Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Філософія

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра філософії та соціально-економічних дисциплін

 

Філософія

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до контрольних робіт для заочної форми навчання

 

Напрям  підготовки 6030401 «Правознавство»

                                                           6.030402 «Правоохоронна діяльність»

 

 Факультет заочного навчання цивільних осіб

Факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 рік

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Філософія» для слухачів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6030401 «Правознавство», 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

 

«___» ________ 201__ року - __ с.

 

Розробник:

Надибська О.Я., завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін

 

Протокол від  «27» серпня 2014 року № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт

Написання домашньої контрольної роботи з проблем Філософії є однією з най важливих форм самостійної роботи.

Підготовка до написання контрольної роботи передусім має на меті розширити, поглибити теоретичні знання студентів. Підготовка контрольної роботи вимагає від студента значних витрат часу, ретельності, наполегливості у пошуках матеріалу, продуманого його узагальнення та акуратного оформлення.

Варіант контрольної роботи відповідає першій літері прізвища студента. Всього кафедрою пропонується 25 варіантів.  Якщо перша літера прізвища студента А, то його варіант 1, якщо Б, то його варіант 2 ...

 

Варіант

Літера прізвища

Варіант

Літера прізвища

Варіант

Літера прізвища

1

А

10

К

19

У

2

Б

11

Л

20

Ф

3

В

12

М

21

Х

4

Г

13

Н

22

Ц, Ч

5

Д

14

О

23

Ш, Щ

6

Е, Є

15

П

24

Ю

7

Ж

16

Р

25

Я

8

З

17

С

 

 

9

І, Ї, Й

18

Т

 

 

 

Обсяг контрольної роботи 10-15 стандартних аркушів. Свідомо збільшувати обсяг роботи не слід. Цінність визначається не кількістю сторінок, а змістом, самостійністю обґрунтованих суджень. Аркуші потрібно пронумерувати. На титульній сторінці вказують назву вузу, факультет, курс,  прізвище та ініціали студента. На першому аркуші тексту – варіант контрольної роботи та питання.

Питання яке розглядається повинно включати в себе такі структурні елементи:

 1. Вступ, в якому передусім уточнюється, з якою значною проблемою пов’язан питання, дається коротко преамбула (постановка питання).
 2. Текст – розгляд подій питання.
 3. Висновки після кожного питання.
 4. Виконання практичного завдання.
 5. Список використаної літератури.

Приступаючи до написання контрольної роботи доцільно починати з визначення питання, а потім перейти до характеристики джерел, на підставі яких студент збирається досягти поставлених цілей.

Далі студент переходить до викладання матеріалу. Викладення матеріалу повинно бути послідовним, логічним та обов’язково  супроводжуватися посиланнями на джерела та літературу, які потрібно оформляти посторінково, під короткою горизонтальною рискою в кінці сторінки.

На наступному етапі роботи – у Висновках – необхідно зробити узагальнення, сформулювати найважливіші положення, що є результатом вивчення даного питання. Вони мають органічно випливати з розглянутого конкретного матеріалу та відповідати йому.

Включена у Список література повинна бути пронумерована від першого до останнього арабськими цифрами. Завершується праця над контрольною роботою її стилістичним редагуванням.

Контрольна робота повинна бути виконана самостійно. Недопустимо механічне переписування текстів підручників або другої літератури. В разі невиконання цієї вимоги робота не приймається до розгляду і оцінюється як “не зараховано”.

Термін подання контрольної роботи на кафедру – не пізніше, як за місяць до початку сесії. Бажаємо успіхів!

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,

який наводять у науковій практиці.

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:  

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 
Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 
Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— (Джерела з історії науки в Україні).

     Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Словники

 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 

Каталоги

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 

 

 

 

Критерії оцінювання.

 

Оцінка “зараховано” виставляється якщо контрольна робота виконана самостійно відповідно до завдання (зміст відповідає завданню), за варіантом; робота містить посилання на джерела літератури; в контрольній роботі здійснено поглиблений аналіз, надана характеристика сучасного стану досліджуваної теми, обґрунтовані висновки і пропозиції; контрольна робота оформлена належним чином, виконана і подана на кафедру в термін, передбаченийграфіком навчального процесу.

Оцінка “не зараховано” виставляється якщо контрольна робота виконана не самостійно, не відповідає завданню та варіанту; в роботі відсутні посилання на джерела літератури; контрольна робот містить фрагментарний характер, відсутній поглиблений аналіз досліджуваної теми, не обґрунтовані висновки і пропозиції; контрольна робота оформлена не належним чином, подана на кафедру в термін не передбаченийграфіком навчального процесу; контрольні роботи містить ознаки плагіату (списування, відсутність заслань або списку літератури, використання тих, що сканують, без вказівки авторства текстів з Інтернет (CD) – колекцій).

 

Рекомендована література

Базова

 1. Алексеев, П. В. Философия : учеб. / П. В. Панин, А. В. Панин. - М. : ТК Велби, Проспект, 2008. – 432 с.

2.   Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія:

     В 2 т . — К ., 1993 — Т . 1. — С . 3—30; Т .b2. — С . 256—308 - М.: РОС-СПЭН, 2005. — 208 с.

 1. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії (західноєвропейський контекст) [ Текст ] / В. П. Андрущенко. – К. : Тандем, 2000. – 406 с.
 2. Гобозов, И. А. Социальная философия : учеб. для вузов / И. А. Гобозов. - М. : Академический Проект, 2007. – 382 с.
 3. Ивин, А. А. Социальная философия : учеб. пособие / А. А. Ивин. - М. : Гардарики, 2013. – 508 с.
 4. История мировой философии : учеб. пособие / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2007. – 426 с.
 5. История и философия науки : учеб. пособие для аспирантов / под ред.       А. С. Мамзина. - СПб. : Питер, 2008. – 375 с.
 6. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. - М., 2000. – 381 с.
  1. Кармин, А. С. Философия : учеб. для вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - СПб. : Питер,2009. – 507 с.
  2. Кохановский, В. П. Основы философии науки : учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский и др. . - Ростов н/Д : Феникс, 2005.- 342 с.
  3. Надибська О.Я. Філософія. Навчально-методичний посібник / - Одеса : ОЮІ НУВС, 2009 – 360 с. 
  4. Новейший философский словарь / В. А. Кондрашов, Д. А. Чекалов, В. Н. Копорулина; под общ. ред. А. П. Ярещенко. -3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 742 с.
  5. Социальная философия : учеб. для вузов / И. А. Гобозов. - М. : Академический проект, 2012. – 354 с.
  6. Социальная философия. Учебное пособие. За ред. Соколова С.В. – Москва., 2013. – 487 с.
  7. Тягло О.В., Кривуля О.М., Воропай Т.С.    Філософія: У 2 кн. Книга Хронологично-тематичний огляд. - Харків: Ун-т внутр. Справ, 1999. –  363 с. 
  8.   Філософія: Підручник / За ред. Прічепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. – К. :   Академвидав, 2007. – 396 с.
  9. Философия. Университетский курс. / за ред. С.А.Лебедева. – Москва, 2013. – 417 с.
  10. Философия : учеб. пособие для высших учебных заведений / отв. редактор В. П. Кохановский. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 470 с.

