Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проходження науково-дослідної практики

 студентами спеціальності

072«Фінанси, банківська справа та страхування(за спеціалізованими програмами)»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2016

 

Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування(за спеціалізованими програмами)» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Укладачі: Ткачук І.Г.,  Дмитровська В.С., Мигович Т.М., Плець І.І.

 

Методичні рекомендації схвалені Вченою радою економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Протокол №    від                          )

                                                                                             

Рецензенти:

Пилипів Н.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника»

Криховецька З.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника»

 

 

Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики  студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування(за спеціалізованими програмами)» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» призначені для студентів денної та заочної форм навчання. Зміст методичних рекомендацій до проведення науково-дослідної практики передбачає закріплення студентами отриманих під час теоретичного навчання навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сучасних ринкових умовах та формування відповідного рівня економічного мислення.

Методичні матеріали включають визначення : мети, завдань науково-дослідної практики. бази практики, порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою, змісту практики, структури та оформлення звіту з науково-дослідної практики, а також критерії оцінювання студентів.

 

 

 

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2016


Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………….………..3

1. Мета і завдання науково-дослідної практики…………………………….……3

2. Бази практики……………………………………………………………………4

3. Порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою………….4

4. Зміст практики………………………………………………………….………..6

5. Форми і методи контролю………………………………………………..……..6

6. Підведення підсумків практики…………………………………………..…….6

7. Структура та оформлення звіту з науково-дослідної практики……….….......7

ДОДАТКИ……………………………………………………………………….….8


Вступ

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (за спеціалізованими програмами)» економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

У даних Методичних рекомендаціях розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків науково-дослідної практики студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (за спеціалізованими програмами)» економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Зміст науково-дослідної практики полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері їх професійної діяльності.

Проходження студентами науково-дослідної практики орієнтується на отримання основних результатів науково-дослідної роботи.

Предметом науково-дослідної практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем соціально-економічного розвитку України та вміння пов’язувати їх з обраним напрямом наукового дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

 

1. Мета і завдання науково-дослідної практики

 

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Під час проходження науково-дослідної практики перед студентами поставлені завдання:

-     Проаналізувати літературні джерела за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження майбутньої магістерської роботи;

-     визначити стан розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;

-     ознайомитись із результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;

-     визначити структуру та основні завдання магістерського дослідження;

-     оволодіти методикою обробки та аналізу статистичних даних;

-     апробувати основні теоретичні та практичні рекомендації магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).

Науково-дослідна практика повинна відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської роботи.

 

2. Бази практики

 

Основним базовим об’єктом науково-дослідної практики є кафедра фінансів та Прикарпатський науково-аналітичний центр.

Для проходження науково-дослідної практики кафедра фінансів залучає студентів до проведення науково-дослідної роботи та підготовки звітів за науковою тематикою кафедри.

 

3. Порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою

 

Науково-дослідна практика для студентів магістратури проводиться згідно з навчальним планом для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (за спеціалізованими програмами)». Потягом проходження науково-дослідної практики та виконання основних завдань програми практики, кожен студент повинен отримати конкретні наукові результати з обраної наукової проблеми, що будуть відображені у випускній кваліфікаційній роботі магістра.

Програма науково-дослідної практики студентів магістратури складається з наступних частин:

-         формування індивідуального графіку проходження науково-дослідної практики;

-         вивчення нормативних документів, що регулюють питання науково-дослідної діяльності в Україні щодо обраного напряму дослідження;

-         ознайомлення з вітчизняними та іноземними науковими та іншими джерелами літератури з метою формування студентом бібліографічного списку літератури за обраним напрямом дослідження (зразок оформлення наведений у додатках). За цей період студенти зобов’язані здійснити огляд нормативної документації та друкованої літератури, зібрати та обробити практичний та інформаційний матеріал, здійснити підбір та обробку статистичних даних з обраного напряму магістерської роботи;

-         збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу для написання магістерської роботи;

-         підготовка тез для виступу на науковій конференції за обраним напрямом;

-         підготовка наукової статті за обраним напрямом досліджень з дотриманням вимог ДАК Міністерство освіти і науки України(самостійно або у співавторстві з науковим керівником);

-         підготовка рецензії на наукову статтю з обраної проблеми досліджень, а також на основі опрацювання нормативної бази та виявлених недоліків їх практичного застосування готують рекомендації до відповідних органів влади і управління з метою підвищення ефективності вирішення назрілих проблем;

-         виконання індивідуального завдання.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечуються кафедрою фінансів. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики від кафедри фінансів.

Для безпосереднього керівництва практикою кожного студента кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем доктора або кандидата наук, який, як правило, поєднує ці обов'язки з обов'язками наукового керівника кваліфікаційної роботи студента. Розпочинаючи проходження практики, студент повинен завчасно отримати інструктаж з практики на кафедрі.

Студенти при проходженні науково-дослідної практики зобов’язані:

-                   до початку практики на настановних зборах, а далі в індивідуальному порядку, одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

-                   систематично працювати над виконанням завдань за про­грамою практики,

-                   у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, зазначені у індивідуальному графіку проходження практики та вказівками безпосереднього керівника;

-                   висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у звіті про проходження практики;

-                   своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін захистити матеріали практики.

Індивідуальне завдання

Інноваційною технологією навчання є впровадження в навчальний процес індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). Це вид індивідуальної ро­боти студента науково-дослідного та навчального характеру, яке виконується в процесі проходження студентом-магістром науково-дослідної практики і завершується веденням лекційного заняття, виступом на науковому семінарі кафедри чи підготовкою матеріалу реферативного типу за обраною тематикою. ІНДЗ спрямовані на самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизацію, поглиблення, уза­гальнення, закріплення, практичне застосування знань студента з певного навчального курсу та розвиток навичок само­стійної роботи.

Серед ІНДЗ найпоширенішими є: конспект лекції з дисципліни, що закріплена за кафедрою фінансів ( і, як правило, ведеться науковим керівником) за темою і планом, заданими керівником практики або планом, який студент розробив самостійно; реферат з теми за науковою тематикою кафедри фінансів; складання та розв'язування розрахункових або практичних задач із теми або курсу, який ведеться керівником практики; розроблення теоретичних або прикладних функціональних моделей економічних явищ, процесів тощо.

ІНДЗ оцінює керівник практики. Оцінювання ІНДЗ здійснюється керівником практики в системі оцінювання звіту по практиці.

 

4. Зміст практики

Основні завдання науково-дослідної практики відображається в індивідуальному графіку, який ведеться за формою, наведеною у додатку 1.

