Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінанси, банківська справа і страхування

Фінанси, банківська справа і страхування

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кафедра фінансів

                                                                   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до переддипломної практики

для студентів ОР-спеціаліст спеціальності

 „Фінанси, банківська справа і страхування”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

2016

 

Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Бойчук Р.М., Сус.Т.Й., Мигович Т.М., Білий М.М. Методичні рекомендації до переддипломної практики для студентів ОКР-спеціаліст спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”. Івано-Франківськ, 2016. – 58 с.

 

 

Методичні рекомендації схвалені до друку Вченою радою економічного факультету (протокол № від                                )

 

 

 

 

Рецензенти:

Левандівський О.Т.– к.е.н., доцент кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника;

Михайлів Г.В.  –  к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

 

Методичні рекомендації до переддипломної практики складено для студентів ОКР-спеціаліст спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”.  Подано права й обов’язки студента-практиканта, програму проходження практики, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємств, банківських установ, страхових компаній, кредитних спілок, фінансових копаній, інвестиційних компаній (фондів), у  недержавних пенсійних фондів, державних податкових органів, місцевих фінансових органів, територіальних управлінь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, територіальних управлінь фондів соціального страхування, в секторі екології, природокористування та мінерально-сировинних ресурсів головного управління економіки, управлінні праці та соціального захисту населення, громадських організацій тощо. Методичні рекомендації передбачають ґрунтовне опрацювання, детальний аналіз цифрового матеріалу, розробку пропозицій та визначення напрямів удосконалення діючої практики.

Зміст

Вступ………………….…………………………………… ………...

 1.  Керівництво й організація практики…………………..……….
 2.  Права й обов’язки студента-практиканта…………………….
 3.  Програма переддипломної практики студентів ...…………….

3.1. Практика в органах Державної фіскальної служби України…

3.2. Практика в місцевих фінансових органах……………...............

3.3. Практика в територіальних  органах Державної

казначейської служби України……………………………………….

3.4.         Практика у територіальних управліннях Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)………….

3.5. Практика в органах загальнообов’язкового державного соціального страхування ……….........................................................

3.5.1. Пенсійний фонд України………………………………………

3.5.2. Фонд соціального страхування України............................

3.5.3. Фонд загальнообов'язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття ..............................

3.6. Практика в секторі екології, природокористування та міне-рально-сировинних ресурсів головного управління економіки…..

3.7. Практика у Департаменті соціальної політики……………………….

3.8. Практика в відділі економіки, соціально-економічного розвитку, аграрного ринку, інвестиційного та інформаційного забезпечення аграрного сектора управління сільського господарства та продовольства ОДА…..............................................

3.9. Практика у органах державної фінансової інспекції України…

3.10. Практика у громадських об’єднаннях  (ГО)…………….…….........

3.11 Практика на підприємствах……………………………………..

3.12. Практика в банківських установах……………………………..

3.13. Практика у страхових компаніях…………………….………...

3.14. Практика в інститутах спільного інвестування………............

3.15. Практика у недержавних пенсійних фондах……..……………

3.16. Практика у кредитних спілках………………………................

3.17. Практика в фінансових компаніях…………………………….

3.18. Практика в територіальних управліннях ДФСУ «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву»………….

 1. Звіт про переддипломну практику та порядок його захисту…..

5. Критерії оцінювання результатів проходження

переддипломної практики……………………………………………

Додаток А………………………………………………….………

Додаток Б…………………………………………………..............

 

4

5

5

6

6

9

 

12

 

14

 

16

16

18

 

19

 

22

22

 

 

 

25

27

29

30

33

37

39

40

42

44

 

47

49

 

49

52

58

 

 

Вступ

Складовою частиною навчального процесу у вищих навчальних закладах є переддипломна практика. Це форма адаптації студентів до умов і характеру їх майбутньої професії.

Практика студентів організовується відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 № 93.

Переддипломна практика студентів ОКР-спеціаліст спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування” проходить у 2 семестрі. Тривалість її визначається навчальними планами для ОКР-спеціаліст спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування” і складає – 8 тижнів.

При проходженні практики студенти керуються розробленою кафедрою фінансів програмою проходження практики, яка охоплює глибоке вивчення процесу фінансово-господарської та управлінської діяльності підприємств, банківських установ, страхових компаній, кредитних спілок, фінансових компаній, інвестиційних компаній (фондів),    недержавних пенсійних фондів, державних фіскальних органів, місцевих фінансових органів, територіальних  органів Державної казначейської служби України, територіальних управлінь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, територіальних управлінь фондів соціального страхування, в секторі екології, природокористування та мінерально-сировинних ресурсів головного управління економіки, управлінні праці та соціального захисту населення тощо.

  Метою переддипломної практики є поглиблення знань, які здобуті студентами в процесі вивчення відповідних теоретичних курсів, передбачених навчальним планом при підготовці студентів ОКР-спеціаліст спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”; формування вмінь і навичок самостійного виконання професійних завдань. Під час практики студенти збирають матеріали до звіту про практику, а також для написання дипломної (магістерської) роботи. Для проходження  практики студенти направляються на підприємства, в банківські установи, страхові компанії, територіальні управління фондів державного соціального страхування, казначейської служби, державної фіскальної служби, у місцеві фінансові органи тощо.

1. Керівництво й організація практики

Студенти проходять переддипломну  практику на підприємствах, установах, організаціях, із якими університет уклав відповідні угоди.

Також студенти можуть проходити практику на підприємствах, установах, організаціях які знаходяться за місцем їх проживання, якщо є відповідна згода керівників таких організацій, підтверджена відповідним листом.

Керівництво практикою на підприємствах, установах,  організаціях здійснюють провідні спеціалісти, яких наказом призначає керівник організації.

Студенти відбувають із університету на практику і прибувають в університет після проходження практики самостійно в терміни, визначені деканатом факультету. Організацію і контроль за проходженням практики від вузу здійснює особа, яка є відповідальною на кафедрі фінансів за практику.

Крім того, кафедра фінансів призначає студенту керівника практики від вузу, який здійснює поточний контроль за практичним навчанням студента.  Якщо під час проходження практики у студента виникають питання, він може отримати у свого керівника від університету відповідну допомогу чи консультацію.

 

2. Права й обов’язки студента – практиканта

До проходження практики студент повинен:

-                    отримати на кафедрі фінансів методичні рекомендації до переддипломної практики і направлення на практику;

-                    ознайомитися зі змістом програми практики, повторити ті питання теоретичного курсу, які необхідно поглибити при проходженні практичного навчання;

-                    отримати відповідний інструктаж від відповідального за практику від вузу.

По прибутті на організацію для проходження практики студент  наказом закріплюється за керівником практики від підприємства, установи, фінансового органу. Після цього, не пізніше як через 3 дні студентом надсилається у ВНЗ  повідомлення, що засвідчує його прибуття на підприємство (установу, організацію).

Під час проходження практики студент повинен:

-  пройти інструктаж із техніки безпеки і суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час проходження практики;

-                    дотримуватися правил розпорядку (режиму) роботи організації;

-                    регулярно вести записи в щоденнику про проходження практики (додаток А), які повинен підписувати керівник практики від організації в кінці кожного робочого дня;

-                    до текстової частини звіту про практику регулярно вести записи, що стосуються розкриття суті питань програми;

-                    своєчасно готувати передбачені програмою практики матеріали документальної частини звіту;

-                    без дозволу керівника практики від підприємства, установи, фінансового органу не залишати своє робоче місце студента – практиканта.

При відсутності студента на практиці без поважної причини під час перевірки, здійснюваної керівником практики від вузу, практика може бути не зарахована, тоді студент повинен відробляти її додатково.

Якість проходження студентом практики оцінюється при захисті ним звіту про практику.

 

 

3. Програма переддипломної практики студентів

 

3.1. Практика в органах Державної фіскальної служби України

 

 1. 1.    Загальна характеристика державного податкового органу.

Структура та основні функції державного податкового органу. Загальна характеристика побудови органів Державної фіскальної служби в Україні на сучасному етапі. Права, обов'язки, державних податкових органів відповідно до Податкового кодексу України.

Загальна система електронного документообігу в органі ДПС (АСЕДО). Регламент роботи органу ДПС.

2. Управління інформатизації та обліку платників податків.

Структура управління (відділу).

Відділ обліку платників податків. Основні завдання відділу. Інформаційне забезпечення роботи відділу (АС «Податковий блок»).

Порядок обліку юридичних  та фізичних осіб підприємців. Порядок зняття з обліку юридичних та фізичних осіб.

Взаємодія між структурними підрозділами ДПІ під час постановки та зняття з обліку платників податків.

Особливості обліку платників ПДВ. Видача свідоцтв платникам ПДВ та їх причини анулювання.

Ведення Державного реєстру фізичних осіб громадян в органах ДПС.