 

Допоміжна                                        

 1. Абрамович С. А. Мовленнєва комунікація [ Текст ] : підруч. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 469 с.
 2. Андрєєва Т. О. Від феномена людини до феномена людства [Текст] / Т. О. Андрєєва.– Донецьк : ДонНУ, 2002. – 237 с. – (Праці Донец. нац. ун-ту).
 3. Байер Ю. П. Социокультурная коммуникация и постмодерн [Текст] / Ю. П. Байер // Виртуальное пространство культуры : материалы науч. конф., (Санкт-Петербург, 11 – 13 апреля 2000 г.). – СПб., 2000. – С. 131 – 133.
 4. Бек У. Что такое глобализация ? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию [Текст] / У. Бек. ; пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ; общ. ред. А. Филиппова – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.
 5. Бенедикт А. Уявлені спільноти : міркування щодо походження й поширення націоналізму [ Текст ] / А. Бенедикт ; пер. з англ. В. Морозова. – 2-е вид., перероб. – К. : Критика, 2001. – 271 с.
 6. Білецький І. П. Філософія і методологія наукового пізнання : конспект лекцій [Текст] / І. П. Білецький. – Харків : ХДЕУ, 2001. – 104 с.
 7. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть [Текст] / Ж. Бодрийар. – М. : Добросвет, 2000. – 387 с.
 8. Больнов О. Ф. Новая укрытость. Проблема преодоления экзистенциализма. Введение [ Текст ] / О. Ф. Больнов ; пер. с нем. и прим. А. Р. Абдуллина // Философская мысль. – 2001. – № 2. – С. 137 – 145.
 9. Бубер М. Диалог [ Текст ] / М. Бубер // Бубер М. Два образа веры : [ пер. с нем. ]. – М. : Республика, 1995. – С. 93 – 125.
 10. Будко В. В. Философия науки [ Текст ] / В. В. Будко. – Харьков : Консум, 2005. – 268 с.
 11. Вебер M. Политика как призвание и профессия [Текст] / М. Вебер // Избранные произведения / М. Вебер. – М., 1990. – С. 646 – 647.
 12. Великий тлумачний словник української сучасної мови [Текст] / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : Перун, 2007. – 1136 с.
 13. Водопьянов П. А. Великий день гнева : экология и эсхатология [Текст] / П. А. Водопьянов, В. С. Крисаченко. – Минск : Университетское изд., 1993. – 282 с.
 14. Гезалов А. А. оглы Трансформация общества в эпоху глобализации : социально-философский анализ [Текст] / А. А. Гезалов оглы. – М. : Канон, 2009. – 286 с.
 15. Голицын Г. А. Информация, поведение, язык, творчество [Текст] / Г. А. Голицын, В. М. Петров. – М. : ЛКИ, 2007. – 224 с.
 16. Горкгаймер М. Критика інструментального розуму [Текст] / М. Горкгаймер ; переклад, передмова та післямова М. Култаєва. – К. : ППС – 002, 2006. – 282 с.
 17. Грядущее информационное общество [Текст] / [ А. А. Лазаревич, А. В. Ханкевич, Д. И. Широканов и др. ] ; НАН Беларуси, Ин-т философии. – Минск : Белорус. наука. – 2006. – 392 с.
 18. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку [ Текст ] : [ пер. з англ. ] / Г. Дейлі. – К. : Інтелсфера, 2002. – 312 с.
 19. Дугин А. Г. Эволюция парадигмальных оснований науки [Текст] / А. Г. Дугин. – М. : Арктогея-Центр, 2002. – 418 с.

14.      Воловик В. И. Философия политического сознания [ Текст ] : монография / В. И. Воловик. – Запорожье : Просвіта, 2006. – 203 с.

21. Канигін О. В. Початок і кінець часів. Новій погляд на історію. — К.: АСК, 2005. — 448 с.

22. Катаєв С. Л. Сучасне українське суспільство: Навч. пос. — К.: Атіка, 2006. — 200 с.

23. Кліфорд Г. Інтерпретація культур [ Текст ] / Г. Кліфорд. – К. : Дух і Літера, 2001. – 542 с.

 1. Кулик В. Дискурс українських медій : ідентичності, ідеології, владні стосунки [ Текст ] / В. Кулик. – К. : Критика, 2010. – 655 с.
 2. Лазаревич А. А. Глобальное коммуникационное общество [Текст] / А. А. Лазаревич. – Минск : Белорус. наука, 2008. – 349 с.
 3. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе : [ пер. с фр. ] [ Текст ] / Ж. Лакан. – М. : Гнозис, 1995. – 192 с.
 4. Липинський В. Релігія і Церква в історії України [ Текст ] / В. Липинський. – К. : Фотовідеосервіс, 1993. – 128 с.
  1. Луман Н. Общество как социальная система [Текст] / Н. Луман. – М. : Логос, 2004. – 232 с.
  2. Малахов В. П. Философия права [Текст] : учеб. пособ. / В. П. Малахов. – М. : Академ. Проект ; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 448 с.
  3. Мерло-Понти М. Пространство [Текст] / М. Мерло-Понти // Интенциональность и текстуальность. – Томск, 1998. – С. 27 – 95.
  4. Микешина Л. А. Эпистемология ценностей [Текст] / Л.А. Микешина. – М. : РОССПЭН, 2007. – 439 с.
  5. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність : запасний гравець Європи [ Текст ] / М. І. Михальченко. – Дрогобич : Відродження, 2004. – 488 с.
  6. Михальченко Н. И. Украинское общество : трансформация, модернизация или лимитроф Европы [Текст] / Н. И. Михальченко. – К. : Ин-т социологии НАН Украины, 2001. – 440 с.
  7. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М., 1991.
  8. Надибська О.Я. Пріоритети як предмет соціального пізнання:  [монографія] / О.Я. Надибська. – Одеса: Друкарській дім, Друк Південь, 2010. – 456 с.
  9. Подлесный М. Н. Ценности личности: современные дискуссии и представления// Вестник Днепропетровского университета. – 2001.- Вып.8. – С. 69-73.
  10. Рікер П. Сам як Інший [ Текст ] / П. Рікер. – К. : Дух і Літера, 2000. – 458 с.
  11. Смирнова Н. М. Социальная феноменология в изучении современного общества [ Текст ] / Н. М. Смирнова. – М. : Канон+, 2009. – 400 с.
  12. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике [ Текст ] / Ф. де Соссюр. – М. : Прогресс, 1990. – 274 с.
  13. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию [ Текст ]. – М. : Прогресс, 1977. – 695 с., 1 л. порт.
  14. Сравнительная политика : основные политические системы современного мира [ Текст ] / [ В. С. Бакиров, Н. И. Сазонов, А. А. Фисун и др. ]. – Харьков : ХНУ, 2005. – 592 с.
  15. Тетчер М. Я вірю [ Текст ] / М. Тетчер // Консерватизм : консервативна традиція політичного мислення від Едмунда Берка до Маргарет Тетчер : антологія. – К., 2008. – С. 422 – 430.
  16. Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки / За ред. А.С. Гальчинського. - К.: НІСД, 2003. - 328 с.
  17. Филипович Л. О. Релігія і нація в суспільному житті України й світу [ Текст ] : [ монографія ] / Л. О. Филипович. – К. : Наук.думка, 2006. – 286 с.
  18. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности [Текст] / Э. Фромм. – М. : Республика, 1994. – 447 с.
  19. Фуко М. Ненормальные [Текст] : курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1974–1975 учебном году / М. Фуко ; пер. с фр. А. В. Шестакова. – СПб. : Наука, 2004. – 432 с.

48. Хамитов Н. Философия: Бытие. Человек. Мир. — К.: Кондор, 2005. — 448 с.

49. Эко У. Полный назад. «Горячие войны» и популизм СМИ [Текст] / У. Эко. – М. : Эксмо, 2007. – 592 с.

 1. Ярмусь С. Досвід віри українця [ Текст ] / С. Ярмусь. – К. : Світ знань, 2007. – 488 с.

 

    Публікації у книжкових та періодичних виданнях

 1. Азарова Е. А. Функционирование моральных гендерных стереотипов в современном коммуникационном пространстве [Текст] / Е. А. Азарова // Этическое и эстетическое : 40 лет спустя : тезисы докладов и выступлений : материалы науч. конф., (Санкт-Петербург, 26 – 27 сент. 2000 г.). – СПб., 2000. – С. 9 – 12.
 2. Барсукова С. Ю. Солидарность участников неформальной экономики : на примере стратегий мигрантов и предпринимателей [Текст] / С. Ю. Барсукова // Социс. – 2012. – № 4. – С. 3 – 12.
 3. Беляева А. Взаимодействие человека и информации : возвращение смысла [Текст] / А. Беляева // Дайджест Школа-парк. – 2005. – № 12. – С. 45 – 49.
 4. Бех В. П. Методологічний лаг сучасної теорії пізнання соціального світу та алгоритми його подолання [Текст] / В. П. Бех // Методологія соціального пізнання : здобутки і проблеми : матеріали всеукр. наук.-теор. конф., (Київ ; Запоріжжя, 25 травня 2005 р.). – К. – Запоріжжя, 2013. – С. 12 – 15.

6. Бойченко І. В. Нелінійна соціальна філософія: цивілізація як монада історії // Філософські студії Київського університету. Вип. 1. — К., 2011. — С. 61—90.

7. Гомілко О. ХХІІІ Світовий філософський конгресс // Філософська думка. – 2013. – № 6. – С. 98-106.

