Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси малого бізнесу

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до написання бізнес-плану суб’єкта малого підприємництва з дисципліни

 

«ФІНАНСИ МАЛОГО БІЗНЕСУ»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

 

 

 

Методичні вказівки до написання бізнес-плану суб’єкта малого підприємництва з дисципліни «Фінанси малого бізнесу»для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «фінанси і кредит». Укладач: викл. Вусятицька М. П.

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вихідні положення

5

Порядок виконання та оформлення

6

Завдання та вихідні дані

7

Методичні вказівки до виконання

Критерії оцінювання

8

15

Довідкова література

16


 

  1. 1.     ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розроблення бізнес-плану підприємств підготовлено з метою забезпечення однозначного підходу до розроблення бізнес-планів підприємствами.

Методичні рекомендації узагальнюють світовий та вітчизняний досвід розроблення бізнес-плану підприємств як основи їх інвестиційного розвитку. Внаслідок підготовки бізнес-плану студентами визначаються та виконуються завдання, серед яких основними є:

формування потрібних для реалізації бізнес-плану практичних завдань, їх логічної послідовності та графіка виконання;

визначення необхідних ресурсів для виконання кожного завдання; розроблення кошторису реалізації і потоків ресурсів, що забезпечують фінансування протягом усього часу реалізації бізнес-плану;

здійснення практичних завдань, контроль показників його реалізації та корегування в разі необхідності завдань і розрахунків, зроблених під час складання бізнес-плану.

 


 

  1. 2.     ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

 

Загальні вимоги до стилю написання бізнес-плану:

1. Стислість, простота, але адекватність розкриття сутності підприємницького проекту (для більшості невеликих проектів з обсягами фінансування 80-100 тис. грн. обсяги бізнес-планів обмежуються 20-25 стор.).

2. Функціональність, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить або може цікавити читача.

3.  Конкретність, тобто містити лише інформацію, яка відноситься к галузі діяльності суб’єкта господарювання.

4. Гнучкість, тобто бізнес-план має мати можливості для змін.

5. Ґрунтування на реалістичних припущеннях. Прогнози та передбачення треба підкріпити посиланнями на тенденції та пропозиції розвитку галузі, на проведені дослідження ринку, на досвід діяльності конкурентів тощо.

7. Легкість для сприяння, чіткість та логічність, щоб у ньому можна було швидко знайти потрібну інформацію. Отже, у структурі бізнес-плану треба виділяти розділи та параграфи .

 

Порядок оформлення. Обсяг роботи повинен бути не менше 20 сторінок машинописного тексту з міжрядковим інтервалом – 1,5 кегль − 14 стандартної щільності (шрифт Times New Roman) або 15 аркушів рукописного тексту на папері формату А 4. При цьому слід обов’язково робити відступи: зверху і знизу − по 2 см, зліва − 3 см, справа − 1 см. Сторінки обов’язково нумеруються. Нумерація починається з другого аркуша арабською цифрою 2 справа верхнього берега на відстані не менше 10 мм від краю.

 

Бізнес-план має бути лаконічним (максимальний обсяг - 30 сторінок)

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ВИХІДНІ ДАНІ

 

Бізнес-план підприємства складається з таких основних розділів:

1)    резюме;

2)    характеристика підприємства;

3)    характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством;

4)    дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг);

5)    характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги;

6)    план маркетингової діяльності;

7)    план виробничої діяльності підприємства;

8)    організаційний план;

9)    фінансовий план та програма інвестицій;

10)   аналіз потенційних ризиків;

11)   соціально-економічні наслідки реалізації інвестиційного бізнес-плану.

 

Вихідні умови:

1)    бізнес-ідея повинна бути інноваційною;

2)    реалізовуватися в межах одного регіону;

3)    обсяги доходу та кількість працівників новоствореного підприємства мають відповідати обмеження для малих підприємств, визначених Господарським кодексом України;

4)    початковий бюджет повинен не перевищувати 500 тис. грн.

 


 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

1. Резюме

Резюме - це розділ документа, що містить основні положення всього бізнес-плану. На підставі резюме можна зробити висновок про весь проект бізнес-плану підприємства, тому дуже необхідно зазначити в резюме коротку, ясну і важливу інформацію про проект.

2. Характеристика суб’єкта господарювання

Зазначається схема та опис організаційної структури управління підприємством та дані про зв'язки між його окремими підрозділами.