Відділ приймання звітності. Порядок прийняття податкової звітності в органах ДПС. Причини визнання звітності до відома.

Подання звітності в електронній формі.

3. Управління оподаткування юридичних осіб.

Загальна структура управління. Основні завдання та функції управління.

Організація роботи з проведення камеральних перевірок податкової звітності. Оформлення результатів перевірок.

Порядок формування повідомлення рішення при встановленні порушення податкового законодавства. Форми повідомлень рішень.

Застосування штрафних санкцій до платників податків за несвоєчасну сплату грошових зобов’язань та неподання звітності.

Здійснення контролю за правомірністю відшкодування ПДВ.

Організація контролю за повнотою декларування та сплати ресурсних та рентних платежів.

Організація інформаційної взаємодії з іншими структурами з питань контролю за повнотою нарахувань податків та платежів.

Організація роботи з аналізу рівня податкового навантаження платника податків та факторів що на нього впливають.

4. Управління оподаткування фізичних осіб.

Організаційна структура управління.

Організація контролю за сплатою ПДФО податковими агентами. Інформаційна база аналізу сплати ПДФО.

Організація роботи з забезпечення декларування доходів громадян.

Камеральний та документальний контроль за повнотою нарахувань та сплати ПДФО юридичними та фізичними особами.

Робота ДПІ з приводу виявлення необлікованих найманих працівників та виплат зарплати «в конвертах».

Організація контролю за платниками податків які перебувають на спрощеній системі оподаткування фізичних осіб підприємців в ДПІ. Провести аналіз по групах та сплаті до місцевих бюджетів.

Основні напрями аналітичної роботи управління.

5. Управління податкового контролю.

Загальна структура управління. Його функції та завдання.

         Організація роботи з планування, проведення планових документальних перевірок.

         Організація роботи з проведення позапланових документальних перевірок. Підстави проведення документальних перевірок.

         Проведення зустрічних звірок.

         Порядок взаємодії структурних підрозділів ДПІ при проведенні документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства.

         Процедура адміністративного (апеляційного) оскарження результатів документальних перевірок та узгодженості грошових зобов’язань.

         Особливості проведення перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

         Реєстрації касових апаратів та проведення фактичних перевірок суб’єктів які займаються торгівлею.

6. Управління (відділ) погашення податкового боргу.

Загальна характеристика управління (відділу).

Ознайомитись з основними діями ДПІ по стягненню податкового боргу: інформування та надсилання податкових вимог, опис податкової застави, стягнення грошових коштів за рішенням суду, організація продажу майна боржника, продаж дебіторської заборгованості.

Повноваження та права податкових керуючих.

Взаємодія з виконавчою службою в процесі стягнення податкового боргу.

Організація розстрочення грошових зобов’язань та податкового боргу в ДПІ.

 

3.2. Практика в місцевих фінансових органах

 

1. Загальна характеристика місцевого фінансового органу.

Ознайомитись із завданнями, функціями та правами місцевого фінансового органу.

Визначити структуру управління і відобразити її схематично.

2. Аналіз відділу зведеного бюджету та міжбюджетного регулювання.

Ознайомитися з організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Вивчити основні етапи організації роботи із формування та виконання місцевих бюджетів.

Ознайомитись із складанням річного розпису доходів, видатків і кредитування бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету.

Вивчити методику визначення та механізм перерахування місцевим бюджетам додаткових дотацій та субвенцій.

Ознайомитись із річним, квартальним та місячним звітами про виконання бюджету за минулий та поточний бюджетний періоди.

Проаналізувати кредиторську та дебіторську заборгованості по бюджетних установах, які фінансуються з відповідного бюджету (звіт - форма N 7)

Взяти участь у роботі зі зведення показників місцевого бюджету.

3. Аналіз відділу фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту населення.

Ознайомитися з організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Вивчити методику розрахунку прогнозного обсягу видатків бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери та реалізацію соціального захисту населення.

Ознайомитися із звітністю про виконання місцевого бюджету, а також бюджетів нижчого рівня по галузях соціально-культурної сфери та соціального захисту населення.

Проаналізувати стан використання коштів місцевого бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення за минулий та поточний бюджетний періоди.

Ознайомитися зі звітом по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ соціально-культурної сфери та соціального захисту населення.

4. Аналіз відділу доходів і економічного аналізу

Ознайомитися з організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Дати порівняльну характеристику складу доходів місцевого бюджету за минулий та поточний бюджетний періоди.

Вивчити методику :

-                    розрахунку прогнозного обсягу доходів на поточний рік;

-                    складання прогнозних розрахунків деяких видів доходів бюджетів різних рівнів;

-                    аналізу та оцінки стану виконання доходів місцевих бюджетів в розрізі видів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

-                    складання річного та помісячного розпису доходів бюджету по загальному та спеціальному фондах.

Проаналізувати стан надходження доходів до місцевого бюджету за звітний період та січень-лютий поточного року.

Ознайомитися з порядком одержання інформації про виконання місцевого бюджету за доходами.

5. Аналіз відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії

Ознайомитися з організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Розглянути порядок фінансування заходів по розвитку житлово-комунального, шляхового господарства, агропромислового комплексу та природоохоронних заходів, регіональних програм, що фінансуються з місцевого бюджету.

Ознайомитись із інструкціями з підготовки бюджетних запитів по галузях виробничої сфери.

Вивчити:

- порядок перевірки правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів підприємствами, організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету;

- пропозиції про обмеження або припинення фінансування з місцевого бюджету підприємств, установ та організацій при наявності фактів незаконного і нецільового використання ними бюджетних коштів;

- порядок надання та використання субвенцій із Державного бюджету України (обласного).

Визначити джерела надходжень та видатки бюджету розвитку місцевого бюджету за минулий та поточний бюджетний періоди. Розглянути порядок використання коштів бюджету розвитку.

 1. Аналіз відділу фінансів місцевих органів влади та управління

Ознайомитися з організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Вивчити методику розрахунку прогнозного обсягу видатків бюджету на утримання органів державного управління.

Ознайомитись з методикою визначення лімітів бюджетних асигнувань на утримання органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів.

Проаналізувати структуру та динаміку видатків на утримання органів державного управління.

 1. 7.    Аналіз сектору внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Ознайомитися з організацією роботи сектору, функціональними обов’язками його працівників.

Вивчити методику проведення оцінки планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання; виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах

 

До звіту необхідно додати:

 1. Рішення відповідної ради про місцевий бюджет на поточний бюджетний період.
 2. Довідка про надходження податків і зборів до місцевого бюджету.
 3. Довідка про видатки бюджету за функціональною та економічною класифікаціями.
 4. Бюджетну програму.
 5. Заповнені форми по бюджетній установі:

-    бюджетного запиту;

-    лімітної довідки;

-        витяг з розпису бюджету;

-           кошторису;

-           плану асигнувань із загального фонду бюджету;

-           зведення показників спеціального фонду кошторису;

-           довідки про внесення змін до річного розпису асигнувань бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету.

6. Довідку про перевірку кошторисів.

7. Річний звіт про виконання місцевого бюджету (форма №2 мб).

8. Звіт про виконання плану по штатах і контингентах" (форма №3 мб).

 

3.3. Практика в територіальних органах

Державної казначейської служби України

Ознайомитись з передумовами і необхідністю створення інституту Державної казначейської служби України (ДКС).

Ознайомитися з функціями органів Державної казначейської служби, їхніми правами та обов’язками.

Ознайомитися з структурою органів Державної казначейської служби центрального рівня, обласних управлінь та відділень.

Ознайомитися з організацією роботи по обліку надходжень коштів до державного та місцевих бюджетів відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

Засвоїти порядок розподілу та зарахування платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про державний бюджет України на відповідний рік та перерахування за належністю розподілені кошти.

Вивчити порядок повернення помилково або надміру сплачених платежів до бюджету, порядок відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків податкових органів, рішень судових органів та інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів.

Прийняти участь у підготовці звернень до ДКС про підкріплення рахунків по загальному і спеціальному фондах у випадку нестачі коштів на них.

Провести аналіз стану за відшкодуванням податку на додану вартість та недоїмки по державному і місцевих бюджетах.

Прийняти участь у нарахуванні дотації, яка надається обласному та районним бюджетам за рахунок коштів державного бюджету.

Опрацювати порядок відшкодування витрат державного бюджету за іноземними кредитами наданими під гарантію уряду.

Ознайомитися з порядком взаємодії між податковими органами та Державною казначейською службою в процесі судового розгляду та виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються надходження державного бюджету з податку на додану вартість.

Засвоїти порядок розподілу платежів між рівнями місцевих бюджетів згідно нормативних відрахувань, визначених Бюджетним кодексом України та рішеннями місцевих рад про бюджет.

Засвоїти порядок розподілу інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством та їх перерахування.

