Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансова безпека

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 6

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

               

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

 

       з дисципліни                   «Фінансова безпека»

 

       галузь знань                    07 Управління та адміністрування

       спеціальність                  072 Фінанси, банківська справа та страхування

       спеціалізація                   Фінансова безпека; Фінансовий менеджмент

       ступень вищої освіти      спеціаліст

       форма навчання                  заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

 

ПЕРЕДМОВА

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

________ 2016 р., протокол № ___

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 6

 

____________ 2016 р., протокол № __

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних,

соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________________, протокол № _______

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри 

економіки та фінансів

                                    

_____________2016 р., протокол №__

 

 _______________________ Є.В. Ковальов

                  (підпис)           

 

 

 

 

Рецензенти:

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Облік і аудит» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» Абрамова О.С.;

к.е.н., доцент, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін            факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ Павленко Н.В.

 

 

 

 

 

Розробники: к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів Маковоз О.С. – Харків: кафедра економіки та фінансів факультету № 6 ХНУВС, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Маковоз О.С., 2016

© Харківський національний   університет внутрішніх справ

 

1. Загальні методичні вказівки

З часу набуття незалежності Україною розпочався процес становлення національної фінансової системи, однією із важливих складових якої є фінансова безпека. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне з економічних питань, що стоять перед Україною. Фінансова безпека являє собою надзвичайно складну багаторівневу систему, що є головною умовою зростання національної економіки. Тому в навчальних закладах при підготовці кваліфікованих спеціалістів необхідно створювати умови для вивчення фінансової безпеки.

  Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінансова безпека» є загальнонаціональна систему засобів та заходів, спрямованих на розвиток фінансової системи та економіки держави та суб’єктів господарювання, що визначає ступінь захищеності інтересів на всіх рівнях фінансових відносин.

Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова безпека» є з’ясування суті, об’єктивних передумов та складових фінансової безпеки держави й основних напрямів політики її забезпечення в сучасних умовах. Навчити студентів правильно застосовувати теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни на практиці, професійно грамотно використовувати в роботі нові форми і методи екосестейту на державному і регіональному рівні, своєчасно виявляти загрози фінансової безпеки, сприяти зростанню економічного суверенітету, розбудови правового демократичного механізму державного регулювання фінансів, економічного відродження держави та поліпшення добробуту українського народу, розвитку міжнародних економічних відносин.

Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова безпека» є набуття вміння визначати фінансові загрози на всіх суспільних рівнях, оцінювати ступені їх небезпеки, вибирати засоби захисту від фінансової небезпеки, знати принципи організації і функціонування служб фінансової безпеки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теоретичні основи суті фінансової безпеки;
 • фінансові правопорушення і форми відповідальності;
 • зміст фінансової безпеки на національному рівні та галузевої й регіональної безпеки;
 • складові особистої  фінансової безпеки;
 • принципи організації і функціонування служб фінансової безпеки;

вміти:

 • застосовувати знання для розв'язання типових і нетипових завдань з захисту від фінансової небезпеки;
 • виявляти загрози і небезпеки фінансової діяльності держави;
 • визначати критерії та показники фінансової безпеки;
 • передбачати розвиток чинників - носіїв фінансової небезпеки;
 • застосувати отримані знання щодо захисту фінансових інтересів правовими засобами.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин/ 2 кредити ECTS, тобто 60 години, з них: лекції – 4 год., семінарські  заняття – 2 год., самостійна робота – 54 годин.

Вивчення дисципліни «Фінансова безпека» проходить у формі лекцій, семінарських занять, а також самостійної і індивідуальної роботи студентів.

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує дискусію з попередньо визначених проблем. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди (просемінар), рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій. Проведення семінарського заняття передбачає обов’язкове підведення викладачем підсумків обговорення теми та оцінювання участі в ньому студентів.

При розрахунку успішності студентів з кожного модулю враховуються такі види робіт: аудиторна робота (семінарські заняття); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); модульний контроль (виконання тестів, контрольних робіт з конкретного модулю або в іншому вигляді передбаченому в робочій навчальній програмі дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

 Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

 До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

 

Підсумковий контроль.

         Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

         Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів (студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність студентів на проведенні підсумкового контролю (заліку) обов’язкова. Якщо студент не з’явився на підсумковий контроль (залік), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (заліку), які використовуються при розрахунку успішності студентів, становить - 50

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (заліку).

