Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінанси, банківська справа та страхування КІБС

Фінанси, банківська справа та страхування КІБС

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Університет банківської справи»

Інститут банківських технологій та бізнесу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Вченої ради

ДВНЗ «Університет банківської справи”

___________________ А.Я. Кузнєцова

«______» ________________ 2018 року

Протокол №    від    2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

підготовки магістрів

галузі знань 07  «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2018 рік

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Інститутом банківських технологій та бізнесу

ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Вовчак О.Д., д.е.н., професор, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ УБС;

Смовженко Т.С., д.е.н., професор, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ УБС;

Гірченко Т.Д., к.е.н., професор, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ УБС;

Меда Н.С., к.е.н., доцент, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ УБС;

Рудевська В.І., к.е.н., доцент, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ УБС;

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Примостка Л.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльностіДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Слав’юк Р.А., д.е.н, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «УБС»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ã ДВНЗ «Університет банківської справи»,

 2018

 

                                                           ВСТУП

 

Методичні рекомендації розроблені з метою надання методичних та практичних порад здобувачам освітнього ступеня «магістр» під час підготовки до написання  та захисту кваліфікаційної магістерської роботи (КМР). Зміст рекомендацій допоможе послідовно і в необхідному логічному взаємозв’язку отримати відповіді на найважливіші питання щодо написання та захисту КМР. Методичні рекомендації є обов’язковими для дотримання як науковими керівниками з  підготовки КМР, так і здобувачами.

Як теоретико - прикладне дослідження КМР повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтовані пропозиції здобувача щодо практичного її розв’язання на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної фінансово-кредитної установи (бази практики) чи банківської системи України загалом. Написання кваліфікаційної магістерської  роботи має на меті поглиблення і систематизацію теоретичних знань з фахових дисциплін, оволодіння професійними навичками і вироблення умінь для застосування їх при вирішенні комплексу практичних завдань у фінансово-кредитній сфері та проведенні всебічних наукових досліджень.

Методичні рекомендації регламентують роботу наукових керівників КМР і самих здобувачів на таких основних етапах:

1) визначення напряму дослідження;

2) вибір і затвердження теми та плану роботи;

3) видача завдання на написання КМР, складання графіку її виконання;

4) проведення досліджень і написання роботи;

5) оформлення роботи;

6) підготовка до публічного захисту і захист роботи.

КМР є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі якої Екзаменаційна комісія виявляє рівень загальнотеоретичної і практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом.  Кваліфікаційна магістерська робота повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Загальний обсяг роботи має бути до 90 сторінок друкованого тексту, не враховуючи списку літератури і додатків.

    Результатом захисту КМР перед Екзаменаційною комісією є присвоєння здобувачу освітнього ступеня магістра з фінансів, банківської справи та страхування.

 

 1. КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: ЇЇ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

КМР - це самостійна творча кваліфікаційна робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в межах нормативної та варіативної складових освітньої програми підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона є формою контролю набутих здобувачем у процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, які необхідні для виконання професійних обов’язків.

КМР повинна бути виконана на належному науково-теоретичному рівні, що підтверджує рівень загальнотеоретичної і практичної підготовки здобувача, самостійне мислення та логічне викладення матеріалу, вміння користуватися законодавчими і нормативними документами, науково-технічною та економічною літературою, аналізувати та критично оцінювати викладені в літературних джерелах положення, а також критично оцінювати і висловлювати власну позицію щодо вирішення досліджуваних проблем.

КМР – це не переказ викладеного матеріалу у літературних джерелах, а самостійна дослідна робота. До неї входять:

а) виявлення проблеми, що не отримала достатнього висвітлення у літературі;

б) підбір нових джерел інформації та повідомлення на цій основі нових надбань;

в) встановлення нових зв’язків між відомими явищами;

г) нова постановка відомої проблеми;

д) оригінальні висновки;

е) рекомендації про використання результатів дослідження як у теоретичному, методичному, так і практичному спрямуванні.

Зміст кваліфікаційної магістерської роботи характеризують оригінальність, унікальність і неповторність матеріалу, що наводиться. Основою змісту є принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і закономірностей, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій чи у зовсім іншому аспекті. В найбільш систематизованому вигляді зміст роботи фіксує як вихідні передумови наукового дослідження, так і весь його хід та отримані при цьому результати. У роботі не просто описуються наукові факти, а наводиться їх всебічний аналіз, розглядаються нетипові ситуації, висвітлюються наявні альтернативи і причини вибору однієї з них.

При написанні кваліфікаційної магістерської  роботи здобувач повинен обов’язково посилатися на джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати досліджень, із зазначенням авторів таких джерел. У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів та бездоказових тверджень. Обов’язковим є застосування практичних матеріалів діяльності банківської установи або НБУ.

          Мета роботи полягає у розробці інноваційних пропозицій у певній галузі банківської сфери та рекомендацій з їх впровадження, а також комплексних завдань, що вирішуються в КМР.

Запропоновані інноваційні рішення мають бути науково обґрунтованими з відповідним аналізом існуючої ситуації та прогнозом щодо результатів запровадження пропозицій, викладених в КМР. При цьому мають бути проаналізовані ризики щодо реалізації зазначених пропозицій.

          Основними завданнями кваліфікаційної магістерської  роботи є:

— засвоєння здобувачем основних науково-дослідницьких навичок з правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану й оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності кредитної установи, уміння формулювати гіпотези щодо вирішення досліджуваної проблеми, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій;

- вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

- проведення аналізу фактичної постановки практичної роботи кредитної установи на ділянці, що відповідає темі дослідження, на відповідність її законодавчим і нормативно-правовим актам та передовому вітчизняному й зарубіжному досвіду;

- розробка та оцінка альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем, розробка нових для даної кредитної установи чи банківської системи України в цілому банківських продуктів, спрямованих передусім на реалізацію інноваційної моделі розвитку нашої країни;

- обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу, побудови блок-схем, математичного моделювання тощо;

- складання кошторису на реалізацію своїх пропозицій, розробки тарифів на пропоновані банківські продукти та сітьових графіків реалізації цих пропозицій;

- проведення із застосуванням сучасного інструментарію всебічної діагностики зміни ситуації, що склалася в конкретній кредитній установі чи банківській системі країни в цілому з досліджуваної проблеми, після запровадження обґрунтованих у КМР пропозицій;

- підготовка доповіді і наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшою їх презентацією та публічним захистом.

   Особливості цих професійних завдань стосовно теми дослідження здобувач відображає у відповідній частині КМР. Професійні завдання виконуються і розгортаються на усіх етапах процесу підготовки КМР, а саме шляхом:

- визначення проблеми дослідження, її актуальності для даної кредитної установи, банківської системи чи соціально-економічного розвитку України в цілому;

- формування здобувачем мети і завдань дослідження;

- обґрунтування предмета творчого аналізу, який відображає суть досліджуваної проблеми і пов’язує між собою структурні складові КМР;

- вибору методів дослідження, адекватних досліджуваній проблемі, та обґрунтування доцільності їх використання;

- підбору інформаційних джерел (монографічної літератури, періодичних видань, статистичних даних, економічної інформації бази практики, інформації з практики діяльності інших вітчизняних, зарубіжних банків та інших кредитних установ);

- здійснення аналізу постановки роботи на досліджуваній ділянці діяльності кредитної установи, її впливу на суміжні ділянки його діяльності, виявлення та розшивки «вузьких» місць у цій діяльності;

- обґрунтування конкретних пропозицій з покращення роботи банку чи іншої кредитної установи на досліджуваній ділянці з розробкою плану її запровадження;

- апробація здобувачем обґрунтованих пропозицій на базі переддипломної практики та їх доопрацювання після отриманих зауважень.

       Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери банківської діяльності та її специфічних рис.

Робота має демонструвати рівень фахової підготовленості здобувача до професійної діяльності, а саме:

 • ступінь оволодіння теоретичними здобутками вітчизняних і світових досліджень у банківській справі;
 • уміння знаходити аналоги розв’язання проблеми у вітчизняній і зарубіжній практиці та адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження;
 • здатність виконувати професійні обов’язки на посадах відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника;
 • вміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела і фактичні, зокрема, статистичні дані;
 • здатність працювати з нормативно-правовими актами;
 • набуття навички проведення економічних розрахунків, експериментування, прогнозування та використання економіко-математичних методів і сучасної обчислювальної техніки;
 • вміння на захисті кваліфікаційної магістерської  роботи стисло, впевнено, переконливо викласти основні положення роботи, свої висновки та пропозиції.

Робота готується державною (українською) мовою. Теоретичну інформацію в ній необхідно викладати у повному обсязі, обов’язково розкриваючи при цьому хід та результати дослідження, з детальним описом методики дослідження. Повнота інформації має відбиватися в деталізованому фактичному матеріалі з відповідними обґрунтуваннями.

Основу змісту роботи має складати аналіз і узагальнення відомих теоретичних і практичних аспектів предмету дослідження, розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення поставлених завдань, обґрунтування запропонованих рішень з використанням сучасних методологічних підходів.

Здобувач  має включити до тексту весь наявний  статистичний матеріал (формули, графіки, діаграми, схеми, таблиці тощо), у мовностилістичному оформленні матеріалу повинен враховувати особливості професійного стилю мови, стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати пропозицій, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

 

2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ  РОБОТИ

 

Основні вимоги до КМР: чіткість побудови, логічна послідовність при викладенні матеріалу, стислість та точність формулювань, критичний підхід до теоретичного матеріалу, чинного законодавства та сучасного стану банківської системи; обґрунтованість висновків та рекомендацій.

Процес виконання, оформлення та захисту КМР складається з кількох взаємопов’язаних етапів:

 1. Вибір теми кваліфікаційної магістерської роботи, визначення її структури, предмету та об’єкту дослідження, складання і затвердження плану роботи.
 2. Робота зі спеціальною економічною літературою, чинними  законодавчими і нормативними актами, інструктивними матеріалами згідно з обраною темою.
 3. Визначення та теоретичне обґрунтування предмету дослідження з позицій макро- та мікроекономіки і сучасних теорій.
 4. Вивчення об’єкту дослідження, збір та аналіз практичного матеріалу, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності банківської системи.
 5. Написання і виклад основного тексту КМР.
 6. Підготовка ілюстративного матеріалу та доповіді, захист КМР на засіданні Екзаменаційної комісії.

