Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси і кредит

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Економічний факультет

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОКР - магістр

для студентів спеціальності

8.03050801 „Фінанси і кредит”

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

 2015

 

 

Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Методичні рекомендації до написання дипломних  робіт ОКР – магістр для студентів спеціальності  8.03050801 „Фінанси і кредит”. – 2–е вид. доп. і перероб. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2015. – 24с.

 

 

Рецензенти:

Перевозова І.В., кандидат економічних наук, доцент (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Василюк М.М., кандидат економічних наук, доцент (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол 1 №    від 11.09.2008 )

 

Перезатверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

 

Протокол №6 від 25.01.2012

Протокол № 1 від 16.09.2015

 

Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР – магістр складено для студентів V курсу для студентів спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”.  Наведено методику виконання магістерської роботи, що передбачає ґрунтовне опрацювання, детальний аналіз, критичну оцінку літературних джерел із досліджуваної теми, аналіз проблемних питань, цифрового матеріалу, розробку пропозицій та визначення напрямів удосконалення діючої практики.

 

© ПП Бойчук, 2014.

© Ткачук І.Г., Криховецька З.М.

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ, ЇЇ СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ.............................

Анотація ...........................................................................

Зміст......................................................................................

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).............................................

Вступ............................................................................................

Основна частина ......................................................................

Висновки.....................................................................................

Список використаної літератури...........................................

Додатки.......................................................................................

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ........

Загальні вимоги.........................................................................

Нумерація...................................................................................

Оформлення ілюстрацій...........................................................

Оформлення таблиць...............................................................

Формули.....................................................................................

Загальні правила цитування та посилання

на використанні джерела ........................................................

          Подання перерахувань у тексті ................................................

Оформлення списку використаних джерел..........................

Оформлення додатків...............................................................

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Додаток А...........................................................................................

    Додаток Б............................................................................................

4

 

5

6

6

 

7

7

8

9

9

9

9

9

11

12

13

15

 

16

17

18

19

22

23

24

25

 

 

 

ВСТУП

 

Написання дипломної роботи ОКР-магістр є завершальним етапом підготовки фахівця за спеціалізацією. Сам процес написання роботи спрямований, перш за все, на підготовку студентів до самостійної науково-дослідної роботи, управлінської, викладацької, виробничої та інших видів діяльності, яка вимагає ґрунтовної науково-теоретичної, професійної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, широкої ерудиції, творчих здібностей та відповідних особистих якостей.

Слід пам'ятати, що кваліфікаційна магістерська робота – це насамперед творча діяльність, у процесі якої студент на основі раніше набутих теоретичних та практичних знань, критичного аналізу та узагальнення існуючого досвіду з обраної проблематики, проведення власних досліджень зобов'язаний розробити комплекс заходів чи прикладних адресних рекомендацій, спрямованих на вирішення актуальної проблеми.

Магістерська робота має бути науковою роботою. Це означає, що вона повинна генерувати нову чи відносно нову ідею, інформацію. Елементами новизни в магістерських роботах може вважатися ґрунтовний аналіз та визначення шляхів вирішення проблемної ситуації, пропозиції у вигляді проекту вирішення проблеми, обґрунтовані рекомендації по зміні законодавства, вдосконаленню роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх окремих підрозділів, план дій, бізнес-план чи проект (інноваційний, інвестиційний, консалтинговий), система інформаційного забезпечення, навчально-методичні матеріали чи розробки, рекомендації щодо тлумачення, правильного застосування чи поглибленого розуміння нових термінів і понять.

З огляду на високі вимоги до написання магістерської роботи необхідно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій. Студент при оформлені своєї роботи повинен керуватися вимогами Державного стандарту України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", на основі якого й розроблені дані методичні рекомендації.

Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності, вказувати на мету досліджен­ня і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід дода­ти невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

У назві не слід використовувати ускладнену термінологію псевдона­укового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослі­дження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., у яких не відбито в до­статній мірі суть проблеми.

При написанні роботи студент повинен обов'язково посилатися на авто­рів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на авто­ра та джерело, магістерська робота не допускається до захисту, без пра­ва захищати її повторно. У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Магістерську роботу подають у вигляді спеціально підгото­вленого рукопису в твердому переплетенні.