Надається інформація про сферу діяльності, сектор ринку, в якому працює підприємство, його спеціалізацію, перелік основних видів продукції та послуг, зазначаються обсяги виробництва, наводиться опис земельної ділянки та виробничих площ тощо, структура власності тощо.

3. Характеристика продукції (послуг), що вироблятиметься підприємством

У цьому розділі наводиться майбутня спеціалізація підприємства, прогнозне виробництво та реалізація підприємством товарів, робіт. Характеристика якості, її особливості.

4. Дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг)

Характеристика ринків та їх сегментів повинна містити інформацію про найменування ринку і його сегментів, відомості про підприємства-виробники, що працюють на даному ринку, про кількість споживачів, про обсяги, що приходяться на окремих споживачів, про географічну концентрацію споживачів, про попит на продукцію й зміни на нього.

Крім того, повідомляється про ємність ринку як максимально можливого обсягу збуту даної продукції.. При оцінці ємності беруть до уваги національне виробництво, до якого додають обсяг імпорту даної продукції й віднімають обсяг її експорту.

Надається характеристика розміру ринку збуту продукції. Якщо сфера збуту охоплює територію області, району, міста, то це місцевий товарний ринок, якщо всю національну територію, то це "ринок країни".

Наводиться також інформація про законодавчі обмеження по проникненню на ринок (податкові, митні заборони; необхідність наявності ліцензії і т. п.), установленню ціни на продукцію (державне регулювання ціноутворення).

5. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги

У розділі надається інформація про ситуацію у сфері економічної діяльності, в якій планується реалізувати проект щодо основних аспектів стану сфери, що пов'язана з проектом розвитку підприємства (економічний стан та перспективи розвитку, ситуація з енергоресурсами, існуючий стан з сировиною та матеріалами, а також джерелами їх постачання, стан та тенденції розвитку технології, розвиток ринку капіталу, соціальний розвиток та зміни ситуації щодо зайнятості, екологія, ситуація у сфері законодавства та інше).

Характеризується конкурентне середовище, наявність компаній-монополістів або таких, що займають домінуючу позицію в сфері, сегментація (розподіл) ринку між конкурентами підприємства.

Наводиться інформація щодо підприємств, які виробляють аналогічну продукцію (послуги) та здійснюють її збут на тих же самих ринках, що й підприємство, надається загальна характеристика якісних і кількісних показників виробленої продукції, особливості продукції (послуг) підприємства та пропозиції щодо підвищення її конкурентоспроможності. Після визначення головних конкурентів підприємство аналізує їхні та свої сильні і слабкі сторони,

6. План маркетингової діяльності

Описується стратегія маркетингу, що полягає в приведенні можливостей підприємства у відповідність із ситуацією на ринку. Відповідно до цього підприємство докладно характеризує наступні положення: стратегія проникнення на ринок, стратегія розвитку підприємства, канали розподілу продукції, комунікації.

У плані навести схеми каналів розподілу продукції на зразок нижченаведених:

виробник - споживач;

виробник - роздрібний торговець - споживач;

виробник - оптовий торговець - роздрібний торговець - споживач;

виробник - оптовий торговець - дрібно-оптовий торгбвець - роздрібний

торговець - споживач.

Подаються пропозиції щодо каналів збуту і розширення кола споживачів товарів (послуг), засобів реклами, ціноутворення, обґрунтування потреби в таких товарах (послугах) та їх конкурентоспроможність.

Представляється програма продаж (надання) продукції (послуг) по кварталах та роках. Дані надаються у вигляді опису та таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/ п 

Види продукції (робіт, послуг) 

Дані по роках 

Разом 

№ 

У натуральному вигляді 

У грошовому вигляді 

У натуральному вигляді 

У грошовому вигляді 

У натуральному вигляді 

У грошовому вигляді 

  

  

  

  

  

  

  

№ 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

 

У цьому розділі визначається також цінова політика підприємства, яка має забезпечити підприємству збереження позицій на ринку або проникнення на нього при ефективних показниках діяльності. Ціни мають забезпечити збут продукції, максимізацію прибутку, утримання позицій на ринку.

7. План виробничої діяльності підприємства

Наводяться відомості щодо виробничого процесу на підприємстві, відповідності діючих технологій сучасним вимогам, машини та обладнання з зазначенням кількості і терміну роботи.

Виробнича програма підприємства розраховується на основі необхідних його виробничих потужностей в розрізі номенклатури виробів та послуг, а також визначений обсяг продукції, який спроможний "поглинути" відповідний сегмент ринку (таблиця 2).