Вивчити порядок здійснення розрахунків за міжбюджетними трансфертами та перерахування їх до відповідних бюджетів.

Прийняти участь у проведенні щоденного аналізу надходжень та залишків коштів на рахунках розпорядників коштів державного бюджету.

Засвоїти порядок приймання від розпорядників коштів ІІ ступеня розподілів коштів та доведення їх до розпорядників ІІІ ступеня.

Прийняти участь у формуванні реєстрів та розпоряджень на здійснення видатків для відділень Державної казначейської служби.

Прийняти участь у формуванні розпису видатків і мережі по розпорядниках коштів.

Вивчити порядок оплати рахунків та перерахування коштів розпорядникам та одержувачам.

Вивчити порядок ведення обліку зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядниками коштів.

Ознайомитися з формуванням бази даних мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Засвоїти порядок формування розпоряджень на виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів в розрізі головних розпорядників коштів на підставі календарного плану проведення видатків.

Вивчити порядок проведення щоденного моніторингу фінансового стану консолідованого балансу управління Держказначейства та прогнозу фінансових потоків.

Засвоїти методи розрахунків наявного та прогнозного стану платіжної спроможності управління та відділень.

Опрацювати порядок надання місцевим бюджетам короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів між доходами і видатками.

Засвоїти методику організації та проведення внутрівідомчого контролю в управлінні та територіальних органах казначейства.

Прийняти участь у проведенні перевірки стану виконання в органах ДКС вимог чинного законодавства України та внутрівідомчих нормативних актів у процесі касового виконання державного та місцевих бюджетів.

Ознайомлення з роботою регіональної розрахункової палати управління, відділу інформаційних технологій та телекомунікацій, відділу захисту інформації управління, відділу прикладного програмного забезпечення та юридичного відділу.

Опрацювати вимоги про порядок складання бухгалтерської звітності, ведення обліку за доходами та видатками державного та місцевих бюджетів.

Вивчити порядок укладання договорів з розпорядниками коштів на розрахунково-касове обслуговування, відкриття особових та реєстраційних рахунків, надання всіх послуг з розрахунково-касового обслуговування.

Засвоїти порядок складання касової заявки, організацію роботи отриманню розпорядниками коштів готівки та проведення розрахунку зі встановлення ліміту готівки в касі.

Вивчити порядок арешту реєстраційних рахунків розпорядників коштів та безспірного списання коштів з цих рахунків згідно з постановами державної виконавчої служби.

 

3.4. Практика в територіальних органах

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

Ознайомитися з функціями територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх правами та обов’язками.

Вивчити організаційну структуру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Ознайомитись із нормативними документами, якими керуються територіальні органи НКЦПФР у своїй діяльності.

Вивчити механізм забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в відповідному регіоні.

Проаналізувати статистичну та іншу документацію, що отримує  територіальний орган НКЦПФР для здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства щодо ринку цінних паперів.

Ознайомитись із системою обліку емітентів та осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів у відповідному регіоні. Проаналізувати структуру учасників ринку цінних паперів у регіоні за результатами річних звітів територіального органу  НКЦПФР за 2 роки.

Вивчити процедуру видачі дозволів емітентам на здійснення діяльності по веденню власного реєстру власників іменних цінних паперів, детально  проаналізувати звітність, подану емітентами.

Засвоїти методику здійснення контролю за діяльністю емітентів по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів.

Ознайомитися із роботою, що проводиться по підготовці фахівців з питань фондового ринку та сертифікацію фахівців, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами.

Засвоїти порядок випуску та обігу цінних паперів та їх похідних, методику контролю за додержанням законодавства в цій сфері.

Детально проаналізувати механізм координації діяльності місцевих державних органів з питань функціонування в відповідному регіоні ринку цінних паперів та їх похідних.

Вивчити методики застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів.

Прийняти участь у перевірці чи ревізії учасників фондового ринку, розташованих і діючих у відповідному регіоні; детально вивчити методику її проведення.

Проаналізувати систему застосування санкцій за порушення законодавства в межах повноважень територіальних органів НКЦПФР.

Вивчити систему передачі у відповідні місцеві державні органи, органи прокуратури та правоохоронні органи інформації щодо порушень законодавства з питань функціонування ринку цінних паперів.

Розглянути процедуру звернення до суду та арбітражного суду з позовами (заявами) у зв`язку з порушенням законодавства України про цінні папери (у разі їх наявності).

Проаналізувати розпорядження, надсиланні емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям щодо усунення порушень законодавства про цінні папери.

Засвоїти методику здійснення контролю за достовірністю інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів та її відповідністю встановленим стандартам.

Провести аналіз звітності територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про їх діяльність.

Ознайомитись із фінансуванням витрат на утримання територіальних органів, яке здійснюється з державного бюджету в межах виділених асигнувань згідно затвердженого кошторису.

 

3.5. Практика в органах загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

3.5.1. Пенсійний фонд України

1. Ознайомитись із завданнями, функціями та правами державної установи. Визначити структуру управління і відобразити її схематично.

2. Ознайомитись із нормативними документами, якими керуються територіальні органи соціального (пенсійного) страхування у своїй діяльності.

3. Вивчити та проаналізувати джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду від:

-      страхових внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування

-      інвестиційного доходу, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах

-      коштів Державного бюджету України та цільових фондів, що спрямовуються до Пенсійного фонду

-      сум фінансових санкцій, застосованих відповідно до закону до юридичних та фізичних осіб за порушення пенсійного законодавства;

-      благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

-      добровільних внесків;

-      інших, не заборонених законодавством надходжень.

 1. Вивчити порядок встановлення страхових тарифів відповідно класу професійного ризику
 2. Ознайомитись з Порядком обчислення та строками сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 3. Ознайомитись з  системою персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пенсійного страхування
 4. Провести аналіз звітності платників Пенсійного фонду. Відповідальність платників збору. Контроль за сплатою ЄСВ платниками.

8. Провести аналіз видатків Пенсійного фонду та подати їх коротку характеристику:

Пенсії за віком. Основні умови пенсійного забезпечення за віком.

Пенсії по інвалідності.

Пенсії за вислугу років.

Пенсії на випадок втрати годувальника.

Інші

9. Ознайомитись з реалізацією етапів пенсійної реформи відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» № 3668-17, вiд 08.07.2011 р.; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 № 213-VIII; іншого законодавства.

 

 

3.5.2. Фонд соціального страхування України

 

1. Управління  загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням (Правління, Виконавча дирекція, Громадська рада Фонду, відділи). Визначити структуру управління відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII і відобразити її схематично.

2. Ознайомитись із різноманітними нормативними документами, якими керуються територіальні органи соціального страхування у своїй діяльності.

3. Визначити та проаналізувати порядок формування бюджету Фонду соціального страхування України.

Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування України.

Платники страхових внесків та їх реєстрація.

Права, обов'язки та відповідальність страхувальників.

Контроль за надходженням коштів до Фонду.

4. Ознайомитись та проаналізувати види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим страхуванням з тимчасової втрати працездатності, соціальним страхуванням від нещасного випадку, медичним страхуванням.

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Допомога на період тимчасової непрацездатності.

Допомога з вагітності та пологів.

Допомога на поховання.

Реабілітація та санаторно-курортне лікування.

5. Ознайомитись та проаналізувати види матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі настання нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

Порядок призначення та здійснення страхових виплат:

допомоги   у  зв'язку  з  тимчасовою  непрацездатністю  до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

одноразової допомоги  в  разі  стійкої  втрати  професійної працездатності або смерті потерпілого;

щомісячної  грошової  суми  в разі часткової чи повної втрати працездатності,  що  компенсує   відповідну   частину   втраченого заробітку потерпілого;

пенсії  по  інвалідності  внаслідок  нещасного  випадку на виробництві або професійного захворювання;

пенсії  у  зв'язку  з  втратою  годувальника,  який  помер внаслідок   нещасного  випадку  на  виробництві  або  професійного захворювання;

допомоги дитині, яка  народилася  інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

інші.

 

 

3.5.3. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

1. Визначити структуру управління і відобразити її схематично. Управління страхуванням на випадок безробіття:Правління, Виконавча дирекція, Наглядова рада, відділи.

2. Ознайомитись із нормативними документами, якими керуються територіальні органи соціального страхування у своїй діяльності.

3. Визначити та проаналізувати порядок формування бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Джерела формування доходів бюджету ФСС ВБ .

Платники страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку.

Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків.

Звітність платників страхових внесків.

Контроль за сплатою страхових внесків .

Відповідальність платників страхових внесків.

4. Ознайомитись та проаналізувати видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Умови, розмір і тривалість виплати допомоги з безробіття застрахованим особам.

Характеристика інших виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Забезпечення незастрахованих осіб.

