Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси, гроші та кредит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»

для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування  «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Менеджмент інноваційної діяльності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 2015


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» [Електронний ресурс] / Уклад.: В. Я. Голюк, О. М. Савицька, М. В. Шкробот. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 26 с. – Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=99984.

Гриф надано Вченою радою ФММ

(Протокол № 5 від 30 грудня 2014 року)

 

Навчальне видання

Фінанси, гроші та кредит

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності».

 

Укладачі:                               В. Я. Голюк,

канд. екон. наук, доцент;

О. М. Савицька,

канд. екон. наук, доцент;

М. В. Шкробот,

канд. екон. наук, доц.

 

Відповідальний                      Г. А. Мохонько, канд. екон. наук, доцент

редактор

 

Рецензент:                              О. О. Охріменко

доктор економічних наук, професор

професор кафедри міжнародної

економіки НТУУ «КПІ»

 

ЗМІСТ

1.     ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 4

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 7

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 13

5. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 18

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ.. 20

ДОДАТКИ.. 23

 


1.                ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» призначена для студентів галузі знань 0306, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності»

Актуальність курсу зумовлено тим, що динамічний розвиток суспільства, прискорення глобалізаційних процесів та інтеграції потребує всебічного розуміння протікання процесів не тільки в управлінській, а й фінансовій сфері.

За навчальним планом вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» передбачає написання курсової роботи, що сприятиме поглибленому її вивченню, подальшій систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. Робота охоплює низку основних розділів курсу і надає можливість студентові виявити творчі здібності в комплексному підході до вирішення поставлених завдань.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійному пошуку, систематизації, аналізу й узагальненню інформаційних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій у періодичних виданнях, статистичних і звітних матеріалів, нормативно-правових актів), що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання в державі (на макрорівні) й в різних сферах діяльності суб’єктів господарювання (на макрорівні).

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Фінанси, гроші та кредит», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння студентів самостійно дослідити поставлені завдання за обраною темою.

Метою написання курсової роботи є формування у студентів здатностей у самостійному пошуку, систематизації, аналізу й узагальненню інформаційних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій у періодичних виданнях, статистичних і звітних матеріалів, нормативно-правових актів), що характеризують фінансову сферу управління.

 

2.                ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота має складатись з теоретичних досліджень та їх практичного застосування. Тематика курсових робіт охоплює всі питання даної дисципліни, що допоможе студентам ще раз систематизувати набутті знання і застосовувати їх при розробці та аналізі завдань з тематики дослідження.

1. Вибір напряму, об’єкту та предмету наукового дослідження, теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження вказує, на вивчення того, на що саме спрямована увага дослідника. Об’єкт – це те, що досліджується. Він завжди вказаний вже в самій назві теми. Чітке виокремлення об’єкта дослідження дозволяє сконцентрувати увагу саме на ньому і не переключатися на більш широке коло питань і проблем поза межами об’єкта, створює передумови для його всебічного розгляду, задає межі наукового пошуку.

Предмет дослідження – це конкретизація окремих сторін об’єкта дослідження, на яких сфокусована увага дослідника.

Наприклад, у темі «Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність»:

-                   об’єкт дослідження (те, на вивчення чого воно спрямоване) – це податкова політика;

-                   предмет дослідження (які конкретно позиції підлягають вивченню в межах об’єкта) – це заходи, які виробляє уряд у сфері оподаткування.

Мета курсової роботи як наукового дослідження може полягати у визначенні напрямів подальшого розвитку чи шляхів вдосконалення об’єкта дослідження, його впливу на соціально-економічний розвиток тощо.

Для того, щоб досягти визначеної мети, потрібно вирішити низку дослідницьких завдань, які в індивідуальному завданні згруповані за окремими розділами курсової роботи. Завдання встановлюють, які саме питання потрібно розкрити у відповідному розділі. Щоб правильно сформулювати завдання, доцільно розглянути детальніше вимоги до змісту кожного з розділів курсової роботи (п.п. 3.1–3.3). Ключові завдання дослідження наступні:

-     визначити сутність об’єкта дослідження, у тому числі розкрити підходи різних авторів та наукових шкіл до сутності об’єкта дослідження;

-     охарактеризувати функції досліджуваного об’єкта;

-     розглянути класифікаційні ознаки об’єкта дослідження;

-     розкрити основи організації управління об’єктом дослідження;

-     провести аналіз показників складу й структури об’єкта дослідження;

-     виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження;

-     встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів;

-     надати якісну оцінку виявлених тенденцій, явищ, процесів;

-     охарактеризувати ключові сучасні проблеми, пов’язані з розвитком і функціонуванням об’єкта дослідження;

-     обґрунтувати шляхи вирішення виявлених проблем;

-     розкрити можливі напрями подальшого розвитку об’єкта дослідження.

