Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси малого бізнесу

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни

 

«ФІНАНСИ МАЛОГО БІЗНЕСУ»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси малого бізнесу»для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «фінанси і кредит». Укладач: викл. Вусятицька М. П.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

Вихідні положення

4

Порядок виконання та оформлення

5

Завдання та вихідні дані

6

Методичні вказівки до виконання

Критерії оцінювання

10

13

Довідкова література

13

 

 

 


 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

ДО ТЕМИ «ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ»

 

 1. 1.     Вихідні положення

 

Розв’язання розрахункової роботи студентами спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит” дасть змогу систематизувати теоретичні знання з дисципліни “Фінанси малого бізнесу” та закріпити практичні навички щодо розрахунку єдиного податку та податку на доходи фізичних осіб-суб’єктів господарювання. Це сприятиме формуванню висококваліфікованих фахівців в галузі фінансів малого бізнесу, які розуміючи механізм розрахунку податку та порядок заповнення податкових декларацій, суб’єктів як на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування, зможуть визначати обсяги податкових зобов’язань, приймати рішення щодо вибору оптимальної системи оподаткування та заповнювати податкові декларації та іншу податкову звітність, уникаючи штрафних санкцій.

Успішно розв’язавши задачу студент отримає практичні навички щодо:

- визначення розміру оподаткованого доходу суб’єкта господарювання – платника єдиного податку;

- визначення суми єдиного податку до сплати та авансових платежів;

- обчислення розміру податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності та авансових платежів на наступний період;

- ведення книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат.

 

 


 

2. Порядок виконання та оформлення

 

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу.

Студенти виконують завдання самостійно у позааудиторний час, після вивчення теми: «Оподаткування суб’єктів малого бізнесу».

Викладач консультує студентів та спрямовує на самостійну роботу і на практичному занятті перевіряє та заслуховує захист розрахункової роботи.

Робота виконується студентом самостійно. Вона заповнюється за встановленою формою, шляхом:

1)                видруковування такої форми з подальшим заповненням її студентом розбірливим почерком ручкою без виправлень тексту та цифрових даних;

2)                заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням.

Вимоги до оформлення: формат А4, орієнтація альбомна для витягу з Книги доходів та Книги доходів та витрат, книжкова – для декларації. Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє – 30 мм, ліве і праве – 20 мм, нижнє – 1 мм.

Титульний аркуш повинен містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи.

У роботі запропоновано 1 варіант завдання зі змінними цифрами показників, позначених – «*». Кожен студент повинен виконати розрахункову роботу, збільшуючи кожну цифру, що використовується в розрахунках на власний порядковий номер у журналі обліку академгрупи. Наприклад, порядковий номер студента № 5, тоді замість (*) він записує 5, а замість (**) 05, і аналогічно, якщо студент має порядковий номер 15, то де (*) він записує  5, а де (**) 15.


3.  Зміст завдання та вихідні дані

 

Розрахункова робота складається з двох завдань.

Завдання 1. Вихідні дані для завдання 1 розрахункової роботи представлені в Витязі з Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Студенту необхідно:

1. Заповнити відповідні поля в Книзі обліку доходів і витрат, визначивши чистий дохід.

2. Визначити суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету (поверненню з бюджету).

3. Заповнити Додаток 5 розділу III податкової декларації про майновий стан і доходи «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності».

4. Розрахувати суму ЄСВ за себе, яку повинен сплатити платник податку за досліджуваний період.

5. Зробити висновки.

Завдання 2. Вихідні дані для завдання 2 розрахункової роботи представлені в Витязі з Книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість).

 Студенту необхідно:

1. Заповнити відповідні поля в Книзі обліку доходів, визначивши оподатковуваний дохід.

2. Визначити суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету.

3. Заповнити Розділ 4 і 5 Податкової декларації платника єдиного податку –

фізичної особи – підприємця.

4. Розрахувати суму ЄСВ за себе, яку повинен сплатити платник податку за досліджуваний період.

5. Зробити висновки.


 


Завдання №1

 

Витяг з Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність  

 

Період обліку (день, місяць, квартал, рік) 

 

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на початок звітного періоду (грн.) 

 

Розмір отриманих доходів від здійснення діяльності (за день, місяць, квартал, рік) 

 

Витрати виробництва та обігу 

 

Залишок товарних запасів, матеріалів, сировини на кінець звітного періоду (грн.) 