Студент здійснює відмітки та записує зміст і обсяг виконаної роботи, а також її результати протягом всієї практики. Фактичне виконання засвідчують науковий керівник та керівник практики від кафедри з відповідною відміткою про виконання.

 

5. Форми і методи контролю

Робота практиканта з виконання програми практики контролюється науковим керівником. Практикант повинен дотримуватися режиму роботи та правил внутрішнього розпорядку бази практики. Порушення графіку навчального процесу у зв’язку з проходженням практики студентом не припускається.

Виконання кожного розділу практики завіряється підписом керівників практики. По закінченні практики науковий керівник готує відзив про виконання програми практики.

 

6. Підведення підсумків практики

Протягом трьох днів після завершення практики студент-практикант зобов’язаний подати на кафедру оформлений згідно всіх вимог звіт про проходження науково-дослідної практики, який підлягаєреєстрації та рецензуванні керівником практики у термін, який визначається відповідною кафедрою та регламентується нормативними й методичними документами з організації і проведення практики в кінці першого року навчання.

Результатом практики має стати отримання наукових результатів, які будуть використані у подальших наукових дослідженнях практиканта, та будуть покладені в основу написання магістерської роботи.

У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог щодо змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацювання. Захист звітів повинен відбутися не пізніше як через десять робочих днів після закінчення практики.

Підведення підсумків науково-дослідної практики відбувається при комісії, яку призначає завідувач кафедри, до складу якої входять викладачі кафедри фінансів (не менше 2-х членів комісії).

Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального завдання, рівня знань та рівня захисту студента за шкалою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», які характеризує успішність студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих студентами під час проходження практики, захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв, які наведені у додатку 2.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

В разі неподання звіту, інших обов’язкових документів по практиці або одержання незадовільної оцінки за результатами захисту практики студент має право на повторний захист протягом 10 днів семестру після закінчення практики. У разі остаточної незадовільної оцінки кафедрою фінансів та керівництвом факультету вирішується питання про подальше навчання такого студента.

 Підсумки науково-дослідної практики обговорюються на засіданнях кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», а загальні підсумки практики підводяться на засіданнях Вченої ради факультету щорічно.

 

7. Структура та оформлення звіту з науково-дослідної практики

Основним документом, що свідчить про виконання студентом програми науково-дослідної практики є письмовий звіт. Зміст звіту повинен розкривати знання і уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою і завданням практики.

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті:

1). Титульна сторінка звіту (зразок оформлення – додаток 3).

2).Зміст звіту із зазначенням сторінок.

3). Аналіз та оцінка стану об’єкту дослідження на основі зібрання фактологічного, статистичного та фактичного матеріалу.

4). Індивідуальний графік практики, розроблений згідно з додатком 1 даних рекомендацій.

5). План-звіт науково-дослідної практики з відзивом від наукового керівника. (додаток 4).

6). Бібліографія (стислий аналіз науково-інформаційних джерел, проаналізованих практикантом та відібраних для написання наукової роботи магістра). (вимоги до структури, змісту та оформлення – додаток 5).

7). Рецензія на наукову статтю у фаховому виданні за науковою проблематикою практиканта (виданою за поточний рік), написана відповідно до встановлених вимог. (Ксерокопія статті має обов’язково міститися як додаток) (вимоги до структури, змісту та оформлення – додаток 6).

8). Текст виступу або доповіді на науковій конференції та звітній науковій конференції студентів університету, з підтвердженням апробації результатів дослідження практиканта (вимоги до структури, змісту та оформлення – додаток 7).

9). Наукова стаття з обраної проблематики дослідження, що відображає результати наукових пошуків практиканта та написана згідно з вимогами ДАК України. (Ксерокопія опублікованої статті має обов’язково міститися як додаток до звіту). (вимоги до структури, змісту та оформлення – додаток 7).

10). Відгук на автореферат дисертації за обраним напрямом досліджень (вимоги до змісту та оформлення – додаток 8).

11). Індивідуальне завдання.

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 50 сторінок друкованого тексту.

Звіт складається з двох частин: текстової та документальної. Структура текстової частини звіту повинна відобразити програму практики. У кінці текстової частини звіту подаються висновки.

Документальна частина звіту оформляється окремо додатками в кінці звіту.

Звіт друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 з використанням шрифту Times New Roman  розміру 14 через півтора міжрядкових інтервали. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

До звіту обов’язково додається список використаної наукової літератури, нормативно-правових джерел, додатки у вигляді статистичного та фактологічного матеріалу. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у інструктивних матеріалах економічного факультету, наскрізній та відповідних робочих програмах практики, з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з науково-дослідної роботи (ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”).


 

Додаток 1

Індивідуальний графік проходження науково-дослідної практики

студентом 1 курсу магістратури денної/заочної форми навчання

спеціальності „ _________________________________ ”

_______________________________________________________________

Завдання за планом

Термін виконання

 

Фактичне виконання

Підписи наукового керівника та керівника від кафедри

 1. Розробка індивідуального графіку проходження практики. Узгодження його з науковим керівником магістерської роботи та керівником практики від кафедри

 

 

 

 1. Формулювання орієнтовної теми магістерської роботи, визначення предмету та об’єкту дослідження. Розробка завдання на магістерську роботу та плану роботи магістра. Узгодження їх з науковим керівником

 

 

 

 1. Ознайомлення з науково-інформаційними джерелами за спеціалізацією, обрання наукової проблематики та формування бібліографії

 

 

 

 1. Ознайомлення зі змістом авторефератів дисертацій за останні два роки за обраним напрямом досліджень, вибір автореферату, який найповніше відображає наукові інтереси практиканта та написання відгуку на нього

 

 

 

 1. Ознайомлення зі змістом публікацій у фахових виданнях за останні два роки за обраним напрямом досліджень, вибір наукової статті, яка найповніше відображає наукові інтереси практиканта та написання рецензії на неї

 

 

 

 1. Збір та обробка відповідними методами фактичного, фактологічного та статистичного матеріалу щодо стану об’єкту дослідження зі зведенням їх у відповідні розрахункові таблиці

 

 

 

 1. Ознайомлення з нормативно-правовою документацією за обраною проблематикою та формування напрямів удосконалення щодо стану об’єкту дослідження

 

 

 

 1. Підготовка тексту доповіді (виступу) для участі у науковій конференції за обраною проблематикою

 

 

 

 1. Участь у науковій конференції (обов’язкова)

 

 

 

 1. Підготовка наукової статті за обраним напрямом досліджень (друк статті самостійно або у співавторстві з науковим керівником)

 

 

 

 1. Виконання індивідуального завдання з обраної проблеми досліджень

 

 

 

 1. Оформлення звіту з практики

 

 

 

 

Узгоджено:                                                               дата

 

 

______________________________

Керівник практики від кафедри

(науковий ступінь, вчене звання керівника)

(прізвище, ім'я, по батькові)


Додаток 2

Критерії оцінювання результатів практики

Оцінка проходження науково-дослідної практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять до програми практики.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у шкалу оцінок ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 

Критерії оцінювання науково-дослідної практики

 

Оцінка (бали)

Критерії диференціації

90-100

- Зміст і оформлення звіту про практику  відповідають встановленим вимогам, відсутні зауваження керівників практики.

