Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФІЛОСОФІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет управління  персоналом, соціології та психології

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

 

 

                                              ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

                                                                    ______ ___________________А.М. Колот

 

                                                «27» травня 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

«ФІЛОСОФІЯ»

 

 

 

         рівень вищої освіти

 

 

          перший (бакалаврський)

 

 

галузь знань

         05 Соціальні та поведінкові науки

 

         спеціальність

освітня програма / спеціалізація

         051 Економіка

 

         Економіка агробізнесу

 

         тип дисципліни

 

 

         обов’язкова

 

Начальник

навчально-методичного відділу

________________Т.В.Гуть


ПОГОДЖЕНО:

 

В.о. завідувача кафедри_____________________ Л.В.Северин-Мрачковська

       
 

Київ – 2019

 

 

Розробники:

Северин-Мрачковська Л.В.,канд. філос.н., доц., кафедра філософії, lsever2010@gmail.com

Вільчинський Ю.М., д. філос. н., проф., кафедра філософії, panjuriy@gmail.com

Бондар С.В., канд. філос. н., доц., кафедра філософії,bulkadog@bigmir.net

Войнаровська Л.І., канд. філос. н., доц., кафедра філософії,l.i.v@online.ua

Деркач В.Л., канд. філос. н., доц.,кафедра філософії,drcrex@i.ua

Дєдяєва І.П., канд. філос. н., доц., кафедра філософії,dediaeva_irina@ukr.net

Козлов Є.В., канд. філос. н., доц., кафедра філософії,yevgenk@ukr.net

Кругляк М.І., канд. філос. н., доц.,кафедра філософії, mkruhlyak@i.ua

Кучера Т.М., канд. філос. н., доц., кафедра філософії,kuchera_tk@ukr.net

Лисенко О.В., канд. філос. н., доц.., кафедра філософії,alisen76@ukr.net

Присухін С.І., канд. філос. н., доц., кафедра філософії,danillamal@mail.ru

Пітякова Т.С., ст. викл., кафедра філософії,pityakova@ukr.net

Терещенко В.В., ст. викл., кафедра філософії,vvt.std@gmail.com

                                   

 

Форма навчання – денна, заочна

Семестр – 1,2

Кількість кредитів ЕСТS - 4

Форма підсумкового контролю – екзамен

Мова викладання – українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Северин-Мрачковська Л.В., Вільчинський Ю.М., Войнаровська Л.І., Деркач В.Л., Дєдяєва І.П., Козлов Є.В., Кругляк М.І.,  Кучера Т.М., Лисенко О.В., Присухін С.І., Пітякова Т.С., Терещенко В.В., 2019

© КНЕУ, 2019

 

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП…………………………………………………………………………..  5    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ……………….……        7                     

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………….………... 8

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ФІЛОСОФІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ФОРМА КУЛЬТУРИ.

 ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ  ПРОЦЕС

ТЕМА 1. Філософія як форма духовної культури .............................................................

ТЕМА 2. Традиційна філософія Індії та Китаю...........................................................

ТЕМА 3. Філософія античності......................................................................................

ТЕМА 4. Філософія Середньовіччя, Відродження та Реформації............................... 

ТЕМА 5. Філософія Нового часу та доби Просвітництва.............................................

ТЕМА 6. Німецький класичний ідеалізм........................................................................

ТЕМА 7. Посткласична філософія...................................................................................

ТЕМА 8. Українська філософська думка........................................................................

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

ТЕМА 9. Онтологія...........................................................................................................

ТЕМА 10. Гносеологія. Логіка та методологія наукового пізнання............................

ТЕМА 11. Соціальна філософія......................................................................................

ТЕМА 12. Філософська антропологія.............................................................................

ТЕМА 13. Етика як «практична філософія»...................................................................

ТЕМА 14. Філософія економіки.......................................................................................

ТЕМА 15. Філософія історії та культури. Проблема розвитку цивілізації.................

ТЕМА 16.Філософія майбутнього. Глобальні проблеми сучасності.............................

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

      2.1. Плани семінарських занять…………………………………….……..…….12

      2.2. Карта навчальної роботи студента………………………………..…..……24

 

      2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……....26

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

      3.1.Плани контактних занять………………………………………………..……28

      3.2. Карта навчальної роботи студента………………………………………....32

 

      3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…...….34

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……………………………………………………………………………..38

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

      5.1. Структура екзаменаційного білету……………………………………...…43

 

      5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента……….………..…43

 

      5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен……………….…45

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

      6.1.      Основна література ………………………………………………...….....47

 

      6.2.      Додаткова література …………………………………………….....…...48

 

      6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ……………………..…….48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСтуп

Навчальна дисципліна «Філософія» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, спеціалізації Економіка агробізнесу.

 

Анотація навчальної дисципліни:

Філософія – це одна з найдавніших і захоплюючих сфер людського знання, духовної культури окремого індивіда, людства загалом. У межах філософії відбувається актуалізація світоглядних питань та пошук відповідей на них, з»ясування яких має для людини життєво важливе значення. Намагаючись осягнути дійсніть у її глибинних взаємозв»язках, суперечностях та багатоманітті проявів, філософія націлює людину на критичне ставлення до дійсності, до того, що є застарілим та догматичним, і водночас – на пошук можливостей, засобів та напрямків змін та розвитку дійсності. Філософія націлює людину на дискусійність та всебічність осмислення явищ, процесів, фактів, подій тощо, а не на догматичність та просту описовість, протиставляє креативність та інноваційність в ідеях і діях застарілому й відмираючому. Вивчення філософії – це школа, яка дозволяє виховувати культуру розумного мислення - уміння вільно оперувати поняттями, висувати, обґрунтовувати та піддавати критиці ті чи інші судження, відокремлювати істотне від неістотного, розкривати взаємозв»язки між різноманітними явищами дійсності, нарешті, виявляти та аналізувати суперечності в оточуючій реальності, а отже – бачити її у змінах та розвитку. Філософія описує належне в практичному розумінні, орієнтуючи людину на моральнісну поведінку, і таким чином сприяє гуманізації суспільного та індивідуального буття.

Отже, вивчення філософії як навчальної дисципліни сприяє ментальному, інтелектуальному, духовному розвиткові людської особистості, зокрема, її фахових здібностей та компетентностей.

 

Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення філософії сприяє розвитку у студентів навичок критичного мислення та сприяє формуванню світоглядного підґрунтя для осягнення соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства. Саме тому воно тісно пов’язане, насамперед, з такими гуманітарними дисциплінами, як «Психологія» та «Соціологія».

Навчальний курс із філософії передує таким курсам, як: «Українознавство», «Менеджмент», «Право», «Політологія», «Основи наукових досліджень в агробізнесі» та іншим, утворюючи підґрунтя для ефективного засвоєння матеріалу дисциплін, що зазначені вище; формує у студента основи логічного мислення, вміння виявляти закономірності розвитку природи та суспільства, сприяє формуванню у молодої людини активної та відповідальної громадянської позиції.

 

Мета дисципліни:

- ознайомлення студента з однією з історично перших форм суспільної свідомості – філософією, яка є підґрунтям духовної культури людства та окремого індивіда;

- розкриття світоглядної, пізнавальної, методологічної та інших функцій філософського знання, аналіз його історичних типів, розкриття значення загальнонаукових методів пізнання для розуміння закономірностей буття та розвитку природи, суспільства й людини;

- дослідження актуальних та соціально важливих філософських проблем із урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності студента;

- надання можливості людині осмислити саму себе та навколишній світ, свідомо визначити власну життєву позицію, світоглядні орієнтири та ціннісні пріоритети, зрозуміти своє покликання та відповідально творити власне майбутнє та майбутнє своєї країни.

 

 

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

- засвоєння знань про предмет, структуру, функції філософії, етапи її історичної ґенези, основні напрямки та школи; формування у студента навиків критичного мислення та самостійного аналізу сутності тих проблем, що хвилювали філософів минулого та сучасності;

- сприяння реалізації гуманістичної функції освіти щодо збереження та трансляції комплексу духовно-моральних ідеалів і цінностей, які складають глибинну основу як національної, так і загальнолюдської культури;

- оволодіння знаннями з онтології, гносеології, соціальної філософії, філософської антропології, філософії історії та філософії економіки, формування у студента вміння застосовувати ці знання у процесі осмислення реалій соціально-економічного буття, втілення набутих навиків критичного мислення у професійній діяльності та повсякденній практиці;

- поштовх людини до самостійного аналізу складних явищ суспільного життя, формування вміння пов’язувати загальнофілософські проблеми із розв’язанням завдань економічної теорії та практики;

- підвищення рівня культури мислення студента, сприяння його всебічному розвитку як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку його талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

Предмет дисципліни: історична ґенеза філософського знання, проблеми онтології, гносеології, соціальної філософії, філософії історії та філософії економіки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1.Знання предмету, методів, структури  та функції філософії, її основних понять та категорій; історії філософії; основних проблем онтології, гносеології, соціальної філософії та філософії економіки; закономірностей розвитку природи, суспільства та мислення.

2.Уміння використовувати гуманітарні, соціально-економічні знання з метою аналізу суспільних проблем та процесів у вирішенні соціальних та професійних завдань;

застосовувати понятійно-категоріальний апарат філософії у процесі аналізу питань, повязаних з професійною діяльністю та повсякденною практикою;

застосовувати методи та засоби пізнання з метою підвищення рівня власного інтелектуального та культурного розвитку, професійної компетентності;

використовувати навики критичного мислення, правила та закони формальної логіки у процесі побудови міркувань в усній і письмовій формі;

реалізовувати у практичній діяльності набуті знання про морально-етичні норми та цінності;

використовувати знання з філософії для формування власної світоглядної позиції та ціннісної орієнтації;

самостійно аналізувати та оцінювати ті чи інші світоглядні, зокрема, етичні позиції громадян та організацій.

3. Комунікація. Здатність обґрунтовувати позицію у вільному і неупередженому публічному обговоренні проблематики, уникаючи деструктивних маніпулятивних засобів ведення дискусії,  протидіяти маніпуляціям зі сторони агентів деструктивного впливу (ЗМІ, реклама тощо).

4. Автономність та відповідальність. Здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і вміння; здатність до узагальнення та аналізу інформації, постановки цілей та вибору шляхів їх досягнення; здатність до навчання,  вміння критично мислити, генерувати ідеї (креативність) та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; готовність до соціальної взаємодії на ґрунті загальноприйнятих моральних та правових норм; відповідальне ставлення до партнерських, довірчих відносин.

 

 

  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

 

 

Денна

форма навчання

Заочна форма навчання

 

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

 

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

 

Змістовний модуль 1.

Філософія як теоретична форма культури.

Історико-філософський  процес

 

 

 

Тема 1.  Філософія як форма духовної культури

2

2

 

1

4

1

1

6

 

Тема 2.  Традиційна філософія Індії та Китаю

2

 

1

4

1

1

6

 

Тема 3.  Філософія античності

2

2

 

1

4

1

6

 

Тема 4.  Філософія Середньовіччя, Відродження та Реформації

2

2

 

4

1

1

6

 

Тема 5.  Філософія Нового часу та доби Просвітництва

2

2

 

4

1

6

 

Тема 6.  Німецький класичний ідеалізм

2

 

1

3

1

6

 

Тема 7.  Посткласична філософія

-

2

 

1

4

1

5

 

Тема 8.  Українська філософська думка

2

 

1

3

1

1

5

 

Змістовний модуль 2.

Актуальні  проблеми  філософії

 

 

 

Тема 9.    Онтологія

2

2

 

1

3

1

1

6

 

Тема 10.  Гносеологія. Логіка та методологія наукового пізнання

2

2

 

1

5

1

1

8

 

Тема 11.  Соціальна філософія

2

2

 

4

1

1

4

 

Тема 12. Філософська антропологія

-

2

 

1

3

-

1

6

 

Тема 13. Етика як «практична філософія»

-

2

 

1

4

1

-

6

 

Тема 14. Філософія економіки

4

2

 

1

4

1

1

6

 

Тема 15. Філософія історії. Проблема розвитку цивілізації. Філософія майбутнього.

2

 

1

3

-

1

6

 

Усього:

18

30

 

12

56

12

12

92

 

Підсумковий контроль: екзамен, дистанційний екзамен (год.)

4

4

 

годин

120

120

 

кредитів

4

4

 
 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОї ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  1

 

ФІЛОСОФІЯ  ЯК  ТЕОРЕТИЧНА  ФОРМА  КУЛЬТУРИ.

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ  ПРОЦЕС

 

Тема 1:  Філософія  як  форма духовної культури

Світогляд як духовно-практичний феномен. Історичні типи світогляду: міф, релігія, наука, мистецтво та філософія як найвищий теоретичний рівень світогляду. Економічний світоглядв контексті філософського знання. Предмет та методи філософії. Структура філософського знання. Функції філософії. Теоретичне та практичне значення філософії.

 

Тема 2:  Традиційна  філософія  Індії  та  Китаю

Характерні особливості формування і розвитку філософії Давнього Сходу. Традиціоналізм, релігійно-філософський синкретизм, соціально-етична та суспільно-практична  спрямованість.

Основні етапи розвитку, поняття та категорії індійської філософської традиції. Головні джерела індійської духовної, правової і економічної культури: Веди. Закони Ману. Трактат Артхашастра. Ортодоксальні та неортодоксальні філософські напрями і школи.

Основні напрями філософії Стародавнього Китаю. Конфуціанство. Даосизм. Моїзм. Легізм, Чань-буддизм. Практико - економічне підґрунтя етико-політичних систем Давнього Китаю.

