. До об’єктів аналізу діяльності кредитних спілок належать:

 1. способи та прийоми дослідження причинно-наслідкових зв’язків;
 2. показники економічних нормативів, установлених Держфінпослуг;
 3. дані бухгалтерського обліку;
 4. результати господарської діяльності;
 5. принципи аналітичних досліджень.

 

Тест 2. Об’єктами, через які розкривається предмет аналізу діяльності кредитних спілок, є:

 1. статистична та бухгалтерська звітність;
 2. методи групувань та порівнянь;
 3. функціональна залежність між факторами та результатами зміни;
 4. причинно-наслідкові зв’язки зміни та розвитку явищ та процесів.

 

Тест 3. Аналіз структури та динаміки власного капіталу відіграє важливу роль:

 1. для формування іміджу керівників кредитної спілки;
 2. тільки для впливу на формування результатів діяльності кредитної спілки;
 3. тільки для вкладників і кредиторів кредитної спілки та Держфінпослуг;
 4. власна відповідь.

 

Тест 4. Складовими капіталу кредитної спілки є:

 1. пайовий капітал, резервний капітал, додатковий капітал;
 2. пайовий капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений дохід;
 3. пайовий капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений дохід, резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів;
 4. пайовий капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений дохід, резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, цільове фінансування;
 5. пайовий капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений дохід, резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, цільове фінансування, результат дооцінки активів;
 6. власна відповідь.

 

Тест 5. Яка форма фінансової звітності містить інформацію стосовно руху капіталу кредитної спілки:

 1. баланс;
 2. звіт про рух грошових коштів;
 3. звіт про фінансові результати;
 4. звіт про власний капітал.

 

Тест 6. Як зміниться коефіцієнт платоспроможності, якщо сумарні активи, зважені за ступенем ризику, збільшаться?

 1. збільшується;
 2. зменшується;
 3. не змінюється.

 

Тест 7. Залучені кошти від банків та інших кредитних спілок не повинні перевищувати:

 1. 20% вартості загальних зобов’язань кредитної спілки;
 2. 50% вартості загальних зобов’язань кредитної спілки;
 3. 20% вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки;
 4. 50% вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки.

 

Тест 8. Обсяг зобов’язань кредитної спілки перед одним своїм членом не повинен перевищувати:

 1. 10% вартості загальних зобов’язань кредитної спілки;
 2. 15% вартості загальних зобов’язань кредитної спілки;
 3. 20% вартості загальних зобов’язань кредитної спілки;
 4. 10% вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки;
 5. 15% вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки;
 6. 20% вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки.

 

Тест 9. Нормативне відношення платних пасивів до доходних активів для кредитних спілок 3-ї групи:

 1. застосовується і не повинно перевищувати 100%;
 2. застосовується і не повинно перевищувати 120%;
 3. не застосовується.

 

Тест 10. Що є свідченням ефективного управління активами кредитної спілки:

 1. зростання абсолютної суми активів кредитної спілки;
 2. зростання абсолютної суми чистого доходу кредитної спілки;
 3. темпи зростання активів нижче темпів зростання доходів кредитної спілки;
 4. темпи зростання активів вище темпів зростання власного капіталу кредитної спілки.

 

Тест 11. Аналіз структури активів дозволяє оцінити:

 1. фінансову стійкість кредитної спілки;
 2. ділову активність кредитної спілки;
 3. платоспроможність кредитної спілки;
 4. ефективність діяльності кредитної спілки.

 

Тест 12. Мінімальна частка кредитів членам в загальних активах кредитної спілки має становити:

 1. 20%;
 2. 50%;
 3. 60%.

 

Тест 13. Яким може бути максимальний обсяг фінансових інвестицій ?

 1. 20% капіталу кредитної спілки;
 2. 40% капіталу кредитної спілки;
 3. 60% капіталу кредитної спілки.

 

Тест 14. Максимальний обсяг кредитної заборгованості на одного члена кредитної спілки не може перевищувати:

 1. 8% капіталу;
 2. 20% капіталу;
 3. 25% капіталу.

 

Тест 15. Якість кредитного портфеля для кредитних спілок 1-ї групи вважається незадовільною якщо:

 1. питома вага безнадійних кредитів перевищує 8 %;
 2. питома вага проблемних кредитів перевищує 8 %;
 3. питома вага прострочених та пролонгованих кредитів перевищує 10 %;
 4. питома вага прострочених, пролонгованих та безнадійних кредитів перевищує 12 %.

 

Тест 16. Якість кредитного портфеля для кредитних спілок 2-ї групи вважається незадовільною якщо:

 1. питома вага проблемних кредитів перевищує 10 %;
 2. питома вага безнадійних кредитів перевищує 10 %;
 3. питома вага прострочених та пролонгованих кредитів перевищує 12 %;
 4. питома вага прострочених, пролонгованих та безнадійних кредитів перевищує 12 %.

 

Тест 17. Якість кредитного портфеля для кредитних спілок 3-ї групи вважається незадовільною якщо:

 1. питома вага безнадійних кредитів перевищує 12 %;
 2. питома вага проблемних кредитів перевищує 12 %;
 3. питома вага прострочених та пролонгованих кредитів перевищує 12 %;
 4. питома вага прострочених, пролонгованих та безнадійних кредитів перевищує 15 %.