Вищенаведені етапи виконання КМР не передбачають жорсткого додержання послідовності, в якій вони викладені, деякі з них можуть виконуватися паралельно з урахуванням конкретних умов підготовки роботи. Кожен етап КМР має свої особливості.

Після того як обрано тему КМР, потрібно сформулювати мету роботи і визначити коло завдань, вирішення яких забезпечить досягнення поставленої мети стосовно конкретного предмета та об’єкта дослідження. Для вирішення поставлених завдань здобувач повинен обрати методику проведення дослідження з обраної проблеми.

Формулювання теми, визначення предмета, об’єкта та методики дослідження виконавець КМР повинен узгодити з науковим керівником.

Для контролю за ходом виконання КМР кафедра фінансів, банківської справи та страхування затверджує строки поетапної підготовки роботи (календарний план Додаток Г), у відповідності з якими оцінюються обсяги і якість виконуваної роботи.

Після написання КМР здобувач оформлює її у відповідності з вимогами і реєструє на кафедрі. Керівник роботи на виконану та зареєстровану кваліфікаційну магістерську  роботу складає відгук. Зареєстрована КМР після перевірки керівником в разі позитивного відгуку направляється на зовнішнє рецензування. На підставі відгуку керівника і зовнішньої рецензії кафедра дає заключення щодо допуску КМР до захисту.

Тематика КМР розробляється кафедрою фінансів, банківської справи та страхування, яка забезпечує реалізацію освітньо-професійної програми підготовки фахівців з фінансів, банківської справи та страхування.

Тематика КМР  поновлюється кожного навчального року.

Тема роботи визначається у рамках освітніх і наукових галузей, притаманних для фінансово - банківської діяльності, на підставі потреб практики. Здобувач має право запропонувати власну тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

При виборі теми КМР здобувач повинен орієнтуватися на проблеми, які є актуальними для банківської системи та інших фінансово-кредитних установ країни на сучасному етапі її розвитку, наявність наукової бази, можливість отримання і опрацювання експериментального матеріалу, наявність власних науково-технічних і методичних наробок, та відповідають узагальненому об’єкту чи спеціалізованим об’єктам банківської діяльності за освітньою програмою магістра кафедри. Напрямки досліджень підпорядковані науковим інтересам кафедри і враховують заявки банків та інших кредитних установ на розробку конкретних тем. Вибравши тему КМР, здобувач пише заяву на ім’я завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування (зразок заяви - Додаток А). Обрані студентами теми кваліфікаційних магістерських робіт розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Закріплення за здобувачами тем КМР і керівників оформлюється наказом ректора не пізніше, ніж за чотири місяці до закінчення навчання.

З метою своєчасної якісної підготовки кваліфікаційної магістерської  роботи наказом ректора Університету згідно з поданням кафедри фінансів, банківської справи та страхування призначається науковий керівник кваліфікаційної магістерської  роботи.

Науковими керівниками можуть бути викладачі вищого навчального закладу, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові публікації в галузі знань, що відповідають спрямованості і змісту освітньої програми магістра.

Основні обов’язки наукового керівника КМР:

– консультування студентів з питань: уточнення обраної  теми КМР, розроблення її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів, підготовки до захисту;

 • видача здобувачеві завдання на кваліфікаційну магістерську  роботу;
 • контроль за дотриманням здобувачем графіку підготовки КМР;
 • контроль якості кваліфікаційної магістерської  роботи;
 • інформування кафедри про хід виконання здобувачами КМР і випадки недотримання графіка  підготовки окремих розділів і роботи загалом;
 • підготовка відгуку про якість КМР і висновку щодо рекомендування  її до захисту в ЕК;
 •  участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань щодо підготовки КМР і результатів їх захисту;
 • участь у роботі кафедральної комісії з попереднього захисту КМР;
 • участь у  відкритих засіданнях екзаменаційної комісії, коли захищаються КМР його здобувачів.

          Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, визначається керівництвом вищого навчального закладу.

При складанні завдання на підготовку роботи керівник у разі необхідності може передбачати запрошення консультантів з окремих розділів роботи.

Керівник за проханням здобувача або за власною ініціативою має право внести пропозиції щодо зміни теми роботи, погодивши цю зміну на засіданні кафедри не пізніше, ніж за три місяці до визначеного терміну подання завершеної роботи. Зміна теми роботи оформляється наказом ректора Університету.

У терміни, визначені кафедрою, але не рідше одного разу на місяць, здобувач звітується про виконану роботу перед науковим керівником, який на основі аналізу підготовлених матеріалів фіксує ступінь планомірності виконання КМР, про що інформує кафедру фінансів, банківської справи та страхування. Перевіряючи матеріали до кваліфікаційної магістерської  роботи, керівник відмічає помилки і неточності, вказує способи їх усунення або шляхи раціонального вирішення завдання, уточнює або виправляє недостатньо чіткі формулювання та стилістичні помилки.

Завершену КМР здобувач подає науковому керівнику, який після її перевірки у випадку схвалення роботи надає письмовий відгук.

 

3. ПІДГОТОВКА ТА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ  РОБОТИ

3.1. Підготовка до виконання кваліфікаційної магістерської  роботи

 

Підготовка роботи має показати вміння здобувача:

- використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення певної проблеми;

- аналізувати наукові джерела;

- узагальнювати матеріали та застосовувати сучасну методику досліджень при вирішенні визначеної проблеми;

- обґрунтовано використовувати статистичний та графічний матеріал, вітчизняний та міжнародний досвід з даного питання;

-  самостійно приймати оптимальні рішення щодо реалізації поставлених завдань, в тому числі із застосуванням обчислювальної техніки;

- давати власну оцінку та відповідні висновки в межах дослідження.

КМР має мати таку структуру:

 1. титульний аркуш (Додаток Б);
 2. завдання на кваліфікаційну магістерську роботу (Додаток В);
 3. календарний план (Додаток Г);
 4. анотація (Додаток Д);
 5. зміст (Додаток Ж) ;
 6. перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності);
 7. вступ;
 8. розділи основної частини;
 9. загальні висновки;
 10. список використаних джерел (Додаток З);
 11. додатки.

           Календарний план підготовки та захисту КМР направлений на забезпечення високої якості виконання кваліфікаційного дослідження. Він відіграє для здобувача мобілізуючу роль та покликаний вирішити такі завдання:

- надати методичну допомогу здобувачам в організації процесу підготовки КМР;

- створити базу для контролю за ходом підготовки КМР з боку кафедри;

- забезпечити систематичність та самостійність виконання здобувачем усіх робіт, передбачених завданням.

         На основі плану складається індивідуальне завдання на КМР, в якому вказуються зміст роботи, її структура, термін подання на кафедру. На основі завдання на кваліфікаційну магістерську роботу здобувач разом з науковим керівником складає календарний план виконання КМР  (Додаток Г), дотримуючись нормативних термінів, що наведені в завданні на КМР.

Завдання та календарний план виконання кваліфікаційної магістерської роботи затверджуються завідувачем кафедри.

Дотримання нормативних термінів виконання кваліфікаційної магістерської роботи за затвердженим регламентом є обов’язковим для здобувача.

Відступ від нормативних термінів завдання і календарного плану виконання робіт можливий із згоди керівника, окрім  початкової і кінцевої дат.

         Анотація призначена для ознайомлення із спрямуванням та основними аспектами, які розглядаються в КМР, і розміщуються безпосередньо після завдання на кваліфікаційну магістерську роботу.

Анотація, як правило, складається українською та однією з іноземних мов (англійською або німецькою).

Анотації належить виконувати обсягом до 500 друкованих знаків кожна і, бажано, щоб вони вміщувались на одній сторінці формату А4. У разі, якщо анотація не поміщається на одній сторінці, тоді необхідно їх друкувати на окремих сторінках, присвоюючи кожній сторінці окремий номер.

Зразок складання анотації наведено в Додатку Д.

   Зміст (план) КМР. Після затвердження теми КМР здобувач на основі отриманих у процесі навчання й науково-дослідної роботи знань та опрацювання певного кола законодавчих і нормативно-правових актів, підручників і наукової літератури самостійно складає план (зміст) своєї КМР та подає його на узгодження науковому керівнику. Зміст КМР повинен відповідати темі дослідження, відображати суть проблеми, її складність, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її. Зміст КМР включає: завдання на кваліфікаційну роботу, календарний план, анотації державною та іноземною мовами, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності); вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів та пунктів основної частини КМР; висновки та рекомендації; список використаних джерел; додатки і номери сторінок, які містять початок матеріалу. Зразок змісту КМР наведено в Додатку Ж.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подають у роботі окремим списком перед вступом, якщо вжито специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

 

3.2. Написання тексту кваліфікаційної магістерської роботи: вимоги до структурних частин

Вступ  містить такі складові:

 1. Актуальність теми дослідження.

Обґрунтування актуальності обраної теми – важливий етап будь-якого дослідження. Вміння обґрунтувати актуальність теми характеризує науковий рівень дослідника, ступінь його підготовленості та навики висвітлення  необхідних фактів і представлення їх у прийнятному вигляді.

Під актуальністю теми розуміється її значимість, тобто необхідність та невідкладність її розгляду для потреб розвитку економіки держави, галузі, підприємства. В цьому відношенні велику роль відіграє система пріоритетів у наукових дослідженнях.

Чіткого критерію для визначення ступеня актуальності не існує. Головним пріоритетом виступає можливість забезпечення найбільшого економічного ефекту. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо декількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, якою і буде обґрунтовуватися актуальність теми.

2. Аналіз останніх досліджень.

Необхідно навести стислий перелік науковців та наукових колективів, які здійснили значний внесок у розвиток обраного напряму дослідження, коротку характеристику отриманих результатів. Матеріал можна подати у такій редакції: «Пошукам напрямів вирішення проблемних питань щодо управління кредитними ризиками банків (вказується напрям дослідження) присвятили свої наукові праці такі провідні зарубіжні та вітчизняні вчені,  як: … Ними досліджені і розкриті …, розроблено … Результати вищезазначених досліджень є досить важливі, однак низка проблемних питань залишилися поза увагою вчених, а саме:…… Це зумовлює потребу у подальших дослідженнях в цьому напрямі та визначає актуальність теми кваліфікаційної магістерської роботи, її мету, завдання та структуру».

3. Мета і завдання дослідження.