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

Студент, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Студентам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

 

Вимоги до студентів щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни:

Робота під час навчальних

занять

Самостійна та індивідуальна робота

Підсумковий контроль

Отримати не менше 4 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи.

Отримати за підсумковий контроль не менше 30
балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

 

 

 

 

2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
 

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 1

Тема № 1. Теоретичні основи фінансової безпеки держави

6

0

0

0

0

6

17 с. 101-107.

 

Тема № 2. Основні складові фінансової безпеки держави, механізм та системи її забезпечення. 

7

2

0

0

0

5

16, с.90-94; 18, с. 128-134.

 

Тема № 3. Бюджетна безпека та механізм її реалізації.

6

0

0

0

0

6

18 с. 138-144.

 

Тема № 4. Податкова, митно-тарифна  безпека та заходи її забезпечення.

7

0

2

0

0

5

14 с. 145-153.

 

Тема № 5. Боргова безпека та її індикатори.

5

0

0

0

0

5

18 с.153-162; 19; 20; 23.

 

Тема № 6. Фінансова безпека фондового та страхового ринку.

6

0

0

0

0

6

10, с.176-179; 30;. 32.

 

Тема № 7. Грошово-кредитна безпека та механізм її реалізації.

7

2

0

0

0

5

10, с.176-179; 14.

 

Тема № 8. Валютна безпека та її індикатори.

6

0

0

0

0

6

13, с.181-198; 27; 29.

 

Тема № 9. Банківська безпека держави.

5

0

0

0

0

5

31,с.199-214.

 

Тема № 10. Інвестиційна безпека.

5

0

0

0

0

5

16, с.90-94; 27.

 

Всього за семестр № 1:

60

4

2

 

 

54

 

Залік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методичні вказівки до семінарських занять

 

ТЕМА №1. Теоретичні основи фінансової безпеки держави.

ТЕМА №2. Основні складові фінансової безпеки держави, механізм та системи її забезпечення.

ТЕМА №3. Бюджетна безпека та механізм її реалізації.

ТЕМА №4. Податкова, митно-тарифна  безпека та заходи її забезпечення.

 

         Семінарське заняття: Теоретичні основи фінансової безпеки держави.

Навчальна мета заняття: освоїти теоретичні основи фінансової безпеки держави.

Час проведення 2 години.

Навчальні питання:

 1. Поняття фінансова безпека держави.
 2. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави.
 3. Сучасна фінансова криза в Україні та шляхи її локалізації.

4. Механізм фінансової безпеки держави.

5. Оцінка рівня фінансової безпеки держави.

6. Характеристика бюджетної безпеки. Індикатори бюджетної безпеки України.

7. Податкова безпека. Митно-тарифна  безпека та заходи її забезпечення.

 

Методичні вказівки:

Фінансова безпека держави – багатопланове в економічному контексті поняття та надзвичайно актуальне в політичному, оскільки є результатом заходів з боку законодавчої та виконавчої влад держави в сфері фінансів. Вона визначається конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу. До числа цих показників належать: величина внутрішнього та зовнішнього боргів; рівень інфляції; стійкість національної валюти; сальдо платіжного балансу.

Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи держави, зумовлений економічними і політичними чинниками. До числа економічних, тих, що зумовлюють фінансову кризу, належать становище та рівень матеріального виробництва в державі. Висока вартість виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, яка зумовлена великою матеріало- та енергомісткістю виробництва, високими трудовими затратами, зменшує обсяги нагромаджень в економіці у формі прибутку, що призводить до скорочення фінансових можливостей самих підприємницьких структур, доходів держави і відповідно купівельної спроможності населення.

Фінансова криза пов’язана також із штучним звуженням місткості внутрішнього ринку з огляду на безпідставне обмеження доходів більшості юридичних і фізичних осіб. Це трапилося внаслідок випереджаючих темпів спаду національного товаровиробництва, слабких імпортних можливостей, недосконалості державної політики регулювання ринкової рівноваги і діяльності банківської, кредитної та фінансової систем. Звідси – криза платоспроможності, яка набула загрозливої для фінансової системи держави сили.

Фінансова безпека посідає важливе місце у широкому спектрі проблем економічної безпеки України. Слід враховувати, що багато фінансових проблем для України є якісно новими, оскільки сучасна національна фінансова система формується паралельно із трансформацією економіки та системи державного управління. До того ж в умовах переходу до відкритої економіки і відстоювання статусу країни з ринковою економікою Україна потрапляє під вплив зовнішньоекономічних чинників, що також впливає на її фінансову безпеку.