- Характеристика студента від керівника практики - позитивна.

- Під час захисту студент демонструє відмінні знання та розуміння всього програмного матеріалу практики в повному обсязі.

70-89

- Наявні несуттєві зауваження щодо змісту та оформлення звіту про практику.

- Характеристика студента від керівника практики - позитивна.

- У відповідь на запитання з програми практики студент допускає окремі неточності, хоча загалом має тверді знання.

50-69

- Недбале оформлення звіту з відсутністю окремих додатків.

- Переважна більшість питань програми у звіті висвітлена, однак мають місце окремі розрахункові чи логічні помилки, помилки в оформленні.

- Характеристика студента в цілому позитивна.

- При відповіді на запитання членів комісії з програми практики студент відповідає невпевнено, допускає помилки, не має твердих знань.

0 -49

- У звіті не висвітлено всі розділи програми практики або виявлено, що звіт підготовлений студентом не самостійно.

- Характеристика студента стосовно практики і трудової дисципліни – негативна.

- На запитання членів комісії студент не дає задовільних відповідей.

 

Підсумкова оцінка щодо звіту про проходження науково-дослідної практики у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:

Шкали оцінювання

Університетська

Національна

Шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

A

80 – 89

4

добре

B

70 –79

C

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2

незадовільно (з можливістю повторного проходження)

FX

0 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним проходженням)

F

 

Студенту, який не виконав завдань програми практики з поважних причин, може бути надане право проходження практики повторно. Студенти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за рішенням вченої ради економічного факультету повторно пройти практику без відриву від аудиторних занять та не допускаються до наступної екзаменаційної сесії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 3

Зразок титульної сторінки звіту

 

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Економічний факультет

Кафедра фінансів

 

 

 

ЗВІТ

про проходження науково-дослідної практики

на __________________

(назва бази практики)

 

Студента групи Ф-___

________________________

                         (П.І.Б.)

 

Керівник практики від кафедри

_______________________________

                                                                                           (науковий ступінь, вчене звання керівника та П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

20___ р.


Додаток 4

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Економічний факультет

Кафедра фінансів

 

План-Звіт

проходження науково-дослідної практики

 

Магістрант _________________________________________________________________

                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник магістерської роботи ________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                                       (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

                                                                       (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

База практики _____________________________________________________________

(назва установи)

____________________________________________________________________________

 

За час практики зроблено:

1. Вивчення нормативних документів, що регулюють питання науково-дослідної діяльності в Україні щодо ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

2. Огляд друкованої літератури та бібліографічних джерел з наукової проблеми _______

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

3. Збір та обробка практичного та інформаційного матеріалу для написання магістерської роботи ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

4. Формування бібліографічного списку для написання магістерської роботи з проблематики ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

5. Підготовка:

5.1. наукової статті ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(назва, відмітка про друк)

5.2. тез доповідей на конференцію та звітну наукову конференцію студентів університету

____________________________________________________________________________

(назва, відмітка про виступ/друк)

5.3. рецензії на статтю ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(автор, назва, інформація про друк)

5.4. відгуку на автореферат ____________________________________________________

____________________________________________________________________________

(автор, назва, інформація)

 

6. Виконання індивідуального завдання на тему: __________________________________

____________________________________________________________________________

(назва теми)

 

7. Участь у роботі:

7.1. конференції: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 (назва, місце та дата проведення)

7.2. наукового семінару: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(назва, місце та дата проведення)

7.3. Днів науки в університеті: __________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(назва, місце та дата проведення)

 

8. Участь у наукових заходах кафедри фінансів:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(назва заходу, місце та дата проведення, зміст роботи)

 

 

 

 

До звіту додаються:

1.      Індивідуальний графік проходження науково-дослідної практики

 

 1. Перелік нормативних документів щодо наукової проблеми магістерського дослідження

 

 1. Бібліографічний список з обраного напряму дослідження

 

 1. Перелік інформаційного матеріалу (розрахункові таблиці із фактологічним та статистичним матеріалом щодо стану об’єкту дослідження)

 

 1. Наукова стаття

 

 1. Перелік конференцій, у яких студент взяв участь

 

 1. Тези конференції

 

 1. Рецензія на наукову статтю (зі статтею)

 

 1. Відгук на автореферат (з авторефератом дисертації)

 

 1. Індивідуальне завдання

 

 

 

 

Магістрант ______________________                  Дата ________________ 20___ року.

 

 


Приблизна структура відзиву наукового керівника

про результати практики студента-практиканта

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові студента.

2. Терміни проходження практики.

3. Посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника практики.

4. Ставлення студента до практики (інтерес до роботи, ініціатива, старанність, якість виконуваних студентом робіт, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, рівень оволодіння практичними навичками, самостійність в роботі тощо).

5. Повнота виконання програми практики.

6. Рівень набутих студентом навичок науково-дослідної роботи.

Відгук складається в довільній формі, підписується керівником практики.

 


Додаток 5

Вимоги до оформлення бібліографії

Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів і огляду літератури

Ознайомлення з опублікованими за обраним напрямом досліджень магістерської роботи науковими працями починається відразу після розробки ідеї, тобто задуму наукового дослідження, який, знаходить своє відображення в темі й робочому плані роботи. Така постановка справи допомагає цілеспрямованіше шукати літе­ратурні джерела за обраною темою і краще опрацювати матеріал, опублікований у працях інших учених, бо витоки основних питань проблеми майже завжди закладені в більш ранніх дослідженнях.