 1. Киселев Г.С. Смыслы и ценности нового века // Вопросы философии. –2006.-№ 4.
 2. Кравченко И.И.  Политические и другие социальные ценности// Вопросы философии-2005-№ 12.
 3. Кривцун О.А. Ритмы искусства и ритмы культуры: формы исторических сопряжений // Вопросы философии –2005-№ 6.

14. Ларцев В. Основні компоненти структури суспільства: структурофіксуюча складова // Людина і політика. — № 2. — 2011. — С. 51—61.

15. Навроцький В. В. Логіка соціальної взаємодії. Монографія. — К.: Кондор, 2005. — 204 с.

 1. Надибська О. Я. Методологічний інструментарій аналізу соціальних пріоритетів [Текст] / О. Я. Надибська // Мультиверсум : філософський альманах. – 2013. – Вип. 93. – С. 41 – 53.
 2. Надибська О. Я. Переорієнтація системи пріоритетів українського соціуму: загальнолюдський вимір [Текст] / О. Я. Надибська // Нова парадигма. – 2010. – Вип. 94. – С. 24 – 33.
 3. Надибська О. Я. Переоцінка пріоритетів сучасного українського суспільства: спроба соціального прогнозу [Текст] / О. Я. Надибська // Грані. – 2010. – № 4 (72). – С. 65 – 69. 
 4. Надибська О. Я. Політико-правове регулювання сучасних інформаційних пріоритетів в Україні [Текст] / О. Я. Надибська // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 3. – С. 200 – 206.
 5. Надибська О. Я. Пріоритети як форма рефлексивного осмислення трансформаційних та модернізаційних процесів у соціумі [Текст] / О. Я. Надибська // Перспективи. – 2009. – № 1 (45). – С. 71 – 77.
 6. Плаксина О.И. Проблема устойчивого развития общества в материалах 23-го Всемирного философского конгресса // Грани : наук.-теорет.і громад.-політ. альманах. – Д., 2014. – № 5. – С. 12-17.
 7. Федотова В.Г.  Факторы ценностных изменений в третьем тысячелетии // Вопросы философии –2005-№11.
 8. Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. - 1989. - № 2.
 9. Чуйко В. Чотири методології філософії науки: особливості та сфери застосування // Філософська думка. — 2012. — № 1. — С. 3—26.
 10. Яхнин Е.Д. Эволюция и будущее человеческого социума // Вопросы философии –2006 - № 5. – С. 72 – 76.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до МВ

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

Завдання 1.

Філософія є пізнання, що досягається за допомогою правильного міркування ». «Це повинна бути наука, що досліджує перші начала і причини». «... Філософія складає своєрідний спосіб мислення, такий спосіб, завдяки якому воно стає пізнанням, і пізнанням за допомогою понять».«Уся філософія подібна як би дереву, корені якого - метафізика, стовбур - фізика, гілки, що виходять з цього стовбура, - всі інші науки, що зводяться до трьох головних: медицини, механіки й етики ... Подібно до того, як плоди збираються ні з коренів і не з стовбура дерева, а з кінців його гілок, так і особлива корисність філософії залежить від тих її частин, які можуть бути вивчені тільки під кінець ».«Філософія - наука про науку взагалі».«Філософія вчить нас все відшукувати в« Я ». Вперше через «Я» входить порядок і гармонія в мертву і безформну природу ».

 

 1. Подумайте над цими висловлюваннями різних філософів і виділіть поле філософських проблем, специфіку філософії.
 2. Які філософські позиції (направлення) позначені в наведених судженнях? У чому їх принципова відмінність?
 3. Яке призначення філософії? Назвіть її функції.

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Що є предметом філософського знання?
 2. Які визначення філософії вам відомі?
 3. Де, коли і при яких умовах виникла філософія?
 4. Що таке «осьовий час», за К. Ясперсом, і яке його значення у виник­ненні філософії?
 5. Як визначав мудрість Арістотель?
 6. Хто такі софісти, і чому філософи протиставляли себе софістам?
 7. Охарактеризуйте основні функції філософії.
 8. Зазначте основні розділи філософського знання.
 9. Чиє філософія наукою? Аргументуйте свою відповідь.
 10.  Що пов’язує філософію з релігією? Аргументуйте свою відповідь.
 11.  Яке місце філософії в культурі та суспільному житті?
 12.  Чи змінилось значення філософії у сучасному світі?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:  Еволюція філософського світогляду

Тип світогляду

Епоха

Особливості світогляду

Основні поняття

 1. Космоцентризм

 

 

 

 2. Теоцентризм

 3. Антропоцентризм

 4. Антропокосмизм

 

 

Варіант 2.

Завдання 1.

Ф. Енгельс так сформулював основне питання філософії: «Велике питання всієї, і особливо новітньої філософії, є питання про відношення мислення до буття ...» А. Камю писав: «Є лише воістину серйозне філософське питання: питання про самогубство. Вирішити, чи варте життя праці бути прожитим, або вона того не варто, - це означає відповісти на основоположне питання філософії ».

М. Хайдеггер вважав, по-перше, що «всяке філософське питання повинно охоплювати всю філософську проблематику в цілому; по-друге, всяке філософське питання повинно бути задане так, щоб запитувач теж залучався до нього », тобто теж підпадав під питання.

 

 1. Чим, на вашу думку, можна пояснити, що саме філософія прийшла до необхідності постановки основного питання філософії?
 2. Що повинно служити підставою для формулювання основного питання філософії?
 3. Як в самій постановці основного питання філософії відбивається світоглядна позиція філософа?
 4. Чим пояснити різноманіття і різноманітність постановки цього питання?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Дайте визначення поняття «свідомість». Як ви розумієте ідеальність свідомості?
 2. У чому полягає різниця між «свідомим» і «психічним»?
 3. Які точки зору на поняття «позасвідоме» вам відомі? 4. Як ви розуміє­те термін У. Джемса «потік свідомості»? Де ше, окрім психології та фі­лософії, використовується цей термін?
 4. Які еволюційні фактори виникненення та розвитку свідомості?
 5. Як пов’язані свідомість та мозок?
 6. Що таке асиметрія функцій мозку, і яке її еволюційне значення?
 7. Як пов’язані свідомість та мова?
 8. В чому сенс визначення М. К. Мамардашвілі свідомості як свідоцтва?
 9. Що таке символ? Що вам відомо про символізм у мистецтві?
 10. Як ви розумієте термін В. М. Розіна «парадоксальна поведінка»? Яке його значення для розуміння походження мови?
 11. Як ви розумієте поняття «спів-буття», шо ввів у вжиток М. Гайдеггер?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Основні філософські напрями та їх представники

Співвіднесіть наступні напрями,поняття (субстанції) та імена за принципом, вказаному в таблиці:

атом, ідея, свідомість людини, світовий дух, природа, матерія, відчуття;

Філософський напрям

Субстанція

Представник

Кант, Платон, Берклі, Демокріт, Маркс,Фейєрбах, Гегель.

 

 

 

 

 

Варіант 3.

Завдання 1.

«Наукові поняття не є розкриттям реальності». Це лише, «синоніми відповідного набору операцій». «Поняття є інтелектуальний інструмент вирішення проблем», - стверджує представник інструменталізму. «Категорії мислення - не посібник людини, а вираз закономірності і природи, і людини». Вони - «суть сходинки виділення, тобто пізнання світу».

1. Наукові та філософські поняття - одне і те ж?

2. У чому сутність філософських категорій?

3. До яких філософських напрямів належать автори наведених суджень?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Коли з’являється філософія? Етимологія слова «філософія».
 2. Чим відрізняється філософське, софійне знання від наукового?
 3. Який зміст ми вкладаємо в поняття «мудрість»?
 4. Назвіть та проаналізуйте предмет філософії, її завдання та проблематику.
 5. Поясніть чим відрізняється предмет філософії від предмету фізики, ботаніки, лісових культур, економіки тощо
 6. З якими новими принципами світосприйняття пов’язане виникнення релігійного світогляду?
 7. Проведіть порівняльний аналіз особливостей міфологічного та релігійного типу світогляду. 
 8. Назвіть та поясніть особливості філософського знання.
 9. Яку структуру має філософське знання?
 10. Сформулюйте основні проблеми, що їх досліджують онтологія, гносеологія, аксіологія.
 11. Яке місце посідає філософія в культурі?
 12. Зв’язок філософії та професійного знання.

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Антична философія: її періодизація, представники

Етап розвитку

Основний представник

Напрямок роздумів

 

 

 

 

2. Классический период античной философии

Представник

Твори

Головні теми,основні поняття

 

 

Варіант 4.