 

Тест 18. Дохідність активів розраховується шляхом:

 1. множення чистого доходу на активи кредитної спілки;
 2. ділення чистого доходу на активи кредитної спілки;
 3. ділення активів кредитної спілки на чистий дохід;
 4. множення чистого доходу на активи, зменшені на суму резервів за активними операціями.

 

Тест 19. До великого кредиту належить:

 1. сума кредиту, яка становить 10 % суми усіх кредитів;
 2. сума кредиту, яка становить 20 % суми усіх кредитів;
 3. сума кредиту, яка становить 10 % суми балансового капіталу;
 4. сума кредиту, яка становить 20 % суми регулятивного капіталу спілки.

 

Тест 20. Максимальний розмір кредитної заборгованості одного члена кредитної спілки не може перевищувати:

 1. 20 % суми усіх кредитів;
 2. 25 % суми усіх кредитів;
 3. 20 % суми регулятивного капіталу кредитної спілки;
 4. 25 % суми балансового капіталу кредитної спілки.

 

Тест 21. Коефіцієнт доходності кредитних операцій розраховується шляхом:

 1. множення доходу від кредитних операцій на суму виданих кредитів у звітному періоді;
 2. ділення доходу від кредитних операцій на загальну суму доходів кредитної спілки;
 3. ділення доходу від кредитних операцій на суму виданих кредитів;
 4. ділення доходу від кредитних операцій на відсоткові витрати із залучення ресурсів.

 

Тест 22. Відсоткова маржа кредитної спілки визначається як:

 1. різниця між балансовим чистим доходом і відсотковими доходами;
 2. співвідношення балансового чистого доходу до суми доходних активів;
 3. відсоткові доходи кредитної спілки, зменшені на відсоткові витрати.

 

Тест 23. Коефіцієнт ROA розраховується діленням:

 1. суми фінансового результату на капітал;
 2. суми чистого доходу на капітал;
 3. суми фінансового результату на чисті активи;
 4. суми чистого доходу на пасиви.

 

Тест 24. Коефіцієнт ROE розраховується діленням:

 1. суми фінансового результату на пайовий капітал;
 2. суми капіталу на чисті активи;
 3. суми чистого доходу на загальну суму фінансового результату;
 4. суми чистого доходу на балансовий капітал.

 

Тест 25. Як зміниться ліквідність активів, якщо зросте частка капітальних інвестицій?

 1. збільшується;
 2. зменшується;
 3. не змінюється.

 

Тест 26. Як зміниться норматив миттєвої ліквідності, якщо зростуть внески на депозитні рахунки строком до 3х місяців?

 1. збільшується;
 2. зменшується;
 3. не змінюється.

 

Тест 27. Як зміниться норматив короткострокової ліквідності, якщо зростуть внески на депозитні рахунки строком від 3 до 12 місяців?

 1. збільшується;
 2. зменшується;
 3. не змінюється.

 

Тема 2 Аналіз діяльності лізингової компанії

Тести

 

 1. Аудит лізингових операцій здійснюється для підтвердження достовірності:
  1. даних управлінської звітності;
  2. даних фінансової звітності;
  3. інформації лізингових угод;
  4. даних інвентаризаційних описів.

 

 1. Аудитор може здійснювати зовнішній аудит лізингових операцій:
  1. з власної ініціативи;
  2. з ініціативи власника лізингової компанії;
  3. з ініціативи адміністрації лізингової компанії;
  4. вірні відповіді (б) і (в).

 

 1. Модель аудиту лізингової діяльності включає в себе:
  1. об’єкти та методи здійснення аудиту;
  2. об’єкти та джерела інформації для здійснення аудиту;
  3. об’єкти, джерела інформації, методи і способи узагальнення результатів аудиту;
  4. об’єкти, методи і способи узагальнення результатів аудиту.

 

 1. Об’єктами аудиту лізингових операцій є:
  1. основні засоби лізингової компанії;
  2. довгострокова дебіторська заборгованість лізингової компанії;
  3. капітал лізингової компанії;
  4. довгострокова кредиторська заборгованість лізингової компанії.

 

 1. При аудиті лізингових операцій, аудитор перевіряє достовірність даних фінансової звітності щодо:
  1. наявності, стану та використання предметів лізингу;
  2. стану розрахунків відповідно до договорів лізингу;
  3. придбання предметів лізингу та розрахунків щодо їх реалізації лізингоодержувачам;
  4. вірні відповіді (а) і (б).

 

 1. Оцінка системи внутрішнього контролю дає можливість аудитору:
  1. виключити із перевірки об’єкт аудиту;
  2. окреслити обсяг вибірки та оцінити ризики;
  3. не здійснювати інвентаризацію предметів лізингу;
  4. оцінити рівень договірних відносин.

 

 1. При перевірці розрахунку лізингових платежів щодо вартості предмету фінансового лізингу, основна частина боргу лізингоодержувача визначається відповідно до положень:
  1. П(С)БО 7 «Основні засоби»;
  2. П(С)БО 11 «Зобов’язання»;
  3. П(С)БО 14 «Оренда»;
  4. вірні відповіді (б) і (в).

 

 1. Огляд предметів фінансового лізингу здійснюється аудитором на території:
  1. лізингодавця;
  2. лізингоодержувача;
  3. нейтральній території;
  4. немає вірної відповіді.
 2. Аудитор перевіряє вид лізингу (оперативний чи фінансовий), вивчаючи інформацію:
  1. лізингових договорів;
  2. первинних документів;
  3. облікових регістрів;
  4. звітності.

 

 1. Право володіння на предмет фінансового лізингу аудитор перевіряє на підставі документів, які знаходяться у:
  1. лізингодавця;
  2. лізингоодержувача;
  3. посередника;
  4. страхової компанії.