 

Додаткові питання змісту пов'язані із специфікою діяльності бази практики (фондів соціального (пенсійного) страхування):

– виконати структурно-динамічний аналіз доходів і видатків фонду або його регіонального відділення.

– вивчити галузеву звітність, по можливості проаналізувати територіальний розподіл доходів і видатків установи.

– дати оцінку нововведенням у сфері відповідного виду соціального страхування, в зв'язку з реформуванням сфери соціального страхування.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Форми фінансової звітності:

 Баланс (форма та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів).

Форми бюджетної звітності:

 а) форми та порядок заповнення встановлюються Мінфіном України:

«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м);

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 4-3д, № 4-3м);

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м);

«Звіт про виконання кошторису Фонду»;

 б) форми та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів:

 Звіт про виконання бюджету Фонду.

Додаткові форми (за наявності):

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);

Довідка про використання іноземних грантів ;

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями.

Форми податкової звітності:

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

Зразки звітних та інших видів документації, що подаються страхувальниками відповідно до бази практики:

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України. Форма Д4

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Форма Д5.

Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України. Форма Д6.

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Форма Д7.

Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску.

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності.

Акт про нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (ф.Н-1, ф.Н-5, ф.П-4)

Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру

Заява-розрахунок про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів. (Ф14).

Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма N Ф4-ФСС з ТВП

Звіт про прийнятих працівників. Форма N 5-ПН.

Звіт про фактичне звільнення працівників. Форма N 4-ПН (факт/план)

Звіт про наявність вакансій. Форма N 3-ПН (подається при наявності вакансій).

 

3.6.        Практика в секторі екології, природокористування та мінерально-сировинних ресурсів головного управління економіки

 Ознайомитись з передумовами і необхідністю створення сектору екології, природокористування та мінерально-сировинних ресурсів (далі сектор екології).

Ознайомитись з функціями сектору екології ОДА, структурними підрозділами РДА, їхніми правами та обов’язками.

Вивчити організацію роботи сектору екології, порядок співпраці з обласним управління охорони природного навколишнього середовища, іншими управліннями ОДА, організаціями, підприємствами та установами.

Провести аналіз діяльності обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, визначити джерела надходжень. Пріоритетні напрями фінансування природоохоронних заходів.

Проаналізувати комплекс заходів, які стосуються реалізації екологічних проектів та програм, раціонального використання мінерально-сировинних та вторинних ресурсів.

Провести аналіз динаміки фінансового забезпечення природоохоронних заходів на території області протягом останніх п’яти років.

Прийняти участь у складанні звіту про діяльність сектору за певний період.

Ознайомитись з основними природоохоронними програмами, які реалізовуються на території області.

Вивчити техніко-економічне обґрунтування природоохоронних проектів та джерела їх фінансування.

 

3.7. Практика у Департаменті соціальної політики

1. Ознайомитись з Порядком створення та функціонування департаменту соціальної політики, його установчими документами, основними функціями, структурою та ієрархією органів управління (можна схематично), організаційно-правовою формою.

2. Ознайомитись з видами основної діяльності департаменту.  Навести перелік та дати коротку характеристику адміністративних послуг, які надає департамент соціальної політики:

3. Провести аналіз джерел формування доходів і дати оцінку стану фінансування відповідного територіального органу департаменту соціальної політики.

4. Проаналізувати стан надання (фінансування) послуг, що надаються департаментом соціальної політики (вибірково, виходячи з таких умов: наявність послуги у територіальному органі; вагомість і частота надання послуги, обсяг звіту з практики):

 Встановлення статусу учасника війни для осіб, які в період війни працювали в індивідуальному господарстві;

- Надання допомоги на поховання;

- Встановлення статусу інваліда війни;

- Надання компенсацій за проїзд міжміським транспортом (в межах України) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- Надання статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- Надання путівки на оздоровлення або компенсації середньої вартості путівки;

- Виплата компенсації за продукти харчування, щорічної допомоги на оздоровлення та за шкоду, заподіяну здоров’ю громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- Надання компенсацій та пільг дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батькам;

- Направлення інвалідів на лікарсько-консультативну комісію для встановлення медичних показників щодо забезпечення їх автомобілем

- Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- Призначення державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам;

- Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

- Призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

- Призначення щомісячної компенсації, що надається працездатним непрацюючим особам на догляд за перестарілим та інвалідами І групи;

- Надання статусу ветерана ОУН-УПА;

- Надання матеріальної допомоги;

- Надання статусу ветерана праці;

- Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці чи відшкодування за невикористану путівку на санаторно-курортне лікування інвалідам війни;

- Видача скерування в протезні дільниці та забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення;

- Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;

- Призначення державної допомоги сім’ям з дітьми;

- Встановлення статусу вдови померлого (загиблого) ветерана війни);

- Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- Призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;

- Надання висновку в Івано-Франківський міський суд про доцільність призначення недієздатній особі опікуна;

- Призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг населенню;

- Призначення допомоги малозабезпеченій особі, що проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

- Видача витягу з протоколу засідання опікунської ради;

- Видача довідки про перебування заявників на обліку в органі опіки та піклування щодо обмеження дієздатності.

  Додаткові послуги:

Надання консультації з питань охорони праці, оплати праці, соціального захисту потерпілих від нещасних випадків на виробництві

Нарахування компенсації частини заробітної плати її виплати

Експертиза та реєстрація колективних договорів

Перевірка стану безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об'єктах

Контроль за своєчасністю виплати та не нижче встановленого державою мінімуму зарплати

Навчання працівників та перевірка їх знань з питань охорони праці

Контроль за виконанням програми зайнятості населення

Додаткові питання змісту пов'язані із специфікою діяльності бази практики:

- виконати  структурно-динамічний аналіз доходів і видатків управління  або його регіонального відділення за останні 3 роки

- вивчити галузеву звітність, проаналізувати територіальний розподіл доходів і видатків установи (при можливості)

- дати оцінку  нововведенням у сфері соціального захисту населення, в зв'язку з реформуванням сфери соціального захисту і страхування.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Форми фінансової, бюджетної, податкової звітності (див. розділ методичних рекомендацій 3.5)

Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд

Звіт про організацію соціального обслуговування                    (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Звіт про кількість фізичних осіб, яким призначено компенсацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558, та про обсяги видатків, виплачених у звітному році та затверджених для виплати на наступний рік (Форма звітності № 1-КФО)

Інші

 

3.8. Практика в відділі економіки, соціально-економічного розвитку, аграрного ринку, інвестиційного та інформаційного забезпечення аграрного сектора управління сільського господарства та продовольства ОДА

 

1. Загальна характеристика управління сільського господарства та продовольства ОДА.

Ознайомитись із завданнями, функціями та напрямами роботи управління.

Визначити організаційну структуру управління і відобразити її схематично.

2. Аналіз відділу економіки, соціально-економічного розвитку, аграрного ринку, інвестиційного та інформаційного забезпечення аграрного сектора.

Ознайомитися з організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Вивчити методичні, нормативні матеріали з питань прогнозів та аналізу діяльності агропромислового комплексу регіону.

Розглянути методику проведення рейтингової оцінки діяльності сільгосппідприємств.

Ознайомитися з порядком складання прогнозів розвитку АПК на наступний рік.

Розглянути порядок та методологію розробки програм розвитку агропромислового комплексу регіону. Проаналізувати комплекс заходів, які стосуються реалізації проектів та програм розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні. Провести аналіз динаміки фінансового забезпечення розвитку сільгоспвиробництва на території області протягом останніх п’яти років.

Прийняти участь у складанні звіту про діяльність відділу за певний період. Вивчити техніко-економічне обґрунтування проектів з розвитку сільських територій та джерела їх фінансування. Проаналізувати розмір та джерела фінансової підтримки сільгоспвиробників, які надаються з державного та місцевого бюджетів. Провести аналіз ефективності використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку розвитку тваринництва в регіоні. Розглянути динаміку та стан залучення інвестицій в аграрний сектор регіону та пріоритетні напрями його розвитку. Провести аналіз розрахунків з орендодавцями за оренду земельних та майнових паїв.

 

 

 

 

3.9. Практика у органах Державної фінансової інспекції України.