Заповнюючи вступ до роботи, замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

2. Пошук і вивчення необхідної літератури та практичного матеріалу.

Підготовка до виконання курсової роботи за обраною темою включає підбір навчальної та наукової літератури, нормативно-правових актів, довідкових матеріалів, звітних даних.

Літературні джерела студент підбирає самостійно, користуючись систематичними каталогами наукової, навчальної, довідкової літератури, а також каталогом періодичних видань університетської та інших бібліотек, Інтернет-джерелами. Виконуючи цю роботу, потрібно обов’язково виписувати усі необхідні реквізити використаних джерел (див. п. 4. Вимоги до оформлення списку використаних джерел).

Для розкриття теми курсової роботи на достатньо високому рівні студент має опрацювати широке коло джерел:

(а) навчальної літератури;

(б) наукових досліджень, опублікованих в монографіях, статтях у наукових періодичних виданнях, збірниках тез доповідей тощо;

(в) нормативно-правових актів;

(г) статистичних і звітних матеріалів, які широко представлені в статистичних збірниках, на офіційних сайтах органів державного управління тощо.

Якщо студент опрацював незначне коло інформаційних джерел за темою курсової роботи, не використав джерела хоча б однієї з чотирьох вищезазначених груп або поверхово та не якісно їх опрацював, це не дозволить розкрити тему на належному рівні і може стати причиною негативної оцінки виконаного дослідження.

3. Складання плану роботи згідно теми курсової роботи.

Складання плану роботи – етап виконання курсової роботи, що висвітлює головні питання теми в чіткій логічній послідовності. План фактично виступає основою проведеного дослідження, вказує напрям досягнення мети.

У результаті вивчення підібраного матеріалу й систематизації літературних джерел студент здійснює аналіз проведеного дослідження та пропонує шляхи вирішення поставленої проблеми.

4. Проведення дослідження, виконання відповідних розрахунків. Четвертий етап виконання курсової роботи передбачає проведення теоретичного дослідження наукових здобутків та практики реалізації й вирішення відповідних проблем у сфері фінансової системи на макрорівні. Мета теоретичного дослідження – визначення у процесі синтезу знань, сформованих в системі дисципліни «Фінанси, гроші та кредит», пояснення і узагальнення результатів емпіричного дослідження, виявлення загальних закономірностей. Це переважно робота з літературними джерелами, їх критичний аналіз і узагальнення. До поняття практичний експеримент входять наукові досліди та спостереження за досліджуваними явищами. Конкретно це має бути характеристика об’єкта дослідження – реальної фінансової системи, кризи та обґрунтування запропонованих рекомендацій поліпшення становища.

5. Написання висновків згідно виконаних розрахунків

У результаті теоретичного дослідження та практичного його втілення необхідно провести загальний аналіз отриманих результатів (окремо для теоретичної та практичної частини) і подати його у вигляді висновків.

6. Оформлення курсової роботи

Курсова робота оформляється відповідно до вимог, наведених в розділі 4.

7. Захист курсової роботи

Це кінцевий етап виконання курсової роботи, який завершується отриманням студентом оцінки за її підготовку та захист. Докладніше процес та умови захисту наведено в розділі 5.

Кожному студенту керівник курсової роботи видає графік її виконання. Протягом семестру викладач робить відповідні примітки щодо завершення вищенаведених етапів (див. додаток Б).

 

3.                МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У курсовій роботі студент повинен глибоко й всебічно розкрити зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даного приводу.

3.1. РОЗДІЛ 1

Розділ 1 присвячується розкриттю сутності об’єкта дослідження, характеристиці основ організації управління ним. Він виконується переважно на основі реферування навчальної та наукової літератури, а також з урахуванням положень чинного законодавства.

Розділ 1 може мати наступні назви:

-     «Теоретичні основи об’єкта дослідження»;

-     «Сутність об’єкта дослідження та організація управління об’єктом дослідження»;

-     «Загальна характеристика сутності та організації об’єкта дослідження».

У назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

При необхідності студент може самостійно виділити окремі підпункти в межах розділу.

У розділі 1 потрібно вирішити наступні основні завдання:

-     визначити сутність об’єкта дослідження, у тому числі розкрити підходи різних авторів та наукових шкіл;

-     охарактеризувати функції досліджуваного об’єкта;

-     розглянути класифікаційні ознаки об’єкта дослідження;

-     розкрити основи організації управління об’єктом дослідження (принципи організації, інструментарій впливу, державні органи та інші управлінські структури, їх основні функції щодо об’єкта дослідження).

Викладаючи текст, студент має проявити вміння систематизувати першоджерела, проводити порівняння, узагальнення, лаконічно та логічно викладати результати своїх досліджень, продемонструвати фінансову грамотність (володіння термінологією, правильне її розуміння).