 

 1. Яка інформація міститься в наказі про облікову політику для здійснення аудиту лізингових операцій:
  1. вартість предмету лізингу;
  2. розрахунок лізингових платежів;
  3. метод амортизації предмета лізингу;
  4. реєстраційні дані лізингоодержувача.

 

 1. Правильність складання графіка лізингових платежів аудитор перевіряє шляхом:
  1. зустрічної перевірки;
  2. спостереження;
  3. взаємного контролю розрахунків;
  4. аналітичних розрахунків.

 

 1. Первісна вартість основних засобів, придбаних для передачі у лізинг, перевіряється аудитором на підставі:
  1. договорів купівлі-продажу;
  2. лізингових угод;
  3. інвентаризаційних описів;
  4. інвентаризаційних карток.

 

 1. Крадіжка предметів лізингу може бути виявлена аудитором шляхом здійснення:
  1. аналізу умов договору лізингу;
  2. інвентаризації;
  3. перегляду бухгалтерських проводок;
  4. аналізу нарахованих витрат та доходів.

 

 1. Аудитором виявлено, що у лізингодавця  інвентаризація здійснюється рідше ніж 1 раз на 3 роки, це свідчить, що у лізинговій компанії здійснюються порушення:
  1. при веденні аналітичного обліку;
  2. при здійсненні контролю за схоронністю лізингового майна;
  3. правильності нарахування зносу;
  4. в обліку надходження предметів лізингу.

 

 1. Підкуп управляючих лізинговою компанією іншими контрагентами аудитор може виявити шляхом:
  1. порівняння ринкової та первісної вартості предметів лізингу;
  2. повторного визначення первісної вартості предметів лізингу;
  3. опитування контрагентів;
  4. підкуп виявити неможливо.

 

 1. При виявленні аудитором суттєвих викривлень інформації щодо лізингових операцій у лізингодавця, коригування звітності здійснює:
  1. аудитор;
  2. лізингодавець;
  3. лізингоодержувач;
  4. усі відповіді вірні.

 

 1. Чи проводить аудитор аналіз ефективності здійснення лізингових угод:
  1. так;
  2. ні.

 

 1. Використання інформаційних систем і технологій при здійсненні аудиту лізингових операцій дозволяє аудитору:
  1. використати інформаційну базу лізингової компанії в електронному вигляді;
  2. узагальнити інформацію робочих документів аудитора в електронному вигляді;
  3. представити висновки аудитора в електронному вигляді;
  4. усі відповіді вірні.

 

 1. Аудит лізингових операцій в умовах використання інформаційних систем і технологій дозволяє зменшити:
  1. обсяг вибірки;
  2. ризики перевірки;
  3. час перевірки;
  4. рівень суттєвості помилок.

 

 1. За однією із угод фінансового лізингу, справедлива вартість предмету лізингу на момент передачі лізингоодержувачу становить 45 000 грн., теперішня вартість мінімальних орендних платежів: за даними лізингодавця – 43 500 грн., за даними аудитора – 44 000 грн. Яка сума довгострокових зобов’язань (без ПДВ) повинна бути відображена на рахунках лізингодавця:
  1. 45 000 грн.;
  2. 43 500 грн.;
  3. 44 000 грн.;
  4. не вистачає інформації для відповіді на питання.

 

 1. За умовами угоди лізингові платежі нараховуються в кінці кварталу. За даними обліку лізингодавця лізинговий платіж за перший квартал отриманий 05.04.20__ р., у цьому ж кварталі вказаний платіж відображено у складі доходів лізингодавця.  При перевірці правильності визнання доходів від лізингової діяльності у лізингодавця аудитор повинен:
  1. зменшити доходи ІІ кварталу;
  2. збільшити доходи І кварталу;
  3. зменшити доходи ІІ кварталу та збільшити доходи І кварталу;
  4. збільшити доходи ІІ кварталу та зменшити доходи І кварталу.

 

Наступна інформація відноситься до питань 23 - 25

Вивчаючи умови угоди оперативного лізингу, аудитор виявив, що дану угоду слід було класифікувати як фінансовий лізинг.

 1. Чи вплине даний факт на висновок аудитора щодо балансової вартості основних засобів лізингової компанії:
  1. ні, балансова вартість основних засобів не залежить від виду лізингу;
  2. так, балансова вартість основних засобів занижена;
  3. так, балансова вартість основних засобів завищена.

 

 1. Чи вплине даний факт на висновок аудитора щодо розміру поточної дебіторської заборгованості лізингової компанії:
  1. ні, розмір поточної дебіторської заборгованості не зміниться;
  2. так, розмір поточної дебіторської заборгованості занижений;
  3. так, розмір поточної дебіторської заборгованості завищений;
  4. так, розмір поточної дебіторської заборгованості не відповідає дійсності, щоб визначити точні суми необхідно зробити додаткові розрахунки.

 

 1. Чи необхідно лізингодавцю вносити корективи до фінансової звітності по статтях основні засоби та поточна дебіторська заборгованість:
  1. так;
  2. ні;
  3. лише по статті основні засоби;

лише по статті поточна дебіторська заборгованість

 

Тема 3 Аналіз діяльності ломбарду

Тести

 

 1. До внутрішньої інформації, що забезпечує аналіз діяльності ломбарду належать:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) процентні ставки кредитного ринку;

в) звіт про склад і структуру активів і пасивів ломбарду;

г) ціни ринку дорогоцінних металів.