Мета дослідження – це запланований результат. Результат має бути конструктивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного продукту з кращими, ніж було раніше, показниками якості або процесу її досягнення.

Досягнення поставленої мети є обов’язковим, а на завершальному етапі дослідження необхідно перевірити, чи відповідають висновки поставленій меті.

Мета дослідження переважно зводиться до підвищення результативності та ефективності певної сфери фінансової та банківської систем, удосконалення форм, методів, процедур і технологій банківської діяльності, поліпшення нормативно-правової бази та організаційно-структурних засад даних системи, їх структурних підрозділів тощо.

Мета формулюється лаконічно і  повинна точно виражати те основне, що намагається зробити дослідник, конкретизується та розкривається у завданнях дослідження.

Завдання визначають для реалізації мети дослідження. Конкретні завдання, що будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети, зазначаються у формі перерахунку (вивчити..., описати..., встановити..., виявити... тощо).

Завдання кваліфікаційної магістерської роботи повинні логічно витікати із її загальної мети і розглядатися як основні етапи роботи магістра. Формулювання завдань здійснюється у вигляді певного набору підпитань. Єдиного стандарту формулювання завдань бути не може, але, частіше за все:

 перше із завдань, що висувається, пов’язане з виявленням змісту, природи, структури, законів функціонування і розвитку об’єкта, що вивчається;

друге завдання націлене на розкриття загальних способів перетворення об’єкта, на побудову його моделей;

третє завдання – на створення, розробку конкретних методик, практичних рекомендацій тощо.

Слід пам’ятати, що завдання дослідження повинні бути оцінені за своєю значимістю. Не варто захоплюватися кількістю завдань – це зазвичай призводить до громіздкої роботи, неповного вирішення поставлених завдань.

Отже, формулювання мети й визначення завдань наукового дослідження – один із найважливіших творчих етапів розв’язання проблеми. Мета і завдання дослідження повинні бути чітко викладені, передбачати розробки нових концепцій (напрямів) розвитку або удосконалення існуючої методології чи створення нових методик.

4.  Об'єкт дослідження.

На початковому етапі наукового дослідження необхідно визначити його об’єктну сферу (галузь). Такою об’єктною галуззю може бути або сфера практичної діяльності, або її відображення у сфері наукової проблематики. Вибір об’єктної сфери визначається такими факторами, як її актуальність, новизна та перспективність.

Об’єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника, процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію, обрану для дослідження. Відповідно, це та сукупність зв’язків, відносин та властивостей, яка існує об’єктивно у теорії та практиці та виступає джерелом необхідної для дослідника інформації.

5. Предмет дослідження.

Предмет дослідження визначається відповідно до обраної те­ми кваліфікаційної магістерської роботи і спрямовує дослідницьку роботу магіс­тра на поглиблене вивчення тієї частини відносин функціо­нування об'єкта, яка дає можливість досягти мети і сформулювати узагальнені висновки та пропозиції.

Об’єкт та предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне та часткове (рис. 3.1). У визначенні об’єкту виділяється та його частина, яка виступає предметом дослідження. Саме на нього спрямовується основна увага дослідника. Предмет дослідження визначає спрямування наукової роботи, окреслює її межі.

Рис. 3.1. Співвідношення між об’єктом і предметом наукового дослідження

Отже, об’єкт слід розглядати як об’єктивно існуючу частину матеріального світу, а предмет – як кут зору на об’єкт, вивчення певних його якостей, властивостей, можливостей використання.

При виборі об’єкта дослідження найбільш типовими помилками, що допускають деякі дослідники, є:

а) заміна об’єкта дослідження предметом, плутанина у розумінні їх суті;

б) розуміння об’єкта як категорії більш вузької, ніж предмет;

в) об’єднання об’єкта і предмета дослідження в єдине ціле.

          6.  Методи дослідження.

Особливу увагу слід звернути на методологію дослідження, тобто комплекс наукових методів, за допомогою яких проводилися дослідження та були досягнуті мета і поставлені завдання.

Критерії оцінки правильності застосованої методології пов’язані з оцінкою методів і способів, які використовуються при дослідженні. Вона є необхідною і обов’язковою умовою отримання достовірних результатів. Методи дослідження повинні відповідати поставленій у роботі меті, матеріалу, який підлягає опрацюванню, типу дослідження тощо.

Наукові дослідження у сфері банківської справи базуються на використанні таких методів теоретичного пізнання як індукція, дедукція (гіпотетико - дедуктивний, аксіоматико – дедуктивний методи), аналіз, синтез, формалізація, аксіоматичний метод, системний підхід, моделювання, еклектичний метод, метатеоретичного пізнання та емпіричного пізнання (спостереження, вимірювання, порівняння, систематизація, класифікація, аналогія та ін.).

При наведенні та поясненні методів дослідження необхідно зазначити, у процесі вирішення якого завдання вони застосовувались.

Наприклад, методи наукового дослідження з питань здійснення лізингових операцій можна описати таким чином:

“...Теоретичні основи лізингу досліджувалися із застосуванням методів індукції та дедукції. За допомогою цих методів визначено загальний напрям розвитку теорії і практики лізингової діяльності. З використанням методу причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно - наслідкового методу виявлено причини відсутності окремих класифікаційних ознак лізингу для потреб аналізу та обґрунтовано потребу в їх виділенні. Метод порівняння застосовувався при визначенні відмінностей у використанні лізингових операцій в Україні та за кордоном».

7. Інформаційна база дослідження.

Дослідження не починається з «чистого аркуша», а базується на вже існуючих розробках, які мають різні форми втілення – наукові публікації, навчальні видання, нормативні документи, статистичні дані, звітна інформація тощо. У вступі необхідно відзначити, на основі якої інформаційної бази проведене дослідження. Зважаючи, що кваліфікаційна магістерська робота належить до наукових праць,  вона повинна базуватися передусім на змісті наукових видань а вже потім слід наводити законодавчі та нормативні акти, інші джерела.

Приклад.

Інформаційною базою дослідження є праці класиків економічної науки, провідних сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем банківської діяльності, законодавчі та нормативні документи з питань організації банківської діяльності, офіційні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади; статистичні дані (звіти й офіційні дані органів державної, регіональної, відомчої статистики, фінансова та статистична звітність банківських установ; довідкові та інформаційні видання професійних організації, ресурси Інтернет.

8. Практичне значення одержаних результатів.

 

У роботі, що має теоретичне значення, необхідно навести відо­мості про використання результатів досліджень або пропозиції щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення, — відомості про можливості практичного застосування одержаних результатів або пропозиції щодо їх використання. Відзначаючи практичну цін­ність одержаних результатів дослідження при виконанні кваліфікаційної магістерської роботи, необхідно навести інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

9. Наукова новизна дослідження.

В економічних дослідженнях дуже важливим є стисле і коректне формулювання елементів наукового внеску та їх новизни у вступній частині  роботи.

Виділяють три рівні наукової новизни:

1) перетворення, додаткове обґрунтування відомих даних або докорінна їх зміна;

2) поглиблення, деталізація, розширення, доповнення відомих ідей та пропозицій;

3) поширення відомих даних на новий клас об’єктів та систем, їх конкретизація.

У науковій новизні одержаних результатів повинні бути зазначені нові наукові положення, запропоновані особисто здобувачем - магістром; наведена відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описаний ступінь новизни.

Передусім, потрібно сформулювати загальний результат проведеного дослідження, тобто декількома фразами розкрити досягнення поставленої мети.

Далі кожному елементу наукової новизни доцільно надати порядковий номер. Це дасть змогу зрозуміти, скільки конкретних ідей, розробок, висновків, пропозицій сформував та захищає магістрант. Слід враховувати, що особистий науковий внесок здобувача оцінюється не кількістю елементів новизни, а їх вагомістю для науки, обґрунтованістю. Досвід показує, що на захист кваліфікаційної магістерської роботи, за звичай, виноситься 2-3 елементи наукової новизни.

Формулюючи наукову новизну, дослідник може використати такі вислови: “уточнено економічну сутність понять...”; “вперше формалізовано…”; “розроблений метод…, що відрізняється від…”; “виведена залежність між…”; “досліджена поведінка… і показано…”; “доопрацьований (відомий) метод… в частині… і розповсюджений на новий клас систем…”; “створена концепція, що узагальнює … і розвиває…”; “досліджений новий ефект…”; “розроблена нова система з використанням нового принципу…”; “вперше одержано…”; “удосконалено…”; “отримало подальший розвиток…”.

10. Апробація результатів дослідження.

Результати наукових досліджень підлягають апробації через їх обговорення на семінарах, конференціях, оприлюднення та експериментальне впровадження. У вступі після слів: «Основні положення магістерської роботи доповідалися і обговорювалися ...» необхідно перерахувати конференції, у яких брав участь здобувач, зазначаючи назву кожної конференції, місце (заклад, установу тощо), дату і місто проведення.

Бажаною і такою, що високо оцінюється, є інформація про апробацію результатів кваліфікаційної магістерської роботи у конкретному банку, на матеріалах якого виконувалося дослідження, а також участь здобувача у науково - методичній роботі кафедри при виконанні відповідних науково-дослідницьких та навчально-методичних видів робіт (з конкретизацією особистого внеску).

11. Публікації.

У ході виконання освітньої програми магістра здобувач повинен підготувати і опублікувати наукову статтю, тези доповідей за темою кваліфікаційного магістерського дослідження.

Для молодого науковця важливим є опанування технікою написання статей і підготовки доповідей на конференції не тільки з позиції задоволення вимог щодо рівня публікацій, але й з точки зору сприйняття їх читачами та слухачами. А тому необхідно навчитися досягати визначеної логіки побудови доповіді або статті, відповідності вимогам до їх форми, стилю та мови.

12. Структура та обсяг кваліфікаційної магістерської роботи.

Цей пункт вступу повинен мати наступний вид: «Кваліфікаційна магістерська робота викладена на ... сторінках друкованого тексту, ілюструється ... рисунками і ... таблицями та складається зі вступу, ... розділів, висновків, списку використаних джерел із ... найменувань і ... додатків на ... сторінках».

Основна частина КМР: розділи роботи.

 

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням засто­сованих методів досліджень. Наприкінці кожного розділу фор­мулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити за­гальні висновки від другорядних подробиць.