До додатку мають увійти наступні таблиці та рисунки, які узагальнюють викладений в розділі 1 матеріал (НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до додатку матеріалів, які не розглядаються в тексті розділу):

1) таблиця, яка містить словник ключових понять і термінів, які розкривають об’єкт дослідження, за такою формою:

Таблиця 3.1

Ключові поняття і терміни

Терміни і поняття

Визначення терміну / поняття

Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

 

 

 

 

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до словника понять і термінів, які не розкривають сутності об’єкта дослідження. Це є свідченням не розуміння студентом суті досліджуваної теми і підставою для зниження балів при оцінюванні курсової роботи.

2) схематичне зображення функцій, які розкривають сутність об’єкта дослідження;

3) класифікації, які характеризують об’єкт дослідження (у вигляді таблиць чи рисунків). Наприклад:

 

Рис. 1.1. Класифікаційна ознака […]

 

4) основні дискусійні питання щодо характеристики сутності та функцій об’єкта дослідження, наприклад, у такій формі:

 

 

Рис. 1.2. Класифікаційна ознака [джерело]

 

5) інші таблиці та рисунки.

3.2. РОЗДІЛ 2

Розділ 2 присвячується аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та його практики фінансових відносин. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних, публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо.

Розділ 2 може мати наступні назви:

«Дослідження сучасного стану об’єкта дослідження»

«Аналіз об’єкта дослідження».

У назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

При необхідності студент може самостійно виділити окремі підпункти в межах розділу.

У розділі 2 потрібно вирішити наступні основні завдання:

-провести аналіз показників складу і структури фінансової системи країни;

-     виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження;

-     встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів;

-     надати якісну оцінку виявлених тенденцій, явищ, процесів.

Тенденції розвитку мають бути проаналізовані за допомогою розрахованих студентом статистичних показників й представлення на рисунках їх динаміки змін.

Якісна оцінка тенденцій, явищ, процесів передбачає обґрунтування того, чи є вони позитивними / негативними, як вони можуть позначатися на сталому розвитку суспільства тощо.

АНАЛІЗ МАЄ ОХОПЛЮВАТИ НЕ МЕНШЕ 4 ОСТАННІХ РОКІВ і проводитися у розрізі усього досліджуваного періоду. Про низьку якість розділу 2 свідчать такі факти:

̶     аналіз не виходить за рамки простого порівняння показників одного року з іншим (що говорить про нездатність виявити тенденцію розвитку чи обґрунтувати факт відсутності чіткого її напряму);

̶     виклад матеріалу в стилі звіту (констатація фактів без встановлення причин та аргументованих якісних оцінок);

̶     причини тих чи інших явищ або процесів є неконкретними, зводяться до «недосконалого законодавства» чи невідповідності «досвіду інших країн, світовому досвіду, міжнародним стандартам».

Для того, щоб розділ 2 був виконаний на високому рівні, доцільно на початку роботи над ним детально продумати, які саме показники характеризують об’єкт дослідження. До основних видів фінансових показників відносяться:

̶     усі показники доходів і видатків (розмір заробітної плати, мінімальна заробітна плата, середня заробітна плата, прожитковий мінімум, розмір пенсії та інших трансфертів, обсяги заощаджень, прибуток, бюджетні доходи, податкові надходження, доходи Пенсійного фонду країни, бюджетні видатки, бюджетні інвестиції, витрати на продукти харчування, затрати виробництва (собівартість), виплачені дивіденди тощо);

̶     сальдові показники (бюджетний дефіцит / профіцит, сальдо платіжного балансу, прибуток / збиток);

̶     показники, які характеризують грошові потоки в національній економіці, на фінансовому і страховому ринках (грошова маса в обігу, обсяги страхових премій / страхових відшкодувань на страховому ринку, обсяги виданих кредитів тощо);

̶     показники, які характеризують рух цінних паперів (обсяги емісії, обсяги торгів, кількість укладених угод, капіталізація та інші);

̶     показники боргу та заборгованості (державний борг, національний борг, податковий борг, заборгованість з відшкодування ПДВ, заборгованість із виплати заробітної плати, дебіторська і кредиторська заборгованість і т.д.).

Ці показники можуть бути співставлені з ВВП (наприклад, частка державного боргу у ВВП) або з іншими показниками (наприклад, обсяг бюджетних видатків на душу населення).

Для аналізу фінансових показників потрібно провести розрахунки і визначити:

̶     показники структури (частка в загальному обсязі) (наприклад, питома вага податку на прибуток в загальній сумі податкових надходжень);

̶     показники динаміки (темпи росту і приросту);

̶     середні величини;

̶     відсоток виконання планових показників тощо.