 

 

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ, ЇЇ СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ

 

Підготовку до написання  магістерської роботи починають із вибору теми. Студент має право самостійно запропонувати тему магістерської роботи за проблемою, яка не відображена в тематиці кафедри. У цьому випадку її необхідно обґрунтувати, визначити мету, об'єкт дослідження і дати приблизний план написання.

Кафедра затверджує теми і призначає кожному студентові наукового керівника з числа викладачів кафедри або спеціалістів-практиків відповідного профілю. Теми магістерських робіт і наукові керівники від кафедри затверджуються наказом декана факультету. Після затвердження теми науковий керівник складає завдання до її виконання в двох примірниках та графік виконання магістерської роботи. Один примірник завдання здається на кафедру, другий – знаходиться у студента.

Вибравши тему, студент повинен чітко визначити мету  магістерської роботи послідовність її написання, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Кваліфіковану допомогу в цьому можуть надавати викладачі, працівники бібліотеки. Після вивчення літературних джерел і нормативних матеріалів студент приступає до складання плану роботи.

            Магістерська робота повинна містити:    
-   титульний аркуш (Додаток А);                             

-        супроводжуючу документацію (завдання на магістерську роботу, відгук наукового керівника,  зовнішню рецензію)

-       анотацію (на українській, російській та англійській мові)
-   зміст;

-        перелік умовних скорочень (при необхідності);

-        вступ;

-       розділи основної частини;

-       висновки;

-       список використаних джерел;

-       додатки (при необхідності).

 

 

 

Анотація

На вибір магістранта анотація англійською або російською мовою повинна бути розгорнутою, обсягом до 2 сторінок машинописного тексту інформацією про зміст і результати магістерської роботи, а дві інші – обсягом до 0,5 сторінки – ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Нале­жить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використо­вувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і сим­волів.

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою (від 3 до 10 слів) у називному відмінку. Їх друкують в рядок, через кому.

Кожна анотація пишеться з нової сторінки.

Нижче наведемо приклад анотації українською мовою:

АНОТАЦІЯ

Андріїв О.Б. Механізм іпотечного кредитування та шляхи його розвитку в Україні. – Рукопис.

Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.050104 „Фінанси і кредит”. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2012.

 

У роботі досліджено теоретичні і методичні засади становлення та розвитку системи іпотечного кредитування в Україні. Визначено загальносвітові тенденції і специфічні риси розвитку національної системи іпотечного кредитування. Поглиблено сутність поняття “механізм іпотечного кредитування”.

Проаналізовано стан  ринку іпотечного кредитування та визначено фактори, що мають на нього вплив. Досліджено механізм рефінансування іпотечного кредиту, конкретизовано способи залучення фінансових ресурсів для стимулювання розвитку іпотечного кредитування.

Розроблено рекомендації щодо становлення збалансованої системи іпотечного кредитування в Україні, які містять комплекс заходів із формування первинного і вторинного ринку іпотечних кредитів шляхом створення належного правового забезпечення іпотечної діяльності.

Ключові слова: іпотека, іпотечний кредит, механізм іпотечного кредитування, ринок іпотечного кредитування, нерухомість, іпотечні інструменти, заставна.

 

Зміст

Зміст подають на початку магістерської роботи (Додаток Б). Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків до розділів, за­гальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використано ма­ловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, у яких зліва за абеткою на­водять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюю­ться менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

 

Вступ

Розкриває сутність і стан завдання, яке ставиться при написанні роботи, його значущість. У вступі подають загальну характеристику магістерської роботи в рекомендованій нижче послідовності:

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відо­мими науковими працями обґрунтовують актуальність та доцільність робо­ти для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на ко­ристь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність завдання, яке ставиться при написанні роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Якщо магістерська робота виконувалась у рамках загальнокафедральної тематики, чи пов'язана з іншими науково-дослідними роботами, необхідно коротко викласти зв'язок вибраного напрямку досліджень із планами органі­зації, де виконана робота, а також із галузевими або державними планами та програмами. Обов'язково   зазначають   номери   державної   реєстрації   науково-дослідних робіт, а також роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які не­обхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об’єкт дослідженняце процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідно­сяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його час­тина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослі­дження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логі­чності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів. Коротка анотація нових наукових положень запропонованих магістрантом. Описати ступінь новизни використовуючи слова „удосконалено”, „набуло подальшого розвитку” тощо.