 

 1. Специфіка здійснюваних ломбардом операцій обумовлена:

а) в структурі пасивів переважають власні кошти, а активів – дохідні активи;

б) кредити під заставу майна видаються на короткий строк, без пролонгації;

в) при несвоєчасній сплаті відсотків або непогашення позички, закладене майно реалізується;

г) короткий термін позик і їх забезпеченість високоліквідним майном забезпечують низький рівень кредитного ризику.

 

 1. На поповнення капіталу ломбарду направляється:

а) позичені кредитні кошти;

б) кредитори, які не були погашені до 3 років;

в) статутний капітал;

г) доходи майбутніх періодів.

 

 1. Оцінка прибутковості активів здійснюється шляхом:

а) аналізу їх складу, обсягів і структури;

б) оцінки кредитного ризику;

в) співставлення рівня доходів і витрат;

г) виходячи із своєчасності погашення позик одержаних під заставу майна.

 

 1. Для кредитного портфеля ломбарду характерно:

а) короткостроковість виданих позик;

б) високі процентні ставки за наданий кредит;

в) обов’язковість майнової застави;

г) обов’язковість страхування;

д) обов’язковість оцінки майна незалежним оцінювачем.

 

6.  Рівень кредитного ризику характеризується:

а) високою питомою вагою кредитів виданих під заставу із дорогоцінних металів і каміння;

б)низьким співвідношенням вартості позики і заставленого майна;

в) значною питомою вагою реалізованого за низькими цінами майна по непогашених кредитах;

г) зростання дебіторської і кредиторської заборгованості ломбарду.

 

7.  Кредитний ризик ломбарду характеризується :

а) коефіцієнтом співвідношення вартості заставленого майна і наданої позики;

б) коефіцієнтом співвідношення вартості реалізованого майна і наданої позики;

в) питомою вагою операційних витрат – на здійснення  кредитних операцій;

г) питомою вагою відсотків, одержаних від реалізації майна по непогашених кредитах.

 

8.  Джерелами доходів від безпосередньо ломбардних операцій є:

а) відсотки за майнові кредити;

б) нарахована пеня;

в) відсотки за банківські депозити;

г) орендна плата за здавання приміщення в оренду.

 

9.  До витрат ломбарду відносять:

а) оплату праці персоналу з відрахуванням на соціальні заходи;

б) внески на збільшення статутного капіталу до законодавчо встановленого нормативу;

в) погашення кредиторської заборгованості;

г) витрати на рекламу, маркетинг, охорону, юридичні послуги, страхування.

 

10.  Ефективність здійснюваних витрат характеризується:

а) рівнем витрат на одиницю доходів;

б) рівнем витрат на формування резервів на одиницю фінансових кредитів;

в) рентабельністю витрат;

г) рівнем фінансових витрат на одиницю залучених коштів.

 

11. Як змінюється дохідність активів ломбарду, якщо знижується частка дебіторської заборгованості за наданими фінансовими кредитами?

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не зменшується.

 

12. Як змінюється ризик кредитного портфеля ломбарду, якщо часка неустойки, що була погашена за рахунок майна, наданого у заставу, зростає?

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не зменшується.

 

13. Як змінюється  ризик кредитного портфеля ломбарду, якщо частка кредитів погашених за рахунок майна, наданого у заставу,  у загальній сумі погашених кредитів збільшується?

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не зменшується.

 

14. Як змінюється  ризик кредитного портфеля ломбарду, якщо співвідношення між сумою погашених і нарахованих відсотків за користування фінансовими кредитами знижується?

а) зменшується;

б) збільшується;

в) не зменшується.

 

15. До фінансових послуг ломбарду належать:

а) оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства або умов договору;

б) надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

в) надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави;

г) надання юридичних консультацій з умов одержання кредиту під заставу майна.

 

 1. До супутніх послуг належать:

а) надання фінансових кредитів за рахунок залучених і позичених  коштів ;

б) реалізація заставного майна відповідно до чинного законодавства або умов договору;

в) юридичні консультації;

г) надання вільних приміщень в оренду.

 

 1. Контроль за діяльністю ломбардів здійснює:

а) Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України;

б) Державний комітет з моніторингу;

в) Державна комісія з регулювання фінансових послуг України (Держфінпослуг);

г) Держфінпослуг  і Державна податкова адміністрація України.

 

 1.  Ломбард має право здійснювати свою діяльність з надання фінансових послуг при умові:

а) наявності Свідоцтва виданого Держфінпослуг;

б) при умові внесенні до Державного реєстру фінансових установ;

в) при наявності сформованого резервного фонду та страхового резерву;

г) при умові внесення до Державного реєстру фінансових установ та виданого про це Свідоцтва.

 

19.  Ломбард повинен мати власний капітал у розмірі: не

а) не менше 10 000 грн.;

б) не більше 50 000 грн.;

в) не менше 175 000 грн.;

г) не менше 200 000 грн.

 

20. Вартість прийнятого в заставу майна оцінюється:

а) за домовленістю сторін;

б) за ринковою вартістю;

в) за оціночною вартістю;

г) за справедливою вартістю.

 

21. До показників ефективності діяльності ломбарду по доходах і втратах належать:

а) рентабельністю по доходу;

б) витрати на 1 грн. доходу;

в) витрати на формування резервів на 1 грн. виданих кредитів;

г) рентабельність власного капіталу.

