Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансова безпека

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 6

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

варіативної навчальної дисципліни

«Фінансова безпека»

підготовки спеціаліста

 

       спеціальність                 072 Фінанси, банківська справа та страхування

                           

       спеціалізація                  Фінансова безпека; Фінансовий менеджмент

                                                                                                                 

(Шифр за ОПП   ПППВС.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

 

Розроблено та внесено: Харківський національний університет внутрішніх справ

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

________ 2016 р., протокол № ___

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 6

 

____________ 2016 р., протокол № __

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних,

соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________________, протокол № _______

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри 

економіки та фінансів

                                    

_____________2016 р., протокол №__

 

 _______________________ Є.В. Ковальов

                  (підпис)           

 

 

 

 

Рецензенти:

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» Абрамова О.С.;

к.е.н., доцент, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін            факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ Павленко Н.В.

 

 

Розробники: к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів Маковоз О.С. – Харків: кафедра економіки та фінансів факультету № 6 ХНУВС, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Маковоз О.С., 2016

© Харківський національний   університет внутрішніх справ

Вступ

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінансова безпека» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за спеціальністю  072 Фінанси, банківська справа та страхування

З часу набуття незалежності Україною розпочався процес становлення національної фінансової системи, однією із важливих складових якої є фінансова безпека. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне з економічних питань, що стоять перед Україною. Фінансова безпека являє собою надзвичайно складну багаторівневу систему, що є головною умовою зростання національної економіки. Тому в навчальних закладах при підготовці кваліфікованих спеціалістів необхідно створювати умови для вивчення фінансової безпеки.

  Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінансова безпека» є загальнонаціональна систему засобів та заходів, спрямованих на розвиток фінансової системи та економіки держави та суб’єктів господарювання, що визначає ступінь захищеності інтересів на всіх рівнях фінансових відносин.

         Міждисциплінарні зв’язки: дає базові знання щодо вияву, моніторингу та шляхам запобігання від небезпек і тісно пов’язана з наступними навчальними дисциплінами: «Фінанси», «Бюджетний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Податковий менеджмент» та «Інвестиційна діяльність».

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

1. Теоретичні основи фінансової безпеки держави.

2. Основні складові фінансової безпеки держави, механізм та системи її забезпечення.

3. Бюджетна безпека та механізм її реалізації.

4. Податкова, митно-тарифна  безпека та заходи її забезпечення.

5. Боргова безпека та її індикатори.

6. Фінансова безпека фондового та страхового ринку.

7. Грошово-кредитна безпека та механізм її реалізації.

8. Валютна безпека та її індикатори.

9. Банківська безпека держави.

10. Інвестиційна безпека.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова безпека» є з’ясування суті, об’єктивних передумов та складових фінансової безпеки держави й основних напрямів політики її забезпечення в сучасних умовах. Навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни на практиці, професійно грамотно використовувати в роботі нові форми і методи екосестейту на державному і регіональному рівні, своєчасно виявляти загрози фінансової безпеки, сприяти зростанню економічного суверенітету, розбудови правового демократичного механізму державного регулювання фінансів, економічного відродження держави та поліпшення добробуту українського народу, розвитку міжнародних економічних відносин.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є набуття вміння визначати фінансові загрози на всіх суспільних рівнях, оцінювати ступені їх небезпеки, вибирати засоби захисту від фінансової небезпеки, знати принципи організації і функціонування служб фінансової безпеки.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

         знати:

 • теоретичні основи суті фінансової безпеки;
 • фінансові правопорушення і форми відповідальності;
 • зміст фінансової безпеки на національному рівні та галузевої й регіональної безпеки;
 • складові особистої  фінансової безпеки;
 • принципи організації і функціонування служб фінансової безпеки;

вміти:

 • застосовувати знання для розв'язання типових і нетипових завдань з захисту від фінансової небезпеки;
 • виявляти загрози і небезпеки фінансової діяльності держави;
 • визначати критерії та показники фінансової безпеки;
 • передбачати розвиток чинників - носіїв фінансової небезпеки;
 • застосувати отримані знання щодо захисту фінансових інтересів правовими засобами.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин/ 2 кредити ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

ТЕМА №1. Теоретичні основи фінансової безпеки держави.