Розділи основної частини містять:

— огляд літератури за темою та вибір напрямку дослідження;

— проведені теоретичні дослідження;

— аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури здобувач окреслює основні етапи роз­витку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, він повинен назвати ті пи­тання, які є невирішеними, і, отже, визначити своє місце у роз­в'язанні проблеми, навести коротке резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі. Здобувач обґрунтовує вибір напряму досліджень, наводить методи вирішення завдань та їх порівняльні оцінки, розробляє загальну методику проведення дослідження.

У кваліфікаційній магістерській роботі розкриваються методи розрахунків, гіпо­тези, що розглядаються, викладаються результати власних досліджень автора, з висвітленням того но­вого, що він вносить у розробку теми. Здобувач зобов’язаний давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх додаткових досліджень, негативні результати, які зумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

У першому розділі слід викласти науково-теоретичні та методологічні  питання досліджуваної теми, аналіз нормативно - правової бази;

У другому розділі подається характеристика об’єкта дослідження (аналіз практики роботи банківської чи іншої фінансової установи або банківських операцій відповідно до теми дослідження), за останні 5 років;

Третій розділ присвячений розробці пропозицій, які сприяють удосконаленню та підвищенню ефективності предмету дослідження.

Матеріал повинен викладатися в логічній послідовності. Думки і пропозиції слід формулювати чітко і зрозуміло. Варто уникати надмірної описовості, зайвої інформації, не пов’язаної з темою дослідження, необґрунтованих тверджень і висловів, повторів думок. Висновки і пропозиції мають бути конкретними, аргументованими і базуватися на аналізі законодавства, наукових джерел та практики господарювання організації.

         Кожний розділ залежно від обсягу й характеру матеріалу, що викладається, може складатися із декількох підрозділів і закінчується висновком (висновок не виділяється в окремий підпункт).

Висновки

 Заключна частина кваліфікаційної магістерської роботи включає висновки та рекомендації, а також список використаних джерел.

У висновках констатується ступінь реалізації цілей та завдань, поставлених у вступі, науково - теоретичну та практичну цінність виконаної кваліфікаційної магістерської роботи.

Формулювання висновків і пропозицій – найскладніший етап дослідження, який розпочинають після завершення дослідження і отримання певних результатів. Це розумова операція, за допомогою якої за певною кількістю заданих суджень виводиться інше судження, що визначеним чином пов’язане з вихідним. Усі висновки можна класифікувати як індуктивні та дедуктивні.

Висновки, пропозиції та рекомендації повинні бути обґрунтованими та конструктивними. У зв’язку з великим значенням даної частини наукової праці і відповідальністю при їх формулюванні, здобувач , перш ніж робити висновки, повинен перевірити завершеність кожної окремої частини роботи і доказовість аргументації у масштабі всієї роботи. Лише після цього слід формулювати висновки за сутністю поставлених теоретичних питань, практичного значення та використання отриманих результатів. Висновки повинні бути короткими та чіткими, надавати повне уявлення про зміст, значення, обґрунтованість та ефективність розробок. Із формулювань повинні бути виключені загальні фрази та слова. Пишуться висновки тезисно, за пунктами, і повинні відобразити основні положення з теорії питання та результатів проведеного аналізу, а також за всіма запропонованими напрямами вирішення досліджуваної проблеми з оцінкою їх ефективності. У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані у процесі дослідження, які повинні включати характеристику сучасного стану розгляду поставлених в роботі проблемних питань, методи їх вирішення та значення для науки і практики.

Не можна допускати, щоб висновки формулювалися у вигляді анотації. Наукові висновки формуються більш ґрунтовно, ніж формулювання наукових положень, які захищаються.

Висновки за результатами дослідження складаються на основі висновків за всіма розділами та повинні відповідати на питання, які поставлені у кваліфікаційній магістерській роботі (відповідно до поставленої мети, завдань, сформульованої новизни). Висновки починаються з формулювання наукового завдання або проблеми, їх значення для науки і практики, за вирішення яких магістрант претендує на присвоєння кваліфікації. За побудовою спочатку оцінюється загальний висновок щодо отриманих результатів і вирішених завдань загалом, після чого оцінюється тезисна характеристика результатів, одержаних при вирішенні конкретних завдань.

У заключній частині необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, навести рекомендації щодо їх використання. Пропозиції щодо практичного використання наданих висновків при вирішені конкретного завдання в певних умовах повинні бути перспективними. Слід враховувати не тільки існуючі умови, але й зміни, які повинні або можуть відбуватися найближчим часом.

Найбільш розповсюджені помилки при написанні висновків:

 • реферативний характер: перераховується, що зроблено здобувачем  у розділі, наприклад, “Проведено огляд літератури, виділено завдання дослідження”;
 • висновки за розділами та у заключній частині кваліфікаційної магістерської роботи не передають змісту самих розділів, не надають можливості оцінити глибину науково-дослідних результатів;
 • не відображено у висновках всіх завдань, поставлених у вступі до роботи, відсутність цілої низки положень наукової новизни.

Обсяг висновку, як правило, складає одну двадцяту частину загального обсягу роботи. Висновки вміщують безпосередньо після викладення всіх трьох розділів кваліфікаційної магістерської роботи, починаючи з нової сторінки.

 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

4.1. Загальні вимоги

Текст виконується літературною українською мовою на комп’ютері, на одному боці аркушів білого паперу формату А4. Робота друкується в Word 6.0 (7.0) for Windows, розміри полів: верхнє і нижнє — 20 мм, праве — 10 мм, ліве — 25 мм. Тип шрифту — Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал — 1,5. Під час оформлення роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документу. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чіткими.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватися до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності, як виняток, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і написанням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм у роботі наводять мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень виконують відповідно до чинних стандартів з бібліотечної і видавничої справи.

         У змісті КМР зазначають початкові сторінки кожного розділу і параграфа. Назви розділів і параграфів у змісті та тексті мають бути тотожними. Вступ, кожен розділ і висновки, які розміщуються у визначеній послідовності, розпочинаються з нової сторінки. Розділи позначаються римськими цифрами, а параграфи — двома арабськими, перша з них відповідає номеру розділу, друга — номеру параграфа (наприклад, 1.1.; 1.2 або 2.1; 2.2 і т. д.).

         Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, ”ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці надрукованого заголовка підрозділу ставиться крапка.

Усі заголовки формулюються лаконічно. Вони повинні розкривати зміст відповідної структурної частини роботи. У заголовках не можна робити переноси слів. Відстань між заголовком та текстом має дорівнювати 2-3 інтервалам.

Кожну структурну частину роботи (розділу) починають з нової сторінки.

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати п`яти знакам.

4.2. Нумерація

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляється при комп’ютерному друці роботи у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш, кваліфікаційне магістерське завдання, та календарний план включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номери сторінок не проставляють.

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок кваліфікаційної магістерської роботи.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті роботи і позначатися цифрами без крапки, номер ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Заголовок розділу друкують з нового рядка.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремленого крапкою. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад, “1.1.” (перший підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У кінці номера ставиться крапка, наприклад, “2.3.2.”, потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Нумерація додатків:

 • на додатку, який займає один аркуш документа номер сторінки взагалі не ставиться.
 • додаток, який займає декілька аркушів повинен мати власну внутрішню нумерацію сторінок, яка починається з 1.

4.3. Ілюстрації

Ілюстрації (фотографії, рисунки, схеми, графіки, карти, креслення тощо) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. На всі ілюстрації мають бути посилання.

Якщо ілюстрація створена не автором кваліфікаційної магістерської  роботи, необхідно дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрації позначаються словом “Рис.” і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис 3.1 (перший рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

4.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Горизонтальні і вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті кваліфікаційної магістерської роботи. Нумерація таблиць здійснюється в межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад, “Таблиця 2.1”

Таблиця повинна мати назву, котру розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи у кожній частині таблиці її шапку і назви рядків. При поділі таблиці на частини допускається її шапку або назви рядків заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово “Таблиця __” вказують один раз з правої сторони сторінки над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: ”Продовження таблиці __” із зазначенням номера таблиці.

Назви граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та підзаголовки граф подають в однині.

 

Приклад побудови таблиці

Таблиця 1

Назва таблиці

Шапка

 

 

 

 

 

Назви граф

 

 

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Назви рядків                       Графи (колонки)

 

4.5. Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули має бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння слід зазначати у круглих дужках на рівні формули у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок починають з абзацу словом “де” без двокрапки.

 

Приклад:

 

Відомо, що ,                                                             (4.1.)

де М12 - математичне очікування;

d1, d2 - середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження .

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак на початку наступного рядка. Коли переносять формулу на знакові операції множення, використовують знак “х”.

Формули, що ідуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

 

4.6. Цитування та посилання на використані джерела

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати згідно з їхнім переліком у квадратних дужках, наприклад, у роботах [1-7], або в роботі [4, с.35].

Допускається наведення посилання на джерела у виносках, при цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад:

цитата в тексті: “до найбільш важливих принципів побудови та призначення системи оподаткування слід віднести: принцип одноразовості оподаткування, соціальної справедливості, обов’язковості, економічної доцільності “[6, с.23].

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: Юрінком, 2007.- 144 с.

або,

Відповідне подання виноски:

“до найбільш важливих принципів побудови та призначення системи оподаткування слід віднести: принцип одноразовості оподаткування, соціальної справедливості, обов’язковості, економічної доцільності“.

 

 
 

 

1 Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні.-К.: Юрінком, 2007.- 144 с.

Посилання на ілюстрації та формули роботи вказують порядковим номером ілюстрації чи формули – останній беруть у дужки, наприклад,

“рис. 1.2”,  у формулі (2.1)”.

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, наприклад: ... в табл. 1.3.

 

4.7. Список використаних джерел

Перелік (список) використаних джерел (літератури), на які є посилання у КМР, наводять у кінці тексту кваліфікаційної магістерської роботи, починаючи з нової сторінки.

Джерела (бібліографічні описи) у переліку посилань подають в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, при цьому першими наводяться законодавчі та нормативні акти.

Відомості про джерела (бібліографічні описи), які включають до списку, необхідно подавати відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатка.

Вимоги до джерел, що наводяться в списку літератури кваліфікаційної  магістерської роботи

1. Актуальність, сучасність джерел. Література має відповідати сучасному стану розвитку економіки та банківської справи,  а тому переважна більшість джерел має бути новою – 3-5 років до року захисту кваліфікаційної магістерської роботи. Звичайно, не слід ігнорувати тематичні джерела більш ранніх років видання, адже їх опрацювання характеризує рівень дослідженості здобувачем обраної теми. Історична література не повинна перевищувати 30 % загальної кількості джерел.