 

22. На структуру доходів ломбарду впливають:

а) види заставленого майна, які найшвидше реалізуються, якщо позичальник не зміг погасити кредит;

б) ціна заставленого майна;

в) споживна якість;

г) дефіцит майна в роздрібній торгівлі.

 

23. З метою аналізу визначення ефективності витрат, вони ґрупуються за напрямами:

 а) адміністративні;

б) операційні;

в) фінансові;

г) забалансові.

 

Тема 4 Аналіз діяльності інституту спільного інвестування

Тести

 

 1. Що таке інститути спільного інвестування (ІСІ) ?

а) це пайові і корпоративні інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку;

б) це ті ж фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для отримання прибутку через їх вкладання у цінні папери інших емітентів;

в) це ті ж фонди для отримання прибутку через вкладення в корпоративні права та нерухомість;

г) це ті ж фонди, через які вкладають кошти у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

 

2. Що таке компанія з управління активами (КУА)?

 а) здійснює професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування (ІСІ) та підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів фондового ринку України;

б) здійснює управління активами ІСІ за винагороду, розмір якої встановлюється відповідно до регламенту фонду;

в) може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ

г) діяльність жорстко регулюється і обмежується законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

 

Основні функції компанії з управління активами(КУА):

а) створення пайових інвестиційних фондів;

б) випуск, розміщення та викуп цінних паперів ІСІ; залучення агентів, які розміщують/ викуповують цінні папери ІСІ серед інвесторів;

в) управління активами ІСІ : після надходження грошових коштів на рахунок ІСІ, КУА спрямовує їх на придбання активів для формування структури портфелю даного ІСІ, яка  вказана в інвестиційній декларації;

г) аналіз ринку цінних паперів, нерухомості та інших ринків, інструменти яких перебувають у складі активів ІСІ;

 

4. Головні функції КУА:

а) пошук нових об’єктів для інвестицій;

б) регулярна переоцінка активів, оформлення договорів придбання і продажу активів; в) підготовка звітності до державних контролюючих органів;

г) забезпечення поточної діяльності ІСІ.

 

5. Пайовий інвестиційний фонд:

а) не є юридичною особою, створюється КУА шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних сертифікатів Фонду;

б)  при підписанні договорів купівлі або продажу активів фонду, КУА діє від свого імені;

в) КУА веде облік результатів діяльності фонду окремо від власної господарської діяльності та інших ІСІ;

г) мінімальний обсяг активів – 1 250 мінімальних заробітних плат (на 01.10.2007 р. – 575 000 грн.).

 

 1. Пайові інвестиційні фонди:

а) це, активи, що належать інвесторам на правах спільної власності;

б) це активи, що належать інвесторам на правах спільної часткової власності;

в) це активи, що належать інвесторам на правах спільної часткової власності та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА);

г) це активи, що належать інвесторам на правах спільної часткової власності та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і обліковуються окремо від результатів її господарської діяльності.

 

 1. Корпоративний інвестиційний фонд:

а)  юридична особа у формі відкритого акціонерного товариства (ВАТ);

б) статутний капітал фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів інших емітентів, допущених до торгів на фондовій біржі та об’єктів нерухомості, збільшення статутного капіталу здійснюється виключно за рахунок грошових коштів;

в) не менше 70 % річної середньорічної вартості активів повинно інвестуватися у цінні папери;

г) може випускати і розміщувати (бути емітентом) тільки акції, може залучати кредити (позики), обсяг яких не перевищує 10 % вартості активів фонду, і лише для викупу розміщених акцій фонду;

д) управління фондом (відповідно його активами) здійснює КУА на підставі договору; органи управління фонду (такі як у ВАТ) – загальні збори акціонерів та наглядова (спостережна) рада.

 

 1. Корпоративні інвестиційні фонди це:

а) це юридичні особи, які створюються у формі відкритого акціонерного товариства;

б) це юридичні особи, що здійснюють випуск, розміщення та вкладення цінних пааперів з метою одержання прибутку;

в) це юридичні особи, які здійснюють аналіз ринку цінних паперів, нерухомості та інших ринків, інструменти яких перебувають у складі активів ІСІ;

г) це юридичні особи, які створюються у формі відкритого акціонерного товариства і проводять діяльність виключно із спільного інвестування.

 

 1. Корпоративні інвестиційні фонд є емітентом цінних паперів:

а) акцій;

б) облігацій;

в) інвестиційних сертифікатів;

г) векселів.

 

 1. Пайовий інвестиційний фонд є емітентом цінних паперів:

а) облігацій;

б) акцій;

в) ощадних сертифікатів;

г) інвестиційних сертифікатів.

 

 1. Венчурні інвестиційні фонди - це:

а) корпоративні або пайові інвестиційні фонди, активи яких більше, ніж на 50 % складаються із корпоративних прав і цінних паперів, які не торгуються на фондових біржах;

б) те ж, які торгуються на фондових біржах;

в) те ж, що і в пунктах а) і б), але при умові приватного розміщення емітованих ними цінних паперів;

г) те ж, що і в пунктах а), б) і в), але при умові, що фізичні особи не можуть бути учасниками корпоративних і пайових фондів.

 

 1. Вартість чистих активів ІСІ – це:

а) різниця між доходами і витратами;

б) різниця між активами і поточними пасивами (зобов’язаннями) ІСІ;

в) різниця між активами і пасивами зменшена на величину дивідендів;

г) приріст вартості цінних паперів в результаті їх продажу та купівлі.