 

Тема 3:  Філософія  античності

Економічні і соціально-політичні передумови формування філософії Античності. Головні періоди розвитку та характерні риси античної філософії. Досократівський період: критичне переосмислення міфологічних уявлень про світ, космоцентризм, пошук першопричини світу, рання діалектика, атомістична картина світу. Класичний сократівський період (софісти, Сократ, Платон, Арістотель): розвиток антропології, метафізики, епістемології. Економічна думка Античності (Ксенофонт, Платон,Арістотель). Структура, принципи, функції, основні особливості натурального господарства. Особливості елліністичного та римського періодів (епікурейство, стоїцизм, скептицизм, неоплатонізм): криза традиційної системи цінностей, послаблення господарсько-практичної складової, домінування етичної та естетичної проблематики.

 

Тема 4:  Філософія  Середньовіччя,  Відродження  та  Реформації

Соціально-економічні та духовні передумови формування філософії Середньовіччя. Характерні риси середньовічної філософії: теоцентризм, креаціонізм, есхатологія, провіденціалізм, теодицея. Періоди розвитку (апологетика, патристика, схоластика) та їх особливості. Найвідоміші представники: Тертулліан Карфагенський, Августин Аврелій (Блаженний), Фома Аквінський.Специфіка світоглядно-економічної системи Середньовіччя: розвиток арістотелівських ідей про натуральне господарство, природне і штучне багатство, поміркованість у пізньому Середньовіччі; торгівля, освячена Провидінням (Ф. Аквінський).

Соціально-політичні, духовні та економічні передумови розвитку філософії Відродження та Реформації. Особливості та характерні риси: антропоцентризм, гуманізм, секуляризація, пантеїзм, натурфілософія. Головні напрямки та представники: 1) гуманістичний (Данте Аліґ’єрі, Франческо Петрарка); 2) неоплатонічний (НіколаКузанський); 3) натурфілософський (Микола Копернік, Джордано Бруно); 4) політичний (Ніколо Мак’явеллі); 5) утопічно-соціалістичний (Томас Мор, Томмазо Кампанелла); 6) реформаційний (Мартін Лютер). Економічні погляди епохи первинного накопичення капіталу. Реакція на «великий капітал». Роль держави у облаштуванні розумного суспільного устрою. Протестантизм, його вплив на формування західноєвропейського способу господарювання.

Тема 5:  Філософія  Нового  часу  та  доби  Просвітництва

Соціально-політичні та духовні передумови формування філософії Нового часу та доби Просвітництва. Характерні особливості: природо- і наукоцентризм (сцієнтизм), персоналізм, раціоналізм, розвиток методології наукового пізнання, практико-економічна орієнтованість суспільної думки. Головні напрями та представники філософії Нового часу: емпіризм (Френсіс Бекон, Томас Гоббс), раціоналізм (Рене Декарт, Бенедикт Спіноза).

Характерні риси філософії Просвітництва: деїзм, матеріалізм, атеїзм,антропоцентризм, історичний оптимізм. Основні представники: Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Ж. Ламетрі, К. Гельвецій, П. Гольбах. Концепції суспільного договору (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо) та ідея розподілу державної влади (Шарль Монтеск’є). Ідея громадянського суспільства та концепція природних  прав людини Дж. Локка.

Систематизація соціально-економічних знань. Перші економічні школи. Меркантилізм (Франція, Англія, 16-17 ст.) Обґрунтування економічної політики феодально-абсолютистської держави епохи становлення великого капіталу (доктрина протекціонізму, торгового і грошового балансу, колоніальна політика). Фізіократи (Франція, 18 ст.) Аналіз виробничої сфери, капіталу, теорія цінностей. Класична школа політекономії (Англія, 18 ст.) А.Сміт, Д. Рікардо. Свобода індивіда, рівність всіх, корисний егоїзм, свобода торгівлі, принцип невтручання держави у економіку; аналіз праці, капіталу, багатства.

 

Тема 6:  Німецький  класичний  ідеалізм

Економічні, соціально-політичні та духовні передумови німецького класичного ідеалізму. Ствердження просвітницьких ідей гуманізму, персоналізму, індивідуалізму.  Раціоналізм, універсалізм, представлення філософії як цілісної системи наукових дисциплін, концепцій, понять і категорій; розробка діалектики як універсального методу мислення; осмислення історичного розвитку як єдиного процесу.

Головні представники німецької ідеалістичної філософії. Іммануїл Кант, докритичний період творчості (космогонічна гіпотеза). Критична філософія І.Канта: теорія пізнання та етичне вчення (категоричний імператив). Практична філософія І.Канта. Свобода волі і практичний розум як запорука соціального прогресу. Абсолютний ідеалізм Ґеорга Геґеля. Система та метод філософії Геґеля. Закони діалектичного мислення. Громадянське суспільство і держава в системі Г.Гегеля, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість, правові та економічні відносини, їх світоглядне підґрунтя.

 

Тема 7:  Посткласична  філософія

Соціально-економічні, політичні та духовні передумови посткласичної (сучасної) філософії. Характерні риси та особливості: світоглядно-філософська поліфонія (багатовекторність), методологічний плюралізм, прагнення усвідомити світ у всьому розмаїтті й неоднорідності його проявів.

Основні напрями та представники посткласичної філософії: “філософія життя” (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше), екзистенціалізм (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Гайдеґґер та ін.), позитивізм (О. Конт, Д.С. Мілль та ін.) та неопозитивізм (філософія науки 20 ст., К. Поппер, І. Лакатос, Т. Кун та ін.); утопічний соціалізм (А. Сен-Симон, Ш. Фур'є, Р. Оуен); марксизм (К. Маркс, Ф. Енгельс) та його історичні результати;прагматизм (Ч. Пірс, В. Джеймс та ін.), фрейдизм та неофрейдизм (З. Фрейд, Е.Фромм, К.Юнг та ін.), постмодернізм (М. Фуко, Ж. Дерріда, Ж. Ліотар, Р. Рорті та ін.)

Тема 8:  Українська  філософська  думка

Характерні риси й особливості української духовної культури (поліфонізм, антеїзм, індивідуалізм) та філософської думки (екзистенційність, кордоцентризм, софійність). Антично-візантійські та західноєвропейські впливи на формування філософської культури доби Київської Русі.

Класична доба розвитку української філософії (ХVІІІ–ХІХ ст.). Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської думки українського та інших народів (Ф. Прокопович. Г. Кониський). Становлення Просвітництва в Україні. Г.С. Сковорода, його кордоцентризм, антропологізм, ірраціоналізм та самопізнання; концепція “сродної праці”.

Філософія українського романтизму (М. Гоголь, П. Куліш, Т. Шевченко та ін.). Академічна філософія ХІХ ст. (М. Костомаров, С. Гогоцький, О. Новицький, Й. Шад, П. Юркевич). Особливості української духовності на межі ХІХ–ХХ ст. Філософія І. Франка та Л. Українки. Українська національна ідея в діаспорі. В. Липинський, М. Міхновський, Д. Донцов.Д. Чижевський.

Українська школа фізичної економії (С. Подолинський, М. Руденко).

 

МОДУЛЬ  2

 

АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  ФІЛОСОФІЇ

 

Тема 9:  Онтологія

Проблема буття у філософії. Буття і суще. Основні форми буття (буття природного, буття людини, буття духовного (ідеального), буття соціального). Ноуменальне буття. Феноменальне буття. Небуття.

Учення про світ. Монізм, дуалізм, плюралізм. Основні категорії онтології: субстанція, субстрат, простір і час, рух і розвиток, причинність, матеріальне та ідеальне.

Свідомість та її онтологічний статус. Основні підходи до проблеми свідомості. Визначення поняття “свідомість”. Головні властивості людської свідомості (ідеальність, інтенціональність, ідеаторність). Індивідуальна або суспільна свідомість (родова, класова, національна). Структура суспільної свідомості. Два рівні суспільної свідомості (стихійний та усвідомлюваний). Форми суспільної свідомості.

 

Тема 10:  Гносеологія.  Логіка  та  методологія  наукового  пізнання

Проблема пізнання у філософії. Основні підходи до проблеми пізнання (гностицизм і агностицизм). Пізнання як процес активного відображення об’єктивної дійсності у свідомості людини. Структура пізнання: суб’єкт пізнання, об’єкт пізнання. Чуттєве та раціональне пізнання, інтуїтивне пізнання.

Поняття істини та заблудження. Властивості істини: об’єктивність, абсолютність, відносність, конкретність, перевірка практикою. Критерії істини: логічний, етичний, естетичний, прагматичний, утилітарний та ін. Теорії істини: кореспондентська, когерентна, прагматична та ін.

Логіка та методологія наукового пізнання. Поняття наукового пізнання, його сутність та специфіка. Елементи наукового пізнання (суб’єкт, об’єкт, предмет, прийоми, логічні форми та мовні засоби, результати, цілі пізнання). Форми наукового пізнання: ідея, проблема, гіпотеза, теорія, закон, система законів, наукова картина світу. Методи наукового пізнання. Метод і методологія. Філософські, загальнонаукові (емпіричні, теоретичні, загальнологічні), конкретнонаукові (спеціальні) методи. Творчість у науковому пізнанні.

Філософські проблеми економічної науки. Співвідношення філософії, економіки та економічної науки. Специфіка економічних методів дослідження. Загальні закономірності розвитку економічної науки. Актуальні проблеми економіки ХХІ ст.

 

Тема 11:  Соціальна  філософія

Соціальна філософія як розділ філософського знання. Проблема суспільства у філософії. Поняття суспільства, основні концепції трактування поняття суспільства: натуралістична, феноменологічна, діалектико-матеріалістична, соціологічна. Головні сфери суспільного життя: економічна, соціальна, політична, духовна. Діяльність і спілкування як способи існування соціального.

Духовне життя суспільства й культура. Сутність духовного життя суспільства. Суспільна свідомість. Культура та багатогранність її виявів. Функції культури. Цінності (аксіологічний статус). Проблема цінностей у філософії. Сутність цінності. Оцінка. Класифікація цінностей. Ціннісні орієнтації.

Тема 12:  Філософська  антропологія

Філософська антропологія, її сутність та специфіка. Людина як предмет філософського осмислення. Багатомірність людського буття. Екзистенційний та есенційний підходи до витлумачення сутності людини. Біологізаторські, соціологічні, духовні концепції розуміння сутності людини. Основні теорії та концепції походження людини.

Людина, індивід, особистість. Соціальні характеристики особистості (потреби, інтереси). Соціальні норми як вимоги до особистості. Свобода й відповідальність. Фаталізм і волюнтаризм. Свобода волі та моральна відповідальність. Концепція сенсу життя. Проблема життя і смерті. Конформізм і нонконформізм як вияви життєвої позиції. Проблема виховання.

 

Тема 13.  Етика  як  «практична філософія»

Предмет та специфіка етики як наукової дисципліни. Універсальність та багатоманітність етичного знання. Основні завдання етики в сучасних умовах. Сутність, структура і функції моралі. Основні концепції походження моралі. Традиція, право, мораль як види соціальної регуляції людської поведінки.

Мораль і моральність: проблема визначення. Характеристики моралі: імперативність, оцінюваність, нормативність. Основні типи моральних норм: заборони і взірці. Види цінностей та їх вплив на формування особистісних і професійних якостей людини. Поняття «моральна цінність».

Категорії етики та поняття моральної свідомості (добро, зло, свобода, відповідальність, обов’язок, совість, честь, гідність, справедливість, сенс життя, любов, щастя).

Актуальні проблеми сучасного етичного знання. Прикладна етика в структурі етичного знання.

 

Тема 14.  Філософія економіки

Філософія економіки як самостійна галузь соціального знання. Предмет, методи та функції філософії економіки. Вплив філософських ідей на формування економічного погляду на світ. Філософія економіки як засіб формування ефективних стратегій соціально-економічного розвитку ("зелена економіка", "смарт-економіка", інституційні перетворення в економіці).

Основні етапи становлення економіко-філософського знання. Становлення філософії економіки як самостійної дисципліни. Розвиток професійної економічної думки 19-20 ст.: неокласицизм (А. Маршал), кейнсіанство (Дж. Кейнс), інституціоналізм (Дж. Гелбрейт), неоконсерватизм (монетаризм, М. Фрідмен).

Ринок як оптимальне середовище для вільного самовизначення людини. Проблема безробіття та особистісно-професійної реалізації, конкуренції та монополізації, економічної свободи та відповідальності. Сутність власності. Гроші як предмет філософського дослідження.

Людина як суб’єкт господарських відносин. Етика бізнесу. Ключові теорії справедливості: утилітаризм (І. Бентам. Дж. Ст. Мілль); деонтична етика (етика обов'язку, І. Кант);  теорії справедливості 20 ст. (Дж. Адамс, Дж. Роллз).

Практична філософія підприємництва. Культура підприємництва. Доброчинність та меценатство. Необхідність розвитку соціально зорієнтованого підприємництва (соціально відповідальна економіка).

Методологічні дискусії у філософії економіки ХХ-ХХІ сторіччя у контексті розвитку парадигм сучасної філософії науки. Методологічний mainstream (Т. Хатчисон, Ф. Махлуп, П. Самуельсон, М. Фрідмен). Методологічний плюралізм (Б. Колдуелл, Л. Боленд, Д. Макклоскі).

 

Тема 15.  Філософія  історії.  Проблема розвитку цивілізації.

Філософія  майбутнього.

Головні підходи до розуміння історії: формаційний та цивілізаційний.