 1. Ознайомитись з організацією роботи органів Державної фінансової інспекції, їх структурою, функціональними обов'язками та правами працівників.
 2. Ознайомитись із законодавчою та нормативною базою, що регулює порядок організації та проведення ревізій, аудиту та перевірок, а також реалізації їх матеріалів.
 3. Розглянути порядок планування і координації контрольно-ревізійної роботи, облік і звітність за її результатами. Взяти участь у проведенні узагальнення матеріалів ревізій і перевірок, заповненні інформаційних карт, веденні інформаційної бази.
 4. Ознайомитись з порядком проведення ревізій (перевірок) за зверненням правоохоронних органів.
 5. Ознайомитись з організацією роботи структурних підрозділів управління Державної фінансової інспекції щодо контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, які належать до сфери освіти, науки, спорту та засобів масової інформації, а також з методами контролю.
 6. Ознайомитись з організацією роботи структурних підрозділів управління Державної фінансової інспекції щодо контролю за збереженням державного і комунального майна, використанням бюджетних коштів на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або використовують державне чи комунальне майно, за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів; дотриманням законодавства про державні закупівлі; діяльністю суб'єктів господарської діяльності  незалежно від форми власності, а також методами контролю.
 7. Ознайомитись з організацією роботи структурних підрозділів управління Державної фінансової інспекції щодо контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних фондах, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, а також контролю за дохідною та видатковою  частинами місцевих бюджетів, виконання кошторисів на утримання фінансових органів, апарату управління місцевого самоврядування, бюджетних установ та ін. 
 8. Ознайомитись з організацією роботи структурних підрозділів управління Державної фінансової інспекції щодо проведення фінансового аудиту виконання державних (бюджетних) програм і місцевих бюджетів, діяльності бюджетних установ, суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб’єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують державне чи комунальне майно, за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.
 9. Ознайомитись з процедурою розгляду листів, заяв та скарг громадян, підприємств, установ та організацій про факти порушення законодавства з фінансових питань; вжиття згідно із законодавством відповідних заходів за результатами їх розгляду.

10. Ознайомитись з процедурою складання та подання звітності про контрольно-ревізійну роботу.

У додатки до звіту необхідно подати:

1. Положення про територіальне управління Державної фінансової інспекції.

2. Положення про структурні підрозділи управління.

3. Плани роботи відділів управління Державної фінансової інспекції (два звітні роки).

4. Довідки перевірок.

5. Акт ревізії.

6. Аудиторський звіт.

6. Протокол про бюджетне правопорушення.

7. Примірну програму ревізії.

8. Індивідуальний робочий план ревізора за одним з розділів контрольно-ревізійної роботи

9. Звітність про контрольно-ревізійну роботу (два звітні роки).

 

3.10. Практика у громадських об’єднаннях (ГО)

1. Ознайомитись з установчими документами громадської установи, ієрархією органів управління, вказати організаційно-правову форму і т.п.

2. Дати характеристику основних видів ГО відповідно до законодавства «Про громадські об'єднання».

3. З'ясувати мету та вид основної діяльності (згідно законодавства та  установчих документів.

4. Описати порядок створення та реєстрації ГО.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються такі громадські організації, установи.

5. Провести аналіз джерел формування доходів і дати оцінку фінансового забезпечення ГО.

6. Проаналізувати напрями витрачання коштів ГО.

7. Охарактеризувати особливості оподаткування доходів (прибутків) ГО.

8. Дати характеристику основним формам звітності ГО.

До звіту додати основні документи і форми звітності пов’язані з діяльністю ГО.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Кошторис установи

Звіт про діяльність громадської організації Форма державного статистичного спостереження N 1-громадська організація (річна)

Форма державного статистичного спостереження №1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (річна)

Податковий звіт  про використання коштів неприбуткових установ та організацій

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Ф 1 ДФ)

 

 

3.11. Практика на підприємствах

 

1. Загальна характеристика об’єкту дослідження.

- історія створення підприємства, його підпорядкованість чи приналежність до об’єднань чи асоціацій;

- огляд специфіки галузі економіки, у якій працює підприємство.

- характеристика основних видів діяльності підприємства, дослідження їх частки у валовому доході підприємства.

-      виробнича структура: характеристика основних підрозділів цехи, їх спеціалізації, номенклатура й асортимент  продукції (послуг) (показати схематично структуру виробництва).

-      організаційна структура: схема управління, підпорядкованість функціональних служб і підрозділів (відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функціональні обов’язки).

2. Основний капітал підприємства, аналіз джерел формування та використання:

- аналіз складу, структури та динаміки формування та використання капіталу підприємства;

- характеристика складу і структури основних засобів підприємства;

- аналіз стану та ефективності використання основних засобів;

- опис амортизаційної політики на підприємстві (методика амортизаційних відрахувань);

- характеристика основних джерел фінансування капітальних вкладень підприємства;

- особливості ремонту основних засобів на підприємстві та його фінансове забезпечення;

- основні напрями покращення майнового потенціалу підприємства та оптимізації джерел формування капіталу підприємства.

3. Оборотний капітал підприємства: аналіз джерел формування та використання:

- розрахунки потреби в оборотному капіталі підприємства;

- характеристика основних джерел формування оборотного капіталу підприємства;

- норми і нормативи оборотних активів, їх розрахунок;

- аналіз складу та структури оборотних коштів;

- аналіз складу та динаміки дебіторської заборгованості підприємства;

- аналіз ефективності використання оборотного капіталу підприємства.

4. Трудові ресурси підприємства: використання та організація оплати праці.

- характеристика рівня забезпеченості підприємства робочою силою;

- аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві за останні два роки (чисельність працюючих, продуктивність праці, середня заробітна плата і т.д.);

- огляд систем оплати праці, які використовуються на підприємстві;

- аналіз співвідношення темпів росту виробництва продукції та  середньої зарплати на підприємстві за 2 роки.

5. Порядок грошових розрахунків підприємства.

- особливості проведення касових операцій на підприємстві;

- форми безготівкових розрахунків, які використовуються підприємством;

- порядок відкриття та види рахунків підприємства в банках;

- практика дотримання підприємством розрахунково-платіжної дисципліни.

6. Аналіз доходів та витрат підприємства.

- аналіз структури витрат підприємства, собівартості продукції;

- оцінка постійних та змінних витрат підприємства;

- аналіз адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат.

- види доходів підприємства, їх характеристика;

- аналіз виручки від реалізації продукції підприємства;

- горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових результатів підприємства;

- факторний аналіз впливу окремих видів витрат на фінансові результати підприємства;

- прямі та накладні витрати, їх вплив на формування фінансових результатів підприємства;

- особливості розподілу та використання чистого прибутку на підприємстві.

7. Аналіз грошових потоків підприємства.

- ознайомлення із практикою складання “Звіту про рух грошових коштів” (згідно з П(С)БО №4) на підприємстві;

- аналіз грошових потоків від основної діяльності підприємства;

 - аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства;

 - аналіз грошових коштів від фінансової діяльності підприємства;

 - аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів;

- шляхи оптимізації грошових потоків на підприємстві.

8. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

- опис інвестиційних намірів підприємства;

- практика оцінки інвестиційних проектів на підприємстві;

- аналіз фінансування інвестиційних проектів: засоби фінансування, джерела коштів;

- аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів підприємства;

- шляхи оптимізації розподілу інвестицій підприємства по проектах.

9. Аналіз податкового навантаження на підприємство.

- ознайомлення із системою оподаткування підприємства;

- характеристика основних видів податків, що сплачує аналізоване підприємство;

- обов’язкові відрахування у державні цільові фонди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

- оцінка рівня податкового навантаження на підприємство.

10. Оцінка фінансового стану підприємства.

- інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану на підприємстві;

- розрахунок показників які характеризують фінансовий стан підприємства за даними фінансової звітності;

- пропозиції з покращення фінансового стану досліджуваного підприємства;

- розробка управлінських заходів, спрямованих на покращення фінансового стану підприємства;

- побудова моделі перспективного фінансового стану підприємства.

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

 1. Копія статуту підприємства чи інших установчих документів.
 2. Схему структури виробництва та управління підприємством.
 3. Звіт про випуск продукції (П.1).
 4. Звіт про рух, стан і використання основних засобів.
 5. Звітність про використання праці і оплату праці на підприємстві.
 6. Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання на підприємстві.
 7. Розрахункові документи, які використовуються на підприємстві (заповнені).
 8. Баланс підприємства.
 9.  Звіт про фінансові результати.

10. Звіт про власний капітал.

11. Звіт про рух грошових коштів.

12. Бізнес-план підприємства.

13. Інші форми внутрішньої та фінансової звітності підприємства.

 

3.12. Практика в банківських установах

 

 1. 1.                  Загальна характеристика банку.

Вивчити організаційну структуру банку (центральний апарат, філії, відділення). Органи управління, їх повноваження. Функціональні підрозділи банку (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Описати порядок створення банку (філії).

Охарактеризувати структуру клієнтів банку, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються банківські установи.

 1. 2.       Формування ресурсів банку.

Розглянути структуру й порядок формування власного капіталу банку в динаміці за 2 роки.

Проаналізувати склад і структуру залучених коштів банку.

Охарактеризувати депозитні операції банку. Види вкладів, їх характеристика. Проаналізувати діяльність банку щодо залучення депозитів за 2 роки. Розрахунок простих і складних процентів за вкладами.

Вивчити систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Розглянути порядок залучення ресурсів на міжбанківському ринку та отримання кредитів рефінансування від НБУ.

Вивчити систему управління банківськими ресурсами.

 1. 3.       Розрахункові операції банків.