 

13. Активи ІСІ –це:

 а) майно;

б) цінні папери;

в) депозити, грошові кошти, тощо;

г) майно (цінні папери, депозити, грошові кошти, тощо).

 

 1. Вартість цінних паперів ІСІ – це:

а) вартість чистих активів поділена на кількість цінних паперів відповідного фонду (корпоративного та пайового), що перебувають в обігу взагалі;

б) те ж, що внесені в лістинг і в обігу на фондовій біржі;

в) вартість чистих активів зменшена на величину дивідендів за привілейованими акціями і поділена  на кількість цінних паперів відповідного фонду;

г) це різниця між майном і поточними зобов’язаннями поділена на кількість цінних паперів корпоративного або пайового фонду.

 

 1. Дохід інвестора (учасника інвестиційного фонду) – це:

а) обсяг виручки, що надійшла на поточний рахунок в банку від усіх видів діяльності: торгівлі цінними паперами, розміщених депозитів, реалізації необоротних активів, тощо поділеної на кількість інвесторів;

б) це обсяг виручки від торгівлі цінними паперами на кількість інвесторів;

в) приріст вартості належних йому цінних паперів;

г) приріст вартості належних йому цінних паперів та дивідендів, що нараховуються за цінними паперами.

 

 1. Витрати, що здійснюються за рахунок учасників інвестиційного фонду – це:

а) винагорода КУА;

б) послуги зберігача цінних паперів, реєстратора (депозитарія), оцінювача майна, аудитора;

в) витрати, пов’язані, з управління фондом ІСІ;

г) переліковане в пунктах а, б, в.

 

 1. У яких випадках Компанія з управління активами (КУА) відшкодовує за рахунок свого резервного фонду витрати понесені ІСІ, який здійснює публічне розміщення своїх цінних паперів:

а) в усіх випадках наявних витрат;

б) якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче його номінальної вартості більш ніж на 20 %, унаслідок порушення КУА вимог законів;

в) теж, якщо на 30 % ;

г) не відшкодовує, якщо резервний фонд відсутній.

 

 1. Активи ІСІ не можуть включати:

а) цінні папери випущені КУА, іноземними державами, інших ІСІ;

б) товаророзпорядчі та заставні ЦП;

в) приватизаційні ЦП;

г) векселі та ощадні (депозитні) сертифікати на суму понад 10% вартості активів ІСІ (крім венчурного фонду);

д) всі разом указані в пунктах з а) по г) включно.

 

19. Оцінка ефективності фінансових інвестицій здійснюються за розрахунком, який виражає співвідношення:

а) оцінної вартості портфеля ЦП до його номінальної вартості;

б) чистого прибутку одержаного від операцій з ЦП до витрат на здійснення операцій з ЦП;

в) обсягу доходу від операцій з ЦП до витрат з ЦП;

г) чистого прибутку до середньорічної вартості активів ІСІ.

 

20. Як змінюються вартість чистих активів ІСІ, якщо активи зростають на суму більшу, ніж зобов’язання:

а) зростає;

б) зменшується;

в) не змінюється.

 

21. Активи якого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів?

а) диверсифікованого;

б) недиверсифікованого;

в) венчурного.

 

22. Який інвестиційний фонд є більш ризиковим?

а) пайовий закритий строковий недиверсифікований венчурний фонд;

б) пайовий відкритий безстроковий недиверсифікований фонд;

в) пайовий відкритий безстроковий диверсифікований фонд.

 

23. За якою інвестиційною політикою фонду найбільш ймовірне використання таких інструментів як акції?

а) агресивною;

б) збалансованою;

в) пасивною.

 

24. За якою інвестиційною політикою фонду найбільш ймовірно використання фінансових інструментів з фіксованим доходом?

а) пасивною;

б) агресивною;

в) збалансованою.

 

25. У якій формі регулюються вкладення активів ІСІ в цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше ніж на двох провідних біржах чи торгівельно-інформаційних системах, перелік яких визначається комісією?

а) забороняються;

б) обмежуються;

в) не обмежуються.

 

26. У якій формі регулюються вкладення активів ІСІ в цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором ІСІ та їх пов’язаними особами?

а) забороняються;

б) обмежуються;

в) не обмежуються.

 

Тема 5 Аналіз діяльності недержавного пенсійного фонду

Тести:

 

1. Чи законодавчо допускається інвестування грошових коштів пенсійного фонду в похідні цінні папери?

А) допускається;

Б) заборонено;

В) допускається з обмеженням.

2. Чи встановлено законодавче обмеження інвестування грошових коштів пенсійного фонду на банківські депозити?

А) так;

Б) ні;

В) вкладання заборонено.

3. Чи встановлено законодавче обмеження інвестування грошових коштів пенсійного фонду в цінні папери,  погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України?

А) так;

Б) ні;

В) вкладання заборонено.

4. Аудиторський висновок за результатами діяльності пенсійного фонду повинен включати пункти щодо підтвердження інформації:

А) річної фінансової звітності;

Б) спеціальної звітності, затвердженої Держфінпослуг;

В) річної фінансової звітності та спеціальної звітності.

5.      За рахунок яких коштів сплачується пеня за неналежне виконання пенсійним фондом зобов’язань перед учасниками?

А) за  власний рахунок адміністратора недержавного пенсійного фонду;

Б) за рахунок пенсійних внесків;

В) за рахунок заробленого КУА для пенсійного фонду інвестиційного доходу.

6. Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду є складовою:

А) фінансової звітності недержавного пенсійного фонду;

Б) спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду;

В) не є складовою звітності, так як не формується.

