Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси підприємств

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 6

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

 

підготовки                                                        бакалавра

 

напрям підготовки                                6. 030508 «Фінанси та кредит»

 

 

(Шифр за ОПП   ПП 17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

 

Розроблено та внесено: Факультет № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«   »             2016 р., протокол № ___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій

 

«   »             2016 р., протокол № ___

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних,

соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«   »             2016 р., протокол № ___

(дата, місяць, рік)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

економіки та фінансів

 

«   »             2016 р., протокол № ___

 

__________________ Є.В. Ковальов

              (підпис)

 

Рецензенти:

Рубан В.В., доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, кандидат економічних наук, доцент

Ткаченко С.О., завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін факультету № 2 ХНУВС, кандидат економічних наук, доцент

 

 

Самборський В.О., Баранова В.В. Навчальна програма з дисципліни «Фінанси підприємств». – Харків: факультет № 6 ХНУВС, 2016 р.

 

 

Розробники:

Ст. викладач кафедри економіки та фінансів факультету № 6 ХНУВС Самборський В.О.

Доцент кафедри економіки та фінансів факультету № 6 ХНУВС, кандидат економічних наук, доцент Баранова В.В.

 

 

© Самборський В.О., Баранова В.В., 2016

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит».

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є розгляд теоретичних аспектів фінансової діяльності суб’єктів окремих галузей та сфер господарювання, а також практичних аспектів фінансової роботи підприємств, її особливостей, відповідності до теоретичних надбань та сучасному стану економіки

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальну програму з дисципліни «Фінанси підприємств» складено з урахуванням практичних потреб ринкової економіки і підприємництва в України, а також рівня  її теоретичної розробки  світовою та вітчизняною економічною наукою. Вивчення предмету забезпечується такими попередніми дисциплінами, як політекономія, основи економічної теорії, макроекономіка, мікроекономіка.

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема 1. Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств

Тема 3. Витрати на виробництво й реалізацію продукції

Тема 4. Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

Тема 5. Основи оподатковування в Україні

Тема 6. Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

Тема 7. Основні засоби. Фінансування основних фондів

Тема 8. Оцінка фінансового стану підприємства

Тема 9. Фінансове планування на підприємстві

Тема 10. Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

Тема 11. Банківське та небанківське кредитування

Тема 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є набуття майбутнім економістом основи знань, необхідних для праці, яка пов’язана з фінансами, розкриття механізму функціонування суб’єктів підприємництва на основі мікроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є вивчення теоретичних і практичних основ фінансів, у процесі пізнання суті їх основних функцій, принципів їх реалізації, в сучасних умовах діяльності фірм, підприємств та організацій.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

– формування витрат на виробництво і реалізацію продукції;

– розподіл і використання прибутку;

– формування грошових доходів;

– організація оборотних активів підприємства;

– фінансування поточної діяльності підприємства;

– кредитування і розрахунки;

– аналіз показників фінансових результатів та рентабельності;

– аналіз фінансового стану підприємства;

– поточне фінансове планування;

– оперативне фінансове планування;

– запобігання банкрутства підприємства.

вміти:

– організувати роботу щодо оптимізації складу витрат, пошуку джерел їх зниження, формування ефективних шляхів їх фінансування;

– управляти прибутком і рентабельністю; проводити аналіз формування прибутку на підприємстві;

– розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку, визначати його внутрішні темпи росту з урахуванням впливу норми розподілу прибутку на дивіденди.

– здійснювати фінансові розрахунки виручки від реалізації продукції і позареалізаційних доходів. Визначати вплив знижок та націнок на грошові доходи;

– підбирати фінансові засоби та інструменти для управління оборотними активами підприємства;

– оптимізувати дебіторсько-кредиторську заборгованість підприємства з урахуванням типів його господарських зв’язків;

– здійснювати фінансовий контроль за відносинами підприємства з банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів, тощо;

– здійснювати розрахунки аналітичних, планово-економічних і фінансових показників;

– використовувати фінансове планування для досягнення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;

– визначати необхідні обсяги фінансових ресурсів і джерела їх надходжень для виконання виробничих та інвестиційних програм;

– застосовувати чинне законодавство для уникнення фінансової неспроможності і банкрутства підприємства;

– проводити санацію фінансів підприємств;

– складати і реалізовувати плани врегулювання фінансових відносин між підприємством і його кредиторами; організовувати фінансові відносини при загрозі банкрутства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 години / 5 кредитів ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Тема 1. Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

Фінансові ресурси підприємства, особливості їхнього формування і використання в умовах ринкових відносин. Фінансові служби підприємства, їхня структура, завдання і функції. Контрольно-аналітична і оперативна робота фінансових служб.

 

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств

Сутність грошових розрахунків підприємств. Принципи безготівкових розрахунків. Організація роботи підприємства по безготівкових розрахунках. Розрахунки підприємства готівкою. Розрахунково-платіжна дисципліна.

 

Тема 3. Витрати на виробництво й реалізацію продукції

Склад, структура й класифікація витрат. Планування витрат на виробництво й реалізацію продукції. Фінансовий контроль витрат на виробництво й реалізацію продукції.

 

Тема 4. Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

Поняття й види доходів на підприємстві. Планування виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Система визначення цін на промислову продукцію в Україні. Методи планування прибутку.

 

Тема 5. Основи оподатковування в Україні

Сутність оподатковування підприємств і податкова система України. Класифікація податків. Податок на прибуток. Нарахування до соціальних фондів. Митні платежі.

 

Тема 6. Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

Сутність, склад і структура оборотних активів підприємства. Методи визначення потреби в оборотних активах. Оцінка ефективності використання оборотних активів.

 

Тема 7. Основні засоби. Фінансування основних фондів

Показники забезпечення, стану й використання основних засобів. Методи оцінки й амортизації основних засобів. Джерела й порядок фінансування капітальних вкладень і ремонту основних фондів. Нематеріальні й інші необоротні активи підприємства. Фінансові вкладення.

 

Тема 8. Оцінка фінансового стану підприємства

Необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємства. Показники фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 

Тема 9. Фінансове планування на підприємстві

Методи фінансового планування. Поточне фінансове планування на підприємстві. Оперативне фінансове планування.

 

Тема 10. Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

Фінансова криза на підприємстві. Її симптоми й фактори. Економічний зміст, порядок проведення й фінансові джерела санації підприємства. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства.

 

Тема 11. Банківське та небанківське кредитування

Кредит як економічна категорія й форма руху позикового капіталу. Банківське кредитування. Небанківське кредитування.

 

Тема 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

Міжнародні валютно-розрахункові відносини. Світові й національна валютні системи. Валютні ринки.