Історія виникнення науки про фінансову безпеку як основну складову економічної безпеку держави (екосестейт). Зміст поняття, структура та класифікація, завдання дисципліни «Фінансова безпека держави» та її соціально-економічне значення. Об'єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави. Загрози , їх джерела та параметри ФБД (збитки, ризики). Рівень ФБД. Часові і просторові координати  дії загроз та небезпек, наявні (короткострокові) та потенційні (довгострокові) загрози. Тіньова економіка як системна загроза ФБД. Структура тіньової економіки. Оцінка рівня фінансової безпеки держави.  Нормативно-правове та інформаційно-методичне забезпечення фінансової безпеки держави.

ТЕМА №2. Основні складові фінансової безпеки держави, механізм та системи її забезпечення.

Фінансова безпека держави як комплексна система, що створюється завдяки виконанню визначеної кількості дій та відгалужень (напрямків): бюджетний податковий, борговий, грошово-кредитний, валютний, фондовий і страховий ринок, банківський, інвестиційний, ресурсний, демографічний, екологічний, політичний, соціальний, продовольчий, енергетичний, інформаційний, кримінальний та інші.

    Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави.

 

ТЕМА №3. Бюджетна безпека та механізм її реалізації.

Теоретична суть бюджетної безпеки. Критерії ефективності бюджетної політики. Бюджетна стратегія та бюджетні цілі. Внутрішні та зовнішні загрози бюджетній безпеці держави. Індикатори бюджетної безпеки. Інструменти та важелі бюджетної політики. Оцінка стану бюджетної безпеки України. Бюджетні правопорушення як форма небезпеки у сфері економічних повноважень та управління та правові форми відповідальності за їх скоєння. Роль правоохоронних органів України у боротьбі з бюджетними злочинами та забезпеченні бюджетної безпеки держави.

ТЕМА №4. Податкова, митно-тарифна  безпека та заходи її забезпечення.

Теоретична суть податкової та митно-тарифної безпеки. Поняття податкового навантаження (тиску). Критерії ефективності податкової політики. Стратегічні цілі реформування оподаткування. Індикатори податкової безпеки. Інструменти та важелі податкової політики. Оцінка стану податкової безпеки України. Приховування доходів від оподаткування, несвоєчасна і неповна їх сплата як форма небезпеки у сфері економічних повноважень і управління та правові форми відповідальності за їх скоєння. Роль правоохоронних органів України у боротьбі з податковими злочинами та забезпеченні податкової безпеки держави.

ТЕМА №5. Боргова безпека та її індикатори.

         Теоретична суть боргової безпеки. Джерела формування внутрішнього та зовнішнього державного боргу. Основні етапи формування державного боргу України. Поняття прямого та гарантованого боргу України. Основні боргові індикатори. Нетто-боргові виплати як показник навантаження на державний бюджет. Макроекономічні ефекти державного боргу та їх вплив на національну економіку. Основні інструменти та механізми зниження боргового навантаження на бюджет. Стратегічне завдання боргової політики з обслуговування ринку державних запозичень.

         ТЕМА №6. Фінансова безпека фондового та страхового ринку.

........ Основні поняття фінансової безпеки фондового та страхового ринку держави. Індикатори фінансової безпеки фондового ринку (капіталізація цінних паперів, їх структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торговців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів і держави загалом. Оцінка безпеки фондового ринку (безпека ринку державних цінних паперів і ринку корпоративних цінних паперів, а також решти його сегментів: ринків акцій, облігацій, векселів, казначейських зобов’язань, ощадних сертифікатів, біржового та позабіржового ринків).

         Індикатори безпеки страхового ринку (забезпеченість страхових компаній фінансовими ресурсами для відшкодування обумовлених  у договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування. Вплив на фінансову безпеку ринку страхових послуг об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників.

         Основні правопорушення на фондовому та страховому ринку, відповідальність за їх скоєння. Роль правоохоронних органів у забезпеченні фінансової безпеки фондового та страхового ринку.

         ТЕМА №7. Грошово-кредитна безпека та механізм її реалізації.

         Теоретична суть кредитно-грошової безпеки. Антиінфляційна спрямованість грошово-кредитної політики та її макроекономічні показники. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики України. Індикатори грошово-кредитної політики (стабільність грошової одиниці, рівень інфляції, доступність кредитних ресурсів, величина позичкового відсотка, розмір грошової маси в обороті та ін.).

             Основні правопорушення у сфері грошово-кредитної безпеки та форми відповідальності на них. Роль правоохоронних органів України в забезпечення грошово-кредитної безпеки держави.

             ТЕМА №8. Валютна безпека та її індикатори.

             Поняття валютної безпеки. Вплив валютних проблем на фінансову безпеку країни. Валютний курс. Основні стратегічні цілі валютної політики держави. Критерії валютної безпеки. Індикатори валютної безпеки. Основні загрози валютній безпеці країни та механізми їх упередження. Стан валютної безпеки України та шляхи її підвищення. Правопорушення у сфері валютних відносин і відповідальність за них. Роль правоохоронних органів у забезпеченні валютної безпеки держави.

ТЕМА №9. Банківська безпека держави.

Поняття безпеки банківської системи держави. Безпека комерційного банку та основні загрози, що виникають у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Критерії фінансової безпеки банків. Фактори, що впливають на безпеку банку. Фінансова стратегія забезпечення банківської безпеки. Основні важелі та інструменти підвищення фінансової безпеки банків. Індикатори фінансової безпеки комерційного банку.

Основні правопорушення, що відбуваються в банківській системі та відповідальність за них. Роль правоохоронних органів України у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків.

ТЕМА № 10. Інвестиційна безпека.

Теоретичні поняття інвестиційної безпеки. Інвестиційна діяльність та інвестиційне гарантування фінансової безпеки. Інвестиційні інтереси, принципи, цілі та інструменти реалізації інвестиційної політики. Інвестиційний клімат та його макро– й мікрорівні. Інвестиційна безпека у структурі фінансової безпеки. Основні критерії інвестиційної безпеки. Індикатори інвестиційної безпеки. Репатріація доходів інвесторів. Вплив інвестування на платіжний баланс країни.

Основні правопорушення в інвестиційній діяльності та відповідальність за них. Роль правоохоронних органів України у забезпечення інвестиційної безпеки в державі.

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Основна література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 року /  У поточній редакції
 2. Закон України «Основи національної безпеки України» від 19.06.2003 року
 3. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 року №2411-УІ
 4. Закон України  «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657-ВР
 5. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 року №537-У
 6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року №2210-ІІІ
 7. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI
 8. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV
 9. Наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013р. № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України»
 10. Постанова КМ України і Національного Банку України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28.08.2001 року.
 11.  Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»
 12. Бандурка О.М., Основи економічної безпеки: Підручник /О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, І.М. Червяков. – Харків: Вид-во Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 236с.
 13. Берлач А.І. Основи економічної безпеки України: Навч. посіб. /А.І. Берлач, Т.Ф. Філіпченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЄО. Дідоренка, 2007. – 234с.
 14. Економічна безпека: Навч. посіб. /за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647с.
 15. Економічна безпека підприємств, організацій, установ: Навч. посіб. /В.Л. Ординський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 544с.
 16. Зацеркляний М.М. Основи економічної безпеки: Навч. посіб. /М.М. Зацеркляний, О.В. Мельников. – вид-во КНТ, 2009. – 336с.
 17. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємств: Навч. посіб. /Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256с.
 18. Користін О.Є. Економічна безпека : навч. посіб. / О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко. – К. : КНУВС, 2010. – 368 с.
 19. Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ. Навчальний посібник / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 240 с.
 20. Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні : підруч. / Користін О.Є., Аркуша Л.І., Глущенко О.О. та ін..; за ред. Користіна О.Є. – Одеса : Фенікс, 2015. – 984 с.
 21. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні : монографія / кол. авт. ; за ред. В. В. Глущенка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 236 c.