2. Відповідність темі кваліфікаційної магістерської роботи. Предметна спрямованість використаних при написанні кваліфікаційної магістерської роботи і наведених у списку джерел має стосуватися обраної теми дослідження.

3. Наукова спрямованість використаних джерел. У кваліфікаційній магістерській роботі слід мінімально використовувати навчальну літературу – підручники та навчальні посібники. Основну увагу при підготовці оглядового підрозділу слід приділяти науковій літературі – це монографії, наукові статті у спеціалізованих виданнях, матеріали та тези доповідей на наукових конференціях, наукові звіти тощо. Це підвищить наукову цінність виконаної кваліфікаційної магістерської роботи.

4. Згадування джерела у тексті роботи. На джерела, що наводяться у списку використаної літератури, мають бути посилання за результатами згадування в основному тексті кваліфікаційної магістерської роботи.

5. Кількість джерел у списку використаної літератури кваліфікаційної магістерської роботи має налічувати 80 - 110 позицій. 

Декілька порад для уникнення помилок при оформленні списку використаних літературних джерел.

1. При зазначенні автора джерела на початку слід вказувати його прізвище, а вже потім ініціали (це є одною з найбільш розповсюджених помилок при оформленні списку).

2. При включенні до списку джерел авторів з однаковим прізвищем їх слід розташовувати в алфавітному порядку їхніх ініціалів. Наукові праці одного автора розташовують за алфавітом їх назв, у випадку необхідності наведення декількох видань одної книги – за хронологією їх випуску.

3. Кількість сторінок книги слід вказувати з маленької літери після цифр (2013. – 121 с.). Якщо використовувалася стаття, то слід вказувати нумерацію сторінок розташування цієї статті у збірнику або журналу. У такому випадку нумерація вказується з великої літери перед цифрами (2017. – № 4. – С. 49-55).

4. Назву видавництва у списку літератури не слід брати у лапки (це також є одною з найбільш розповсюджених помилок при оформленні списку).

5. Переклад назви книги не здійснюється – все подається мовою оригіналу (яким користувався здобувач).

6. Обов’язково слід дотримуватися порядку оформлення відповідних умовних знаків (крапка, крапка і тире, кома, двокрапка, крапка з комою, коса риска, подвійна коса риска, квадратні дужки). Наприкінці обов’язково слід ставити крапку (виключення – Інтернет-джерела).

7. Закони та підзаконні акти, інші нормативні джерела слід використовувати та подавати у списку в їх останній редакції (плюс дата та джерело його першого опублікування).

8. При нумерації джерел у списку літератури не слід використовувати абзаци.

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаної літератури до КМР наведено в Додатку З.

 

4.8. Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи.

Якщо додатки оформлюють як продовження роботи, кожен із них починають з нової сторінки, їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г', Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатку за потреби може бути поділений на розділи й підрозділи, пронумеровані у межах кожного з них: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 — другий розділ додатка А; В.3.1 — підрозділ 3.1 додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 — другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А. 1) — перша формула додатка А.

Джерела, які цитуються тільки у додатках, мають розглядатися незалежно від тих, які цитуються в основній частині роботи, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.

Якщо у роботі як додаток використовують документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документів даного виду, його копію вміщують в роботі без змін в оригіналі. Перед копією вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово “Додаток __” і його назву, праворуч у верхньому куті проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію.

 

5. ПІДГОТОВКА ВІДГУКУ, РЕЦЕНЗІЇ, ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ТА ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ КМР

 

Кожна робота направляється на зовнішню рецензію. До рецензування залучаються відповідальні працівники банківської системи та провідні фахівці науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів. Для здобувачів, які навчаються без відриву від виробництва, рецензентом повинен виступати спеціаліст установи, організації, підприємства тощо, де працює здобувач. Коло наукових та фахових інтересів рецензента має відповідати тематиці роботи.

У зовнішній рецензії відзначаються: значущість теми для банківської практики; глибина висвітлення здобувачем реального стану справ у відповідній ділянці банківської системи; позитивні сторони роботи та її недоліки; висновок і рекомендація щодо захисту КМР та присвоєння певної кваліфікації (Додаток Л).

Завершену КМР здобувач подає науковому керівнику для перевірки і підготовки відгуку на неї (Додаток М). Якщо КМР, з погляду наукового керівника, готова до захисту перед Екзаменаційною комісією, відповідна рекомендація дається ним у кінці відгуку.

Письмовий відгук керівника на КМР висвітлює: рівень використання студентом теоретичних знань для розв’язання завдань дослідження; аналіз методів дослідження; оцінку якості вирішення завдань дослідження; аналіз та оцінку запропонованих дослідником заходів; інформацію про недоліки КМР; загальні висновки та оцінку роботи.

Керівник оцінює роботу записом: - “Допускається до захисту”, а в разі негативної оцінки – “До захисту не допускається”. У випадку негативного висновку щодо допуску здобувача до захисту кваліфікаційної магістерської роботи, це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за участю керівника і здобувача.

Завершена КМР, підписана автором, разом з письмовим відгуком керівника, подається завідувачу кафедри, який вирішує питання про допуск здобувача до захисту. Термін подання – два тижні до захисту. За 15 днів до захисту на засіданні кафедри відбувається попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи.

Попередній захист КМР здійснює робоча комісія кафедри фінансів, банківської справи та страхування. При значній чисельності здобувачів може бути створено кілька комісій.

Комісію створює завідувач кафедри у складі 2-3-х викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і досвід керівництва кваліфікаційної магістерської  роботи. Очолює комісію завідувач кафедри або його заступник, чи науковий керівник роботи. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають здобувачі для розгляду комісією, визначає кафедра.

Метою попереднього захисту кваліфікаційної магістерської роботи є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи відповідально до затверджених кафедрою критеріїв. Така оцінка є дієвою формою допомоги здобувачу  у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями по доопрацюванню кваліфікаційної магістерської роботи. Негативна експертна оцінка кваліфікаційної роботи не тягне за собою адміністративних рішень стосовно здобувача та наукового керівника.

Звіт комісії заслуховується на засіданні кафедри і передбачає оцінку ступеня готовності здобувачів до захисту кваліфікаційних магістерських робіт в ЕК; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою, виявлення типових проблем у ході підготовки кваліфікаційної роботи та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів по успішному завершенню кваліфікаційної роботи та її захисту в ЕК.

На попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи виноситься робота в повному обсязі.

Попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи на кафедрі є офіційним підведенням підсумків завершального етапу підготовки здобувачів -  магістрів. Він передбачає оцінку усіх складових виконаної роботи здобувачами  та колективом кафедри. На цій основі вносяться пропозиції до проекту наказу про допуск або не допуск здобувачів до захисту кваліфікаційних магістерських робіт в Екзаменаційній комісії.

Порядок розгляду передбачає інформацію наукових керівників кваліфікаційних робіт про проведену роботу та офіційне відношення до неї, відображене у відгуку. Відгук не містить оцінку кваліфікаційної роботи. В разі необхідності кафедра може заслухати окремих здобувачів, кваліфікаційні магістерські роботи яких не відповідають встановленим вимогам щодо термінів виконання та повноти виконання індивідуального завдання. При розгляді кваліфікаційної магістерської роботи на засіданні кафедри можуть бути ураховані висновки комісії, що проводила їх попередній захист. В обговоренні може брати участь науковий керівник.

За поданням директора Інституту банківських технологій та бізнесу кафедра зобов'язана організувати додаткове рецензування роботи і провести її попередній захист у присутності керівника.

КМР оправляється у тверду обкладинку в такий спосіб, щоб листи не випадали, щоб їх не можна було виймати без пошкодження. На титульному аркуші мають бути підписи студента, наукового керівника роботи та зовнішнього рецензента. В кінці КМР вкладається два порожні файли для відгуку наукового керівника та зовнішньої рецензії.

До КМР на внутрішньому боці обкладинки вклеюється конверт з диском електронного варіанту роботи, який має бути підписаний (прізвище здобувача, назва теми КМР) та завірений керівником.

 

6. Процедура прилюдного захисту кваліфікаційної магістерської роботи на засіданні Екзаменаційної комісії

 

Прилюдний захист кваліфікаційної магістерської роботи відбувається на засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК). Склад ЕК затверджується не пізніше, ніж за 30 днів до початку захисту кваліфікаційних робіт. Персональний склад членів ЕК затверджується ректором Університету.

Дата захисту визначається графіком засідань ЕК, що затверджується ректором.

Здобувач готує виступ (доповідь) на 10-12 хвилин та необхідний ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, схем, слайдів, які висвітлюють результати дослідження, узагальнення та пропозиції. Головне призначення таких додатків — детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Доповідь повинна бути стислою і змістовною.  Доповідь починається зі звернення: «Шановний пане голово! Шановні члени екзаменаційної комісії! Присутні!»,  далі  здобувач коротко викладає сутність наукової проблеми (завдання) і стан питання, обґрунтовує її актуальність та мету наукових досліджень. Більшу частину доповіді необхідно приділити розкриттю сучасного стану ключових питань роботи (недоліки, виявлені в ході дослідження та аналізу), суті заходів, запропонованих слухачем для усунення недоліків та оцінити вірогідну ефективність пропонованих рекомендацій. Під час доповіді треба використовувати ілюстративний матеріал, пояснюючи його зміст членам комісії та присутнім на захисті роботи.

Демонстрацію ілюстративного матеріалу доцільно проводити за допомогою мультимедійних чи інших технічних засобів.

Структура демонстраційного матеріалу:

 • Лист (слайд) 1 - Титульний лист (додаток Т);
 • Лист (слайд) 2 - Зміст роботи; 
 • Лист (слайд) 3 і наступні - основні результати за етапами роботи, відображені у рисунках і таблицях (з розрахунку 1-2 табл. і 1-2 рис. до кожного питання (підпункту), що розкривається у роботі), а кінцеві слайди мають містити короткі висновки та пропозиції за результатами дослідження.

Додатково здобувачем повинен бути підготовлений і роздатковий (демонстраційний) матеріал до захисту кваліфікаційної магістерської роботи, який  надається на аркушах формату А4, вкладається у файли, які скріплені у пластиковій папці у кількості не менше 5 примірників.