Розглянути порядок організації операційної діяльності в банку. Описати порядок відкриття, ведення та закриття банками рахунків (депозитних, поточних, позичкових) у національній валюті. Порядок укладання договорів  банківського рахунку та банківського вкладу.

Вивчити особливості організації та здійснення банком  безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків, характеристика їх застосування. Особливості оформлення безготівкових розрахункових документів.

Ознайомитись із організацією міжбанківських розрахунків. Вивчити порядок встановлення кореспондентських відносин з іншими банками. Розглянути особливості функціонування системи електронних платежів НБУ, організації прямих кореспондентських відносин між банками,  системи масових електронних платежів.

Розглянути види та порядок здійснення банківських операції з векселями.

Ознайомитися з діяльністю банку щодо випуску платіжних карток та обслуговування операцій з їх використанням.

Особливості надання банками послуг щодо термінових переказів через міжнародні системи Western Union, Моnеу Grаm, Money Express,  РrivatМоnеу, „Международные Денежные та ін.  

Системи дистанційного обслуговування банком клієнтів (клієнт-банк, клієнт-Інтернет-банк тощо), особливості їх роботи.

 1. 4.    Касові операції банків, їх характеристика.

Розглянути порядок організації касової роботи в банку.

Ознайомитися з порядком надходження готівкових грошей до кас банків, порядком видачі з кас банків та витрачання готівки суб’єктами господарювання. Порядок роботи вечірніх кас. Розглянути порядок оформлення супроводжуючих касових документів.

Вивчити порядок контролю за дотриманням касової  дисципліни.

 1. 5.       Кредитні операції банків.

Вивчити порядок організації кредитної діяльності банку. Функціональні обов’язки працівників кредитного відділу.

Розглянути види кредитів, які надає досліджуваний банк. Принципи банківського кредитування.

Ознайомитись з внутрішнім положенням банку про кредитування. Розглянути особливості процесу банківського кредитування. Розглянути пакет документів, що необхідні для одержання кредиту (за різними видами). Вивчення методики банку з визначення фінансового стану позичальників (юридичних, фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб). Вивчити порядок укладання кредитного договору, його структуру. Порядок надання і способи погашення позик. Розглянути особливості здійснення банком моніторингу за витрачанням позикових коштів. Супроводжуюча документація по кредитуванню.

Ознайомитися з технологією окремих видів кредитування: споживчого, іпотечного, лізингового, іпотечного, факторингового.

Вивчити систему управління кредитними ризиками банку.

Провести аналіз динаміки наданих банком кредитів за 3 роки. Проаналізувати кредитний портфель банку в розрізі валют, клієнтів, видів діяльності клієнтів та якості наданих позик.

 1. 6.           Інвестиційні операції банків.

Розглянути види операцій банку з цінними паперами.

Вивчити та проаналізувати за 2 роки структуру портфеля цінних паперів банку.

Вивчити порядок емісії власних цінних паперів. Діяльність з торгівлі на ринку цінних паперів. Реєстраторська, депозитарна  та інші види діяльності банку.

Ознайомитись із прямими інвестиціями банку в реальні активи (у свою діяльність, участь банків у власності інших суб’єктів господарювання, спільне фінансування банком і підприємством інвестиційних проектів).

Розглянути особливості довгострокового кредитування інвестиційних проектів.

 1. 7.       Валютні операції банку.

Вивчити порядок відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів.

Ознайомитись із порядком здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями. Форми міжнародних розрахунків, їх характеристика.

 

Особливості здійснення банком валютно-обмінних операцій.

Розглянути операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому міжбанківському ринку, ринку Форекс.

Ознайомитись із організацією валютного кредитування.

Розглянути операції банків банківськими металами.

 1. 8.       Забезпечення фінансової стійкості банку.

Розглянути порядок розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків, встановлених Національним банком України. Оцінити дотримання їх банком.

Вивчити порядок обов’язкового резервування коштів банками. Розрахунок обов’язкових резервів.

Ознайомитися з формуванням резервів для покриття втрат банку від активних операцій (кредитних, з цінними паперами).

Ознайомитись із видами фінансової звітності банку.

Проаналізувати фінансовий стан банку за 2 роки.

У додатки подати:

-           схему системи банку, функціональних підрозділів, органів управління.

-           заповнені розрахункові документи (платіжне доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги-доручення),

-           типові кредитні договори,

-           договір застави чи гарантії,

-           документацію щодо касових операцій банку (прихідний, видатковий касовий ордери, грошовий чек, заява на переказ готівки, заява на отримання готівки, документи платіжних систем термінових переказів і т.ін.),

-           заяви на відкриття рахунків, картку зі зразками підписів та відбитку печатки,

-           типові договори банківського вкладу та банківського рахунку (для фізичних та юридичних осіб);

-           умови банківських вкладів;

-            перелік документів для отримання різних видів позик;

-           фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати, про власний капітал, про рух грошових коштів за 2 роки).

 

3.13. Практика у страхових компаніях

 

1. Загальна характеристика страхової компанії.

Ознайомитись із структурою страхової компанії (центральний апарат, філії, відділення). Органи управління, їх повноваження. Функціональні підрозділи страховика (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Описати порядок створення та реєстрації страховика.

Охарактеризувати структуру клієнтів страхової компанії, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються страхові компанії.

2. Аналіз та характеристика страхової діяльності:

-           охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією, за формами проведення (обов’язкове, добровільне);

-           охарактеризувати та проаналізувати страхові послуги, що надаються страховою компанією,  за галузями страхування (майнове; особисте; відповідальності).

3. Формування ресурсів страхової компанії.

Розглянути структуру й порядок формування власного капіталу страхової компанії в динаміці за 2-3 роки.

Проаналізувати склад і структуру залучених коштів (страхових премій) страховиків.

Ознайомитись з актуарними розрахунками в страховій справі.

Проаналізувати порядок формування і розміщення страхових резервів страховика.

Провести аналіз грошових надходжень від фінансової та інвестиційної діяльності страховика.

4.Аналіз фінансово-майнового стану страхової компанії.

Дати оцінку фінансових результатів діяльності страховика.

Охарактеризуйте форми фінансової звітності, в яких містить­ся інформація щодо показників платоспроможності страхо­вих організацій.

Розкрийте сутність “тестів раннього по­передження”. Проведіть розрахунки фінансових коефіцієнтів, які використовують­ся як тести раннього попередження.

Ознайомитись з порядком оподаткування доходів (прибутку) страхової компанії.

 1. 5.    Система оплати праці працівників  страхової компанії.

-           порядок оплати праці штатних працівників;

-           умови виплати комісійної винагороди страховим агентам.

 1. 6.    Порядок і правила проведення різних видів страхування: розробка, прийняття, затвердження.

Ознайомитись з процесом ліцензування страхових послуг.

Ознайомитися з технічними описами страхових програм (продуктів).

Вивчити порядок розробки та затвердження правил страхування на прикладі певного виду страхування.

Вивчити порядок укладання та ведення страхового договору, його структуру.

Ознайомитись з порядком оформлення пакету документів у разі настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування (страхової суми, виплати).

-         Рекомендований перелік додатків звіту:

-           правила страхування за видами страхування (зразки);

-           зразки договорів на страхування майна, особисте страхування, відповідальності та ін.;

-           пакет документів, що оформляться страховиком і страхувальником після страхового випадку (заява страхувальника, акт про страховий випадок, експертні висновки, інші підтверджуючі документи);

-           форми фінансової звітності страховика:

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про доходи і витрати страховика, інші.

 

 

 

3.14. Практика в інститутах спільного інвестування (ІСІ)

 

1. Загальна характеристика (ІСІ).

Вивчити організаційну структуру ІСІ. Органи управління, їх повноваження. Функціональні підрозділи (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Описати порядок створення та реєстрації ІСІ.

Охарактеризувати структуру клієнтів ІСІ, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з законодавством у сфері спільного інвестування.

 1. Охарактеризувати діяльність Корпоративного фонду відповідно бази практики (корпоративний інвестиційний фонд, пайовий інвестиційний фонд, диверсифікований інвестиційний фонд, спеціалізований інвестиційний фонд, кваліфікаційний інвестиційний фонд, недиверсифікований інвестиційний фонд, біржовий інвестиційний фонд, венчурний інвестиційний фонд)

Охарактеризувати правовий статус корпоративного фонду.

Ознайомитись з порядком заснування корпоративного фонду.

Охарактеризувати основні етапи провадження діяльності корпоративного фонду.

 1. 3.    Пайовий фонд та його характеристика.

Правовий статус пайового фонду.

Створення пайового фонду.

Функціонування пайового фонду.

Регламент пайового фонду.

Участь у пайовому фонді.

Припинення пайового фонду. Розподіл активів пайового фонду в разі його ліквідації

 1. 4.    Активи інституту спільного інвестування.