 

 

3. Рекомендована література

Нормативна література

 1. Конституція України. – К., 1996.
 2. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.96 р. № 236196- ВР // ВВР України. – 1996. – № 36. – ст. 164.
 3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII // ВВР України. – 1991. – № 29. – ст. 377.
 4. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.92 р. № 2163-XII // ВВР України. – 1992. – № 24. – ст. 348.
 5. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» від 06.03.92 р. № 2171-XII // ВВР України. – 1992. – № 24. – ст. 350.
 6. Закон України «Про приватизаційні папери» від 06.03.92 р. № 2173-XII // ВВР України. – 1992. – № 24. – ст. 352.
 7. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV // ВВР України. – 2006. – № 31. – ст.268.
 8. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 18, 19, 20, 21-22. – ст. 144
 9. Закон України «Про національну програму інформатизації».
 10. Указ Президента України «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади».
 11. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації».
 12. «Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації».
 13. ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення». Ст. 56
 14. ДСТУ 3396.1-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт».

Основна література

 1. Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагушина. – М.: Приор, 1998.
 2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ. – Х.: УВД, 1999.
 3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.
 4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, СП «АДЕФ-Украина», 1996.
 5. Бланк И.А. Управление активами. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2000. – 715 с.
 6. Бородина В.Е. Финансы предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1995.
 7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х тт.: Пер. с англ.; Под. ред. В.В. Ковалева. – С-Пб.: Економическая школа, 1997. – 669 с., Т.2.
 8. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Я. Кавторєва, Ф. Федорченко. – 10-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 524 с.
 9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
 10. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2001. – 418 с.
 11. Глущенко А.С. Финансы: Учебное пособие. – Х.: ХНУ, 2003. – 139с.
 12. Глущенко В.В., Глущенко В.И. Финансы. Финансовая политика. Финансовый маркетинг. – НПЦ «Крылья», 1998.
 13. Глущенко В.В., Занегин А.Г., Червяков И.М. Основы принятия финансовых решений. – Х., 1998.
 14. Греченко В.В. Інвестування: Навч. посібник / ХНАУ, – Х., 2003. – 132 с.
 15. Греченко В.В. Оподаткування: Навч. посібник – Харків:, 2004. – 320 с.
 16. Закон Украины «О промышленно-финансовых группах в Украине» // Гос. информ. бюл. О приватизации. – 1996. – № 8.
 17. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25.
 18. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-ХГУ від 16.07.99, введений в дію 01.01.2000.
 19. Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20.
 20. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 9.
 21. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // Інформ. бюл. Асоціації укр. банків. – 1996. – № 12.
 22. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14.
 23. Закон України «Про систему оподаткування» // Галицькі контракти. – 1997. – № 12.
 24. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Нові Закони України. – Вип. 2-к. – 1991.
 25. Иваненко В.В. Финансовый анализ: учебное пособие. – 2-е изд. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2003. – 176 с.
 26. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. 2-е изд., переаб. и доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
 27. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.
 28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с.
 29. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Либідь, 1995.
 30. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378 с.
 31. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 2000. – 430 с.
 32. Крейнина Н.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной превликательности оборотных активов в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Экономика, 1994. – 257 с.
 33. Крейнина Н.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997.
 34. Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.
 35. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (під ред. проф. Н.М. Ушакової). – К.: «Хрещатик», 1999. – 800 с.
 36. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Курсор, 2003. – 203 с.
 37. Оборотный капитал организации потребительской кооперации: формирование, использование, оценка: монография / Е.Н. Красная. – Белгород: Кооперативное образование, 2002. – 291 с.
 38. Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств: Підручник / За ред. В. М. Толочка. – Х.: Вид-во НФАУ; Вид-во ТОВ «Золоті сторінки». – 2001. – 536 с.
 39. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 479 с.
 40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 4-е изд., пере раб. і доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.
 41. Сидорова Т.О. Фінансовий аналіз в умовах нових стандартів обліку в підприємствах торгівлі: Навч. посіб. – Харків, 2002. – 312 с.
 42. Снитко Л.Т., Красная Е.Н. Управление оборотным капиталом организации. – М.: Издательство РДЛ, 2002. – 216 с.
 43. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во «Перспектива», 1998. – 128 с.
 44. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
 45. Техника финансового анализа. 10-е изд. / Э. Хелферт. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.
 46. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» // Урядовий кур’єр. – 1994. – № 31-32.
 47. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. «Перспектива», 2000. – 656 с.
 48. Финансы и финансовое управление: Уч. пособие / Под ред. П.П. Табурчука. – С-Пб.: Химия, 1998. – 330 с.
 49. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддерьогіна, 4-е вид. доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.
 50. Фінансова діяльність підприємства: підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – К.: Либідь, 1998.
 51. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: «Пектораль», 2003. – 312 с.
 52. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с.
 53. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчанняекзамен.

 

5. Засоби діагностики успішності навчання

5.1. Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль (екзамен):

 1. Сутність фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.
 2. Фінансовий план підприємства.
 3. Сфера фінансових відносин підприємства.
 4. Нормування оборотних коштів у виробничих запасах.
 5. Сутність фінансових ресурсів підприємства  і їх структура.
 6. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві.
 7. Функції фінансової служби на підприємстві.
 8. Фонд основних коштів підприємства.
 9. Підприємство як юридична особа.
 10. Планування прибутку методом прямого розрахунку.
 11. Об’єкти цивільно-правових та фінансово правових відносин у сфері фінансової діяльності підприємства.
 12. Планування прибутку аналітичним методом.
 13. Законодавча база фінансової діяльності підприємства в Україні.
 14. Кредити банків у оборотні і у основні кошти підприємств.
 15. Основні положення Закону України «Про підприємство в Україні» стосовно фінансових відносин.
 16. Амортизація груп основних засобів у системі податкового обліку.
 17. Статутний капітал як джерело фінансової діяльності підприємства.
 18. Нормування оборотних коштів у запасах готової продукції.
 19. Джерела зростання статутних капіталів.
 20. Платіжна криза і стратегія підприємства у сфері розрахунків.
 21. Статутні капітали державних підприємств.
 22. Загальні принципи нормування власних оборотних коштів.
 23. Статутні капітали акціонерних товариств і інших господарських товариств.
 24. Контроль фінансової служби підприємства за раціональним використанням оборотних коштів.
 25. Розміщення коштів статутних капіталів у активи.
 26. Платіжний календар.
 27. Прибуток як об’єкт оподаткування підприємства.
 28. Фінансово-розрахункові умови експортно-імпортних контрактів.
 29. Валові доходи підприємства.
 30. Планування і фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів.
 31. Валові витрати підприємства.
 32. Банківський переказ у міжнародних розрахунках.
 33. Основні положення діючої системи ціноутворення в Україні.
 34. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування.
 35. Державне регулювання цін в Україні.
 36. Фінансовий результат діяльності підприємства – П(С)БО-З.
 37. Виручка від продажу (реалізації) продукції як основне джерело доходів підприємств.
 38. Проценти за кредит.
 39. Форми продажу (реалізації) продукції.
 40. Декларація з податку на прибуток підприємства.
 41. Вартісна структура виручки від продажу (реалізації).
 42. П(С)БО – 7(основні засоби).
 43. Сутність податку на додану вартість.
 44. Документарний акредитив.
 45. Облік податкового зобов’язання і податкового кредиту в системі ПДВ.
 46. Кредитний договір.
 47. Визначення суми ПДВ до сплати у бюджет.
 48. Методи амортизації у нових стандартах бухгалтерського обліку.
 49. Акцизний збір.
 50. Принципи організації оборотних коштів підприємств.
 51. Плануванням виручки від реалізації.
 52. Показники рентабельності роботи підприємства.
 53. Оперативний контроль за надходженням виручки від продажу (реалізації).
 54. Сутність податку на прибуток підприємства і загальні принципи його стягнення.
 55. Роль і місце прибутку в економіці підприємства.
 56. Показники ліквідності підприємства.
 57. Прибуток від продажу (реалізації) продукції (з урахуванням П(С)БО -3).
 58. Планування і фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів.
 59. Звіт про фінансові результати підприємства (П(С)БО - 3).
 60. Ознаки стійкості фінансового стану підприємства.
 61. «Чистий прибуток» і порядок його використання.
 62. Інкасо, документарне інкасо як форма міжнародних розрахунків.
 63. Підприємство і державна податкова служба.
 64. Ознаки стійкості фінансового стану підприємства.
 65. Банківський кредит як джерело фінансових ресурсів підприємства.
 66. Індексація основних засобів у зв’язку з інфляцією.
 67. Банкрутство, його визначення та правові засади в Україні.
 68. Фінансування капітального ремонту та інших витрат з поліпшення основних засобів.
 69. Платоспроможність.
 70. Система фінансового планування на підприємстві.

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 6

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

 

З дисципліни              Фінанси підприємств

 

Галузь знань              07 «Управління та адміністрування»

0305 «Економіка та підприємництво»

 

Напрям підготовки   072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Спеціалізація              державні фінанси

 

Ступень вищої освіти                   бакалавр

 

Форма навчання                 денна

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

 

Передмова

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«   »             2016 р., протокол № ___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій

 

«   »             2016 р., протокол № ___

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних,

соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«   »             2016 р., протокол № ___

(дата, місяць, рік)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

економіки та фінансів

 

«   »             2016 р., протокол № ___

 

__________________ Є.В. Ковальов

              (підпис)

 

 

 

Рецензенти:

Ткаченко С.О., завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін факультету № 2 ХНУВС, кандидат економічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Розробники: Самборський В.О., Баранова В.В. Навчально-методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств». – Харків, факультет № 6 Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016р.

 

 

 

 

 

 

 

© Самборський В.О., Баранова В.В., 2016

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 
 1. Загальні методичні вказівки

 

Курс «Фінанси підприємств» присвячений вивченню особливостей функціонування як фінансової структури підприємства, так і її окремих елементів. Багато уваги приділяється аналізу та операціям з грошовими коштами та їх еквівалентами, формуванню доходів та видатків, оцінці фінансового стану, плануванню та фінансуванню фінансової діяльності, діагностиці фінансової кризи та проведення фінансової санації. Також визначаються можливості удосконалення фінансової роботи підприємства.

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є розгляд теоретичних аспектів фінансової діяльності суб’єктів окремих галузей та сфер господарювання, а також практичних аспектів фінансової роботи підприємств, її особливостей, відповідності до теоретичних надбань та сучасному стану економіки.

Метою навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є набуття майбутнім економістом  основи знань, необхідних для праці, яка пов’язана з фінансами, розкриття механізму функціонування суб’єктів підприємництва на основі мікроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

Завдання навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» полягає в   вивченні теоретичних і практичних основ фінансів, у процесі пізнання суті їх основних функцій, принципів їх реалізації, в сучасних умовах діяльності фірм, підприємств та організацій.

Дисципліна «Фінанси підприємств» містить 12 тем.

Теми 1-5: розкривають сутність фінансових ресурсів підприємства, акцентує увагу на механізмі грошових розрахунків підприємства, аналізує структуру витрат та дохід підприємства, а також приділяє увагу питанням оподаткування підприємств.

Теми 6-12: аналізують структуру оборотних активів підприємства, надає оцінку фінансового стану підприємства, розглядає питання фінансового планування на підприємстві, питання фінансової санації та банкрутства, а також розглядає фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин.

Поняттійно-категоріальний апарат та закономірності, засвоєні під час вивчення цієї науки, базуються на таких навчальних дисциплінах, як “Мікроекономіка”, “Гроші та кредит”, “Фінанси” та інших, є підґрунтям для вивчення курсів “Податкова система”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фінансовий аналіз” тощо.

Методологічною основою дисципліни є системний підхід до вивчення економічних процесів та явищ, економіко-математичні методи, аналіз і синтез, індукція і дедукція, єдність історичного і логічного методів пізнання. На підставі вимог освітньої кваліфікаційної характеристики студенти, які навчаються на факультеті № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, повинні:

 

Знати:

– формування витрат на виробництво і реалізацію продукції;

– розподіл і використання прибутку;

– формування грошових доходів;

– організація оборотних активів підприємства;

– фінансування поточної діяльності підприємства;

– кредитування і розрахунки;

– аналіз показників фінансових результатів та рентабельності;

– аналіз фінансового стану підприємства;

– поточне фінансове планування;

– оперативне фінансове планування;

– запобігання банкрутства підприємства.

Вміти:

– організувати роботу щодо оптимізації складу витрат, пошуку джерел їх зниження, формування ефективних шляхів їх фінансування;

– управляти прибутком і рентабельністю; проводити аналіз формування прибутку на підприємстві;

– розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку, визначати його внутрішні темпи росту з урахуванням впливу норми розподілу прибутку на дивіденди.

– здійснювати фінансові розрахунки виручки від реалізації продукції і позареалізаційних доходів. Визначати вплив знижок та націнок на грошові доходи;

– підбирати фінансові засоби та інструменти для управління оборотними активами підприємства;

– оптимізувати дебіторсько-кредиторську заборгованість підприємства з урахуванням типів його господарських зв’язків;

– здійснювати фінансовий контроль за відносинами підприємства з банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів, тощо;

– здійснювати розрахунки аналітичних, планово-економічних і фінансових показників;

– використовувати фінансове планування для досягнення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;

– визначати необхідні обсяги фінансових ресурсів і джерела їх надходжень для виконання виробничих та інвестиційних програм;

– застосовувати чинне законодавство для уникнення фінансової неспроможності і банкрутства підприємства;

– проводити санацію фінансів підприємств;

– складати і реалізовувати плани врегулювання фінансових відносин між підприємством і його кредиторами; організовувати фінансові відносини при загрозі банкрутства.

Одержані студентами під час навчання знання та уміння є основою для подальшого їх застосування на практиці під час роботи на будь – якій фірмі або підприємстві.

Методами оволодіння курсом є:

 • конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного матеріалу за власним конспектом лекцій;
 • підготовка до семінарських  занять та робота протягом семінарського заняття;
 • написання рефератів;
 • підготовка тематичних повідомлень;

Формами контролю знань є:

 • оцінка знань з поточної теми курсу на семінарському занятті;
 • оцінка творчих робіт, рефератів;
 • контроль за тестами та контрольними роботами;
 • підсумковий модульний контроль;
 • іспит.

 

 1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Тема 1. Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

12

4

2

6

3, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 34, 53.

 

Тема 2. Грошові розрахунки підприємств

12

4

2

6

1, 4, 5, 13, 17, 23, 29, 54.

 

Тема 3. Витрати на виробництво й реалізацію продукції

14

4

2

8

14,15,30 36,51, 5, 54.

 

Тема 4. Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

16

4

2

10

10, 11, 34, 35, 40, 47, 48, 49, 50

 

Тема 5. Основи оподатковування в Україні

16

4

2

10

8, 14, 15, 18, 19, 22, 36.

 

Тема 6. Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

14

4

2

8

5, 26, 36, 37, 42 ,43, 50, 51.

 

Тема 7. Основні засоби. Фінансування основних фондів

16

4

2

10

5, 6, 8, 14, 19, 30, 36, 50.

 

Тема 8. Оцінка фінансового стану підприємства

16

4

2

10

2, 25, 26, 28, 30, 40, 41, 45, 52.

 

Тема 9. Фінансове планування на підприємстві

16

4

2

10

3, 7, 10, 13, 29, 34, 35, 45, 46, 50, 54.

 

Тема 10. Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

16

4

2

10

1, 34, 38, 44, 45

 

Тема 11. Банківське та небанківське кредитування

16

4

2

10

10, 15, 18, 23, 34, 35, 40, 47, 48, 49, 50.

 

Тема 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

16

4

2

10

15, 19, 20, 23, 33, 41, 50.

 

Всього за семестр 7

180

48

24

108

 

екзамен

               

 

 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента

Література:

 

 

Тема № 1.

 1.  Відображення фінансових ресурсів у фінансовій звітності.
 2. Координація діяльності фінансової служби з підрозділами підприємства.
 3. Апарат фінансового управління підприємством.
 4. Сфера фінансових відносин підприємства.

Література: 2, 3, 4, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 40.

Тема № 2.

 1. Система примусового стягнення коштів з боржників.
 2. Державне регулювання системи розрахунків підприємства.
 3. Використання інкасо при міжнародних розрахунках.
 4. Використання авізо як платіжного засобу.

Література: 2, 11,  21, 22, 25, 26, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43.

Тема № 3

1. Визначення дати виникнення “валових витрат”.

2. Взаємозв’язок “валових витрат” із виробничими витратами підприємств.

Література: 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 39, 40, 41, 43, 45.

Тема № 4.

 1. Складання бізнес-плану як спосіб фінансового планування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт послуг).
 2. Державне регулювання цін в Україні.
 3. Реалізація продукції (товарів, робіт послуг) за допомогою Internet-магазинів.
 4. Використання прибутку підприємств на ринку цінних паперів.
 5. Формування прибутку підприємства.

Література: 2, 3, 4, 11, 25, 26, 28, 40, 41.

Тема № 5

1. Податковий облік “валових доходів” та “валових витрат”.

2. Система нарахування податків за рахунок прибутку підприємства.

3. Податок на додану вартість.

4. Альтернативні системи оподаткування.

Література: 11, 18, 21, 22, 25, 40, 41, 43, 45, 46.

Тема № 6.

 1. Планування та бюджетування оборотних активів.
 2. Формування оборотних активів за рахунок прибутку підприємства.
 3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан.
 4. Механізми управління оборотними активами.

Література: 4, 11, 16, 21, 25, 26, 28,  37, 39, 40, 41, 43.

 

Тема № 7.

 1. Порядок списання основних засобів.
 2. Урахування амортизації при вилученні основних засобів із балансової вартості цілісного майнового комплексу.
 3. Формування фондів основних засобів на підприємстві в сучасних умовах.
 4. Фінансування витрат підприємств у основні засоби.
 5. Фінансовий контроль за використанням і фінансуванням в основні засоби.

Література: 3, 7, 11, 18, 22, 25, 28, 32, 37, 39, 40.

Тема № 8.

 1. Особливості аналізу фінансового стану підприємств різних організаційних форм господарювання.
 2. Методи профілактики фінансових ризиків.
 3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.
 4. Механізми та способи зміцнення фінансового стану підприємств.

Література: 11, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 40.

Тема № 9.

 1. Планування прибутку та рентабельності фінансовою службою підприємства.
 2. Бізнес-план.

Література: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 18, 40.

Тема № 10.

 1. Реорганізація та реструктуризація підприємств.
 2. Запровадження альтернативної санації.
 3. Адміністративні правопорушення і злочини у сфері санації та банкрутства підприємств.
 4. Реструктуризація підприємства.

Література: 8, 11,  18, 20, 21, 22, 25, 36, 43.

Тема № 11.

 1. Правові засади партнерських відносин підприємств з комерційними банками.
 2. Державне кредитування підприємств.
 3. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Література: 4, 7, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 34, 37, 39, 40, 43, 45.

Тема № 12.

 1. Інкотермс, та його вплив на фінансове виконання контрактів.
 2. Вплив ліцензування та квотування на фінансові показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 3. Єдиний митний тариф.
 4. Валютні обмеження.

Література: 8, 11,  17, 18, 21, 22, 25, 26, 40, 45.

 

 

3. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

3.1. Теми наукових робіт:

1. Суть і функції фінансів підприємств

2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси

3. Основи організації фінансів підприємств

4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств

6. Розрахункові й касові операції

7. Сутність грошових розрахунків підприємств

8. Безготівкові й готівкові розрахунки

9. Проведення касових операцій

10. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття

11. Форми безготівкових розрахунків

12. Принципи організації розрахунків

13. Розрахунки платіжними дорученнями

14. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

15. Розрахунки чеками

16. Розрахунки акредитивами

17. Вексельна форма розрахунків

18. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств

19. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг

20.Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності
та інші позареалізаційні доходи

21. Формування валового і чистого доходу

22. Формування прибутку підприємства

23.Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства

24. Формування балансового прибутку

25. Прибуток від реалізації продукції та його формування

26. Методи розрахунку прибутку від реалізації

27. Сутність і методи обчислення рентабельності

28. Розподіл і використання прибутку

29. Розподіл балансового прибутку

30. Використання чистого прибутку

31.Сутність оподаткування підприємств і податкова система

32. Сутність податків і їх функції

33.Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні

34. Пряме оподаткування підприємств

35. Оподаткування прибутку

36. Платежі (податки) за ресурси

37. Непряме оподаткування підприємств

38.Вплив непрямих податків на фінансово –господарську діяльність підприємств

39. Мито

40. Акцизний збір

41. Податок на додану вартість

42. Збори і цільові відрахування

43. Збори на формування цільових державних фондів

 

3.2. Теми наукових робіт:

1. Сутність і основи організації оборотних коштів

2. Визначення потреби в оборотних коштах

3. Джерела формування оборотних  коштів

4. Показники стану і використання оборотних коштів

5. Необхідність та сутність кредитування підприємств

6.Кругооборот коштів підприємствта необхідність залучення кредитів

7.Банківське кредитування підприємств

8.Небанківське кредитування підприємств

9. Сутність відтворення основних фондів

10.Показники стану та ефективності використання основних фондів

11. Знос і амортизація основних фондів

12. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела і порядок фінансування капітальних  вкладень

13. Фінансування ремонту основних фондів

14.Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення

15. Показники фінансового стану підприємства

16. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

17. Оцінка фінансової стійкості підприємства

18. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

19. Зміст, завдання та методи фінансового планування

20. Зміст фінансового плану та порядок його складання

21. Зміст і значення оперативного фінансового плану

22.Економічна сутність санації підприємств

23. Класична модель фінансової санації

24. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств

25.Фінансова криза на підприємстві,їїсимптомита фактори виникнення

26. Необхідність та порядок проведення санаційного аудиту

27. Банкрутство підприємств: підстави та наслідки

28. Внутрішні джерела фінансової стабілізації

29.Фінансове оздоровлення із залученням ресурсів власників підприємства

30.Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні  боржника

31. Фінансова участь персоналу в санації підприємства

32. Державна фінансова підтримка санації підприємств

 

4. Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

 1. Сутність фінансів підприємств сфери матеріального виробництва.
 2. Фінансовий план підприємства.
 3. Сфера фінансових відносин підприємства.
 4. Нормування оборотних коштів у виробничих запасах.
 5. Сутність фінансових ресурсів підприємства  і їх структура.
 6. Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві.
 7. Функції фінансової служби на підприємстві.
 8. Фонд основних коштів підприємства.
 9. Підприємство як юридична особа.
 10. Планування прибутку методом прямого розрахунку.
 11. Об’єкти цивільно-правових та фінансово правових відносин у сфері фінансової діяльності підприємства.
 12. Планування прибутку аналітичним методом.
 13. Законодавча база фінансової діяльності підприємства в Україні.
 14. Кредити банків у оборотні і у основні кошти підприємств.
 15. Основні положення Закону України “Про підприємство в Україні” стосовно фінансових відносин.
 16. Амортизація груп основних засобів у системі податкового обліку.
 17. Статутний капітал як джерело фінансової діяльності підприємства.
 18. Нормування оборотних коштів у запасах готової продукції.
 19. Джерела зростання статутних капіталів.
 20. Платіжна криза і стратегія підприємства у сфері розрахунків.
 21. Статутні капітали державних підприємств.
 22. Загальні принципи нормування власних оборотних коштів.
 23. Статутні капітали акціонерних товариств і інших господарських товариств.
 24. Контроль фінансової служби підприємства за раціональним використанням оборотних коштів.
 25. Розміщення коштів статутних капіталів у активи.
 26. Платіжний календар.
 27. Прибуток як об’єкт оподаткування підприємства.
 28. Фінансово-розрахункові умови експортно-імпортних контрактів.
 29. Валові доходи підприємства.
 30. Планування і фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів.
 31. Валові витрати підприємства.
 32. Банківський переказ у міжнародних розрахунках.
 33. Основні положення діючої системи ціноутворення в Україні.
 34. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування.
 35. Державне регулювання цін в Україні.
 36. Фінансовий результат діяльності підприємства – П(С)БО-З.
 37. Виручка від продажу (реалізації) продукції як основне джерело доходів підприємств.
 38. Проценти за кредит.
 39. Форми продажу (реалізації) продукції.
 40. Декларація з податку на прибуток підприємства.
 41. Вартісна структура виручки від продажу (реалізації).
 42. П(С)БО – 7(основні засоби).
 43. Сутність податку на додану вартість.
 44. Документарний акредитив.
 45. Облік податкового зобов’язання і податкового кредиту в системі ПДВ.
 46. Кредитний договір.
 47. Визначення суми ПДВ до сплати у бюджет.
 48. Методи амортизації у нових стандартах бухгалтерського обліку.
 49. Акцизний збір.
 50. Принципи організації оборотних коштів підприємств.
 51. Плануванням виручки від реалізації.
 52. Показники рентабельності роботи підприємства.
 53. Оперативний контроль за надходженням виручки від продажу (реалізації).
 54. Сутність податку на прибуток підприємства і загальні принципи його стягнення.
 55. Роль і місце прибутку в економіці підприємства.
 56. Показники ліквідності підприємства.
 57. Прибуток від продажу (реалізації) продукції (з урахуванням П(С)БО -3).
 58. Планування і фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів.
 59. Звіт про фінансові результати підприємства (П(С)БО - 3).
 60. Ознаки стійкості фінансового стану підприємства.
 61. “Чистий прибуток” і порядок його використання.
 62. Інкасо, документарне інкасо як форма міжнародних розрахунків.
 63. Підприємство і державна податкова служба.
 64. Ознаки стійкості фінансового стану підприємства.
 65. Банківський кредит як джерело фінансових ресурсів підприємства.
 66. Індексація основних засобів у зв’язку з інфляцією.
 67. Банкрутство, його визначення та правові засади в Україні.
 68. Фінансування капітального ремонту та інших витрат з поліпшення основних засобів.
 69. Система фінансового планування на підприємстві.
 70. Платоспроможність.

 

 

5. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

 

Нормативне забезпечення.

 1. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.96 р. № 236196- ВР // ВВР України. – 1996. - № 36. – ст. 164.
 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII // ВВР України. – 1991. - № 29. – ст. 377.
 3. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.92 р. № 2163-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 348.
 4. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 06.03.92 р. № 2171-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 350.
 5. Закон України «Про приватизаційні папери» від 06.03.92 р. № 2173-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 352.
 6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV // ВВР України. – 2006. - № 31. – ст.268.
 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР України. – 2003. - № 18, 19, 20, 21-22. – ст. 144
 8. Конституція України. - К., 1996.

9. Закон України «Про національну програму інформатизації».

10. Указ Президента України «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади».

11. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації».

12. «Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації».

13. ДСТУ 3396.0-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення". Ст. 56

14. ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт".

 

Основна література

 1. Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагушина. - М.: Приор, 1998.
 2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ. - Х.: УВД, 1999.
 3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.
 4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, СП “АДЕФ-Украина”, 1996.
 5. Бланк И.А. Управление активами. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2000. – 715 с.
 6. Бородина В.Е. Финансы предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1995.
 7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х тт.: Пер. с англ.; Под. ред. В.В. Ковалева. -С-Пб.: Економическая школа, 1997. - 669 с., Т.2.
 8. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Я. Кавторєва, Ф. Федорченко. – 10-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 524 с.
 9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
 10. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2001. – 418 с.
 11. Глущенко А.С. Финансы: Учебное пособие. – Х.: ХНУ, 2003. – 139 с.
 12. Глущенко В.В., Глущенко В.И. Финансы. Финансовая политика. Финансовый маркетинг. - НПЦ “Крылья”, 1998.
 13. Глущенко В.В., Занегин А.Г., Червяков И.М. Основы принятия финансовых решений. - Х., 1998.
 14. Греченко В.В. Інвестування: Навч. посібник / ХНАУ, - Х., 2003. – 132 с.
 15. Греченко В.В. Оподаткування: Навч. посібник – Харків:, 2004. – 320 с.
 16. Закон Украины “О промышленно-финансовых группах в Украине” // Гос. информ. бюл. О приватизации. - 1996. - № 8
 17. Иваненко В.В. Финансовый анализ: учебное пособие. – 2-е изд. – Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2003. – 176 с.
 18. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. 2-е изд., переаб. и доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
 19. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.
 20. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с.
 21. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
 22. Коробов М.Я. фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
 23. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 2000. – 430 с.
 24. Крейнина Н.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной превликательности оборотных активов в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Экономика, 1994. – 257 с.
 25. Крейнина Н.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ “ДИС”, 1997.
 26. Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.
 27. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (під ред. проф. Н.М. Ушакової). – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
 28. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Курсор, 2003. – 203 с.
 29. Оборотный капитал организации потребительской кооперации: формирование, использование, оценка: монография / Е.Н. Красная. - Белгород: Кооперативное образование, 2002. - 291 с.
 30. Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств: Підручник / За ред. В. М. Толочка. - Х.: Вид-во НФАУ; Вид-во ТОВ “Золоті сторінки”. - 2001. - 536 с.
 31. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1998.-479 с.
 32. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 4-е изд., пере раб. і доп. - Минск: ООО “Новое знание”, 2000. - 688 с.
 33. Сидорова Т.О. Фінансовий аналіз в умовах нових стандартів обліку в підприємствах торгівлі: Навч. посіб. – Харків, 2002. – 312 с.
 34. Снитко Л.Т., Красная Е.Н. Управление оборотным капиталом организации. - М.: Издательство РДЛ, 2002. - 216 с.
 35. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во “Перспектива”, 1998. – 128 с.
 36. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
 37. Техника финансового анализа. 10-е изд. / Э Хелферт. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.
 38. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд. “Перспектива”, 2000. - 656 с.
 39. Финансы и финансовое управление: Уч. пособие / Под ред. П. П. Табурчука. - С-Пб.: Химия, 1998. - 330 с.
 40. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддерьогіна, 4-е вид. доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.
 41. Фінансова діяльність підприємства: підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. - К.: Либідь, 1998.
 42. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: “Пектораль”, 2003. – 312 с.
 43. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.
 44. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с.
 45. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2002. – 632 с.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 6

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

 

 

 

З дисципліни              Фінанси підприємств

 

Галузь знань              07 «Управління та адміністрування»

0305 «Економіка та підприємництво»

 

Напрям підготовки   072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Спеціалізація              державні фінанси

 

Ступень вищої освіти                   бакалавр

 

Форма навчання                 денна

 

 

 

 

 

м. Харків

2016 рік

Передмова

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«   »             2016 р., протокол № ___

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету права та масових комунікацій

 

«   »             2016 р., протокол № ___

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних,

соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«   »             2016 р., протокол № ___

(дата, місяць, рік)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри

економіки та фінансів

 

«   »             2016 р., протокол № ___

 

__________________ Є.В. Ковальов

              (підпис)

 

 

 

Рецензенти:

Ткаченко С.О., завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін факультету № 2 ХНУВС, кандидат економічних наук, доцент

 

 

 

 

 

Розробники: Самборський В.О., Баранова В.В. Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Фінанси підприємств». – Харків, факультет № 6 Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016р.

 

 

 

 

 

 

 

© Самборський В.О., Баранова В.В., 2016

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 
 1. Загальні методичні вказівки

Предметом вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є розгляд теоретичних аспектів фінансової діяльності суб’єктів окремих галузей та сфер господарювання, а також практичних аспектів фінансової роботи підприємств, її особливостей, відповідності до теоретичних надбань та сучасному стану економіки.

Метою навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є набуття майбутнім економістом основи знань, необхідних для праці, яка пов’язана з фінансами, розкриття механізму функціонування суб’єктів підприємництва на основі мікроекономічних теорій, концепцій, моделей, обґрунтованих світовою та вітчизняною наукою й апробованих економічною практикою.

Обсяг викладання дисципліни для денної форми навчання складає 144 години. Передбачений навчальним планом – екзамен.

Вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» передбачає проведення лекцій та семінарських занять з використанням новітніх технологій навчання, написання контрольних та модульних робіт, індивідуальні консультації з викладачем за темами курсу, підготовку реферативних доповідей на кожне семінарське заняття, а також різноманітну самостійну роботу.

В процесі вивчення дисципліни вміння та навички студентів оцінюються за певною шкалою:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань,  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

 

Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю

 

 

 

Тема № 1. Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

12

 

 

 

Лекція. Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

4

 

 

 

Семінарське заняття: Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

2

 

 

Самостійна робота: Підготовка рефератів

6

 

 

Тема № 2. Грошові розрахунки підприємств

12

 

 

 

Лекція. Грошові розрахунки підприємств

4

 

 

 

Семінарське заняття: Грошові розрахунки підприємств

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

6

 

 

Тема № 3. Витрати на виробництво й реалізацію продукції

14

 

 

 

Лекція. Витрати на виробництво й реалізацію продукції

4

 

 

 

Семінарське заняття. Витрати на виробництво й реалізацію продукції

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

8

 

 

Тема № 4. Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

16

 

 

 

Лекція. Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

4

 

 

 

Семінарське заняття. Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

10

 

 

Тема № 5. Основи оподатковування в Україні

16

 

 

 

Лекція. Основи оподатковування в Україні

4

 

 

 

Семінарське заняття. Основи оподатковування в Україні

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

10

 

 

 

Тема № 6. Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

14

 

 

Лекція. Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

4

 

 

 

Семінарське заняття. Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

8

 

 

Тема № 7. Основні засоби. Фінансування основних фондів

16

 

 

 

Лекція. Основні засоби. Фінансування основних фондів

4

 

 

 

Семінарське заняття. Основні засоби. Фінансування основних фондів

2

 

 

10

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

 

Тема № 8. Оцінка фінансового стану підприємства

16

 

 

 

Лекція. Оцінка фінансового стану підприємства

4

 

 

 

Семінарське заняття. Оцінка фінансового стану підприємства

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

10

 

 

Тема № 9. Фінансове планування на підприємстві

16

 

 

 

Лекція. Фінансове планування на підприємстві

4

 

 

 

Семінарське заняття. Фінансове планування на підприємстві

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

10

 

 

Тема № 10. Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

16

 

 

 

Лекція. Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

4

 

 

 

Семінарське заняття. Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

10

 

 

 

Тема № 11. Банківське та небанківське кредитування

16

 

 

 

Лекція. Банківське та небанківське кредитування

4

 

 

 

Семінарське заняття. Банківське та небанківське кредитування

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

10

 

 

Тема № 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

16

 

 

 

Лекція. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

4

 

 

 

Семінарське заняття. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

2

 

 

Самостійна робота Підготовка рефератів

10

 

 

Всього за семестр 7

180

 

 

                       

 

 

3. Методичні вказівки до семінарських занять

 

Тема № 1. Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

Семінарське заняття: Фінансові ресурси підприємства. Організація фінансової роботи

Навчальна мета заняття: Розглянути зміст фінансових ресурсів. Дати уявлення про організацію фінансової роботи.

Час проведення: 2 година.

 

Навчальні питання:

1. Фінансові ресурси підприємства.

2. Організація фінансової роботи на підприємстві.

3. Фукції фінансових ресурсів на підприємстві

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: підприємство, фінансові ресурси, управління фінансовими ресурсами, виробництво, розподіл, обмін.

Підготувати реферати:

 1. Сутність та функції фінансів підприємств.
 2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси.
 3. Основи організації фінансів.

Література: 1, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 38, 39.

 

Тема № 2. Грошові розрахунки підприємств

Семінарське заняття: Грошові розрахунки підприємств

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1.Сутність грошових розрахунків підприємств.

2.Розрахункові і касові операції.

3.Безготівкові і готівкові розрахунки. 

 

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: грошові розрахунки, касові операції, безготівкові розрахунки, готівкові розрахунки, вексель, чек, акредитив, платіжне доручення.

Підготувати реферати:

1. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.

2. Форми безготівкових розрахунків.

3. Принципи організації розрахунків.

Література: 1, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 32, 35, 38, 39.

 

Тема № 3. Витрати на виробництво й реалізацію продукції

Семінарське заняття: Витрати на виробництво й реалізацію продукції

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1. Витрати виробництва.

2. Витрати на реалізацію продукції.

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: постійні витрати, змінні витрати, виручка від реалізації продукції, інвестиційна діяльність, неявні витрати, граничні витрати, витрати у коростростроковому періоді, витрати у довгостроковому періоді.

Підготувати реферати:

 1. Постійні витрати на підприємстві.
 2. Змінні витрати на підприємстві.
 3. Витрати на реалізацію продукції.

Література: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 15, 30, 36, 45.

 

Тема № 4. Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

Семінарське заняття: Дохід на підприємстві. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 2 год.

 

Навчальні питання:

1.Склад грошових надходжень підприємства.

           2. Валовий і чистий прибуток.

3.Прибуток від реалізації продукції

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: постійні витрати, змінні витрати, виручка від реалізації продукції, інвестиційна діяльність, неявні витрати, прибуток, норма прибутку, чистий прибуток, валовий прибуток, собівартість, рентабельність, балансовий прибуток.

Підготувати реферати:

            1. Грошові надходження від фінансово- інвестиційної діяльності та інші позареалізаційні доходи.

            2. Формування валового та чистого прибутку.

            3. Прибуток від реалізації продукції та його формування.

Література: 1, 4, 5,  10, 12, 14, 16, 33, 39, 45.

 

Тема № 5. Основи оподатковування в Україні

Семінарське заняття: Основи оподатковування в Україні

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 4 год.

Навчальні питання:

            1. Сутність оподаткування підприємств.

            2. Пряме оподаткування підприємств.

3. Оподаткування прибутку.

4. Непряме оподаткування.

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: податки, прямі та непрямі податки, оподаткування прибутку, мито, акцизний збір, податок на додану вартість.

Підготувати реферати:

1.Податки за ресурси.

2.Оподаткування прибутку.

3.Непряме оподаткування

Література: 1, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 29, 30, 33, 35.

 

Тема № 6. Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

Семінарське заняття: Фінансові аспекти формування оборотних активів підприємства

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 4 год.

Навчальні питання:

1.Сутність і основи організації оборотних коштів.

2.Джерела формування оборотних коштів.

3.Показники використання оборотних коштів.

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: оборотні кошти підприємства, структура капіталу, капітал обігу, оборотний капітал, фізичний знос, моральний знос, амортизація, норма амортизації, прискорена амортизація.

Підготувати реферати:

          1. Особливості організації оборотних коштів.

          2. Використання оборотних коштів.

Література: 7, 8,  9, 10, 11, 19, 20, 30, 45.

 

Тема № 7. Основні засоби. Фінансування основних фондів

Семінарське заняття: Основні засоби. Фінансування основних фондів

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Основні засоби.

2. Фінансування основних засобів.

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: основний капітал, даткова вартість, прибуток, витрати виробництва, постійні витрати, змінні витрати,

Підготувати реферати:

 1.  Знос і амортизація основних засобів.
 2. Сутність і склад капітальних вкладень.

3. Фінансування ремонту основних фондів

Література: 8, 9, 20, 30, 33, 36.

 

Тема № 8. Оцінка фінансового стану підприємства.

Семінарське заняття: Оцінка фінансового стану підприємства

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 4 год.

Навчальні питання:

           1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення.

           2. Показники фінансового стану підприємства.

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: ліквідність, платоспроможність, леверидж, активи, пасиви, фінансові ризики, управління фінансовими потоками на підприємстві.

Підготувати реферати:

 1. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

2. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

            3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Література: 1, 7, 8, 9, 19, 20, 38, 39, 45.

 

Тема № 9. Фінансове планування на підприємстві

Семінарське заняття: Фінансове планування на підприємстві

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Зміст, завдання фінансового планування.

2. Методи фінансового планування.

3. Місце фінансового планування в системі управління підприємством.

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: фінансовий план, рента, трансферти, аренда, відсоток, відтворення, розширене відтворення, оперативне планування, довгострокове планування, бізнес - план.

Підготувати реферати:

1.Зміст фінансового плану та порядок його складання.

2.Зміст і значення оперативного фінансового плану.

Література: 1, 10, 11, 12, 19, 38, 39.

 

Тема № 10. Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

Семінарське заняття: Фінансова криза на підприємстві. Фінансова санація й банкрутство

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 4 год.

Навчальні питання:

1. Фінансова криза на підприємстві та її види.

2. Економічна сутність санації.

3.Санаційний аудит

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: фінансова криза, санація, план санації, санаційний аудит, план оздоровлення підприємства, фінансова стабілізація.

Підготувати реферати:

1. Внутрішні джерела фінансової санації.

2. Зовнішні джерела фінансової санації.

3.Банкрутство підприємства.

Література: 7, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 36, 39.

 

Тема № 11. Банківське та небанківське кредитування

Семінарське заняття: Банківське та небанківське кредитування .

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 2 год.

Навчальні питання:

1. Банківське кредитування підприємств.

2. Небанківське кредитування підприємств.

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: банківське кредитування, короткостроковий кредит, довгостроковий кредит, номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, дисконтування.

Підготувати реферати:

 1. Необхідність та сутність кредитування підприємств.
 2. Кругооборот коштів підприємства і необхідність залучення кредитів.

Література: 7, 8, 9, 12, 19, 33, 36, 38, 39, 45.

 

Тема № 12. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

Семінарське заняття: Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин

Навчальна мета заняття: засвоєння основних термінів та понять за темою заняття, поширення знань, що одержані під час лекцій та самостійної роботи над матеріалом.

Час проведення 4 год.

Навчальні питання:

1. Вплив ліцензування на фінансові показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2. Вплив квотування на фінансові показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Методичні вказівки.

Засвоїти основні поняття та терміни: відтворення, просте відтворення, розширене відтворення, звужене відтворення, інкотермс, ліцензування, квотування, митний тариф, валютне обмеження..

Підготувати реферати:

 1. Єдиний митний тариф.
 2. Валютні обмеження

Література: 7, 8, 9, 11, 12, 19, 30, 39, 45.

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

4.1. Рекомендована література

Нормативне забезпечення.

 1. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.96 р. № 236196- ВР // ВВР України. – 1996. - № 36. – ст. 164.
 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII // ВВР України. – 1991. - № 29. – ст. 377.
 3. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.92 р. № 2163-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 348.
 4. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 06.03.92 р. № 2171-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 350.
 5. Закон України «Про приватизаційні папери» від 06.03.92 р. № 2173-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 352.
 6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV // ВВР України. – 2006. - № 31. – ст.268.
 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР України. – 2003. - № 18, 19, 20, 21-22. – ст. 144
 8. Конституція України. - К., 1996.

9. Закон України «Про національну програму інформатизації».

10. Указ Президента України «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади».

11. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації».

12. «Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації».

13. ДСТУ 3396.0-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення". Ст. 56

14. ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт".

 

Основна література.

 1. Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагушина. - М.: Приор, 1998.
 2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ. - Х.: УВД, 1999.
 3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.
 4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, СП “АДЕФ-Украина”, 1996.
 5. Бланк И.А. Управление активами. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2000. – 715 с.
 6. Бородина В.Е. Финансы предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1995.
 7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х тт.: Пер. с англ.; Под. ред. В.В. Ковалева. -С-Пб.: Економическая школа, 1997. - 669 с., Т.2.
 8. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Я. Кавторєва, Ф. Федорченко. – 10-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 524 с.
 9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
 10. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2001. – 418 с.
 11. Глущенко А.С. Финансы: Учебное пособие. – Х.: ХНУ, 2003. – 139 с.
 12. Глущенко В.В., Глущенко В.И. Финансы. Финансовая политика. Финансовый маркетинг. - НПЦ “Крылья”, 1998.
 13. Глущенко В.В., Занегин А.Г., Червяков И.М. Основы принятия финансовых решений. - Х., 1998.
 14. Греченко В.В. Інвестування: Навч. посібник / ХНАУ, - Х., 2003. – 132 с.
 15. Греченко В.В. Оподаткування: Навч. посібник – Харків:, 2004. – 320 с.
 16. Закон Украины “О промышленно-финансовых группах в Украине” // Гос. информ. бюл. О приватизации. - 1996. - № 8
 17. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25.
 18. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХГУ від 16.07.99, введений в дію 01.01.2000.
 19. Закон України “Про власність” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20.
 20. Закон України “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №9.
 21. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” // Інформ. бюл. Асоціації укр. банків. - 1996. - № 12
 22. Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
 23. Закон України “Про систему оподаткування” // Галицькі контракти. - 1997. - № 12.
 24. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” // Нові Закони України. - Вип. 2-к. - 1991.
 25. Иваненко В.В. Финансовый анализ: учебное пособие. – 2-е изд. – Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2003. – 176 с.
 26. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. 2-е изд., переаб. и доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
 27. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.
 28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с.
 29. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
 30. Коробов М.Я. фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
 31. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 2000. – 430 с.
 32. Крейнина Н.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной превликательности оборотных активов в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Экономика, 1994. – 257 с.
 33. Крейнина Н.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ “ДИС”, 1997.
 34. Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.
 35. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (під ред. проф. Н.М. Ушакової). – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
 36. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Курсор, 2003. – 203 с.
 37. Оборотный капитал организации потребительской кооперации: формирование, использование, оценка: монография / Е.Н. Красная. - Белгород: Кооперативное образование, 2002. - 291 с.
 38. Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств: Підручник / За ред. В. М. Толочка. - Х.: Вид-во НФАУ; Вид-во ТОВ “Золоті сторінки”. - 2001. - 536 с.
 39. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1998.-479 с.
 40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 4-е изд., пере раб. і доп. - Минск: ООО “Новое знание”, 2000. - 688 с.
 41. Сидорова Т.О. Фінансовий аналіз в умовах нових стандартів обліку в підприємствах торгівлі: Навч. посіб. – Харків, 2002. – 312 с.
 42. Снитко Л.Т., Красная Е.Н. Управление оборотным капиталом организации. - М.: Издательство РДЛ, 2002. - 216 с.
 43. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во “Перспектива”, 1998. – 128 с.
 44. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
 45. Техника финансового анализа. 10-е изд. / Э Хелферт. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.
 46. Указ Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” // Урядовий кур’єр. - 1994. - № 31-32.
 47. Указ Президента України “Про фінансово-промислові групи” // Урядовий кур’єр. - 1995. - № 17-18.
 48. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд. “Перспектива”, 2000. - 656 с.
 49. Финансы и финансовое управление: Уч. пособие / Под ред. П. П. Табурчука. - С-Пб.: Химия, 1998. - 330 с.
 50. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддерьогіна, 4-е вид. доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.
 51. Фінансова діяльність підприємства: підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. - К.: Либідь, 1998.
 52. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: “Пектораль”, 2003. – 312 с.
 53. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.
 54. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с.
 55. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2002. – 632 с.