Завдання 1.

«Тепер не стрілами яскравого дня і не сонця променями Треба розсіювати жахи і потьмарення духу, але вивченням та тлумаченням законів природи ...» (Лукрецій Кар)

1. Яку світоглядну установку свого часу висловив поет?

2. Хто її автор?

3. Як ця установка змінюється в філософії Сократа?

4. Чим від неї відрізняються платоновські роздуми?

Прокоментуйте вислів Цицерона: «Філософія починається з Фалеса. Він був першим ».

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Проаналізуйте особливості східного та західного типів філософування.
 2. Яка модель світосприйняття у людини Стародавньої Індії? 
 3. Які принципи закладено в основу китайської філософії Конфуцієм?
 4. Який зміст у філософії даосизму мають поняття «дао», «переможне недіяння»?
 5. Які принципові відмінності відрізняють філософію Стародавнього Сходу від західної системи мислення?
 6. Який зміст має поняття «архе» у філософських школах досократівського періоду?
 7. Чому філософію Сократа називають моральною?
 8. Які міркування привели Платона до висновку, що істинне буття – це буття ідей, а не речей? 
 9. Чому, на думку Платона, пізнання – це пригадування?
 10. Назвіть та охарактеризуйте раціоналістичні та ірраціоналістичні ідеї Платона.
 11. Проаналізуйте основні ідеї раціоналістичної філософії Аристотеля.
 12. Який зміст мають в Аристотеля поняття «форма», «матерія»?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Філософія античності як обґрунтування особливого образу життя

Філософська школа

Найбільш яскраві представники

Характерні ідеї, принципи і норми поведінки

Ідеал особистості

1. Кінізм

2. Етичний раціоналізм

3. Епікурізм

4. Стоіцизм

 

 

 

 

 

Варіант 5.

Епікур писав: «Коли ми говоримо, що насолода є кінцева мета, то ми розуміємо аж ніяк не насолоду розпусти або чуттєвості, як вважають ті, хто не знає, не поділяє або погано розуміє наше вчення, - ні, ми розуміємо свободу від страждань тіла і від сум'яття душі. Бо не нескінченні пиятики і свята роблять наше життя солодкою, а тільки тверезе міркування, що досліджує причини всякого нашого вподобання і витісняюче сумніви, поселяючи тривогу в душі ».

1. Визначте етичну позицію філософа.

2. Як він розуміє насолоду?

3. У чому Епікур бачить призначення філософії?

 

 

А) «Вірую, щоб розуміти»;  1) Абеляр;

 Б.) «Розумію, щоб вірити»;  2) Ансельм Кентерберійський;

 В) «Розумій, щоб вірити, вір, щоб розуміти»;  3) Тертуліан;

 Г) «Вірую, бо абсурдно».  4) Августин.

 1. Зіставте судження і їх авторів.
 2. Що таке розум? Що таке віра?
 3. Як вони співвідносяться в наведених висловлюваннях?
 4. Як у них відображена філософсько-теологічна позиція авторів?
 5. Чому проблема співвідношення розуму і віри виявилася актуальною в епоху Середньовіччя?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Порівняйте особливості філософії в добу Античності та Середньовіччя.
 2. Яка роль апологетики та патристики у формуванні середньовічної філософії?
 3. У чому полягає суть дискусії між номіналістами та реалістами?
 4. Який має зміст вчення Авґустина про два «гради»?
 5. Як трактує Т. Аквінський співвідношення віри та розуму?
 6. Який ідеал людини сформувався в добу Відродження?
 7. Чим пантеїстичні погляди Н. Кузанського відрізняються від уявлень про Бога в добу Середньовіччя?
 8. Як ви розумієте поняття Світової Душі у філософії Дж. Бруно?
 9. Назвіть основні соціософські позиції доби Відродження.

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

1. Основные этапы средневековой философии

Етап

Представники

Основні задачі

Переважаючий метод філософствування

1.Апологетика

2.Патристика

3.Схоластика

 

 

 

 

Варіант 6.

Завдання 1.

Давид Анахт (475 - перша пол. XVI ст.), Підбиваючи певний підсумок, писав: «Мається шість визначень філософії. Перше - філософія є наука про сущє як таке. Друге - філософія є наука про божественні і людські справи. Третє - філософія є турбота про смерть. Четверте - філософія є уподібнення Богові в міру людських можливостей. П'яте - філософія є мистецтво мистецтв і наука наук. Шосте - філософія є любов до мудрості ... ». І далі: «... філософія не є чимось марним ... Філософія існує для того, щоб облагородити і прикрасити людську душу і перевести її з матеріального і оповитого туманом життя до божественної і нематеріальної».

1. Поміркуйте над словами автора і висловіть своє судження про філософію і її призначення.

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Вкажіть основні риси світоглядних орієнтацій Нового часу.
 2. Що є джерелом знань, на думку Ф. Бекона та Р. Декарта? У чому суть індуктивного та дедуктивного методів пізнання?
 3. Як змінюються погляди на субстанцію світу в XVII–XVIII ст.?
 4. У чому смисл учення Б. Спінози про Абсолют?
 5. Опишіть основні характеристики монади за Г. Ляйбніцем.
 6. Назвіть фундаментальні принципи природного права людини.
 7. У чому суть суспільної угоди за Ж.-Ж Руссо?
 8. Яку роль у пізнанні, згідно з І. Кантом, відіграють категорії розсудку?
 9. У чому полягає суть категоричного імперативу І. Канта?
 10.  Який зміст вкладає Ф. Шеллінґ в поняття «Абсолют»?
 11.  Що означає «коперніканський переворот» в теорії пізнання здійсненний І. Кантом?
 12.  Як розуміє розвиток Ґ. Геґель?

 

 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 Філософське і релігійне світорозуміння (на прикладі античної та середньовічної філософії)

 

Тип світогляду

Загальне

Відмінність

Зміст

Цілі

Засоби

Методи

 1. Філософське
 2.  Релігійне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 7.

Завдання 1.

А. Августин вважав, що людська історія є боротьба двох ворогуючих царств - царства земного і царства Божого: «Два Града, - пише він, - створені двома родами любові: земний - любов'ю до себе і небесної - любов'ю до Бога, доведеної до презирства до собі. Перший град вважає славу свою в самому собі, останній - в Господі ». Історія має свій початок, свій сенс і своє завершення - поширення християнства і його перемога  у всесвітньому масштабі.

1. До якої області філософського знання відносяться ці міркування?

2. Яким за своєю суттю є це вчення про суспільство?

3. У чому його значення?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Як розуміють предмет і завдання філософії течії другої половини ХІХ–ХХ ст. (позитивізм, марксизм, прагматизм, філософія життя, психоаналіз)?
 2. Як історично змінювався предмет позитивізму?
 3. До яких філософських течій належать такі філософи: О. Шпенґлер, Ф. Ніцше, М. Вебер, Х. Ортеґа-і-Ґасет?
 4. Хто в філософії ХХ ст. вводить поняття «людина-маса» і що воно означає?
 5. Що зближує в підходах до культури Ф. Ніцше і Х. Ортеґу-і-Ґасета?
 6. У чому полягає специфіка психоаналітичної концепції З. Фрейда? 
 7. У який спосіб здійснюється поєднання філософії та науки в прагматизмі?
 8. Розкрийте сутність структурної антропології К. Леві-Строса?
 9. Чи є актуальними за сучасних умов ідеї неотомізму?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Проблема людини в елліністичній та середньовічній філософії

Философія

Філософи

Сутнісні

характеристики людини

Ідеал особистості

 1. Елліністична
 2. Християнська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 8.

Завдання 1.

В.Віндельбанд називає філософську позицію А. Августина «метафізикою внутрішнього досвіду», а його самого - «віртуозом» опису душевних станів людини.

1. Прокоментуйте цю оцінку.

2. Дайте відповідь на запитання, в чому відмінність підходів до людини у Августина і Сократа?

3. Як антропологія Августина пов'язана з християнством

Прокоментуйте вислів, до якого часто вдавався Ф. Аквінський: «Філософія є служниця богослів'я».