Є два шляхи отримання біб­ліографічної довідки: замовлення у спеціалізованій інформаційній ус­танові (інформаційному підрозділі установи) або самостійний пошук. Треба зазначити, що, незважаючи на високу кваліфікацію працівників інформаційних служб, вони ніколи не доберуть літературу так, як тре­ба здобувачу, хоч і збережуть йому багато цінного часу. Науковий працівник у пошуку літератури має спочатку з'ясувати перелік періо­дичних видань, від яких можна сподіватися необхідної інформації. Добре складений перелік навіть при побіжному знайомстві із заго­ловками джерел допомагає усвідомити обсяг потрібної інформації

Необхідно переглянути всі види джерел, зміст яких пов'язаний з те­мою магістерського дослідження. До них належать матеріали, над­руковані в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях, недруковані документи (звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертації, депоновані рукописи, матеріали зарубіжних фірм), офіційні матеріали. Якщо такий перелік виявиться дуже вели­ким, слід обмежити параметри бібліографічного пошуку: мова, краї­на, рік видання тощо. Коли з даного питання існує бібліографічний довідник, треба його використати, одночасно пересвідчившись у його повноті. Починати пошук варто з нової літератури, а потім поступово "розмотувати клубок", користуючись посиланнями на інші джерела.

Стан вивченості теми доцільно аналізувати з інформаційних ви­дань, метою випуску яких є оперативна інформація як про самі публі­кації, так і найсуттєвіші моменти їхнього змісту. Найважливіші книги та статті необхідно обов'язково прочитати в оригіналі. Вивчаючи літературне джерело, слід відразу зробити його пов­ний бібліографічний опис. Ніколи не покладайтеся на свою пам'ять, занотуйте необхідне та зауваження до кожного джерела.

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес має трива­ти протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході знайомства з чужими працями, стануть основою для отриман­ня нового знання. Зазвичай використовується не вся інформація, що міститься в певному джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосуєть­ся теми роботи і тому найбільш цінна і корисна. Таким чином, кри­терієм оцінювання вивченого є можливість його практичного викори­стання в майбутній кваліфікаційній роботі магістра.

Вивчаючи літературні джерела, треба стежити за оформленням виписок, щоб надалі ними було легко користуватися. Працюючи над якимось питанням або розділом, треба постійно бачити його зв'язок із проблемою в цілому, а розроблюючи широку проблему — вміти розділяти її на частини, кожну з яких продумувати в деталях. Мож­ливо, частина отриманих даних виявиться непотрібною; дуже рідко вони використовуються повністю. Тому необхідні ретельний відбір і оцінювання їх. Відбір наукових фактів — не проста справа. Це не механічний, а творчий процес, який потребує цілеспрямованої праці. Треба добирати не будь-які, а тільки наукові факти. Поняття "на­уковий факт" є значно ширшим і багатограннішим, ніж поняття "факт", що застосовується у повсякденному житті. Коли говорять про наукові факти, то розуміють їх як складові елементи основи науко­вого знання, віддзеркалення об'єктивних властивостей речей і про­цесів. На підставі наукових фактів визначаються закономірності явищ, будуються теорії та виводяться закони.

Наукові факти характеризуються такими властивостями, як но­визна, точність, об'єктивність і достовірність.

Новизна наукового факту свідчить про принципово новий, не відо­мий до цього часу предмет, явище або процес. Це не обов'язково наукове відкриття, але нове знання про те, чого ми досі не знали.

Точність наукового факту визначається об'єктивними методами і характеризує сукупність найсуттєвіших прикмет предметів, явищ, подій, їхніх кількісних та якісних визначень.

При доборі фактів необхідно бути науково об'єктивним. Не мож­на відкидати факти тільки тому, що їх важко пояснити або знайти їм практичне застосування. Справді, сутність нового в науці не завжди чітко видно самому досліднику. Нові наукові факти, часом досить значні, саме через те, що їхнє значення недостатньо розкрито, мо­жуть надовго залишатися в резерві науки і не використовуватися на практиці.

Достовірність наукового факту базується на його безумовному реальному існуванні, яке підтверджується при побудові аналогічних ситуацій. Якщо такого підтвердження немає, то немає і достовірності наукового факту. Достовірність наукових фактів значною мірою за­лежить від достовірності першоджерел, від їхнього цільового призна­чення і характеру їхньої інформації. Очевидно, що офіційне видання, опубліковане від імені державних або громадських організацій, уста­нов і відомств, містить матеріали, точність яких викликає найменше сумнівів.

Монографія — наукове видання, яке містить повне і всебічне дос­лідження якоїсь проблеми або теми; науковий збірник матеріалів ав­торитетної наукової конференції; науковий збірник дослідницьких матеріалів установ, навчальних закладів або наукових товариств із най­важливіших наукових і науково-практичних проблем — всі ці видання мають принципове наукове значення і практичну цінність. У своїй основі вони безумовно належать до числа достовірних джерел. Прак­тично абсолютну достовірність мають описи винаходів.

Серед джерел інформації чільне місце посідають наукові статті. Теоретичні статті в галузі гуманітарних наук значно більше, ніж стат­тя технічна, насичені роздумами, порівняннями, словесними доведен­нями. Достовірність її змісту перебуває в залежності від достовірності вихідної інформації, використаної авторами. Проте тут важливого значення набуває позиція автора, його світогляд, з огляду на які стат­тя поряд з об'єктивними науковими даними може містити неправильні трактування, помилкові положення, різного роду неточності. Тому слід розібратися в цьому і точно оцінити зміст статті, встановити іс­тинність тверджень її автора і дати їм відповідну оцінку.

Самостійне значення має інформаційна стаття в будь-якій науковій галузі. Така стаття звичайно оперативна й актуальна, вона містить стислий, конкретний виклад певних фактів, повідомлення про якусь подію, явище. Подібно статтям, різний ступінь достовірності мають також доповіді, оголошені на наукових конференціях, симпозіумах. Деякі з них можуть містити обґрунтовані, доведені, апробовані відо­мості, інші — питання постановочного характеру, пропозиції тощо.

Про достовірність вихідної інформації свідчить не тільки характер першоджерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність автора до тієї чи іншої наукової школи. У всіх випадках слід добирати тільки останні дані, найавторитетніші джерела, точно зазначати, звідки взяті матеріали.

До фактів з літературних джерел треба підходити критично. Не можна забувати, що життя постійно йде вперед, розвиваються наука, техніка й культура. Те, що вважалося абсолютно точним вчора, сьо­годні може виявитися неточним, а часом і неправильним.

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати. Органічно вплетені у текст наукової роботи, вони складають невід'ємну його частину. Цитати використовуються для того, щоб без перекручень передати думку автора першоджерела, для ідентифікації поглядів при зістав­ленні різних точок зору та ін. Вони слугують необхідною опорою магістрові в процесі аналізу й синтезу інформації. Відштов­хуючись від їхнього змісту, можна створити систему переконливих доказів, необхідних для об'єктивної характеристики явища, яке вивчається. Цитати можуть використовуватися і для підкріплення окре­мих тверджень самого здобувача кваліфікаційного рівня магістра.