7. Чи потрібно для зберігання грошових коштів недержавного пенсійного фонду та здійснення розрахунків за операціями, пов’язаними з пенсійними внесками та операціями з управлінням активами недержавного пенсійного фонду відкривати в банку окремі поточні рахунки?

А) так;

Б) ні;

В) за бажанням спостережної ради фонду.

8. Обчислення та визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду здійснюються:

А) адміністратором недержавного  пенсійного фонду;

Б) спостережною радою  недержавного пенсійного фонду;

В) компанією з управління недержавним  пенсійним фондом.

9. Чи встановлюється законодавчо обмеження розміру винагороди компанії з управління активами недержавного пенсійного фонду, якщо так, то ким?

А) так, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

Б) ні;

В) так, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

10. По якій вартості оцінюються у недержавного пенсійного фонду грошові кошти  на  поточних  рахунках  в  національній валюті?

А) по номіналу;

Б) за офіційним  (обліковим) курсом гривні, встановленим Національним банком України;

В) за  офіційним курсом Національного банку України на день проведення розрахунку.

11. За найменшою ціною  договорів,  виконаних  на  дату закриття   біржі,  що  передує  дню  розрахунку  вартості  активів недержавного пенсійного фонду, обліковуються:

А) акції й облігації іноземних емітентів,  що перебувають в обігу на організованих фондових ринках;

Б) акції й облігації українських емітентів, пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій  біржі;

В) об'єкти    нерухомості.

12.    В  національній   валюті   за  офіційним  курсом Національного  банку  України  на   день   розрахунку,   включаючи відсотки,  що підлягають нарахуванню за звітний період, відповідно до умов договору обліковуються:

А) кошти на  депозитних   рахунках    в    іноземній    валюті;

Б) кошти на  депозитних   рахунках    в    національній    валюті;

В) цінні папери,  погашення та отримання  доходу  за  якими гарантовано   Кабінетом   Міністрів   України.

13. Різниця між вартістю активів недержавного пенсійного фонду на день проведення  підрахунку та загальною сумою зобов'язань недержавного пенсійного  фонду,  що  підлягають  виконанню  на  день проведення підрахунку – це:

А)  чиста вартість активів недержавного пенсійного  фонду;

Б)    загальна сума активів пенсійного фонду;

В)  вартість капіталу пенсійного фонду.

14. Розмір та порядок виплати винагороди адміністратору недержавного пенсійного  фонду встановлюється:

А)  договором, укладеним між радою фонду та адміністратором;

Б)  визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

15. Якій організації розмір винагороди за рік,  не може перевищувати 0,5% від середньорічної   вартості   активів   пенсійного   фонду?

А) зберігачу;

Б) адміністратору;

В) КУА.

16. Якій організації розмір винагороди   не може перевищувати 5% від суми пенсійних  внесків, сплачених на користь усіх учасників фонду протягом року?

 А) зберігачу;

Б) адміністратору;

В) КУА.

17.  Якій організації розмір винагороди за рік,  не може перевищувати 4,2% від середньоарифметичного значення чистої вартості активів пенсійного фонду?

А) зберігачу;

Б) адміністратору;

В) КУА.

18. «Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду» є складовою:

А) фінансової звітності недержавного пенсійного фонду;

Б) спеціальної звітності недержавного пенсійного фонду;

В) не є складовою звітності, так як не формується.

19. Нараховані але не сплачені податки з доходів фізичних осіб на пенсійні внески відносяться до:

А) зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду;

Б)  інших зобов’язань недержавного пенсійного фонду;

В) активів недержавного пенсійного фонду.

20.  Страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених учасником із страховою організацією відносяться до:

А) зобов'язань перед учасниками пенсійного фонду;

Б)  інших зобов’язань недержавного пенсійного фонду;

В) активів недержавного пенсійного фонду.

21. Поіменний склад Ради фонду є обов’язковою інформацією:

А) фінансової звітності фонду;

Б)  системи персоніфікованого обліку фонду;

В) аудиторського висновку про діяльність недержавного пенсійного фонду.

22. Дата державної реєстрації адміністратора недержавного пенсійного  фонду є обов’язковою складовою:

А) фінансової звітності фонду;

Б)  системи персоніфікованого обліку фонду;

В) аудиторського висновку про діяльність недержавного пенсійного фонду.

23. Яка тривалість розрахункового періоду, що зазначається в договорі про управління активами недержавного пенсійного  фонду для розрахунку суми винагороди за надання послуг?

А) один місяць;

Б) один квартал;

В) один рік,

24. Чи повинна інвестиційна декларація додаватись до договору, укладеному із зберігачем про надання послуг зберігання?

А) так;

Б) ні;

В) на розсуд Ради фонду.

25. Чи повинна інвестиційна декларація додаватись до договору, укладеному із компанією з управління активами фонду?

А) так;

Б) ні;

В) на розсуд Ради фонду.

 

6.4. Зразок екзаменаційного білета

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  №  ___

Теоретичне питання.

 1. Аналіз показників ефективності та доходності кредитних операцій.
 2. Методика розрахунку та економічний зміст основних коефіцієнтів оцінки фінансової стійкості.

 

Тести (одна правильна відповідь).

3.1. До фінансових інвестицій належать:

а) інвестиції в нове будівництво;

б) інвестиції в цінні папери;

в) інвестиції в технічне переозброєння підприємства;

г) інвестиції в реконструкцію та модернізацію підприємства.

 

3.2. Що таке інститути спільного інвестування (ІСІ) ?