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які питання складають суть некласичної онтології?
 2. Яка різниця між спіритуалістичною та матеріалістичною онтологіями?
 3. Що розуміє натуралістичний підхід в онтології під субстанцією?
 4. Що є джерелом розвитку в християнсько-еволюційній онтології П. Теяра де Шардена?
 5. Якими атрибутами наділена матерія як субстанція в марксистській філософії?
 6. Що спільного між онтологічною концепцією П. Тейяра де Шардена та В. Вернадського?
 7. Хто і навіщо ввів у науковий обіг поняття «ноосфера»? Який його зміст?
 8. Яка течія некласичної філософії вводить поняття «екзистенція» і з якою метою?
 9. Хто в філософію вводить поняття «тут-буття», «зручність», «буття у світі» і з якою метою?

 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Великі гуманісти епохи Відродження і їхні погляди

Мислитель

Основні

твори

Гуманістичні

ідеї та життєві

принципи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 9.

Завдання 1.

У «Промові про гідність людини» Джованні Піко делла Мірандола від імені Бога писав: «Ти, не обмежений ніякими межами, визначиш свій образ за своїм рішенням, у владу якого я тебе представляю. Я ставлю тебе в центрі світу, щоб звідти тобі було зручно оглядати все, що є у світі ». І далі: «Людина може як опуститися до низького, тваринного стану, так і піднятися до ангельської досконалості. В останньому випадку він гідний вихваляння, так як у своїх діяннях підноситься до Бога ».

1. Виділіть нові думки про природу і сутність людини, які тут прозвучали.

2. Який ідеал людини взагалі і ренесансного зокрема?

3. Як називається дана концепція і як вона співвідноситься з пантеїстичною картиною світу?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Назвіть історичні типи філософії та їх основну спрямованість.
 2. За якими ознаками поділяються школи староіндійської філософії на ортодоксальні та неортодоксальні.
 3. Назвіть школи староіндійської філософії.
 4. Які чотири благородні істини лежать в основі вчення буддизму?
 5. Назвіть школи староіндійської філософії, що належать до ідеалістичного напряму. Які чотири першоелементи лежать в основі вчення чарваків?
 6. Які філософські течії притаманні старокитайській філософії?
 7. Яка проблематика гносеології?
 8. Що таке класичне і некласичне тлумачення істини?
 9. Як слід розуміти гносеологічний оптимізм і гносеологічний релятивізм?
 10. Що таке об`єктивна, абсолютна та відносна істина?
 11. Які функції практики в марксистській гносеології?
 12. Яка модель пізнання в гносеології прагматизму за Ч. Пірсом?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Проблема людини в елліністичній, середньовічній та ренесансній філософії

Філософія

Філософ 
(на вибір)

Сутнісні

характеристики

людини

Ідеал особистості

 1. Елліністична
 2. Християнська
 3. Епоха Ренесансу

 

 

 

 

Варіант 10.

Завдання 1.

Вищим критерієм морального життя Д. Бруно оголосив діяльність людини, вбачаючи в ній сенс, гідність і піднесення особистості. Він назвав головним працю в ім'я вищих цілей, а не заради досягнення особистого благополуччя і самозбереження. «Людина, - писав він, - повинна подолати прагнення до самозбереження, піднятися над страхом особистого знищення, бо ту високу насолоду, до якої прагне ентузіаст, немислимо без діянь і жертв».

1. У чому новизна такого трактування сенсу життя людини в порівнянні з християнською?

2. Як ця моральна позиція Бруно узгоджується з життям і смертю мислителя?

3. Висловіть своє ставлення до життєвого подвигу Д. Бруно.

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Що означають категорії «жень», «лі», «дао»?
 2. Назвіть представників матеріалістичного світогляду у старогрецькій філософії та охарактеризуйте їхні філософські погляди.
 3. Назвіть представників ідеалістичного світогляду стародавньої Греції та дайте характеристику їх філософських учень.
 4. Назвіть школи матеріалістичного напряму Стародавньої Греції, їх представників і покажіть їхні заслуги в історії філософії.
 5. Назвіть школи ідеалістичного спрямування в старогрецькій філософії, назвіть їх фундаторів і основні ідеї.
 6. Яким чином вирішують проблему буття філософи Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Геракліт, Демокріт?
 7. У чому суть принципу верифікації? Яка філософія і з якою метою розробила цей принцип?
 8. Що таке когерентна істина? 
 9. Охарактеризуйте форми чуттєвого пізнання.

 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Образ людини в християнстві (ікона) і мистецтві Відродження (живопис Леонардо да Вінчі, Мікеланджело)

 

Епоха

Основні риси, ідеали,

відношення до тіла і духу

Призначення людини,

мета його буття у світі

   1. Середньовіччя

   2. Відродження

 

 

 

 

 

 

Варіант 11.

Завдання 1.

Порівнюючи «Книгу Писання» і «Книгу природи», Г. Галілей підкреслював, що перша повинна тлумачити лише біблійні тексти. Головне ж призначення «Книги природи» - розкрити таємниці божественного творіння за допомогою спостережень і розуму. «Природа є сукупність об'єктивних законів, які людина пізнає за допомогою експерименту та математики». Вона повинна бути справжнім предметом філософії.

 

 1. Як Галілей вирішує питання про співвідношення розуму і віри (ортодоксально-теологічна концепція, раціоналістична або подвійності істини)?
 2. До якого філософського напряму тяжіють його роздуми?
 3. Як Галілей відноситься до Бога?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Яким чином вирішують проблему буття Парменід, Зенон з Елеї, Платон, Піфагор, Аристотель?
 2.  Яким чином вирішує проблему пізнання Платон?
 3. Розробка питань діалектики Гераклітом, Зеноном, Сократом та ін.
 4. Яким чином вирішує проблему пізнання Демокріт?
 5. У чому полягає суть вчення школи софістів? Назвіть основні ідеї філософії Сократа та його послідовників і покажіть їхнє значення для сучасності.
 6. Що Ви можете сказати про філософію еллінізму та Римської імперії? Хто такі стоїки, кініки, кіренаїки, мегарики?
 7. У чому полягає специфіка філософського розуміння сутності та існування людини?
 8. Що є сутністю людини, згідно з концепцією З. Фройда?
 9. Яка сутність людини за марксистською філософією?
 10. Що означає поняття «надлюдина». Хто і з якою метою його застосовує?
 11. Що розуміє під поняттям «дух» М. Шелер і яке значення має це поняття для розуміння сутності людини?
 12. Що означає термін «екзистенція» в якій новітній філософській течії він застосовується?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Аналіз філософських систем Нового часу

Філософська система

Сутність

Представники

Значення

    1. Монізм

    2. Дуалізм

    3. Плюралізм

 

 

 

 

 

Варіант 12

Завдання 1.

В философско-политическом трактате Н. Макиавелли анализирует мир человеческих отношений, политическую деятельность, способы и методы ее осуществления, называя главной ее целью всяческое содействие укреплению государства. Здесь же итальянский мыслитель провозглашает закон политической морали: «Цель оправдывает средства», говоря о политическом деятеле следующее: «Пусть обвиняют его поступки, лишь бы оправдывали результаты, и он всегда будет оправдан, если результаты окажутся хорошими».

 1. Сравните этот подход с христианскими социально-политическими идеалами.
 2. Как соотносятся политика и мораль, власть и нравственный облик правителя у Макиавелли?
 3. Под каким нарицательным названием его идеи вошли в социальную философию?
 4. Как вы относитесь к этому? Приведите известные вам примеры, когда идея Макиавелли «Цель оправдывает средства» была реализована в политической жизни.

 

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які дві ідеї лежать в основі християнського монотеїзму?
 2. Що таке креаціонізм?
 3.  Яким чином вирішується проблема людини у християнському віруванні?
 4. У чому полягає «боротьба» між номіналізмом та реалізмом?
 5. Яким чином вирішується проблема пізнання в середньовічній філософії?
 6. У чому полягає вчення Ф. Аквінського та яке його історичне значення?
 7. Що означає в А. Ґелена термін «людина як особливий проект природи»?
 8. Який предмет філософської антропології і хто її основні представники?
 9. Дайте визначення поняття «цінності».
 10. Назвіть усі відомі Вам теорії цінностей.
 11. За яким підґрунтям класифікують цінності?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Методи пізнання, виділені Ф. Беконом

Метод

Суть

Гносеологічна позиція

Переваги

Недоліки

    1. «Шлях мурашки»

    2. «Шлях павука»

    3. «Шлях бджоли»

 

 

 

 

 

 

Варіант 13

Завдання 1.

