Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 

методичні рекомендації для підготовки
до комплексного екзамену з фаху

зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

І. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ФАХУ

 

Згідно з вимогами до державної атестації випускників вищих навчальних закладів, атестація випускників університету рівня підготовки "бакалавр" зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" здійснюється Державними екзаменаційними комісіями у формі комплексного кваліфікаційного завдання (державного екзамену) з фаху після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.

         Метою виконання екзаменаційного комплексного кваліфікаційного завдання є виявлення рівня підготовленості студентів по професійно-орієнтованих дисциплінах і оцінка рівня знань та умінь, які забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності, передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів галузі знань 07 "Управління і адміністрування" фахового спрямування "Фінанси, банківська справа та страхування" та оцінка вміння застосовувати професійні знання на практиці.

Державна екзаменаційна комісія перевіряє професійну  підготовку студентів, дає оцінку якості вирішення випускниками типових професійних задач, оцінює рівень знань та умінь, які забезпечують виконання типових завдань фахової діяльності передбачених кваліфікаційною характеристикою бакалаврів галузі знань 07 "Управління і адміністрування" фахового спрямування "Фінанси, банківська справа та страхування", вирішує питання про закінчення навчання, присвоєння кваліфікації "бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування", опрацьовує пропозиції щодо підвищення якості навчання.

Предметом державного екзамену є знання та вміння, набуті студентами при проходженні циклів теоретичної і практичної підготовки з дисциплін фахового спрямування. На державний екзамен бакалавра зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" виносяться завдання з наступних дисциплін фахової підготовки:

Фінанси.

Фінанси підприємств.

Банківська система.

Страхування.

Бюджетна система.

Податкова система.

Завданням складання державного екзамену є перевірка рівня опанування системи теоретичних знань і рівня оволодіння практичними навичками застосування знань та умінь, отриманих при вивченні дисциплін фахового спрямування, з метою перевірки здатності студентів до вирішення типових професійних задач діяльності, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Структура завдань державного екзамену. За структурою державний екзамен бакалавра зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" складається з наступних елементів, які входять до кожного з екзаменаційних білетів (усього складено 30 екзаменаційних білетів).

 • теоретичні питання; до кожного з екзаменаційних білетів входить 2 теоретичних питання; загальна кількість теоретичних питань у пакеті, що об’єднує теоретичні питання – 60 питань;
 • тести; до кожного з екзаменаційних білетів входить 20 тестових завдань; кожне тестове завдання сформульовано у вигляді запитання з 4-ма варіантами відповідей, один з варіантів відповідей є вірним; загальна кількість варіантів тестових завдань, які виносяться на державний екзамен – 300 тестових завдань;
 • ситуаційні завдання (задачі); до кожного з екзаменаційних білетів входить одна задача (ситуаційне завдання) комплексного характеру і змісту; загальна кількість варіантів ситуаційних завдань (задач) – 30 ситуаційних завдань.
2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ

2.1. Теоретичні питання

1. Cистема економічних нормативів діяльності банка.

2. Акциз, елементи акцизного податку. Порядок нарахування і сплати акцизного податку.

3. Бюджет як економічна і правова категорія. Функції бюджету.

4. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, методи покриття та шляхи подолання.

5. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями в процесі вартісного розподілу суспільного продукту.

6. Види цінних паперів їх характеристика.

7. Державний борг, механізм його формування.

8. Дефіцит (профіцит) державного бюджету.

9. Дія державних регуляторів фінансового ринку Інституції інфраструктури банківської системи та інфраструктури фондового (фінансового) ринку.

10. Доходи підприємства: види, особливості формування та особливості відображення у фінансовій звітності.

11. Економічна категорія “страхування”.

12. Економічна сутність доходів державного бюджету, їх класифікація і джерела формування.

13. Економічна сутність і особливості перестрахування.

14. Економічна сутність страхових відносин. Функції страхування.

15. Зміст, значення та складові фінансової політики.

16. Класифікація видів добровільного та обов’язкового страхування.

17. Класифікація видів страхування.

18. Класифікація основних внутрішніх і зовнішніх ризиків банківської діяльності.

19. Класифікація ризиків в разі страхування майна.

20. Класифікація страхових ризиків.

21. Кластеризація банків за походженням капіталу. Частка державних банків в чистих активах банківської системи та перспективи її зміни.

22. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

23. Мета, завдання та функції управління фінансами підприємства.

24. Методи і напрями комплексного фінансового аналізу підприємства.

25. Методи фінансового планування та структура фінансового плану підприємства.

26. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання та сфери діяльності.

27. Оборотні активи підприємств та оптимізація їх складу і розміру.

28. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб Особливості оподаткування фізичних осіб – СПД.

29. Організація податкової роботи, її основні елементи; облік юридичних та фізичних осіб платників податків. Облік нарахування і надходження податків до бюджету.

30. Основна місія Національного банку України. Основні функції Національного банку України.

31. Основні види кредитів фізичних осіб. Основні види корпоративних кредитів.

32. Основні засоби підприємства: аналіз стану, руху та ефективності використання.

33. Основні методи бюджетного планування.

34. Основні підходи для визначення класу боржника при кредитуванні фізичної особи.

35. Основні функції головних розпорядників бюджетних коштів.

36. Основні функції Національного банку України. Основні функції банків.

37. Особисте страхування, його призначення та особливості.

38. Особливості бюджетного процесу в місцевих бюджетах.

39. Податкова політика та податковий механізм. Принципи формування податкової політики. Податковий тягар: поняття, показники і методи вимірювання.

40. Податок на додану вартість, його основні елементи. Ставки ПДВ, пільги щодо оподаткування ПДВ. Порядок обчислення і сплати ПДВ.

41. Податок на прибуток підприємств, його елементи. Оподаткування операцій особливого виду.

42. Поняття податкової системи, принципи побудови, склад і структура податкової системи України.

43. Поняття про податки. Функції і принципи податків.

44. Порядок ведення готівкових розрахунків та касових операцій на підприємствах.

45. Порядок визначення податкових зобов’язань при застосуванні єдиного податку, консолідованого податку на прибуток, при нарахуванні дивідендів.

46. Порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємства (прибутків, збитків).

47. Поточні норми обов’язкових резервів банку станом. Форми збереження обов’язкових резервів банку.

48. Принципи і правові засади кредитних відносин між підприємствами і банківськими установами.

49. Причини і ознаки фінансової кризи на підприємстві.

50. Рентабельність: економічний зміст та динаміка на підприємствах.

51. Складові зведених бюджетів: області, району, міста з районним поділом.

52. Собівартість продукції – порядок визначення та фактори, що її обумовлюють.

53. Структура Державної фіскальної служби України, її основні завдання, функції та повноваження.

54. Структура страхового ринку та його основні складові.

55. Сутність єдиного казначейського рахунку.

56. Сутність мита, його види. Порядок обчислення і сплати мита.

57. Сутність поточного бюджету та бюджету розвитку.

58. Сутність, особливості та завдання актуарних розрахунків.

59. Суть податку з доходів фізичних осіб, суб’єкти і об’єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок нарахування і сплати. Особливості оподаткування різних категорій громадян.

60. Сучасні форми безготівкових розрахунків на підприємстві: порівняльна характеристика та перспективи розвитку.

61. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам.

62. Фінанси як об’єктивна економічна категорія.

63. Фінансова система України, її структура.

64. Фінансовий механізм, його сутність і роль у реалізації фінансової політики.

65. Фінансові джерела санації (фінансового оздоровлення) підприємства.

66. Фінансові ресурси підприємств, їх класифікація.

67. Франшиза, її призначення та види.

68. Характеристика видатків державного бюджету.

69. Характеристика основних ризиків банківської діяльності. Карта управління ризиками.

70. Характеристика першого читання проекту бюджету та Процедура другого читання проекту бюджету.

2.2. Тестові завдання

Тестові завдання мають форму питань з чотирма наведеними варіантами відповідей, з яких належить обрати один варіант відповіді, як вірний.

Базові варіанти постановки питань у тестових завданнях є наступними (наведений перелік не є вичерпним):

 

1. Акумуляція заощаджень домогосподарств та юридичних осіб є функцією...

2. Акціонерна страхова компанія, що обслуговує корпоративні страхові інтереси їх засновників, а також суб’єктів, що самостійно господарюють, і які належать до структури багатопрофільних концернів або значних фінансово-промислових груп. Поширені на страховому ринку України – це...

3. Акціонерні товариства, товариства з додатковою відповідальністю, товариства з повною відповідальністю, командитні товариства та товариства взаємного страхування – це класифікація страховиків...

4. Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до...

5. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за користування радіочастотними ресурсами дорівнює...

6. Базою оподаткування для обчислення ПДВ, що включається в ціну реалізації продукції (послуг) є:...

7. Базою оподаткування митом товарів, що переміщуються через митний кордон України є...

8. Базою оподаткування податком на нерухоме майно є ...

9. Банківський нагляд за кредитними установами є функцією...

10. Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього самого періоду або у майбутньому, – це...

11. Бюджет впливає на ефективність господарювання підприємств і організацій, використовуючи такі бюджетні важелі...

12. Бюджети місцевого самоврядування – це...

13. Бюджетна класифікація включає наступні розділи:...

14. Бюджетна резолюція – це...

15. Бюджетна система – це...

16. Бюджетне асигнування – це...

17. Бюджетне призначення – це...

18. Бюджетний запит – це...

19. Бюджетний період – це...

20. Бюджетний процес – це...

21. Бюджетний процес за структурою поділяється...

22. Бюджетний устрій – це...

23. Бюджетний устрій України грунтується на принципах:...

24. Бюджетним кодексом України встановлено, що...

25. Бюджетні асигнування можуть бути призупинені...

26. В основу бюджетної системи можуть бути покладені такі принципи...

27. В України для покриття бюджетного дефіциту заборонено використання...

28. В Україні діє обмеження бюджетного дефіциту на рівні...

29. В якому розділі банківського балансу обліковуються витрати на утримання власних основних засобiв i нематерiальних активiв...

30. В якому розділі банківського балансу обліковуються відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам...

31. В якому розділі банківського балансу обліковуються відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід...

32. В якому розділі банківського балансу обліковуються внески до статутного фонду...

33. В якому розділі банківського балансу обліковуються єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування...

34. В якому розділі банківського балансу обліковуються комісійні доходи операціями з клієнтами...

35. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти дебіторської заборгованості...

36. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти портфеля цінних паперів до продажу...

37. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти портфеля цінних паперів до погашення...

38. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти портфеля цінних паперів до погашення...

39. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти в кредитному портфелі юридичних осіб...

40. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти в кредитному портфелі фізичних осіб...

41. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти ЛОРО рахунків інших банків...

42. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти на кореспондентському рахунку в НБУ ...

43. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти на кореспондентському рахунку в інших банках...

44. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти поточних рахунків фізичних осіб...

45. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти поточного фінансового результату...

46. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти строкових рахунків фізичних осіб...

47. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти строкових рахунків юридичних осіб...

48. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти субординованого боргу...

49. В якому розділі банківського балансу обліковуються кошти фінансового результату попередніх років...

50. В якому розділі банківського балансу обліковуються основна і додаткова заробітна плата...

51. В якому розділі банківського балансу обліковуються податок на прибуток...

52. В якому розділі банківського балансу обліковуються процентнi витрати за коштами, що отриманi вiд iнших банкiв...

53. В якому розділі банківського балансу обліковуються процентнi доходи за коштами, що розмiщенi в iнших банках...

54. В якому розділі банківського балансу обліковуються процентнi доходи за кредитами, що наданi суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю...

55. В якому розділі банківського балансу обліковуються процентні витрати за цінними паперами власного боргу...

56. В якому розділі банківського балансу обліковуються процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід...

57. В якому розділі банківського балансу обліковуються процентні доходи за операціями з цінними паперами ...

58. В якому році була створена Державна податкова служба України...

59. В якому році була створена Державна фінансова інспекція України...

60. В якому році була створена Рахункова палата України...

61. В якому році було створено Державна казначейська служба України...

62. Валовий прибуток визначається, як...

63. Валюта – це...

64. Валютна інтервенція – це...

65. Валютне регулювання економіки є функцією...

66. Великі, середні, малі, незначні та звичайні ризики – це класифікація ризиків...

67. Величина статутного капіталу підприємства свідчить про:...

68. Виграші у державні грошові лотереї...

69. Вид або підгалузь особистого страхування, в якій об’єктом страхових відносин можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з дожиттям застрахованого до певного віку або строку, а також настання інших подій у житті застрахованого – це...

70. Визначення страхування, як виду цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій, це ...

71. Виділяють наступні види фінансових операцій:...

72. Визначена договором страхування частина збитків, яка в разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком – це...

73. Виробничі витрати страховика, пов’язані із залученням нових страхувальників, укладанням нових страхових договорів – це...

74. Витрати на проведення ремонту, реконструкцію, модернізацію та інших видів поліпшення основних засобів, включаються до амортизації, якщо...

75. Витрати, пов’язані із ліквідацією збитку, спричиненого страховим випадком. До них відносяться витрати на оплату праці ліквідаторам, судові витрати, поштово-телеграфні витрати тощо – це...

76. Витрати, пов’язані із обслуговуванням товарно-грошового обігу страхової компанії. Витрати на виготовлення бланків, квитанцій, облікових регістрів – це...

77. Витрати, що пов’язані із організацією, створенням страхової компанії. Відносяться до фінансових ресурсів страховика, є інвестиціями – це...

78. Витрати, які поділяються на загальні витрати управління та витрати щодо управління майном. Ці витрати пропорційні зібраним страховим внескам. Це...

79. Від імені Верховної Ради України функції зовнішнього контролю за виконанням бюджету здійснює...

80. Від сплати мита звільняються повністю...

81. Від сплати мита звільняються частково...

82. Від’ємне значення спреду це ...

83. Від’ємне значення фінансового результату це ...

84. Відносно однаковий рівень прямого і непрямого оподаткування, що передбачає диверсифікацію структури податкових находжень – це ознака:...

85. Відповідальне зберігання цінностей є функцією...

86. Відповідно до Бюджетної класифікації України державний борг класифікується...

87. Відповідно до правового оформлення державні позики поділяють на...

88. Відповідно до форм страхування виділяють...

89. Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва...

90. Всі надходження на користь страховика, пов’язані з проведенням страхування і перестрахування – це...

91. Галузь особистого страхування, яка об’єднує всі види страхування, пов’язані з відшкодуванням витрат страхувальника у зв’язкуіз захворюванням; наданням медичних послуг; необхідністю лікування – це...