Зміст понять «культура» і «цивілізація». Проблема співвідношення культури та цивілізації. Цивілізація як синонім культури. Цивілізація як антипод культури (М. Бердяєв). Концепція «локальних цивілізацій» О. Шпенглера та А. Тойнбі. Критика європоцентризму та культурного плюралізму. Проблема зіткнення цивілізацій (А. Тойнбі, С. Гантінгтон). «Кінець історії» та нова ідеологія майбутнього (Ф. Фукуяма).

Сучасна цивілізація: кризові явища, їх причини, резерви росту та імперативи виживання. Проблема майбутнього у філософії. Передбачення, прогностика. Методи соціального прогнозування. Футурологія. Футурологічний прогноз перспектив формування єдиного культурного простору (А. Тоффлер).

Суперечлива взаємодія суспільства та природи. Антропогенний вплив суспільства на природу та його негативні наслідки. Екологічна криза. Соціальна екологія. Демографічна проблема сучасності. Коеволюція.

Парадокси глобального розвитку. Аналіз перспектив розвитку глобальної цивілізації. Д.Белл, Д.Гелбрейт, О.Тоффлер, М.Фурастьє, У.Ростоу. Способи вирішення глобальних проблем сучасності. Основні моделі трансформаційних процесів в Україні в контексті глобального розвитку.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Плани семінарських занять

       ЗМІСТОВНИЙ Модуль 1

Семінарське заняття на тему: «Філософія як форма духовної культури»

План семінарського заняття:

 1. Світогляд, його історичні типи. Особливості економічного світогляду.
 2. Передумови формування та особливості філософського знання.
 3. Співвідношення філософії та релігії, філософії та науки.
 4. Предмет, структура й основні функції філософії.
 5. Роль філософії у житті суспільства та особистості.

 

Література

Джерела:

Кант И. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. — М.: Мысль, 1980. — С. 329-340.

Кассирер Э. Миф и религия // Философские науки. - 1991. — №7.

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М., 1992.

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.

Рикёр П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. - 1989. — №2.

Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969-1972. – Т. 1. – Ч. 1.

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. – К.: Абрис, 1995.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2012.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І.– К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

Семінарське заняття на тему: «Традиційна філософія Індії та Китаю»

План семінарського заняття:

 1. Характерні особливості філософії Давнього Сходу.
 2. Основні етапи розвитку філософії Стародавньої Індії.
 3. Неортодоксальні філософські системи (буддизм, джайнізм, чарвака-локаята).
 4. Ортодоксальні філософські системи (санкх’я, міманса, ньяя, вайшешика, йога, веданта).
 5. Особливості давньоіндійської філософії.
 6. Головні напрями філософії Стародавнього Китаю (конфуціанство, даосизм, легізм, моїзм, чань-буддизм).
 7. Особливості давньокитайської філософії.

 

Література

Джерела:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972.. -Т. 1. -Ч. 1.

Древнеиндийская философия / Раздел: Упанишады. – М., 1963.

Дао дэ цзин. Книга пути и благодати. – М.: «Эксмо-Пресс», 2001.

Китайская мудрость: афоризмы. – Х. : Фолио, 2012.

Конфуций Изречения / Конфуций; [пер. с кит. И. И. Семененко]. – Х. : Фолио, 2012.

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 2001.

Буддизм. Четыре благородных истины. – М.-Харьков, 2000.

Гессе Г. Паломничество в страну Востока. – СПб., 1999.

Древнекитайская философия. Собрание текстов: В 2-т.т. – М., 1972.

Елиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. – К., 2000.

Жоль К.К. Индуизм в истории Индии. – К., 2001.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І.– К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

Семінарське заняття на тему: «Філософія античності»

План семінарського заняття:

 1. Періоди розвитку античної філософії. Філософські школи та їх представники.
 2. Особливості філософії досократівського періоду (Мілетська школа, Геракліт, Елейська школа, Демокрит).
 3. Особливості філософії класичного (сократівського) періоду (софісти, Сократ, Платон, Арістотель).
 4. Особливості елліністично-римської філософії (стоїцизм, скептицизм, епікуреїзм, неоплатонізм).

Література

Джерела:

Аристотель. Метафизика. Кн. І (гл. I-IV) / Сочинения: В 4-х т.т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1976.

Арістотель. Політика / Пер. з давньогр. і передм. О. Кислюка. – К.: Основи, 2003. – С. 15-98.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитих философов.– М., 1979.

Платон. Апологія Сократа // Діалоги. — К.: Основи, 1999. 

Платон. Держава. Книги: 1-9. – К.: Основи, 2000.

Плотин. Эннеады. В 2-х кн. – К., 1995-1996.

Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія. (Листи: I-CXXIV). – К.: Основи, 1999.

Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей. – К., 1986.

Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969-1972. – Т.1. – Ч. 1.

Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 2001.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Платон. Альбин. Учебник платоновской философии// Платон. Диалоги. – М.: Мысль, 1986.

Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М., 1995.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія як історія філософії: Підручник / За заг. ред.. Ярошовця В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І.– К.: КНЕУ, 2011.

Фрагменты ранних греческих философов. – Ч. I.: Семь мудрецов: Фалес; Анаксимандр; Анаксимен; Пифагор; Гераклит; Парменид; Зенон; Анаксагор; Кратил. – М.: Наука, 1989.

Чанышев Е. В. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

 

Семінарське заняття на тему: «Філософія Середньовіччя, Відродження та Реформації»

План семінарського заняття:

 1. Специфіка та особливості філософії Середньовіччя (теоцентризм, креаціонізм, есхатологія, провіденціалізм, теодицея).
 2. Головні етапи розвитку середньовічної філософії та їх основні риси.
 3. Соціальні та духовні передумови формування філософії Відродження.
 4. Характерні риси філософії епохи Відродження (антропоцентризм, гуманізм, пантеїзм, секуляризація, натурфілософія).
 5. Головні напрямки філософії Відродження: 1) гуманістичний; 2) неоплатонічний; 3) натурфілософський; 4) політичний; 5) утопічно-соціалістичний.
 6. Світоглядні засади руху Реформації. Вплив ідей Реформації на соціально-економічний розвиток Європи Нового часу.

Література

Джерела:

Августин (Святий). Сповідь / Юрій Мушак (пер.).  — К.: Основи, 1999.

Бонавентура. Путеводитель души к Богу. – М., 1993.

Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995.

Данте Алигьери. Божественная комедия. – М., 1968.

Дионисий Ареопагит. О божественных именах.О мистическом богословии. – СПб., 1995.

О началах: Соч. Оригена, учителя Александрийского. – Новосибирск, 1993.

Кузанский Николай. (Об ученом незнании) // Сочинения:  В 2-х т.т.  - М., 1980. - С. 46-63.

Мак’явеллі Н. Державець. — К.: Основи, 1998. — С. 393-464.

Роттердамський Е. Похвала Глупоті. Домашні бесіди. / Перекл. з лат. В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

Фома Аквинский. Доказательства бытия Бога в «Сумме против язычников» и «Сумме теологии». – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 33-77.

Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972. -Т. 1. -Ч. 2.

Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти — К.: Либідь, 2001.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Данте Алигьери. Малые произведения. – М., 1968.

Петрарка Ф. Избранное. – М., 1974.

Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989.

Монтень М. Опыты: В 3-х кн. - М., 1992.

МорТ. Утопия. - М., 1978. - С. 3-5.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія як історія філософії: Підручник / За заг. ред.. Ярошовця В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

Юркевич П. Д. Докази буття Божого / Юркевич П. Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С. 304-378.

 

Семінарське заняття на тему: «Філософія Нового часу та доби Просвітництва»

План семінарського заняття:

 1. Соціально-економічні та природничо-наукові передумови філософії Нового часу.
 2. Характерні риси філософії Нового часу (природоцентризм, антропоцентризм, індивідуалізм, сцієнтизм, раціоналізм, пантеїзм, деїзм,  механіцизм).
 3. Емпіризм і раціоналізм – головні напрями філософії Нового часу.
 4. Основні характерні риси філософії Просвітництва (антропоцентризм, історичний оптимізм, секуляризація суспільства, атеїзм, матеріалізм).
 5. Концепції суспільного договору (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо) та ідея розподілу державної влади (Ш. Монтеск’є).
 6. Розробка соціально-економічної теорії школами меркантилістів і фізіократів. 

Література

Джерела:

Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: В 2 - х т.т. — Т. 2. — М.: Мысль, 1972. - С. 7-82.

Вольтер. Философские сочинения. – М., 1988.

Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. – Ч. I-VIII. – К.: Основи, 1994.

Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. – К.: Дух і Літера, 2000. 

Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукувати істину в науках. – К., Тандем, 2001. 

Руссо Ж-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. – К.: Port-Royal, 2001.

 

Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969-1972. -Т. 2.

Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 2001.

Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Кузнецов В. Н., Мееровский Б. В., Грязнов А. Ф. Западноевропейская философия XVIII века. – М., 1986.

Момджян Х. Н. Французское просвещение XVIII века. – М., 1983.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995.

Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х т.т. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 251-478.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія: хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002

 

Семінарське заняття на тему: «Німецький класичний ідеалізм»

План семінарського заняття:

 1. Соціально-економічні, політичні, та духовні передумови формування німецької класичної філософії.
 2. Філософія І. Канта: а) Космогонічна гіпотеза б) “Коперніканський переворот” у філософії І. Канта: в) Категоричний імператив як основний закон діяльності.
 3. Абсолютна ідея Георга Геґеля. Система та метод філософії Геґеля.
 4. Закони діалектичного мислення Геґеля.

Література

Джерела:

Гегель Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Раб. разных лет: В 2-х т.т. – Т.1. – М.: Мысль, 1970.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук: В 3-х т.т. – М., 1974.

Кант И. К вечному миру // Сочинения: В 6 -ти т.т. - Т. 6. — М.: Мысль, 1966.

Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В 6-ти т.т. – М., 1964. – Т. 3.

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Пер. з нім., вступ. ст., комент. і примітки В. Терлецького. – К.: ППС, 2002.

Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972. – Т. 2.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія як історія філософії: Підручник / За заг. ред. Ярошовця В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / Арутюнов В.Х,  Бондар С.В.,  Вільчинський Ю.М. та  ін. –К.: КНЕУ, 2008.

 

Семінарське заняття на тему: «Посткласична філософія»

План семінарського заняття:

 1. Передумови формування та основні напрями сучасної зарубіжної філософії.
 2. “Філософія життя” (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше).
 3. Філософія позитивізму (О. Конт, Д.С. Мілль та ін.).
 4. Прагматизм (Ч.С. Пірс, В. Джеймс та ін.)
 5. Утопічний соціалізм. Марксизм.
 6. Фрейдизм і неофрейдизм (З. Фрейд, Е.Фромм, К.-Г.Югн та інші).
 7. Філософія екзистенціалізму (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Гайдеґґер).
 8. Постмодернізм (Ж. Ліотар, Р. Рорті, М. Фуко, Ж. Дерріда).

 

Література

Джерела:

Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т. 2. Герменевтика II. (Що таке істина? Історія понять як філософія. Наскільки мова диктує мислення?). – К.: Юніверс, 2000.

Конт О. Курс положительной философии// Мир философии:В 2-х ч. – Ч. 1. — М., 1991.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 42.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. — К.: Основи, 1993. — C. 7-328.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов. — М., 1989. — С. 319-344.

Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. — М., 1989. — С. 94-142.

Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Свобода воли и нравственность. Гл. I-IV. — М., Республика, 1992. — С. 260-338.

Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969-1972. – Т. 3.

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М.: Мысль, 1990.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 2001.

Вільчинський Ю.М. Освальд Шпенглер: портрет в ідеях // Філософська думка. – 1998. – № 4-6. –С. 247-264.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995.

Маркс К. Передмова. До критики політичної економії. — Зібрання творів. –Т. 13.–С. 6-7.

Марксизм: «про» и «контра». – М., 1992.

Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1989.

Рикер П. Герменевтика, этика, политика. – М., 1995.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

Хайдеггер М. Введение в метафизику. – СПб., 1998.

 

Семінарське заняття на тему: «Українська філософська думка»

План семінарського заняття:

 1. Соціальні та духовні передумови формування й розвитку української філософії, її характерні риси (поліфонізм, антеїзм, екзистенційність, кордоцентризм, софійність).
 2. Міфологічна культура давнього слов’янства (язичництво). Філософія Києворуської доби.
 3. Філософія у Києво-Могилянській академії.
 4. Філософія Г.С. Сковороди або „пізнай себе“.
 5. Філософія українського романтизму (М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш та ін.).
 6. Особливості української духовності на межі ХІХ-ХХ ст. (І. Франко, Л. Українка).
 7. Ідея побудови незалежної соборної України (В. Липинський, М. Міхновський, Дм. Донцов).
 8. Українська школа фізичної економії (С. Подолинський, М. Руденко).

Література

Джерела:

Велесова книга. – К., 1995.

Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. – М., 1990.

Костомаров М. І. „Закон Божий“ (Книга буття українського народу).– К., Либідь, 1991.

Липа Ю. Призначення України. — Львів.: Просвіта, 1992.

Літопис руський. – К., 1989.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.  — К.: АТ „Обереги“,  1992. 

Орлик П. Вивід прав України // Історія філософії України. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993. – С.148-153.

Сковорода Г. Твори: У 2-х т.т. – К., 1994.

Франко І. Що таке поступ? – Зібрання  творів: У 50-ти т. – Т. 45. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 300-348.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії в Україні. – Мюнхен, 1983.