Статистичні дані мають бути опрацьовані й упорядковані таким чином, щоб у найкращий спосіб вирішити кожне з поставлених дослідницьких завдань. «Набір» неопрацьованих особисто студентом статистичних таблиць, які не вирішують конкретних завдань курсової роботи, виступаючи просто джерелом інформації, свідчить про відсутність / низьку якість аналізу.

Зміст розділу 2 має продемонструвати вміння студента опрацьовувати фактичні дані, систематизувати їх, узагальнювати, порівнювати, проводити їх аналіз, давати інтерпретацію, пояснення отриманих результатів, оцінки, а також здатність виділяти з окремих випадків типові ситуації, закономірності, окреслювати напрями розвитку.

До додатку мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють викладений в розділі 2 матеріал (НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до додатку матеріалів, які не розглядаються в тексті розділу):

1).    Таблиця, де подається перелік показників, які характеризують об’єкт дослідження. При цьому, якщо це потрібно, вказується формула розрахунку.

Таблиця 3.2

Показники, які характеризують об’єкт дослідження

Показник

Формула розрахунку

Показник

Формула розрахунку

 

 

 

 

 

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до таблиці тих показників, які не характеризують об’єкт дослідження.

2).    Укладені студентом статистичні таблиці і рисунки (графіки, діаграми), які розкривають результати проведеного аналізу. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення тих таблиць і рисунків, які виступили першоджерелом (наприклад, Звіт про виконання Державного бюджету, баланс підприємства тощо).

3).    Результати проведеного аналізу.

Таблиця 3.3

Результати аналізу

Питання, які підлягали аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції

 

 

 

4).             Якісна оцінка результатів аналізу

Таблиця 3.4

Якісна оцінка результатів аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції

Інтерпретація (якісна оцінка, причини виникнення, вплив, наслідки)

 

 

3.3. РОЗДІЛ 3

Розділ 3 присвячується дослідженню проблем фінансової практики, грошової й кредитної політики та можливим шляхам їх вирішення. Він виконується на основі реферування матеріалів наукових статей та монографій.

Розділ 3 може мати наступні назви:

«Проблеми об’єкта дослідження та шляхи їх вирішення»

«Напрями вдосконалення об’єкта дослідження».

В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

При необхідності студент може самостійно виділити окремі підпункти в межах розділу.

У розділі 3 потрібно вирішити наступні основні завдання:

-     охарактеризувати ключові сучасні проблеми, пов’язані з розвитком і функціонуванням об’єкта дослідження;

-     обґрунтувати шляхи вирішення виявлених проблем;

-     розкрити можливі напрями подальшого розвитку об’єкту дослідження.

У курсовій роботі мають бути охарактеризовані важливі сучасні проблеми, які ще не вирішені. Рекомендації щодо вирішення виявлених проблем мають бути конкретними. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ їх формулювання в узагальненому вигляді чи у формі «цінних вказівок» («потрібно вдосконалювати законодавство», «привести у відповідність зі світовими стандартами, міжнародною практикою»).

Викладаючи текст, студент повинен продемонструвати вміння чітко формулювати, у чому саме полягає проблема; виділяти найбільш вагомі, ключові проблеми за темою роботи, розглядати їх послідовно, поступово переходячи від більш крупних до дрібніших; показати свою здатність обґрунтовувати шляхи вирішення проблем, грамотно викладати власний погляд і мати аргументовану особисту позицію.

До додатку мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють викладений в розділі 3 матеріал (НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до додатку матеріалів, які не розглядаються в тексті розділу):

1)                Перелік ключових проблем, виявлених у ході дослідження, які можуть бути систематизовані в таблиці чи представлені на рисунку. Наприклад:

 

Рис. 1.3. Ключові проблеми ….

Джерело: сформовано на основі []

 

2)     Пропозиції щодо вирішення виявлених проблем. При цьому в додатку формулювання постановки проблеми має бути лаконічним, а пропозиції – конкретними й чіткими.

Таблиця 3.5

Пропозиції щодо вирішення проблем

Виявлені в ході дослідження проблеми

Пропозиції щодо вирішення

 

 

 

ВСТУП

Вступ до курсової роботи має наступні складові.

По-перше, необхідно обґрунтувати актуальність дослідження обраної теми курсової роботи.

По-друге, мають бути сформульовані об’єкт і предмет дослідження.

По-третє, потрібно визначити мету і завдання роботи.

По-четверте, доцільно вказати методи дослідження, а також зазначити, при розкритті яких саме питань вони застосовувалися. До основних методів дослідження належать: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, статистичні методи та ін.

По-п’яте, потрібно надати коротку характеристику (у формі анотації) структури виконаного дослідження, наприклад, наступним чином.

Робота викладена на ?? сторінках, містить вступ, три розділи, висновки, перелік використаних джерел, додатки.  У першому розділі роботи розглянуто…. У другому розділі проаналізовано…. У третьому розділі обґрунтовано….