Практичне значення одержаних результатів. У роботі, що має теоретичне значення, необхідно дати короткі відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. У роботі, що має прикладне значення, – відомості про практичне застосування одер­жаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів до­сліджень із зазначенням назв організацій, у яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів. У додатках бажано представити Акти впровадження результатів дослідження.

Апробація результатів роботи. Вказується на яких конференціях, симпозіумах оприлюднені результати досліджень.

Після цього студент, за бажанням, може подати короткий зміст усіх розділів.

Обсяг вступу повинен складати 3–4 сторінки.

 

Основна частина

Основна частина магістерської роботи складається з розділів, підрозді­лів, пунктів, підпунктів, висновків до кожного розділу. Кожний розділ починають із нової сторінки. Підрозділ, пункт, підпункт друкуються в підбір тексту (один під одним, а не з нової сторінки). Між кожним підрозділом, пунктом, підпунктом роблять 3 міжрядкових інтервали (вільний 1 рчядок).

У першому розділі висвітлюються основні положення досліджуваної проблеми. Особлива увага звертається на викладення найповніших теоретичних розробок та критичний аналіз різних точок зору з теми дослідження. Обсяг розділу до 25 сторінок.

У другому розділі відповідно до поставлених завдань аналізується досліджувана проблема, а також можливості її реалізації на практиці. Для цього, в першу чергу, передбачається аналіз фінансового стану об’єкта дослідження. Обсяг розділу до 35 сторінок.

У третьому розділі обґрунтовується шляхи вирішення поставлених завдань, удосконалення існуючої практики. Обсяг розділу до 25 сторінок.

Наприкінці кожного розділу формують коротенькі (до 1 сторінки) висновки з лаконічним викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів.

 

Висновки

Тут викладають найбільш важливі теоретичні та практичні резуль-тати дослідження, одержані при написанні магістерської роботи. Далі формулю­ють рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів, обґрунтовують достовірність результатів, викладають ре­комендації щодо їх використання. Обсяг висновків 4–5 стор.

 

Список використаних джерел

Літературу студент підбирає самостійно. З цією метою рекомендується використовувати такі каталоги:

- систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури – на абонементі університетської бібліотеки;

- періодичні видання – в читальному залі бібліотеки;

- нормативно-методичні видання – на кафедрі фінансів;

Пояснення у роботі з каталогами можна отримати в консультантів бібліотек.

Під час складання бібліографії необхідно фіксувати бібліотечні шифри кожного джерела, щоб не витрачати часу на повторний пошук.

Із метою прискорення роботи доцільно використовувати перелік статей, надрукованих за рік, який друкується в останньому (дванадцятому) номері.

Роботу з літературою треба починати зі складання правильного та повного списку книг, статей із посиланням на джерело.

 

Додатки

У додатки виноситься допоміжний матеріал, який неможливо чи недоцільно розміщувати в основному тексті і який необхідний для повноти сприйняття магістерської роботи: таблиці допоміжних цифрових даних; проміжні математичні доведення, формули і розрахунки; інструкції й методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання магістерської роботи; протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економі­чного ефекту; ілюстрації допоміжного характеру.

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Загальні вимоги

Магістерську роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній сто­роні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шри­фту TimesNewRoman текстового редактора Word розміру 14 через півтора міжрядкових ін­тервали.

 Обсяг основного тексту магістерської роботи не повинен бути більшим 100 сторінок. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору. Щільність тексту повинна бути однаковою. Ширина абзацного відступу 1,25.

Вписувати в текст магістерської роботи окремі іншомовні слова, форму­ли, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щіль­ності основного тексту. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в про­цесі написання магістерської роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядка­ми виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи, під­розділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин магістерської роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", ДОДАТКИ" дру­кують великими напівжирними літерами посередині  до тексту. Заголовки під­розділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу (напівжирний шрифт). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складаєть­ся з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів дру­кують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до те­ксту, ставиться крапка.