92. Галузь страхування, де об’єктами є майнові інтереси страхувальника, пов’язані із володінням, користуванням та розпорядженням майном – це...

93. Галузь страхування, де об’єктом виступає відповідальність перед третіми особами, яким може бути спричинено збиток (шкода) внаслідок яких-небудь дій або бездіяльності страхувальника – це...

94. Головна мета фінансового менеджменту полягає у:...

95. Головне призначення державного бюджету...

96. Гранична величина дефіциту бюджету по відношенню до ВВП, що прийнята в країнах ЄС, дорівнює...

97. Граничний розмір доходу, який дає право на ПСП, розраховується виходячи з...

98. Граничні обсяги внутрішнього і зовнішнього державного боргу встановлює:...

99. Грошовий ринок поділяється на:...

100. Грошово-кредитне регулювання економіки є функцією...

101. Датою виникнення податкового зобов’язання є...

102. Державний бюджет розглядається та затверджується...

103. Державний бюджет складається з фондів...

104. Державний бюджет стає дефіцитним, якщо...

105. Державний кредит – це...

106. Дефіцит бюджету фінансується за рахунок...

107. Діяльність страховика чи страхових посередників із залучення клієнтів для укладання нових договорів страхування – це...

108. Для підприємців-юридичних осіб застосовуються наступні ставки єдиного податку...

109. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету...

110. До боргових цінних паперів відносяться:...

111. До бюджетної системи України належать...

112. До грошових витрат домогосподарств належать...

113. До категорій цільових фондів грошових коштів належать:...

114. До класичних принципів оподаткування відносять...

115. До місцевих податків належать:...

116. До неподаткових надходжень не можливо віднести:...

117. До непрямих податків належить...

118. До пайових цінних паперів відносяться:...

119. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які...

120. До податкової знижки включаються...

121. До прямих податків не належать...

122. До системоутворюючих фінансових категорій належать:...

123. До складу грошових доходів домогосподарств входять...

124. До специфічних ознак страхування не відноситься...

125. До сукупних доходів домогосподарств належать...

126. До фінансових інвестицій, що враховуються у балансі підприємства за методом участі в капіталі, належать:...

127. До функцій фінансового менеджменту як керованої підсистеми належить:...

128. До функцій фінансового менеджменту як керуючої підсистеми належить:...

129. До якого розділу банківського балансу відносяться кошти на кореспондентському рахунку в НБУ...

130. До якої групи податків відноситься екологічний податок...

131. Документ, за яким оформляється передача страхувальником страховику, що виплатив страхове відшкодування, прав на стягнення збитку з третіх (винних) осіб – це...

132. Домогосподарство – це...

133. Доходи страховика, пов’язані з інвестуванням і розміщенням тимчасово вільних коштів (як власних, так і коштів страхових резервів) – це...

134. Доходи страховика, які часом з’являються у страховика у процесі його звичайної господарської діяльності і надзвичайних подій – це...

135. Екологічне страхування, страхування кредитних ризиків, біржових операцій, професійної відповідальності – це...

136. Екологічний податок сплачується до органів державної податкової служби протягом...

137. Емісія гривні і забезпечення її обігу гривні є функцією...

138. Євроконтинентальна модель побудови систем оподаткування країн світу передбачає:...

139. Життя та здоров’я громадян, тобто майнові інтереси страхувальників (застрахованих осіб), які пов’язані з витратами на одержання медичної допомоги – це...

140. Надати визначення акцизного податку...

141. За внутрішньою будовою фінансова система – це...

142. За допомогою фіскальної функції податків держава...

143. За економічним змістом податки – це...

144. За методами надходжень доходи бюджету розподілені на...

145. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з...

146. За організаційною структурою фінансова система – це...

147. За правом емісії державні позики – це ті, що емітуються...

148. За причинами виникнення бюджетний дефіцит поділяють на...

149. За способом зарахування доходи Державного бюджету поділяються на:...

150. За спрямуванням коштів бюджетний дефіцит поділяють на...

151. За спрямуванням коштів дефіцитного фінансування розрізняють...

152. За терміном погашення державні позики поділяються на...

153. За умови наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування, база оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обчислюється...

154. За формою прояву бюджетний дефіцит поділяють на...

155. За якими ознаками дається характеристика бюджетному дефіциту...

156. За яких умов в Україні може бути затверджено державний бюджет з профіцитом...

157. Забезпечення громадянам в разі настання страхового випадку одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів, а також фінансування профілактичних медичних заходів – це...

158. Забезпечення незмінності податків і зборів і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року – це...

159. Забезпечення платіжного механізму є функцією...

160. Забезпечення поточної ліквідності та платоспроможності підприємства є основною метою:...

161. Закон України "Про Державний бюджет України" має бути прийнятий до...

162. Законодавчо встановлений розмір податку на одиницю оподаткування – це...

163. Залежно від забезпеченості державні позики поділяються на...

164. Залежно від об’єкту страхування виділяють...

165. Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного та місцевого бюджетів здійснюються відповідно до...

166. Зберігання резервів кредитних установ, організація безготівкових розрахунків є функцією...

167. Зведений бюджет використовується для...

168. Здійснення страхових виплат в разі настання страхового випадку – це...

169. Здійснюється з метою зменшення ризику й отримання більшого прибутку завдяки одночасному розвитку кількох, не пов’язаних один з одним видів страхування – це...

170. Зміни до державного бюджету, який набув чинності вносяться...

171. Знецінення курсу національної валюти у формі зниження її курсу (ціни) відносно іноземних валют, міжнародних розрахункових грошових одиниць називається:...

172. Індивідуальне страхування та колективне страхування – це класифікація добровільного особистого страхування...

173. Індивідуальні та універсальні ризики – це класифікація ризиків...

174. Існують наступні види бірж:...

175. Коефіцієнт вирівнювання застосовується під час...

176. Коефіцієнт довгострокової заборгованості визначається, як:...

177. Коли потрібно платникам рентної плати за користування радіочастотними ресурсами, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України сплачувати відповідний збір...

178. Коли починається бюджетний рік в Україні? ...

179. Коли починається бюджетний рік у США? ...

180. Компенсаційне мито встановлюється відповідно до...

181. Комплекс заходів, що мають на меті формування та постійне вдосконалення діяльності страховика завдяки розробці конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для конкретної категорії споживачів, а також впровадження раціональних форм реалізації цих продуктів, збору та аналізу інформації щодо ефективності діяльності страховика, це...

182. Комплексна діагностика ризиків за допомогою різних методів емпіричного, статистичного, спостереження, документального обліку та ін. він дозволяє визначити потенційний вплив ризику на об’єкт страхування, а також теоретична ймовірність того, що небезпека реалізується – це...

183. Короткострокове (менше 1 року); середньострокове (1-5 років); довгострокове (6-15 років) – це класифікація добровільного особистого страхування за наступною ознакою...

184. Кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній основі, називаються...

185. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум, називаються...

186. Кошторисне фінансування – це...

187. Кредитно – розрахункове обслуговування Уряду є функцією...

188. Кредитування банківських установ (рефінансування) є функцією...

189. Критерієм розподілу фінансово-майнових ресурсів на оборотні і необоротні активи слугує:...

190. Крос-курс – це...

191. Латиноамериканська модель побудови систем оподаткування характеризується:...

192. Матеріальною основою фінансового менеджменту є:...

193. Метод перестрахування, який надає можливість компанії-цеденту передавати чи залишати в себе ризики або їх частину. Перестраховик згідно з таким методом перестрахування зобов’язаний прийняти обумовлені договором ризики. Це...

194. Метод перестрахування, який характеризується повною свободою сторін договору перестрахування. Перестрахувальник має право передавати ризики або лишати їх на власній відповідальності, а перестраховик має право прийняти ризики чи відмовитися від них. При такому перестрахуванні кожний ризик передається окремо, забезпечується можливість індивідуальної оцінки ризику. Це...

195. Методами покриття бюджетного дефіциту є...

196. Метою страхування є:...

197. Механізм секвестру бюджету означає:...

198. Мито нараховують...

199. Мито сплачується...

200. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення називається...

201. Міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує, називається...

202. Міжбюджетні трансферти – це кошти, що передаються...

203. Міжнародна фінансова політика – це...

204. Міжнародний валютний ринок –....

205. Міжнародний кредит – це...

206. Міжнародний ринок цінних паперів – це...

207. Міжнародний фінансовий ринок – це...

208. Міністерство фінансів України подає проект Державного бюджету України на розгляд Кабінету Міністрів України...

209. Місцеві бюджети затверджуються...

210. Місцеві, регіональні, національні, транснаціональні (міжнародні) – це класифікація страховиків...

211. Модель побудови системи оподаткування, що орієнтована на оподаткування прямими податками, з покладанням основного податкового навантаження на фізичних осіб, а непряме оподаткування відіграє незначну роль – це...

212. Мораторій на вимоги кредиторів при провадженні справи про банкрутство означає...

213. На практиці економічна категорія страхового захисту матеріально втілюється через...

214. На скільки груп згідно чинного законодавства поділяють платників єдиного податку...

215. На спрощену систему оподаткування не мають право переходити наступні суб’єкти підприємницької діяльності...

216. Надання кредитних коштів клієнтам (юридичним та фізичним особам) є функцією...

217. Надання посередницьких послуг по обігу цінних паперів в країні є функцією...

218. Надходження коштів від інвестиційної діяльності забезпечується за рахунок:...

219. Надходження коштів від основної діяльності забезпечується за рахунок:...

220. Надходження коштів від фінансової діяльності забезпечується за рахунок:...

221. Назвіть один із видів бюджетних трансфертів...

222. Назвіть функції, які виконують податки...

223. Найбільш інфляційним методом покриття бюджетного дефіциту є...

224. Наявність бюджетного дефіциту означає, що...

225. Не виплачувати страхову суму згідно чинного законодавства – це...

226. Не є об’єктом оподаткування ПДВ...

227. Не є платниками рентної плати за користування радіочастотними ресурсами...

228. Не можуть бути платниками єдиного податку...

229. Некомерційні компанії, діяльність яких ґрунтується на субсидуванні. Вони спеціалізуються на страхуванні від безробіття, страхуванні компенсацій робітникам і службовцям, а також на страхуванні непрофесійної працездатності. Звільнені від сплати державних, федеральних і місцевих податків. В Україні цієї категорії страховиків немає це...

230. Неподаткові платежі – це...

231. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) розраховується як...

232. Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1) розраховується як...

233. Об`єктами фінансових відносин є:...

234. Об’єкт оподаткування – це...

235. Об’єктами оподаткування митом є ...

236. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:...

237. Об’єктом оподаткування не є...

238. Об’єктом оподаткування податку на прибуток є...

239. Об’єктом оподаткування рентної плати за користування радіочастотними ресурсами є...

240. Об’єктом оподаткування рентної плати за спеціальне використання води без її вилучення з водних об’єктів для потреб гідроенергетики є...

241. Оберіть варіант, у якому всі доходи включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу...

242. Оберіть з наведених тверджень правильне...

243. Облігація з премією – це...

244. Облік платників податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюється...

245. Обов»язкові резерви є інструмент монетарної політики для управління грошово-кредитним ринком, який накладає на банки зобов’язання...

246. Обов»язкові резерви є інструмент монетарної політики для управління грошово-кредитним ринком, і визначаються регулятором...

247. Обов»язкові резерви розраховуються банком від обсягу...

248. Обслуговування, зберігання та проведення операцій з золотовалютними резервами є функцією...

249. Одержання обумовлених договором страхових виплат (грошових сум) – це...

250. Одиниця виміру бази оподаткування – це...

251. Ознаки класифікації страхування...

252. Операції з передачі майна у фінансову оренду при визначенні податкових зобов’язань зі сплати ПДВ...

253. Основна ставка податку на прибуток становить...

254. Основними джерелами погашення державних позик виступають...

255. Основними методами при складанні проекту бюджету є...

256. Основними суб’єктами фінансового ринку є...

257. Основні засоби, що є об’єктом лізингу (фінансової оренди) обліковуються...

258. Основні напрями бюджетної політики розробляє...

259. Основні принципи бюджетного процесу визначаються:...

260. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України мають бути розроблені до...

261. Особа, вказана в договорі страхування, життя і здоров’я якої є об’єктом страхового захисту – це...

262. Особи зобов’язані зареєструватися як платник ПДВ, якщо загальна сума від здійснених операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує...

263. Особлива форма організації страхового фонду на основі централізації коштів за допомогою пайової участі його учасників. Учасник товариства взаємного страхування одночасно виступає як страховик і страхувальник. Їх створення притаманне об’єднанням фізичних осіб, а також об’єднанням дрібних і середніх власників (домовласників, власників готелів) –це...

264. Перед Верховною Радою України про виконання бюджету звітує...

265. Перестрахування, що передбачає обов’язкове віддавання перестрахувальником раніше узгодженої частини ризику за всіма покриттями. Перестраховик також обов’язково має приймати ці частини ризиків згідно з умовами договору. Дає змогу збільшити обсяги страхових операцій, збирає більшу частину перестраховувальної премії у професіональних перестраховиків світу. Це...

266. Першими представниками систематизованої фінансової науки були вчені-камералісти:...

267. Письмова угодою між страховиком та страхувальником, за якою страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату або відшкодувати збиток у межах страхової суми страхувальникові чи іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови – це...

268. Під бюджетною системою розуміють сукупність:...

269. Пільга зі сплати податку на нерухоме майно для власника квартири полягає у зменшенні бази оподаткування на...

270. Платне, спрямоване на певну категорію потенційних споживачів повідомлення, що здійснюється через засоби масової інформації чи будь-яким іншим способом публічного звертання й агітує на користь певного товару – це...

271. Платниками мита є...

272. Платниками рентної плати за користування радіочастотними ресурсами...

273. Платники єдиного податку, які обрали ставку податку у розмірі 2%, не звільняються від сплати...

274. Платником єдиного податку з юридичних осіб є...

275. Платником податку на прибуток з числа резидентів не є...

276. Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, Законом "Про Державний бюджет України" або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження і дає змогу надавати бюджетні асигнування, – це...

277. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою у процесі виконання бюджету, – це...

278. Податки – це...

279. Податкова декларація подається органів державної податкової служби...

280. Податкова система являє собою:...

281. Податкова ставка – це...

282. Податковий кодекс визначає наступні ставки акцизного податку...

283. Податковий кодекс України визначає...

284. Податковий кредит – це...