Базовий елемент фінансової безпеки як системне явище становлять фінансові інтереси. Як категорія фінансові інтереси є усвідомленням фінансових потреб, які формують об'єктивні спонукальні мотиви економічної діяльності. Можна виокремити три основні форми вияву фінансового інтересу: суспільний (міжнародний рівень), національний (державний рівень), приватний (конкретна людина). Досягнення гармонійного взаємозв'язку при реалізації цих трьох форм фінансових інтересів дасть змогу говорити про поступальний цивілізаційний розвиток людської спільноти як єдиного глобального середовища.

В економічній літературі для характеристики рівня забезпечення фінансової безпеки використовуються різні категорії: загрози, критерії, показники, індикатори, порогові значення тощо.

Загрози фінансовій безпеці України – це сукупність реальних чи потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у фінансовій сфері. Загрози ускладнюють саморегуляцію економіки та реалізацію фінансових інтересів, спричиняють вихід фінансових індикаторів за межі їх порогових значень. Завданнями держави є виявлення загроз, вимірювання рівня їх небезпеки, реалізація адекватних заходів щодо запобігання та усунення загроз, а також негативних наслідків їхнього впливу.

Механізм забезпечення фінансової безпеки має реалізовуватися на основі розробки відповідних наукової теорії, концепції, стратегії і тактики, проведення адекватної фінансової політики, визначення об'єктів, наявності необхідних інститутів забезпечення безпеки (суб'єктів), визначення та конкретизації інтересів, систематизації загроз, застосування засобів, способів і методів забезпечення безпеки.

До стратегічних цілей бюджетної безпеки належать досягнення високої якості життя громадян, конкурентоспроможності економіки, встановлення ефективної та справедливої влади, створення інтегрованої у глобальні процеси та шанованої у світі держави. Прийняті урядом стратегічні положення мають важливе значення, проте потребують конкретизації.

Отже, бюджетна безпека – це спроможність бюджетної системи забезпечити фінансову самостійність держави та ефективне використання нею бюджетних коштів у процесі виконання функцій соціального захисту; державного управління і міжнародної діяльності; фінансування науки, освіти, культури та охорони здоров'я; забезпечення національної безпеки й оборони, реалізації інвестиційної та екологічної політики.

Критеріями ефективності бюджетної політики з позиції фінансової безпеки є: збалансованість бюджету, самостійність національної бюджетної політики, фінансова забезпеченість функцій держави, стабільність джерел доходів бюджету, цілісність бюджетної системи як фінансової основи єдності держави, узгодженість поточних і стратегічних завдань.

В Україні поки що не вдається забезпечити реальність бюджетів та чітке розмежування центрального і місцевих бюджетів, наявні взаємозаліки і секвестрування, немає чітких пріоритетів бюджетних витрат, порушуються законодавчо визначені норми витрат, є факти нецільового використання бю­джетних коштів. При цьому спостерігається надання відстрочок з податків та обов'язкових платежів, накопичення переплат податків та обов'язкових платежів внаслідок їх невчасного повернення платникам.

Також доцільно здійснювати постійний моніторинг і аналіз умов, чинників, загроз та індикаторів фінансової безпеки, в тому числі й бюджетної, і на їх основі прогнозувати значення показників у перспективі, розробляти і здійснювати конкретні заходи щодо підтримання фінансової безпеки на належному рівні, а також вивчати досвід із існуючих заходів щодо уникнення і ліквідації загроз фінансовій безпеці в інших країнах.

Податкова безпека – це забезпечення зростання ресурсного потенціалу для соціально-економічної стабільності та розвитку держави, збереження цілісності фінансової системи, протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам Україні.

На думку вчених-економістів, система оподаткування має будуватися на таких принципах:

 • забезпечувати за можливості якнайменший податковий тиск;
 • не перешкоджати конкуренції;
 • відповідати структурній політиці держави;
 • забезпечувати більш справедливий розподіл доходів;
 • поважати приватне життя людини;
 • не допускати подвійного оподаткування;
 •  забезпечувати адекватність розміру податків обсягу дер­жавних послуг.

Митно-тарифне регулювання – це можливість для держави вплинути на економічну позицію країни в світі, економічний розвиток країни в цілому та є одним із засобів наповнення державного бюджету. Митно-тарифна політика України на сучасному етапі базується на принципах СОТ. Проте має ряд відмінностей з світовими нормами і стандартами. На нашу думку, різке зростання обсягів товаропотоків в Україну вказує на необхідність вирішення питань підвищення ефективності митного контролю. Слід зазначити, що для впровадження системи «Електронна митниця» в Україні вважаємо за доцільне провести ряд заходів, а саме впровадити в практику міжнародної торгівлі електронний документообіг, заснований на застосуванні комерційних і товаросупровідних документів, рекомендованих міжнародними організаціями, створити систему електронного документообігу між органами державного управління, уповноваженими в області нетарифного регулювання та розробити відповідну нормативну правову базу.

У процесі реформування податкової системи слід досягти оптимального співвідношення прямих і непрямих податків, оподаткування юридичних та фізичних осіб. Має бути вдосконалена методика стягування податків, упорядковані податкові пільги, обґрунтована система диференційованих ставок податків, розроблені оптимальні нормативи їхніх рівнів. Податкову реформу в Україні потрібно розглядати як органічну складову макроекономічної політики, вона має бути спрямована на структурну перебудову економіки, забезпечення її стабільності і зростання, підвищення добробуту населення

 

 

Теми  рефератів

 1. Сутність фінансової безпеки держави.
 2. Предмет фінансової безпеки держави.  
 3. Основні складові фінансової безпеки держави.
 4. Система фінансової безпеки і принципи її функціонування.
 5. Джерела і стан фінансової небезпеки для України.
 6. Бюджетна безпека держави та її суть і механізми забезпечення.
 7. Система фінансової безпеки і принципи її функціонування.
 8. Організаційні структури системи фінансової безпеки на державному рівні.
 9. Податкова, митно-тарифна безпека та механізми її реалізації.
 10. Роль Міністерства внутрішніх справ України в забезпеченні фінансової безпеки.
 11. Основні напрямки фінансової політики щодо тіньової і кримінальної економіки.

 

 

Література: 1б, с.11-15; 4б, с. 128-134.

                                                     

 

Теми  рефератів

 1. Податкова, митно-тарифна безпека та механізми її реалізації.
 2. Роль Міністерства внутрішніх справ України в забезпеченні фінансової безпеки.
 3. Основні напрямки фінансової політики щодо тіньової і кримінальної економіки.

Література: 11б; 12б; 14б; 4б, с. 145-153.

                                                      

 

 

 

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення

Базова

Основна література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 року /  У поточній редакції
 2. Закон України «Основи національної безпеки України» від 19.06.2003 року
 3. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 року №2411-УІ
 4. Закон України  «Про інформацію» від 02.10.1992 року №2657-ВР
 5. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 року №537-У
 6. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року №2210-ІІІ
 7. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI
 8. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV
 9. Наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013р. № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України»
 10. Постанова КМ України і Національного Банку України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)» від 28.08.2001 року.
 11.  Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»
 12. Бандурка О.М., Основи економічної безпеки: Підручник /О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, І.М. Червяков. – Харків: Вид-во Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 236с.
 13. Берлач А.І. Основи економічної безпеки України: Навч. посіб. /А.І. Берлач, Т.Ф. Філіпченко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. ЄО. Дідоренка, 2007. – 234с.
 14. Економічна безпека: Навч. посіб. /за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647с.
 15. Економічна безпека підприємств, організацій, установ: Навч. посіб. /В.Л. Ординський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 544с.
 16. Зацеркляний М.М. Основи економічної безпеки: Навч. посіб. /М.М. Зацеркляний, О.В. Мельников. – вид-во КНТ, 2009. – 336с.
 17. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємств: Навч. посіб. /Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256с.
 18. Користін О.Є. Економічна безпека : навч. посіб. / О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко. – К. : КНУВС, 2010. – 368 с.
 19. Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ. Навчальний посібник / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 240 с.
 20. Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні : підруч. / Користін О.Є., Аркуша Л.І., Глущенко О.О. та ін..; за ред. Користіна О.Є. – Одеса : Фенікс, 2015. – 984 с.
 21. Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах децентралізації в Україні : монографія / кол. авт. ; за ред. В. В. Глущенка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 236 c.