Відстань між розділом і заголовком, а також заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3–4 міжрядкових інтервали.                                            

Приклад оформлення розділу

                                   Розділ  1

Теоретичні засади функціонування фінансового ринку                                                                      

 

1.1.  Рух фінансових ресурсів та капіталу в економіці та передумови виникнення фінансового ринку

 

Фінансовий ринок є системою економічних та правових відносин .......

До загального обсягу магістерської роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.

 

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюн­ків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

-       Першою сторінкою магістерської роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у пра­вому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Зміст вважають другою сторінкою. Супроводжуюча документація (завдання на магістерську роботу, відгук наукового керівника,  зовнішню рецензію), анотації (на українській, російській та англійській мові) не підлягають нумерації.

Такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини магістерської роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "1. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу став­лять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприк­лад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складає­ться з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: 1.3.2."(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде за­головок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми, карти, креслення) і таблиці необ­хідно подавати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де во­ни згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які роз­міщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю або рисунок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) позначають словом "Рис." і нумерують двозначним числом послідовно в межах розділу, за виклю­ченням ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:       Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу).    Номер     ілюстра­ції, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстраці­єю. Якщо в магістерській роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують двозначним числом послідовно (за винятком таб­лиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначен­ням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і поряд­кового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Табли­ця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, а над іншими частинами пишуть справа слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Формули в магістерській роботі (якщо їх більше одної) нумерують у ме­жах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пи­шуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту й таблиць, у яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на од­ному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, на­приклад:

Примітки:

1....

2....

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" став­лять крапку.

 

Оформлення ілюстрацій

Ілюструють магістерську роботу, виходячи із загального задуму, за ре­тельно продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. При не­обхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією звичайно має чотири основних елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом "Рис.";

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

- експлікацією, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його. Приклад:

Рис. 1.4. Взаємозв'язок форм та інструментів зовнішньоторговельної політики держави (ЗТПД)

1 – правове забезпечення;

2 – форми ЗТПД;

З – інструменти ЗТПД.

Основними видами ілюстративного матеріалу в магістерських роботах є: схема, діаграма і графік.

Номер та назва ілюстрації друкують напівжирним шрифтом посередині рядка

Приклад оформлення ілюстрації

 

Рис. 2.1. Довгострокові кредити банків, надані в економіку (за видами економічної діяльності) станом на 01.01.2009

 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, у яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана із ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках "(рис. 3.1)" або зворот типу: "...як це видно з рис. 3.1" або "...як це показано на рис. 3.1".

У магістерські роботі слід застосовувати лише чорно-білі штрихові ілюстрації.

 

Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таб­лиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і

друкують посередині до тексту напівжирним шрифтом. Назву і слово "Таблиця" починають з ве­ликої літери.   

Таблиця (номер)__

Назва таблиці

Головка

 

 

Рядки

 

 

 

Заголовки граф

 

Підзаголовки граф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Боковик                                     Графи (колонки)

     (заголовки рядків)

 

Приклад побудови таблиці

Таблиця 2.3

Аналіз зносу та придатності основних виробничих засобів

 

№п/п

 

Найменува­ння показників

 

 

Од. вимі-рю­вання

 

На

поча­ток року

На кінець року

Відхилення (+,-)

Абсо-

­лютне

Відносне

Темп росту

Приріст

1

Первісна вартість основних засобів

Тис. грн.

1661,9

1738,4

+76,5

104,6

+4,6

2

Сума зносу основних засобів

Тис. грн.

833,2

857,4

+24,2

102,9

+2,9

3

Коефіцієнт зносу

%

50,1

49,3

-0,8

98,4

-1,6

4

Коефіцієнт придатності

%

49,9

50,7

+0,8

101,6

+0,02

 

Заголовок кожної графи в таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в текстіта­ким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку магістерської роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При пере­несенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на ча­стини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ста­вити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь ряд­ку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

 

Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони дані у форму­лі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з но­вого рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрап­ки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного ряд­ка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ді­лення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при й перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться в рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули. Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і зведене в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділові знаки між формулами,  які йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера. Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

 

Загальні правила цитування та посилання на використанні джерела

При написанні магістерської роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали, окремі результати, ідеї і висновки, які ним використовувались. Такі посилання дають змогу відшукати документи й пе­ревірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необ­хідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тек­сту, обсяг. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необ­хідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джере­ла, на яке дано посилання.