285. Податковий кредит з ПДВ може бути відображений без податкової накладної у випадках, якщо...

286. Податковий період дорівнює...

287. Податковим кодексом України встановлено такі види податків...

288. Податок на додану вартість – це...

289. Податок на додану вартість на товари, ввезені в режимі імпорту нараховується за ставкою:...

290. Податок на майно відноситься до...

291. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету...

292. Показник оборотності сукупного капіталу розраховується, як...

293. Показник, що характеризує відношення податкових надходжень до бази оподаткування і відображує усереднений фактичний рівень оподаткування, що є репрезентативним для сукупності об’єктів та суб’єктів оподаткування – це...

294. Політичні, екологічні, транспортні і технічні ризики – це класифікація ризиків...

295. Поручительство третьої особи за векселем – це...

296. Порядок подання податкової звітності та сплати податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення здійснюється...

297. Посередники страхового ринку України поділяються на такі види...

298. Право страховика звернутися до інших страховиків, які за проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим самим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити витрати з відшкодування збитків – це...

299. Правовідносини, згідно з якими одна сторона (страхувальник) зобов'язується сплатити встановлений законом або договором страховий внесок (страхову премію), а інша сторона (страховик) зобов'язується в разі настання передбачуваної договором страхування події (страхового випадку) при майновому страхуванні і страхуванні відповідальності відшкодувати страхувальникові або іншій особі, на користь якої укладено договір страхування, завдані збитки в межах обумовленої - страхової суми, а в разі особистого страхування - виплатити відповідну грошову (страхову) суму – це...

300. Предметом фінансового менеджменту є...

301. При визначенні бази оподаткування акцизним податком перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на дату...

302. Прибуток від страхової діяльності страховика, що здійснює страхування життя, оподатковується за ставкою...

303. Приватні і державні (публічні) – це класифікація страховиків...

304. Привілейовані акції можуть бути емітовані акціонерним товариством в таких межах...

305. Придбання підприємством облігацій інших емітентів відображується в балансі...

306. Призначене для захисту матеріальних інтересів громадян, зокрема для стабілізації рівня їх життя. Це...

307. Призначений для покриття платежів страхування у разі закінчення строку страхування. Під час дії договору страхування його розмір змінюється. Це...

308. Принцип нейтральності оподаткування полягає у...

309. Природні (об’єктивні) і антропогенні (суб’єктивні) ризики – це класифікація ризиків...

310. Проведення політики "позикових фінансів" означає...

311. Прожитковий мінімум – це...

312. Профіцит бюджету спрямовується виключно на...

313. Процедура, призначена для часткового або повного усунення ризиків при оптимальному співвідношенні різних способівусунення ризику, зменшення, локалізації або поділу. Ризик можна контролювати ще до самої події – це...

314. Процес передавання застрахованого ризику в перестрахування – це...

315. Процес подальшого передання раніше прийнятих у перестрахування ризиків іншим перестраховикам – це...

316. Публічно-правова форма організації страхового фонду державою – це...

317. Реалізація фіскальної функції податків пов’язана з...

318. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту...

319. Рентної плати за спеціальне використання водних ресурсів не справляється...

320. Ризиковий вид страхування, метою якого є страховий захист громадян на випадок втрати здоров’я або смерті внаслідок нещасного випадку – це...

321. Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування...

322. Рішення про зміну облікової ставки НБУ приймають за процедурою ...

323. Рішення про норм обов’язкового резервування приймають за процедурою ...

324. Рішення про проведення операцій на валютному ринку інтервенцій (купівля – продаж іноземної валюти) приймають за процедурою ...

325. Рішення про проведення операцій на відкритому ринку такі, як купівля – продаж ОВДП або Депозитні сертифікати НБУ приймають за процедурою ...

326. Розмежування видатків між бюджетами закріплено...

327. Розмежування приватної, публічної та комбінованої власності – це структура страхового ринку...

328. Розподіл на національний, регіональний та міжнародний страхові ринки – це структура страхового ринку:...

329. Розподіл на ринок страхування життя і ринок загальних видів страхування – це структура страхового ринку...

330. Розрахунки рентної плати подаються платниками збору за користування радіочастотними ресурсами органам державної податкової служби у строки:...

331. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ може бути отримано платником ПДВ...

332. Своєчасне внесення страхових внесків – це...

333. Секвестр – це...

334. Система відносин, що охоплюють, по-перше, утворення за рахунок внесків фізичних та юридичних осіб спеціального фонду коштів, по-друге, його використання для відшкодування майнових збитків внаслідок стихійних лих та інших випадкових явищ, а також для надання громадянам допомоги при настанні різних ситуацій в їх житті. Це визначення страхування...

335. Система освіти і принципи державної політики у галузі освіти визначені...

336. Систематичне виявлення джерел ризику, визначення факторів ризику, їхньої класифікації та попередньої оцінки значущості кожного з цих факторів – це...

337. Скільки існує стадій становлення і розвитку фінансової науки:...

338. Спеціалізовані, універсальні, перестрахувальні – це класифікація страховиківВеликі, середні, малі страхові компанії – це класифікація страховиків...

339. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це...

340. Ставка податку характеризується як...

341. Ставка податку на нерухоме майно встановлюється у відсотках до...

342. Ставки екологічного податку встановлюються...

343. Ставки мита для конкретного імпортного товару встановлюються...

344. Ставки оподаткування вважають пропорційними, якщо:...

345. Сторона, що бере на себе непрямий ризик – це...

346. Сторона, що передає непрямий ризик – це...

347. Страхова компанія, яка належить декільком власникам – приватним особам. В Україні така форма існує у вигляді акціонерних страхових компаній закритого типу, повних, командитних чи товариств із додатковою відповідальністю, причому кількість засновників (акціонерів) такої компанії повинна бути не менше трьох осіб – це...

348. Страховий ринок – це...

349. Страховик (перестраховик), котрий ризик приймає – це...

350. Страховик (перестраховик), що віддає ризик – це...

351. Страховики, страхувальники, застраховані особи та медичні установи – це...

352. Страхові агенти або брокери, через яких укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій, це...

353. Страхувальниками виступають батьки або інші родичі дитини, а застрахованою – дитина до досягнення нею віку від 16 років. Це...

354. Страхування за формою проведення поділяється на:...

355. Страхування життя, страхування вагітних жінок, страхування дітей – це...

356. Страхування життя; страхування здоров’я – це класифікація добровільного особистого страхування...

357. Страхування з виплатою одночасної премії; страхування з довічною виплатою премії; страхування зі щомісячною виплатою премії – це класифікація добровільного особистого страхування:...

358. Страхування з одночасною виплатою страхової суми; із виплатою страхової суми у формі ренти – це класифікація добровільного особистого страхування...

359. Страхування на випадок дожиття до певного віку або смерті; страхування на випадок інвалідності або недієздатності; страхування медичних витрат – це класифікація добровільного особистого страхування...

360. Страхування недоотримання прибутку, переривів у виробництві – це...

361. Страхування одним страховиком на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов’язків перед страхувальниками в іншого страховика резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований – це...

362. Страхування тварин, урожаю, наземного транспорту – це...

363. Страхування, в якому передбачається страхове покриття кількох несумісних ризиків – це...

364. Страхування, при якому два та більше страховиків беруть участь визначеними частками у страхуванні одного й того самого ризику, видаючи спільні та окремі поліси, кожний на страхову суму у своїй частці, – це...

365. Структура бюджетної системи України визначається...

366. Суб`єктами фінансових відносин є:...

367. Суб’єкт малого підприємництва – юридична особа, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зобов’язана вести...

368. Суб’єкт податку – це...

369. Суб’єктами оподаткування є...

370. Суб’єктами фінансів підприємств є:...

371. Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи – сплачують єдиний податок...

372. Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування, за відвантажену продукцію мають право використовувати наступні способи розрахунків...

373. Суб’єкти підприємницької діяльності, які перейшли на спрощену систему обліку та звітності, не можуть здійснювати...

374. Суб’єкти підприємницької діяльності, які сплачують єдиний податок, при визначенні об’єкта оподаткування враховують наступні види надходжень...

375. Сукупні витрати домогосподарств включають...

376. Сукупність аналітичних, організаційних та фінансових заходів, що мають комплексний послідовний характер, спрямовані на зменшення або запобігання негативним наслідкам настання ризиків – це...

377. Сукупність юридичних норм, що визначають види податків у державі, порядок їх утримання, пов’язаний з виникненням, функціонуванням, зміною та припиненням податкових відносин, це...

378. Сума податку на нерухоме майно, яке знаходиться у власності фізичних осіб обчислюється...

379. Сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених законом, – це...

380. Сутність контрольної функції фінансів полягає у:...

381. Сутність принципу самостійності бюджетів полягає у тому, що...

382. Сутність розподільчої функції охоплює:...

383. Тарифна ставка страховика. Складається з достатнього внеску та надбавок на покриття витрат, пов'язаних із проведенням попереджувальних заходів, реклами, витрат на покриття збиткових видів страхування тощо. Це...

384. Точка беззбитковості визначається, як:...

385. У бюджетній резолюції визначаються...

386. У випадку незатвердження проекту державного бюджету на наступний рік до 30 грудня поточного року...

387. У випадку оголошення підприємства банкрутом до вимог, що задовольняються в останню чергу, належать:...

388. У наявній бюджетній класифікації передбачена класифікація видатків...

389. У разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби...

390. У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний...

391. У розрахунках з бюджетом за податковим зобов’язаннями можуть використовуватись:...

392. У який термін зобов’язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію платники податку – резиденти, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон...

393. У який термін органи ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на виробництво підакцизних товарів (продукції) та / або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зобов’язані надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб’єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії ...

394. У яких формах здійснюється державне регулювання страхової діяльності в Україні...

395. У яких формах підприємств можуть створюватися страховики в Україні...

396. У якій формі, отримані доходи, враховуються при визначенні бази оподаткування ПДФО...

397. У якому документ вказується розмір видатків на обслуговування державного боргу:...

398. У якому з наведених варіантів відповідей вказані всі операції з підакцизними товарами, які звільнені від оподаткування ...

399. У якому з наведених варіантів вірно вказані підприємства, які звільняються від оподаткування податком на прибуток ...

400. У якому з наведених варіантів вказана особа, яка згідно Податкового кодексу не є платниками акцизного податку ...

401. У якому з наведених варіантів вказано операцію, яка звільнена від оподаткування ПДВ...

402. У якому з наведених нижче випадків податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає ...

403. Укладення договорів страхування відносно дітей віком від дня народження і до 18 років на момент закінчення дії договору страхування. Страхувальниками виступають батьки та інші родичі дитини – це...

404. Укладення договору страхування життя з фізичними особами у віці від 20 до 70 років – це...

405. Умовним трансфертом в Україні є...

406. Управління грошовими коштами клієнтів та акціонерів банку є функцією...

407. Уступка підприємством банку права вимоги платежів від покупців продукції за товарно-грошовими розрахунками, не забезпеченими векселями – це...

408. Учасниками бюджетного процесу є...

409. Фінанси – це...

410. Фінанси домогосподарств – це...

411. Фінанси домогосподарств за складом груп, у яких формуються фінансові потоки, поділяються на...

412. Фінанси підприємств – це...

413. Фінанси підприємств, як економічна категорія, проявляють свою сутність через наступні функції:...

414. Фінансова стратегія – це...

415. Фінансова тактика – це...

416. Фінансова установа, яка одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності, – це...

417. Фінансове законодавство – це...

418. Фінансове планування – це...

419. Фінансове право – це...

420. Фінансовий контроль – це...

421. Фінансовий кредит – це...

422. Фінансовий менеджмент – це...

423. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості – це відношення...

424. Фінансовий ринок поділяється на:...

425. Фінансові інвестиції – це вкладення коштів з метою отримання прибутку:...

426. Фінансові ресурси – це...

427. Фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності, це...

428. Фондова біржа виконує основні наступні функції...

429. Форма захисту від ризиків, які загрожують життю людини, його працездатності та здоров’ю – це...

430. Форми податкових декларацій (розрахунків) з місцевих податків та зборів затверджує...

431. Функції внутрішнього контролю за виконанням державного бюджету здійснює...

432. Функціональна класифікація означає склад видатків за:...

433. Функціонування страхового ринку пов’язане з наступними показниками:...

434. Функція контролю за проходженням бюджетних коштів у Національному банку та інших банківських установах закріплена за...

435. Функція страхування, що полягає у фінансуванні заходів для запобігання страхової події або мінімізації збитків, відповідно до умов договору страхування контрольна виражає властивість страхування до строго цільового використання коштів – це...

436. Функція страхування, яка полягає у забезпеченні поліпшення стану грошового обігу, підвищенні купівельної спроможності національної валюти, збільшення інвестиційних можливостей країни – це...

437. Функція страхування, яка полягає у накопиченні коштів страхувальника його внесками і, у випадку відсутності страхових подій за час дії договору, поверненні заощаджу вальних коштів страхувальнику – це...

438. Функція страхування, яка полягає у передаванні страховику за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним законодавством або договором страхування створення і полягає у накопиченні страховиком певного капіталу, використання достатнього для забезпечення покриття збитків, що страхових резервів виникли у страхувальника внаслідок стихійного лиха, (фондів) нещасного випадку або спричинених іншою страховою подією – це...

439. Функціями фінансів є...

440. Хто відповідає за касове виконання бюджету:...

441. Хто з названих авторів опублікував працю «Шість книг про республіку»:...

442. Хто з представників дотеоретичної економічної системи виділив з економічних наук фінанси:...

443. Хто з українських вчених-економістів є автором «Теорії кредиту» (1852 р.):...

444. Хто з числа українських вчених-фінансистів відомий як громадський діяч, який обіймав посаду міністра фінансів царської Росії:...

445. Хто із визначних українських вчених економістів-фінансистів свої наукові погляди щодо проблем фінансів намагався втілювати в життя, перебуваючи на посаді міністра фінансів України в уряді Центральної Ради...

446. Хто із російських вчених є автором підручника «Основи фінансової науки»:...

447. Хто може прийняти рішення вводити тимчасову адміністрації в банк...

448. Хто може прийняти рішення відстороняти керівництво банку ...

449. Хто може прийняти рішення зупиняти пункти ліцензії на строк...

450. Хто може прийняти рішення про штрафи на керівників, накладати штрафи на банк...

451. Хто може прийняти рішення про заборону залучати депозити фізичних осіб для окремих банків ...

452. Хто може прийняти рішення про обмеження розмірів і обсягів кредитів для окремих банків ...