Додаткова  література:

 1. Берлач А.І. Безпека бізнесу: Навч. посіб. /А.І. Берлач. – К.: Університет «Україна», 2007. – 280с.
 2. Біленчук П.Д. Безпека міжнародних фінансово-економічних розрахунків: право, системологія, аналітика /П.Д. Біленчук, О.О. Шульга // Бізнес і безпека. – 2009. - №1-3. – С. 24-26.
 3. Васенко В.К. Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання та тіньова економіка: Колективна монографія /В.К. Васенко, Л.А. Пуш, І.П. Шульга, Н.В. Зачосові, О.М. Герасименко. – Черкаси: Вид-во ТОВ «Маклаут», 2010. – 367с.
 4. Васенко В.К. Фінансова безпека підприємства /В.К. Васенко //Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2011. - №2(31). – С.101-107
 5. Васенко В.К. Моделі інтеграції неконтрольованої економіки у легальну систему /В.К. Васенко, О.О. Харченко //«Право і безпека»: Науковий журнал Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011.- №1(38).- С.222-226.
 6. Васенко В.К. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей /В.К. Васенко, О.С. Челядіна //«Право і безпека»: Науковий журнал Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012.- №2(44). – С.89-94.
 7. Григорьев Л. Коррупция как препятствие модернизации /Л. Григорьев, М. Овчинников // Вопросы экономики. – 2008. - №2. – С. 44-52.
 8. Зубак М.І. Рейдерство і протидія йому /М.І. Зубак // Бизнес и безопасность. – 2007. - №1. – С. 3-4.
 9. Кирич Н.Б. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство: Монографія /Н.Б. Кирич, Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта та ін. – Тернопіль: Термограф, 2008. – 424с.
 10. Курбет П. Вопросы безопасности, связанные с персоналом по ISO 17799  /П. Курбет // Бизнес и безопасность. – 2007. - №1. – С. 7-8.
 11. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: Монографія  /О.М. Ляшенко. – Луганськ: вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2011. – 400с.
 12. Маковоз О.С. Безпека корпоративного управління банку / Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» 4. 2014 [53]. – с. 388-391.
 13. Маковоз О.С. Економічна безпека держави: регіональний аспект [Електронний ресурс] / О.С. Маковоз // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. - №2 (6). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11mosdra.pdf
 14. Маковоз О.С. Концептуальні засади бюджетної безпеки України /Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – с. 444-446
 15. Маковоз О.С. Корпоративна соціальна відповідальність як елемент безпеки підприємств / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку підприємств». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХНУБА., 2013. – с. 219-224.
 16. Моделі економічної безпеки регіону Носова О.В.,Маковоз О.С. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2011. - № 1 (4). – с. 36-45
 17. Молодецький С. Економічна безпека бізнесу як важлива складова  національної системи безпекотворення /С. Молодецький // Бизнес и безопасность. – 2008. - №6. – С. 30-32.
 18. Носова О.В., Маковоз О.С. Економічна безпека підприємства в умовах мережевої економіки / Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі; [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред..) та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 1(15 ) Ч. 1. – с.  224-229.
 19. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: Монографія /О.А. Кириченко, М.П. Денисенко та ін. – К.: ІМБ Університету економіки та права «Крок», 2010. – 412с.
 20.  Роль корпоративного управління в безпеці банку / Маковоз О.С. // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави» (м. Харків, 21 лют. 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Ніканова, 2014. – с. 193-196.
 21. Фінансово-економічна безпека субєктів господарювання в умовах децентралізації в Україні : монографія / кол. авт. ; за ред В.В. Глущенка.    – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – (Розділ ІІ – Економічні реформи: загрози і ризики у фінансовій діяльності субєктів господарювання – Носова О.В., Ковальов Є.В., Маковоз О.С.) – с. 22-35.

Інтернет ресурси

 1. Державний комітет статистики України / Режим доступу: [http://www.ukrstat.gov.ua]
 2. Державна фіскальна служба України / Режим доступу: [http://www.sts.gov.ua]
 3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  / Режим доступу: [  http://www.me.gov.ua]
 4. Національний банк України  /  Режим доступу: [http://www.bank.gov.ua]
 5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
 6. Ради національної безпеки і оборони України / Режим доступу: [http://www.rnbo.gov.ua/]
 7. Урядовий портал / Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua]

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання   –   залік.