 

ВИСНОВКИ

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження, поставлених завдань і мати безпосередній зв’язок з його результатами. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань. Тобто слід написати по абзацу висновків по кожному підпункту і зв’язати ці абзаци у текст. Висновки – це концентрат всього дослідження, вони повинні відображати найбільш суттєві результати поведеної роботи.

 

4.                ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг завдань курсової роботи має відповідати не менш ніж 25 годинам інтенсивної самостійної роботи студента.

Курсова робота має бути виконана українською мовою і подана керівнику в надрукованому вигляді. Подання тексту курсової роботи державною мовою в друкованій формі та дотримання зразка титульного листа є вимогами університету.

Загальні вимоги. Текстовий та графічні матеріали курсової роботи друкується комп’ютерним способом на одному боці аркуша паперу формату А4. До захисту курсову роботу слід подавати зброшурованою і підшитою, з твердими обкладинками або з обкладинками із цупкого паперу.

Робота повинна бути виконана на згідно з діючим стандартом оформлення текстових документів (ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення) на аркушах формату А4 (210х297 мм).

Шрифт основного тексту: Times New Roman розміром 14. Параметри сторінки: поля зверху та знизу – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 3 см; інтервал – 1,5, абзац – 1,5 см.

Всі сторінки (окрім титульного листа) повинні бути пронумеровані (знизу, праворуч).

У тексті не дозволяється скорочувати слова, за винятком загальноприйнятих. Необхідно надавати розшифровку означень у формулах і вказувати їх одиниці виміру.

Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 35-40 сторінок машинопису формату А4 основного тексту (без урахування переліку використаних інформаційних джерел і додатків), виконаних в форматі редактора Word 2003, 2007, 2010.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, не проставляючи його номера (зразок оформлення див. додаток В).

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Повний варіант курсової роботи в надрукованому вигляді має наступну структуру:

Титул

Вступ

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

Висновки

Список використаних джерел

Додаток до розділу А

Додаток до розділу Б

Робота подається на кафедру керівнику курсової роботи студента у скорозшивачі без файлів.

Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової сторінки.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера.

Розділи позначають арабськими цифрами (1, 2, 3, ...), а підрозділи — цифрою розділу і порядковим номером підрозділу через крапку (2.1; 2.2; 2.3; ...).

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Рисунки, таблиці, формули. Графіки, схеми, і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Таблиці і рисунки є обов’язковою складовою курсової роботи. Вони розміщуються в тексті, або в ДОДАТКАХ. Після списку літератури на окремому аркуші вказується «ДОДАТКИ». При оформленні кожного додатку у правому верхньому кутку пишеться слово «Додаток до розділу __». Знак «№» перед номером розділу не ставиться. Нумерація таблиць і рисунків ведеться окремо по кожному додатку.

За своїм призначенням таблиці і рисунки покликані в наочній формі представляти лаконічні висновки зі змісту текстової частини розділів курсової роботи, а також результати аналізу фактичних даних. Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність і безпосередній зв’язок з текстом основної частини курсової роботи.

Графіки та схеми позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Підпис назви рисунку починається зі скороченого слова «Рис.» та порядкового номера, наприклад: «Рис. 1. Організаційна структура підприємства». Підпис рисунка розміщується внизу під рисунком, по центру.

ТАБЛИЦІ

Заголовок таблиці розміщують над нею, він має відображати основний її зміст та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 4.1 (перша таблиця в четвертому розділі). Наприклад:

Таблиця 4.1

Назва таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: []

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. При необхідності переносу таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням «те саме», а далі — лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, знаків, математичних символів. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять
пропуск «-».

Цифри в колонках належить проставляти таким чином, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній колонці.

РИСУНКИ

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (структурно-логічні схеми, діаграми, графіки), надає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунку складається з номера розділу та порядкового номера рисунку. Наприклад: Рис. 1.4. (четвертий рисунок у першому розділі). Наприклад:

 

Рис. 1.4. Назва рисунку

Джерело: []

 

ФОРМУЛИ

Формули в роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Усі сторінки нумеруються, крім титульного аркуша та змісту. Номер сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Список літератури Список використаної літератури подається в кінці курсової роботи за алфавітом. Такий список віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін.

Усі джерела нумерують наскрізь арабськими цифрами. Джерело, на яке посилаються в тексті, позначають порядковим номером позиції у списку використаної літератури (наприклад: [5, с. 22] – це означає, що використано інформацію із джерела під номером 5 у списку використаної літератури, яка знаходиться на сторінці 22). Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

До списку використаних джерел ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВКЛЮЧАТИ ЛИШЕ ТІ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО СТОСУЮТЬСЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності:

-     закони України;

-     укази Президента;

-     постанови і декрети уряду України;

-     інструктивні матеріали (у хронологічному порядку);

-     спеціальна економічна література (підручники, навчальні посібники, монографії) і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора;

-     статистичні та інші збірники;

-     матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні курсової роботи;

-     інтернет-ресурси.