Шевченко Т.Г. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє // Кобзар. — К.: Наука, 1972.

Додаткова література

Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Либідь, 2001.

Бычко А. К. Народная мудрость Руси. Анализ философа. – К., 1988.

Вільчинський Ю.М., Вільчинська С.В., Скринник М.А., Скринник З.Е. Розвиток філософської думки в Україні: навч. посібник; [за ред. проф. Ю.М. Вільчинського]. – 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2014.

Горський В. С. Історія української філософії: Курс лекцій: навч. пос. – К.: Наукова думка, 1996.

Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. Григорій Сковорода. – К., 1984.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В. І., Бичко І. В., Бугров В. А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. — К. : Видавець ПАРАПАН, 2002.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

Махновець Л. Григорій Сковорода: біографія. – К., 1972.

Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

Огороднік І. В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. — К.: Основи, 1997.

Попович М. Нариси з історії української культури. – К., 1998.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012

.

ЗМІСТОВНИЙ Модуль 2

 

Семінарське заняття на тему: «Онтологія»

План семінарського заняття:

 1. Проблема буття в філософії. Основні форми буття (буття природи, буття людини, буття духовного, буття соціального).
 2. Категорія «матерія». Елементи структури матерії (нежива природа, жива природа, соціум), її властивості (наявність руху, самоорганізація, існування в просторі та часі, здатність до відображення та ін.).
 3. Діалектика як загальна концепція розвитку. Закони діалектики (закон єдності й боротьби протилежностей, закон взаємного переходу кількісних та якісних змін, закон заперечення заперечення).
 4. Альтернативи діалектики (метафізика, некласичні концепції, наукові концепції).
 5. Онтологічні проблеми свідомості в філософії.
 6. Свідомість як найвищий рівень відображення. Структура і функції свідомості.

Література

Джерела:

Аристотель. Метафизика.- Кн. 1. -Гл. I-IV //  Сочинения: В 4-х т.т.-Т. 1.  - М.: Мысль, 1976.

Гегель Г. В. Ф. Учение о бытии // Гегель. Энциклопедия философских наук. В 3 т. — Т. 1. Наука логики. — М.: Мысль, 1974. 

Гегель Г. В. Ф.. Энциклопедия философских наук: В 3-хт.т. – Т. 1. – С. 107–263.

Гольбах П. Система природы, или о законах мира физического и мира духовного // Избранные философские произведения: В 2-х т.т. - Т.1. — М.: Мысль, 1963.

Декарт Р. Метафізичні розмисли.(I-V розмисли).— К.: Юніверс. — 2000. 

Сартр Ж-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / В.И. Колядко (пер.). – М.: Республика, 2004. – С. 28-196.

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – С.391-406.

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. — 1988. — №1.

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / – К.: Абрис, 1995.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. –К.: КНЕУ, 2008.

Філософія як історія філософії: Підручник / За заг. ред.. Ярошовця В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

Філософія: хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

 

Семінарське заняття на тему: «Гносеологія. Логіка та методологія наукового пізнання»

План семінарського заняття:

1. Сутність і структура пізнавального процесу.

2. Основні філософські підходи до проблеми пізнання.

3. Істина, її властивості та критерії. Проблема істини в теорії пізнання. Істина як процес.

4. Наукове пізнання, його сутність, структура та форми.

5. Методологія наукового пізнання. Методи економічних досліджень.

Література

Джерела:

Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукувати істину в науках. — К., Тандем, 2001. 

Поппер К. Логика социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 65–75.

Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. – К., 1997.

Хабермас Юрген. Познание и интерес // Философские науки. – 1990. – № 1. – С. 88–99.

Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. – 1989. – № 4. – С. 88–104.

Додаткова література:

Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. – М., 1991.

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Йолон П. Тенденції розвитку сучасної методології науки // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 7–8. – С. 239–243.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / – К.: Абрис, 1995.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Присухін С.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління: навч. посібник / Київ, КНЕУ, 2012.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2012.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

Семінарське заняття на тему: «Соціальна філософія»

План семінарського заняття:

 1. Соціальна філософія як розділ філософського знання.
 2. Проблема суспільства в філософії. Діяльність як спосіб існування соціального.
 3. Сфери життєдіяльності суспільства (економічна, соціальна, політична, духовна).
 4. Суспільна свідомість та її структура. Взаємозв’язок суспільного буття та суспільної свідомості.
 5. Діалектика об»єктивного та суб»єктивного в історичному процесі.
 6. роцесі.

Література

Джерела:

Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86.

Андрущенко В.П. Соціальна філософія: історія, теорія, методологія: Підручник. – К., 2006 .

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій: У 2-х  т.т. – К.: Либідь, 1993.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Поппер К. Логика социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 65–75.

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Барулин В. С. Социальная философия: Учебник. - Ч. 1, 2. - М.: Изд-во МГУ, 1993. 

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / – К.: Абрис, 1995.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2012.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

Семінарське заняття на тему: «Філософська антропологія»

План семінарського заняття:

 1. Людина як предмет філософського осмислення.
 2. Людина як єдність біологічного, психологічного та соціального.
 3. Проблема сутності людини. Діяльність як сутність людини.
 4. Індивід, індивідуальність, особистість.
 5. Соціальні характеристики особистості (потреби, інтереси, соціальні норми, життєва позиція, сенс життя).
 6. Цінності: класифікація цінностей, ціннісні орієнтації.
 7. Свобода і відповідальність.

 

Література

Джерела:

Гуревич П. С. Философская антропология. – М., 1997.

Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество/ Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992.

Рикёр П. Человек как предмет философии// Вопросы философии. - 1989.  — №2.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до документу:   http://krotov.info/spravki/history_bio/20_bio/1905frkl.html

Ярошовець В. І. Людина в системі пізнання. – К., 1996.

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Григорьян Б. Г. Философская антропология (Критический очерк). – М., 1982.

МакГрегор Д. Человеческий фактор и производство // Социс. – 1995. – № 1.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / – К.: Абрис, 1995.

Ільїн В.В. Глобалістські виміри життєвого світу людини // Глобальний виклик сучасності: Збірник наукових праць. – К.: Парапан, 2003. – С. 43-48.

Лаваль К. Человек экономический.  – М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х.: Фоліо, 2013.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

 

Семінарське заняття на тему: «Етика як «практична філософія»

План семінарського заняття:

 1. Добро і зло як етичні категорії.
 2. Справедливість.
 3. Моральна свобода і моральна відповідальність. Свобода вибору та відповідальність.
 4. Совість і сором як контрольно-імперативні механізми моральної свідомості особистості.
 5. Честь і гідність як проекція моральної цінності особи.
 6. Проблема сенсу життя: морально-етичні виміри.

 

Література

Джерела:

Вознюк Н.М.  Етика = Ethics : навч. посібник / Н. М. Вознюк ; пер. с укр. М. Є. Люлько, О. А. Лященко. – К. : Центр учбової літератури, 2008.

Етика. Естетика: навч. посібник / [I. Є. Волошко, Р. М. Вечірко, Т. С. Пітякова та ін.]. – 3-тє вид. – К. : КНЕУ, 2007.

Золотухина-Аболина Е. В. Современная этика: Учебное пособие для студентов вузов – 2-е изд. - Москва: - ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003.

Малахов В.А.Етика спілкування: Навчальний посібник / В. А. Малахов. – К. : Либідь, 2006.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник: К.: Либідь, 2001.

Мовчан В.С.Етика: навч. посібник / В. С. Мовчан. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2007.

Додаткова література:

Апель К.О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі / Пер. з нім. В. Купліна. – Київ: Дух і Літера, 2009. - 430 с.

Апресян Р.Г. От "дружбы" и "любви" – к "морали": об одном сюжете в истории идей. − [Електронний ресурс] / Режим доступу до документу: // http://ethics.iph.ras.ru/em/em1/11.html

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. / Г. Йонас. – К. : Лібра, 2001. – 400 с.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Савельєв В.П.Етика: навч. посібник / В. П. Савельєв. – 2–ге вид., виправл. – Львів : Магнолія–2008.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Франкл В. Человек в поисках смысла. – [Електронний ресурс] // Режим доступу до документу:   http://krotov.info/spravki/history_bio/20_bio/1905frkl.html

Помігуєв Р. Добро і зло як нарізні поняття етики / Р. Помігуєв, І. В. Бойченко. – Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. статей] / [упоряд. Р. О. Язиніна]. – К. : Вид-во КІБіТ, 2004. –  Вип. 1(8). – 2008. – 158 с.

Этика: энциклопедический словарь. / Ред. Р.Г. Апресян и др. – М.: Гардарики, 2001.

 

Семінарське заняття на тему: «Філософія економіки»

План семінарського заняття:

 1. Предмет, метод та завдання філософії економіки.
 2. Основні етапи становлення економіко-філософського знання.
 3. Людина як суб’єкт господарських відносин (проблема безробіття та особистісно-професійної реалізації людини,  конкуренції та монополізації, економічної свободи та відповідальності). 
 4. Практична філософія підприємництва (культура підприємництва, етика бізнесу, доброчинність та меценатство).

7.    Сутність smart (інтелектуальної) економіки.

 1. Методологічні дискусії у філософії економіки ХХ і ХХІ ст.

 

 

Література

Джерела:

Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К., Основи, 1994.

Зиммель Г. Философия денег. – Лейпциг, 1900.

Канке В.А. Философия экономической науки: Учебное  пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009.

Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс, 1978.

Лаваль К. Человек экономический.  – М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Эксмо, 2007.

Додаткова література:

Алле М. Экономика как наука: Пер. с фр. – М.: Наука, 1995.

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Глушко Т.П. Філософія економіки як основа формування стратегій соціального управління  // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури. - 2005. - №47.

Гэри С. Экономический анализ и человеческое поведение // Теория и история  экономических  и социальных  институтов и систем:  Альманах.  – Т. 1.  – Вып. 1. – Зима, 1993. –  С. 24 – 40.

Герет  Томас М.,Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу. – К.: Основи, 1999.

Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. – М., 1999.

Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. – М.: Юристъ, 2000.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Самсин А.И. Основы философии экономики. – М.: Юнити, 2003.

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма: Открытое общество в опасности:  Пер. с англ. – М.: ИНФРА, 1999.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2012.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Философия экономики. История: Монография / Базилевич В.Д., Ильин В.В. — К.: Знання, 2011.

Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. – 1990. - №10, 11.

 

Семінарське заняття на тему: «Філософія історії. Проблема розвитку цивілізації. Філософія майбутнього»

План семінарського заняття:

 1. Філософія історії: поняття, предмет, специфіка дослідження.
 2. Проблема історичного процесу у філософії. Головні підходи до аналізу історії: формаційний та цивілізаційний.
 3. Культура та цивілізація: проблема співвідношення. Критика європоцентризму та культурного плюралізму. Проблема зіткнення цивілізацій (А. Тойнбі, С. Гантінгтон).
 4. Проблема майбутнього у філософії. Передбачення, прогностика, футурологія. Методи соціального прогнозування.
 5. Особливості сучасної цивілізації і проблема взаємодії суспільства та природи.

6.  Парадокси глобального розвитку. Способи вирішення глобальних проблем сучасності.

 

Література

Джерела:

Бердяев Н. А. Смысл истории. – М., 1990.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. Введение. — С-Пб.: Питер, 1993.

Тойнбі А. Дослідження історії. — К., 1994.

Франко І. Що таке поступ? — Збірка  творів: У 50-ти т.т. — Т. 45.  — К.: Знання.

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. — №3.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. - Ч.1: Гештальт и действительность. Введение. – М., 1993. – С. 128-188.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 29–58.

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Бойченко І. В. Філософія історії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Знання, 2000. 

Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності. – К.: Поліграфкнига, 2009. 

Добролюбська Ю.А. Філософія історії: типи та моделі. – О., 2010.

Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст: монографія. – К.: КНЕУ, 2010.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

Ящук Т. І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К., 2004.

 

2.2. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни «Філософія»                                                обов»язкова

                 для студентів освітньої програми / спеціалізації      Економіка агробізнесу

                                                                                                                 денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Філософія як форма духовної культури.

3*

2

Семінарське заняття 2.
Традиційна філософія Індії та Китаю

3

3

Семінарське заняття 3.

Філософія античності

3

4

Семінарське заняття 4.

Філософія Середньовіччя, Відродження та Реформації

3

5

Семінарське заняття 5.

Філософія Нового часу та доби Просвітництва

3

6

Семінарське заняття 6.

Німецький класичний ідеалізм

3

7

Семінарське заняття 7.

Посткласична філософія

3

8

Семінарське заняття 8.

Українська філософська думка

3

 

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

      9

Семінарське заняття 9.

Онтологія

3

     10

Семінарське заняття 10.

Гносеологія. Логіка та методологія наукового пізнання

3

     11

Семінарське заняття 11.

Соціальна філософія

3

     12

Семінарське заняття 12.

Філософська антропологія

3

     13

Семінарське заняття 13.

Етика як «практична філософія»

3

    14

Семінарське заняття 14.

Філософія економіки

3

    15

Семінарське заняття 15.

Філософія історії. Проблема розвитку цивілізації. Філософія майбутнього

3

 

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Написання реферату

5

2. Написання есе (аналіз філософського тексту)

5

3. Підготовка тесту (на вибір)

5

Результати науково-дослідної діяльності студента

Науково-дослідна діяльність студента  (додаткові бали)

    10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

         50/100

*в оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 бала.

Поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання здійснюється протягом семестру з метою перевірки розуміння та засвоєння ними матеріалу дисципліни.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

1) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях – на кожному семінарському занятті викладач має можливість контролювати рівень знань студентів, проводити індивідуальні та групові опитування;

2) виконання завдань для самостійної роботи:

а) підготовка й написання рефератів та есе – оцінюється уміння самостійно

опрацьовувати філософські тексти (першоджерела), наукову літературу, публікації

у ЗМІ з метою написання реферату (есе);

б) виконання тестів: “Хто є хто” (по персоналіям) та “Базові філософські категорії”; 

3) виконання контрольних (модульних) робіт – оцінці підлягають теоретичні знання, які набули студенти після опанування кожного модуля. З дисципліни передбачається проведення

2-ох контрольних (модульних) робіт (КМР).

 

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточне оцінювання знань студентів денної форми навчання здійснюється за наведеною схемою:

 

Вид роботи

Макс. кількість балів

Критерії оцінювання

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

3

(в оцінюванні одного заняття допускається крок в 0,5 бала)

Сумлінність, систематичність та активність роботи студента, продемонстровані ним знання програмного матеріалу дисципліни.

Підготовка й написання реферату

5

(на вибір)

Набуття практичних навичок самостійної роботи з вивчення історичних і теоретичних проблем філософії.

Підготовка й написання

есе

5

(на вибір)

Набуття практичних навичок самостійної роботи з першоджерелом.

Виконання тесту “Базові філософські категорії”

5

(на вибір)

Засвоєння знання понятійно-категоріального апарату філософії.

Виконання тесту “Хто є хто?” (по персоналіям)

5

(на вибір)

Набуття знань  з історії світової та української філософської думки.

Виконання контрольної (модульної) роботи № 1

5

Знання програмного матеріалу Змістовного модуля 1: «Філософія  як  теоретична  форма культури. Історико-філософський  процес»

Виконання контрольної (модульної) роботи № 2

5

Знання програмного матеріалу Змістовного модуля 2: «Актуальні  проблеми  філософії»

Науково-дослідна

діяльність студента

10

(додаткові бали)

Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовка публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою навчальної дисципліни

 

Загальна кількість балів за поточну успішність розподіляється наступним чином:

            а) виконання завдань та відповіді на семінарських заняттях — не більше 30 балів;

            б) виконання завдань для самостійної роботи — не більше 10 балів;

            в) виконання двох контрольних (модульних) робіт — не більше 5 балів за кожну КМР

(у підсумку – не більше 10 балів);

г) виконання одної з форм науково-дослідної діяльності — 10 балів (додаткові бали).

 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми навчальної дисципліни та виконання вимог Карти навчальної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати дану дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом, за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, згідно з чинними в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом, за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Плани контактних занять (проводяться у сесійний період)

 

Контактне заняття на тему «Філософія як форма духовної культури. Історичні типи філософії»

План контактного заняття:

 

1. Термін «філософія» та еволюція його змісту. Поняття світогляду. Історичні типи світогляду.

2. Філософія як складова ментальної культури: порівняльний розбір (філософія і наука,

філософія і релігія, філософія і мистецтво). Світоглядна та методологічна роль філософії.

3. Філософія в системі університетської освіти (з елементами проблемно-орієнтованої дискусії).

4. Філософія античності: Греція та Рим.

Література

Джерела:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972.. -Т. 1. -Ч. 1.

Кант И. Понятие философии вообще // Трактаты и письма. — М.: Мысль, 1980. — С. 329-340.

Кассирер Э. Миф и религия // Философские науки. - 1991. — №7.

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. – М., 1992.

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І.– К.: КНЕУ, 2011.

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студ. вищих закладів освіти. – К.: Либідь, 2001.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів. – К.: Абрис, 1995.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2012.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

Контактне заняття на тему «Історичні типи філософії (продовження)»

План контактного заняття:

1. Філософія Нового часу та доби Просвітництва.

2. Посткласична філософія.

Література

Джерела:

Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: В 2 - х т.т. — Т. 2. — М.: Мысль, 1972. - С. 7-82. Вольтер. Философские сочинения. – М., 1988.

Ґадамер Г.-Г. Істина і метод. – Т. 2. Герменевтика II. ( Що таке істина? Історія понять як філософія. Наскільки мова диктує мислення?). – К.: Юніверс, 2000.

Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукувати істину в науках. – К., Тандем, 2001. 

Конт О. Курс положительной философии// Мир философии: В 2-х ч. – Ч. 1. — М., 1991.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 42.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. — К.: Основи, 1993. — C. 7-328.

Руссо Ж-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. – К.: Port-Royal, 2001

Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М., 1969- 1972. -Т. 1. -Ч. 2.

Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник для студ. Вищих закладів освіти — К.: Либідь, 2001.

Вільчинський Ю. Освальд Шпенглер: портрет в ідеях // Філософська думка. — 1998. — № 4-6. — С. 247-264.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Кузнецов В. Н., Мееровский Б. В., Грязнов А. Ф. Западноевропейская философия XVIII века. – М., 1986.

Монтень М. Опыты: В 3-х кн. - М., 1992.

Рассел Б. Історія західної філософії. – К.: Основи, 1995.

Рикер П. Герменевтика, этика, политика. – М., 1995.

Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х т.т. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 251-478.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія як історія філософії: Підручник / За заг. ред.. Ярошовця В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010.

Філософія: Хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1989.

Хайдеггер М. Введение в метафизику. – СПб., 1998.

 

Контактне заняття на тему «Історичні типи філософії (продовження).

Основні проблеми  сучасної філософії. Проблеми онтології»

План контактного заняття:

1. Українська філософська думка.

2. Проблема буття в філософії. Основні форми буття (буття природи, буття людини, буття духовного, буття соціального).

3. Основні категорії онтології: субстанція, субстрат, простір і час, рух і розвиток, причинність, матеріальне та ідеальне.

4. Свідомість та її онтологічний статус. Структура суспільної свідомості.

Література

Джерела:

Аристотель. Метафизика. – Кн. 1. – Гл. I-IV //  Сочинения: В 4-х т.т.-Т. 1.  - М.: Мысль, 1976.

Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Раб. разных лет: В 2-х т.т. – Т.1. – М.: Мысль, 1970.

Гегель Г.В.Ф. Учение о бытии // Гегель. Энциклопедия философских наук. В 3 т. — Т. 1. Наука логики. — М.: Мысль, 1974.

Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / Пер. з нім., вступ. ст., комент. і примітки В. Терлецького. – К.: ППС, 2002.

Костомаров М. І. „Закон Божий“ (Книга буття українського народу).– К., Либідь, 1991.

Липа Ю. Призначення України. — Львів.: Просвіта, 1992.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.  — К.: АТ „Обереги“,  1992.

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы философии. – 1988. – №1.

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

Бичко А. К., Бичко І. В. Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенційного аналізу. – К., 1995.

Вільчинський Ю.М., Вільчинська С.В., Скринник М.А., Скринник З.Е. Розвиток філософської думки в Україні: навч. посібник; [за ред. проф.Ю.М. Вільчинського]. – 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2014. 

Всемирная энциклопедия: Онтология / Главн. научн. ред. А.А. Грицанов. – М., 2001.

Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; За ред. В. І. Ярошовця. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / – К.: Абрис, 1995.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х., Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

 

Контактне заняття на тему «Основні проблеми сучасної філософії.

 Гносеологія та соціальна філософія»

План контактного заняття:

1. Проблема пізнаваності світу, основні підходи до проблеми пізнання.

2. Істина, її властивості та критерії. Логіка та методологія наукового пізнання. Форми та методи наукового пізнання.

3. Проблема суспільства у філософії. Головні сфери суспільного життя.

4. Сутність духовного життя суспільства. Проблема цінностей та їх класифікація.

 

Література

Джерела:

Адорно Т. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86.

Андрущенко В.П. Соціальна філософія: історія, теорія, методологія: Підручник. – К., 2006 .

Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій: У 2-х  т.т. – К.: Либідь, 1993.

Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшукувати істину в науках. — К., Тандем, 2001. 

Поппер К. Логика социальных наук // Вопросы философии. – 1992. – № 10. – С. 65–75.

Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. – К., 1997.

Хабермас Юрген. Познание и интерес // Философские науки. – 1990. – № 1. – С. 88–99.

Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. – 1989. – № 4. – С. 88–104.

Додаткова література:

Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. – М., 1991.

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Барулин В. С. Социальная философия: Учебник. - Ч. 1, 2. - М.: Изд-во МГУ, 1993. 

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / – К.: Абрис, 1995.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Академвидав, 2009.

Присухін С.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління: навч. посібник / Київ, КНЕУ, 2012.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Арутюнов В.Х, Бондар С.В., Вільчинський Ю.М. та ін. – К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – К. : Знання, 2012.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Філософський енциклопедичний словник / За ред. Шинкарука В.І. – К.: Абрис, 2002.

 

Контактне заняття на тему «Основні проблеми сучасної філософії.

Етика та її завдання в сучасних умовах. Філософія економіки. Філософія історії. Проблема розвитку цивілізації. Філософія майбутнього»

План контактного заняття:

1. Добро і зло як етичні категорії. Поняття справедливості. Моральна свобода і моральна відповідальність

2. Предмет, метод та завдання філософії економіки.

3. Людина як суб’єкт господарських відносин. Практична філософія підприємництва.

4. Філософія історії: поняття, предмет, специфіка дослідження.

5. Проблема історичного процесу у філософії. Головні підходи до аналізу історії: формаційний та цивілізаційний.

6. Культура та цивілізація: проблема співвідношення. Критика європоцентризму та культурного плюралізму.

7. Проблема майбутнього у філософії. Передбачення, прогностика, футурологія. Методи соціального прогнозування.

Література

Джерела:

Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К., Основи, 1994.

Вознюк Н.М.  Етика = Ethics : навч. посібник / Н. М. Вознюк ; пер. с укр. М. Є. Люлько, О. А. Лященко. – К. : Центр учбової літератури, 2008.

Етика. Естетика: навч. посібник / [I. Є. Волошко, Р. М. Вечірко, Т. С. Пітякова та ін.]. – 3-тє вид. – К. : КНЕУ, 2007.

Золотухина-Аболина Е. В. Современная этика: Учебное пособие для студентов вузов – 2-е изд. - Москва: - ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003.

Канке В.А. Философия экономической науки: Учебное  пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009.

Лаваль К. Человек экономический.  – М.: Новое литературное обозрение, 2010.

Малахов В.А.Етика спілкування: Навчальний посібник / В. А. Малахов. – К. : Либідь, 2006. -М., 1990.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. Введение. — С-Пб.: Питер, 1993.

Тойнбі А. Дослідження історії. — К., 1994.

Франко І. Що таке поступ? — Збірка  творів: У 50-ти т.т. — Т. 45.  — К.: Знання. 

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. — №3.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. - Ч.1: Гештальт и действительность. Введение. – М., 1993. – С. 128-188.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 29–58.

 

Додаткова література:

Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцький В.М. Філософія: Навч. посіб. для аспірантів і здобувачів ученого ступеня екон. спец. – К.: КНЕУ, 2008.

Бойченко І. В. Філософія історії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Знання, 2000. 

Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності. – К.: Поліграфкнига, 2009. 

Апресян Р.Г. От "дружбы" и "любви" – к "морали": об одном сюжете в истории идей. − [Електронний ресурс] / Режим доступу до документу: // http://ethics.iph.ras.ru/em/em1/11.html

Глушко Т.П. Філософія економіки як основа формування стратегій соціального управління  // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури. - 2005. - №47.

Добролюбська Ю.А. Філософія історії: типи та моделі. – О., 2010.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. / Г. Йонас. – К. : Лібра, 2001. – 400 с.

Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. – М.: Юристъ, 2000.

Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст: монографія. – К.: КНЕУ, 2010.

Помігуєв Р. Добро і зло як нарізні поняття етики / Р. Помігуєв, І. В. Бойченко. – Вісник Київського інституту бізнесу та технологій [Текст] : [зб. наук. статей] / [упоряд. Р. О. Язиніна]. – К. : Вид-во КІБіТ, 2004. –  Вип. 1(8). – 2008. – 158 с.

Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник / За заг. ред. М.А. Скринника, З.Е. Скринник. – Львів: Львівський банківський ін-т Національного банку України, 2001.

Савельєв В.П. Етика: навч. посібник / В. П. Савельєв. – 2–ге вид., виправл. – Львів : Магнолія–2008.

Самсин А.И. Основы философии экономики. – М.: Юнити, 2003.

Філософія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. – Х. : Фоліо, 2013.

Філософія: хрестоматія: навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

Философия экономики. История: Монография / Базилевич В.Д., Ильин В.В. — К.: Знання, 2011.

Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. – 1990. - №10, 11.

Ящук Т. І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К., 2004.

 

Навчальна робота студентів заочної форми навчання у міжсесійний період

Навчальна робота студента заочної форми навчання в  міжсесійний період передбачає:

а) написання реферату;

б) виконання двох тестів (Тест 1. «Базові філософські категорії» та Тест 2. «Хто є хто»)

в) виконання одного із завдань за вибором студента:

- написання есе (аналіз філософського тексту);

- аналіз наукових публікацій з визначеної проблеми;

- аналітичний звіт власних наукових досліджень;

- підготовка презентації. 

 

3.2. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни «Філософія»                                                 обов»язкова

для студентів освітньої програми / спеціалізації                      Економіка агробізнесу

                                                                                                                   заочна форма навчання

 

Номер

заняття

Вид та тема навчального заняття

Макс.

кіль-ть

балів

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

1

Контактне заняття 1.

Тема1. Філософія як форма духовної культури.