На цьому важливому етапі підготовки до захисту кваліфікаційної магістерської роботи здобувачу необхідне наукове консультування та допомога наукового керівника.

Алгоритм процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи наведено на рис.6.1.

 

 

*   Наявність всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог, перевіряється до початку захисту секретарем Екзаменаційної комісії

**  Обговорення результатів захисту кваліфікаційної магістерської роботи відбувається в кінці роботи Екзаменаційної комісії, а не після кожного захисту

***  Якщо здобувач не погоджується з оцінкою, він може заявити про це до затвердження протоколу засідання Екзаменаційної комісії

Рис. 6.1. Процедура захисту кваліфікаційної магістерської роботи

Після виступу здобувача проводиться наукова дискусія, у якій мають право брати участь всі присутні на прилюдному захисті кваліфікаційної магістерської роботи. Члени Екзаменаційної комісії та особи, які запрошені на захист, в усній формі можуть ставити запитання з проблем, які вирішувалися у процесі дослідження та написання кваліфікаційної магістерської роботи, стосовно методів дослідження, уточнювати результати та процес дослідження тощо.

Після відповіді на запитання слово надається науковому керівнику для характеристики й оцінки роботи.

Загальний час захисту кваліфікаційних магістерських робіт не повинен перевищувати 30 хвилин у середньому на одного студента.

Підсумки захисту кваліфікаційної магістерської  роботи обговорюються на закритому засіданні Екзаменаційної комісії. Рішення про оцінку кваліфікаційної роботи приймається простою більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Під час захисту секретар веде протокол засідання ЕК, записує оцінки у відомостях, які зберігаються в Університеті. Відомість підписується головою та чле­нами ЕК. Окремо відзначається думка членів ЕК про практичну цінність роботи і надаються рекомендації щодо використання пропозицій автора.

При оцінці результатів написання кваліфікаційної магістерської  роботи враховується теоретичний рівень і практичне значення роботи, використані джерела, знання магістрантом основних положень щодо вирішення проблем за темою кваліфікаційної магістерської роботи, які висвітлені у літературі, правильність постановки цілей і завдань дослідження, самостійність і повнота їх вирішення, оформлення, а також вміння здобувача представити на прилюдному захисті сутність і зміст своєї роботи, правильність відповідей на поставлені запитання, вміння відстоювати свою позицію, вести наукову дискусію.

           Рішення комісії оголошується її головою в той самий день. Після оголошення оцінок, ним же повідомляється про здобуття випускниками освітнього ступеня магістра з фінансів, банківської справи та страхування з видачею диплому магістра.

Екзаменаційна комісія приймає також рішення про видачу магістрам диплому з відзнакою та надання рекомендації для навчання в аспірантурі.

Кваліфікаційні магістерські  роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ЕК до опублікування у фахових виданнях відповідної наукової галузі.

Для здобувачів , які не захистили роботу у встановлені строки з поважних причин, підтверджених документально, головою ЕК як виняток призначається інший термін захисту в межах днів роботи ЕК.

Захищені кваліфікаційні магістерські роботи передаються на зберігання в архів Університету.

При недостатньому рівні написання кваліфікаційної магістерської  роботи комісія може її рекомендувати на доопрацювання і надати її для повторного захисту. До повторного захисту кваліфікаційної магістерської  роботи може бути подана упродовж трьох років після закінчення навчання в Університеті. При цьому ЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою. При встановленні плагіату на повторний захист кваліфікаційна робота магістра не допускається.

Здобувачі, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з Університету без отримання диплому магістра. Їм видається довідка встановленого зразка про проходження навчання в Університеті за освітнім ступенем «магістр».

 

7. Критерії оцінки захисту кваліфікаційної магістерської  роботи в ЕК

 

         Критерії оцінювання кваліфікаційної магістерської  роботи є методичним засобом, що використовується ЕК з метою виявлення відповідності професійних компетенцій здобувача вимогам освітньої програми магістра.            Вони передбачають аналіз рівня відображення в кваліфікаційних роботах професійних завдань, які виконуються на первинних посадах професіоналів даної спеціальності.      

      Оцінка за КМР є комплексною і повинна свідчити про рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом.     

Оцінка якості виконання і захисту здобувачами КМР здійснюється за 100-баловою системою з подальшим переведенням її у шкалу ECTS та традиційну 4-балову для фіксації оцінки у відповідних документах. До типових критеріїв оцінювання кваліфікаційної магістерської  роботи належать (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання якості виконання і захисту кваліфікаційної магістерської  роботи

№ з/п

Зміст критерію

Бали

 1.  

Логічність структури та плану роботи

5

 1.  

Відповідність змісту роботи плану та цілісність структури

5

 1.  

Повнота та самостійність розкриття структурних частин роботи (розділів)

30

 1.  

Рівень теоретичного аналізу проблем, що розглядаються в роботі

10

 1.  

Наявність елементів науково-дослідного характеру та практична цінність роботи

 

 1.  

Достатність використання аналітичного матеріалу та сучасних методів аналізу й обробки інформації

10

 1.  

Підбір літературних джерел відповідно до теми та глибина їх опрацювання

5

 1.  

Обґрунтованість сформульованих висновків і рекомендацій та їх інноваційність

5

 1.  

Відповідність вимогам до оформлення кваліфікаційної магістерської  роботи

5

 1.  

Наявність апробації та публікацій за результатами дослідження

5

 1.  

Захист роботи

20

 

Всього

100

 

У процесі визначення оцінки враховуються такі важливі показники якості кваліфікаційної магістерської  роботи (табл. 7.2):

1. Зміст роботи:

 • актуальність обраної теми дослідження;
 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
 • відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
 • широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;
 • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • рівень обґрунтування запропонованих рішень;
 • ступінь самостійності проведення дослідження;
 • оперування мовними елементами та загальне оформлення роботи.

2. Якість захисту роботи:

 • уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
 • загальний рівень підготовки здобувача.

Таблиця 7.2

Основні умови одержання оцінки

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ЛКА

Оцінка за національною шкалою

Основні умови

А

90 – 100

5 (відмінно)

Кваліфікаційна магістерська  робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і водночас лаконічна, проголошена послідовно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ЕК правильні і стислі.

В (дуже добре)

82 – 89

4 (добре)

Тема роботи розкрита, але спостерігаються окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не виявлені, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, є окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена послідовно, відповіді на запитання членів ЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

С (добре)

74 – 81

 

D (задовільно)

64 – 73

3 (задовільно)

Тема кваліфікаційної магістерської  роботи в основному розкрита, але спостерігаються недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення кваліфікаційної магістерської роботи.

E (посередньо)

60 – 63

FX

35 – 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Нечітко сформульована мета магістерської кваліфікаційної роботи. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхнево, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ЕК неточні або неповні.

F

0 – 34

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рішення комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

 1. Написання тез і статей у процесі підготовки кваліфікаційної магістерської роботи

У процесі виконання освітньо-професійної програми магістра здобувач повинен підготувати тези за темою дослідження. Теза (в перекладі з грецької – твердження) – це будь-яке чітко сформульоване положення, достовірність якого необхідно аргументувати, обґрунтувати, довести.

Тези доповіді – це матеріали, які містять короткий, точний та послідовний виклад основних аспектів наукової доповіді (статті або іншої наукової праці). Вони фіксують науковий пріоритет автора, містять матеріали, не викладені в інших публікаціях. Тези доповіді публікуються в збірниках наукових конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Рекомендований обсяг тез наукової доповіді – 2 - 3 сторінки друкованого тексту через 1,5 - 2 інтервали. Схематично структура тез наукової доповіді може мати наступний вигляд: теза – обґрунтування – доказ – аргумент – результат – перспективи.

У тезах повинні бути представлені лише ключові, центральні ідеї і положення майбутньої доповіді чи повідомлення. Незначні і другорядні деталі повинні бути виключені. Це саме головне і одночасно саме складне. Особливо для починаючого дослідника, для якого, як відомо, не існує другорядних деталей. У практичній діяльності це дійсно так. Але для наукових досліджень допускається абстракція, хоча вона є завжди достатньо умовною.

У тезах можна розмістити окремі цифрові дані, особливо отримані особисто автором.

         Виклад суті тез доповіді здійснюється за схемою: актуальність проблеми, стан розробки проблеми (вчені, які досліджували дану проблему), наявність проблемної ситуації, необхідність її вивчення, удосконалення з огляду на сучасний стан її розробки, основна ідея, положення, результати та методи їх отримання дослідження, висновки, їх значення для розвитку теорії та практики.

Формулювання кожної тези починається з нового рядка. Кожна теза містить самостійну думку, що висловлюється коротко та без наведення конкретних прикладів. У зв’язку з тим, що будь-яка наукова конференція проводиться за визначеною, але достатньо широкою проблематикою, завжди виникає необхідність конкретизації теми свого виступу. Конкретизація повинна відповідати цілям і завданням конференції, масштабу стандарту, який обирається (доповідь чи стисле повідомлення).

У процесі виконання освітньо-професійної програми студент повинен підготувати наукову статтю за темою дослідження.

Наукова стаття – це самостійна праця, яка містить у собі певну кількість наукової інформації, здобутої у результаті проведених досліджень; оригінальна робота з викладення результатів наукових досліджень. Пишуть її згідно із планом, розробленим автором, виходячи з результатів проведеного дослідження.

Наукова стаття подається до редакції наукового видання у завершеному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам’ятки авторам. У деяких журналах публікуються вимоги до структури статті.

Структура наукової статті представлена у табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Структура наукової статті

Рубрики

Що передбачає

Вступ або

(актуальність теми дослідження)

Постановка проблеми в самому загальному вигляді та її зв’язок з сучасною проблематикою

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття

Формулювання мети статті і постановка завдань

Мета статті повинна випливати з постановки загальної проблеми й огляду раніше проведених досліджень, тобто дана стаття повинна ліквідувати певні недосліджені аспекти загальної проблеми

Основна частина або

(виклад основного матеріалу)

Містить основні положення і результати дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові результати, виявлені закономірності, особистий внесок автора при досягненні і реалізації отриманих результатів

Висновок або (заключна частина)

Містить короткий підсумок результату проведеного дослідження, тобто є коротким резюме змісту наукової статті. Тут наводяться висновки з даного дослідження і в короткій формі окреслюються перспективи досліджень, зміст висновків, рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значимість Це забезпечує чітку логічність та послідовність наукового дослідження

Перспективи подальших досліджень

Стаття повинна завершуватися резюме про можливості продовження дослідження з цієї теми

Список використаних джерел

Наводиться перелік джерел, які були використані при підготовці матеріалу статті

Анотація та

ключові слова

 

 

Оптимальний обсяг наукової статті складає – 8-9 сторінок (0,5-0,6 друкованих аркушів).

