Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси, гроші і кредит

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника »

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

         

 

 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                              Проректор _______________________

“____”____________________ 20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної та індивідуальної роботи студентів

з курсу «Фінанси, гроші і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2014 рік

 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, і є невід'ємною складовою процесу вивчення дисципліни. Її зміст визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Зміст СРС з дисципліни складається з таких видів роботи:

- підготовка до аудиторних занять;

- виконання практичних завдань протягом семестру;

- самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом;

- написання рефератів.

- підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до контрольних робіт,

іспиту.

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

д.ф.н.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГРОШІ ТА ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

 1.  

ТЕМА 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 

7

 1.  

ТЕМА2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

 1. Законспектувати тему
 2. Розв’язувати типові задачі
 3. Підготуватись до тестового контролю.

 

7

 1.  

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

1. Дати характеристику наступних питань:

-         Сутність та особливості функціонування грошового ринку

-         Інституційна модель грошового ринку             

-        Структура грошового ринку

-        Попит на гроші.      

-        Пропозиція грошей       

-        Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент.   

2. Розв’язувати типові задачі         

7

 1.  

ТЕМА 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

 1. 1.       Законспектувати тему
 2. 2.       Дати характеристику наступних питань:

-        Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика, їх цілі та інструменти.

-        Сеньйораж та  монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

3. Скласти порівняльну характеристику поглядів на це питання.

4. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

7

 1.  

ТЕМА 5 ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару
 3. Розв’язувати типові задачі
 4. Підготуватись до тестового контролю.

 

 

7

 1.  

ТЕМА 6. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

 1. Скласти покажчик літературних джерел до теми
  1. Законспектувати тему
  2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 

7

 1.  

ТЕМА 7. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 

7

 1.  

ТЕМА 8. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 

7

 1.  

ТЕМА 9. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 

7

 1.  

ТЕМА 10. ФІНАНСИ НАСЕЛЕННЯ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КРЕДИТ ТА БАНКІВНИЦТВО

 1.  

ТЕМА 11. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару
 3. Розв’язувати типові задачі

 

7

 1.  

ТЕМА 12. КРЕДИТНІ СИСТЕМИ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару
 3. Опрацювати:

Закон України “Про банки і банківську діяльність”  № 2121-III від 07.12.2000 (останні зміни  № 2522-VI  від 09.09.2010).

 

7

 1.  

ТЕМА 13. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару
 3. Розв’язувати типові задачі

 

7

 1.  

ТЕМА 14. ФОНДОВИЙ РИНОК ТА ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 1. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 2 . Опрацювати законодавство:

1. За к о н У к р а ї н и «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс] - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

 1. З а к о н У к р а ї н и «Про цінні папери та фондовий ринок» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

3. Розв’язувати типові задачі.

 

7

 1.  

ТЕМА 15. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару

 

7

 1.  

ТЕМА 16. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару
 3. Опрацювати:

Закон України “Про Національний банк” № 679-XIV від 20.05.1999 (зі змінами)

 

7

 1.  

ТЕМА 17. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ЯК ОСНОВНА ЛАНКА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

 1. Законспектувати тему
 2. Підготувати реферативне повідомлення з переліку відповідно до теми семінару
 3. Опрацювати:

Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011 (зі змінами).

4. Підготуватись до контрольної роботи.

7

 1.  

ТЕМА 18. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ

1. Дати характеристику наступних питань:

-        Інтеграційні процеси та утворення міжнародних валютно-кредитних установ.

-        Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні.

-        Світовий банк.        

-        Європейський банк реконструкції та розвитку.

-       Регіональні та міжнародні кредитно-фінансові інституції.

2. Підготуватись до тестового контролю.

 

7

 

Теми рефератів

 