Аналіз складу і структури активів ІСІ.

Ознайомитись порядком визначення вартості чистих активів ІСІ. Навести розрахунки.

 1. 5.    Цінні папери інституту спільного інвестування

Розміщення, обіг та викуп цінних паперів ІСІ.

Охарактеризувати види цінних паперів ІСІ.

Проспект емісії цінних паперів ІСІ.

Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ.

Реєстрація випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту їх емісії.

Порядок розміщення та викупу цінних паперів ІСІ.

Визначення вартості цінного папера. Конвертація цінних паперів.

 1. 6.    Суб’єкти, які обслуговують діяльність інституту спільного інвестування.

Компанія по управлінню активами (КУА), її функції:

Обмеження діяльності компанії з управління активами.

Винагорода КУА.

Ліцензування діяльності КУА.

Контроль за діяльністю КУА.

Зберігач активів інституту спільного інвестування:

Діяльність зберігача активів ІСІ.

Обслуговування коштів ІСІ.

Відповідальність зберігача.

Оцінювач майна інституту спільного інвестування.

Аудиторська перевірка інституту спільного інвестування.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Регламент ІСІ

Свідоцтво про внесення пайового фонду до Реєстру

Висновки аудитора (аудиторської фірми) пайового фонду (у разі публічного розміщення цінних паперів пайового фонду)

Розрахунок вартості чистих активів пайового фонду (у разі публічного розміщення цінних паперів пайового фонду)

Проспект емісії цінних паперів, змiни до Проспекту емiсiї (у разі публічного розміщення цінних паперів пайового фонду)

Звітність ІСІ

Інформація про діяльність інвестиційного фонду

Баланс форма №1, інші.

 

3.15. Практика у  недержавних пенсійних фондах (НПФ)

 

1. Характеристика типів недержавного пенсійного забезпечення.

Загальна характеристика НПФ залежно від виду (відкриті, корпоративні, професійні).

2. Загальна характеристика НПФ – бази практики.

Ознайомитись з установчими документами недержавної фінустанови, структурою та ієрархією органів управління, організаційно-правовою формою.

Організаційна структура недержавного пенсійного фонду (описати і подати схематично):

Рада фонду та її функції

Адміністратор фонду та його поточні операції

Компанія з управління активами

Зберігач

Державний нагляд

Описати порядок створення та реєстрації НПФ.

Охарактеризувати структуру клієнтів НПФ, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються такі фінансові установи.

3. Мета та основні види діяльності (згідно законодавства та  установчих документів.

Інвестування внесків, сплачених до недержавних пенсійних фондів

Вибір пенсійного фонду. Права учасника пенсійного фонду, до якого він сплачує внески.

Обчислення величини суми, яка обліковується на рахунку учасника

Повідомлення інформації про стан рахунку учасника

Умови отримання учасником виплат зі свого пенсійного рахунку

Варіанти пенсійного забезпечення учасника при досягненні ним пенсійного віку

Випадки, в яких дозволяється виплачувати накопичені на рахунку Кошти одноразово до досягнення пенсійного віку

 1. 4.                Аналіз основних показників діяльності НПФ:

Загальна кількість вкладників

Кількість учасників фонду

Загальна сума пенсійних виплат

Загальна сума пенсійних внесків

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків

Чиста вартість активів

Провести аналіз формування та використання ресурсів НПФ і дати їх оцінку в динаміці за 3 останні роки.

5. Оподаткування пенсійних виплат

6. Захист пенсійних активів від розкрадання та зловживань у системі пенсійного забезпечення

7. Регулювання оплати послуг та нарахування комісійних

8. Документація та основні форми звітності НПФ.

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

Документація фонду

Статут НПФ

Інвестиційна декларація НПФ

Інформаційний проспект НПФ

Пенсійні схеми

Звітність НПФ:

Баланс форма №1

Звіт про фінансові результати форма №2

Інформаційний проспект

Аудиторський висновок

Відомості про об’єкти інвестування

 

3.16.   Практика у кредитних спілках

 1. 1.       Загальна характеристика кредитної спілки (далі – КС).

Вивчити організаційну структуру КС ( центральний апарат, філії, відділення, якщо є). Органи управління, їх повноваження (загальні збори, спостережна рада, правління КС). Функціональні підрозділи КС (бухгалтерія, кредитний комітет КС). Контролюючі органи. ( ревізійна комісія).

Описати порядок створення та реєстрації КС. Охарактеризувати структуру клієнтів КС, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються КС.

2. Членство в кредитній спілці.

Розглянути порядок набуття членства в КС.

Ознаки членства в КС.

Вимоги щодо дотримання членства в КС.

Кошти членів КС.

3. Формування та використання капіталу кредитної спілки.

Розглянути структуру й порядок формування капіталу КС в динаміці за 2 роки. Особливості формування  пайового, резервного, додаткового капіталу.

Порядок розподілу доходу КС.

Порядок використання КС капіталу на покриття збитків.

4. Порядок придбання та продажу майна кредитної спілки, розміщення її тимчасово вільних коштів та коштів, що повинні зберігатися у формі ліквідних активів.

5.  Механізм кредитування в кредитній спілці.

Вивчити порядок організації кредитної діяльності КС. Етапи надання кредитів. Укладання та зміна умов кредитного договору.

Прийом і оформлення заяви на кредит: реєстрація заяви. Визначення можливості надання кредиту. Відповідність заяви первинним умовам. Особливості оформлення заяв на дрібні кредити.

Перевірка інформації про замовника. Аналіз документів на предмет повноти та достовірності. Перевірка кредитної історії. Перевірка рахунків.

Оцінка спроможності позичальника повернути кредит. Перевірка кредитоспроможності. Перевірка фінансового стану. Проведення експертної оцінки бізнес-плану та/або перевірка цільового характеру використання кредиту.

Перевірка забезпечення кредиту. Перевірка гарантій/поручительств, наданих заявником. Відхилення гарантій. Забезпечення кредиту заставою. Перевірка застави рухомого майна. Вартість забезпечення.

Підготовка кредитного договору. Процес підготовки договору кредитної лінії. Структура кредиту.

Оцінка кредитного ризику та прийняття кредитного рішення. Рішення кредитного комітету.

Обслуговування кредиту. Супроводження наданих кредитів. Пролонгація кредитного договору. Перевірка поточного фінансового стану позичальника та стану заставленого майна.

Робота з простроченими кредитами. Контроль за кредитами. Робота з гарантами та поручителями. Організація роботи з примусового стягнення неповернених кредитів.

Завершення кредитування.

6. Оцінка фінансових нормативів та критеріїв якості системи управління кредитної спілки.

Норматив достатності капіталу. Норматив платоспроможності. Нормативи якості активів. Нормативи ризиковості операцій. Нормативи зобов’язання КС. Норматив прибутковості. Нормативи ліквідності.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок покриття збитків КС. Інші фінансові нормативи і критерії.

7. Звітність про фінансово-господарську діяльність кредитної спілки.

У додатки подати:

- cтатут КС

- Положення про фінансове управління КС

- Положення про порядок розподілу доходу та покриття збитків у КС

- заповнені розрахункові документи членів КС

- типовий кредитний договір

- договір застави чи гарантії

- річний фінансовий звіт КС.

 

3.17.   Практика в фінансових компаніях

 

 1. 1.       Загальна характеристика фінансової компанії.

Коротка характеристика фінансової компанії: дата створення, організаційно-правова форма. Вивчити організаційну структуру фінансової компанії (центральний апарат, філії, відділення, якщо є). Органи управління та контролю, їх повноваження. Функціональні підрозділи фінансової компанії (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Описати порядок створення та реєстрації фінансової компанії. Порядок отримання ліцензій на здійснення фінансових послуг.

Охарактеризувати структуру клієнтів фінансової компанії, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються компанії у своїй діяльності.

Перелік послуг, які надає фінансова компанія.

2. Формування ресурсів фінансової компанії.

Розглянути структуру та порядок формування власного капіталу.

Охарактеризувати структуру залучених ресурсів фінансової компанії.

3. Фінансово-майновий стан фінансової компанії.

Ознайомитися з видами фінансової звітності компанії. Проаналізувати фінансовий стан компанії за 3 останні роки.

5. Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.

Порядок надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів. Документи, які подає клієнт для отримання кредиту. Методика оцінки кредитоспроможності клієнта. Порядок здійснення контролю за кредитом. Шляхи мінімізації ризиків. Проаналізувати динаміку вартості та кількості діючих угод за останні 3 роки.

6. Надання послуг лізингу.