Тема 2.Традиційна філософія Індії та Китаю (самостійне опрацювання)

Тема 3. Філософія античності

4

2

Контактне заняття 2.

Тема 4.  Філософія Середньовіччя,

Відродження та Реформації (самостійне опрацювання)

Тема 5.  Філософія Нового часу та доби Просвітництва

Тема 6.  Німецький класичний ідеалізм (самостійне опрацювання)

Тема 7.  Посткласична філософія

4

3

Контактне заняття 3.

Тема 8.  Українська філософська думка

Тема 9.  Онтологія.

4

4

Контактне заняття 4.

Тема 10.  Гносеологія. Логіка та методологія наукового пізнання

Тема 11.  Соціальна філософія

Тема 12.  Філософська антропологія (самостійне опрацювання)

4

5

Контактне заняття 5.

Тема 13.  Етика як «практична філософія» (самостійне опрацювання)

Тема 14.  Філософія економіки

Тема 15.  Філософія історії. Проблема розвитку цивілізації.

Філософія майбутнього (самостійне опрацювання)

4

6

Контактне заняття 6.

Контрольна (модульна) робота.

          5

Усього балів за роботу на контактних заняттях:

 25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть

балів

Написання реферату

(письмова або електронна)

Дата визначається в залежності від навчального плану. Подається на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Виконання  двох тестів:  «Базові філософські категорії» та «Хто є хто?»

електронна

Дата визначається в залежності від навчального плану. Подається на електронну пошту викладача

Викладачем в онлайн-режимі

10

 (по 5 балів)

Інші види завдань (1 завдання за вибором студента):

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за визначеною темою.

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень.

3. Підготовка й написання есе (аналіз філософського тексту).

4. Підготовка презентації.

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання та захист завдань самостійної роботи

25

Науково-дослідна діяльність студента  (додаткові бали)

10

РАЗОМ БАЛІВ:

    50 /100

             

 

Поточне оцінювання знань студентів заочної форми навчання здійснюється з метою перевірки розуміння та засвоєння ними матеріалу дисципліни.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

1) активність роботи на контактних заняттях у сесійний період – на контактному занятті викладач має можливість контролювати рівень знань студентів, проводити індивідуальні та групові опитування, обговорення дискусійних питань;

2) виконання завдань для самостійної роботи у міжсесійний період:

а) підготовка й написання реферату;

б) виконання двох тестів: «Базові філософські категорії» та «Хто є хто?»;

в) виконання 1 завдання за вибором:

                                        1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за визначеною темою.

                                        2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень.

                                        3. Підготовка й написання есе (аналіз філософського тексту).

                       4. Підготовка презентації.

3) виконання контрольної (модульної) роботи – оцінці підлягають теоретичні знання, які набули студенти після опанування змісту двох модулів. Із дисципліни передбачається проведення однієї контрольної (модульної) роботи (КМР).

 

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточне оцінювання знань студентів заочної форми навчання здійснюється за наведеною схемою:

 

Вид роботи

Макс. кількість балів

Критерії оцінювання

Відповіді (виступи) на контактних заняттях

20

Сумлінність, систематичність та активність роботи студентів, продемонстровані ними знання програмного матеріалу навчального курсу

Виконання контрольної модульної роботи

5

Знання програмного матеріалу Змістовного модуля 1: «Філософія як теоретична форма культури. Історико-філософський  процес» та Змістовного модуля 2:

«Актуальні  проблеми філософії».

Підготовка й написання реферату

10

Набуття практичних навичок самостійної роботи з вивчення історичних і теоретичних проблем філософії.

Виконання тесту «Базові філософські категорії»

5

Розширення знання понятійно-категоріального апарату філософії.

Виконання тесту “Хто є хто”

5

Набуття знань з історії світової та української філософської думки.

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій.

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень.

3. Підготовка й написання есе (аналіз філософського тексту).

4. Підготовка презентації.

5

(за вибором)

Набуття практичних навичок самостійного аналізу наукових публікацій, опрацювання філософських текстів (першоджерел), проведення власних наукових досліджень

Науково-дослідна

діяльність студента

10

(додаткові бали)

Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою програмою навчальної дисципліни

 

Загальна кількість балів за поточну успішність розподіляється наступним чином:

а) сумлінність та активність роботи студента на контактних заняттях, продемонстровані

ним знання програмного матеріалу навчального курсу — не більше 20 балів;

б) виконання завдань для самостійної роботи — не більше 25 балів;

в) виконання контрольної модульної роботи (КМР) — не більше 5 балів;

г) виконання одної з форм науково-дослідної діяльності — 10 балів (додаткові бали).

Сума балів поточного контролю знань студентів в залежності від роботи студента протягом семестру може складати від 0 до 50 балів.

Приклади типових питань до контрольної модульної роботи (КМР)

студентів денної та заочної форм навчання:

 1. Назвіть історичні форми світогляду.
 2. Що таке філософія, її предмет і функції?
 3. Коротко охарактеризуйте структуру філософського знання.
 4. Що вивчає історія філософії?
 5. Які основні історичні типи світогляду ви можете назвати?
 6. Дайте коротку характеристику міфології, релігії, мистецтва як історичних форми світогляду.
 7. Дайте коротку характеристику філософії як найвищої теоретичної форми світогляду.
 8. Як співвідносяться філософія та наука, філософія та економіка?
 9. У чому суть основного питання філософії?
 10. Назвіть основні філософські школи Стародавньої Індії та їх характерні риси.
 11. Проаналізуйте характерні особливості філософії буддизму та джайнізму.
 12. Охарактеризуйте вихідні принципи філософії Стародавнього Китаю.
 13. Охарактеризуйте основні філософські ідеї Конфуція.
 14. Розкрийте сутність релігійно-філософської системи даосизму.
 15. Назвіть відомі вам етапи розвитку філософії Стародавніх Греції та Риму.
 16. Яку головну філософську проблему вирішувала Мілетська школа?
 17. У чому сутність діалектики Геракліта?
 18. Що означає буття в філософії Парменіда?
 19. Що таке апорії Зенона?
 20. Хто такі софісти? Що є характерним для їхніх поглядів?
 21. Назвіть філософів античності, які розвивали атомістичні погляди на природу.
 22. Визначте характерні особливості філософії Сократа.
 23. Розкрийте сутність філософських ідей Платона.
 24. Дайте загальну характеристику філософії Арістотеля.
 25. Назвіть філософів античності, які розвивали їдеї господарського облаштування полісу.
 26. у чому полягає головна відмінність економічних ідей Платона і Арістотеля?
 27. Які характерні риси філософії Стародавнього Риму ви можете назвати?
 28. Епікуреїзм у Стародавньому Римі.
 29. Стоїцизм у Стародавньому Римі.
 30. Скептицизм у Стародавньому Римі.
 31. Неоплатонізм у Стародавньому Римі.
 32. Рання християнська філософія.
 33.  Назвіть основні риси середньовічної філософії.
 34.  Що таке апологетика? Назвіть основних представників.
 35. Дайте характеристику релігійно-філософського вчення Авґустина Блаженного.
 36. У чому суть суперечки між номіналістами та реалістами?
 37. Дайте коротку характеристику вчення Фоми Аквінського.
 38. Що таке схоластика? Назвіть основних представників.
 39. У чому сутність гуманізму філософії Відродження?
 40. Що означає антропоцентризм філософії епохи Відродження?
 41. Охарактеризуйте натурфілософію Джордано Бруно та його пантеїстичні ідеї.
 42. Дайте коротку характеристику реформаційному напряму філософії епохи Відродження.
 43. Розкрийте взаємозв’язок протестантських ідей і типу господарювання Нової Європи.
 44. Охарактеризуйте основні риси філософії Нового часу.
 45. Розкрийте сутність раціоналізму як одного з основних напрямів філософії Нового часу.
 46. Проаналізуйте специфіку філософії емпіризму. Назвіть головних представників цього напрямку.
 47. У чому полягає проблема методу у філософії Ф. Бекона?
 48. Окресліть характерні риси і сутність пантеїзму Б. Спінози.
 49. Проаналізуйте суспільно-політичне вчення Т. Гоббса.
 50. Які домінуючі риси філософії Просвітництва ви можете назвати?
 51. Якими були доробки перших професійних економічних шкіл?
 52. Розкрийте підвалини економічної політики меркантилістів.
 53. Якими є основні ідеї економічної теорії фізіократів?
 54. Назвіть головні принципи та ідеї класичної школи політекономії.
 55. Що означає термін «категоричний імператив» І. Канта?
 56. Чому філософію І. Канта називають агностицизмом?
 57. Що таке «річ у собі» І. Канта?
 58. Поняття Абсолютної ідеї у філософії Ґ. Геґеля.
 59. Основні закони діалектики, сформульовані Ґ. Геґелем.
 60. У чому полягає протилежність між методом і системою Ґ. Геґеля?
 61. Назвіть основні соціальні та духовні передумови світової філософії ХХ ст.
 62. Які основні риси сучасної світової філософії ви знаєте?
 63. Назвіть головні напрями й школи світової філософії.
 64. Охарактеризуйте «філософію життя» Ф. Ніцше.
 65.  Назвіть основні положення фрейдизму та неофрейдизму.
 66. Дайте коротку характеристику позитивізму, неопозитивізму і постпозитивізму.
 67. Назвіть головні концепції філософської антропології.
 68. Охарактеризуйте філософію екзистенціалізму та її сучасні ідеї.
 69. Охарактеризуйте особливості розвитку сучасної релігійної філософії.
 70. Назвіть основні положення діалектичного матеріалізму К. Маркса та Ф. Енгельса.
 71. Дайте коротку характеристику економічної теорії К. Маркса та Ф. Енгельса.
 72. Охарактеризуйте діалектико-матеріалістичне розуміння історії К. Марксом та Ф. Енгельсом.
 73. Вкажіть основні періоди та етапи розвитку української філософії.
 74. Проаналізуйте особливості філософської думки Києво-Могилянської академії.
 75. Дайте характеристику філософії Г. Сковороди.
 76. Охарактеризуйте філософію українського романтизму.
 77. Дайте характеристику українській академічній філософії.
 78. «Філософія серця» П. Юркевича. У чому полягає її суть?
 79. Філософія В. Вернадського.
 80. Коротко охарактеризуйте узагальнюючі риси української філософії.
 81. Що таке онтологія?
 82. Охарактеризуйте основні форми буття.
 83. Дайте визначення понять “матерія”, “простір”, “час” і “рух”.
 84. Дайте визначення поняття “свідомість”.
 85. Індивідуальна й суспільна свідомість. Їх структура.
 86. Діалектика як загальна концепція розвитку.
 87. Дайте коротку характеристику законам діалектики.
 88. Розкрийте сутність альтернативних концепцій діалектики.
 89. Сутність пізнавального процесу. Принципи пізнання.
 90. Коротко охарактеризуйте структурні елементи процесу пізнання.
 91. Концепція істини в сучасній гносеології. Критерії істини.
 92. Діалектична взаємодія між чуттєвим та раціональним рівнем пізнання.
 93. У чому полягає сутність наукового пізнання?
 94. Охарактеризуйте значення методу та методології у науковому пізнанні.
 95. Які елементи, форми і методи наукового пізнання Ви можете вказати?
 96. Практика у процесі пізнання.
 97. У чому полягає предмет і метод соціальної філософії?
 98. Дайте коротку характеристику діяльності як способу існування соціального.
 99. Дайте коротку характеристику духовному життю суспільства.
 100. Розкрийте рівні, сфери і форми суспільної свідомості.
 101. Охарактеризуйте багатогранність виявів культури.
 102. Що таке цінність?
 103. Дайте визначення поняття «ціннісна орієнтація».
 104. Коротко охарактеризуйте найголовніші цінності людського існування.
 105. Проблема сутності людини як предмет філософської антропології.
 106. Вкажіть на співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» та «особистість».
 107. Розкрийте соціальні характеристики особистості.
 108. Проаналізуйте такі фундаментальні риси особистості, як потреби та інтереси.
 109. Що таке життєва позиція?
 110. У чому полягає сенс життя людини?
 111. Охарактеризуйте співвідношення свободи й відповідальності людини.
 112. Предмет філософії історії та сутність історичного процесу.
 113. Дайте коротку характеристику головних підходів до аналізу історії.
 114. У чому виявляється роль особистості в історії?
 115. Типологія цивілізацій (Н.Я. Данилевський, О. Шпенглер, М. Бердяєв, А. Тойнбі).
 116. Виникнення, специфіка й основні риси техногенної цивілізації.
 117. Визначте особливості формаційного та цивілізаційного аналізу суспільства.
 118. Цивілізаційна концепція С. Гантінгтона.
 119. Концепція «Третьої хвилі» А. Тоффлера.
 120. Сутність діалектико-матеріалістичного походу до вивчення суспільства.
 121. Дайте характеристику чинників культурного виміру цивілізації.
 122. Проблема «діалогу культур».
 123. Охарактеризуйте діалектику взаємодії між суспільством і природою.
 124. Дайте оцінку негативним наслідкам антропогенного впливу на природу.
 125. Що вивчає соціальна екологія? Назвіть найважливіші екологічні проблеми сучасного світу.
 126. Назвіть соціальні заходи, що сприятимуть подоланню екологічної кризи.
 127. Чим відрізняється  прогнозування від передбачення?
 128. Які існують методи соціального прогнозування?
 129. Які глобальні проблеми сучасної цивілізації Вам відомі та як вони класифікуються?
 130. Якими є причини виникнення глобальних проблем сучасності та які існують способи їх вирішення?
 131. Охарактеризуйте концепцію ноосфери і коеволюції з точки зору вирішення глобальних проблем сучасності.
 132. Що таке філософія економіки?
 133. Яких видатних філософів-економістів Ви знаєте?
 134. Які філософські методи застосовуються в економічному аналізі?
 135. Філософські засади економічної теорії А. Сміта.
 136. Макс Вебер про взаємозалежність ментальності й господарського устрою.
 137. Теорія зайнятості та грошей Д.М. Кейнса.
 138. Філософія грошей Г. Зіммеля.
 139. Практична філософія підприємництва: сутність, специфіка, значення.