 1. Функція грошей як засобу нагромадження.
 2. Функція грошей як засобу обігу. Характер обігу електронних грошей.
 3. Функція грошей як засобу платежу.
 4. Функція грошей як міри вартості.
 5. Функція грошей як світових грошей. Кількісна теорія грошей.
 6. Монетаризм та його сучасне застосування.
 7. Грошовий оборот та грошові потоки на Україні.
 8. Закон грошового обігу та особливості його прояву.
 9. Закон кількості грошей, необхідної для обігу та використання його вимог в Україні.
 10. Основні ринки, що пов’язуються грошовим оборотом. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки.
 11. Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку. Грошова система та її елементи  в Україні.
 12. Грошово-кредитна політика України.
 13. Грошові реформи: необхідність та методи проведення.
 14. Інфляція: суть, розвиток та перспективи подолання в Україні.
 15. Форми і види кредиту та перспективи їх розвитку.
 16. Розвиток кредиту в економіці України (на прикладі однієї з галузей).
 17. Ліквідність банку та шляхи її забезпечення.
 18. Небанківські фінансово-кредитні установи в Україні.
 19. Операції банків та їх характеристика.
 20. Національний банк України та його функції.
 21. Банки другого рівня в Україні.
 22. Операції банків та їх характеристика.
 23. Валютний ринок та механізм його регулювання.
 24. Заощадження й інвестиції в ринковій економіці.
 25. Форми міжнародних розрахунків.
 26. Наукові проблеми, що стоять перед сучасною фінансовою на­укою.
 27. Сутність інших функцій фінансів: оперативна, регулювальна, стимулююча, перерозподільча, виробнича.
 28. Значення фінансової інформації у забезпеченні реалізації контрольної функції фінансів.
 29. Розвиток сучасної західної фінансової науки.
 30. Сучасна фінансова наука в Україні.
 31. Класифікація облігацій.
 32. Порядок обігу простих і переказних векселів.
 33. Проблеми становлення і перспективи розвитку фінансового ринку України.
 34. Особливості функціонування фінансового ринку в розвинутих країнах.
 35. Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємства або галузі).
 36. Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.
 37. Фінансова глобалізація як фактор розвитку міжнародного фі­нансового ринку.
 38. Сутність міжнародної фінансової інтеграції, її переваги і недо­ліки для різних груп країн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підготовка доповіді. Типовий перелік тем доповідей поданий у таблиці.

 

з/п

Назва теми

1

Економічна суть та походження грошей.

Необхідність та суть грошей.

Вартість грошей.

Роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин.

Суть і види кредитних грошей.

Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків.

Функції грошей у національному обігу.

 

2.

Поняття грошового обороту, економічна основа і структура.

Основи забезпечення сталості грошової одиниці.

Маса та швидкість обігу грошей.

Методи регулювання грошового обігу.

Механізм поповнення маси грошей в обороті.

 

3

Грошовий ринок України та перспективи його розвитку.

Грошово-кредитна політика України.

Позичковий процент та його роль у розвитку економіки.

Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку в Україні.

Проблеми забезпечення рівноваги на грошовому ринку.

Суть та формування попиту на гроші.

Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні.

Проблеми та перспективи ринку цінних паперів в Україні.

 

4

Грошова система економіки ринкового типу.

Монетизація валового внутрішнього продукту.

     Сеньйораж і монетизація бюджетного дефіциту.

5

Грошова реформа в Україні.

Основні напрямки формування антиінфляційної політики в Україні.

Процентна політика в умовах інфляції.

 

6

Суть кількісної теорії грошей та причини її виникнення.

“Кембріджська версія” кількісної теорії грошей.

“Трансакційний варіант” кількісної теорії грошей. Вклад Дж.Кейнса у розробку кількісної теорії грошей.

Кейнсіанські і неокейнсіанські теорії грошей.

Сучасний монетаризм та його вплив на грошово-кредитну політику.

7

Суспільна роль фінансів, їх вплив на розвиток суспільного ви­робництва.

Форми фінансового забезпечення, регулювання та стимулю­вання соціально-економічних процесів.

Сучасні напрями економіко-математичного моделювання та особливості їх використання у вивченні фінансових явищ і процесів.

Об'єктивна необхідність і передумови виникнення фінансів у суспільстві.

Особливості формування і напрями використання централізо­ваних фінансових ресурсів.

Джерела формування і напрями використання децентралізова­них фінансових ресурсів.

8

 

Список М. Блауга «100 великих економістів після Кейнса».

 

Роль філософії у формуванні нових фінансових концепцій.

 

Охарактеризуйте організаційну структуру фінансової системи
в Україні.

 

Призначення та специфічні ознаки сфер і ланок фінансової
системи.

Особливості організації фінансової системи в зарубіжних краї­нах.

Взаємозв'язок фінансової системи та фінансової політики.

Система управління фінансами в економічно розвинутих рин­кових країнах.

Використання системи фінансових стимулів і санкції з метою активізації економічного зростання.

Напрями змін у системі фінансового планування при переході до ринку.

Роль фінансових балансів і планів в системі макроекономічного регулювання економіки.