К. А. Гельвецій порівнював процес пізнання з судом, де п'ять органів чуття це п'ять свідків, які тільки й можуть дати істину. Його опоненти, однак, заперечуючи, заявили, що Гельвецій забув суддю.

 1. Що мали на увазі опоненти Гельвеція під суддею?
 2. Як можна охарактеризувати гносеологічну позицію філософа?  
 3. У чому її обмеженість?
 4. Що собою, по-вашому, представляє процес пізнання в повному обсязі?

Коперник висловлював гіпотезу про те, що Земля зовсім не є нерухомим центром Всесвіту. Прокоментуйте оцінку Ф. Енгельса, який назвав новий погляд «революційним актом, яким дослідження природи заявило про свою незалежність» і поступовою відмовою від існуючої раніше геоцентричної картини світу.

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Яка специфіка філософського розуміння культури?
 2. Що є головним предметом філософії культури?
 3. У чому суть натуралістичного підходу до культури А. Ґелена?
 4. Яка особливість марксистського розуміння культури?
 5. Яка особливість аксіологічної інтерпретації культури? 
 6. Який зміст глобально-технократичного підходу до цивілізації?
 7. Що таке схоластика?
 8. Яким було ставлення до природи у період Середньовіччя?
 9. Що таке патристика?
 10. У чому полягає сутність томізму?
 11. Що таке секуляризація і яка її сутність?
 12. У чому полягає сутність антропоцентризму? 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Субстанціональний аналіз філософських систем Нового часу

Філософська
система

Субстанція

Основні риси

Представники

    1. Механістичний

  матеріалізм

    2. Пантеїзм

    3. Об’єктивний ідеалізм

    4. Суб’єктивний ідеалізм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 14

Завдання 1.

У філософії Нового часу в рамках теорії пізнання йшла суперечка між раціоналізмом і емпіризмом.

 1. Якими факторами соціального розвитку він був обумовлений?
 2. Яка сутність, специфіка, позитивні досягнення емпіризму?
 3. Які його недоліки?
 4. Раціоналізм: його орієнтації і значення для розвитку наукового знання, обмеженості.

 

Прокоментуйте слова Вольтера, який, кажучи про сенс людського життя, закликав кожного «обробляти свій сад», вважаючи, що це рятує людину від «трьох зол: нудьги, пороку і нужди».

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Витоки української філософської думки.
 2. Назвіть основні особливості українського національного світогляду.
 3. Що слід розуміти під практичною спрямованістю української філософії?
 4. Коли почала формуватись, та коли сформувалася професійна філософія в Україні?
 5. Яку філософську традицію репрезентує Г. Сковорода?
 6. Основні філософські ідеї в академічній філософії України ХVІІ–ХVIII ст.
 7. У чому полягає сакральний характер діяльності людини в епоху Відродження?
 8. Що таке пантеїзм? Як він поєднується з матеріалізмом та атеїзмом?
 9. Яке значення Ренесансу в історії людства?
 10. Яке значення для науки і світогляду мало вчення геліоцентризму?
 11. Що таке Реформація?
 12.  Що таке Контрреформація?
 13. У чому полягає сутність матеріалістичного монізму?

 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Предмет філософії в німецькій класичній і марксистської філософії

Філософ

Розуміння ним предмета філософії (система і метод)

Оцінка 
філософскої 
позиції

    1. Кант

    2. Гегель

    3. Фейєрбах

    4. Маркс

 

 

 

Варіант 15.

Завдання 1.

Французький філософ Ларошфуко писав: «Світом правлять доля і примха».

Інший француз Ш. Монтеск'є стверджував: «Не Полтава погубила шведського короля Карла XII, він все одно б загинув, якщо не в цьому, то в іншому місці. Випадковості фортуни можна легко виправити, але не можна відобразити подій, постійно породжуваних природою речей ».

1. Порівняйте ці два підходи до історії і людським вчинкам, виявіть їх специфіку.

2. Як називається позиція Ларошфуко? Що має на увазі Монтеск'є, говорячи про «випадковості фортуни»?

3. Що таке «природа речей»? Як вона впливає на хід подій?

4. Що ж, по-вашому «править світом»?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які питання складають суть некласичної онтології?
 2. Яка різниця між спіритуалістичною та матеріалістичною онтологіями?
 3. Що розуміє натуралістичний підхід в онтології під субстанцією?
 4. Що є джерелом розвитку в християнсько-еволюційній онтології П. Теяра де Шардена?
 5. Якими атрибутами наділена матерія як субстанція в марксистській філософії?
 6. Що спільного між онтологічною концепцією П. Тейяра де Шардена та В. Вернадського?
 7. У чому полягає сутність натуралістичного монізму?
 8. Дайте визначення філософії у томізмі.
 9. У чому полягає вчення про діалектику М. Кузанського?
 10. Хто і навіщо ввів у науковий обіг поняття «ноосфера»? Який його зміст?
 11. Яка течія некласичної філософії вводить поняття «екзистенція» і з якою метою?
 12. Хто в філософію вводить поняття «тут-буття», «зручність», «буття у світі» і з якою метою?

 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Пізнавальна здібність

Сутність

Категорії для позначення

Приклади

    1. Чуттєвість

    2. Розсудок

    3. Розум

 

 

 

 Пізнавальні здібності людини, за Кантом

 

 

Варіант 16.

Завдання 1.

Л. Фейєрбах писав: «Нова філософія перетворює людину, включаючи і природу його, в єдиний універсальний і вищий предмет філософії, перетворює, отже, антропологію, в тому числі і фізіологію, в універсальну науку».

 1. Порівняйте розуміння предмета філософії Л. Фейєрбахом і Гегелем.
 2. Визначте філософський напрямок, до якого тяжіє Л. Фейєрбах.
 3. Чому в філософії Фейєрбаха людина перетворюється на абстрактну,живучу поза світом істоту, в «людину взагалі»?
 4. Чому Л. Фейєрбах так і не зміг дати відповіді на питання про відмінність свідомості людей, що живуть в різні епохи і належать до різних національних і соціальних груп?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Які є прогнози на майбутнє в культуро-цивілізаційному поступі людства?
 2. Чи присутня ідея історичного прогресу в циклічній концепції суспільства О. Шпенґлера? 
 3. Який зміст О. Шпенґлер в поняття «душа культури»?
 4. Що означають терміни «діонісійський первень», «аполонівський первень» (початок)? Хто з філософів їх вводить?
 5. Яка різниця між культурою і цивілізацією за Шпенґлером?
 6. Який історичний етап охоплює філософія Нового часу, в чому полягає її специфіка?
 7. Охарактеризуйте філософські погляди вчених англійської школи — Ф. Бекона, Д. Локка та Т. Гоббса, їхні наукові здобутки.
 8. У чому полягає суть емпіризму та проблеми методу філософії Ф. Бекона?
 9.  Дуалізм філософії Р. Декарта і його вчення про вроджені ідеї та дедуктивний метод.
 10. У чому полягає суть і обмеженість сенсуалістичної теорії пізнання Д. Локка?
 11. Пантеїстично-матеріалістичне вчення Б. Спінози про субстанцію, атрибути і модуси. Ідея гілозоїзму.
 12. Сутність філософії Г. Лейбніца, його вчення про монади. Елементи діалектики у вченні про природу та теорію пізнання.

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:  Філософія марксизма

Основні положення діалектичного матеріалізму

Основні положення історичного матеріалізму

Твори, де вони викладені

Нові поняття

 

 

 

 

 

Варіант 17.

Завдання 1.

 

«Критики чистого разума», где утверждается, что познавательные способности разума ограничены: разум не может познать всего в силу того, что он постоянно наталкивается на противоречия».

 «Основных положений философии будущего», где отстаивается противоположная точка зрения: познавательные возможности разума безграничны. «То, что не познаем мы, познают наши потомки».

 1. Кому принадлежат эти работы и высказывания?
 2. Какова их гносеологическая ориентация?
 3. Как аргументирует свою позицию автор «Критики чистого разума»?
 4. Каково ваше отношение к приведенным установкам?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Що таке Просвітництво і які ідеї воно висувало?
 2. У чому полягає зв’язок Просвітництва з епохою Відродження?
 3. Як розглядається людина і суспільство в філософії Просвітництва і в теоріях французьких матеріалістів?
 4. Що таке механістичний, метафізичний матеріалізм?
 5. Яка різниця між соціальним буттям і буттям взагалі?
 6. Чим відрізняється соціальна філософія в раціоналістичній традиції від соціальної філософії в ірраціоналістичній традиції?
 7. У чому суть органіцистичного підходу до суспільства?
 8. Хто з філософів вводить поняття «відкрите суспільство», «закрите суспільство» та з якою метою?
 9. Що таке суспільно-економічна формація і яка філософська течія використовує це поняття для пояснення соціального життя?
 10. Як взаємодіють консюмеристська свідомість та екологічна криза?
 11. Назвіть та проаналізуйте глобальні проблеми людства.
 12. Якою була роль Римського клубу у дослідженнях глобальних проблем сучасності?
 13. Що означає термін «глокалізація»?