а) це пайові і корпоративні інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку;

б) це ті ж фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для отримання прибутку через їх вкладання у цінні папери інших емітентів;

в) це ті ж фонди для отримання прибутку через вкладення в корпоративні права та нерухомість;

г) це ті ж фонди, через які вкладають кошти у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість.

 

3.3. Темп росту валютних зобов’язань банку розраховується як:

а) співвідношення суми валютних зобов’язань на кінець періоду до суми валютних зобов’язань на початок періоду;

б) співвідношення суми валютних активів на кінець періоду до суми валютних зобов’язань на початок періоду;

в) різниця суми валютних зобов’язань на кінець та початок періоду;

г) сума валютних активів банку поділена на суму зобов’язань банку.

 

3.4. Нормативне значення адекватності регулятивного капіталу (Н2) має бути:

а) > 10%;

б) < 15%;

в) > 5%;

г) < 20%.

 

3.5. Що таке валютна позиція?

а) перевищення обсягу зобов’язань над обсягами вимог;

б) перевищення обсягу вимог за купленою валютою над обсягом зобов’язань;

в) ліміти за видами валют;

г) співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті;

д) рентабельність операцій з валютою.

 

Практичні завдання.

4. За даними форми № 2-КБ «Звіт про фінансові результати» проаналізувати та зробити відповідні висновки щодо динаміки та структури груп операційних доходів банку.

 

5. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну процентних доходів банку від кредитних операцій. Використати трифакторну модель доходів банку.

Показник

Базисний
період

Звітний
період

Відхилення

1

Видано кредитів, тис. грн.

25000

33000

 

2

Середньорічна процентна ставка, %

20,0

18,0

 

3

Кількість кредитних договорів, шт.

180

210

 

4

Середній обсяг кредитного договору, тис. грн.

 

 

 

5

Процентні доходи банку, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Рекомендована література (основна і додаткова)

 

7.1 в частині «Аналізу банківської діяльності»

 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р.

2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р.

3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р.

4. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні від 28.08.2001 р. № 368

5. Аналіз банківської діяльності: Підручник/ За ред. д.е.н., проф. А.М. Герасимовича. – Київ.: КНЕУ, 2010. - 599 с.

6. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А.М. Мороза.  - К.:КНЕУ, 2008. - 608 с.

7.  Щербакова Г. Анализ и оценка банковской деятельности / Галина Щербакова. - Москва: Вершина, 2007. - 464 с.

8. Збірник задач з курсу „Аналіз банківської діяльності”: Навч. посібник 2-ге вид., доп. і перероб. / За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2007. – 438 с.

9. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В.В.Вітлінського. - К.:Знання, 2000. - 250 с.

10. Лисенок О.В. Практикум з курсу «Аналіз банківської діяльності». – К.: КНЕУ, 2010. – 325 с.

11. Роуз П. Банковский менеджмент. - М.:Дело ЛТД, 1995. - 768 с.

12. Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках. - М.:Gaatallaxy, 1994. - 820 с.

13. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2006. - 463 с.

14. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка / А.Ю. Петров, В.И. Петрова. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 560 с.

 

 

7.2. Рекомендована література

до курсу «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ»

 

 1. Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року № 2908-III, зі змінами.
 2. Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок : затв. розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 року № 7, зі змінами.
 3. Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки : розпорядження Держфінпослуг від 04.11.2004 року № 2739.
 4. Примірний статут кредитної спілки : затв. розпорядженням Держфінпослуг від 13.03.2008 р. № 338, зі змінами.
 5. Аналіз діяльності небанківських кредитних установ: навч. посіб.; за наук. ред. д.е.н., проф. А.М. Герасимовича. - Київ.: КНЕУ, 2014. - 351 с.
 6. Арістова А. М. Економічний аналіз діяльності фінансових посередників : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / Арістова А.М. − К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. − 332 с.
 7. Облік, аналіз та аудит діяльності небанківських кредитних установ. За ред. д.е.н., проф. Герасимовича А.М. Київ, КНЕУ. - 2012. − 370 с.
 8. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 536 с.
 9. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 425 с.
 10. Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затв. Держфінпослуг від 26.04.2005 р., за №3981;
 11. Методичні рекомендації по веденню бухгалтерського обліку ломбардами, затв. Розпорядженням Держфінпослуг від 07.05.2004 р. № 531;
 12. Порядок складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затв. Розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004 р., № 2740;
 13. Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування: затв. рішенням Держкомціннихпаперів від 11.01.2002 № 12.
 14. Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування: затв. рішенням Держкомціннихпаперів від 02.07.2002 № 196.
 15. Положення про порядок визначення чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів): затв. рішенням Держкомціннихпаперів від 02.07.2002 № 201.
 16. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. –Знання, Київ, 2010, с. 532. 
 17. Про недержавне  пенсійне забезпечення: Закон України від  09.07.2003 №1057 –ІV, із змінами.
 18. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: Розпорядження Держфінпослуг від 29.09.2011 №613.
 19. Положення про порядок визначення чистої вартості   активів недержавного  пенсійного  фонду  (відкритого, корпоративного,  професійного),  затверджено  рішенням  Державної комісії з  цінних  паперів та фондового ринку від 11.08.2004 N 339.
 20. Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду: Розпорядження Держфінпослуг від 27. 11. 2003,  №139.
 21. Положення про надання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення: Розпорядження Держфінпослуг від 22. 06. 2004 №1100.

 

 

 

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