Порядок та особливості надання послуг із фінансового лізингу. Ознайомитися з видами лізингу, які використовує компанія. Відповідальність посадових осіб і працівників при роботі з клієнтами, укладанні та виконанні угод. Документи, які подає клієнт для отримання лізингу. Методика оцінки кредитоспроможності клієнта. Провести аналіз платоспроможності на прикладі конкретного клієнта. Порядок здійснення внутрішнього контролю за наданням послуг із фінансового лізингу клієнтам. Шляхи мінімізації ризику неповернення лізингових платежів, які застосовує компанія у своїй практиці. Методика розрахунку лізингових платежів на прикладі конкретної угоди.  Робоча документація при лізинговому кредитуванні.

Проаналізувати динаміку вартості діючих договорів лізингу, кількості укладених угод, структуру лізингових кредитів за термінами угод, видами клієнтів, за видами основних засобів за 3 роки.

7. Надання факторингових послуг.

Ознайомитися з видами факторингу, які використовує компанія. Механізм здійснення факторингу. Ознайомитись з методикою оцінки кредитоспроможності клієнта та проаналізувати кредитоспроможність конкретного клієнта. Методика розрахунку вартості факторингових послуг. Робоча документація при факторинговому кредитуванні. Шляхи мінімізації ризиків при факторингу, які застосовує компанія у своїй практиці. Проаналізувати динаміку вартості та кількості укладених угод за 3 роки

8. Надання порук (поручительств), гарантій. Суть та структура договорів. Проаналізувати динаміку вартості та кількості укладених угод за 3 роки.

9. Діяльність із управління майном Фондів фінансування будівництва (ФФБ) та Фондів операцій із нерухомістю (ФОН).

Нормативні вимоги до компаній для діяльності з управління майном.

Особливості  залучення фінансових активів юридичних та фізичних осіб у фонди. Правила функціонування фондів.

Структура договорів на управління майном.

Проаналізувати динаміку вартості та кількості укладених угод. Проаналізувати основні показники  діяльності з управління.

Порядок обчислення винагороди за надання послуг з управління майном.

10. Операції з переказу грошових коштів.

Порядок здійснення переказу. Супроводжуючі документи.

11. Діяльність з обміну валют.

12. Інші види фінансових послуг.

У додатки:

копію статуту;

типові форми договорів (кредитний, лізингу, факторингу, управління майном, гарантії, поруки тощо);

копію фінансової звітності (баланс, звіт про власний капітал, про фінансові результати, про рух грошових коштів тощо).

 

3.18.   Практика в територіальних управліннях ДФСУ «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву»

 

1. Загальна характеристика регіонального управління ДФСМЖБ та її основних видів діяльності:

Коротка характеристика ДФСМЖБ: дата створення, організаційно-правова форма.

Описати порядок створення та реєстрації Фонду. Порядок отримання ліцензій на здійснення фінансових послуг.

Вивчити організаційну структуру територіального управління Фонду. Органи управління та контролю, їх повноваження. Функціональні підрозділи територіального управління Фонду (управління, відділи відобразити схемами, показати їх підпорядкованість, описати основні функції).

Для відображення можна скористатись типовою структурою територіального управління ДФСМЖБ:

Правління

Бухгалтерія

Служба інформаційно-технологічного забезпечення

Управління адміністрування єдиного реєстру громадян

Служба забезпечення діяльності правління

Служба моніторингу, внутрішнього контролю

Головне фінансово-економічне управління

Інвестиційно-будівельне управління

Юридичний департамент

Управління забезпечення

Управління секретаріату

Управління стратегічного розвитку та міжнародних зв'язків

Управління аналітики та координації роботи регіональних управлінь

Головне управління кредитування та інших програм

Відділ по зв'язкам з громадськістю та засобами масової інформації

Охарактеризувати структуру клієнтів Фонду, їх галузеву приналежність.

Ознайомитися з нормативними актами, якими керуються ДФСМЖБ у своїй діяльності.

Перелік послуг, які надає ДФСМЖБ.

2. Формування ресурсів територіального управління ДФСМЖБ.

Розглянути структуру та порядок формування власного капіталу.

Ознайомитись та проаналізувати Порядок планування та виконання бюджету Фонду.

Охарактеризувати структуру бюджетного фінансування ДФСМЖБ.

3. Аналіз фінансово-майнового стану територіального управління ДФСМЖБ.

Ознайомитися з видами фінансово-бюджетної звітності територіального управління Фонду. Проаналізувати фінансовий стан територіального управління Фонду за 3 останні роки.

4. Аналіз та характеристика основних видів діяльності:

-                    охарактеризувати та проаналізувати основні програми фінансування житлового будівництва:

-                    Пільговий кредит

-                    Часткова компенсація

-                    Доступне житло

-                    Пільгове кредитування педагогічних та науково-педагогічних працівників

-                    Інші

 

Рекомендований перелік додатків звіту:

-                    Положення про Фонд;

-                    Документи фінансової та бюджетної звітності Фонду;

-                      зразки пакетів документів на оформлення кредитів за різними програмами та ін.

 

4. Звіт про переддипломну практику та порядок його захисту

         Студенти після проходження практики подають на кафедру “фінансів” такі документи: звіт про практику, щоденник проходження переддипломної практики (підписаний керівником практики від підприємства (установи, організації) і завірений печаткою), відгук керівника практики, характеристику керівника установи на студента – практиканта, завірену печаткою.

Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Структура текстової частини звіту повинна відобразити програму практики. У кінці текстової частини звіту подаються висновки.

Документальна частина звіту оформляється окремо додатками в кінці звіту.

Звіт друкують за допомогою комп'ютера на одній сто­роні аркуша білого паперу формату А4 з використанням шри­фту Times New Roman  розміру 14 через півтора міжрядкових ін­тервали. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. Оформлення титульного листка звіту подано в додатку Б.

Після перевірки на кафедрі документів практики у присутності комісії відбувається захист звіту про переддипломну практику, за результатами якого студентам виставляється оцінка відповідно до прийнятої в університеті системи оцінки знань студентів.

Звіт про проходження студентом практики оцінюється комісією позитивно тільки при вивченні ним на практиці всіх без винятку питань, які передбачені програмою. При отриманні негативної оцінки за звіт про практику студент не допускається до поточної екзаменаційної сесії. Звіт про проходження практики студент повинен захистити на протязі 10-ти днів після закінчення терміну практики, якщо кафедрою не встановлені інші терміни.

 

5. Критерії оцінювання результатів проходження переддипломної  практики

За результатами захисту студенту-практиканту виставляється диференційована оцінка, яка фіксується на титульному аркуші його звіту, у відомості і заліковій книжці.

Підсумкова оцінка з практики визначається у стобальній шкалі за результатами її проведення та захистом у комісії за таким співвідношенням: 50 балів - за написання та допуск звіту до захисту, 50 балів - за його успішний захист. Критерії оцінювання результатів проходження і захисту практики наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Критерії оцінювання практики

Оцінка (бали)

Критерії диференціації

90-100

- Зміст і оформлення звіту про практику відповідають встановленим вимогам, відсутні зауваження керівників практики.

- Характеристика студента від керівника з бази практики - позитивна.

- Під час захисту студент демонструє відмінні знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі.

70-89

- Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту про практику.

- Характеристика студента від керівника з бази практики - позитивна.

- У відповідь на запитання з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча загалом має тверді знання.

  50-69

- Недбале оформлення звіту з відсутністю окремих документів.

- Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові чи логічні помилки, помилки в оформленні.

- Характеристика студента в цілому позитивна.

- При відповіді на запитання членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає помилки, не має твердих знань.

0-49

- У звіті не висвітлено всі розділи програми практики або виявлено, що звіт підготовлений студентом не самостійно.

- Характеристика студента стосовно практики і трудової дисципліни - негативна.

- На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.

 

Підсумкова оцінка за звіт у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:

Шкали оцінювання

Університетська

Національна

Шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

A

80 – 89

4

добре

B

70 –79

C

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2

незадовільно (з можливістю повторного складання)

FX

0 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

F

 

Додаток А

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

ЩОДЕННИК

ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПРАКТИКИ

на___________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет ________________________________________

 

Кафедра _____________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень _______________________________________

 

спеціальність_______________________________________________________

                                                                (назва)

_________ курс,  група _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи  „__” _________20___ року

 

    ________________________________________________

(підпис)        (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

підприємства, організації, установи    “__” __________ 20___року

 

  _____________________________________________________

(підпис)          (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали)

 

 

 

Робочі записи під час практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

                             (назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

Печатка

                                                       «______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата захисту „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                  (словами)

університетською шкалою _____________________________

                                                        (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

 

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)         (прізвище та ініціали)

 

        

 

Додаток Б

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

Кафедра фінансів

 

 

 

ЗВІТ

про переддипломну практику

на (у)__________________

(назва підприємства, установи, організації)

 

 

Виконав(ла)

студент(ка) групи Ф-___

__________________

            (ПІБ)

Керівник практики

від вузу

___________________

 (ПІБ, вчений ступінь, звання, посада)

 

Керівник практики від підприємства, установи, організації

___________________

 (ПІБ, посада)

 

м. Івано-Франківськ

20___ р.