 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Основні етапи розвитку російської філософії

 

Основні етапи 
російської філософії

Часові рамки

Актуальні проблеми

 

 

 

 

Варіант 18.

Завдання 1.

 

За Гегелем, діалектика є основоположний закон розвитку та існування Світового Духа і створеного ним світу. Ф. Енгельс визначає діалектику як науку про найбільш загальні закони розвитку природи, людського суспільства і мислення.

 1. Що ж таке діалектика? Які її основні принципи?
 2. Чим марксистська діалектика відрізняється від гегелівської?

 

І. Канту належить одне з формулювань категоричного імперативу: «Роби так, щоб максима твого вчинку могла бути принципом загального законодавства».

 1. Що таке категоричний імператив І. Канта?
 2. Чи у всіх суспільствах він здійсним?
 3. Чи актуальна ця проблема сьогодні?
 4. Яке ваше ставлення до категоричного імперативу Канта?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Чому неоплатонізм стає філософською основою обґрунтування християнського вчення у перші століття доби Середніх Віків?
 2. Прокоментуйте твердження: «Credo quia absurdum est» («Вірю в це, тому що це абсурдно»).
 3. Яке значення для середньовічної теології мала проблема універсалій?
 4. Який вплив мала суперечка між Платоном та Арістотелем на формування реалізму та номіналізму як двох способів тлумачення природи універсалій?
 5. Які фундаментальні зміни у світогляді зумовила геліоцентрична теорія? Чому геліоцентризм став причиною екзистенційного дискомфорту людини?
  1. З’ясуйте роль і місце німецької класичної філософії в історії філософії.
  2. Розкрийте основні принципи теорії пізнання І. Канта, її позитивні сторони і недоліки.
  3.  Проаналізуйте гуманізм та етичні погляди І. Канта та їх історичне значення. У чому полягає суть категоричного імперативу?
  4.  Дайте характеристику філософії Гегеля. Розкрийте діалектику та принцип історизму в філософії Гегеля.
  5.  Покажіть суперечність між методом і системою філософії Гегеля, як її слід подолати.
  6.  У чому полягає суть і обмеженість антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха?
  7.  Які були погляди Л. Фейєрбаха на релігію? У чому полягає суть і значення її психологічного аналізу?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 Специфічні риси російської (ідеалістичної) філософії кінця XIX-поч. ХХ ст

Філософія

Основні напрямки

Основні представники

Обговорювані проблеми

    1. Західноєвропейська

    2. Російська ідеалістична

 

 

 

 

 

 

Варіант 19.

Завдання 1.

 

«Спосіб виробництва матеріальних благ обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі. Суспільне буття визначає суспільну свідомість ».

 1. Назвіть автора цього судження?
 2. Як він вирішує основне питання філософії?
 3. Який напрям в розумінні суспільства тут представлено?

 

На думку американського філософа Ч. Пірса - представника прагматизму, «істина це - те, у що ми віримо».

 1. Що таке прагматизм?
 2. Які основні його положення?
 3. Як з ним пов'язано вислів Ч. Пірса? Висловіть своє ставлення до прагматизму.

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Що означає теза «cogito ergo sum» («мислю, отже існую») в рамках філософії Р. Декарта? Чи є картезіанська філософія ідеалістичною?
 2. Чому Дж. Берклі критикує теорію Дж. Локка про первинні та вторинні якості?
 3. Чому європоцентризм є ідеологічним породженням Просвітництва?
 4. У чому полягає суперечність між філософськими поглядами Руссо та засадничими засадами філософії Просвітництва?
 5. Що визначає межі людського пізнання, за І. Кантом? Що таке антиномії?
 6. Поясніть, чому філософська система Г. Геґеля була сформована на засадах об’єктивного ідеалізму?
  1. Дайте характеристику і розкрийте суть філософії Й. Фіхте. Розкрийте діалектику співвідношення «Я і не-Я».
  2. Розкрийте суть філософії Ф. Шеллінга. Покажіть, чим вона відрізняється від філософії Й. Фіхте.
  3. У чому полягає суть «теорії тотожності» законів природи і мислення у філософії Ф. Шеллінга?
  4. Покажіть пріоритетний характер природи в системі «Я — середовище». Яка діалектика її розвитку?
  5. Вплив класичної німецької філософії на розвиток вітчизняної філософської думки, українського романтизму.
  6.  Що допомогло Марксу відкрити нові перспективи для матеріалістичної інтерпретації проблем історії та культури?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Основні риси посткласичної філософії (в порівнянні з класикою)

Класична 
філософія

Посткласична 
філософія

 

 

 

 

 

 

Варіант 20.

Завдання 1.

 

Порівняйте наступні два висловлювання російського філософа Н.А. Бердяєва:

«Техніка є виявлення сили людини, його царственого положення в світі. Вона свідчить про людськку творчість і винахідливость і повинна бути покликана цінністю і благом ».

«У світі техніки людина перестає жити притуленим до землі, оточеним рослинами і тваринами. Він живе в новій металевїй дійсності, дихає іншим, отруєним повітрям. Машина убивчо діє на душу ... Сучасні колективи - не органічні, а механічні ... Техніка раціоналізує людське життя, але раціоналізація ця має ірраціональні наслідки ».

 1. Що тривожить мислителя, який оспівав людську свободу, що дозволила створити світ машин?
 2. Що значить «ірраціональні наслідки» раціональної діяльності людини? У чому їх небезпека?
 3. Що робити людині далі? Як жити йому в створеному механічному світі, який існує за своїми законами і несе людині несвободу? Як залишитися людиною?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Як формувалась філософська і соціально-політична думка Київської Русі та яка її спрямованість?
 2. Які моральні проблеми ставили і вирішували мислителі Київської Русі?
 3. Як виникла Києво-Могилянська академія і в чому полягає її значення для відродження духовності українського народу?
 4. У чому полягають філософські і соціально-етичні погляди Феофана Прокоповича?
 5. Порівняйте та проаналізуйте відмінності діалектичного методу у філософії Й. Фіхте та Г. Геґеля.
 6. Чому діалектику Л. Фойєрбаха називають діалектикою «з людським обличчям»?
 7. Розкрийте особливості сучасної світової філософії.
 8. Що значить мислити раціонально та ірраціонально?
 9. У чому полягає сутність «волі» у філософії А. Шопенгауера?
 10. Про які складові психіки йдеться у вчені З. Фрейда, в чому полягає їх роль?
 11. Як К. Ясперс витлумачував комунікацію?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Основні напрямки сучасної західної філософії

 

Напрямок

Призначення філософії

Основні ідеї,

фундаментальні поняття

Представники

    1. Прагматизм

    2. Неопозитивізм

    3. Екзистенціализм

    4. Неотомізм

    5. Феноменологія

    6. Герменевтика

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 21.

Завдання 1.

 

М. Хайдеггер, полемізуючи з Марксом з приводу питання сутності людини, пише: «Маркс вимагає« пізнати і визнати людяною людину ». Він виявляє її в «суспільстві». Громадська людина є для нього природна людина. Християнин вбачає людяність людини у світлі його відношення до божества. У плані історії спасіння він - людина як дитя Боже, що слухає, й сприймає заклик Божий у Христі. Людина не від світу цього, оскільки світ, в теоретично-платонічному сенсі, залишається лише епізодичним передоднем до потойбічного ».