Всі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються послідовно.

Використані джерела слід записувати з усіма необхідними реквізитами (див. приклад).

Приклад оформлення:

 1. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 2. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.
 3. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник / Романенко О.Р. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с.
 4. Федосов В. М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / Федосов В. М., Колот О. А. // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 3-33.

Список літератури за всією курсовою роботою повинен складати не менше 20 джерел (включаючи законодавчу та нормативну базу).

Додатки. У додатках вміщують допоміжний матеріал, який доповнює текст курсової роботи, але великий за обсягом, має особливі способи відтворення або якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у послідовності посилань у тексті. Кожен з них починають з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Праворуч над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» з великою літерою української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь, що позначає його послідовність.

Якщо в роботі один додаток, він позначається як додаток А.

Курсова робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

Курсова робота складається з таких частин:

-          Титульний аркуш (виконується тільки українською мовою, форму наведено в додатку В);

-          Зміст (виконується згідно з ДСТУ 3008-95 на окремому стандартному аркуші). Може займати 1-2 сторінки. У ньому вказуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. Зміст курсової роботи (далі скорочено: КР) має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою КР, але не повторювати її.

-          Вступ (одна сторінка): сформулювати значення теми, коротко охарактеризувати об'єкт дослідження, зазначити мету або завдання курсової роботи;

-          Теоретична частина: необхідно повністю розкрити зміст запропонованої теми і доповнити матеріалом, який не було висвітлено на лекціях (Розділ 1, Розділ 2);

-          Практична частина (Розділ 3);

-          Висновки (окрема одна сторінка): навести конкретні результати, одержані у відповідних розділах курсової роботи, відповідно до поставлених завдань КР із зазначенням розрахованих показників;

-                    Список літератури: (містить складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел та веб-сайтів), подати всі використані в курсовій роботі літературні джерела, кожне джерело оформлювати з усіма характеристиками, необхідними для його пошуку, на кожну позицію списку літератури обов'язково має бути посилання в курсовій роботі;

-                    Додатки (виносяться таблиці допоміжного характеру, діаграми, графіки, зразки комп’ютерних екранів, роздруковані звіти з результатами комп’ютерного моделювання).

 

5.                ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи передбачений для перевірки знань студента та оцінки правильності її виконання. На захисті студент повинен вміти обґрунтовувати власні розрахунки та показувати глибоке розуміння виконаної курсової роботи.

Поточний контроль виконання студентом курсової роботи керівник здійснює в процесі консультацій, а підсумковий контроль – під час її захисту. Дата захисту встановлюється керівником КР. Курсову роботу студент повинен захистити до початку екзаменаційної сесії.

Курсова робота здається на перевірку керівнику не пізніше, ніж за 2 тижні до встановленого дня захисту.

Студент готує до захисту ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.

Захист курсових робіт студентів відбувається публічно згідно з розкладом. Кожному студентові комісія надає заздалегідь обумовлений час на доповідь та відповіді на запитання, який складає, у середньому, п’ятнадцять хвилин.

Час виступу не повинен перевищувати сім хвилин, сам виступ має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздавального матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно посилатися на відповідний матеріал у КР, акцентувати на ньому увагу при захисті КР.

Студенту допускається робити презентацію виконаної курсової роботи за допомогою презентаційних комп’ютерних програм, таких як PowerPoint або інших, з демонстрацією на великому екрані. При цьому презентація має складати 12-14 слайдів.

Під час захисту студент повинен стисло викласти результати розрахунків та висновки, відповісти на питання керівника.

Підсумкова модульно-рейтингова оцінка, отримана студентом за результатом захисту курсової роботи за шкалою ECTS і традиційною національною шкалою, заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента (табл. 6.1).

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи:

1. Змістовні аспекти курсової роботи:

-актуальність обраної теми дослідження;

-спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

-відповідність логічної побудови КР поставленим цілям і завданням;

-широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

-наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

-професійний рівень обґрунтування та представлення запропонованих рішень;

-ступінь самостійності проведення дослідження;

-розвиненість мови КР та її загальне оформлення.

2. Якість захисту курсової роботи:

-уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

-здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

-загальний рівень підготовки студента.

Рейтингова оцінка з курсової роботи матиме дві складові. Перша (стартова) характеризує роботу студента та її результат – якість пояснювальної записки та графічного матеріалу. Друга складова характеризує якість захисту студентом курсового проекту.

Розмір шкали першої складової дорівнює 40 балів, а другої складової – 60 балів.