 

4.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ роботи студентів

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студента обираються відповідно до карти навчальної роботи студента (залежно від форми навчання) і виконуються студентом самостійно під керівництвом викладача.

Самостійна робота з навчального курсу “Філософія” передбачає виконання таких індивідуальних завдань:

 1. Написання рефератів, що передбачає підбір та огляд літературних джерел.
 2. Виконання тестів («Базові філософські категорії» та «Хто є хто»).
 3. Написання есе на основі прочитаного та проаналізованого першоджерела.

5.  Аналіз наукових публікацій з визначеної проблеми.

6.  Підготовка презентації.

7. Аналітичний звіт власних наукових досліджень.

 

Частина реферативних завдань може бути заслухана на семінарських заняттях і відповідним чином оцінена. Оцінка за реферат (есе) – не більше 5 балів, за умови, що робота відповідає необхідним вимогам.

Тести виконуються студентами вдома й, у випадку отримання незадовільної оцінки, можуть повертатися їм на доопрацювання. Оцінка за кожен із тестів - не більше 5 балів, за умови, що робота відповідає необхідним вимогам.

Аналіз наукових публікацій з визначеної проблеми, аналітичний звіт власних наукових досліджень та підготовка презентацій здійснюються студентами вдома та репрезентуються викладачеві безпосередньо на заняттях або ж у онлайн-режимі.

 

Технічні вимоги до написання рефератів:

1. Тема реферату обирається з наведеного переліку й узгоджується з викладачем.

2. Обсяг реферату – 10-15 сторінок стандартного машинописного тексту формату А–4

(Шрифт Times New Roman, інтервал 1,5, розмір 14, поля (см.): ліве – 3,5, праве – 1,5,

верх./ниж. – 2,0).

3. Зміст реферату має бути структурований за планом.

4. До реферату додається список використаної літератури.

5. Анотація реферату є бажаною (чи необхідною за вимогою викладача).

 

Тематика рефератів за Модулем 1:

 1. Філософія в системі культури.
 2. Філософія та інші виміри культури (наука, політика, релігія, мистецтво, економіка): компаративний аналіз.
 3. Людина як вища цінність у системі філософського знання.
 4. Філософія Стародавньої Індії та сучасність.
 5. Конфуцій і конфуціанство: світсько-практичний характер вчення.
 6. Проблема людини у філософії Сократа.
 7. Ідеї Ксенофонта щодо ведення господарства.
 8. Платонівська “ідеальна держава” й сучасність.
 9. Екномічні погляди Платона.
 10. Поняття душі у філософії Арістотеля й сучасність.
 11. Ойкономія і хрематистика у вченні Арістотеля.
 12. Теоцентризм як домінантна риса філософії Середньовіччя.
 13. Специфіка тлумачення господарства, виробництва, торгівлі мислителями епохи Середньовіччя.
 14. Відродження і Реформація: гуманістичні і соціально-економічні зрушення.
 15. Ідеї протестантизму і сьогодення: ретроспективний огляд.
 16. Учення про субстанцію у онтологічних концепціях  Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца.
 17. Соціально-політичний та державотворчий процес епохи Нового Часу та доби Просвітництва.
 18. Систематизація господарського досвіду Нової Європи в економічних ученнях XVII-XVIIIст.
 19. Автономність етики І. Канта.
 20. Раціональний зміст гегелівської діалектики.
 21. Проблема людської діяльності у філософії Л. Фейєрбаха.
 22. Матеріалістичне розуміння історії – ядро марксистської філософії.
 23. Концепція переоцінки цінностей у філософії Ф. Ніцше.
 24. Образ “надлюдини” в філософії Ф. Ніцше.
 25. Проблема буття людини та її свободи в філософії екзистенціалізму.
 26. Філософія неотомізму.
 27. Основні етапи розвитку позитивізму.
 28. Філософська антропологія: витоки та основні ідеї.
 29. Психоаналіз З. Фрейда: сутність, специфіка, філософське новаторство.
 30. “Колективне несвідоме” в психоаналітичній філософії К. Юнга.
 31. Проблема знання та мови у філософії ХХ ст. (неопозитивізм, структуралізм, герменевтика).
 32. Філософія прагматизму.
 33. Філософія постмодернізму.
 34. Філософські ідеї в культурі Київської Русі.
 35. Відродження і Просвітництво в Україні у 15 –18 ст. Філософські традиції Києво-Могилянській академії.
 36. “Філософія серця” (Г. Сковорода, П. Юркевич, Б. Вишеславський та ін.)
 37. Філософська спадщина Т.Г. Шевченка.
 38. Осмислення проблем нації та державності в сучасній українській філософії (В. Липинський, Д. Донцов та ін.).
 39. Соціально-філософські ідеї М. Драгоманова, В. Винниченка.
 40. Ідеї антропокосмізму в теорії ноосфери В. Вернадського.

 

Тематика рефератів за Модулем 2:

 1. Філософський зміст проблеми буття: категорії “буття” і “небуття”, їх зміст і специфіка.
 2. Буття світу й людини.
 3. Відображення як загальна властивість матерії. Відображення та інформація.
 4. Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості.
 5. Структура свідомості, її основні рівні.
 6. Проблема “діалогу” людини й комп’ютерних систем.
 7. Діалектика як теорія розвитку: сутність якісних і кількісних змін; суперечність як джерело розвитку; принцип заперечення заперечення.
 8. Метафізика – альтернатива діалектики як теорії розвитку.
 9. “Негативна” діалектика: сутність, основні положення й принципи.
 10. Софістика й еклектика – альтернативи діалектики як логіки.
 11. Догматизм і релятивізм – альтернативи діалектики як теорії пізнання.
 12. Основні принципи сучасної наукової гносеології.
 13. Основні проблеми сучасної філософії та методології науки.
 14. Проблема рівнів наукового пізнання в сучасній методології науки.
 15. Основні методи теоретичного рівня наукового пізнання.
 16. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу. Категоріальний зміст поняття “практика”, основні функції практики.
 17. Філософія і сучасна методологія науки: тенденція взаємозв’язку та взаємовпливу.
 18. Наука і глобальні проблеми сучасності.
 19. Наука і майбутнє людства.
 20. Єдність природи і суспільства.
 21. Специфіка соціального пізнання: основні методологічні засади.
 22. Предмет і структура соціальної філософії.
 23. Сучасні концепції про типологію суспільного поступу.
 24. Філософське розуміння сенсу та спрямованості історичного розвитку людства
 25. Геополітика в минулому і сьогоденні.
 26. Екологія. Мораль. Політика.
 27. Сім’я: соціальні функції та роль у житті особистості.
 28. Проблема рушійних сил суспільного розвитку в сучасній соціальній філософії.
 29. Роль еліти та видатних особистостей в історичному процесі.
 30. Нації та національні відносини в сучасному світі.
 31. Національна свідомість і світогляд.
 32. Проблема особистості як соціальний феномен історичного поступу. Діалектика взаємодії особистості й суспільства.
 33. Потреби як чинник формування особистості.
 34. Культура, цивілізація, техніка: проблеми, та перспективи співвідношення (в концепціях О. Шпенглера і М. Бердяєва, А. Тойнбі, П. Сорокіна).
 35. Виникнення, специфіка і основні риси техногенної цивілізації.
 36. Співвідношення циклічності й поступовості в суспільному розвитку.
 37. Ідеали, ідоли та еталони у системі культури.
 38. Сучасна цивілізація, її особливості, суперечності й перспективи.
 39. С. Гантінгтон про перспективи зіткнення цивілізацій.
 40. Українська культура: поєднання національного та загальнолюдського.
 41. Чи можлива єдина європейська та світова цивілізація?(спроба філософського осмислення).
 42. Діалог культур як спосіб їх розвитку.

44. Філософія економіки як галузь соціального знання.

45. Класична політекономія Адама Сміта.

46. Класичний лібералізм Джона Стюарта Мілля.

47. Вплив філософії лібералізму на формування сучасних економічних теорій.

48. Класична та посткласична філософія економіки.

49. Утопічний соціалізм як філософсько-економічна теорія.

50. Культура підприємництва: сутність, значення, перспективи.

51. Етика бізнесу як вияв культури підприємництва.

52. Меценатство та доброчинність: філософський «вимір».

53. Homo-economicus як предмет філософського аналізу.

 

Технічні вимоги до написання есе:

1. Першоджерело з метою опрацювання та написання есе обирається з наведеного переліку й узгоджується з викладачем.

2.Обсяг есе – 5 сторінок стандартного машинописного тексту формату А–4.

 

Робота над першоджерелом передбачає такий порядок виконання:

А) стисла довідка про автора тексту (період життя, приналежність до філософської школи (напрямку), основні роботи, ключові ідеї, внесок у розвиток світової філософської думки);

Б) тема роботи, основні проблеми та способи їх розв’язання, аргументація, цитування і т.п., роль даної роботи у творчості філософа та її місце в історії філософії;

В) рефлексія з приводу власних вражень та думок, що виникали під час роботи над текстом.

Перелік першоджерел :

1. Платон. Держава // Діалоги. (Й. Кобів та ін. (пер. з давньогр.). - 2 вид. – К.: Основи, 1999.  – Кн.7: 514А-517Е .

2. Августин Аврелій (Блаженний). Сповідь. - К.: Основи, 1999. - 319с .– Кн. IV, 14; I, 5-6; VII, 6; ХI, 6.

3. Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: В 2-х т.т. – М.: Мысль, 1972. – Т.2. – С.12 - 60.

4. Декарт Р. Міркування про метод (Пер. з фр. В. Адрушка і С. Гатальської). – Київ: Тандем, 2001. – С.2-15.

5. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основания неравенства между людьми // Антология мировой философии: В 4-х т.т. – Т.2. – М., 1970. – С. 560 - 567.

6. Кант І. Критика чистого розуму // Пер. з нім. та прим. І. Бурковського. -К.: Юніверс,2000. - С.42-53.

7. Фейербах Л. Сущность религии // Избр. философские  произв.: В 2-х т.т. – Т.2. –М., 1955. – С.440-450, 585- 595.

8. Маркс К. Конспект книги Дж. Милля «Основы политической экономии» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Изд-во полит. л-ры., 1974. - Т.42.  - C.24.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М.: Изд-во полит. л-ры., 1974. - Т.42. - С. 85-95,  119-120.

9. Ніцше Ф. По той бік добра і зла // Генеалогія моралі. – Львів: Літопис, 2002.  –  С.9 - 47.

10. Фройд З. Я та Воно //  Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.  – С. 293 - 302.

11. Фромм Е. Мати чи бути? - К.: Укр. письменник , 2010. – С. 34 - 40, 96 – 119.

12. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб./ за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.  – С. 206 - 216.

13. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Предисловие и перевод Б. Пардо-Айусо, О. Никифорова // Логос. – Вып.1. -1991. – С.21-30.

14. Печчеї А. Людські якості  // Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.  – С. 226-238.

15. Сковорода Г.С. Діалог. Имя ему – потоп зміин // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник /Упорядники: М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – С. 240-282.

 

Технічні вимоги до виконання тестів:

1. Тест обирається з наведеного переліку й узгоджується з викладачем.

2. Обсяг тесту – необмежений, стандартний машинописний текст формату А–4.

     3. Зміст інформації у тесті має бути структурованим, у відповідності до схеми таблиці.

 

Тест 1. «Базові філософські категорії»

 

Задана філософська категорія

Назвати протилежну філософську категорію

Дати визначення протилежної філософської категорії

1. Матеріалізм

2. Ідеалізм

3. Монізм

4. Дуалізм

5. Монотеїзм

6. Політеїзм

7. Сенсуалізм

8. Раціоналізм

9. Об’єктивна діалектика

10. Суб’єктивна діалектика

11. Свобода

13. Відповідальність

14. Кількість

15. Матеріальне буття

16. Ідеальне буття

17. Одиничне

18. Загальне

19. Діалектика

20. Метафізика

21. Сутність

22. Явище

23. Необхідність

24. Випадковість

25. Причина

26. Наслідок

27. Форма

28. Зміст

29. Можливість

30. Дійсність

 

 

 

Тест 2:  «Хто є хто»

Ім’я філософа

Період історії філософії

Країна або етнічна приналежність

Напрям, течія або філософська школа

Внесок

у філософію

1. Фалес

2. Анаксимандр

3. Геракліт

4. Піфагор

5. Сократ

6. Платон

7. Арістотель

8. Епікур

9. Конфуцій

10.Фома Аквінський

11. М. Кузанський

12. Н. Макіавеллі

13. Мартін Лютер

14. Ф. Бекон

15. Р. Декарт

16. Т. Гоббс

17. Дж. Локк

18. Ж.-Ж. Руссо

19. І. Кант

20. Г.В.Ф. Гегель

21. О. Конт

22. А. Сміт

23. Дж.Ст.Мілль

24. Ф. Ніцше

25. М.Вебер

26. З. Фрейд

27. Ж.П. Сартр

28. К. Поппер

29. М.Фуко

30. Г.Сковорода

 

 

 

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

5.1.Структура екзаменаційного білета

(для студентів денної та заочної форм навчання)

До переліку завдань екзаменаційного білета входять:

 

 • два питання з історії філософії (Модуль 1);
 • два питання із системи філософії (Модуль 2);
 • одне питання, що передбачає роботу з першоджерелом (перелік першоджерел наведений).