453. Хто може прийняти рішення про підвищення вимог до нормативу адекватності капіталу банків ...

454. Хто очолює Державну казначейську службу України...

455. Хто очолює Державну податкову службу України...

456. Хто очолює Рахункову палату України...

457. Хто призначає на посаду і звільняє з посади міністра фінансів в Україні...

458. Цінні папери виконують наступні функції:...

459. Частина страхового внеску, яка потрібна для покриття страхових платежів за певний проміжок часу за певним видом страхування. Величина прямо залежить від розвитку ризику. Це...

460. Чи є одержання прибутку є метою діяльності Національного банку...

461. Чи може бути від»ємне значення спреду при позитивному фінансовому результаті ...

462. Чи може бути від’ємне значення фінансового результату при позитивному спреді ...

463. Чи різняться ставки акцизного податку на території України ...

464. Чим прямі податки вiдрiзняються вiд непрямих ...

465. Чим, на Вашу думку, були зумовлені загальні тенденції в розвитку фінансової науки України:...

466. Чиста нетто премія. Частина страхового внеску в грошовій формі, що призначена на покриття ризику. Величина залежить від ступеня ймовірності настання страхового випадку. Це...

467. Чисті та спекулятивні ризики – це класифікація ризиків...

468. Що відноситься до колегіальних органів управління банком ...

469. Що є базою для визначення суми відрахувань у фонди соціального страхування:...

470. Що є основною функцією (місією) Національного банку ...

471. Що з нижченаведеного належить до учасників страхового ринку:...

472. Що з нижченаведеного не може бути критерієм страхового ризику...

473. Що з означеного належить до загальнодержавних податків та зборів:...

474. Що з означеного не належить до загальнодержавних податків та зборів:...

475. Що з перерахованого нижче не належить до власного капіталу за балансом:...

476. Що згідно положень Податкового кодексу є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств ...

477. Що таке ROA...

478. Що таке ROЕ...

479. Що таке дворівнева банківська система...

480. Що таке спред...

481. Щодо якого виду доходу застосовується ставка ПДФО 5%...

482. Юридична або фізична дієздатна особа, яка уклала зі страховою компанією договір або знаходить у страхових відносинах відповідно до законодавства, – це...

483. Юридична особа, що має свій статут, де визначені цілі і завдання товариства, види діяльності, розмір статутного фонду, порядок керування ним. Статутний капітал акціонерного страхового товариства формується за допомогою акцій. Основна форма організації страховика на основі централізації коштів за допомогою об’єднання часток капіталу або емісії та продажу акцій – це...

484. Юридичні або дієздатні фізичні особи, які уклали договір на страхування (або є страхувальниками згідно з чинним законодавством), сплатили належні внески і мають право в разі настання страхового випадку отримати відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, обумовленої в полісі, це...

485. Як визначається податкове навантаження на макрорівні...

486. Яка дата вважається датою виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України ...

487. Яка доля банків з українським державним капіталом в чистих активах банківської системи...

488. Яка з тез визначає оптимальну, науково-обґрунтовану податкову систему держави...

489. Яка максимальна кількість цифр є у банківському рахунку ...

490. Яке з визначень не є визначенням страхового ризику ...

491. Який вид ризиків не притаманні для банківської діяльності...

492. Який встановлений НБУ відкритої короткої (довгої) валютної позиції Н13...

493. Який встановлений НБУ норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу ...

494. Який встановлений НБУ норматив з 2015 року мінімального розміру регулятивного капіталу для реєстрації нових банків...

495. Який встановлений НБУ норматив загальної суми інвестування – Н12 ...

496. Який встановлений НБУ норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою – Н11...

497. Який встановлений НБУ норматив короткострокової ліквідності Н6 ...

498. Який встановлений НБУ норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – Н7 ...

499. Який встановлений НБУ норматив максимального розміру кредитного ризику на одного інсайдера – Н9 ...

500. Який встановлений НБУ норматив миттєвої ліквідності Н4 ...

501. Який встановлений НБУ норматив мінімального розміру регулятивного капіталу для діючих банків з 15 липня 2019 року...

502. Який встановлений НБУ норматив поточної ліквідності Н5 ...

503. Який встановлений НБУ норматив сумарного максимального розміру великих кредитних ризиків Н8 ...

504. Який встановлений НБУ норматив сумарного максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам – Н10 ...

505. Який з офіційних трансфертів призначений для покриття бюджетного дефіциту...

506. Який з принципів оптимальної податкової системи передбачає її організацію не хаотично, а згідно з певною соціально-економічною концепцією...

507. Який орган готує проект Державного бюджету України...

508. Який орган державної влади готує і затверджує бюджетну резолюцію...

509. Який орган державної влади здійснює касове виконання Державного бюджету України...

510. Який орган державної влади здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства...

511. Який орган державної влади здійснює контроль за утворенням і покриттям державного боргу...

512. Який орган державної влади подає звіт про виконання державного бюджету на розгляд Верховної Ради України...

513. Який орган державної влади складає звіт про виконання місцевих бюджетів...

514. Який орган здійснює державний нагляд за діяльністю фондового ринку...

515. Який орган здійснює державний нагляд за страховою діяльністю:...

516. Який орган здійснює касове виконання бюджету...

517. Який орган здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства...

518. Який орган здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства...

519. Який орган здійснює контроль за дотриманням фінансового законодавства...

520. Який орган здійснює облік бюджетних коштів...

521. Який орган здійснює обслуговування державного боргу...

522. Який орган має лише центральний апарат управління...

523. Який орган має право здійснювати контроль за діяльністю НБУ...

524. Яким документом має бути оформлено вивезення (експорт) товарів (продукції) за межі митної території України, щоб ця операція з підакцизними товарами не підлягала оподаткуванню ...

525. Яким є принциповий поділ класифікації видатків бюджету...

526. Які елементи витрат з перелічених не включаються у собівартість продукції:...

527. Які з наведених видів витрат не відносяться до переліку витрат, дозволених на включення до податкової знижки...

528. Які з перелічених податків є непрямими, тобто такими, що безпосередньо включаються в ціну продукції:...

529. Які інституції відносяться до інфраструктури кредитного (позичкового) капіталу...

530. Які інституції відносяться до інфраструктури фондового ринку...

531. Які інституції є державними регуляторами фінансового ринку...

532. Які існують основні методи організації фінансів підприємства:...

533. Які підрозділи відноситься до бек-офісу банку ...

534. Які підрозділи відноситься до фронт-офісу банку ...

535. Які розрізняють фінанси домогосподарств за соціальною значущістю...

536. Які статті балансу банку відносяться до активів ...

537. Які статті балансу банку відносяться до балансового капіталу ...

538. Які статті балансу банку відносяться до високоліквідних активів ...

539. Які статті балансу банку відносяться до зобов’язань ...

540. Яку суму має перевищити загальна сума отриманих платником податків у звітному податковому місяці доходів, щоб до суми перевищення застосовувалась ставка ПДФО 20%...

541. Якщо державний бюджет па поточний рік не прийнято, то...

2.3. Джерела для підготовки всіх правильних відповідей на
теоретичні питання та тестові завдання

1. Базилевич В. Д. Страхова справа : підручник [Текст] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. — К. : Знання, 2011. — 203 с.

2. Бюджетний кодекс України  від 08.07.10 № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

3. Кремень О.І. Фінанси : навч. посібник [Електронний ресурс] / О.І. Кремень. — Режим доступу : https://msnp.knutd.edu.ua/course/view.php?id=6184

4. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за ред. Андрущенка В.Л. — К.: «Центр учбової літератури», 2017. — 416 с.

5. Податковий кодекс України  від 02.12.10 № 2755-VІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk

6. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : постанова від 28.08.2001 h. №368 / Правління Правління Національного банку України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01

7. Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : постанова від 11.09.2017 № 89 // Правління Національного банку України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr0089500-17.

8. Про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні [Електронний ресурс] : постанова від 23.11.2017 № 752 // Правління Національного банку України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr752500-17.

9. Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : рішення від 15.12.2017 № 803-рш / Правління Національного банку України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr803500-17.

10. Страхування: конспект лекцій [Електронний ресурс] / Упор. Н.В. Цимбаленко. — К. : Модульне середовище навчального процесу КНУТД. — Режим доступу : msnp.knutd.edu.ua.

11. Страхування: практикум: навч. посіб. [Текст] / за ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Знання, 2011. — 607 с.

12. Тарасенко І. О. Фінанси підприємств : підручник [Текст] / І. О. Тарасенко, Н. М. Любенко. — К. : КНУТД, 2015. — 360 с.

13. Фісун І.В. Страхування: навч. посіб. [Текст] / І.В. Фісун. — К.: Центр учбової літератури. — 2011. — 240 с.

14. Фінанси : конспект лекцій [Електронний ресурс] / Упор. О.І. Кремень. — К. : Модульне середовище навчального процесу КНУТД. — Режим доступу : msnp.knutd.edu.ua.

15. Фінанси підприємств: підручник [Текст] / кол. авт. і наук. ред. проф.А.М.Поддєрьогін. — Восьме вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2013. — 219 с.

16. Центральний банк та грошово-кредитна політика : підручник [Електронний ресурс] / за ред. А.М. Мороза , М.Ф. Пуховкіної. — К. : КНЕУ, 2005. — 556 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072023386/bankivska_
sprava/tsentralniy_bank_i_groshovo-kreditna_politika.

2.4. Ситуаційні завдання (задачі)

Базові варіанти типових ситуаційних завдань (задач) є наступними:

Ситуаційне завдання 1

Здійснити оцінку фінансових результатів звітного періоду з урахуванням очікуваних результатів операційної діяльності та деяких інших господарських операцій підприємства.

Вихідні данні

тис.

грн.

Розрахувати

 

Виручка від реалізації продукції

ПДВ (вся продукція оподатковується за загальною ставкою 20%)

обчислити

Операційні витрати

Чистий дохід від реалізації продукції

обчислити

- віднесені на собівартість

Валовий прибуток

обчислити

- не включені у собівартість

Прибуток від операційної діяльності

обчислити

Отримано від здавання майна в операційну оренду

Прибуток (збиток) від фінансової та іншої не операційної діяльності

обчислити

Отримано від продажу основних засобів

Прибуток до звичайної діяльності до оподаткування

обчислити

Сплачено відсотки за кредит

Чистий прибуток

обчислити

Отримано від продажу матеріальних запасів

Коефіцієнт рентабельної операційної діяльності (у відношенні до витрат)

обчислити

Отримано дивіденди і відсотки від вкладень в цінні папери

Коефіцієнт рентабельності виробничих витрат

обчислити

Основні засоби, балансова вартість

 

 

Матеріальні запаси, балансова вартість

 

 

Ставка оподаткування прибутку, %

 

 

 

Ситуаційне завдання 2

Оцінити ефективність інвестиційного проекту з визначенням показників чистої теперішньої вартості проекту (NPV) і строку окупності інвестицій.

Вихідні дані, тис. грн.

Порядковий номер року від початку інвестування

0

1

2

3

4

Інвестиції в основні засоби, усього

 

 

 

 

Чиста виручка від реалізації продукції

 

Сукупні витрати (без амортизації)

 

Амортизація основних засобів

 

Розрахувати, тис. грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Чистий прибуток

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Річний готівковий потік

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Дисконтований річний готівковий потік

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Кумулятивний (підсумований) готівковий потік на кінець року (NPV)

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Строк окупності інвестицій, років

обчислити

 

 

Ставка дисконтування, %

обчислити

Ставка оподаткування прибутку, %

обчислити

 

Ситуаційне завдання 3

Здійснити аналіз фінансового стану з розрахунком основних аналітичних коефіцієнтів, що характеризують прибутковість, платоспроможність і фінансову незалежність. Дати оцінку фінансовому стану підприємства з точки зору «нормативних» вимог до фінансових коефіцієнтів.

Вихідні дані

Тис. грн.

Обчислити:

 

Підсумок балансу

обчислити

Коефіцієнт загальної ліквідності

обчислити

Необоротні активи

Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності

обчислити

Основні засоби

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

обчислити

Оборотні активи

обчислити

Коефіцієнт автономії

обчислити

Запаси

Коефіцієнт загальної заборгованості

обчислити

Дебітори

Коефіцієнт оборотності сукупних активів

обчислити

Грошові кошти та їх еквіваленти

Коефіцієнт забезпечення власними коштами основного капіталу (коефіцієнт покриття основних засобів 1 ступеню)

обчислити

Власний капітал

обчислити

Довгострокові зобов’язання

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

обчислити

Поточні зобов’язання

Чистий прибуток

Коефіцієнт рентабельності сукупних активів

обчислити

Чистий дохід від реалізації

Коефіцієнт власного капіталу

обчислити

 

Ситуаційне завдання 4

Обрати кращий (більш ефективний) варіант отримання банківського кредиту і обґрунтувати вибір розрахунками теперішньої вартості грошових надходжень і видатків (з урахуванням в т. ч. ефекту зменшення податку на прибуток).

Сплата відсотків за кредит – здійснення в кінці кожного року, виходячи з суми боргу, яка залишалась на кінець року не відшкодованою.

Варіант А. Погашення основної суми боргу здійснюється рівними частинами в кінці кожного року.

Варіант Б. Погашення основної суми боргу здійснюється в кінці останнього року кредитування.

Сума кредиту, млн. грн.

Строк кредиту, років

Річна ставка відсоткових платежів, %

Ставка податку на прибуток, %

Ставка дисконтування, %

У розрахунках за кожним з варіантів відобразити в наступних таблицях.

Варіант __

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Разом

Погашення основної суми кредиту

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

 

Відсотки за кредит

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

 

Зменшення податку на прибуток

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

 

Усього грошові видатки

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

 

Теперішня вартість грошових видатків

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Ситуаційне завдання 5.

Вихідні дані. Діяльність підприємства протягом періоду характеризують такі данні:

Здійснено розміщення емітованих акцій за курсом, %

Номінальна вартість емісії акцій

Чистий прибуток підприємства

З чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів

Отримано на безоплатній основі необоротні активи середньо-ринковою вартістю

Отримано банківський кредит строком на 2 роки

Перераховано до резервного капіталу

Розрахувати в розрізі окремих розділів і статей балансу:

 

На початок періоду

Зміни на період

На кінець періоду

Усього власний капітал, в т.ч.

