Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Зразок екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

зі спеціальності

072 –«Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

БІЛЕТ № 1

 

  1. Фінансова політика: ефективність та проблеми реалізації в Україні.
  2. Менеджмент у страхових компаніях: економічна сутність та призначення.
  3. Дослідницька пропозиція.

 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проведення вступного іспиту до аспірантури (ад’юнктури) зі спеціальності 072 - «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складають вступний іспит зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності, завдання якого складено у відповідності з програмою вступного іспиту до аспірантури (ад’юнктури) за відповідною спеціальністю. Контрольний захід проводиться в усній формі. Білети містять два теоретичні питання (по 30 балів кожний) та дослідницьку пропозицію (40 балів), що в сумі складає 100 балів

 

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання відповіді на теоретичне питання

Відповідь на теоретичне питання

Оцінка за 30-бальною шкалою

Повно і правильно розкрито питання, зроблено обґрунтовані висновки

25-30

Неповне розкриття питання, наявність неточностей при викладенні основного матеріалу, які не впливають на правильність подальшого ходу розкриття теоретичного питання

20-24

Подання поверхневих відомостей про суть питання, відсутність аналізу причинно-наслідкових зв’язків по даній проблемі

15-19

Подання поверхневих відомостей про суть питання, відсутність аналізу причинно-наслідкових зв’язків по даній проблемі, а також в разі суттєвих помилок при викладенні матеріалу

10-14

Вступник демонструє нерозуміння суті питання та взаємозв’язків між процесами, які розглядаються, а також демонструє незнання основних положень проблеми. Відповідь невірна або зовсім відсутня.

0-9

 

Шкала оцінювання дослідницької пропозиції

Представлення дослідницької пропозиції

Оцінка за 40-бальною шкалою

Пропозиція представлена в повному обсязі, яка містить:

ü Обгрунтування актуальності теми;

ü Мету та завдання наукового дослідження;

ü Методи дослідження; 

ü Аналіз відомих результатів з обраного напряму дослідження;

ü Констатацію невирішених проблем з обраного наукового напряму дослідження;

ü Очікувані результати наукового дослідження.

Представлення дослідницької пропозиції повинно здійснюватися у вигляді презентації (10-12 слайдів).

32-40

Пропозиція представлена в повному обсязі, яка містить:

ü Обгрунтування актуальності теми;

ü Мету та завдання наукового дослідження;

ü Методи дослідження; 

ü Аналіз відомих результатів з обраного напряму дослідження;

ü Констатацію невирішених проблем з обраного наукового напряму дослідження;

ü Очікувані результати наукового дослідження.

25-31

Пропозиція представлена не в повному обсязі (без вказаних структурних елементів) і з використанням презентації.

15-24

Пропозиція представлена не в повному обсязі (без окремих складових) та за відсутності презентації.

1-14

 

         В результаті виконання завдань вступник отримує підсумкову оцінку у вигляді суми балів за два теоретичні питання та дослідницьку пропозицію. Максимальна кількість балів за контрольний захід – 100 балів.