Таким чином, екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою: 0; 2; 4; 6; 8; 10 балів.

5.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Оцінюванню на екзамені підлягають:

 • володіння понятійно-категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • уміння демонструвати навики критичного мислення, правила та закони формальної логіки у процесі побудови міркувань;
 • уміння продемонструвати креативність і системність знань, володіння сучасними методами та методиками при вирішенні практичних питань і проблемних завдань.

Кожне завдання (питання) білета оцінюється за шкалою 0, 2, 4, 6, 8 або 10 балів у залежності від рівня повноти та коректності відповіді. Завдання оцінюється на 10 балів, якщо відповідь правильна й повна; на 8 балів, якщо відповідь не містить фактичних чи концептуальних помилок, але не є достатньо повною (тобто розкрита лише частина теми, не враховуючи другорядних моментів); на 6, 4 або 2 бали, якщо відповідь має суттєві помилки, є неповною або некоректною;  на 0 балів, якщо відповідь неправильна або відсутня.

Орієнтовно відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, можна оцінювати за наведеною градацією:

 

 

 

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Підсумкова оцінка знань за шкалою ECTS

(European Credit Transfer System - Європейської системи залікових кредитів)

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Філософія» складається з суми балів за поточну успішність (від 0 до 50 балів) та за виконання екзаменаційних завдань.

Усі бали, набрані на екзамені, враховуються у загальній підсумковій оцінці.

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання

 в 4-х бальну та шкалу  за системою ECTS

здійснюється у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання екзамену

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

Ліквідація академічної заборгованості з навчальної дисципліни

Академічною заборгованістю (академзаборгованістю) вважається заборгованість, що виникла у студента або в результаті відсутності атестації, або якщо студент набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (отримав незадовільну оцінку F), або якщо студент набрав за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену від 21 до 59 балів (отримав незадовільну оцінку FX).

Ліквідація академзаборгованості за результатами поточного контролю знань (незадовільна оцінка F (від 0 до 20 балів включно)) відбувається за власною заявою студента у наступному семестрі шляхом опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав балів менше ніж 21 (від 0 до 20 балів включно), не допускається до складання екзамену й уважається таким, що має академічну заборгованість.

Ліквідація академзаборгованості з навчальної дисципліни за результатами поточного та підсумкового контролю знань у формі екзамену (незадовільна оцінка FX (від 21 до 59 балів включно)), – перескладання екзамену з дисципліни, – дозволяється двічі: один раз викладачу, другий — комісії (за мотивованою заявою студента та згодою декана факультету) за білетами, які містять 5 завдань і кожне з яких оцінюється за шкалою 0, 2, 4, 6, 8 та 10 балів.

У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності таких студентів ураховується (а не анулюється) результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

 

5.3.  Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 1. Загальна характеристика світогляду.
 2. Філософія та світогляд.
 3. Філософія vs релігія та наука: спільні та відмінні риси.
 4. Передумови формування філософського знання.
 5. Структура філософії. Основні філософські питання.
 6. Особливості філософії, її роль у житті окремої людини та суспільства.
 7. Особливості східної та західної філософії.
 8. Філософія Давньої Індії. Періодизація, основні школи (ортодоксальні та неортодоксальні) та їх філософські ідеї.
 9. Філософія Стародавнього Китаю: основні риси та напрямки (конфуціанство, даосизм, легізм, моїзм).
 10. Досократичний період античної філософії (Мілетська школа, атомізм).
 11. Філософські погляди Сократа.
 12. Філософія Платона.
 13. Філософія Арістотеля.
 14. Основні напрямки античної філософії елліністичного періоду (стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм).
 15. Основні етапи розвитку середньовічної філософії.
 16. Ключові проблеми середньовічної філософії.
 17. Образ людини в епоху Ренесансу.
 18. Соціально-політичні погляди мислителів Ренесансу (Т. Мор, Т. Кампанелла, Н. Мак’явеллі).
 19. Натурфілософська і природнича думка епохи Ренесансу (Дж. Бруно, М. Копернік, Г. Галілей).
 20. Провідні світоглядні ідеї Реформаційного руху.
 21. Виникнення і розвиток емпіризму як напрямку в філософії Нового часу (Ф. Бекон, Дж. Локк, Д. Юм).
 22. Соціально-політичні вчення Нового часу (Т. Гоббс, Дж.Локк).
 23. Виникнення та розвиток раціоналізму як напрямку в філософії Нового часу (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц).
 24. Філософія епохи Просвітництва: вчення про суспільство; матеріалістичні концепції (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Ж. Ламетрі, П. Гольбах).
 25. Філософія І. Канта.
 26. Філософія Г. Гегеля.
 27. Філософія марксизму.
 28. "Філософія життя" як філософський напрям (Ф. Ніцше).
 29. Позитивізм: етапи становлення.
 30. Екзистенціалізм (Ж.-П. Сартр, А. Камю).
 31. Психоаналіз (З. Фрейд, К.-Г. Юнг).
 32. Неотомізм (Е. Жильсон, Ж. Марітен, К. Войтила).
 33. Особливості української філософії
 34. Філософія за часів Київської Русі.
 35. Філософія у Києво-Могилянській академії 17-18 ст.
 36. Філософія Г.С. Сковороди.
 37. Філософські ідеї в творчості Т.Г. Шевченка.
 38. Філософська концепція П. Юркевича
 39. Філософські погляди В. Вернадського.
 40. Політична філософія української діаспори (В. Липинський, Д. Донцов).
 41. Філософія у радянській Україні та в пострадянський період.
 42. Загальна характеристика онтології та її становлення у філософській традиції.
 43. Буття та його форми.
 44. Матерія як філософське поняття, його еволюція в історії філософії.
 45. Рух та розвиток, простір та час як категорії онтології.
 46. Основні принципи діалектики та її альтернативи.
 47. Свідомість як предмет філософського аналізу (походження, сутність, структура).
 48. Проблема пізнання та істини (пізнаваність світу, структура та закономірності пізнавального процесу, концепції істини).
 49. Особливості наукового пізнання та його відмінність від ненаукових форм пізнання.
 50. Методологія наукового пізнання (емпіричний та теоретичний, загальнонауковий та конкретно-науковий рівні).
 51. Людина як предмет філософської антропології (сутність людини, біологічне й соціальне).
 52. Особистість і суспільство (соціалізація, індивідуалізація).
 53. Проблеми сенсу життя, свободи, цінностей, творчих здібностей.
 54. Суспільство, його структура.
 55. Значення матеріальних і духовних чинників для життєдіяльності суспільства.
 56. Етика як теорія моралі й як “практична філософія”.
 57. Сутність і характеристики моралі. Структура і функції моралі.
 58. "Золоте правило" моральності.
 59. Категорії етики та поняття моральної свідомості (добро, зло, свобода, відповідальність, обов’язок, совість, честь, гідність, справедливість, сенс життя, любов, щастя).
 60. Предмет філософії історії.
 61. Форми суспільної свідомості.
 62. Основні підходи до визначення спрямованості історичного процесу.
 63. Концепції історичного розвитку (К. Ясперс, О. Шпенглер, М. Бердяєв, С. Гантінгтон, А. Тоффлер).
 64. Зміст понять «культура» та «цивілізація» у філософії історії.
 65. Проблема співвідношення культури та цивілізації.
 66. Проблема майбутнього у філософії. Футурологія та прогностика. Соціальне прогнозування та його методи.
 67. Глобалізація і глобальні проблеми. Екологічні проблеми у світі та Україні.
 68. Економічна сфера суспільного життя та її характеристика.
 69. Філософія економіки, її предмет, методи та завдання.
 70. Основні соціально-філософські концепції економічної діяльності та методологія економічних досліджень (А. Сміт, К. Маркс, Г. Зіммель, М. Вебер, Дж.М. Кейнс, Ф. Хайєк).
 71. Співвідношення економіки та етики. Практична філософія підприємництва та етика бізнесу.

 

6.  РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література:

а) підручники та навчальні посібники:

Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Либідь, 2001.

Бойченко І.В. Філософія історії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Знання, 2000. 

Герет  Томас М., Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу. – К.: Основи, 1999.

Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. XVII – XVIII ст.: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2000.

Горський В.С., Кислюк К. В. Історія української філософії. Підручник. – К.: Либідь, 2004.

Огороднік І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. — К.: Основи, 1997.

Рассел Б. Історія західної філософії. — К.: Основи, 1995. 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / Арутюнов В.Х,  Бондар С.В.,  Вільчинський Ю.М. та  ін. –К.: КНЕУ, 2008.

Філософія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.;  За ред. І. Ф. Надольного.  – К.: Вікар, 2006.

Філософія: хрестоматія. Від витоків до сьогодення: Навч. посіб. / Уклад.: Л.В. Губерський та ін.; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2012.

Філософія: хрестоматія: Навч.-метод. посібник / Уклад.: Присухін С.І. – К.: КНЕУ, 2011.

 

джерела:

Августин (Святий). Сповідь / Юрій Мушак (пер.).  — К.: Основи, 1999.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. — К., Основи, 1994.

Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. — К.: Дух і Літера, 2000. 

Делез Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія. – К., 1996.

Джеймс В. Прагматизм. — К.: Видавничий дім „Альтернативи“, 2000.

Зиммель Г. Философия денег. – Лейпциг, 1900.

Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 р. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.42.

Кант И. Основание метафизики нравов // Лекции по этике. – М.: Республика, 2000.

Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. –М.: Эксмо,
2007.

Конт О. Курс положительной философии// Мир философии: В 2-х ч. - Ч. 1. — М., 1991.

Кун Т. Структура научных революций. – М., 1977.

Лиотар Ж.-Ф. Ситуация постмодерна // Философская и социологическая мысль. – М., 1995. – № 5-6. – С. 15-38.

Мак’явеллі Н. Державець. — К.: Основи, 1998. — С. 393-464.

Монтескье Ш. Размышления о причинах величия и падения римлян // Избр. произв. – М.: Госполитиздат, 1953.

Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т.т. - М., 1990. – Т. 2.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. — К.: Основи, 1993. — C. 7-328.

Ортега-і-Гассет.    Бунт мас   //    Вибрані твори.    —  К.: Основи, 1994.   

Оруэлл Дж. „1984“ и эссе  разных лет. — М., 1989.

Платон. Апологія Сократа // Діалоги. — К.: Основи, 1999. 

Роттердамський Е. Похвала Глупоті. Домашні бесіди. / Перекл. з латини В. Литвинова, Й. Кобова. – К.: Основи, 1993. – С. 13-106.

Руссо Ж-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права.— К.: Port-Royal, 2001.

Сартр Ж.-П .Экзистенциализм – этогуманизм // Сумерки богов. – М., 1989. – С. 319-344.

Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія. (Листи: I-CXXIV). — К.: Основи, 1999.

Сковорода Г. Твори: У 2-х т.т. – К., 1994.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Эксмо, 2007.

Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х т.т. – Т. 2. – СПб.: Наука, 1999. – С. 251-478.

Тоффлер А. Третя Хвиля. – К.,2000.

Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1989.

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. - 1990. — №3.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. –Кн. 2. Всемирно-исторические перспективы. – М.: Мысль, 1993.

Шумпетер Й. История экономического анализа. - СПб: Экономическая школа, 2001.

6.2. Додаткова література:

Антология мировой философии: В 4-х т.т. – М.,1969- 1972. -Т. 1-4.

Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

Бергер П.,Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Медиум, 1995.

Древнеиндийская философия. – М., 1972.

Древнекитайская философия. Собрание текстов: В 2-т.т. – М., 1972.

Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. - К.: ВД “Стилос”: ПЦ “Фоліант”, 2006.

Осипов Ю.М. Очерки философии хозяйства. – М.: Юристъ, 2000.

Радугин А. А.  Хрестоматия  по  философии: Учебное пособие.  – М., 1998.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Ч. 1-4 – СПб., 1994-1997.

Самсин А.И. Основы философии экономики. – М.: Юнити, 2003.

Философия экономики. История: Монография / Базилевич В.Д., Ильин В.В. — К.: Знання, 2011.

 

6.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

1.Стенфордська філософська енцикопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://plato.stanford.edu/

2. The Routledge Encyclopedia of Philosophy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rep.routledge.com/

3.Антология мировой философии: в 4 т. — М.: Мысль, 1969–1972. — Т. 1. —Кн. 1. — С. 69–261 [Електроннийресурс]. — Режим доступу: antologiya_mirovoy_filosofii_-_tom_1.zip

http://cxyshadr.ru/uploads/file/sharko/antologiya_filosofii__drevnost_i_srednevekove__ch_1.pdf

4.Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т.

- Режим доступу: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001072/st000.shtml

5.Філософія [Електронний ресурс]: практикум / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; [Л. В. Северин-Мрачковська, Ю. М. Вільчинський, В. Л. Деркач та ін.]. – Електрон. текст.дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – 248 с. - Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25746

6. Кривуля О. Філософія: навчальний посібник. - Режим доступу: http://proxy.coollib.net/b/321646/read

7.Лавриненко В. Философия: навчальний посібник.  - Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/lavr/index.php

 


[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях