Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінанси туристичного бізнесу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«_04_» _14.02_2019 р..

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Фінанси туристичного бізнесу»

назва навчальної дисципліни

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

 

галузь знань

24 «Сфера обслуговування»

 

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

242 «Туризм»

 

 «Туризм»

 

 

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________О. О.Терещенко

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник(и):

Майорова Т. В., д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, e-mail: mayorova_kneu@ukr.net

Шуплат О.М., к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,

e-mail: ldovbenko@ukr.net

 

Форма навчання —

Денна

вибрати необхідне

Семестр —

8

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

залік

       

Мова(и) викладання

українська

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Майорова Т.В.,

Шуплат О.М., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………….

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………….

10

     2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………

10

     2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…..

17

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………..

21

     3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

21

     3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для     самостійної роботи…………………………………………………………….

23

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

24

5. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ……………………………………………

26

5.1. Приклади теоретичних запитань……………………………………………..

26

5.2. Приклади типових задач, що вивчаються з дисципліни…………………….

27

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………

29

6.1. Основна література ……………………………………………………………..

29

6.2. Додаткова література …………………………………………………………..

29

 

ВСТУП

 

В часи змін перед Україною з'являються нові можливості, пов'язані з виходом на ринок ЄС та новим економічним розвитком. Дисципліна «Фінанси туристичного бізнесу» розроблена спеціально для студентів, зацікавлених у здобутті фінансових знань та навичок у сфері туризму.

Отриманні знання перетворять студентів на успішних спеціалістів в сфері фінансів туристичного бізнесу, спроможних вести не лише український, а й європейський формат бізнесу.

 • вивчення дисципліни є отримання студентами базових знань з теорії і практики організації фінансової діяльності туристичного бізнесу.
 • курсу є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної  та інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу.

Вивчення дисципліни передбачає вирішення таких основних завдань:

- надати систематизовані знання щодо сутності базових понять фінансової діяльності та її організації на підприємствах туристичного бізнесу;

- навчити визначати проблемні питання створення, функціонування, суб’єктів різних форм господарювання та фінансування їх початкового капіталу;

- дати знання основних теорій фінансування, формування розуміння правил та принципів фінансування;

- розвити у студентів вміння правильно застосовувати методи та інструменти фінансування суб’єктів господарювання туристичного бізнесу;

- навчити студентів визначати формування капіталу за рахунок власних, залучених та позикових коштів підприємств туристичного бізнесу;

- виробити вміння оцінювати вартість капіталу підприємства туристичного бізнесу;

- ознайомити студентів із специфікою основних видів інвестування підприємств туристичного бізнесу;

- навчити оцінювати та аналізувати доцільність і ефективність реалізації інвестиційних проектів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Дисципліна «Фінанси туристичного бізнесу» входить до циклу вибіркових дисциплін із підготовки бакалаврів зі спеціальності “Туризм”. Дисципліна «Фінанси туристичного бізнесу» тісно пов’язана з іншими дисциплінами фахового спрямування: «Економічна теорія», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Статистика туризму» та ін.

Вивчення дисципліни “Фінанси туристичного бізнесу” спрямоване на формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності туристичного бізнесу, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин тощо.

 

 

Професійні компетенції, що формуються в результаті вивчення дисципліни:

1. Аналітичні

· Аналізувати зміни в нормативних актах України щодо управління діяльністю підприємств туристичного бізнесу з метою визначення їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємництва;

· Оцінювати та обирати системи критеріїв прийняття фінансових рішень на підприємствах туристичного бізнесу;

· Аналізувати та використовувати методи та прийоми формування власного та позичкового капіталу туристичних підприємств;

· Визначати вплив грошових потоків на фінансові результати діяльності підприємства туристичного бізнесу;

 • Аналізувати фінансові доходи та витрати підприємства, визначати чинники, що на них впливають;
 • Визначати привабливість інвестиційного проекту;
 • Здійснювати оцінку реальних та фінансових інвестицій для прийняття рішення щодо доцільності інвестування коштів.

 2. Планово-проектні

· Застосовувати прийоми фінансування, адекватні до суб’єктів туристичного підприємництва різних форм організації бізнесу;

· Прогнозувати вплив оподаткування на обсяг фінансових ресурсів підприємств туристичного бізнесу;

· Планувати та визначати потребу туристичних підприємств у капіталі;

· Здійснювати оцінку фінансових інвестицій для прийняття рішення щодо доцільності інвестування коштів;

 • Оцінювати стан інвестиційного ринку.

3. Організаційні

· Вести роботу по збору інформації щодо напрямків удосконалення організації фінансової діяльності на підприємствах туристичного бізнесу різних організаційно-правових форм ведення бізнесу та різних форм власності;

· Організовувати та координувати роботу по збору інформації щодо пошуку удосконалення управління фінансовою діяльністю туристичних підприємств;

· Враховувати поведінкові упередження інвесторів при випуску цінних паперів підприємств туристичного бізнесу.

4. Контрольні

· Контролювати правильність виконання управлінських фінансових рішень з метою уникнення фінансових санкцій, що застосовуються за порушення господарських договорів та законодавства;

· Контролювати обсяги вхідних і вихідних грошовий потоків туристичних підприємств.

 5. Науково-дослідницькі

· Вивчати зарубіжний досвід фінансової діяльності туристичних підприємств з метою його використання в Україні;

· Систематизувати та проводити подальше дослідження факторів, що впливають на вартість цінних паперів підприємств туристичного бізнесу;

· Проводити дослідження впливу оподаткування на обсяг фінансових доходів та витрат туристичного підприємства;

 • Систематизувати та проводити дослідження об’єктивних і суб’єктивних факторів, що впливають на фінансову діяльність підприємств туристичного бізнесу.

 6. Навчально-методичні

· Складати міні лекції з питань фінансової діяльності підприємств туристичного бізнесу  з використанням досвіду інших навчальних закладів освіти, визначенням дискусійних проблем та можливих шляхів їх вирішення;

· Складати тести, задачі, аналітичні ситуації пов’язані з фінансовою діяльністю туристичного підприємства;

· Досліджувати різні джерела інформації з метою виконання творчих індивідуальних та групових завдань з дисципліни «Фінанси туристичного бізнесу».

 

Після вивчення дисципліни «Фінанси туристичного бізнесу» студенти мають:

Знати:

- сутність та зміст категорій фінансів підприємства;

- джерела та методи фінансування підприємств туристичного бізнесу;

- організацію та механізми управління фінансовою діяльністю підприємств туристичного бізнесу;

- методичні та нормативно-правові документи, що регламентують фінансову та інвестиційну діяльність підприємств туристичного бізнесу.

- сутність та зміст категорій інвестиційної сфери;

- суб’єкти, об’єкти та види інвестування туристичних підприємств, їх функції в інвестиційному процесі;

- джерела та методи фінансування інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу;

- особливості інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму.

Вміти:

- аналізувати зміни в нормативних актах України щодо управління діяльністю підприємств туристичного бізнесу з метою визначення їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємництва;

- аналізувати та використовувати методи та прийоми формування власного та позичкового капіталу підприємства туристичного бізнесу;

- застосовувати прийоми фінансування, адекватні до суб’єктів підприємництва різних форм організації туристичного бізнесу;

- вести роботу по збору інформації щодо напрямків удосконалення організації фінансової діяльності на підприємствах туристичного бізнесу;

- систематизувати та проводити дослідження об’єктивних і суб’єктивних факторів, що впливають на фінансову діяльність підприємств туристичного бізнесу;

- вивчати зарубіжний досвід фінансової діяльності підприємств туристичного бізнесу, в тому числі й інвестиційну з метою використання в Україні;

- проводити дослідження проблем мобілізації грошових ресурсів на вітчизняних та закордонних фінансових ринках;

- визначати привабливість інвестиційного проекту;

- оцінювати стан інвестиційного ринку;

- визначати найпривабливіші об’єкти інвестиційної діяльності в умовах невизначеності;

- визначати вплив інфляції та ризику на прийняття інвестиційних рішень;

- здійснювати оцінку реальних та фінансових інвестицій для прийняття рішення щодо доцільності інвестування коштів.

Вивчення дисципліни «Фінанси туристичного бізнесу» тісно пов’язане з такими дисциплінами: «Економічна теорія», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Статистика туризму» та ін.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Основи фінансів підприємств

Мета, об’єкт, предмет вивчення, основні завдання, базові компетенції, що будуть сформовані в процесі вивчення «Фінанси туристичного бізнесу».

Сутність фінансової діяльності підприємств. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Загальні та специфічні ознаки фінансів підприємства. Суб’єкт, об’єкт фінансів підприємств.

Суть фінансових ресурсів підприємства. Класифікація фінансових ресурсів підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства. Принципи формування фінансових ресурсів підприємства. Грошові кошти та грошові фонди підприємств. Види грошових фондів підприємства. Економічний зміст фінансових ресурсів підприємств сфери туризму.

Організація фінансової роботи суб’єктів господарювання та її місце в забезпеченні фінансової діяльності. Класифікація організаційних форм суб’єктів економіки (СКОФ чинний від 01.01.2015). Класифікаційні ознаки правової форми. Види підприємств та їх характеристика. Фінансова діяльність господарських товариств. Особливості фінансової діяльності АТ, ТОВ, ПП. Специфіка фінансової діяльності державних підприємств. Фінансова діяльність товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств та командитних товариств, кооперативів. Особливості фінансової діяльності об’єднань юридичних осіб (асоціація, корпорація, консорціум, концерн).

 Фінансова діяльність підприємства. Основні завдання фінансової діяльності підприємства. Фінансова робота підприємства та основні напрями її здійснення. Основні принципи фінансової роботи. Суть та завдання фінансової служби.

  

Тема 2. Основи формування власного і позичкового капіталу

підприємства

Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Зміст та складові фінансового механізму підприємства. Капітал підприємства, його склад, функції та види. Роль капіталу у фінансовій діяльності підприємства. Принципи формування капіталу підприємства. Власний і позичковий капітал.

Економічний зміст та порядок формування зареєстрованого капіталу. Структура власного капіталу: зареєстрований капітал (статутний капітал), резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, вилучений капітал. Вимоги до статутного та резервного капіталу АТ (2015р.). Джерела формування додаткового капіталу підприємства. Напрями використання нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу підприємства.

Склад та економічна сутність позичкового капіталу підприємства, необхідність залучення позикових коштів підприємством. Фінансування діяльності підприємства за рахунок банківських кредитів. Довгострокові та короткострокові кредити, овердрафт. Кредити в іноземній валюті від резидентів та нерезидентів. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.

Альтернативні джерела фінансування підприємства (комерційний кредит, лізинг, факторинг, форфейтинг, векселі, аграрні розписки). Вартість і структура капіталу. Визначення вартості капіталу. Середньозважена вартість капіталу WACC.

Галузеві особливості при формуванні фінансової структури капіталу. Завдання та особливості фінансового забезпеченння підприємств сфери туризиму.  Форми та методи фінансового забезпечення туристичних підприємств. Формування структури фінансових джерел підприємств туристичного бізнесу.

 

Тема 3. Грошові розрахунки та грошові надходження підприємства

Сутність, зміст і значення розрахункових операцій в діяльності підприємств. Форми розрахункових операцій. Безготівкові розрахункові операції: їх сутність; переваги; класифікація за різними ознаками. Принципи організації безготівкових розрахунків.

Готівкові розрахунки: сутність і порядок здійснення; інструменти здійснення готівкових розрахунків (грошовий чек, прибутковий і видатковий касовий ордер, банківські платіжні картки).

Порядок відкриття підприємствами рахунків в банку, в національній і іноземній валютах. Використання платіжних інструментів при здійсненні безготівкових розрахункових операцій. Форми платіжних інструментів (платіжне доручення, платіжна вимога, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, акредитив, вексель), їх переваги і недоліки. Особливості розрахунків через мережу Інтернет.

Доходи підприємства: види та особливості формування. Формування валового та чистого доходу підприємства. Доходи від фінансових операцій та іншої звичайної діяльності підприємства.

Економічна сутність фінансового результату діяльності підприємства. Прибуток як показник фінансово-господарської діяльності підприємства. Сутність і склад прибутку від операційної діяльності, від основної діяльності, іншої операційної діяльності.

Формування прибутку від реалізації продукції. Фактори які впливають на прибуток від реалізації продукції: обсяг виробництва і реалізації, витрати на виробництво, рентабельність продукції. Склад і формування прибутку від фінансових операцій. Формування прибутку від іншої звичайної діяльності та від надзвичайних подій.

Особливості здійснення грошових розрахунків та грошових надходжень підприємствами туристичного бізнесу.

 

Тема 4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємств туристичного бізнесу

Сутність та класифікація економічної ефективності. Ефективність підприємств туристичного бізнесу та її елементи. Критерії та показники економічної ефективності туристичних підприємств.

Внесок сфери туризму в економіки країни. Прямі, непрямі та індуковані витрати сфери туризму. Сукупний внесок сфери туризму у ВВП країни. Показники оцінки внеску туризму в економіку.

Мультиплікативний ефект сфери туризму. Методи обчислення прямого та непрямого впливу сфери туризму на економіку країни. Визначення обсягу виручки від туризму та ефекту від конкретного виду туризму.

Статистика в туризмі. Історія створення Методики збору статистичної інформації. Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні. Сутність та завдання допоміжного рахунку туристичного продукту.

 

Тема 5. Особливості інвестиційної діяльності

підприємств туристичного бізнесу

         Поняття інвестицій як економічної категорії та їх значення у розвитку сучасної економіки. Ознаки класифікації інвестицій.

Сутність інвестиційної діяльності туристичних підприємств. Об’єкти та групи суб’єктів інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу їх характеристика.

Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу. Мета здійснення та складові економічного і соціального ефекту здійснення інвестиційної діяльності підприємствами туристичного бізнесу. Принципи інвестування підприємств туристичного бізнесу. Завдання, форми та види здійснення інвестиційної діяльності туристичних підприємств. Структура використання інвестицій підприємств сфери туризму.

         Нормативне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму.

 

Тема 6. Державно-приватне партнерство як інноваційна форма залучення фінансових ресурсів у сферу туризму

Поняття «державно – приватне партнерство”, його зміст та види. Механізм державно-приватного партнерства. Взаємодія та форма співпраці державного та приватного секторів.

Моделі, форми та інструменти державно-приватного партнерства у зарубіжній практиці. Класифікація інструментів державно-приватного партнерства.

Державно-приватне партнерство в сфері туризму. Об’єкти, що входять до складу системи ДПП та суб’єкти у сфері туризму. Форми участі держави в стимулюванні розвитку сфери туризму.

Сутність та складові приватного та державного секторів в сфері туризму.  Внесок державного і приватного секторів у розвиток сфери туризму. Інтереси та вигоди учасників ДПП в сфері туризму.

Напрями та принципи реалізації ДПП в сфері туризму. Функції та ефекти державно-приватного партнерства у сфері туризму. Спеціальні економічні зони туристично-рекреаційного типу: суть, світовий досвід та реалії України.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Фінанси туристичного бізнесу»

для студентів освітньої програми «Туризм»

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1. Семінар-розгорнута бесіда

 Основи фінансів підприємств

5

2

Семінарське заняття 2. Семінар-вирішення ситуаційних вправ «Організація фінансової роботи на підприємстві»

Основи фінансів підприємств

5

3

Семінарське заняття 3. Семінар-дискусія

Основи формування власного і позичкового капіталу підприємства

5

4

Семінарське заняття 4. Семінар-вирішення ситуаційних вправ «Особливості фінансового забезпечення підприємств туристичного бізнесу»

Основи формування власного і позичкового капіталу підприємства

5

5

Семінарське заняття 5. Семінар-розгорнута бесіда

Грошові розрахунки та грошові надходження підприємства

5

6

Семінарське заняття 6. Семінар-розв’язання ситуаційних завдань «Особливості грошових розрахунків та грошових надходжень підприємств туристичного бізнесу»

Грошові розрахунки та грошові надходження підприємства

5

7

Контрольна (модульна) робота № 1

7

Змістовий модуль №2

8

Семінарське заняття 8. Семінар-демонстрація методів оцінки ефективності використання фінансових ресурсів туристичних підприємств

Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємств туристичного бізнесу»

5

9

Семінарське заняття 9. Семінар-вирішення ситуаційних вправ «Методи обчислення прямого та непрямого впливу сфери туризму на економіку країни»

Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємств туристичного бізнесу»

5

10

Семінарське заняття 10. Семінар-дискусія

Особливості інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу

5

11

Семінарське заняття 11. Семінар-вирішення ситуаційних вправ «Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму»

Особливості інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу

5

12

Семінарське заняття 12. Семінар-розгорнута бесіда

Державно-приватне партнерство як інноваційна форма залучення фінансових ресурсів у сфері туризму

5

13

Семінарське заняття 13. Семінар-вирішення ситуаційних вправ «Спеціальні економічні зони туристично-рекреаційного типу: світовий досвід та досвід України»

Державно-приватне партнерство як інноваційна форма залучення фінансових ресурсів у сфері туризму

5

14

Семінарське заняття 14. Тренінг

«Проектне фінансування в сфері туризму»

6

15

Контрольна (модульна) робота № 2

7

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою*

10

2. Підготовка та презентація доповіді за заданою тематикою*

10

3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою*

10

4. Участь в олімпіаді з дисципліни*

10

5. Участь у наукових студентських конференціях, наукових гуртках та проблемних групах, наукових семінарах, конкурсах студентських робіт**

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* Протягом семестру студент виконує два завдання на вибір.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали; їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів

 

Плани семінарських занять денної форми навчання

 

Семінарські заняття 1, 2 (4 години)

Семінар-розгорнута бесіда, семінар-вирішення ситуаційних вправ

«Основи фінансів підприємств»

Завдання:

 1. Засвоєння базових знань з фінансів підприємств;
 2. Здатність і вміння аналізувати інформацію з різних джерел;
 3. Визначати сучасний стан фінансів підприємств, їх ознаки і риси в порівнянні з категорією «фінанси»;
 4. Орієнтуватися в сутності та відмінності фінансової роботи й фінансової діяльності на підприємстві;
 5. Вести роботу по збору інформації щодо напрямків удосконалення організації фінансової діяльності на підприємствах туристичного бізнесу різних організаційно-правових форм ведення бізнесу та різних форм власності.

 

План заняття:

1. Ознайомлення студентів з об‘єктом, предметом та завданнями науки «Фінанси туристичного бізнесу».

2. Проведення семінару-розгорнутої бесіди з питань:

 • Сутність фінансів підприємств та їх функції.
 • Охарактеризувати загальні та специфічні ознаки фінансів підприємств.
 • Суб’єкти та об’єкти фінансів підприємства. Групи фінансових відносин.
 • Сутність і класифікація фінансових ресурсів підприємств.
 • Джерела формування фінансових ресурсів туристичних підприємств.
 • Охарактеризувати важелі та інструменти залучення фінансових ресурсів туристичних підприємств.
 • Охарактеризуйте поняття грошових коштів, грошових фондів (розкрийте суть статутний фонд, фонд оплати праці).
 • Проаналізуйте амортизаційний та резервний фонд.
 • Організація фінансів підприємств та принципи формування фінансових ресурсів підприємства.
 • Особливості організації фінансів підприємств в залежності від організаційно-правових форм (приватна, державна, колективна (акціонерне товариство).
 • Особливості організації фінансів підприємств в залежності від кількості засновників (унітарні, корпоративні).
 • Особливості організації фінансів підприємств в залежності від форм власності (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, промислово-фінансові групи).

3. Проведення семінару-вирішення ситуаційних вправ «Організація фінансової роботи на підприємстві»

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарські заняття 3, 4 (4 години)

Семінар-дискусія, семінар-вирішення ситуаційних вправ

«Основи формування власного і позичкового капіталу підприємства»

Завдання:

 1. Активізувати здатність до аналізу та синтезу при дослідженні питання фінансового механізму.
 2. Сформувати вміння щодо визначення джерел формування фінансових ресурсів туристичних підприємств.
 3. Сприяти розвитку дослідницьких навиків при збиранні, узагальненні та аналізі інформації щодо особливостей, форм та методів фінансового забезпечення туристичних підприємств.
 4. Виявити роль фінансів підприємств у забезпеченні економічного розвитку країни і підприємства;
 5. Визначати вплив грошових потоків на фінансові результати діяльності підприємства туристичного бізнесу;
 6. Аналізувати та використовувати методи та прийоми формування власного та позичкового капіталу підприємства туристичного бізнесу;
 7. Визначати вартість та середньозважену вартість капіталу підприємства.

 

План заняття:

 1. Провести опитування студентів за наступними питаннями:
 • Зміст фінансового механізму та його структуру на підприємстві. Головне завдання фінансового менеджменту.
 • Капітал його роль та принципи формування на підприємстві.
 • Власні джерела фінансування підприємств туристичного бізнесу: структура та напрями використання.
 • Кредит як основне джерело формування позичкового капіталу підприємства.
 • Альтернативні джерела фінансування підприємств.
 • Особливості фінансового забезпечення підприємств туристичного бізнесу.
 • Форми та методи фінансового забезпечення підприємств туристичного бізнесу.
  1. Проведення семінару-вирішення ситуаційних вправ «Особливості фінансового забезпечення підприємств туристичного бізнесу».
  2. Заслухати та обговорити доповіді з питань фінансової політики та принципів управління фінансовою діяльністю підприємств туристичного бізнесу.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури, статистична інформація офіційного сайту НБУ та Держкомстату.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарські заняття 5, 6 (4 години)

Семінар-розв’язання ситуаційних завдань

«Грошові розрахунки та грошові надходження підприємства»

Завдання:

 1. Проводити аналіз і синтез інформації щодо оптимального вибору форми розрахунків;
 2. Орієнтуватися в законодавчо-нормативному полі, що регулює організацію грошових розрахунків між суб’єктами підприємництва;
 3. Визначати вплив грошових потоків на фінансові результати діяльності підприємства туристичного бізнесу;
 4. Аналізувати фінансові доходи та витрати підприємства, визначати чинники, що на них впливають;
 5. Планувати та визначати потребу туристичних підприємств у капіталі;
 6. Контролювати обсяги вхідних і вихідних грошовий потоків туристичних підприємств;

 

План заняття:

 1. Обговорення основних питань з теми, а саме:
 • Сутність та значення розрахункових операцій в діяльності підприємства.
 •  Безготівкові розрахункові операції та їх сутність, принципи організації.
 • Сутність, інструменти та порядок здійснення готівкових розрахунків на підприємстві.
 •  Форми платіжних інструментів та особливості здійснення розрахунків через мережу Internet.
 • Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства. Формування валового і чистого доходу.
 •  Сутність, склад та порядок формування прибутку підприємства.

3.Проведення семінару-розвязання ситуаційних завдань «Особливості грошових розрахунків та грошових надходжень підприємств туристичного бізнесу»

4.Проведення контролю знань у вигляді тестування.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури, статистична інформація офіційного сайту НБУ та Держкомстату.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарське заняття 7 (2 години)

Контрольна (модульна) робота № 1 (теми 1 – 3).

Завдання:

 1. Здійснювати накопичення інформації для виконання контрольної (модульної) роботи.
 2. Узагальнення набутих теоретичних знань і практичних навичок.
 3. Здатність працювати самостійно.

 

План заняття:

Проведення семінару - написання студентами контрольної (модульної) роботи, складовими якої є теоретичні питання та вирішення практичних завдань з елементами аналізу.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури, статистична інформація офіційного сайту НБУ та Держкомстату.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарське заняття 8, 9 (4 години)

Семінар-демонстрація методів оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємств туристичного бізнесу,  семінар-вирішення ситуаційних вправ

«Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємств туристичного бізнесу»

Завдання:

 1. Сформувати навички щодо оцінки економічної ефективності підприємств туристичного бізнесу.
 2. Активізувати здатність до аналізу та синтезу при дослідженні мультиплікативного ефекту сфери туризму.
 3. Сприяти розвитку дослідницьких навиків при збиранні, узагальненні та аналізі інформації щодо статистичних даних підприємств туристичного бізнесу.

 

План заняття:

 1. Проведення семінару-розгорнутої бесіди з питань:
 • Економічна ефективність та її класифікація за змістом елементів.
 • Розкрити суть внутрішньої та зовнішньої, статична-динамічна, кількісна та якісна  ефективність.
 • Сутність та структура внеску сфери туризму в економіку країни.
 • Мультиплікативний ефект сфери туризму, етапи здійснення та критерії визначення внеску туризму у макроекономічні показники.
 • Статистика в туризмі. 
 • Допоміжні рахунки в туризмі
 1. Обговорення доповідей з питань обліку та оподаткування доходу та витрат підприємств туристичного бізнесу (вітчизняна та зарубіжна практика)
 2. Проведення контролю знань у вигляді тестування.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури, статистична інформація офіційного сайту НБУ та Держкомстату.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарські заняття 10, 11 (4 години)

Семінар-дискусія, семінар-вирішення ситуаційних вправ

«Особливості інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу»

Завдання:

 1.  Здобути концептуальні знання щодо економічної сутності інвестицій та категоріального апарату інвестиційної діяльності;
 2. Засвоїти основи базових знань щодо сутності інвестиційної діяльності, етапів інвестиційного процесу та стадій інвестиційного циклу;
 3. Бути обізнаним у законодавчому забезпеченні інвестиційної діяльності туристичного бізнесу та методах її державного стимулювання.
 4. Сформувати навички організовувати процес фінансування інвестиційних проектів.

 

План заняття:

 1. Обговорення основних питань з теми на семінарі-дискусії:
 • Поняття інвестицій як економічної категорії та їх значення у розвитку сучасної економіки
 • Ознаки класифікації інвестицій
 • Сутність, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності туристичних підприємств. 
 • Нормативне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму.
 • Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму
 • Принципи здійснення інвестування туристичних підприємств
 • Завдання, форми та види здійснення інвестиційної діяльності туристичних підприємств
 1. Семінар-вирішення ситуаційних вправ на тему: «Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств туристичного бізнесу»
 2. Проведення дискусії з елементами аналізу, щодо сучасного стану проблем та перспектив активізації інвестиційної діяльності туристичного бізнесу.
 3. Проведення контролю знань у вигляді тестування.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарські заняття 12, 13 (4 година)

Семінар-розгорнута бесіда, семінар-вирішення ситуаційних вправ

 «Державно-приватне партнерство як інноваційна форма залучення фінансових ресурсів у сфері туризму»

Завдання:

 1. Розвинути здібності до організації процесу державно-приватного партнерства.
 2. Аналізувати сучасний стан державно-приватного партнерства в сфері туризму в Україні.
 3. Визначати доцільність створення спеціальних економічних зон туристично-рекреаційного типу.
 4. Охарактеризувати політику держави по активізації залучення інвестицій в туристичний бізнес.
 5. Розвинути здатність до самостійного пошуку інформації щодо стану ринку інвестування туристичного бізнесу.

 

План заняття:

 1. Проведення опитування за наступними питаннями:
 • Роль ДПП в модернізації сфери туризму
 • Моделі та форми ДПП
 • ДПП в сфері туризму
 • Сутність та складові приватного та державного секторів в сфері туризму
 • Функції, принципи та напрями реалізації ДПП в сфері туризму
 1. Проведення семінару-вирішення ситуаційних вправ «Спеціальні-економічні зони туристично-рекреаційного типу: світова практика та досвід України»

 3. Проведення дискусії з елементами аналізу, щодо сучасного стану та перспектив активізації державно-приватного партнерства, в тому числі СЕЗ ТРТ в Україні.

4. Проведення контролю знань у вигляді тестування.

5. Перевірка ситуаційних завдань (домашнього завдання).

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури, статистична інформація офіційного сайту НБУ та Держкомстату.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарське заняття 14 (2 години)

Тренінг

«Проектне фінансування в сфері туризму»

Завдання:

 1. Засвоїти основи базових знань щодо економічної сутності та структури інвестиційного проекту;
 2. Активізувати здатність до синтезу і аналізу під час розробки інвестиційних проектів в сфері туризму;
 3. Сформувати і розвинути вміння визначати ефективність інвестиційного проекту в сфері туризму;
 4. Набути навички з визначення сутності, класифікації інвестиційних ризиків та бути обізнаним у методах дослідження, мінімізації та запобігання ризиків.

 

План заняття:

1. Проведення Тренінгу «Проектне фінансування в сфері туризму»

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури.

2. Конспект лекцій викладача.

 

Семінарське заняття 15 (2 години)

 Контрольна (модульна) робота № 1 (теми 4 – 6).

Завдання:

 1. Здійснювати накопичення інформації для виконання контрольної (модульної) роботи;
 2. Узагальнення набутих теоретичних знань і практичних навичок;
 3. Здатність працювати самостійно.

 

План заняття:

Проведення семінару - написання студентами контрольної (модульної) роботи, складовими якої є теоретичні питання та вирішення практичних завдань з елементами аналізу.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, підручники, монографії, нормативні акти, зазначені у переліку літератури, статистична інформація офіційного сайту НБУ та Держкомстату.

2. Конспект лекцій викладача.

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

При організації поточного контролю кафедра самостійно розподіляє загальну кількість балів, за якими оцінюється вся поточна робота, між відповідними об’єктами контролю, визначеними цим порядком, визначають форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання, включають до робочих навчальних програм і доводять до відома студентів на початку семестру.

Об'єктами поточного контролю знань студентів бакалаврського рівня підготовки є:

а) відповіді (виступи) на аудиторних (семінарських, практичних) заняттях;

б) вирішення виробничих ситуацій;

в)    результати виконання контрольних (модульних) робіт;

г)    результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

д)  результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою (результати науково-дослідної діяльності).

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового  контролю знань в діапазоні від 0 до 100 балів (включно) розподіляється між  об'єктами контролю наступним чином:

 • відповіді на аудиторних заняттях (практичних, семінарських),  вирішення виробничих ситуацій  — максимум 66 балів;
 • виконання контрольних (модульних) робіт – максимум  14  балів;
 • виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання – максимум  20 балів;
 • результати виконання науково-дослідної діяльності студента – максимум 10 балів (додаткові (заохочувальні) бали). При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

Під час контролю виконання завдань та відповідей на аудиторних (семінарських, практичних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, розроблені кафедрою.

Оцінка систематичності та активності аудиторної роботи здійснюється за наступними напрямками:

 • усні відповіді на аудиторних занять;
 • рівень знань продемонстрований у письмових відповідях на семінарських заняттях за різними формами контролю.

Виконання студентами кожного завдання в аудиторії під час практичних занять оцінюється за бальною системою наведеною у  табл.2.1.

Таблиця 2.1

Шкала  оцінювання на аудиторних (семінарських, практичних) заняттях*

    Бали

Рівень        знань

Розв'язок задач 

(практичних завдань)

Бали

Відповіді на теоретичні питання

4

відмінний

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок.

4

Студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене питання, при цьому показав високий рівень знання і володіння понятійним апаратом, знання першоджерел.

 

3

добрий

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення.

 

3

Студент в цілому вірно відповів на поставлене питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав низький рівень ознайомлення з  першоджерелами по даному питанню.

2

задовільний

Студент в цілому вірно вирішив задачу. Вірно представив необхідні розрахункові формули. Розрахунок містить незначні помилки, що в цілому не впливають на хід розв'язку і аналітичний висновок.

2

Студент не зміг дати повну відповідь на поставлене питання, обмежившись при цьому представленням тільки необхідного понятійного апарату по питанню.

0

незадовільний

Студент невірно вирішив задачу – результат розрахунку (числове значення показників, розмірність показників, аналітичні висновки) є хибними.

0

Студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилявся від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату, першоджерел.

*При використанні тестових та (або) інших форм проведення контролю знань на семінарських (практичних) заняттях шкала оцінювання будується відповідно до обсягу і складності цих завдань безпосередньо викладачем, який проводить заняття.

 

Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

Під час  контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; аналітичне опрацювання актуальних тем курсу; вирішення виробничих ситуацій та індивідуальних вправ, підготовка доповідей, підготовка аналітичного огляду наукових публікацій, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

При виконанні контрольних (модульних) робіт оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій тощо.

Загальна кількість модульних  завдань з дисципліни - 2.

Оцінка виконання модульних (контрольних)  завдань полягає  у виконанні студентом двох етапів проміжного контролю. Кожний з яких оцінюється максимально у 7 балів:

 1.  робота виконана повністю і студент правильно відповів на всі питання, він отримує 7;
 1. якщо робота виконана неповністю, а студент правильно відповів більше ніж на половину питань, він отримує 3-6 балів;
 1.  якщо робота невиконана на половину або менше - студент отримує 0-2 балів.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на аудиторних (практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших самостійних робіт фіксуються викладачем в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної і заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни у відповідному семестрі, на заочній формі навчання бакалаврського - за розкладом сесії.

Кількість балів з дисципліни, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, (від 0 до 100 балів (включно), вноситься до відомості і є основною для визначення загальної успішності студента з даного предмету.

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

3.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентів денної форми навчання

Поточний контроль результатів виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання передбачає оцінювання таких робіт:

1. Аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

2. Підготовка та презентація доповіді за заданою тематикою.

За власною ініціативою студент може приймати участь у наукових конференціях, семінарах-дискусіях, олімпіаді з дисципліни, розробці та підготовці виробничих ситуацій. Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали; їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів

Для аналітичного огляду наукових публікацій використовується 5 статей опубліковані в економічних виданнях, які відповідають наступним вимогам: наявність в роботі постановки проблеми, аналізу основних публікацій  з даної тематики, викладу основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів, висновків, списку літератури.

Виконувати завдання слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи (анотації) 5-7 машинописних сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. До анотації обов’язково додається ксерокопія статей, проаналізованих студентом.

Підготовка та презентація доповіді виконується за тематикою, визначеною викладачем. Даний вид роботи потребує від студентів: уміння знаходити, опрацьовувати та готувати до презентації інформаційних матеріалів з актуальних економічних питань; навичок роботи у MS PowerPoint. Презентація повинна містити матеріал наступного характеру:

- характеристика об‘єкту дослідження в цілому: його поява, еволюція;

- нормативно-правова база щодо об‘єкту дослідження;

- аналітичні та статистичні дані, що висвітлюють сучасний стан об‘єкта дослідження;

- проблеми розвитку об‘єкта дослідження та пропозиції щодо їх подолання

Результатом виконання даного виду роботи є підготовлена презентація у MS PowerPoint, подана викладачеві на електронному носієві (CD-диск, флеш-накопичувач, засобами електронної пошти).

Мінімальний обсяг – 20 слайдів (максимально – 25) з такою структурою:

•         1 слайд – тема та автор роботи;

•         2 слайд – мета та завдання дослідження;

•         3-17 слайди – результати дослідження;

•         18-19 слайди – висновки;

•         20 слайд – список використаних джерел.

Для презентації повинні бути використані матеріали, які характеризують розвиток об‘єкту дослідження протягом останніх п‘яти років. Мінімальний шрифт текстової частини презентації – 18 кегль.

 

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ          САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента денної форми навчання оцінюється за шкалою:

10 балів – студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Робота логічно структурована. Студент демонструє глибокі теоретичні знання. Вдало використані фактичні дані, значна частина з яких оформлена у вигляді таблиць і графіків. Для наочності деяких тверджень наведені схеми. Розробка спирається на чинне законодавство. Використані новітні літературні джерела. Об’єм роботи відповідає вимогам. Роботу подано вчасно;

8 балів – завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, не всі необхідні новітні літературні джерела враховані або інформація щодо статистичних даних та чинного законодавства  вказана не повністю. Об’єм роботи відповідає вимогам. На  оцінку можуть вплинути суттєві зауваження щодо оформлення роботи;

6 балів – завдання висвітлено поверхово, є принципові помилки щодо використання понятійного апарату та чинного законодавства, відсутні (або застарілі) фактичні дані. та розгляд чинного законодавства. Перелік використаної літератури застарілий, відсутні посилання на джерела інформації. Недостатньо ілюстрацій. Висновки не аргументовані. Об’єм роботи не відповідає вимогам. Або роботу подано із запізненням;

0 балів – завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: зміст  не відповідає темі, тему змінено довільно без узгодження з викладачем, питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства. Об’єм роботи складає менше 60 % від норми.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни “Інвестиційне кредитування”), можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але не більше 10 балів за семестр.

 

4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

За умови ефективної роботи протягом семестру, студент може отримати 100 балів. Набрані бали за виконання самостійних завдань додаються до балів, набраних студентом за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях та результатів виконання контрольних (модульних) робіт і заносяться у екзаменаційну відомість як результат підсумкового оцінювання знань у формі заліку за шкалою:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що

використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, їх види включають теоретичні, тестові завдання й задачі, що визначаються робочою навчальною програмою дисципліни (див. п. 5.1., 5.2. Методичних матеріалів).

Відповідь студента на кожне із завдань індивідуальної контрольної роботи,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Викладач оцінює якість виконання завдань індивідуальної контрольної роботи за такими критеріями:

Теоретичні питання

Оцінка

Критерії

10 балів

Студент дав правильну, логічно побудовану, вичерпну відповідь на поставлене запитання; при цьому показав високий рівень володіння понятійним апаратом і літературними джерелами, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ

8 балів

Студент дав правильну відповідь на поставлене запитання з використанням відповідного понятійного апарату, показав знання літературних джерел

6 балів

Студент, в цілому, відповів на поставлене запитання по суті, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільне знання літературних джерел

4 бали

Студент відповів на поставлене запитання частково, уривчасто, показавши загальне, але не фахове володіння понятійним апаратом, ухилився від аргументації, показав недостатнє знання літературних джерел

2 бали

Студент лише надав визначення певному поняттю, навів узагальнений опис поставленого запитання, не розкривши його змісту, показав мінімальне знання літературних джерел

0 балів

Студент не надав зовсім чи дав неправильну відповідь на питання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури

Задачі

Оцінка

Критерії

10 балів

 • правильно зазначено теоретичне обґрунтування підходів до розв’язку задачі;
 • теоретичне обґрунтування розв’язку задачі (формули зі специфікаціями, графічне вирішення або ілюстрація);
 • правильна арифметична (логічна) відповідь на поставлену задачу;
 • правильно визначена розмірність отриманого числового результату;
 • зроблено аналітичний висновок за отриманими результатами;
 • правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання у конкретних умовах (якщо є);
 • правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу (якщо є).

8 балів

 • правильно зазначено теоретичне обґрунтування підходів до розв’язку задачі;
 • теоретичне обґрунтування розв’язку задачі (формули зі специфікаціями, графічне вирішення або ілюстрація);
 • правильна арифметична (логічна) відповідь на поставлену задачу;
 • правильно визначена розмірність отриманого числового результату;
 • зроблено аналітичний висновок за отриманими результатами.

6 балів

 • теоретичне обґрунтування розв’язку задачі (формули зі специфікаціями, графічне вирішення або ілюстрація);
 • правильна арифметична (логічна) відповідь на поставлену задачу;
 • правильно визначена розмірність отриманого числового результату.

4 бали

 • часткове теоретичне обґрунтування розв’язку задачі (формула без специфікації, неповне графічне вирішення)
 • арифметична (логічна) відповідь на поставлену задачу містить незначну похибку
 • розмірність отриманого числового результату визначена вірно

2 бали

 • формула присутня і написана правильно
 • підстановка цифрових даних проведена невірно, арифметична (логічна) відповідь на поставлену задачу містить значну похибку
 • розмірність отриманого числового результату не вказана.

0 балів

 • вирішення задачі відсутнє у роботі;
 • відсутнє теоретичне обґрунтування розв’язку задачі;
 • неправильна арифметична (логічна) відповідь на поставлену задачу;
 • розмірність отриманого числового результату не вказана.

 

5.  ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

5.1. ПРИКЛАДИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАПИТАНЬ

 

 1. Сутність фінансів підприємств та їх місце в фінансовій системі.
 2. Особливості фінансів підприємств в різних сферах економічної діяльності.
 3. Сутність і призначення фінансових ресурсів підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів.
 4. Особливості організації фінансів підприємств в залежності від організаційно-правових і форм форми власності.
 5. Зміст, задачі і організації фінансової роботи, на підприємстві. Сутність фінансового механізму.
 6.  Сутність, зміст і значення розрахункових операцій в діяльності підприємств
 7.  Безготівкові розрахункові операції: їх сутність; переваги; класифікація за різними ознаками. Принципи організації безготівкових розрахунків.
 8. Готівкові розрахунки: сутність і порядок здійснення; інструменти здійснення готівкових розрахунків (грошовий чек, прибутковий і видатковий касовий ордер, банківські платіжні картки).
 9. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Відповідальність за порушення розрахункової і платіжної дисципліни.
 10.  Капітальне інвестування як спосіб відтворення необоротних активів. Форми капітального інвестування на підприємстві. Джерела фінансування капітальних інвестицій.
 11. Економічна ефективність сфери туризму та критерії її визначення.
 12. Визначення впливу сфери туризму на економіку країни
 13. Сутність та структура внеску сфери туризму в економіку країни
 14. Статистика в туризмі
 15. Поняття інвестицій як економічної категорії та їх значення у розвитку сучасної економіки
 16. Ознаки класифікації інвестицій
 17. Сутність, суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності туристичних підприємств. 
 18. Нормативне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму.
 19. Особливості здійснення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму
 20. Принципи здійснення інвестування туристичних підприємств
 21. Завдання, форми та види здійснення інвестиційної діяльності туристичних підприємств
 22. Роль ДПП в модернізації сфери туризму. Моделі та форми ДПП
 23. ДПП в сфері туризму
 24. Сутність та складові приватного та державного секторів в сфері туризму
 25. Функції, принципи та напрями реалізації ДПП в сфері туризму

 

5.2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАДАЧ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ З ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. Підприємство, що має інвестиційну потребу в ____ тис. грн. розробило два альтернативних плани фінансування: випуск простих акцій та одержання кредиту. Вартість обох альтернатив становить ___%. Інвестиційний проект, строком на один рік, незалежно від джерела фінансування інвестицій приносить доход в розмірі ____ тис. грн., собівартість продукції складає _____ тис. грн.  Визначити які джерела  фінансування для інвестиційного проекту залучати вигідніше.
 2. Інвестиційний проект вартістю ______ тис. грн. планується профінансувати за рахунок власник коштів та інвестиційного кредиту. Річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить ____ тис. грн. Визначити найоптимальніший варіант структури джерел фінансування інвестиційного проекту, якщо ставка податку на прибуток становить ___%, середня річна ставка за кредит на ринку позичковий капіталів – ____%, а без ризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку – ____%.
 3. Визначте привабливість інвестиційного проекту за допомогою показника дисконтованого періоду окупності (DPP), якщо відомо: грошовий потік першого року становитиме_____ грн., другого року – _____ грн., третього року – ______ грн. Безінфляційна ставка дисконтування – __%, темп інфляції – __%, початково інвестована сума – _______ грн.
 4. Визначте привабливість інвестиційного проекту за допомогою показника чистої теперішньої вартості (NPV), якщо відомо: грошовий потік першого року становитиме _____ грн., другого року – ______ грн., третього року – ______ грн. Безінфляційна ставка дисконтування - __%, рівень ризику за проектом – __%. Початкові інвестиційні витрати - ______ грн.
 5. Визначте привабливість інвестиційного проекту за допомогою показника індексу дохідності (РІ), якщо: грошовий потік першого року становитиме _____ грн., другого року – ____ грн., третього року – _____ грн., четвертого – ______, рівень ризику за проектом – __%, безризикова ставка дисконтування – __%, початково інвестована сума – ______ грн.
 6. На основі даних підприємства визначити, чи буде віднесено підприємство до категорії суб’єктів малого бізнесу:

а) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

б) відповідно до норм Господарського кодексу України

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

За рік:

2017

2018

1

Чисельність штатних працівників

(кількість осіб)

-

-

2

Чисельність працівників, які працюють за сумісництвом

(кількість осіб)

-

-

3

Чистий дохід від реалізації продукції ( робіт, послуг)

(млн. грн.)

-

-

4

Дохід від реалізації необоротних активів

(тис.грн.)

-

-

5

Дохід від спільної діяльності

(тис.грн.)

-

-

6

Дохід від фінансових інвестицій

(тис.грн.)

-

-

7

Інші доходи

(тис.грн.)

-

-

9

Середньорічний курс євро

(грн.)

-

-

10

Балансова вартість активів

Тис грн.

-

-

 1. Статутний капітал публічного акціонерного товариства  становить  _____ тис. грн. Серед акцій прості та максимально дозволений згідно з чинним законодавством обсяг привілейованих акцій з фіксованою доходністю ___%. Номінальна ціна акції – ____ грн. За результатами фінансово-господарської діяльності за рік підприємство отримало чистий прибуток ____ тис. грн.  На загальних зборах акціонерів ___ % прибутку спрямовано на виплату дивідендів. Визначити розмір дивідендів на кожну (звичайну) просту та привілейовану акцію.
 2. Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними:
 • зазначена в установчих документах частка окремих учасників у зареєстрованому (статутному) капіталі становить: А - __ %; Б - __ %; В - __ %;
 • на момент реєстрації ТОВ учасник А зробив внесок у статутний капітал необоротними активами, грошова оцінка яких, затверджена одностайним рішенням загальних зборів учасників, склала ___ тис. грн, що становить __% його частки в статутному капіталі;
 • учасник Б – __ тис. грн. грошовими коштами на рахунок підприємства;
 • учасник В - __ тис. грн. грошовими коштами на рахунок підприємства.

Необхідно зробити необхідні розрахунки та заповнити статті «Звіту про фінансовий стан» новоствореного ТОВ.

 1. Визначте необхідну величину поповнення резервного капіталу підприємства, можливість забезпечення його мінімальної величини за рахунок чистого прибутку поточного року, а також можливість здійснення при цьому грошових дивідендних виплат у розмірі ____ тис. грн. Прибуток за результатами звітного періоду склав ____ тис. грн., податкові зобов’язання з податку на прибуток — ____ тис. грн. Резервний капітал на початок звітного періоду був сформований на рівні ____ тис. грн. при номінальній вартості зареєстрованого капіталу АТ в ____ тис. грн. За статутом товариства передбачено відрахування до резервного капіталу 10% чистого прибутку поточного року до моменту досягнення мінімальної величини статутного капіталу із наступним припиненням відрахувань.
 2. Підприємство «А» придбало облігації державної позики на загальну суму _____ грн під ___ % річних строком на __ місяці. Через __ місяці підприємство «А» розрахувалося з заводом «Б» облігаціями державної позики. Дохід за облігаціями державної позики нараховується щомісяця. Визначити суму контракту між підприємством «А» та «Б». Який додатковий прибуток отримає завод «Будмаш» у результаті цього контракту?

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1.  Фінанси підприємств : підручник / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.] ; кер. колективу авторів і наук. ред. А. М. Поддєрьогін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 8-ме вид., переробл. та доповн. - К. : КНЕУ, 2013. - 520 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 519
 2.  Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Навчальний посібник /За ред.. к.е.н., професор В.З.Потій - К.; КНЕУ, 2013.
 3. Інвестування: тренінг / [Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, І. В. Власова та ін.]; за заг. ред. Т. В. Майорової ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2014. – 128 с.
 4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / Т.В. Майорова – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472с.
 5. Майорова Т.В., Максимович В.І., Урванцева С.В. та ін. Інвестування: практикум – К.: КНЕУ, 2012 – 577с.
 6. Проектне фінансування : підручник / Т. В. Майорова, О. О. Ляхова та ін.. ; за заг. та наук. ред. проф., д.е.н. Т. В. Майорової. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : КНЕУ, 2017. — 434, [6] с.

 

6.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні документи

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16. 01.2003 р. № 436-IV

2. Податковий кодекс України: Закон України вiд 02.12.2010 № 2755-VI

3. Земельний кодекс України, Закон України від 25.10.2001 р № 2768-ІІІ

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності): Наказ МФУ від 07.02.2013р. № 73

5. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI

6. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р № 2121-III

7. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII

8. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI 10.

9. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 30.10. 1996 р. № 448/96-ВР

10. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 22.03.2012р. № 4618-VI.

11. Про обіг векселів: Закон України від 05.04.2001р. № 2374-III

12. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII

13. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. № 40-IV

14. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI

15. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015

16. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III

17. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV

18. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою правління НБУ від 21.01.2004р. №22

19. Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова НБУ від 06.06.2013р. № 210.

20. Постанова Національного банку України « Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013р. № 210.

 

Підручники та навчальні посібники

 1.  Бердар М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 350 с. - Бібліогр.: с. 344-350.
 2. Білик М.Д. Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Текст] : монографія : у 3 т. / [М. Д. Білик, О. С.Бадзим, Т. О. Білик та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : ПанТот, 2012 - Т. 1 : Розвиток фінансів підприємств в умовах ринку / за ред. М. Д. Білик. - 2012. - 336 с.
 3. Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери/ В.В. Гуменюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. -372 с.
 4. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 256 с. - Бібліогр.: с. 242-246.
 5. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. -  К.: Центр учбової літератури, 2007. - 224 с.
 6. Енциклопедичний довідник з інвестування: як створити, зберегти та збільшити власний капітал. / Укр. агентство фін. розвитку; [за ред. В. Фещенка] - К.: Укр. агентство фін. розв., 2009. - 592 с.
 7. Інвестиційний аналіз : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко та ін.. – К. КНЕУ, 2008  - 544 с.
 8. Інвестування: практикум/ [Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С.В. Урванцева та ін..]; за наук. ред.. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.
 9. Кущенко О.І. Статистика туризму : навчально-методичний посібник. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 79 с.
 10. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 376 с.
 11. Майорова Т.В. Інвестиційний процес і фінансово-кредитні важелі його активізації в Україні: монографія / Т.В. Майорова; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К.: КНЕУ, 2013. — 333 с.
 12. Мальська М.П. та ін. Економіка туризму: теорія та практика. - Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 544 с.
 13. Тарасенко, І. О. Фінанси підприємств : підручник / І. О. Тарасенко, Н. М. Любенко. – К. : КНУТД, 2015. – 360
 14.  Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни // О.О.Терещенко, Я.І. Невмержицький, А.П. Куліш та інш. За заг. Ред.. О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.