 

Система рейтингових балів

 

1. Стартова складова ():

– своєчасність виконання графіку роботи – 5-3 балів;

– сучасність та обґрунтування прийнятих рішень – 12-7 балів;

– правильність застосування методів аналізу і розрахунку – 10-6 балів;

– якість оформлення, виконання вимог нормативних документів –
6-4 балів;

– якість графічного матеріалу і дотримання вимог ДСТУ – 7-4 балів.

 

2. Складова захисту курсової роботи ():

– ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів;

– повнота аналізу можливих варіантів – 15-9 балів;

– ступінь обґрунтування прийнятих рішень – 20-12 балів;

– вміння захищати свою думку – 15-9 балів.

 

Сума балів двох складових переводиться до залікової оцінки згідно з табл. 5.1.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії виноситься її рішення. У разі незгоди між членами комісії думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою того ж дня.

 

Таблиця 5.1

Критерії  оцінювання курсової роботи

Бали

 

ECTS оцінка

Національна оцінка

95-100

A

відмінно

85-94

B

добре

75-84

C

65-74

D

задовільно

60-64

E

Менше 60

Fx

незадовільно

Курсову роботу

не допущено до захисту

F

не допущено

 

Студент, який не подав до захисту курсову роботу у встановлений графіком термін, або не захистив її з позитивною оцінкою, вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

6.                НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література

 1. Біла О. Г., Чуй І. Р. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 390 с.
 2. Гроші та кредит [Текст] : підручник / В. І. Грушко, О. Ю. Сова [та ін.]; за ред. проф. С. К. Ревчука. – К. : Знання, 2011. – 384 с.
 3. Гроші та кредит [Текст] : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 с.
 4. Коваленко Д. І., Венгер В. В. Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика [Текст]. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 578 с.
 5. Кремень О. І., Кремень В. М. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 416 с.
 6. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / заг. ред. Михайло Іванович Савлук. – К.: Київ. нау. екон. ун-т, 2006. – 744 с.
 7. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник / За заг. Ред. Меглаперідзе А. С. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 420 с.
 8. Фінанси [Текст]: Навчальний посібник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид. пер. і доп. – К.:Знання, 2012. – 687 с.
 9. Юхименко П. І. Теорія фінансів : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник ; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. – 576 с.
 10. Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки «Фінанси і кредит». Частина 1. [Текст] / В. Я. Голюк [та ін.] ; За заг. ред. проф. В. І. Грушка ; Університет економіки та права "КРОК", КЕПІТ. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 94 с.

 

Додаткова література

 

 1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст]: Підручник. 2-ге видання, доп. і переробл. – К.:Кондор, 2011. – 416 с.
 2. Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Державний комітет статистики України; Національна академія статистики обліку та аудиту. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 271 с.
 3. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система Украни : у 5 т. : т. 1 / С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмошенко та ін. – К.: НВП «АВТ лтд.», 2004. – 400 с.
 4. Лагутін В. Д. Бюджетна та монетарна політика в трансформаційній економіці: монографія / В. Д. Лагутін. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 248 с.
 5. Мних М. В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: монографія / М. В. Мних. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.
 6. Ринок фінансових послуг [Текст] : навчальний посібник / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко. – К. : Знання, 2010. – 532 с.
 7. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст]. Навч. посіб. / За ред. Косової Т. Д., Папаїки О. О. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.
 8. Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навчальний посібник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна ; Донецький державний ун-т управління. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 361 с.
 9. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : моногра­фія / І. О. Школьник. – Суми : Мрія ; УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
 10. Энгдаль У. Ф. Боги денег: Уолл-Стрит и смерть Американского века. – С.-П.: Геликон плюс, 2011. – 452 с.

Нормативно-правові джерела

 1. Бюджетний кодекс України у чинній редакції
 2. Господарський кодекс України у чинній редакції
 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» у чинній редакції
 4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» у чинній редакції
 5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» у чинній редакції
 6. Закон України «Про інститути спільного інвестування» у чинній редакції
 7. Закон України «Про кредитні спілки» у чинній редакції
 8. Закон України «Про національний банк України» у чинній редакції
 9. Закон України «Про пенсійне забезпечення» у чинній редакції
 10. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» у чинній редакції
 11. Закон України «Про режим іноземного інвестування» у чинній редакції
 12. Закон України «Про страхування» у чинній редакції
 13. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» у чинній редакції
 14. Податковий кодекс України у чинній редакції.