У всіх випадках кількість використаних цитат повинна бути опти­мальною, тобто визначатися потребами розроблення теми наукової роботи. Від її автора вимагається встановити, чи доцільним є застосування цитат у контексті, чи нема в них перекручень сенсу аналізованих джерел. Причини перекручень можуть бути різними. В одних випадках із першоджерела можуть бути взяті слова, які не визначають основної суті поглядів його автора. В інших — цитати обмежуються словами, які містять лише частину думки, наприклад, ту, що більше відповідає інтересам автора. Іноді в цитаті викладається точка зору не на той предмет, що розглядається в даному контексті. Можливі й інші неточності при цитуванні.

Найчастіше цитати та інші запозичені матеріали застосовують при написанні огляду літератури — одного з важливих етапів підготовки наукової роботи магістром.

Основними завданнями огляду літератури є:

 • ознайомлення з матеріалами за обраною темою дослідження, їхня класифікація, відбір найцікавіших досліджень, основних фундамен­тальних праць, найсуттєвіших результатів; при цьому треба вив­чати літературу не тільки з "вузької" теми, а й за близькими до неї темами;
 • виявлення напрямів досліджень, які викликають найбільшу цікавість, ще недостатньо досліджені і могли б стати темою кваліфікаційної роботи магістра;
 • формулювання напрямів наукового пошуку в магістерській роботі, характерис­тика методу й основних розділів теоретичної та експерименталь­ної частин дослідження; і на завершення огляду — перша редак­ція орієнтовного плану роботи;
 • отримання вихідного матеріалу для написання частини магістерської роботи, складання анотованого покажчика статей і книг за обраною темою.

Можна рекомендувати такий типовий план щодо пошуку та огляду літератури:

 • загальна характеристика галузі досліджень, значення остан­ньої в науці і промисловості, актуальність завдань, які стоять перед даною галуззю;
 • класифікація основних напрямів досліджень у даній галузі; ви­значення напрямів, практично використовуваних, і таких, які  перебувають у стадії розробки, відображення різних точок зору на розв'язання проблеми;
 • детальний виклад результатів досліджень за кожним розділом класифікації; для теоретичного дослідження — опис викорис­таної методики, застосованого математичного апарату; для експериментальної роботи — найважливіші схеми, їхнє досліджен­ня й основні результати; критичний аналіз цих матеріалів із про­позиціями та зауваженнями;
 • у кінці кожного розділу — висновки, підсумки досліджень і пе­релік основних нерозв'язаних проблем;
 • на завершення огляду —  формулювання основних напрямів досліджень, їхня актуальність і кінцева мета; орієнтовний план роботи із зазначенням запропонованої методики теоретич­них та експериментальних робіт. Існує два критерії самоперевір­ки правильності написання огляду: огляд пишеться не за авто­рами, а за завданнями досліджень; огляд тоді написаний пра­вильно, коли його можна публікувати як самостійну статтю.

Оформлення бібліографічного опису варто подати у звіті в табличному вигляді (табл.1). Позицією визначено відібраний автором магістерської роботи матеріал, який за логікою викладення являє цілісне уявлення про певне явище або процес і, який буде використаний при написанні роботи. Слід звернути увагу, що літературне джерело може мати одну або декілька позицій, які пов’язані з завданнями дослідження.

 

Таблиця 1.

Зразок оформлення бібліографічного опису джерел

Автор, назва, видавник, місто видання, рік видання, загальна кількість сторінок

Короткий зміст відібраного матеріалу, який використовуватиметься в роботі (сторінки за кожною позицією)

Відібрані цитати (характеристика та сторінки за кожною позицією), на які будуть посилання

Дискусійні моменти джерела (характеристика та сторінки за кожною позицією)

Зауваження (для якого розділу, вирішення якого завдання роботи відібраний матеріал)

1

2

3

4

5

6

1.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навч.посіб./ Бутенко Н.В.  – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 140 с.

1. характеристика основних підходів до визначення поняття «маркетинг» (с. 7 – 8)

«Дослівно термін «маркетинг» перекладається з англійської як ринкотворення, ринкова діяльність, орієнтація на ринок» (с. 7)

С. 58 – класифікація цін (відображені тільки 4 ознаки) – в роботі порівняти з іншими працями з маркетингу та подати узагальнену класифікацію цін (завдання 1.2. магістерської роботи)

 С. 7 – 13 – сучасна концепція маркетингу (розділ 1 роботи - виконання завдання 1.1. визначення сутності та характеристика основних підходів до маркетингу)

 

 

2. характеристика основних етапів проведення маркетингових досліджень (с. 18 – 22)

Рис. 2.2. Процес маркетингового дослідження (с.18)

 

С. 58 – 64 – маркетингова цінова політика підприємства (розділ 2 роботи - виконання завдання 2.2. – методика формування цін)

 

 

 

С. 93 – 102 – стратегічне маркетингове планування (розділ 3 роботи - виконання завдання 3.3. – формування основних напрямів розробки стратегічного плану маркетингу підприємства)

 

 

Огляд літератури за темою демонструє ґрунтовне ознайомлення зі спеціальною літературою, його вміння систематизува­ти джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, визначати головне в сучас­ному стані вивчення теми. Матеріали такого огляду треба систе­матизувати в певному логічному зв'язку і послідовності. Тому пе­релік праць та їхній критичний розгляд не обов'язково подавати у хронологічному порядку. Якщо до обраної теми є дуже багато інформаційних джерел, то оглядові літератури може бути присвяче­ний окремий розділ (зазвичай перший) основної частини дисертації. При цьому слід пам'ятати, що оскільки магістерська робота розкриває відносно вузьку тему, то огляд праць попередників роб­лять тільки з питань обраної теми, а не за проблемою в цілому. В огляді називають і критично оцінюють публікації, що мають пря­ме і безпосереднє відношення до теми. Зайвим є виклад усього, що стало відомим з прочитаного, і того, що має побічний стосунок до його праці.

Буває, магістр, не знайшовши в доступній йому літературі необ­хідних відомостей, безпідставно береться стверджувати, що саме йому належить перше слово в описі досліджуваного явища, проте згодом це легко спростовується. Ясно, що такі відповідальні заяви можна робити тільки після ретельного і всебічного вивчення літера­турних джерел і консультацій з науковим керівником.

Всі відібрані джерела формуватимуть у подальшому бібліографічний список. Разом з тим недоцільно роботи детальний опис всіх відібраних джерел бібліографії. Слід проглянути і відібрати тільки ту літературу, використання якої дозволить розкрити обрану тему дослідження, а опис джерел доцільно подавати тільки за тими з них, які відібрані для використання в роботі. Бібліографічний список використаної літератури прийнято вміщувати після загальних висновків роботи — як одну із суттєвих частин кваліфікаційної роботи магістра, що відтворює самостійну творчу робо­ту магістранта у багатогранному інформаційному полі.