обчислити

обчислити

обчислити

Статутний капітал

обчислити

обчислити

Додатковий вкладений капітал

обчислити

обчислити

Інший додатковий капітал

обчислити

обчислити

Резервний капітал

обчислити

обчислити

Нерозподілений прибуток

обчислити

обчислити

Неоплачений і вилучений капітал

обчислити

обчислити

Довгострокові зобов’язання

обчислити

обчислити

Поточні зобов’язання

обчислити

обчислити

 

Ситуаційне завдання 6.

Розрахувати суми амортизаційних відрахувань і залишкову вартість об’єкта основних засобів для перших 4-років після його введення в експлуатацію при застосуванні різних методів амортизації.

Вихідні дані

Значення

Первісна вартість об'єкту основних засобів, грн.

Корисний строк експлуатації, років

Ліквідаційна вартість об’єкта, грн.

Розрахувати

Роки

1

2

3

4

А) із застосуванням прямолінійного методу

 

 

 

 

Суми амортизації, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Залишкова вартість, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Б) із застосуванням методу зменшення залишкової вартості

Суми амортизації, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Залишкова вартість, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

В) із застосуванням методу прискореного зменшення залишкової вартості

Суми амортизації, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Залишкова вартість, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Г) із застосуванням кумулятивного методу нарахування амортизації

Суми амортизації, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

Залишкова вартість, грн.

обчислити

обчислити

обчислити

обчислити

 

3. Методичні вказівки до виконання ситуаційних завдань

До ситуаційного завдання 1.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчний підсумок чистих доходів від реалізації, операційних витрат, інших операційних доходів, доходів і витрат від не операційної (фінансової та іншої) діяльності

Чистий прибуток визначається з вирахуванням податку на прибуток за чинними ставками оподаткування

Чистий прибуток слугує джерелом відрахувань до резервного капіталу, виплати дивідендів за акціями, незалежно від форми виплати дивідендів (погашення кредитів в балансі відображається як зменшення зобов’язань, а не прибутку)

На зміни балансової суми нерозподіленого прибутку впливають отриманий чистий прибуток та здійснені з нього відрахування в резервний капітал і виплати дивідендів. На суму нарахованих дивідендів зменшується нерозподілений прибуток, а за його недостатності – резервний капітал.

У збільшення власного капіталу зараховуються збільшення нерозподіленого прибутку, резервного капіталу та збільшення статутного капіталу внаслідок додаткової емісії акцій.(дивідендів, виплачених акціями додаткової емісії)

Коефіцієнти рентабельності визначаються відношенням чистого прибутку до вкладеного капіталу.

До ситуаційного завдання 2:

Статутний капітал збільшується на номінальну вартість емітованих акцій

Додатковий вкладений капітал збільшується на суму перевищення фактичної вартості реалізації емітованих акцій порівняно з їх номінальною вартістю та на суму перевищення фактичної вартості реалізації викуплених акцій порівняно з їх номінальною вартістю

Інший додатковий капітал збільшується на суму дооцінки основних засобів та середньоринкової вартості безоплатно отриманих активів

Неоплачений капітал включає заборгованість акціонерів перед підприємством по оплаті придбаних акцій

Вилучений капітал відображує вартість викуплених підприємством власних акцій.

Нерозподілений прибуток (збиток) збільшується на суму отриманого чистого прибутку і зменшується на суму відрахувань до резервного фонду і на суму нарахованих дивідендів

До довгострокових зобов’язань належать банківські кредити і облігаційні позики з терміном погашення більше 1 року від дати балансу.

До поточних зобов’язань належать банківські кредити і облігаційні позики з терміном погашення менше 1 року від дати балансу.

Порядок розрахунку окремих фінансових коефіцієнтів наведено у вказівках до інших задач

До ситуаційного завдання 3:

Чиста теперішня вартість проекту (NPV – net present value) - характеризує підсумовану за розрахунковий період вартість дисконтованих готівкових потоків пов`язаних з інвестуванням і експлуатацією відповідного проекту.

В загальному вигляді схема визначення готівкового потоку:

     " + " додаються                               " - " віднімаються

 

                   
 

Чисті доходи від реалізації (без ПДВ)

 

Виробничі (поточні) витрати

 
 
   

Амортизація

 

Податок на прибуток

 
 
   

Інвестиції

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект вважається ефективним і прийнятним для реалізації, якщо показник чистої теперішньої вартості за розрахунковий період  має додатне значення. Це означає, що норма доходності даного інвестиційного проекту перевищує "бажану" нору доходності (остання визначається обраною ставкою дисконтування і дорівнює доходності за можливими для інвестора альтернативними варіантами інвестування).

Приклад

ПОКАЗНИКИ, тис.грн.

РОКИ

0

1

2

3

Річний готівковий потік (CF)

- 250

+140

+140

+140

Теперішня вартість річного готівкового потоку (при R = 20%)

- 250

140/1,2 = 116,7

140/1,22 = 97,2

140/1,23= 81,0

Чиста теперішня вартість проекту (NPV) – на кінець кожного року

-250

-250+116,7 = - 133,3

-133,3+97,2 = -36,1

-36,1+81,0 = 44,9

 

Термін окупності інвестицій (РВР – payback period) – цей показник характеризує кількість років, за яку чиста теперішня вартість проекту приймає нульове значення.

Для вищенаведеного прикладу: РВР = 2 + 36,1 / 81,0 = 2,44 роки

До ситуаційного завдання 5:

Санаційні заходи повинні забезпечувати поліпшення структури балансу. Коментарі щодо порядку відображення в балансі деяких господарських операцій наведено нижче, а також у поясненнях до інших завдань.

Приклади санаційних заходів

Зміни балансових показників внаслідок здійснених операцій

здійснено погашення грошовими коштами вимог кредиторів

 • в активах балансу - зменшення грошових коштів (а отже і оборотних активів)
 • в пасиві балансу – зменшення поточних зобов’язань

здійснено дооцінку основних засобів зі збільшенням їх балансової вартості

 • в активах балансу - збільшення необоротних активів (в т.ч. основних засобів).;
 • в пасиві балансу – збільшення іншого додаткового капіталу..

здійснено продаж за 90 тис грн необоротних активів (основних засобів) балансовою вартістю 60 тис.грн..

 • в активах балансу - зменшення необоротних активів (в т.ч. основних засобів) на 60 тис.грн.; збільшення грошових коштів (а отже і оборотних активів) на 90 тис грн.. Підсумок валюти балансу в частині активи збільшиться на 30 тис.грн
 • в пасиві балансу – збільшення нерозподіленого прибутку (зменшення непокритого збитку) на 30 тис.грн..

списання вимог кредиторів.

 • в активах балансу – без змін
 • в пасиві балансу – зменшення поточних зобов’язань на та збільшення нерозподіленого прибутку (зменшення непокритого збитку).

Отримання прибутку від реалізації продукції

 • в активах балансу – збільшення грошових коштів
 • в пасиві балансу – збільшення нерозподіленого прибутку

Отримання фінансової допомоги

 • в активах балансу – збільшення грошових коштів
 • в пасиві балансу – збільшення додаткового капіталу
 

До ситуаційного завдання 6:

У даному завданні вся продукція оподатковується ПДВ за ставкою 20% (Базою оподаткування ПДВ є вартість продукції без ПДВ включно з акцизним збором, митом.)

Перевищення (зменшення) фактичної ціни реалізованих оборотних активів порівняно з їх балансовою вартістю включається в інші операційні доходи (витрати). Перевищення (зменшення) фактичної ціни реалізованих необоротних активів порівняно з їх балансовою вартістю включається в інші доходи (витрати).

На суму номінальної вартості емітованих акцій збільшується "статутний капітал". Перевищення фактичної ціни реалізації акції власної емісії порівняно з їх номіналом збільшує  "додатковий вкладений капітал".

Емісія облігацій призводить до збільшення позичкового капіталу (в залежності від строків погашення облігацій – збільшуються поточні або довгострокові зобов’язання в балансі підприємства)

Нараховані відсотки включають до витрат фінансової діяльності

Отримані дивіденди включають до доходів фінансової діяльності, а виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку і на витрати не відноситься, але відображується у зменшенні власного капіталу балансу (нерозподіленого прибутку)

4. Порядок проведення державного екзамену та критерії оцінювання

Порядок проведення державного екзамену. Державний екзамен складається у письмовій формі з додатковим (за необхідності) усним опитуванням студента. На підготовку письмових відповідей надається три академічні години. Підготовка відповідей – в академічній аудиторії в присутності членів екзаменаційної комісії.

Письмові відповіді повинні бути акуратно і розбірливо написаними ручкою на спеціально проштемпельованих аркушах формату А4 (виданих безпосередньо на початку екзамену). На кожному із аркушів студентом зазначається номер екзаменаційного білету, номер студентської групи та прізвище, ім’я та по-батькові студента.

Додаток А

Витяг з національноного положення бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

БАЛАНС 
(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

накопичена амортизація

1002

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

 

 

інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами

1130

 

 

з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Усього за розділом II

1595

 

 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями


1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

Усього за розділом IІІ

1695

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

             

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090

 

 

збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190

 

 

збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток


2290

 

 

збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток


2350

 

 

збиток

2355

( )

( )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

Амортизація

2515

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

Разом

2550

 

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

Додаток Б

 

Витяг з наказу Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності"

Зміст статей балансу

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

Витрати на придбання та створення активу, який не може бути відображений в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду.

Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

У статті "Інвестиційна нерухомість" відображається вартість об'єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість". У цій статті наводиться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, визначена на дату балансу. У разі якщо відповідно до зазначеного положення (стандарту) бухгалтерського обліку інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю, у цій статті наводиться її залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у додаткових статтях окремо наводяться первісна вартість інвестиційної нерухомості та сума зносу (у дужках).

У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться заПоложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до Положення (стандарту) 30 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у додаткових статтях окремо наводяться їх первісна вартість та сума накопиченої амортизації (у дужках).

У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку обліковуються методом участі в капіталі.

У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (далі - Положення (стандарт) 17).

У додатковій статті "Гудвіл" відображається сума перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств". Інформація щодо вартості гудвілу включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Відстрочені аквізиційні витрати" страховиками відображається сума аквізиційних витрат страховика, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту). Сума відстрочених аквізиційних витрат включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах" страховиками відображаються кошти у централізованих страхових резервних фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але які належать страховикам. Інформація про залишки коштів у централізованих страхових резервних фондах включається до підсумкубалансу.

У статті "Інші необоротні активи" наводиться вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи".

У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", зокрема, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

У разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена у додаткових статтях інформація про вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів. До підсумку балансу включається загальна вартість запасів, інформація про вартість окремих складових запасів наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми.

У додатковій статті "Виробничі запаси" відображається вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

У додатковій статті "Незавершене виробництво" відображаються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

У додатковій статті "Готова продукція" відображаються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, відображаються у складі незавершеного виробництва.

У додатковій статті "Товари" відображається без суми торгових націнок вартість залишків товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) 30.

У додатковій статті "Депозити перестрахування" страховиками наводиться сума за угодами перестрахування, які характеризуються передачею незначного страхового ризику або відсутністю передачі страхового ризику і використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Сума за угодами перестрахування включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Векселі одержані" відображається заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

У статті "Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто).

У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету. Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток.

У додатковій статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів" відображається сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо. Інформація щодо суми зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо вказаної заборгованості включається до підсумку балансу.

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

Показники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю, яка визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів), а також сума довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.

У разі відповідності ознакам суттєвості окремо може бути наведена у додаткових статтях інформація про готівку та гроші на рахунках в банку. До підсумку балансу включається загальна сума грошей та їх еквівалентів, інформація про готівку і гроші на рахунках в банку наводиться у додаткових статтях в межах загальної суми.

У статті "Витрати майбутніх періодів" відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У додатковій статті "Частка перестраховика у страхових резервах" страховики наводять визначену та оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах кожного виду відповідно до вимог чинного законодавства. До підсумку балансу включається загальна сума частки перестрахувальника у страхових резервах.

У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи".

У розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

У статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства.

У статті "Капітал у дооцінках" наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів.

У статті "Додатковий капітал" відображається емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу, та інші складові додаткового капіталу.

У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях "Емісійний дохід" та "Накопичені курсові різниці". До підсумку балансу включається загальна сума додаткового капіталу.

У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

У додатковій статті "Інші резерви" страховиками наводяться інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу. Сума інших резервів включається до підсумку балансу.

У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 17.

У додатковій статті "Пенсійні зобов'язання" наводиться сума довгострокових зобов'язань, пов'язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності. Сума пенсійних зобов'язань включається до підсумку балансу.

У статті "Довгострокові кредити банків" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

У статті "Інші довгострокові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

У статті "Довгострокові забезпечення" відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. У разі якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана суттєвою, така інформація наводиться у додатковій статті "Довгострокові забезпечення витрат персоналу". До підсумку балансу включається загальна сума довгострокових забезпечень.

У статті "Цільове фінансування" наводиться сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств.

У додатковій статті "Благодійна допомога" наводиться залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до законодавства звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Інформація щодо суми благодійної допомоги наводиться у додатковій статті в межах суми цільового фінансування. До підсумку балансу включається загальна сума цільового фінансування.

У додатковій статті "Страхові резерви" страховики наводять суму резерву незароблених премій, резерву збитків або резерву належних виплат, резерву довгострокових зобов'язань та інших страхових резервів. До підсумку балансу включається загальна сума страхових резервів.

У додатковій статті "Інвестиційні контракти" страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов'язання і мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передачу страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту. Сума за інвестиційними контрактами включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Призовий фонд" підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення. Сума призового фонду включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Резерв на виплату джек-поту" підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї. Інформація щодо зазначеної суми включається до підсумку балансу.

У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами.

У додатковій статті "Векселі видані" відображається сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумкубалансу.

У статті "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

У статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті).

У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства). У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток.

У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату.

У додатковій статті "Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами" відображається сума авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

У додатковій статті "Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю" страховики відображають суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками і премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

У статті "Поточні забезпечення" наводиться сума забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено.

У статті "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

У додатковій статті "Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків" страховики наводять неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування. Інформація щодо відстрочених комісійних доходів від перестраховиків включається до підсумку балансу.

У статті "Інші поточні зобов'язання" наводяться суми зобов'язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення".

У розділі IV "Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття" відображаються зобов'язання, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) 27.

У додатковому розділі V "Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду" недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату. Інформація щодо зазначеної вартості активів включається до підсумку балансу.

Зміст статей звіту про фінансові результати

Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.

У звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які відповідають критеріям, визначеним в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т.ч. платежі від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів, з урахуванням відповідних вирахувань.

У додатковій статті "Чисті зароблені страхові премії" страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) та зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам та перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) 9, Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпечений сплатою участі у лотереї.

У додатковій статті "Чисті понесені збитки за страховими виплатами" страховики відображають різницю між загальною сумою збитків за страховими виплатами та сумою відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від перестраховика цих збитків. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку валового прибутку (збитку).

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

У додатковій статті "Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань" страховики відображають дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) резервів довгострокових зобов'язань і відповідної частки перестраховиків, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності.

У додатковій статті "Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів" страховики наводять дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) інших страхових резервів, крім курсових різниць та придбання або вибуття дочірніх підприємств. Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності.

У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.

До цієї статті можуть наводитись додаткові статті:

"Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю", в якій відображається дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.

"Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції", в якій відображається дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

До розрахунків приймається загальна сума інших операційних доходів.

У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

У статті "Інші операційні витрати" відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до Положення (стандарту) 10; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)).

До цієї статті можуть наводитись додаткові статті:

"Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю", в якій відображаються витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю. Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю;

"Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції", в якій відображаються витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.

До розрахунків приймається загальна сума інших операційних витрат.

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

У статті "Дохід від участі в капіталі" відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті "Інші фінансові доходи" відображаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

У статті "Інші доходи" відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; дохід підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

До цієї статті окремо наводиться додаткова стаття "Дохід від благодійної допомоги", в якій наводиться сума доходу, пов'язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість, що визнається у порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

До розрахунків приймається загальна сума інших доходів.

У статті "Фінансові витрати" відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".

У статті "Втрати від участі в капіталі" відображається збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті "Інші витрати" відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У додатковій статті "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті" наводиться сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції". Інформація за цією статтею враховується при розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування.

Прибуток (збиток) до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) з урахуванням сум, які наведені у додаткових статтях.

У статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з Положенням (стандартом) 17.

У статті "Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування" відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

У розділі II звіту про фінансові результати наводиться інформація про інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді.

У статті "Дооцінка (уцінка) необоротних активів" наводиться сума дооцінки об'єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об'єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок. Сума дооцінки, яка включається до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, до складу сукупного доходу розділу II звіту про фінансові результати не включається.

У статті "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів" наводиться сума зміни балансової вартості об'єктів хеджування у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти".

У статті "Накопичені курсові різниці" наводиться сума курсових різниць, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

У статті "Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств" наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.

У статті "Інший сукупний дохід" наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.

Інший сукупний дохід до оподаткування визначається як алгебраїчна сума дооцінки (уцінки) необоротних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, накопичених курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств та іншого сукупного доходу.

У статті "Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом" наводиться сума податку на прибуток, що пов'язаний з іншим сукупним доходом.

У статті "Інший сукупний дохід після оподаткування" наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.

Сукупний дохід розраховується як алгебраїчна сума чистого фінансового результату за звітний період та іншого сукупного доходу після оподаткування.

У консолідованому звіті про фінансові результати відображається чистий фінансовий результат та сукупний дохід, що належить власникам материнської компанії та неконтрольованої частки.

У розділі III звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

Розділ IV звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.

У статті "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" відображається показник, що розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 року № 344, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 року за № 647/5838 (зі змінами).

У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Зміст статей звіту про рух грошових коштів

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

У звіті про рух грошових коштів розгорнуто наводяться суми надходжень та видатків грошових коштів підприємства, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми у звіті наводяться окремо у складі статей щодо відповідних видів діяльності.

Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

У звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

У статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань з доходу (податок на додану вартість, акцизний податок, інші вирахування з доходу).

У статті "Надходження від повернення податків і зборів" відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів, окремо наводяться відшкодовані підприємству суми податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків.

У статті "Надходження від цільового фінансування" відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства надходження з бюджету та державних цільових фондів, а також кошти цільового фінансування від інших осіб.

Окремо у додатковій статті "Надходження від отримання субсидій, дотацій" може бути розкрита інформація про отримані з бюджетів та державних цільових фондів суми субсидій, дотацій.

У додатковій статті "Надходження авансів від покупців і замовників" відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під подальшу поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

У додатковій статті "Надходження від повернення авансів" відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та попередньо наданих авансів грошовими коштами.

У додатковій статті "Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках" відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка.

У додатковій статті "Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)" відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства та умов договорів.

У додатковій статті "Надходження від операційної оренди" відображаються суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості.

У додатковій статті "Надходження від отримання роялті, авторських винагород" відображаються суми, отримані як винагорода за користування або за надання права за користування будь-яким авторським та суміжним правом.

У додатковій статті "Надходження від страхових премій" страховики відображають надходження грошей за страховими преміями.

У додатковій статті "Надходження фінансових установ від повернення позик" фінансові установи відображають повернення клієнтами раніше наданих позик.

У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо.

У статті "Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)" відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У статті "Витрачання на оплату праці" відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У статті "Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи" відображається сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податків і зборів" відображається загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів.

У додатковій статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток" відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

У додатковій статті "Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість" відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість.

У додатковій статті "Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів" відображаються суми сплачених інших податків і зборів (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного соціального страхування).

У додатковій статті "Витрачання на оплату авансів" відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

У додатковій статті "Витрачання на оплату повернення авансів" відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

У додатковій статті "Витрачання на оплату цільових внесків" відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

У додатковій статті "Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами" страховики відображають суми, сплачені клієнтам за страховими контрактами.

У додатковій статті "Витрачання фінансових установ на надання позик" фінансові установи відображають суми позик, наданих клієнтам.

У статті "Інші витрачання" наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або яка не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів.

У звіті про рух грошових коштів, складеному за непрямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображається прибуток або збиток до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

У статті "Амортизація необоротних активів" відображається нарахована протягом звітного періоду амортизація на необоротні активи.

У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображається зміна (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквіваленти в іноземній валюті.

У статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій" у графі "Надходження" відображається збиток, у графі "Видаток" - прибуток від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, якщо вони розкриваються у звіті в окремій статті).

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може окремо навести такі додаткові статті: "Прибуток (збиток) від участі в капіталі", "Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання", "Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття", "Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій", "Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів".

До розрахунків приймається загальна сума за статтею.

У додатковій статті "Фінансові витрати" відображаються витрати, включені до фінансового результату та наведені в статті "Фінансові витрати" звіту про фінансові результати.

У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу, включення фінансових витрат до собівартості продукції тощо) або виправлення помилок минулих років. Окрім того, не враховується зміна дебіторської заборгованості поточного податку на прибуток і зменшення дебіторської заборгованості за іншими платежами до бюджету внаслідок зарахування кредиторської заборгованості за поточним податком на прибуток, а також не враховуються зміни в складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності.

При визначенні змін статей оборотних активів не враховується зменшення статей внаслідок переведення оборотних активів до складу групи вибуття, збільшення дебіторської заборгованості внаслідок відображення операцій з реалізації інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття і зменшення зазначеної дебіторської заборгованості внаслідок її погашення.

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті: "Збільшення (зменшення) запасів", "Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів", "Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги", "Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості", "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів", "Зменшення (збільшення) інших оборотних активів".

До розрахунків приймається загальна сума за статтею.

У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", "Поточні забезпечення", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій з включення поточних зобов'язань до групи вибуття, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років. При визначенні суми збільшення (зменшення) поточних зобов'язань не враховується зменшення суми зобов'язань: з поточного податку на прибуток унаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов'язання з поточного податку на прибуток унаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності. При визначенні суми збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування, зменшення доходів майбутніх періодів унаслідок включення до групи вибуття.

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може з урахуванням зазначених обмежень окремо навести такі додаткові статті: "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги", "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом", "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування", "Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці", "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів", "Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань".

До розрахунків приймається загальна сума за статтею.

У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображається різниця між сумами надходжень та видатків після коригування податку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

У статті "Сплачений податок на прибуток" відображається використання грошових коштів для сплати податку на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

У додатковій статті "Сплачені відсотки" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним в операційній діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються.

У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображається результат руху коштів від операційної діяльності.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу"Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".

У статті "Надходження від реалізації фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

У статті "Надходження від реалізації необоротних активів" відображається надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті "Надходження від отриманих відсотків" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за позики, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо.

У статті "Надходження від отриманих дивідендів" відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів від володіння акціями або частками у капіталі інших підприємств (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей).

У статті "Надходження від деривативів" відображаються надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, контрактів "своп" та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність).

У додатковій статті "Надходження від погашення позик" підприємствами (крім фінансових установ) відображаються надходження грошових коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

У додатковій статті "Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці" відображається надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

У статті "Інші надходження" відображаються надходження, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів.

У статті "Витрачання на придбання фінансових інвестицій" відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

У статті "Витрачання на придбання необоротних активів" відображаються виплати грошових коштів для придбання (створення) основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). У цій статті також відображаються суми сплачених відсотків, якщо вони включені до вартості будівництва (створення, вирощування тощо) необоротних активів.

У статті "Виплати за деривативами" відображаються виплати грошових коштів за деривативами, зокрема ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами "своп" та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність).

У додатковій статті "Витрачання на надання позик" підприємствами (крім фінансових установ) відображаються виплати грошових коштів для надання авансів та позик, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

У додатковій статті "Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці" відображаються виплати грошових коштів на придбання дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

У статті "Інші платежі" відображаються інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів.

У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання".

У статті "Надходження від власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу.

У статті "Отримані позики" відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю).

У додатковій статті "Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві" відображаються надходження грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві, яка не привела до втрати контролю.

У статті "Інші надходження" відображаються інші надходження грошових коштів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів.

У статті "Витрачання на викуп власних акцій" відображаються виплати грошових коштів для придбання власних акцій.

У статті "Витрачання на погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

У статті "Витрачання на сплату дивідендів" відображаються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

У додатковій статті "Витрачання на сплату відсотків" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним у фінансовій діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються.

У додатковій статті "Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди" відображаються сума сплаченої заборгованості з фінансової оренди.

У додатковій статті "Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві" відображаються виплати грошових коштів на придбання додаткової частки в дочірньому підприємстві.

У додатковій статті "Витрачання на виплати неконтрольованим часткам в дочірніх підприємствах" в консолідованому звіті про рух грошових коштів відображаються виплати грошових коштів неконтрольованим часткам в дочірніх підприємствах.

У статті "Інші платежі" відображаються платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не включені до попередніх статей цього розділу звіту про рух грошових коштів.

У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності.

У статті "Чистий рух коштів за звітний період" відображається сума різниць між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

У статті "Залишок коштів на початок року" відображається залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Зміст статей звіту про власний капітал

Метою складання звіту про власний капітал є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Підприємства у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, наводять лише ті з них, які зазначені у балансі. У консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного звіту про власний капітал підприємства додають звіт про власний капітал за попередній рік.

У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" відображають суми власного капіталу на початок (не скоригований залишок) і кінець року.

У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

У статті "Скоригований залишок на початок року" відображається залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" відображається сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

У статі "Інший сукупний дохід за звітний період" відображається сума іншого сукупного доходу за звітний період зі звіту про фінансові результати. У додаткових статтях може наводитися інформація про складові іншого сукупного доходу, у разі якщо така інформація відповідає критеріям суттєвості.

У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводяться суми виплат власникам (дивіденди), дані про спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу та відрахування до резервного капіталу. Суб'єктами державного (комунального) сектору економіки у додаткових статтях наводиться інформація про суму чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства, дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) фондів, та на матеріальне заохочення.

У статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про внески до зареєстрованого капіталу підприємства та погашення заборгованості з капіталу (зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до зареєстрованого капіталу підприємства).

У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, перепродаж чи анулювання викуплених акцій (часток), вилучення частки в капіталі, зменшення номінальної вартості акцій, або інші зміни в капіталі, зокрема придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві.

У статті "Разом змін у капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період.

Додаток В

Витяг з положення бухгалтерського обліку 15

"Дохід"
Загальні положення
Це Положення (стандарт) не поширюється на доходи, пов'язані з:

· договорами оренди;

· дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій та обліковуються методом участі в капіталі;

· страховою діяльністю;

· первісним визнанням і зміною справедливої вартості біологічних активів, пов'язаних з сільськогосподарською діяльністю, та з первісним визнанням сільськогосподарської продукції;

· змінами вартості інших поточних активів;

· природним приростом поголів'я худоби, виходом продукції сільського та лісового господарства;

· видобуванням корисних копалин.

Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

· Проценти - плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству.

· Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

· Дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

· Балансова вартість валюти - вартість іноземної валюти, визначена за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу.

Визнання та класифікація доходу
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.
2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.
3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).
4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).
5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.
6. Надходження, що належать іншим особам.
7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.
8. Сума балансової вартості валюти.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

· дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

· чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

· інші операційні доходи;

· фінансові доходи;

· інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо.
До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).
До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

· покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

· підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

· сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

· є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

· можливості достовірної оцінки доходу;

· імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

· можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

· можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.
Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню.

Додаток Г

Витяг з положення бухгалтерського обліку 16

"Витрати"
Терміни, що наведені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

· Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.

· Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

· Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

· Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

· прямі матеріальні витрати;

· прямі витрати на оплату праці;

· інші прямі витрати;

· змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.
До складу загальновиробничих витрат включаються:
1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
2. Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).
8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.
9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.
До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.
Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

· загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

· витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

· витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

· винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

· витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

· амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

· витрати на врегулювання спорів у судових органах;

· податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

· плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти;

· інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

· витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

· витрати на ремонт тари;

· оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

· витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

· витрати на передпродажну підготовку товарів;

· витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

· витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

· витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

· витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

· витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

· витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

· інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних організаціях включаються витрати обігу, за винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього Положення (стандарту).
До інших операційних витрат включаються:

· витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";

· собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

· сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

· втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

· втрати від знецінення запасів;

· нестачі й втрати від псування цінностей;

· визнані штрафи, пеня, неустойка;

· витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

· інші витрати операційної діяльності.

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

· матеріальні затрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні заходи;

· амортизація;

· інші операційні витрати.

До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

· сировини й основних матеріалів;

· купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

· палива й енергії;

· будівельних матеріалів;

· запасних частин;

· тари й тарних матеріалів;

· допоміжних та інших матеріалів.