Виробнича програма підприємства

Таблиця 2

Обсяг випуску продукції, у натуральних одиницях. 

Рік  

... 

№ 

Продукція-1 

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

Продукція-i 

  

  

  

  

  

Інша 

  

  

  

  

  

Реалізація 

  

  

  

  

  

 

Виробнича програма, що розрахована згідно наявних потужностей, порівнюється з обсягом потреби ринку відповідного виду продукції і визначається необхідний та достатній приріст обсягів продукції.

Виходячи із потреб ринку в обсягах продукції, визначаються необхідні виробничі потужності та їх приріст (таблиця 3).

Потреба в основних виробничих засобах

Таблиця 3

№ з/п 

Основні фонди, тис. гривень. 

Рік 

... 

№ 

Діючі, тис. гривень 

Загальна потреба, тис. гривень 

Приріст основних фондів, тис. гривень 

  

  

  

Будівлі, споруди виробничого призначення 

  

  

  

  

  

  

Робочі машини та устаткування 

  

  

  

  

  

  

3  

Транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

 

Обсяг реалізації продукції на визначену потребу ринку визначається шляхом маркетингових досліджень з метою прогнозування ціни продукції, попит на яку забезпечується збільшенням потужностей підприємства .

Розрахунок обсягу реалізації здійснюється виходячи із кількості продукції, що випускатиметься, та ціни, яка визначається попитом на цю продукцію.

Планований обсяг реалізації продукції

Таблиця 4

Назва продукції 

Рік 

... 

№ 

обсяг випуску, у натуральних одиницях 

ціна одиниці продукції, тис. гривень 

обсяг продажів, тис. гривень 

  

  

  

Продукція - 1 

  

  

  

  

  

  

Продукція - 2 

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

Продукція - i 

  

  

  

  

  

  

Інша 

  

  

  

  

  

  

Реалізація 

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  


Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах та виробничих запасах здійснюється виходячи із обсягу виробництва продукції та послуг, а також нормативів потреби в матеріальних ресурсах на одиницю продукції та послуг, що склалася в базовому періоді (таблиця 5).

Розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму

Таблиця 5

№ з/п 

Найменування ресурсів 

Рік 

 

... 

№ 

 

кількість у натуральних одиницях 

ціна одиниці ресурсів, тис. гривень 

Вартість, тис. гривень 

вартість перехідного запасу, тис. гривень 

  

  

  

 

1  

Сировина та матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Покупні та комплектуючі вироби 

 

 

 

 

 

 

 

Паливо 

  

  

  

  

  

  

  

 

Енергія  

  

  

  

  

  

  

  

 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Надаються детальні відомості щодо прогнозної потреби в кадрах. Чисельність працюючих розраховується, як загальна кількість персоналу основної діяльності (працюючі основного виробництва), так і неосновної діяльності (працюючі, що обслуговують основне виробництво) (таблиця 6).

 

 

 

Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі

Таблиця 6

№ з/п 

Найменування категорій 

Рік 

... 

№ 

потреба, чоловік 

середня заробітна плата, гривень 

витрати на заробітну плату, гривень 

нарахування на заробітну плату, гривень 

  

  

  

Робітники основного виробництва 

  

  

  

  

  

  

  

Робітники допоміжного виробництва 

  

  

  

  

  

  

  

Спеціалісти і службовці 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

 

Кошторис витрат на випуск продукції являє собою розрахунок витрат по калькуляційних статтях окремо по видах продукції, робіт, послуг (на кінцевий продукт). Калькуляція витрат може здійснюватися укрупнено виходячи із прийнятих на підприємстві норм витрат на одиницю виробленої продукції, або шляхом прямої калькуляції розрахунків виходячи з норм ресурсів (таблиця 7).

Кошторис витрат і калькуляція собівартості (зведена)

Таблиця 7

№ з/п 

Найменування показників 

Рік 

 

... 

№ 

 

на одиницю продукції, гривня 

усього тис. гривень 

  

  

  

 

1. 

Обсяг реалізації, усього 

  

  

  

  

  

 

2. 

Собівартість, усього, 

  

  

  

  

  

 

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

 

2.1 

сировина. 