Магістр зобов'язаний посилатися на джерела, з яких у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для розробки власних проблем, завдань, питань. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування пев­них наукових робіт, повідомляють необхідну інформацію про них, допомагають з'ясувати їх зміст, мову тексту та обсяг. Посилатися слід на останні видання творів. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, не включений до останнього видання.

Не варто включати до бібліографічного списку праці, на які немає посилання в тексті роботи і вони фактично не були використані, а також енциклопедії, довідники, науково-популярні книжки, газети.

 

Оформлення бібліографічного списку

Бібліографічний апарат у роботі магістра — це ключ до використаних автором джерел. Крім того, він певною мірою відби­ває наукову етику й культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення магістра з наявною літературою за досліджуваною проблемою. Бібліографічний апарат складається зі списку використаних джерел і посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті за їхньою наскрізною нумерацією (найзручніший для користування і рекомен­дований при написанні роботи),
 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків,
 • у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведен­ням назв праць.

 

Приклади оформлення списку використаних джерел

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.
 4. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Три автори

 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

 

Багатотомний докумт

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия").

                Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—
        Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).      Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конфз’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
 3. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 4. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 5. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 6. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
  1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
  2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
  3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Словники

Атласи

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—    . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У бібліографічному описі опублікованих праць необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

Додаток 6

Вимоги до структури, змісту та оформлення рецензії на наукову статтю, опубліковану в межах тематики обраного напряму магістерської роботи

 

Написання рецензії на наукову статтю є одним з основних результатів наукового пошуку магістра. Вибір наукової статті для рецензування передбачає аналіз значного кола фахових наукових журналів, які визначаються ДАК України фаховими з економічних наук, і в яких публікуються основні результати наукових досліджень. Для написання рецензії може бути використана періодика (наукові журнали, збірки наукових праць, збірки матеріалів за підсумками проведених конференцій, датовані максимум один-два роки тому (тобто, якщо рецензія пишеться у 2015 році, то публікація має бути датована 2013-2015 рр.). До звіту як додаток долучається копія статті з журналу (титульний аркуш журналу, зміст, публікація), на яку магістром написано рецензію. Підібрати наукову публікацію для рецензування можна у Національній бібліотеці України імені Вернадського, Національній парламентській бібліотеці України, Державній науково-технічній бібліотеці України, Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-Могилянська академія", Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, Науковій бібліотеці ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Івана Франка та інших наукових бібліотеках України.

При написанні рецензії магістр виступає в ролі наукового рецензента. Критичний підхід до опублікованих результатів дослідження – головний критерій високого професіоналізму магістра й обов’язкова умова конструктивної дискусії під час написання кваліфікаційної роботи магістра.

Магістр на підставі вивчення змісту публікації та переліку використаних автором для її написання праць, висвітлює такі обов'язкові питання:

• актуальність обраної теми,

• ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,

• достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій,

• своєчасність та важливість для науки і практики одержаних автором публікації результатів,

• висловлюються рекомендації щодо їхнього використання;

• зауваження щодо змісту;

• висновок щодо відповідності публікації встановленим вимогам.


Приклад оформлення рецензії:

Рецензія

на статтю Петрова Івана Івановича

Механізм управління інноваціями // «Фінанси України». – № 8. – 2010. – С. 15 – 22.

 

У глибоких якісних перетвореннях, які відбуваються в економічному житті України, провідне місце займають процеси реформування економічних відносин стратегічних сфер національного виробництва. Тому на сьогодні не викликає заперечень і сумнівів, що подальший розвиток національної економіки значною мірою пов’язаний з результативністю науково-технічної та інноваційною діяльності. Інновації забезпечують на всіх рівнях модернізацію, структурну перебудову і підвищення ефективності економіки. З іншого боку, можливості підприємства вчасно і адекватно реагувати на зміни в оточенні, спричинені багатьма факторами, зокрема, умовами конкурентної ринкової системи, визначаються здатністю підприємства до впровадження і сприйняття інновацій. З огляду на це актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, спрямованого на формування механізму управління створенням наукоємної продукції сумніву не викликає.

Як свідчить зміст рецензованої статті, проблеми дослідження характеризуються науковою новизною отриманих результатів. До них слід віднести авторське визначення наукоємної продукції та виділення основних ознак її класифікації (с. 15), а також виділення функцій, які наукоємна продукція виконує через залучення у сферу ринкових відносин (с. 17).

У рецензованій роботі, розглянуто основні напрями удосконалення державного регулювання створення наукоємної продукції в Україні, які передбачають як заходи підтримки, так і заходи прямого впливу на розвиток науково-технологічної сфери (с. 21). На увагу заслуговує також авторське бачення основних напрямів участі держави у процесі створення наукоємної продукції, що сприятиме формуванню сприятливих умов для активізації науково-технічної та інноваційної діяльності (с. 22).

Разом з тим, слід зазначити, що стаття….. не позбавлена дискусійних моментів, які полягають у …. (наводяться упущення та недоліки)

Оцінюючи загалом зміст наукової статті, зазначимо, що вона має теоретичну та практичну цінність, виконана на належному рівні, являє собою закінчене самостійне наукове дослідження та відповідає вимогам ДАК України.

Рецензент,

магістрант спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування

економічного факультету

ДВНЗ "Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника"                                         В.В. Іванов
Додаток 7

Вимоги до структури, змісту та оформлення наукових статей і доповідей за результатами досліджень магістра

 

Для магістра як здобувача наукового ступеня важливо оволодіти технікою написання статей і підготовки доповідей на конференціях не тільки з точки зору задоволення вимог щодо кількості та рівня публі­кацій, а й з позицій сприйняття їх слухачами та читачами. Це зобов'я­зує до певної логіки побудови доповіді чи статті, високої вимогли­вості до їхніх форми, стилю й мови

 

Методика підготовки наукової статті

Наукова стаття – є одним із видів публікацій, в якій подаються проміжні або кінцеві результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою дослідження, фіксується науковий пріоритет автора, що робить її матеріал надбанням фахівців.

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам´ятки автору. Оптимальний обсяг наукової статті (0,5 – 0,7 авт. арк.).

Рукопис статті повинен мати повну назву роботи прізвище та ініціали автора, анотацію (на окремій сторінці), список використаної літератури.