Додаткова  література:

 1. Берлач А.І. Безпека бізнесу: Навч. посіб. /А.І. Берлач. – К.: Університет «Україна», 2007. – 280с.
 2. Біленчук П.Д. Безпека міжнародних фінансово-економічних розрахунків: право, системологія, аналітика /П.Д. Біленчук, О.О. Шульга // Бізнес і безпека. – 2009. - №1-3. – С. 24-26.
 3. Васенко В.К. Економічна безпека держави, суб’єктів господарювання та тіньова економіка: Колективна монографія /В.К. Васенко, Л.А. Пуш, І.П. Шульга, Н.В. Зачосові, О.М. Герасименко. – Черкаси: Вид-во ТОВ «Маклаут», 2010. – 367с.
 4. Васенко В.К. Фінансова безпека підприємства /В.К. Васенко //Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Фінанси і кредит». – 2011. - №2(31). – С.101-107
 5. Васенко В.К. Моделі інтеграції неконтрольованої економіки у легальну систему /В.К. Васенко, О.О. Харченко //«Право і безпека»: Науковий журнал Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011.- №1(38).- С.222-226.
 6. Васенко В.К. Боротьба з легалізацією (відмиванням) незаконно отриманих грошей /В.К. Васенко, О.С. Челядіна //«Право і безпека»: Науковий журнал Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012.- №2(44). – С.89-94.
 7. Григорьев Л. Коррупция как препятствие модернизации /Л. Григорьев, М. Овчинников // Вопросы экономики. – 2008. - №2. – С. 44-52.
 8. Зубак М.І. Рейдерство і протидія йому /М.І. Зубак // Бизнес и безопасность. – 2007. - №1. – С. 3-4.
 9. Кирич Н.Б. Економічна та майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство: Монографія /Н.Б. Кирич, Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта та ін. – Тернопіль: Термограф, 2008. – 424с.
 10. Курбет П. Вопросы безопасности, связанные с персоналом по ISO 17799  /П. Курбет // Бизнес и безопасность. – 2007. - №1. – С. 7-8.
 11. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: Монографія  /О.М. Ляшенко. – Луганськ: вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2011. – 400с.
 12. Маковоз О.С. Безпека корпоративного управління банку / Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» 4. 2014 [53]. – с. 388-391.
 13. Маковоз О.С. Економічна безпека держави: регіональний аспект [Електронний ресурс] / О.С. Маковоз // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. - №2 (6). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11mosdra.pdf
 14. Маковоз О.С. Концептуальні засади бюджетної безпеки України /Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – с. 444-446
 15. Маковоз О.С. Корпоративна соціальна відповідальність як елемент безпеки підприємств / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та актуальні питання соціально-економічного розвитку підприємств». Тези доповідей. Частина 1. – Харків: ХНУБА., 2013. – с. 219-224.
 16. Моделі економічної безпеки регіону Носова О.В.,Маковоз О.С. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Х. : Право, 2011. - № 1 (4). – с. 36-45
 17. Молодецький С. Економічна безпека бізнесу як важлива складова  національної системи безпекотворення /С. Молодецький // Бизнес и безопасность. – 2008. - №6. – С. 30-32.
 18. Носова О.В., Маковоз О.С. Економічна безпека підприємства в умовах мережевої економіки / Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі; [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред..) та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 1(15 ) Ч. 1. – с.  224-229.
 19. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання: Монографія /О.А. Кириченко, М.П. Денисенко та ін. – К.: ІМБ Університету економіки та права «Крок», 2010. – 412с.
 20.  Роль корпоративного управління в безпеці банку / Маковоз О.С. // Актуальні питання фінансової безпеки держави : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави» (м. Харків, 21 лют. 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Ніканова, 2014. – с. 193-196.
 21. Фінансово-економічна безпека субєктів господарювання в умовах децентралізації в Україні : монографія / кол. авт. ; за ред В.В. Глущенка.    – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – (Розділ ІІ – Економічні реформи: загрози і ризики у фінансовій діяльності субєктів господарювання – Носова О.В., Ковальов Є.В., Маковоз О.С.) – с. 22-35.

Інтернет ресурси

 1. Державний комітет статистики України / Режим доступу: [http://www.ukrstat.gov.ua]
 2. Державна фіскальна служба України / Режим доступу: [http://www.sts.gov.ua]
 3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  / Режим доступу: [  http://www.me.gov.ua]
 4. Національний банк України  /  Режим доступу: [http://www.bank.gov.ua]
 5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
 6. Ради національної безпеки і оборони України / Режим доступу: [http://www.rnbo.gov.ua/]
 7. Урядовий портал / Режим доступу: [http://www.kmu.gov.ua]