До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.
До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.
До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"
Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.
До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

· собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);

· втрати від зменшення корисності необоротних активів;

· втрати від безоплатної передачі необоротних активів;

· втрати від неопераційних курсових різниць;

· сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

· витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

· залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;

· інші витрати діяльності.

Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

Додаток Д

Витяг з положення бухгалтерського обліку 31

"Фінансові витрати"
Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

· Запозичення - позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов'язань, на які нараховуються відсотки.

· Капіталізація фінансових витрат - включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу.

· Кваліфікаційний актив - актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення.

· Норма капіталізації фінансових витрат - частка від ділення середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо пов'язані з кваліфікаційним активом або мають цільове призначення) підприємства протягом звітного періоду.

· Собівартість кваліфікаційного активу - витрати на придбання, будівництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу (далі - витрати на створення кваліфікаційного активу).

· Фінансові витрати - витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.

Фінансові витрати визнаються:

· суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності та юридичними особами, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями);

· іншими юридичними особами витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються.

Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювались витрати на створення кваліфікаційного активу.
Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації включають лише витрати, для здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються зобов'язання з нарахуванням відсотків.
Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації зменшуються на суму будь-яких отриманих проміжних виплат та цільового фінансування, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу.
Капіталізація фінансових витрат
У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового інвестування запозичених коштів).
Якщо запозичення безпосередньо не пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу, то сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є добутком норми капіталізації та середньозважених витрат на створення кваліфікаційного активу (включаючи раніше капіталізовані фінансові витрати). З метою визначення фінансових витрат, які капіталізуються, до розрахунку приймаються середньозважені витрати на створення кваліфікаційного активу протягом тих періодів, у яких підприємством понесені фінансові витрати.
У разі наявності запозичень, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, та інших запозичень, які безпосередньо не пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу, сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, визначається у такому порядку:
1. Визначається сума фінансових витрат у порядку, передбаченому пунктом 6 цього Положення (стандарту).
2. Визначається добуток норми капіталізації фінансових витрат та середньозважених витрат, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу (за вирахуванням запозичень, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу).
3. Складанням сум фінансових витрат установлюється загальна сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу.
Сума фінансових витрат, що підлягає у звітному періоді включенню до собівартості кваліфікаційного активу, не може перевищувати загальної суми фінансових витрат цього звітного періоду.
Капіталізація фінансових витрат починається за наявності таких умов:
1. Визнання витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу.
2. Визнання фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу.
3. Виконання робіт зі створення кваліфікаційного активу, уключаючи технічні та адміністративні заходи, що виконуються до початку створення такого активу.
Якщо собівартість кваліфікаційного активу перевищує суму очікуваного відшкодування такого активу в частині незавершених капітальних інвестицій або чистої вартості реалізації в частині запасів, то вона може бути зменшена у порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Додаток Е

Визначення фінансових коефіцієнтів

Показники

Порядок визначення

Коефіцієнт загальної ліквідності

 

Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

 

Коефіцієнт автономії

 

Коефіцієнт загальної заборговоності

 

Коефіцієнт оборотності сукупних активів

 

Коефіцієнт забезпечення власними коштами основного капіталу

 

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

 

Коефіцієнт рентабельності сукупних активів

 

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

 

Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності (у відношенні до витрат)

 

Коефіцієнт рентабельності виробничих витрат

 

Додаток Ж

Окремі методи аналізу доцільності інвестицій

1. ЧИСТА ВАРТІСТЬ ГРОШОВОГО ПОТОКУ НЧ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ (ЧИСТІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ):

НЧ = ПЧ + АНА

де:

АНА — сума амортизації необоротних активів.

2. ЧИСТА ТЕПЕРІШНЯ (ПРИВЕДЕНА) ВАРТІСТЬ ВІЧТ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:

ВІЧТ = ВТІЦ,

де:

ВТІ — теперішня вартість грошового потоку від інвестиційного проекту;

Ц — сума планових інвестицій у проект.

3. ТЕПЕРІШНЯ (ПРИВЕДЕНА) ВАРТІСТЬ ВТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:

ВТІ = ТЧ)\s\up10(ТЧ,

де:

НТЧ — приведена вартість чистих надходжень від інвестиційного проекту у
j-тому році, (j = 1, ..., n).

4. ТЕПЕРІШНЯ (ПРИВЕДЕНА) ВАРТІСТЬ ВТЧ ЧИСТИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В j-ТОМУ РОЦІ:

ВТЧ = Ч;(1 + i EQ \o\al(\s\up10();\s\do4(j))\s\do8()j) EQ \o\al(\s\up8(n);\s\do4())\s\do8()n)\s\up10(Ч ,

де:

НЧ — чисті надходження від інвестиційного проекту в j-тому році, (j = 1, ..., n);

j —ставка приведення чистих надходження від інвестиційного проекту в j-тому році, (j = 1, ..., n);

n —кількість років надходження грошового потоку від інвестиційного проекту, прийнята в розрахунках;

j) EQ \o\al(\s\up8(n);\s\do4())\s\do8()n)1 + i  EQ \o\al(\s\up10(j — називають коефіцієнтом дисконтування. Його значення завжди менше одиниці.

5. КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ ПОКАЗНИКА ЧИСТОЇ ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ГРОШОВОГО ПОТОКУ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:

ВІЧТ ≥ 0

6. СЕРЕДНЬОРІЧНА СУМА НРЧ ЧИСТИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:

НРЧ = Ч;Т EQ \o\al(\s\up8();\s\do4(І))\s\do8()І)\s\up8(Ч

де:

ТІ — необхідний (нормативний) період окупності.

7. ФАКТИЧНИЙ ПЕРІОД ОКУПНОСТІ ТВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:

ТВ = РЧ)І

8. ФАКТИЧНИЙ ПЕРІОД ОКУПНОСТІ ТВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:

ТВ = ntIІ*ЧТ;Н EQ \o\al(\s\up8(Т);\s\do4(Ч*))ТЧ*)\s\do4(І*ЧТ

ntI — порядковий номер року з останнім від`ємним значенням чистої теперішньої вартості ВІЧТ надходжень від інвестиційного проекту;

ВІ*ЧТ — значення чистої теперішньої вартості надходжень від інвестиційного проекту в році з порядковим номером ntI;

НТЧ* — теперішня вартість надходжень від інвестиційного проекту в році з порядковим номером (ntI + 1).

Додаток З

Розрахунок кредитних платежів

Приклад

Позику в сумі 200 тис. грн. було надано 1.01.2018 року, термін погашення – 1.10.2021 року. Ставку відсотку для даного підприємства банк встановив на рівні 20 % із щорічним нарахуванням. Оскільки відсотки, сплачені банку, мають бути віднесені до витрат, підприємство отримує економію в сумі податку на прибуток. Ставка оподаткування прибутку – 18%. Типова норма прибутковості для подібних підприємств становить 10%. Визначити теперішню вартість кредитного грошового потоку, яку сплатить підприємство в кожному році та в цілому після сплати позики, якщо погашення основної суми позики відбувається щорічно рівними частинами?

Розв'язок.

Погашення позики відбувається щорічно рівними частинами, що означає поступове та рівномірне зменшення основної суми боргу позичальника, на яку нараховуються відсотки.

Знаходимо величину щорічної частини повернення основної суми позики: термін кредитування складається з 4-х років, отже в кінці кожного року підприємство повинен повертати по основної суми кредиту, що становить 50 тис. грн. Оскільки сума заборгованості змінюється, необхідно розрахувати відсотки І для кожного року окремо за формулою:

І = PV ´ і

І = 200 000 (грн.) ´  = 40 000 (грн.)

І = (200 000 (грн.) – 50 000 (грн.)) ´  = 30 000 (грн.)

І = (200 000 (грн.) – 50 000 (грн.) – 50 000 (грн.)) ´  = 20 000 (грн.)

І = (200 000 (грн.) – 50 000 (грн.) – 50 000 (грн.) – 50 000 (грн.)) ´  = 10 000 (грн.)

Оскільки нараховані проценти обліковуються, як витрати, тобто не включається у прибуток, підприємство отримує економію податку на прибуток у кожному році. Визначити економію Е можна як добуток суми нарахованих процентів І та ставки С оподаткування прибутку.

Е = 40 000 (грн.) ´  = 7 200 (грн.)

Е = 30 000 (грн.) ´  = 5 400 (грн.)

Е = 20 000 (грн.) ´  = 3 600 (грн.)

Е = 10 000 (грн.) ´  = 1 800 (грн.)

У кожному році теперішня вартість кредитного грошового потоку становитиме (з округленням до цілого числа):

ВТЧ = (50 000 (грн.) + 40 000 (грн.) – 7 200 (грн.)) ´ 1)( 1 + EQ \f(10%;100\s\up14(1 = 75 273 (грн.)

ВТЧ = (50 000 (грн.) + 30 000 (грн.) – 5 400 (грн.)) ´ 2)( 1 + EQ \f(10%;100\s\up14(2 = 61 653 (грн.)

ВТЧ = (50 000 (грн.) + 20 000 (грн.) – 3 600 (грн.)) ´ 3)( 1 + EQ \f(10%;100\s\up14(3 = 49 887 (грн.)

ВТЧ = (50 000 (грн.) + 10 000 (грн.) – 1 800 (грн.)) ´ 4)( 1 + EQ \f(10%;100\s\up14(4 = 39 751 (грн.)

Загальна теперішня вартість кредитного грошового потоку протягом чотирьох років складе:

ВТЧ = 75 273 (грн.) + 61 653 (грн.) + 49 887 (грн.) + 39 751 (грн.) = 226 554 (грн.)

Додаток И

Фрагмент з навчального посібника

"Фінансова діяльність суб’єктів господарювання"[1]

«Власний капітал підприємства.

Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Відомості про розміри статутного і резервного капіталу містяться у статуті підприємства. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Для більшості підприємств основним елементом власного капіталу є статутний (номінальний) капітал – сума вкладів власників підприємства в його активи за номінальною вартістю згідно із засновницькими документами. У відповідній статті балансу наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення мають бути зареєстровані у Державному реєстрі господарських одиниць i за вартістю відповідати даним фінансової звітності, зокрема балансу. Це та сума капіталу, в межах якої засновники підприємства (зокрема АТ, ТОВ) несуть матеріальну відповідальність перед його кредиторами. Саме тому зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів не допускається.

В окремих підприємств складовою власного капіталу є пайовий капітал. Ця стаття передбачена для кредитних спілок, споживчих товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельних кооперативів, в яких статутний капітал формується за рахунок пайових внесків. Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних i юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві відповідно до установчих документів для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Для забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства пайовиками можуть вноситися додаткові пайові внески на добровільних засадах. При щорічному розподілі прибутку за рішенням зборів пайовиків на обов’язкові та додаткові пайові внески нараховуються дивіденди, які можуть бути зараховані на поповнення паю.

Важливими складовими власного капіталу є резерви, які можуть бути сформовані у формі додаткового (капітальні резерви) та резервного капіталу (резерви, створені за рахунок чистого прибутку). Особливості їх формування та використання будуть розглянуті в наступному підрозділі.

Ще одним елементом власного капіталу є нерозподілений прибуток (непокритий збиток). За цією позицією балансу відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У цій статті показується прибуток (збиток), який залишається у підприємства після сплати всіх податків, виплати дивідендів і відрахувань до резервного капіталу. Нерозподілений прибуток (збиток) може включати реінвестований у підприємство прибуток звітного і минулих періодів. Порядок використання нерозподіленого прибутку як внутрішнього джерела фінансування підприємств наводиться у розд. 4.

Сума непокритого збитку звітного і минулих періодів наводиться в дужках та вираховується при визначенні величини власного капіталу, аналогічно до вилученого капіталу. Останній виникає, якщо підприємство викуповує у власників акції власної емісії (або частки) з метою подальшого їх анулювання чи перепродажу. За позицією "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість відповідних корпоративних прав. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

Номінальний капітал підприємства.

Номінальна вартість акцій (часток) – це та вартість, яка відображається в сертифікаті акцій (чи у свідоцтві учасника) та в умовах їх випуску і береться до уваги при визначенні кількості голосів на зборах та реалізації інших прав власників. Сукупна номінальна вартість корпоративних прав, випущених підприємством, становить його номінальний, або статутний, капітал.

У разі добровільної чи примусової ліквідації (банкрутства) господарських товариств за недостатності іншого майна підприємства на погашення його зобов’язань спрямовуються кошти (майно), які формують статутний капітал. Право акціонера (учасника) на частину майна підприємства, яка перевищує його внесок у статутний капітал, може бути реалізоване лише при ліквідації юридичної особи та наявності активів після задоволення першочергових зобов’язань.

Різниця між зареєстрованою сумою статутного (номінального) капіталу та фактично внесеною засновниками являє собою неоплачений капітал підприємства. У балансі ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні величини власного капіталу.

Статутний капітал акціонерного товариства поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Загальна номінальна вартість усіх емітованих акцій АТ (чи внесених вкладів ТОВ) становить його номінальний капітал. Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного капіталу або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його на акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій (часток) можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції (внески у ТОВ) повністю оплачені за вартістю не нижчою від номінальної.

Резервний капітал підприємства.

Резервний капітал підприємства можна розглядати в широкому та вузькому розумінні.

У широкому розумінні до резервного капіталу належать усі складові капіталу, призначені для покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків і втрат. У вузькому розумінні з резервним капіталом ідентифікується капітал, який формується за рахунок відрахувань з чистого прибутку і відображений за статтею балансу "Резервний капітал".

... Підприємства можуть спрямовувати на покриття збитків усі види резервів, а також за певних обставин – статутний капітал. Зрозуміло, що насамперед на покриття збитків слід направити нерозподілений прибуток (за його наявності). За вичерпання такого прибутку для таких цілей слід використати приховані резерви і резервний капітал, створений за рахунок прибутку. У разі дефіциту і цих джерел на погашення непокритих збитків можна спрямувати капітальні резерви (додатковий капітал). Останньою можливістю покриття збитків є спроба отримати санаційний прибуток у результаті зменшення статутного капіталу, про що йтиметься далі.

Розглянемо детальніше основні види резервів, які можуть створюватися підприємствами.

Згідно із законодавством України на кожному підприємстві, заснованому у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо, повинен бути сформований резервний (страховий) капітал. Розмір цього капіталу регламентується засновницькими документами, але він не може бути меншим за 25 % статутного капіталу підприємства. Для акціонерних товариств мінімальна величина резервного капіталу повинна становити 15 % акціонерного капіталу. Розмір щорічних відрахувань у резервний капітал також передбачається засновницькими документами, але не може бути меншим за 5 % суми чистого прибутку підприємств.