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати по­рядковим номером згідно з бібліографічним описом за переліком у квадратних дужках, наприклад,"... у працях [1–7]...", “ у праці [2, с. 75]”.

Рекомендується в основному тексті або в заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці магістранта.

Посилання на ілюстрації магістерської роботи вказують порядковим но­мером ілюстрації, наприклад, "рис. 1.2".

Посилання на формули магістерської роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад"... у формулі (2.1)".

На всі таблиці магістерської роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "...в табл. 1.2".

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скор­очено слово "дивись", наприклад: "див.табл. 1.3".

 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками й наводиться в тій граматичній формі, у якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тесту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту й позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і робити відповідні посилання на джерело);

д) якщо треба виявити ставлення автора магістерської роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;

е) якщо автор магістерської праці, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказується ініціали автора магістерської роботи, а весь текст застереження вміщується в круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – М.Х.), (підкреслено мною. – М.Х.).

 

Подання перерахувань у тексті

Переліки (перерахування) у тексті складаються з закінчених і незакінчених фраз. Незакінчені фрази пишуться з маленьких літер і позначаються арабськими цифрами або маленькими літерами із напівкруглою дужкою, що закривається.

Наприклад:

До власних ресурсів банку належать: 1) статутний капітал, 2) резервний та інші фонди, 3) резерви на покриття різних ризиків, 4) нерозподілений прибуток.

До власних ресурсів банку належать:

а) статутний капітал;

б) резервний та інші фонди;

в) резерви на покриття різних ризиків;

г) нерозподілений прибуток.

Коли частини перерахування складаються з закінчених фраз, вони пишуться з абзацними відступами, починаються з великих літер і відокремлюються один від одного крапкою.

Наприклад.

Схема роботи банку з бюро кредитних івсторій (БКІ):

1. Клієнт-позичальник звертається в банк за отриманням кредиту.

2. Банк запитує дозвіл позичальника на отримання його кредитної історії з БКІ.

3. Позичальник дає банку письмовий дозвіл.

4. Банк робить запит в БКІ.

5. БКІ формує кредитний звіт і надає його банку.

6. Банк на підставі одержаного звіту ухвалює рішення  надати клієнту кредит або відмовити.

При перерахуваннях не дозволяється використовувати маркування у вигляді зірочок, кружечків, квадратиків, галочок тощо (■  *  °    •  ▪ ▫ ۷)

 

Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:

- у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для кори­стування і рекомендований при написанні магістерської роботи);

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків,

- у хронологічному порядку.

Приклади оформлення використаних джерел:

Нормативні акти

Закон України „Про загальнообов’язкове державне  соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” №2240-ІІІ від 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №14.

Закон України “Про промислово-фінансові групи в Україні” // Галицькі контракти. – 1996. – № 22. – С. 55–57.

Митний кодекс України. Прийнятий 11 липня 2002 р. – К. : Атіка, 2002. – 160 с.

Книги

1 автор

Крысоватый А. И. Моделирование векторов реформирования налоговой политики. Налогооб­ложение: проблемы науки и практики : монография / А. И. Крысоватый. − Х. : ИД “ИНЖЕК”, 2006. – С. 90−108.

2 автори

Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – [3–тє вид. ] –  К . : Знання–прес, 2008. – 423 с.

Колош В. М. Підприємництво : навч-метод. по­сіб. [для самост. вивч. дисц.] / В. М. Колош, О. В. Щербина. – К: КНЕУ, 2003.– 160 с.

Василик О. Д. Державні фінанси України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.

3-4 автори

Лютий І. О. Податкова система : навчальний посібник / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Ро­манюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 456 с.

5 і більше авторів

Історія економічних учень : підручник : у 2 ч. / [В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, Т. В. Гайдай та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Знання, 2005. – Ч. 2. – 567 с.

Оформлення періодичних видань

Мельник В. М. Податок на додану вартість у податковій системі України / В. М. Мельник,  О. В. Сол­да­тенко // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 82–86.