 

 1. За що екзистенціаліст М. Хайдеггер критикує марксизм і християнство з питання сутності людини?
 2. Якою бачить сутність людини сам Хайдеггер? Що найбільше приваблює його в людині?
 3. Що таке екзистенція? І про які екзистенції тут ідеться?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. У чому полягає «філософія серця» Юркевича, його трактування поняття свідомості?
 2. Що таке «філософія всеєдності» В. Соловйова?
 3. Що таке «філософія свободи» М. Бердяєва? Як розуміє свободу М. Бердяєв?
 4. Висвітліть основні філософські погляди І. Франка.
 5. У чому полягає соціологічна концепція М. Драгоманова?
 6. У чому полягає історична концепція М. Грушевсьюго? 
 7. Чому все — це завжди ціле?
 8. Прокоментуйте основні концепції буття.
 9. Чи існує відмінність між фізичним, біологічним і соціальним часом?
 10. Як співвідносяться поняття “буття” і “небуття”?
 11. Що таке віртуальна реальність?
 12. Чи можливі форми буття поза простором і часом?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 

Основні школи позитивістської філософії

Школа 
позитивізма

Представники

Основні ідеї,

поняття

    1. Позитивізм

    2. Махізм
    (эмпіріокритицизм)

    3. Неопозитивізм

    4. Постпозитивізм

 

 

 

Варіант 22.

Завдання 1.

 

«Буття є, небуття зовсім немає» (Парменід).

«Небуття існує анітрохи не менше, ніж буття» (Арістотель).

 Що мали на увазі давньогрецькі мислителі, кажучи про буття?

Який сенс вони вкладали в ці поняття і який сенс у них вкладають сучасні філософи?

 Як співвідносяться між собою «буття» і «небуття», «небуття» і «ніщо», «ніщо» і «щось»?

 

Прокоментуйте наступний парадокс, який сформулював відомий представник неотомізму Е. Жильсон: «Мета філософії - довести Бога, але тільки визнавши свою безпорадність, вона може цього досягнути».

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Назвіть етапи становлення Західної філософії.
 2. Визначте основні напрями сучасної Західної філософії.
 3. Визначте періоди становлення неопозитивізму.
 4. Назвіть основні філософські засади позитивізму.
 5. Визначте суть першого та другого позитивізму.
 6. Охарактеризуйте основні напрями і особливості неопозитивізму, зокрема постпозитивізму.
 7. Що в людині визначає її справжню своєрідність?
 8. Розкрийте смислову інтенцію слова “особистість”.
 9. У чому полягає специфіка людської діяльності?
 10. Чи є людина лише соціальною істотою? Яке місце в людській сутності займає біологічний фактор?
 11. Як співвідносяться поняття “знайти себе” і “бути собою”?
 12. Що таке свідомість? Коли у європейській філософії з’являється поняття «свідомість»?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Основні представники російської філософії кінця XIX - поч. ХХ ст.

Представник

Філософська концепція,ідея

Основні катогорії

Твір

 

 

 

Варіант 23.

Завдання 1.

 

Специфіку російського світогляду С. Л. Франк висловив так: «Безпосереднє відчуття, що моє буття є саме буття, що воно (моє буття) належить буттю загального і вкорінюється в ньому і що скоєний життєвий зміст особистості, її мислення ... існують тільки на цьому ґрунті , - це почуття буття, яке дано нам не зовні, а присутнє всередині нас (не стаючи тим самим суб'єктивним), почуття глибинного нашого буття, яке одночасно об'єктивно, надіндивидуально і самоочевидно, становить суть типового російського онтологізма ».

1. Порівняйте цю точку зору з відомими західноєвропейськими поглядами на буття (Античність, Середньовіччя, Новий час)

2. Встановіть тип онтології.

3. Виділіть відмітні особливості, гідності.

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Розкрийте суть філософії життя, основних її варіантів.
 2. У чому полягає суть філософської антропології та її двох основних гілок?
 3. Фрейдизм і неофрейдизм у сучасній антропології.
 4. Що таке герменевтика, її ціль і методи?
 5. У зв’язку з чим виник структуралізм, суть його методу?
 6. Розкрийте суть сучасного екзистенціалізму, його фундамент і різновиди. Поняття філософії людини в розумінні екзистенціалізму.
 7. Охарактеризуйте визначальні ознаки свідомості.   
 8. Проаналізуйте компонентну структуру свідомості.
 9. У чому полягає взаємозв’язок мови і свідомості?
 10. Яка роль біологічного та соціального у виникненні свідомості?
 11. Як ви розумієте поняття «свідоме», «підсвідоме», «несвідоме»?
 12. Дайте визначення понять «душа», «дух».

 

 

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Проблема свідомості в історії філософії

 

Визначення свідомості,мислення

Філософський напрям

Представник

    1. «Думки знаходяться в такому ж відношенні до мозку, в якому жовч знаходиться по відношенню до печінки»

    2. «Свідомість – суб’єктивний образ об’єктивного світу»

    3. «Мислення – особлива безтілесна субстанція поряд з протяжністю»

    4. «Свідомість – результат еволюції і розвитку Абсолютної ідеї» 

 

 

 

Варіант 24.

Завдання 1.

 

Відображення є загальна властивість матерії, яке виражається у здатності матеріальних тіл за допомогою власних змін відтворювати особливості взаємодіючих тіл.

 1. Чим відображення відрізняється від простої взаємодії або зміни?
 2. Розкрийте принципове розходження відображення в живій і неживій природі.
 3. Розташуйте в порядку зростання рівня складності наступні форми відображення: подразливість, мислення, психіка, свідомість, відчуття, деформація.
 4. Які відмінні характеристики свідомості як вищої форми відображення?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. У чому полягає розуміння буття в неотомізмі.
 2. Покажіть співвідношення між розумом і вірою в неотомізмі.
 3. Що протиставляє раціональному пізнанню ірраціоналізм, у чому його хиби і обмеженість?
 4. Вчення Платона про ідеї.
 5. Платонівська концепція ідеальної держави.
 6. Метафізика та логіка Аристотеля.
 7. Вчення Аристотеля про державу.
 8. Філософські напрями епохи еллінізму.
 9. Характер, специфіка і основні ідеї філософії Середньовіччя.
 10. Основні етапи розвитку філософії Середньовіччя.
 11. Вчення А. Августина.
 12. Розкрийте та покажіть аксіологічні основи науки і філософії Нового часу.

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

 Типи онтологій

Філософія

Тип 
онтології

Основні
характеристики

Представники

   1. Античності
(на вибір)

    2. Середньовіччя

    3. Відродження

    4. Марксизма

    5. Екзистенціалізма

 

 

 

 

 

 

Варіант 25.

Завдання 1.

 

«Лише завдяки умовностям цивілізації нерозривний і кровний зв'язок всього людства з іншим живим світом забувається, і людина намагається розглянути окремо від живого світу буття цивілізованого людства. Але всі ці спроби штучно і неминуче розлітаються, коли ми підходимо до вивчення людства в загальному зв'язку його з усією природою »(В. І. Вернадський).

 

 1. Що таке людське буття і які його специфічні характеристики?
 2. Як онтологічно орієнтоване судження російського вченого?
 3. Якими, на ваш погляд, повинні бути стратегічні установки людства, прагнучого зберегти себе і світ, в якому він має жити?

 

Завдання 2. Дайте відповідь на запитання:

 1. Спільне і відмінне в поняттях “агностицизм” та “скептицизм”.
 2. Докажіть гносеологічну обмеженість сенсуалізму та раціоналізму.
 3. Як співвідносяться поняття “об'єктивна реальність” і “об'єкт пізнання”?
 4. Порівняйте розуміння істини позитивізму, екзистенціалізму та прагматизму.
 5. Розтлумачте сутність дуалістичної позиції Р.Декарта.
 6. Співставте філософські позиції Ф.Бекона, Т.Гоббса та Дк. Локка, покажіть єдність та відміну.
 7. Проаналізуйте основні положення «Теодіцеї» та «Монадології» В.Г.Лейбніца.
 8. Розкрийте сутність суб’єктивного ідеалізму Дж. Берклі та Д.Юма.
 9. Поясніть відмінність між «номотетичним» та «ідіографічним» методами наукового пізнання. Який із них відображає специфіку природничих наук, а яких характеризує особливість гуманітарних наук?
 10. Чи можливе застосування спільної методології в природничих та соціально-гуманітарних дослідженнях? У яких випадках?
 11. У чому полягає відмінність між гіпотезою та теорією?
 12. Як змінюється трактування об’єкта пізнання та ставлення до можливості досягнення абсолютної істини в межах некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності?

 

Завдання 3. Заповніть таблицю:

Філософи і розуміння ними основи буття (субстанції)

 

Філософ

Підстава буття

Філософська позиція

    1. Демокріт

     2. Платон

     3. Гегель

     4. Шопенгауер

     5. Маркс

     6. Берклі

     7. Бердяєв