При написанні наукової статті потрібно дотримуватися таких правил:

 • у правому верхньому куті розміщуються ініціали та прізвище автора, вказуються відомості, що доповнюють дані про автора;
 • назва статті повинна стисло відбивати її головну ідею (якомога менше слів), має бути зазначений код за УДК;
 • слід уникати як просторіччя, так й стилю наукового звіту або науково - популярної статті;
 • повинні переважати розповідні речення (необхідно уникати риторичних);
 • не слід перевантажувати речення цифрами; перелік елементів слід розпочинати з нового рядка, відокремлюючи їх одне від одного крапкою з комою;
 • прийнятним є використання різних видів переліку: спочатку, на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по - перше, по - друге; на першому етапі, на другому етапі тощо;
 • правильно використовувати цитати: у лапках, з посиланням на джерело; зазначаючи основну ідею, а потім прізвище автора, який вперше її висловив;
 • усі посилання на думки авторів подаються на початку статті, а основну її частину присвячують викладенню власних думок; для підтвердження достовірності власних висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших вчених, оскільки це свідчить про те, що ідея автора не нова, а була відома раніше й не підлягає сумніву;
 • стаття повинна завершуватися чітко викладеними висновками та пропозиціями (рекомендаціями).

Статті дискусійного, публіцистичного характеру можуть бути виконані у довільній формі.

 

 

Додатки:

 

Додаток А

Заява на затвердження теми кваліфікаційної магістерської роботи

Додаток Б

Титульний аркуш кваліфікаційної магістерської роботи

Додаток В

Завдання на кваліфікаційну магістерську  роботу здобувачу

Додаток Г

Зразок оформлення календарного плану

Додаток Д

Зразок оформлення анотації

Додаток Ж

Зразок оформлення змісту кваліфікаційної магістерської роботи

Додаток З

Зразок оформлення списку використаних джерел

Додаток К

Зразок оформлення таблиць та рисунків

Додаток Л

Рецензія на кваліфікаційну магістерську роботу

Додаток М

подання Голові Екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційної магістерської роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

Завідувачу кафедри

фінансів, банківської справи та страхування

__________________________

 

здобувача____ курсу ______ групи

__________________________

__________________________

(прізвище, ім’я та по батькові

повністю)

 

 

Заява

 

Прошу затвердити тему кваліфікаційної магістерської  роботи: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

___________________

(дата)

 

____________________

 (підпис)

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Науковий керівник

кваліфікаційної магістерської  роботи

 

__________ /_______________/

"_____" _______________ 20__р.

 

 

Тему кваліфікаційної магістерської  роботи обговорено і затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, протокол № ____ від "____" ___________20__р.

 

Завідувач кафедри _____________ /_______________________/

 (підпис) (прізвище та ініціали)

 

"_____" ________________ 20__р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Міністерство освіти і науки України

 

ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Інститут банківських технологій та бізнесу

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 

 

 

 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

 

 

на тему___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач  ___курсу, групи______

 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

освітнього ступеня «магістр»_____________________________

 

 

_____________________________________________________________

             Підпис                     (прізвище та ініціали)

 

Науковий керівник _______________________________________

                              (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання)

 

                  __________________________

                                                                                                                                           (підпис)

Рецензент __________________________

                   (прізвище та ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання)

                                 

                                _____________________________________________

                    __________________________

                                 (підпис)

 

Київ 20__ рік

                                                                                                                

 

 Додаток В

 

ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Інститут банківських технологій та бізнесу

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Освітній ступінь «магістр»

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                                      Завідувач  кафедри

                                                                                              фінансів, банківської справи та страхування

                                                                                                            ___________       / Вовчак О.Д./

                                                                                                             (підпис)           (прізвище та ініціали) 

                                                                                            «____» ____________20_  р.

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧУ

 

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

керівник роботи________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від „___” ______20__р. № ____

2. Строк подання здобувачем роботи_______________________________________

3. Вихідні дані до роботи_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання_____________________________________________

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів кваліфікаційної магістерської  роботи

Строк  виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Здобувач           _________  ________________________

                                                                                  ( підпис )                               (прізвище та ініціали)

Науковий керівник роботи   _____________  _________________

                                                                                     ( підпис )                             (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

Зразок оформлення

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№п/п

Назва етапів кваліфікаційної магістерської  роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

1.

Добір літератури, нормативних та інструктивних матеріалів з теми дослідження та їх аналіз

До вересня 2018 р.

виконано

2.

Розробити та затвердити з науковим керівником плану  кваліфікаційної магістерської роботи та індивідуальне завдання на виконання кваліфікаційної магістерської роботи

До  5 вересня 2018 р.

виконано

3.

Подання остаточного варіанту першого розділу кваліфікаційної магістерської роботи

До 30 вересня 2018 р.

виконано

4.

Подання остаточного варіанту другого розділу кваліфікаційної магістерської  роботи

До 25 жовтня 2018 р.

виконано

5.

Подання остаточного варіанту третього розділу кваліфікаційної магістерської роботи

До 15 листопада 2018 р.

виконано

6.

Підготовка висновків за результатами дослідження

До 20 листопада 2018 р.

виконано

7.

Остаточне оформлення кваліфікаційної магістерської  роботи

до 25 листопада 2018 р.

виконано

8.

Написання науковим керівником відгуку на кваліфікаційну магістерську  роботу

до 01 грудня 2018

виконано

9.

Подання завершеної роботи із урахуванням зауважень наукового керівника на кафедру та її попередній захист

до 05 грудня 2018 р.

виконано

10.

Подання кваліфікаційної магістерської  роботи на зовнішнього рецензування

до 10 грудня 2018 р.

виконано

11.

Захист кваліфікаційної магістерської  роботи перед ЕК

З 15 грудня 2018 р.  згідно з розкладом

 

 

 

 

 

 

 

Здобувач   ________        /_____________./

                             (підпис)                    (прізвище та ініціали)

 

        Науковий керівник роботи    ________  / _____________/

                                                          (підпис)           (прізвище та ініціали)

 

 

 

Додаток Д

 

Зразок оформлення анотації

 

            АНОТАЦІЯ

 

Савченко О.О. Управління залученими ресурсами банку в Україні.

Кваліфікаційна магістерська робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ: Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018.

У кваліфікаційній магістерській  роботі  систематизовано наукові підходи до розкриття економічної сутності депозитних та недепозитних залучених ресурсів банку. Узагальнено класифікацію ризиків, пов’язаних із відмиванням грошей, у процесі формування залучених ресурсів банку. На прикладі АТ “КБ “ЕКСПОБАНК” виявлено тенденції щодо залучення ресурсів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення управління залученими ресурсами банку та виокремлено способи мінімізації ризиків, пов’язаних із відмиванням грошей, у цьому процесі.

Результати роботи можуть бути використані комерційними банками при вдосконаленні управління залученими ресурсами з метою підвищення його ефективності.

Ключові слова: банківські ресурси; залучені ресурси; джерела формування; ризик легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; ефективність управління залученими ресурсами.

Кваліфікаційна магістерська  робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій. Роботу викладено на 116 сторінках друкованого тексту, містить 10 таблиць, 22 рисунки, 18 сторінок додатків. Список використаної літератури містить 94 найменування.

 

 

ANNOTATION

 

            Savchenko O.O. Management of attracted resources of the bank in Ukraine.

Master's Degree Master's Degree Master's Degree in the field of Knowledge 07 "Management and Administration" in specialty 072 "Finance, Banking and Insurance". - Kyiv: Institute of Banking Technologies and Business of the School of Business Administration "University of Banking", 2018.

 

In the thesis scientific approaches to an economic concept of deposit attracted resources and non-deposit attracted resources is systematized. The classification of money laundering risks in the process of formation resources by bank is systematized. The tendencies of formation attracted resources by bank institutions on the example of  JSC “CB “EXPOBANK” is identified. The recommendations for improving management of attracted resources are suggested. The ways to reduce money laundering risks in the process of formation resources are offered.

The results can be used by commercial banks for improving the attracted resources management in order to increase its effectiveness.

           Keywords: bank resources; attracted resources; sources of forming; risk of legalization of proceeds obtained from crime; management efficiency of attracted resources.

The thesis consists of introduction, four chapters and conclusion. The thesis is stated on 116 pages of printed text, contains 10 tables, 22 figures, 18 pages of annexes. References contain 94 items.

 

 

Додаток Ж

Зразок оформлення змісту кваліфікаційної магістерської  роботи

ЗМІСТ

 

ЗАВДАННЯ  НА  К ВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

АНОТАЦІЯ

ВСТУП..

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ..

1.1. Економічна сутність залучених ресурсів банку та джерела їх формування.

1.2. Методичні підходи до управління залученими ресурсами банку.

1.3. Основні ризики, пов’язані із відмиванням грошей, у процесі формування залучених ресурсів банку.

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ АТ “КБ “ЕКСПОБАНК”)

2.1. Аналіз обсягів та динаміки залучених ресурсів у вітчизняних банках.

2.2. Структурний аналіз залучених ресурсів банку.

2.3. Ефективність управління залученими ресурсами банку.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ В УКРАЇНІ

3.1. Напрями збільшення залучених ресурсів банку.

3.2. Оптимізація структури залучених ресурсів банку.

3.3. Способи мінімізації ризиків, пов’язаних із відмиванням грошей, у процесі формування залучених ресурсів банку.

 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..

ДОДАТКИ................................................................................................................110

 

Додаток З

Зразок

оформлення списку використаних джерел

 

З 1 липня 2007 року набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

З метою надання практичної допомоги бібліографуючим установам при впровадженні нового стандарту Книжковою палатою України підготовлено ряд публікацій і методичних матеріалів щодо особливостей застосування вимог цього стандарту при складанні бібліографічного запису, з якими можна ознайомитись за ел. адресою:

 

http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.htm

http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm#knygy

http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm#chast_knygy

http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm#el_vyd

 

 ПРИКЛАД ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Закони України

 1. Про Національний банк України : Закон України вiд 20.05.1999 р. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua.
 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України  від 7 грудня 2000 р.: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua.