 

5. Засоби діагностики успішності навчання

Питання для підсумкового контролю (заліку):

 1. Сутність фінансової безпеки держави.
 2. Основні складові фінансової безпеки держави.
 3. Джерела і форми прояву фінансової небезпеки держави.
 4. Зовнішні та внутрішні загрози і небезпеки фінансової діяльності держави.
 5. Предмет фінансової безпеки держави.
 6. Оцінка рівня фінансової безпеки держави.
 7. Бюджетна безпека держави та її суть і механізми забезпечення.
 8. Податкова, митно-тарифна безпека та механізми її реалізації.
 9. Вплив державних боргів на фінансову безпеку.
 10. Суть фінансової безпеки фондового і страхового ринку.
 11. Сутність грошово-кредитної політики.
 12. Грошово-кредитна безпека та механізми її реалізації.
 13. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку держави.
 14. Вплив валютних проблем на фінансову безпеку держави.
 15. Поняття валютної безпеки. Її індикатори.
 16. Стан валютної безпеки в Україні та шляхи її підвищення.
 17. Основні поняття банківської безпеки.
 18. Безпека банківської системи держави.
 19. Стратегія забезпечення банківської безпеки.
 20. Критерії і показники фінансової безпеки.
 21. Система фінансової безпеки і принципи її функціонування.
 22. Фінансові правопорушення як форма небезпеки.
 23. Основні види правопорушень у сфері фінансової діяльності.
 24. Форми відповідальності за фінансові правопорушення.
 25. Сутність фінансової безпеки України.
 26.  Джерела і стан фінансової небезпеки для України.
 27. Організаційні структури системи фінансової безпеки на державному рівні.
 28. Роль Міністерства внутрішніх справ України в забезпеченні фінансової безпеки.
 29. Економічні інтереси України на міжнародному рівні в контексті національної безпеки.
 30. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки України у зовнішньому середовищі.
 31. Сутність і зміст небезпеки для України в системі міжнародних фінансових відносин.
 32. Стратегія фінансової безпеки у зовнішньому середовищі
 33. Фінансова небезпека від неконтрольованої сфери економіки в Україні
 34. Основні напрямки фінансової політики щодо тіньової і кримінальної економіки
 35. Сутність фінансової небезпеки і завдання боротьби з нею на мезорівні.
 36. Галузевий аспект фінансової безпеки.
 37. Тенденції розвитку фінансової небезпеки на регіональному рівні і засоби боротьби з ними.
 38. Назвіть риси, що відрізняють фінансову загрозу від фінансової небезпеки.
 39. Назвіть форми втрат, в яких проявляється фінансова небезпека.
 40. Охарактеризуйте інституційні рівні системи фінансової безпеки суспільства.
 41. Визначте предмет державної діяльності у сфері фінансової безпеки.
 42. Охарактеризуйте фінансову небезпеку, яку несе в собі неузгодженість політики між гілками влади України.
 43. Охарактеризуйте, яку роль в забезпеченні фінансової безпеки відіграє збалансованість інвестиційних процесів.
 44. Механізм інвестиційної безпеки: суть, функції та форми вияву.
 45. Збалансована інвестиційна політика держави як фактор гарантування фінансової безпеки.
 46. Принципи, цілі та інструменти реалізації інвестиційної політики за умов фінансової безпеки.
 47. Визначте, які фінансові загрози суспільству несе втрата конкурентоспроможності економіки.
 48. Визначте, як впливає на загострення фінансової небезпеки дестабілізація кредитно-грошової системи країни.
 49. Охарактеризуйте вимоги до рівня фінансової безпеки галузі.
 50. Назвіть причини, які сприяють загостренню галузевої фінансової небезпеки в Україні.
 51. Назвіть помилки і недоліки управління, які сприяють розвитку фінансової небезпеки регіону.
 52. Назвіть передумови забезпечення фінансової безпеки регіону.
 53. Охарактеризуйте основні напрями стратегії фінансової безпеки України.
 54. Стратегія і тактика фінансової безпеки держави.
 55. Як впливає інвестиційна політика держави на її  фінансову безпеку.
 56. Методи визначення інтегральної оцінки фінансової безпеки держави.
 57. Суть індикаторів фінансової безпеки держави.
 58. Вплив безробіття на фінансову безпеку держави.
 59. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави.
 60. Як впливає на фінансову безпеку держави енергетична криза.