Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси і кредит

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» на ТРЕТІЙ курс денної форми навчання за ОС «бакалавр»

зА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030508  «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

 

 

Завдання 1. Розкрити сутність теоретичних питань (30 балів):

Поняття бюджетного процесу та його етапи в Україні. Опишіть основних учасників, їх функції та нормативно-правове забезпечення бюджетного процесу.

 

Завдання 2. Тести (кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали):

1. Структура бюджетної системи залежить від:

а)                  державного устрою;

б)                 фінансової політики держави;

в)                 рівня централізації ВВП у бюджеті;

г)                  усі відповіді вірні.

 

2. Вилучення грошей у вигляді золота з обігу називається:

а) девальвацією золота;      

б) тезаврацією золота;

в) денатуралізацією золота;           

г) демонетизацією золота.

 

3. Фінансова структура капіталу підприємства характеризується співвідношенням:

а)      власного та позикового капіталу;

б)      основного та оборотного капіталу;

в)      довгострокових та короткострокових зобов’язань;

г)      капіталу, що інвестований в активи у матеріальній та нематеріальній формах.

 

4. Відповідно до Бюджетного Кодексу України принцип субсидіарності бюджетної системи полягає у:

а)      справедливому і неупередженому розподілі субсидій між місцевими бюджетами;

б)      забезпеченні бюджетних видатків із максимально можливим наближенням надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

в)      використанні бюджетних коштів тільки на ті цілі, що визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями;

г)       відсутня вірна відповідь.

 

5.  За терміном обігу фінансових активів фінансові ринки поділяють на:

а)                  ринок капіталів та грошовий ринок;

б)                 ринок позичкового капіталу та ринок акціонерного капіталу;

в)                 первинний та вторинний ринок;

г)                  біржовий та позабіржовий ринок.

 

6.В Україні грошовий агрегат М1 розраховується:

а)                  М0 + строкові та заощаджувальні вклади;

б)                 М0 + переказні кошти в іноземній валюті;

в)                 М0 + гроші поза банками;

г)                  правильна відповідь відсутня.

7. Вкажіть, яка класифікація видатків та кредитування бюджету, продемонстрована нижче.

тис. грн.

Апарат Верховної Ради України

849 778,6

Апарат Державного управління справами

1 134 448,5

Національна служба посередництва і примирення України

11 190,9

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

325 065,2

Державна судова адміністрація України

3 474 208,3

Державна служба статистики України

1204393,6

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

46010,2

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

711 034,8

Міністерство освіти і науки України

16309473,4

….

….

 

а)     відомча;

б)    економічна;

в)     програмна;

г)     функціональна.


 

8. Базова дотація – це

а)     трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про його надання;

б)    трансферт, що надається з державного бюджету місцевим бюджетам для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій;

в)     кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій.

 

9. Обслуговування боргу передбачає:

а)      виплату доходу за позикою, що сплачується на користь кредитора;

б)      витрати з виготовлення, пересилання і реалізації цінних паперів держави, проведення тиражів виграшів тощо;

в)      виконання боргових зобов’язань перед кредиторами щодо сплати основної суми боргу.

 

10. Засновником раціоналістичної теорії походження грошей є:

а) Платон

б) Сократ

в) Аристотель

г) Демокріт

 


д)                  

Завдання 3. Дати визначення економічним поняттям (кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали):

 

Гарантований державний борг, фінансова система, непрямі податки, система паралельної валюти; Сеньйораж

 

Завдання 4. Практичне завдання (40 балів):

 

Для формування статутного фонду АТ "А&В" випустило й реалізувало 19500 акцій номінальною вартістю 50 $, серед яких прості та привілейовані з фіксованою доходністю 12% річних. Щорічні дивідендні виплати підприємства власникам привілейованих акцій становлять 19800 $. За результатами роботи за поточний рік підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 100 тис. $. На загальних зборах акціонерів було вирішено 85% прибутку спрямувати на виплату дивідендів. Визначте розмір дивідендів на одну просту акцію та кількість привілейованих акцій.

Як зміниться статутний капітал підприємства, якщо дивіденди за простими акціями сплатити акціями нового випуску (визначити його розмір)?

 

 

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів.

1)      Завдання 1 – 30 балів,

2)      Завдання 2 – 10х2=20 балів,

3)      Завдання 3 – 5х2=10 балів,

4)      Завдання 4 – 40 балів.