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Теми курсових робіт

з дисципліни

“Фінанси, гроші та кредит”

 1. Банківське кредитування підприємства
 2. Оцінка інвестиційної привабливості країни
 3. Доходи та видатки державного бюджету України
 4. Кредитна система України та її розвиток
 5. Дивідендна політика акціонерного товариства
 6. Становлення та розвиток українського фондового ринку
 7. Становлення та розвиток валютного ринку в Україні
 8. Фінансова система України: її становлення та шляхи розвитку
 9. Зміст і основні принципи організації фінансових підприємницьких структур
 10. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
 11. Сучасний стан та особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні
 12. Організація біржового та позабіржового обігу цінних паперів в Україні
 13. Регулювання ринку цінних паперів в Україні.
 14. Методи прогнозування курсової вартості цінних паперів
 15. Організація діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній в Україні
 16. Оцінка доходності, ризиковості та ліквідності цінних паперів
 17. Еволюція та механізм функціонування фондових бірж
 18. Розвиток фінансово-кредитних установ в Україні
 19. Інвестиційна діяльність підприємств
 20. Інфляція в Україні: причини та наслідки
 21. Розвиток страхового ринку в Україні
 22. Дефіцит бюджету: причини виникнення та джерела покриття
 23. Розвиток податкової системи України
 24. Бюджетний устрій України та його структура
 25. Прямі податки в Україні
 26. Фінансова політика в Україні
 27. Непрямі податки в Україні
 28. Державний борг України
 29. Державний фінансовий контроль в Україні
 30. Розвиток та функціонування лізингу в Україні
 31. Міжбюджетні взаємовідносини в Україні
 32. Розвиток пенсійного забезпечення в Україні
 33. Діяльність позабюджетних фондів в Україні
 34. Організація готівкового та безготівкового обігу в Україні
 35. Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні
 36. Державний кредит в Україні
 37. Страхування в Україні
 38. Функціонування банку у режимі фінансового оздоровлення.
 39. Організація міжбанківських розрахунків в Україні.
 40. Інтернет-банкінг та перспективи його розвитку в Україні
 41. Банкрутство та ліквідація комерційного банку.
 42. Грошовий ринок України.
 43. Страхування ризиків комерційних банків.
 44. Грошова система України
 45. Банківський нагляд в Україні.
 46. Розвиток іпотечного кредитування в Україні.
 47. Кредитування фізичних осіб та його особливості в Україні.
 48. Капітал комерційного банку: джерела формування та напрями використання
 49. Кредитний ринок України.
 50. Операції комерційних банків з цінними паперами.
 51. Особливості нагляду НБУ за діяльністю проблемних банків.
 52. Оцінка ефективності діяльності комерційного банку.
 53. Кредитний ризик і шляхи його мінімізації
 54. Проблемні позики та засоби реструктуризації безнадійних кредитів.
 55. Валютні операції комерційних банків.
 56. Валютне регулювання і контроль.
 57. Грошово-кредитна політика НБУ.
 58. ЄЦБ та його монетарна політика.
 59. Федеральна резервна система та її монетарна політика.
 60. Банк Англії та його монетарна політика.
 61. Банк Японії та його монетарна політика.
 62. Монетарна політика центрального банку Польщі.
 63. Монетарна політика центрального банку Угорщини.
 64. Монетарна політика центрального банку Чехії.
 65. Монетарна політика центрального банку Словаччини.
 66. Монетарна політика у країнах Прибалтики.
 67. Банківська система Швейцарії.
 68. 68.  Банківська справа у арабських країнах (країна на вибір студента)
 69. Фінансова криза та її вплив на фінансову систему держави.
 70. FOREX.
 71. Фінансова піраміда.
 72. Міжнародний валютний фонд та його співпраця з Україною.
 73. Еволюція світової фінансової системи.
 74. Біт-коін: сутність та перспективи розвитку
 75. Операції факторингу та форфетингу.
 76. Акредитив та його використання в Україні
 77. Особливості вексельного обігу в Україні
 78. Парабанки: сутність та особливості функціонування в Україні.
 79. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.
 80. Роль золота у світовій фінансовій системі.

 

 

 

Додаток Б

 

Затверджую_____                                                    Завдання прийняв        

(підпис та ПІБ викладача)                                        (підпис і ПІБ студента)

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

№ з/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

про виконання

1

Затвердження теми курсової роботи та узгодження з керівником завдань до КР

 

 

2

Пошук і вивчення необхідної літератури і практичного матеріалу

 

 

3

Складання плану курсової роботи

 

 

4

Оформлення теоретичного розділу курсової роботи

 

 

5

Проведення дослідження, аналізу отриманої в процесі дослідження інформації, проведення необхідних розрахунків

 

 

6

Оформлення практичного розділу курсової роботи

 

 

7

Захист курсової роботи

 

 

 

 

 

Додаток В

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

 

«ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

 

на тему:

______________________________________________________________

 

 

 

Студента групи  УВ-31

напряму підготовки _6.030601 «Менеджмент»

Іванова Володимира Петровича_________________

(прізвище та ініціали) 

Керівник ____________________________________

                  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ___________________________

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______

 

Члени комісії:

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

КИЇВ-201_