Матеріали Internet

Гончаревич  Г. Загальний огляд впливу гармонізації податкової системи на міжнародну конкурен­тоспроможність [Електронний ресурс] / Г. Гончаревич. – Режим доступу : http: // www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/n_1_2008/doc/3/07.pdf.

Бюджетний кодекс України вiд 21.06.2001  № 2542-III [Електронний ресурс] // Відомості Вер­ховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості” від 18.12.2008 р. № 694-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 

Оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи на наступ­них її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Кожен з них починають із нової сторінки. Заголовок додатка друкують посередині напівжирними малими літерами з першої великої.  Посередині рядка над заголов­ком малими літерами з першої великої друкується звичайним шрифтом слово "Додаток _" і ве­лика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абет­ки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток позначається як Додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною на окремому аркуші пишуть (друкують) великими літерами слова "ДОДАТКИ". Текст кожного додатка за потреби може бути поділений на розділи й підрозділи, пронумеровані в межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А. Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; табл. Б.2. – друга таблиця додатка Б; формула (А. 1) – перша формула додатка А.

 

 

 

 

 

Приклади оформлення додатків

 

Додаток А

Класифікація ресурсів банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Структура зобов’язань Індекс банку за 2005-2006 рр.

 

 

Рис.Б.1. Аналіз структури зобов’язань станом на 31.12.2005

 

 

Рис.Б.2. Аналіз структури зобов’язань станом на 31.12.2006

 

 

Таблиця Б.1

Структура зобов’язань Індекс банку станом на 2005-2006 рр.

(тис.грн.)

 

Показники

Індекс банк

Всьго по ІІ групі

Всього по банківській системі

2005р.

2006р.

2005р.

2006р.

2005р.

2006р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кошти банків

166095

214746

6515603

15533811

31998665

76644665

2

Кошти юридичних

осіб

504293

632689

14770697

22806932

73510800

95793690

3

Кошти фізичних осіб

1195957

1421795

10699989

16076434

73583250

107135297

 

 

Продовження додатка Б

 

Продовження таблиці Б.1

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Ощадні сертифікати, емітовані банком

10366

3828

147929

273402

833841

991466

5

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

341744

573161

2020829

5173118

6

Нараховані витрати, що мають бути сплачені

34535

58486

340691

530202

1857541

3056675

7

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

107065

179277

663967

1681820

8

Інші зобов’язання

117725

208146

732862

1742215

3958236

7136447

9

Усього зобов’язань

2028971

2539690

33656581

57715430

188427129

297613179

 

 

 

 

 

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Завершена та підписана автором робота реєструється на кафедрі. На основі відзиву наукового керівника та зовнішньої рецензії завідувач кафедри приймає рішення щодо допуску роботи до захисту при ДЕК.

Не допускаються до захисту :

- роботи, що не відповідають завданню на виконання роботи, плану, є структурно не витриманими, не повними за обсягом, мають низький аналітичний рівень, виконані з порушенням правил оформлення;

- роботи, у яких виявлені текст і матеріали повністю або частково запозичені з дипломних робіт і літературних джерел інших авторів, тобто такі, у яких чуже авторство видається за своє. Подібні роботи не сумісні з моральними й творчими принципами наукової етики, а згідно авторського права є плагіатом.

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам, повертається автору на доопрацювання. При неможливості доопрацювання роботи в межах установленого строку, кафедра приймає колегіальне рішення про недопуск роботи до захисту в поточному навчальному році.

Згідно зі встановленим порядком робота захищається на відкритому засіданні  Державної екзаменаційної  комісії. У розпорядження членів ДЕК надаються: магістерські роботи в комплекті з відгуком, рецензією і завданням на їх виконання.

У виступі тривалістю до 10 хвилин магістрант повідомляє про мету, зміст і основні результати роботи, приділяючи особливу увагу аналізу діючої практики, висвітленню конкретних проблем, а також обґрунтуванню пропозицій. Під час доповіді можна користуватися заздалегідь підготовленими тезами доповіді та додатковим матеріалом. Процедура захисту включає відповіді на запитання членів ДЕКу та присутніх при захисті.