  

  

  

  

  

 

2.2 

матеріали 

  

  

  

  

  

 

2.3 

паливо 

  

  

  

  

  

 

2.5 

електрична та теплова енергія 

  

  

  

  

  

 

2.6 

фонд заробітної плати 

  

  

  

  

  

 

2.7 

нарахування на фонд заробітної плати 

  

  

  

  

  

 

2.8 

амортизація основних виробничих фондів 

  

  

  

  

  

 

2.9 

витрати на навчання 

  

  

  

  

  

 

2.10 

інші витрати 

  

  

  

  

  

 

3. 

Валовий прибуток 

  

  

  

  

  

 

4. 

Податки і платежі з прибутку 

  

  

  

  

  

 

4.1 

податок на прибуток 

  

  

  

  

  

 

4.2 

інші податки 

  

  

  

  

  

 

5. 

Чистий прибуток 

  

  

  

  

  

 

 

На етапі розроблення виробничої програми розраховується потреба в первісних інвестиціях з урахуванням виробничої програми проекту в цілому, визначаються напрямки, по яким потрібні вкладення коштів і величина потреби в додаткових інвестиціях.

8. Організаційний план

У цьому розділі наводиться інформація щодо виробничо-технологічної структури підприємства, функції ключових підрозділів, організація координації і взаємодії служб і підрозділів підприємства, оцінка відповідності організаційної структури управління цілям і стратегії розвитку підприємства.

Подаються відомості про систему заробітної плати; систему преміювання, розмір середньої заробітної плати і надбавок за категоріями працівників, пропозиції щодо зміни системи оплати праці.

10. Фінансовий план та програма інвестицій

Наводиться обґрунтування інвестиційних вкладень у підприємство та джерела їх отримання (залучення кредитів, акціонерний чи пайовий капітал тощо), прогнозні показники балансу підприємства, прогноз прибутку та збитку (на три роки), додаються баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан підприємства за останній звітний рік.

Вихідні дані для розрахунку фінансового плану формуються на основі таких розділів:

У фінансовому плані здійснюється прогнозування фінансових результатів (таблиця 8).

Прогноз фінансових результатів

Таблиця 8

№ з/п 

Показники 

Рік 

Усього 

... 

№ 

квартал 

квартал 

1. 

Виручка від реалізації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

обсяг реалізації у натуральному виразі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

ціна одиниці продукції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Витрати на виробництво реалізованої продукції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Результат від реалізації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Валовий прибуток 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

Платежі в бюджет від прибутку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Чистий прибуток (рядок 6 - рядок 7) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Виручка від реалізації продукції визначається на основі прогнозних обсягів продажів по роках і прогнозних цінах на одиницю продукції.

Прогнозування обсягів реалізації враховує результати маркетингових досліджень - розглядається очікуваний щорічний приріст виробництва продукції, а також можливості підприємства, тобто виробничі потужності. Оцінка приросту виробництва продукції повинна виходити з аналізу перспектив розвитку галузі й ретроспективних тенденцій розвитку підприємства.

Шляхом зіставлення розрахованої на проект потреби в додаткових інвестиціях і джерел фінансування (покриття) цієї потреби визначається розмір необхідних додаткових фінансових ресурсів (таблиця 9).

Потреба в додаткових інвестиціях і формування джерел фінансування

Таблиця 9

№ з/п 

Потреба в додаткових інвестиціях, тис. гривень 

Рік 

Усього 

№ з/п 

Джерела фінансування, тис. гривень. 

Рік 

Усього 

... 

№ 

... 

№ 

1. 

Основний капітал 

  

  

  

  

1. 

Акціонерний капітал 

  

  

  

  

1.1 

будинки, споруди виробничого призначення 

 

 

 

 

2.  

Залучений капітал  

 

 

 

 

2.1 

довгострокові кредити 

 

 

 

 

2.2 

довгострокові позики 

 

 

 

 

1.2 

робочі машини та обладнання 

 

 

 

 

2.3 

короткострокові кредити  

 

 

 

 

2.4 

короткострокові позики 

 

 

 

 

1.3 

транспортні засоби 

  

  

  

  

3. 

Інші джерела фінансування 

  

  

  

  

1.4 

інші 

  

  

  

  

2. 

Оборотний капітал 

  

  

  

  

2.1 

запаси і витрати 

  

  

  

  

2.2 

кошти 

  

  

  

  

3. 

Разом потреба в додаткових інвестиціях 

  

  

  

  

4. 

Разом джерела фінансування  

 

  

  

  


Графік погашення кредиторської заборгованості складається відповідно до умов конкретних кредитних договорів з урахуванням установлених строків погашення.