Отже, резервний капітал (у вузькому розумінні) – це сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку в розмірах, установлених засновницькими документами підприємства та нормативними актами.

До формування мінімально необхідного розміру резервів їх можна використовувати лише для покриття збитків. Інформація про рух резервного капіталу міститься у Звіті про власний капітал підприємства. У цьому ж звіті відображається динаміка капітальних резервів.

До так званих капітальних резервів, тобто резервів, які створюються за рахунок капіталу власників (чи інших осіб), належить додатковий капітал. Джерелом формування зазначених резервів не є господарська діяльність підприємства. Поняття "Додатковий капітал" з’явилось у вітчизняній економічній практиці відносно недавно. Згідно з визначенням, яке наводиться у стандартах бухгалтерського обліку, додатковий капітал – це сума приросту майна підприємства, яка виникла в результаті переоцінки (індексації), безоплатно одержаних необоротних активів та від емісійного доходу. Вітчизняними нормативними актами не встановлено жодних обмежень щодо розмірів капітальних резервів.

Розрізняють додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал. Додатковий вкладений капітал характеризує суму емісійного доходу (різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій), отриманого в результаті реалізації акціонерними товариствами власних корпоративних прав. До складу іншого додаткового капіталу належать такі складові:

· інший вкладений капітал;

· дооцінка (уцінка) необоротних активів;

· вартість безкоштовно отриманих необоротних активів.

До іншого додаткового капіталу належить інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, раніше внесений такими засновниками без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.

До складу дооцінки (уцінки) необоротних активів відноситься сума дооцінки (уцінки) активів, яка проводиться у випадках, передбачених законодавством. Зазначимо, що дооцінку оборотних активів не можна розглядати як додатковий капітал підприємства, вона відображається за відповідними позиціями Звіту про фінансові результати.

До складу вартості безкоштовно отриманих необоротних активів включається вартість необоротних активів, безкоштовно одержаних підприємством від інших осіб. Вона вважається додатковим капіталом i зменшується на суму нарахованої амортизації, величина якої визнається доходом одночасно з її нарахуванням. Зауважимо, що безкоштовно отримані оборотні активи розглядаються як дохід підприємства i не можуть бути додатковим капіталом.

Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал здебільшого можна використовувати за такими основними напрямами:

· по-перше, на покриття балансових збитків, за умови, що на ці цілі використані всі інші джерела;

· по-друге, на збільшення статутного чи пайового капіталу;

· по-третє, на покриття різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

До основних обмежень щодо використання додаткового капіталу слід віднести заборону його спрямування на збільшення статутного капіталу чи викуп власних корпоративних прав, якщо в балансі відображені непокриті збитки, та недопустимість його розподілу з метою виплати дивідендів у грошовій формі.

Звіт про власний капітал.

Власний капітал підприємства може змінитися в результаті переоцінки необоротних активів, зокрема уцінки чи дооцінки нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва. Сума дооцінки збільшує інший додатковий капітал, якщо така дооцінка є першою переоцінкою необоротних активів, тобто до дооцінки не провадилася уцінка необоротних активів, суму якої було списано на інші витрати. Сума уцінки необоротних активів зменшує інший додатковий капітал у разі, якщо до уцінки вже було проведено дооцінку таких необоротних активів (сума якої збільшила додатковий капітал). Суми переоцінок необоротних активів, що проводяться протягом звітного року, відображаються у Звіті про власний капітал розгорнуто. Якщо стосовно одного з видів необоротних активів протягом року провадилися дооцінка та уцінка, суми яких вплинули на величину додаткового капіталу, у Звіті така переоцінка відображається розгорнуто – окремо дооцінка та окремо уцінка по відповідному рядку.

Важливим чинником, який впливає на величину власного капіталу підприємства, є обсяг чистого прибутку (збитку) та порядок його використання (чи покриття) у звітному періоді. Базова інформація щодо цього міститься у звіті про фінансові результати та в рішенні зборів власників підприємства щодо порядку використання прибутку. Ця інформація відображається в графі перетину позицій "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" та "Нерозподілений прибуток" звіту про власний капітал. Якщо за даними звіту про фінансові результати підприємство має збиток, то його величину має бути відображено у тій же графі у дужках.

У разі прийняття рішення щодо використання чистого прибутку звітного року, нерозподіленого прибутку чи частини резервного капіталу на виплату дивідендів величина дивідендів відображається за відповідними позиціями власного капіталу у дужках і зменшує власний капітал підприємства.

Якщо ж нерозподілений прибуток спрямовано на збільшення статутного і резервного капіталу, то відбувається внутрішній перерозподіл сум власного капіталу підприємства: відповідну суму прибутку у звіті про власний капітал відображають двічі – за статтею "Нерозподілений прибуток" у дужках (як величина, що зменшує прибуток) і за статтями "Статутний капітал" і "Резервний капітал" (як величина, що збільшує власний капітал).

Таким чином, можна дійти висновку, що статутний капітал підприємства зріс у результаті використання для цих цілей інших джерел, зокрема внесків власників. Внески до капіталу можуть спрямовуватися на:

· поповнення статутного чи пайового капіталу;

· збільшення додатково вкладеного чи іншого капіталу;

· погашення заборгованості учасників щодо внесків до статутного, пайового, додатково вкладеного та іншого капіталу.

Суми внесків відображаються за відповідними позиціями власного капіталу.

Наступний блок операцій, пов’язаних зі зміною власного капіталу, – це операції, результатом яких є вилучення капіталу. Вилучення капіталу може здійснюватися з допомогою таких операцій:

· вилучення частки в капіталі;

· викуп акцій;

· анулювання викуплених акцій;

· перепродаж раніше викуплених акцій;

· зменшення номінальної вартості акції.

При виході учасника з товариства йому повертається його частка (внесок). Якщо в результаті повернення учаснику його частки на величину такої частки зменшився статутний капітал, то таку операцію буде відображено в графі перетину рядка "Вилучення частки в капіталі" та стовпця "Статутний капітал" у сумі, що дорівнює зменшенню статутного капіталу.

Як уже зазначалося, підприємство може викупити корпоративні права власної емісії з метою їх анулювання чи перепродажу. Операція викупу акцій (часток) не змінює статутного капіталу підприємства, однак сума власного капіталу зменшується на фактичну величину викуплених корпоративних прав. Факт зменшення активів підприємства в результаті здійснення вказаної операції призводить до зменшення пасивів за позицією "Вилучений капітал".

Залежно від прийнятого рішення щодо викуплених корпоративних прав у звіті про власний капітал будуть зафіксовані такі зміни:

· якщо протягом звітного року здійснювались операції з анулювання викуплених акцій (часток), то за статтею "Статутний капітал" відображається номінальна вартість анульованих корпоративних прав, а за позиціями додаткового, резервного капіталу чи нерозподіленого прибутку – перевищення ціни викупу корпоративних прав над їх номіналом;

· якщо протягом звітного року викуплені акції (частки) перепродавалися, то за відповідними позиціями відображається зменшення вилученого капіталу, статутного капіталу чи капітальних резервів (залежно від ціни продажу корпоративних прав).

До інших змін у капіталі можна віднести:

· зменшення статутного, пайового, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку у зв’язку зі списанням невідшкодованих збитків;

· збільшення додаткового капіталу внаслідок безоплатного отримання необоротних активів (відображається з урахуванням зменшення додаткового капіталу на суму амортизації таких активів).

Загальна сума змін власного капіталу, що відбулися протягом звітного року, визначається підсумовуванням і відніманням річних оборотів за всіма позиціями власного капіталу. Залишок власного капіталу в цілому та в розрізі його складових на кінець року визначається таким чином:

залишок капіталу на початок року:

(+) збільшення капіталу протягом звітного періоду;

(–) зменшення капіталу протягом звітного періоду;

(=) залишок капіталу на кінець року.

Правильність заповнення звіту можна перевірити, скориставшись закономірностями шахової таблиці. Загальний результуючий підсумок показників по вертикалі повинен дорівнювати загальному результуючому підсумку показників по горизонталі.

Якщо залишки власного капіталу на початок року, що відображаються в балансі підприємства, скоригувати на приріст (чи зменшення) власного капіталу за даними звіту про власний капітал, то ми отримаємо балансовий залишок власного капіталу на кінець періоду. Якщо залишки, які містяться в балансі, збігаються з даними, наведеними у звіті про власний капітал, то звітність складена правильно.

Курс емісії.

... Важливим елементом процедури збільшення статутного капіталу підприємства шляхом додаткової емісії є встановлення курсу емісії, тобто ціни, за якою товариство розміщує свої корпоративні права. Курс емісії встановлюється у процентах до номіналу за рішенням відповідних органів підприємства. З юридичного погляду нижньою межею курсу емісії нових акцій є їх номінальна вартість, оскільки встановлена законодавча заборона на первинне розміщення акцій за ціною, нижчою за їх номінальну вартість; з економічного — номінальна вартість плюс витрати на проведення емісії.

Витрати, пов’язані з емісією цінних паперів, включаються до складу валових витрат підприємства-емітента.

З метою стимулювання попиту на акції нової емісії їх максимальна вартість повинна бути меншою за ринковий курс акцій. Таким чином, верхня межа курсу емісії проходить на рівні ринкового (біржового) курсу акцій до проведення додаткової емісії. Правильний вибір курсу емісії є вирішальним фактором успіху її розміщення. Чим вищий курс додаткової емісії, тобто чим більше він наближається до біржового курсу акцій, тим значніший обсяг ліквідних засобів залучається на підприємство при заданому обсязі збільшення статутного капіталу, тим вищим буде емісійний дохід.

Емісійний дохід, або ажіо, — сума перевищення доходів, отриманих від емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав). Інакше кажучи, емісійний дохід — це різниця між курсом емісії і номінальним курсом корпоративних прав. Суми одержаного підприємством емісійного доходу не включаються до складу валового доходу з метою оподаткування.»

Додаток К

Методи розрахунку амортизаційних нарахувань

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійний;

2) зменшення залишкової вартості;

3) прискореного зменшення залишкової вартості;

4) кумулятивний;

5) виробничий.

В розрахунку суми амортизації беруть участь наступні показники:

 — строк корисного використання;

 — вартість, яка амортизується;

 — первісна вартість;

 — ліквідаційна вартість;

 — залишкова вартість;

 — загальний обсяг продукції, який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних засобів;

 — щомісячний обсяг продукції.

Прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів :

Приклад розрахунку:

Первісна вартість oб'єктa основних засобів становить 100000 грн., ліквідаційна вартість — 1000 грн., строк корисного використання — 5 років. 

а)

Визначити вартість, яка амортизується

100000-1000

99 000,00

 

б)

Визначити річну суму амортизації

99000/5

19 800,00

 

в)

Визначити щомісячну суму амортизації

19800/12

1 650,00

 

 

Метод зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість :

Приклад розрахунку:

Первісна вартість oб'єктa основних засобів становить 100000грн., ліквідаційна вартість — 1000грн., строк корисного використання — 5 років.

а)

Визначити річну норму амортизації

(1-(1000/100000)^(1/5))*100

60,19

б)

Визначити суму амортизації в першому році експлуатації основного засобу

100000*60,19/100

60 190,00

в)

Визначити суму амортизації в другому році експлуатації основного засобу

(100000-60190)*60,19/100

23 961,64

г)

Визначити суму амортизації в третьому році експлуатації основного засобу

(100000-60190-23961,64)*60,19/100

9 539,13

д)

Визначити суму амортизації в четвертому році експлуатації основного засобу

(100000-60190-23961,64-9539,13)*60,19/100

3 797,53

е)

Визначити суму амортизації в п'ятому році експлуатації основного засобу

3797,53-1000

2 797,53

 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється:

Приклад розрахунку:

Первісна вартість oб'єктa основних засобів становить 100000грн., ліквідаційна вартість — 1000грн., строк корисного використання — 5 років.

а)

Визначити річну ставку амортизації

100/5*2

40,00

б)

Визначити суму амортизації в першому році експлуатації основного засобу

100000*40/100

40 000,00

в)

Визначити суму амортизації в другому році експлуатації основного засобу

(100000-40000)*40/100

24 000,00

г)

Визначити суму амортизації в третьому році експлуатації основного засобу

(100000-40000-24000)*40/100

14 400,00

д)

Визначити суму амортизації в четвертому році експлуатації основного засобу

(100000-40000-24000-14400)*40/100

8 640,00

е)

Визначити суму амортизації в п'ятому році експлуатації основного засобу

8640-1000

7 640,00

 

Кумулятивний метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання:

Приклад розрахунку:

Первісна вартість oб'єктa основних засобів становить 100000грн., ліквідаційна вартість — 1000грн., строк корисного використання — 5 років.

а)

Визначити кумулятивне число років експлуатації оснвного засобу

1+2+3+4+5

15

б)

Визначити вартість, яка амортизується

100000-1000

99 000,00

в)

Визначити суму амортизації в першому році експлуатації основного засобу

(100000-1000)*(5/15)

33 000,00

г)

Визначити суму амортизації в другому році експлуатації основного засобу

(100000-1000)*(4/15)

26 400,00

д)

Визначити суму амортизації в третьому році експлуатації основного засобу

(100000-1000)*(3/15)

19 800,00

е)

Визначити суму амортизації в четвертому році експлуатації основного засобу

(100000-1000)*(2/15)

13 200,00

е)

Визначити суму амортизації в п'ятому році експлуатації основного засобу

(100000-1000)*(1/15)

6 600,00

 

Виробничий метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів:

Приклад розрахунку:

Первісна вартість oб'єктa основних засобів становить 100000грн., ліквідаційна вартість — 1000грн. Загальний обсяг продукції (рoбіт, послуг), який передбачається вирoбити (виконати) з використанням oб'єкта основних засобів, — 500000 од. Зa перші три місяці використання oб'єкта основних засобів вироблено, відповіднo, 5000, 10000 тa 15000 одиниць продукції. 

а)

Визначити вартість, яка амортизується

100000-1000

99 000,00

б)

Визначити виробничу ставку амортизації

99000/500000

0,198

в)

Визначити суму амортизації в першому місяці експлуатації основного засобу

0,198*5000

990,00

г)

Визначити суму амортизації в другому місяці експлуатації основного засобу

0,198*10000

1 980,00

д)

Визначити суму амортизації в третьому місяці експлуатації основного засобу

0,198*15000

2 970,00

 

 

 


[1] Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.