Стаття має просту структуру:

вступ (постановка наукової проблеми, актуальність, зв´язок з найважливішими завданнями для розвитку певної галузі науки і практики – 1 абзац або 5–10 рядків);

основні дослідження і публікації з проблеми, за останній час, на які спирається автор, проблеми виділення невирішених питань, яким присвячена стаття (0,5 –2 сторінки машинописного тексту);

формулювання мети статті (постановка завдання) – висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з тем (1 абзац, або 5–10 рядків);

виклад змісту власного дослідження – основна частина статті. В ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, програма експерименту. Аналіз отриманих результатів, особистий внесок автора в реалізацію основних висновків тощо (5–6 сторінок);

висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість та перспективи (1/3 сторінки).

При написанні наукової статті слід дотримуватись певних правил:

- у правому верхньому куті розміщується прізвище та ініціали автора; за необхідністю вказуються відомості, що доповнюють дані про автора;

- назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (краще до п´яти слів);

- ініціали ставлять перед прізвищем;

- слід уникати стилю наукового звіту;

- недоцільно ставити риторичні запитання; більше користуватись розповідними реченнями;

- не перевантажувати текст цифрами при переліках тих чи інших думок, положень, вимог;

- прийнятним у тексті є використання словосполучень переліку: «спочатку», «зрозуміло що», «на початку», «спершу», «потім», «дійсно», «далі», «нарешті», «по-перше», «по-друге», «можливо», «на наш погляд», «задумкою», «заданими», «між іншим», «в зв´язку з тим», «на відміну», «поряд з цим», «мабуть» тощо.

- цитати в статті використовуються дуже рідко (можна в дужках зробити посилання на ученого, який вперше дослідив проблему);

- усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг присвячується викладу власних думок автора;

- стаття має завершуватись конкретними висновками і рекомендаціями та додається список використаних джерел.

Крім того, варто мати на увазі, що публікації повинні відображати результати дослідження магістерської роботи.

Методика підготовки тез доповіді на науковій конференції

Тези (від thesis – положення, твердження) – це коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці.

Тези доповіді – це опубліковані на початку наукової конференції (з´їзду, симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів наукової доповіді. Обсяг тез може бути в межах 2-3 сторінки машинописного тексту через 1,5-2 інтервали.

Алгоритм тези можна подати так:

теза – обґрунтування – доказ – аргумент – результат – перспектива.

Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформляють згідно до вимог:

- у правому верхньому куті розміщують прізвище автора та його ініціали та доповнюють відомостями про нього;

- назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2–5 слів);

- послідовність викладу змісту може бути наступна: актуальність, проблеми; стан розробки проблеми в науці і практиці; основна ідея, положення, висновки дослідження; основні результати та їх практичне значення. В тезах зазвичай не використовують цитати, цифровий матеріал.

Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях.

Вимоги до структури та оформлення наукової статті

Підготовлена стаття повинна готуватися з дотриманням таких основних правил та відповідати таким наступним вимогам.

Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України". Стаття повинна вміщати логічно взаємопов'язані розділи. Усі розділи повинні починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом.

Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок із останніми дослідженнями і публікаціями, а також із важливими науковими і практичними завданнями з обов'язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність).

Постановка завдання (формулювання мети, методів дослідження).

Результати (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів).

Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку).

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел). На кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті статті. Бібліографічний опис подається українською та англійською мовами. Бібліографічний опис українською мовою оформлюється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Для оформлення бібліографічного списку англійською мовою бажаним є стиль MLA.

Анотація ідентична за текстом українською та англійською мовами, розмір кожної не менше 500 знаків; і має висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методику дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість. Перед текстом анотації  відповідною мовою вказуються: прізвища та ініціали всіх авторів, назва статті, адреса організації (для кожного з авторів).

Ключові слова українською та англійською мовами. Їх кількість не повинна перевищувати десяти одиниць.

Вимоги, що стосуються анотації та бібліографічного списку англійською мовою, продиктовані обов’язковими вимогами світових реферативних баз даних.

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf). Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора(наприклад: Petrenko.doc, Petrenko.rtf).  Поля з усіх боків - 25 мм. Шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14. Інтервал між рядками 1,5.

Статті подаються за таким порядком:

 • Ø УДК і ББК в лівому верхньому куті аркуша напівжирним курсивом;
 • Ø прізвища авторів, які набираються шрифтом напівжирним курсивом у правому куті аркуша;
 • Ø НАЗВА СТАТТІ, яка набирається великими літерами, шрифт напівжирний;
 • Ø установа, де виконана робота (назва установи, відомча приналежність, індекс і повна поштова адреса, телефони, факс, адреса електронної пошти). Якщо колектив авторів включає співробітників різних установ, то слід вказати місце роботи кожного автора.
 • Ø текст статті (відповідно до вищенаведеної її структури) – шрифт 14, звичайний.
 • Ø рецензенти: прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь, посада, установа. В цілому до "Збірника" необхідно подати дві рецензії провідних учених уданій галузі, з них хоча б 1 рецензія доктора економічних наук.
 • Ø відомості про автора (авторів): прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), повна поштова дом. адреса, адреса для листування, роб. і дом. телефони із зазначенням коду міста, факс, e-mail.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff.  Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, наприклад, Особливості політики сталого розвитку закордонних країн). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза графічним об’єктом, (наприклад, Рис.1. Класифікація пріоритетних напрямів інноваційної діяльності малих підприємств і джерела їх фінансування). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [1; 2; 5; 8; 11; 19].

Оформлення статті повинно відповідати вимогам відповідного видання. Кожен науковий журнал висуває свої особливі вимоги. Тому при підготовці статті до друку слід уважно прочитати вимоги до статей, які зазвичай містяться у відповідному виданні в кінці. Разом з тим, стаття у звіт з практики має бути виконана і оформлена згідно з вимогами наукового журналу “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону”.


Приклад оформлення статті у фаховому виданні:

 

УДК 332.1

ББК 65.9 (4 УКР)

Петренко С.В.¹, Іванов С.М.²

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД …………………

¹Львівський національний університет імені Івана Франка,

Міністерствo освіти і науки України,

кафедра обліку і аудиту,

79008, м. Львів, вул. Університетська, 1,

тел:……………….

е-mail: ……………….

² Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,

Міністерство аграрної політики

та продовольства України,

кафедра обліку і аудиту,

49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25,

тел.: ………………..

е-mail: ……………….

 

Анотація. Стаття спрямована на дослідження закордонного досвіду ………

Ключові слова: сталий розвиток…………..

 

PetrenkoS.V. ¹, IvanovS.M. ²

FOREIGN EXPERIENCE……………………

¹Ivan Franko National University of Lviv,

Ministry of Education and Science of Ukraine,

Department of Accounting and Audit,

Universytetska Str., 1, Lviv,

79000, Ukraine,

tel.:……………….