Характеристика найбільш поширених видів фінансових планів.

Платіжний баланс, його значення в системі фінансових балан­сів держави.

9

Фінанси підприємств як основа фінансів суспільства.

Галузеві особливості організації фінансів підприємств.

Склад, джерела фінансування та ефективність використання
необоротних і оборотних активів підприємств.

Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємств.

Галузеві особливості організації фінансів підприємств.

Склад, джерела фінансування та ефективність використання
необоротних і оборотних активів підприємств.

Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств (на прикладі підприємства або галузі).

11

Необхідність і суть кредиту.

Форми та види кредиту в Україні.

Функції та закономірності руху кредиту.

Роль кредиту в становленні ринкової економіки України.

Кредитна система України та проблеми її розвитку.

Банківський кредит – основний вид кредиту.

Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні.

Споживчий кредит та перспективи розвитку в Україні.

Державний кредит та його розвиток в Україні.

Іпотечний кредит та перспективи його розвитку.

Міжнародний кредит, перспективи його розвитку в Україні.

       Лізинг в Україні, стан та перспективи розвитку.

12

Банківська система України.

Забезпечення стійкості банківської системи.

Фінансове посередництво на вітчизняному грошовому ринку.

       Фінансово-кредитні установи небанківського типу.

13

Валютна система України та перспективи її розвитку.

Валютний курс, основи його формування та регулювання.

Необхідність і методи стабілізації валюти.

Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання.

Золотовалютні резерви в системі державного регулювання.

14

Ринок фінансових послуг як складова фінансового ринку.

Порядок випуску та обігу інвестиційних сертифікатів.

Державне регулювання фінансового ринку в Україні.

Біржовий та позабіржовий фінансовий ринок.

Загальна характеристика фінансового ринку України.

Роль ринку цінних паперів в економічній системі країни.

16

Центральний банк, його функції та роль.

Грошово-кредитна політика центрального банку держави.

17

Активні операції банку другого рівня.

Пасивні операції банку другого рівня.

Банківські операції пов’язані з векселями.

Банківські послуги.

Стан та перспективи розвитку кредитних операцій банків другого рівня України.

18

Міжнародні фінансово-кредитні організації.

Світовий банк.

         Європейський банк реконструкції і розвитку.

 

 

Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання рівня знань на практичних заняттях, при виконанні самостійних та індивідуальних завдань :

5 балів – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, рішення задач правильні, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки, був присутній на лекціях і практичних заняттях має конспект;

4 бали – коли студент знає викладений матеріал на «відмінно», але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Присутність на лекціях і практичних заняттях обов’язкова;

3 бали – коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність конспекту.

2 бали – коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити, має конспект за темою завдання.

1 бал  – студент отримує за умови, якщо не зміг викласти зміст питання, погано орієнтується в матеріалі; відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відповіді; виконане завдання містить багато помилок, що заважають розумінню загального змісту, не має конспекту.

0 балів – відповідь відсутня.

При оцінюванні окремих видів завдань у 10 балів до вищенаведених балів оцінки якості знань студента застосовується коефіцієнт 2

 

 