Точка беззбитковості (поріг рентабельності), як така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має й прибутків, тобто результату від реалізації після відшкодування змінних витрат у точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю,

11. Аналіз потенційних ризиків

Аналіз потенційних ризиків дозволяє прийняти рішення щодо реалізації бізнес-плану підприємства з урахуванням багатьох факторів: політичних, соціальних, технологічних, економічних, ринкових. При прийнятті рішення про доцільність бізнес-плану всі ці фактори необхідно врахувати у формі передбачуваного ризику.

Для запобігання ризикам необхідно їх ідентифікувати, оцінити, вибрати методи та інструменти, які дозволять запобігти їх появі, або ж їх контролювати.

Одна з основних цілей підготовки бізнес-плану до реалізації полягає у розподілі ризиків між тими учасниками бізнес-плану, що знаходяться у найкращій позиції, щоб узяти на себе той чи інший ризик, або спромогтися його максимально знизити. Основними факторами ризику, які зустрічаються найчастіше і можуть впливати на кінцеві результати бізнес-плану є:

Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації:

політична нестабільність;

існуюча та майбутня правова база для інвестицій;

перспективи економічного розвитку в цілому;

фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція тощо);

неконвертованість національної валюти.

Виробничі ризики:

підвищення поточних витрат;

зрив графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів;

нові вимоги по екології;

нестача трудових ресурсів;

зміна умов транспортування.

Ринкові ризики:

зміна попиту на продукцію;

втрата позицій на ринку;

зміна якісних ознак продукції;

поява конкуруючої продукції;

несвоєчасність виходу на ринок.

Після проведення аналізу ризиків та їх виявлення потрібно розробити конкретні заходи, які дозволять або зовсім позбутись, або значно зменшити негативний вплив кожного фактору ризику на кінцеві наслідки впровадження проекту розвитку підприємства.

13. Соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану

Розраховуються результативні показники реалізації бізнес-плану (збільшення обсягів реалізації продукції, кількість збережених або новостворених робочих місць, покращання умов роботи працюючих, впровадження інновацій тощо).

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Критерії оцінки знань розроблені на основі Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Загальна оцінка виводиться як середня по всім пунктам завдання.

"40-50 балів" - виставляється студенту, якщо його бізнес-план свідчить про глибокі, всебічні знання навчально-програмного матеріалу, основної й додаткової літератури, який повністю розкрив розділи, а також показав здібності самостійно і творчо аналізувати та неоднозначне вирішувати адміністративні, соціальні, психологічні та господарські проблеми, з урахуванням вимог ринкової економіки.

"35-40 балів" виставляється студенту, який при виконанні завдання продемонстрував засвоєння навчально-програмного матеріалу, основної літератури, успішно відповідав на запитання при захисті. Як правило, така оцінка виставляється студентам, які показали достатні знання, здібність самостійного мислення та виконання завдань.

"15-34" - виставляється студенту, який, виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі який вимагає подальшого поглиблення знань для успішної роботи за фахом. Як правило, така оцінка виставляється тим студентам, які допустили помилки (неточності) при розрахунках але мають потенційні можливості (резерви) для їх виправення під керівництвом викладача.

"До 15" - виставляється студенту, який допустив серйозні помилки при виконанні завдання. Як правило така оцінка  виставляється студентам, які не можуть виконати бакалаврську роботу і не підготовлені до самостійної практичної діяльності після закінчення навчального закладу.

 

 

 

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

1.Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств : навч. посібник [для самост. вивч. дисципліни]. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2009. - 299 с. - ISBN 978-966-311-073-8.

2.Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Бланк. - К. : Ельга, 2008. - 724 с.

3.Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посібник / І. М. Бойчик - К. : Атака, 2004. - 480 с.

4. Гончар В. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення фінансового планування в сучасних умовах / В. Гончар // Фінанси України. – 2007. - № 4. – С. 1-5.

5. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: навч. посібник. - К.: Знання – Прес, 2004.

6.Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С. Ф. Покро-пивного. 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 528 с.

7. Зінь Е. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Е. А. Зінь, М. О. Турченюк. - К.: Професіонал, 2004.

8. Литвин Ю. О. Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах / Ю. О. Литвин, В. І. Матвійчук // Актуальні проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України. - Донецьк, ДонНТУ, 2009. – С. 67-85.

9.Теличко Р. К. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах / Р. К. Теличко // Фінанси України. - 2007. - № 8. - С. 14-16.