е-mail: ……………….

² Dnipropetrovsk state agrarian –economic University,

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine,

 Department of Accounting and Audit,

Voroshylova Str., 25, Dnipropetrovsk,

49600, Ukraine,

tel.:……………….

е-mail: ……………….

 

Annotation. The article is directed ……………………….

Keywords: sustainable development………………………….

 

Вступ. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого………….

Постановка завдання. Закордонний досвід проблематики сталого розвитку……………

Результати. Вважаючи себе лідером у розробці……………….

Таблиця 1

Запропонована програма перевірки розрахунків з покупцями сільськогосподарської продукції

Зміст процедури

Джерело

інформації

Прийоми перевірки

Примітки

1.

Наявність підтверджувальних документів на право одержання продукції покупцями

Договори, гарантійні листи, заявки

Інспектування, перевірка наявності документів

-

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура економічної діяльності…………………….

Висновки. На відміну від розвинутих країн світу…………………….

 

Бібліографічнийсписок

1. Дробноход М.І. та інші. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою: [Кол. Моногр.] / М. Дробноход, Ф.В. Вольвач, С.І. Іваненко. – К.: МАУП, 2000. – 76 c.

2. Мeй К. Iнфoрмaцiйнe cуcпiльcтвo: Cкeптичний пoгляд / М. Вoйцицькa (пeр.). – К. - 2004. – 220 c.

 

References

1. Drobnohod, Mykola, Volvach, Fedir, and Sergiy Ivanenko. Conceptual bases of formation of ecological thinking and abilities to build a harmonious relationship with nature. Kyiv: MAYP, 2000. Print.

2. May, Christopher. The Information  Society. A Sceptical View. Kyiv: К.І.С., 2004. Print.

 

Рецензенти:

Михасюк Р.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка, академік АН Вищої школи України;

Жмурко А.Є. – кандидат економічних наук, доцент Львівської державної фінансової академії.

 

Дані про авторів:

Петренко Сергій Васильвич – к.е.н., доцент Львівського……………. повна дом. адреса, адреса для листування, роб. і дом. телефони із зазначенням коду міста, факс, e-mail.

Іванов Степан Миколайович –д.е.н., професор Львівського………….. повна дом. адреса, адреса для листування, роб. і дом. телефони із зазначенням коду міста, факс, e-mail.

 


Вимоги до структури та оформлення

статей звітної наукової конференції студентів ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Тези статей подаються  в одному примірнику в паперовому (обсягом 2 повні сторінки) і електронному  вигляді (файл у редакторі Word-2003  шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал - 1  у форматі А 4, поля зверху, знизу та зліва – 2,5 см, справа – 1 см). На першій сторінці зверху посередині вказується назва секції, назва статті великими літерами, нижче  -  прізвище та ім’я автора, курс та підрозділ, де навчається автор, прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання. Завершує статтю список використаних джерел до 6-и пунктів. Разом із статтею подається відгук наукового керівника.

 

Приклад оформлення статті:

 

Секція  філософських, психологічних та релігієзнавчих наук

 

ТЛУМАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ЩАСТЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ Г.С. СКОВОРОДИ

 

Андрусів Любомир,

V курс, філософський факультет.

Науковий керівник – Возняк С.М.,

доктор філософських наук, професор.

 

Текст   статті  (2 сторінки)

 

1. Багалій Д. Український мандрівний філософ Г. Сковорода / Д. Багалій. – К., 1992.

2. Історія філософії України: Підручник. – К., 1994.

3. Куташ І. Категорія щастя у філософії Г. Сковороди / І. Куташ // Хроніка – 2000. – №37 – 38.

4. Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Д. Чижевський. – Харків, 2004.

5. Шинкарук В. Григорій Сковорода / В. Шинкарук, І. Іваньо. – К., 1973., Т.1.

 

Вимоги до структури та оформлення тез доповіді на науковій конференції

Оформлення тез доповіді має відповідати наступним вимогам:

1. Шрифт: TimesNewRoman 14 кегль, інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків сторінки.

2. Обсяг тез – 3–4 повні сторінки зі списком літератури.

3. Тези мають містити:

– УДК у верхньому лівому кутку;

– нижче посередині сторінки – назва доповіді;

– під назвою доповіді вказується повністю прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь і звання автора, посада та місце роботи. Також вказується електронна адреса для кожного автора;

– через один рядок – текст матеріалу.

4. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними.

5. Список літератури має бути оформлено згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу слід позначати у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

 

Приклад оформлення тез доповіді на науковій конференції:

Ініціали, прізвище автора

Ініціали, прізвище керівника, науковий ступінь /14 pt, Ж/

Навчальний заклад /14 pt/

 

НАЗВА ДОПОВІДІ /14 pt, Ж/

 

Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями, формулювання цілей, посилання на сучасні дослідження та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки  /14 pt/

Література: /14 pt/

 1. ..... /14 pt/

 

 

Додаток 8

ВІДГУК

на автореферат дисертаційної роботи Петрова Івана Івановича

 на тему “ Механізм управління інноваціями”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

 

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України вітчизняна практика управління інноваціями потребує нагального удосконалення. Це викликано рядом проблем, зокрема ....

Окрім цього, складні політичні процеси та обмеженість фінансових ресурсів вимагає переосмислення ролі …. У звʼязку з цим тема, якій присвячено дисертаційне дослідження Петрова І.І., є надзвичайно актуальною.

Зміст автореферату свідчить про те, що структура роботи є логічною і конструктивною, що дозволяє у повній мірі розкрити тему дисертаційного дослідження. Дисертант виявив вміння аналізувати статистичну та економічну інформацію, робити обґрунтовані висновки.

В авторефераті визначено сутність поняття управління інноваціями, охарактеризовано роль ...

Проте, робота не позбавлена дискусійних моментів. Так, виходячи зі змісту автореферату, незрозумілим є ототожнення автором на с. 11…

На с. 12 автореферату запропоновано результати діагностики ефективності управління інноваціями в Івано-Франківській області у 2012-2013 рр. На нашу думку, доцільно було конкретизувати механізм визначення рівня показників затрат, продукту, ефективності, якості.

Проте, дані зауваження не знижують у цілому високого рівня проведеного наукового дослідження.

Аналіз автореферату дозволяє стверджувати, що дисертаційна робота Петрова Івана Івановича на тему «Механізм управління інноваціями» є завершеним науковим дослідженням, відповідає вимогам МОН України.

 

Рецензент,

магістрант спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

економічного факультету

ДВНЗ «Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника»                                          В.В. Іванов