Рекомендована література

Базова

Нормативна література

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 4. Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 5. З а к о н У к р а ї н и «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17
 6. З а к о н У к р а ї н и «Про господарські товариства» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 7. З а к о н У к р а ї н и «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
 8. З а к о н У к р а ї н и «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
 9. З а к о н У к р а ї н и «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2240-14
 10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97
 11. З а к о н У к р а ї н и «Про недержавне пенсійне забезпечення» [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
 12. З а к о н У к р а ї н и «Про пенсійне забезпечення» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
 13. З а к о н У к р а ї н и «Про страхування» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
 14. 14.   За к о н У к р а ї н и «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс] - Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
 15. З а к о н У к р а ї н и «Про цінні папери та фондовий ринок» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 16. Закон України від 31.07.2014 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-18
 17. Указ Президента України Про положення про Пенсійний фонд України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/384/2011
 18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні" [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80
 19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р " Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні " [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375  " Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України " [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF
 21. Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2013  № 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0598-14
 22. Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.2014  № 616  № 37 «Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок Міністерством фінансів України суб’єктів первинного фінансового моніторингу» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0598-14
 23. Закон України “Про банки і банківську діяльність”  № 2121-III від 07.12.2000 (останні зміни  № 2522-VI  від 09.09.2010).
 24. Закон України “Про Національний банк” № 679-XIV від 20.05.1999 (зі змінами)
 25. Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” № 710/97-ВР від 10.12.1997 (зі змінами).
 26. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” № 2346-III від  05.04.2001  (зі змінами).
 27. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” № 185/94-ВР від 23.09.1994 (зі змінами).
 28. Закон України “Про фінансовий лізинг” № 723/97-В від 16.12.1997(зі змінами).
 29. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23.02.2006(зі змінами).
 30. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 19.02.1993 (зі змінами).
 31. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 (зі змінами).
 32. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене Постановою Правління НБУ № 508 від 16.12.2002 (зі змінами).
 33. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене Постановою Правління НБУ № 520 вiд 29.12.2000  (ост. зміни № 148 (z0520-08) від 27.05.2008).
 34. Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене Постановою Правління НБУ № 281 від 15.08.2011 (зі змінами).
 35. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджене Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011 (зі змінами).
 36. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України, затверджене Постановою Правління  НБУ №91 від 16.03.2006 (зі змінами). 
 37. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене Постановою Правління  НБУ № 259 від 30.04.2009 (зі змінами).
 38. Порядок проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах “своп”, затверджене Постановою Правління НБУ № 434 від 05.12.2011(зі змінами). 
 39. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені Постановою Правління НБУ № 200 від 30.05.2007  (зі змінами).

 

Навчальна література

 

 1. Азаренкова Г. М. Фінанси: Практикум [Текст]: Навчальний посібник / Г. М. Азаренкова, І.І. Борисенко. - К.: Знання, 2008. - 279 с.
 2. Венгер В. В. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник / В. В. Венгер. — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 432 с.
 3. Данілов О.Д. Фінанси у запитаннях і відповідях [Текст]: Навчальний посібник / О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: КНТ, 2008. - 528 с.
 4. Загорський В. С. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. — К.: Знання, 2008. — 247 с.
 5. Кремень О.І. Фінанси. Навчальний посібник / О.І. Кремень, В.М. Кремень. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 416 с.
 6. Коваленко, Д. І. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : Навч. посібн. Реком. МОНУ для студ. ВНЗ / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. – К. : ЦУЛ, 2013. – 578с.
 7. Лондар С. Л. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник для ВНЗ / Л. Лондар, О. В. Тимошенко. — Вінниця: Нова Книга, 2009. — 384 с.
 8. Романенко О. Р. Фінанси [Текст]: Підручник / О. Р. Романенко. — 4-те вид. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 312 с.
 9. Фінанси [Текст]: Підручник [Юрій С. І., Алексеєнко Л. М., Зятковський І. В. та ін.] / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.
 10. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник [В. І. Оспіщев, Л. І. Лачкова, О. П. Близнюк, та ін.] / За ред. В. І. Оспіщева. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. - 366 с.
 11. Фінанси: курс для фінансистів [Текст]: Підручник / За ред. д.е.н., проф. Буряка П. Ю., д.е.н., проф. Жихор О. Б. — К.: Хай-Тек Прес, 2010. — 528 с.
 12. Фінанси: курс для банкірів : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К. : УБС НБУ, 2012. – 507 с.
 13. Фінанси [Текст] : підручник / [С. І. Юрій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. І. Юрія, д-ра екон. наук, проф. В. М. Федосова. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2012.  - 688 с.
 14. Фінанси [Текст] : [підручник] / Н. М. Давиденко, О. Є. Данилевська-Жугунісова ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2014. - 491 с. 

 

 1. Алєксєєв І. Б. Гроші та кредит: навч. посібн. / Алєксєєв І. Б., Колісник М. К. — К.: Знання, 2009. — 253 с.
 2. Демківський А.В. Гроші та кредит/ Демківський А.В. – К. : Дакор, 2005 – 528 с.
 3. Гроші і кредит: підручник / І.О. Лютий, Н.І. Версаль, О.В. Любліна, О.Д. Рожко; за заг. ред. І.О. Лютого. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 559 с.
 4. Івасів Б.С. Гроші та кредит / Івасів Б.С. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. –641 с.
 5. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навчальний посібник / Коваленко Д.І.  – [2-ге видання]. – К. : ЦУЛ, 2010.  – 342 с.
 6. 59.  Колодізєв О.М. Гроші і кредит: підручник / Колодізєв О.М., Колесніченко В.Ф. — К., 2010. — 615 с.,
 7. Крупка М.І. Гроші та кредит : підручник / М.І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.. ; [за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 420 с. 
 8. Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посібник / Круш П.В. – К. : ЦУЛ, 2010. – 216 с.
 9. Михайловська І.М. Гроші та кредит : навч. Посібник / І.М. Михайловська, К.Л. Ларіонова. – Л. : Новий світ, 2006. – 432 с.
 10. Полозенко Д.В. Історія грошей та кредиту / Полозенко Д.В. // Фінанси України . – 2011. – № 8. – С. 125-126.
 11. Савлук М.І. Гроші та кредит / Савлук М.І. – К. : КНЕУ, 2008. – 744 с.
 12.  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник / Щетинін А.І. – [4-те видання]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 438 с.