 Після   захисту   на   закритому  засіданні   ДЕК  робота оцінюється комплексно, тобто враховується її якість, відзиви керівника й рецензента, змістовність доповіді та відповідей на запитання. Позитивна оцінка роботи свідчить про відповідність її автора критеріям професійної підготовки. Це служить підставою для присвоєння випускнику кваліфікації    економіста, що урочисто оголошується по закінченню засідання ДЕК.

Авторів   особливо   змістовних,   теоретично   і   практично   цінних магістерських  робіт  ДЕК має  право  рекомендувати  для  продовження навчання в аспірантурі університету.

У разі отримання незадовільної оцінки випускник має право на повторний захист даної роботи (переробленої і доповненої) або роботи на іншу тему протягом трьох наступних навчальних років.

Незахищена робота повертається авторові. Досвід і підсумки захисту, запропоновані рекомендації й пропозиції узагальнюються та    використовуються    кафедрою    для    подальшого підвищення   якості   робіт,   удосконалення   їх   тематики, організації виконання і керівництва.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Якість виконання та успішність захисту роботи оцінюють  за п'ятибальною системою.

"Відмінно" виставляється за ґрунтовно виконану роботу відповідно до стандартних вимог у випадку, коли студент вільно володіє матеріалом обраної теми, оперує економічними термінами, використовує й дає критичну оцінку широкого кола наукової літератури, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує сучасні методи наукових досліджень, вміло поєднує теоретичні надбання з практикою,  його робота виконана з дотриманням установлених вимог.

“Добре” виставляється за належно виконану роботу, сумлінну підготовку до захисту, вмілий виклад і знання матеріалу. Однак на захисті студент допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем, відчуває труднощі в їх теоретичному узагальненні чи практичній ув’язці, не використав достатньої кількості літературних джерел .

“Задовільно” виставляється, якщо студент виконав роботу відповідно до вимог, в основному, орієнтується в даній темі, але не може достатньо аргументовано сформулювати висновки, вміло пов'язати теоретичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі досліджуваних проблем, не достатньо переконливо і впевнено захищає дипломну роботу.

"Незадовільно" виставляється у випадку, коди робота має суттєві недоліки, виконана з відступом від встановлених вимог, а її автор не орієнтується в питаннях теми, не володіє необхідним понятійним апаратом, не опанував мінімуму наукової літератури, не володіє матеріалом обраної в дослідженні теми.

Додаток А

 

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Економічний факультет

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота

ОКР – магістр

на тему: «Система пенсійного забезпечення в Україні та шляхи її вдосконалення ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­»

 

 

 

 

Виконав: студент ___курсу, групи ______

спеціальності

8.03050801  «Фінанси і кредит»        

 

______________________________________________________________

                                    (прізвище та ініціали)

 

Керівник ___________________________

  (прізвище та ініціали,, науковий ступінь, вчене звання)

 

Рецензент___________________________

                (прізвище та ініціали , місце роботи, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ - 20__ р.

 

Додаток Б

                                              

                                            Зміст                                                  ст.

 

Перелік умовних позначень..............................................

Вступ.............................................................................……............

Розділ 1. Економіко-правові основи пенсійного забезпечення………………………………………….……..

1.1. Сутність поняття “пенсія”……………………

1.2. Соціальна політика держави в галузі пенсійного

забезпечення ......……....…………………

1.3. Характеристика нормативно-правової бази про пенсійне забезпечення………………………………………………………

Висновок до розділу 1..........................................................

Розділ 2. Аналіз  системи пенсійного забезпечення в Україні…………………………………….

2.1. Система пенсійного забезпечення: види пенсій та їх законодавче регулювання.........................................................…….

2.2. Система недержавного пенсійного забезпечення .….. …

2.3. Формування та використання коштів Пенсійного фонду та стан пенсійного забезпечення по Івано-Франківській області........

2.4. Механізм обчислення та порядок призначення пенсій…..

Висновок до розділу 2.....................................................................

Розділ 3.  Реформування пенсійного забезпечення в Україні...........................................................

3.1. Проблеми пенсійного забезпечення в сучасних умовах....

3.2. Шляхи реформування пенсійного забезпечення ……

Висновок до розділу 3...................................................................

Висновки................................................................................…....

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ.....................................

Додатки..........................................................…….......................