 

Чистий дохід (грн.) гр. 3 - гр. 6 - гр. 9 - гр. 10 

 

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати 

 

загальна вартість придбаних товаро-

матеріальних цінностей (грн.) 

 

у тому числі, товарів, що реалізовані, товаро-

матеріальних цінностей, що використані у виробництві продукції (грн.) 

 

Внутрішнє переміщення товару (відпущено/отримано) 

 

понесені витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату (грн.) 

 

понесені інші витрати, пов'язані з одержанням доходу, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг (грн.) 

 

адреса місця здійснення діяльності, прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки найманого працівника або серія та номер паспорта

 

вартість товару, що переміщено (грн.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1 кв.

 

 **8 000

 

 

** 500

 

 

20**0

 5000

 

 

2 кв.

 

 **2 000

 

 

** 000

 

 

21**0

 -

 

 

3 кв.

 

**1 000

 

 

** 700

 

 

25**0

8000

 

 

4 кв.

 

1** 000

 

 

** 600

 

 

17**0

3**0

 

 

____________

** Порядковий номер студента в журналі.

 


 

Завдання №2

 

Книга обліку доходів

(для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість)

Дата

Дохід від провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15% **

 

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.

сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн.

всього, грн.

(гр.4 + гр.5 + гр.6)

вид доходу

сума, грн.

сума, грн.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передплати, грн.

скоригована сума доходу, грн.

(гр.2 – гр.3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17.04.11

**0 000

-

 

3000

-

 

 

 

25.06.11

**0 500

1**0

 

-

 

 

 

 

28.09.11

20 **0

-

 

5**

 

 

 

 

06.11.11

**0 300

1000

 

-

 

 

 

 

08.12.11

10 000

 

 

 

 

 

вид д-сті, не зазначений у свідоцтві

2000

12.12.11

 

 

 

 

1200

 

доходи в негрошовій формі

10**0

________________________________________

** Порядковий номер студента в журналі.

 

4. Методичні вказівки до виконання

 

Для виконання завдання опрацювати відповідні розділи Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Розмір податку на доходи фізичних осіб визначається за формулою:

 

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто  різниця  між  загальним  оподатковуваним доходом (виручка у грошовій  та  негрошовій  формі)  і  документально  підтвердженими витратами,  пов’язаними  з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Доходом для фізичної особи - підприємця є його виручка як в грошовій, так і в негрошовій формі.

До переліку витрат фізичної особи – підприємця належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності , а саме собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

‒   прямих матеріальних витрат; сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до к

 

‒   онкретного об’єкта витрат

‒   прямих витрат на оплату праці;

‒   загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

‒   вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

‒   інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну);

До  складу  витрат  платника  податку відносяться суми єдиного   внеску   на   загальнообов’язкове   державне   соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом.

Розмір єдиного податку визначається залежно від групи, до якої належить платник. В умові розрахункової роботи зазначено, що фізична особа – підприємець відноситься до 3 групи платників єдиного податку.

 

Ставка єдиного податку для платників 3 групи: 3 % — від доходу при сплаті ПДВ; 5 % — від доходу при включенні ПДВ до складу єдиного податку

Для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

При заповненні Розрахунку податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності скористатися Інструкцією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджену Наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013  № 793.

 

 


 

5. Критерії оцінювання

9-10

Розрахунок завдань виконано правильно.

Вірно застосовано формули.

Зроблені обгрунтовані висновки.

 

7-8

Розрахунки завдань виконано правильно, заповнено всі необхідні поля.

Є незначні помилки в оформленні. Висновки дещо поверхові

 

 

 

5-6

Розрахунки виконані з деякими помилками. Помилки в заповнені податкової декларації незначні. Висновки поверхневі.

 

4-1

Є грубі помилки у розв’язку завдань та в заповненні декларації. Висновки відсутні або неправильні.

 

Максимальна сума балів – 10 балів

 

6. Довідкова література

 

 1. Податковий Кодекс України. – К.: ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. – 336.
  1. Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
  2. Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджену Наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013  № 793.
  3. Наказ № 1637 — наказ Мінфіну України від 15.12.2011 р. № 1637 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення»
  4. Наказ № 1688 — наказ Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку»
  5. Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, затверджений наказом Мінфіну України від 15.12.2011 р. № 1637
  6. Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, затверджений наказом Мінфіну України від 15.12.2011 р. № 1637