Нормативні акти

 1. Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Положення НБУ від 19.04.2005р. №137: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua.

Монографії

 Вовчак О.Д. Консолідація у банківському секторі: теорія і досвід : монографія /  О.Д.Вовчак,  В.І.  Рудевська. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. - 222 c.

Книги колективу авторів

Реструктуризація вітчизняних комерційних банків : монографія / за ред. Вовчак О.Д. - К.: УБС НБУ, 2014. – 430 с.

Підручники

Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник / Б. П. Адамик. – [2-ге вид. допов. і перероб.]. – К. : Кондор, 2011. – 415 с.

Багатотомні видання

Кулагін Ю.І. Філософія: Підручник: у 2 ч. – Ч. ІІ. Актуальні проблеми сучасності / Ю.І. Кулагін – К.: "Альтерпрес", 2002. – 480 с.

Навчальні посібники

1. Вовчак О. Д.  Проектне фінансування : навч. посібник / О. Д. Вовчак [та ін.] –  Київ : Університет банківської справи НБУ, 2015. – 420с.

2. Вовчак О.Д. Факторинг : навч. посібник / О.Д. Вовчак, В.І. Рудевська, А.Л. Єпіфанова. – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – 299 с.

Практикуми

Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум: навч. посібник / Н.В. Микитенко. – К: Київ. нац.. торг. - екон. ун-т, 2009. – 197 с. 2

Перекладні видання

Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції: пер. з англ. / Ф.Р. Рут, А. Філіпенко – К.: Основи, 1998. – 743 с.

Словники, довідники, енциклопедії

Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2009. – 860 с.

Статті, опубліковані у збірниках наукових праць

1. Барановський О.І. Економічна безпека: значущість і сутнісний вимір / О.І. Барановський, Т.Д. Гірченко, О.І. Сердюкова // Міжнародний збірник наукових праць «Європейське співробітництво». – 2017. – № 2 (21). – С. 20 – 33.

2. Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П. Ефективність банківської діяльності в Україні та проблеми її забезпечення // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Том 22. Випуск 2 (55). – С. 151-155.

3. Кузнєцова А.Я. Розвиток методичних підходів щодо формування комплексної системи управління ризиками лізингових операцій в Україні / А.Я. Кузнєцова, О.А. Левченко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль. – 2017. - №3. – C.49-63.

Статті, опубліковані в неперіодичних наукових збірниках

Лазебна М.В. Можливі підходи до регулювання процесів інвестування активів пенсійних фондів // Трансформаційні процеси у соц.. сфері: зб. наук. пр. / НАН України; відп. ред.. В.М. Новіков. – К., Ін-т економіки, 2013. – с.52-58.

Конференції

1. Смовженко Т.С., Вовчак О.Д. Тенденції та особливості розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні / Т.С. Смовженко, О.Д.  Вовчак // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листопада 2017 року, Київ [Електронний ресурс]. – Київ.: КНЕУ, 2017. – с. 339-342.

2. Вовчак О.Д., Антонюк О. І. Оцінка чинників, що впливають на формування банками депозитних операцій / О.Д. Вовчак, О.І. Антонюк // Інтеграція України в європейський і світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 року. –  Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи". - Львів, 2017. – С. 63-65. 

Журнальні статті

1. Барановський О.І Індикатори фінансової безпеки фондового ринку / О.І Барановський // Фінанси  України. – 2016. – № 5. – С.57-81.

2. Вовчак О.Д. Розвиток стратегічного управління та його особливості в банках з іноземним капіталом / О.Д. Вовчак // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. - № 4/5(30). – С.36 - 41.

Газетні статті

Барановський О. Роль фінансової безпеки у життєдіяльності України / О.Барановський // Надзвичайна ситуація+. – 2017. – липень. – С.54-58.

Інтернет-ресурси

1. USAID Проект «Міжнародні стандарти бізнесу – Корпоративне управління». Режим доступу: http//www.fimi.kiev.ua

2. Державна служба статистики України: [Електронний рерурс]: — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

3. Вовчак О.Д. Напрями стабілізації роботи банків в  умовах кризових явищ [Електронний ресурс] / О.Д.Вовчак, О. М. Крамаренко // Фінансовий простір. – 2014. – № 4 (16). – С. 27-31. – Режим досту : http:// fp.cibs.ck.ua/files /1404/14vodnsr.pdf/

Джерела іноземною мовою

 

Vovchak O., Holub R. Dynamic of Exchange Rates in the Context of General-Equilibrium Model of an Open National Economy / O.Vovchak, R. Holub // European Cooperation. – 2016. – Vol. 2 (9). – C. 18-36

 

Примітка.

Неприпустимим є переклад російських видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку. Нумерація джерел наскрізна.

 

 

                                                                                                                   ДОДАТОК  К

Зразок оформлення таблиць

Таблиця 2.1

Динаміка та масштаби залучення ресурсів банками  України за 2013-2017 рр.

Джерела ресурсів

01.01.2014

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Кошти банків

320 838

39,8

274 300

36,4

249 519

31,0

250 264

27,8

213 710

22,3

Кошти фізичних осіб

216 315

26,8

213 543

28,3

275 075

34,2

310 545

34,6

369 906

38,7

в т.ч. строкові кошти фізичних осіб

175 200

21,7

159 170

21,1

212 375

26,4

241 877

26,9

295 461

30,9

Кошти юридичних осіб

220 412

27,3

136 094

18,1

164 372

20,4

214 363

23,9

227 725

23,8

в т.ч. строкові кошти юридични8 осіб

73 352

9,1

67 315

8,9

68 458

8,5

95 753

10,7

108 784

11,4

Інші залучені кошти

10 517

1,3

47 503

6,3

43 010

5,3

35 001

3,9

32 714

3,4

Інші фінансові зобов’язання

15 031

1,9

25 261

3,4

16 960

2,1

37 926

4,2

62 768

6,6

Інші зобов’язання

23 710

2,9

56 541

7,5

55 423

6,9

50 685

5,6

50 161

5,2

Всього зобов’язань

806 824

100

753 242

100

804 359

100

898 785

100

956 983

100

 

Джерело: розраховано на основі [35]

 

 

Таблиця 2.7

Динаміка та структура прибутковості інвестиційного портфеля цінних паперів ПАТ «Альфа-Банк» станом на 01.01.2014 - 2016 рр., %

Складові інвестиційного

портфеля банку

Норма прибутку станом на:

Відхилення

2017/2015

01.01.2015

01.01.2016 р.

01.01.2017

Торговий портфель

10,69

9,67

2,66

        -8,03

Портфель ЦП на продаж

11,58

15,69

13,50

 1,92

Портфель ЦП до погашення

17,05

11,23

8,10

        -8,95

Інвестиції в асоційовані та

дочірні компанії

 

77,62

 

7,20

 

10,62

 

       -67,00

Середньозважене значення

прибутковості портфеля ЦП

 

12,75

 

12,21

 

10,90

 

        -1,84

Джерело: [69,70]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення рисунків

 

 

Рис. 2.3. Структура депозитів в розрізі валюти і термінів вкладення в банках України на 01.01.2017 р.

Джерело: складено на основі [45]

 

 

 

.

Рис. 2.3. Обсяги операцій з використанням платіжних карток, емітованих банками України cтаном на 01.01.2013-2017 рр., млн.грн.

Джерело: [Додаток Б]

 

 

 

 

Додаток Л

 

 

Рецензія

на кваліфікаційну магістерську роботу

Здобувач ___________________________________________________________________

                       (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

__________________________________________________________________

                    (назва теми)

_____________________________________________________________________________________________

 

Спеціальність ( шифр і назва) ____________________________________________________

Обсяг кваліфікаційної магістерської  роботи ( стор.) ____ К- сть аркушів ілюстративної частини ____________

Характеристика кваліфікаційної магістерської роботи:

a) Короткий зміст кваліфікаційної магістерської  роботи та прийнятих рішень: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Висновок про відповідність кваліфікаційної магістерської  роботи  завданню: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) Актуальність теми і характеристика виконання кожного розділу роботи, ступінь виконання здобувачем останніх досягнень науки і техніки, передових, прогресивних методів роботи, глибина економічних обґрунтувань, рішень, ідей роботи, висновок про можливість практичного використання: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

г) Критичні зауваження: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

д) Позитивні сторони: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

е) Оцінка оформлення кваліфікаційної магістерської  роботи  та ілюстративного матеріалу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ж) Інші зауваження: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

з) Відгук про роботу загалом: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і) Оцінка кваліфікаційної магістерської  роботи: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рецензент:

___________________________________________________________________________

 ( посада, місце праці, науковий ступінь та вчене звання)

_____________________________________________________________________________________________

 ( прізвище, ім. я, по батькові)

«______» _________________________________200__р.

 ____________________________

 ( підпис)

 

 М.П.

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток М

Форма № Н - 3.04

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ІНСТИТУТ банківських технологій та бізнесу

 

 

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ кваліфікаційної магістерської роботи

 

Направляється здобувач(ка) __________________ до захисту кваліфікаційної  роботи

за галуззю знань   07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

варіативна компонента «                                   »

на тему: _____________________________________________________________________

Кваліфікаційна магістерська робота і рецензія додаються.

Директор інституту Швець Н.Р.________________________

                                                                                       (підпис)

 

Довідка про успішність

__________________ за період навчання в Інституті банківських технологій та бізнесу

з 201_ року до 201_ року повністю виконав(ла) навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно 0,0 %, добре 0,0%, задовільно 0,0%;

шкалою ECTS: А 0,0 %; В 0,0 %; С 0,0 %; D 0,0%; Е 0,0%.

                                                    

Методист кафедри___________

                                                                                                                                                                         (підпис)            

Висновок  керівника кваліфікаційної магістерської роботи

Студент(ка)______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                           Науковий керівник роботи   

                                                                            ___________________                                                                                                                                                                           (підпис)

“____”_______________________201_ року

 

 

Висновок кафедри  про кваліфікаційну магістерську роботу

Випускна робота розглянута. Здобувач(ка) ____________________________________

 

допускається до захисту даної роботи в Екзаменаційній комісії.

 

Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування   ________Вовчак О.Д.

                                    (підпис) 

                                                                

      “______”______________________201_року