 

Допоміжна

 1. Базилевич В. Д. Державні фінанси [Текст]: Навчальний посібник / Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.
 2. Біла О. Г. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник/О. Г. Біла, І. Р. Чуй. — Львів: Магнолія . - 2010. - 390 с.
 3. Білик М.Д. Фінансові стимули розвитку регіонів України: моногр.- К.: КНЕУ, 2013.-231 с.
 4. Дема Д.І. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник, 2013. – 234 с.
 5. Живко З.Б. Банківська діяльність: Навчальний посібник. 2012.- 512 с.
 6. Коваленко В.В., Ковальчук А.Т. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації: Правовий аспект: Монографія. – К.: 2011. – 319 с.
 7. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: Історія і засади функціонування: Навчальний посібник. – 2-ге вид. виправ. і доп. – К. - 2012. – 759 с.
 8. Кудряшов В. П. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник / В. П. Кудря-шов. - Херсон: Олді-плюс, 2006. - 352 с.
 9. Макаренко М.І. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – К.: 2013. – 548 с.
 10. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб.- К.: Кондор, 2013. -304 с.
 11. Супрун А.А., Супрун Н.В. Страховий менеджмент: Навчальний посібник, 2013. – 357 с.
 12. Федосов В.М. Бюджетна система: Підручник. – К.: 2012. – 872 с.
 13. Фінанси [Текст]: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / Романенко О. P., Огородник С. Я., Зязюн М. С, Славкова А. А. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Мін-во освіти і науки України, КНЕУ, 2006. — 387 с.
 14. Фінанси: курс для фінансистів [Текст]: Навчальний посібник / За ред. В. І. Оспіщева. - К.: Знання, 2008. - 567 с.
 15. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент [Текст]: Навчальний посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. — Суми: Університетська книга, 2009.
 16. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств: Навчальний посібник, 2013. – 463 с.
 17. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Адамик Б. П.  – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 393 с.
 18. Галушка Є.О.  Банківські операції : навч. посіб. / Галушка Є.О.  – Чернівці : Наша книга, 2009. – 336 с.
 19. Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 40-45.
 20. Колосова В.П. Співробітництво з МВФ: реформа квот країн – членів Міжнародного валютного фонду / Колосова В.П. // Фінанси України . – 2011. – № 8. – С. 29-34.
 21. Косова Т.Д. Банкіські операції : навч. посіб. / Косова Т.Д., Циганов О.Р.  – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 372 с.
 22. Кравченко І. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 7-10.
 23. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. / В.Д. Лагутін – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2008. – 215 с.
 24. Мороз А.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник. / А.М.Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 556с.
 25.  Пиріг С.О. Платіжні системи : навчальний посібник./ С.О. Пиріг – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с.
 26. Пуховкіна М.Ф. Центральний банк і грошово-кредитна політика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / М.Ф. Пуховкіна, Т.П.Остапішин, В.С. Білошапка– К. : КНЕУ, 2007. – 184 с.
 27.  Селіверстов В.В. Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні / Селіверстов В.В. // Фінанси України . – 2012. – № 4. – С. 41-49.
 28. Табачук Г.П. Аналіз соціально-економічного значення споживчого кредиту / Г.П. Табачук, Дугіна І.В. // Регіональна економіка. – 2007. –№1. – С.223–229
 29. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. / І.В.Шамова  – К. : КНЕУ, 2001.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. aub.com.ua – сайт Асоціації українських банків
 2. bank.gov.ua – сайт НБУ
 3. 3.       eco-science.net/ - сайт журналу «Актуальні проблеми економіки»
 4. http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk - сайт Міністерства фінансів України
 5. 5.       zakon.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України