Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання  контрольної розрахункової роботи з дисципліни

 

«ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

 

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М. – 15 с.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 


ЗМІСТ

 

 

 

Вступ………………………………………………………………………………...4

Завдання і варіанти виконання контрольної роботи…………………………..6

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи..………….……….8

Критерії оцінювання……………………………………………………….……..12

Список літератури………………………………………………………….……..13

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки……………………….……15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин в Україні, підвищення підприємницької активності, розширення можливостей залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел для організації бізнесу обумовлюють необхідність досконалого процесу управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання з урахуванням їхньої організаційно-правової форми.

Курс “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” є нормативною дисципліною для підготовки фахівців у галузі фінансів і охоплює головні питання фінансування підприємств за рахунок власного та позикового капіталу, дивідендну політику, види та методи оцінки фінансових інвестицій, організацію фінансового контролінгу та бюджетування та інші аспекти фінансової діяльності підприємств в ринковій економіці.

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Предмет дисципліни – система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної й інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та визначення найбільш ефективних шляхів вкладення коштів.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- ознайомлення з теоретичними, методологічними та організаційними основами фінансової діяльності суб’єктів господарювання;

- з’ясування особливостей фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;

- оволодіння основними прийомами фінансування підприємств за рахунок власного та позичкового капіталу;

- ознайомлення з базовими питаннями політики самофінансування та виплати дивідендів;

- обґрунтування фінансових аспектів реорганізації підприємств;

- оволодіння основними підходами до оцінювання фінансових інвестицій та вартості підприємства;

- вироблення навичок з організації фінансового контролінгу та бюджетування на підприємстві.  

Вивчення дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” ґрунтується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін фахового спрямування, як «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Фінанси».

З метою поглиблення та закріплення студентами денної та заочної форм навчання теоретичного матеріалу курсу, а також набуття вмінь вирішення практичних завдань, планом вивчення навчального курсу передбачено виконання курсової роботи з дисципліни. З її виконання починається професійне становлення студентів, визначення їх здібностей у самостійному вирішенні поставлених задач. Курсова робота повинна бути підготовчим етапом для написання студентом дипломної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ І ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Номер варіанта контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки.

Завдання № 1. Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 1. На основі цих даних треба визначити:

1)    поріг рентабельності;

2)    запас фінансової міцності;

3)    силу впливу операційного важеля;

4)    побудувати точку беззбитковості (графічним методом).

Таблиця 1

Вихідні дані для виконання задачі (ефект операційного важеля)

Показник

Варіанти

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

6200

4300

1200

4900

3500

6900

5400

3800

4700

2100

Обсяг реалізації продукції, тис. шт.

500

200

100

300

400

600

400

100

200

800

Вартість матеріалів, тис. грн.

2100

700

200

1100

800

2400

800

600

1800

600

Фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн.

1700

900

300

800

1000

1900

1000

700

900

900

Орендні платежі, тис. грн.

500

300

100

200

400

700

400

200

300

150

Сума відсотків за кредит, тис. грн.

800

100

50

150

200

900

200

300

200

100

Амортизаційні відрахування,         тис. грн.

700

500

200

1300

600

500

600

500

400

250

 

Завдання № 2. Трьома фізичними особами: Івановим Ю.Ю., Петровим М.М., Семеновим Л.Д. прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю “Сафарі”. Формування статутного капіталу ТОВ характеризуються даними (табл. 2).

Зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: Іванова Ю.Ю. – X %; Петрова М.М – У %; Семенова Л.Д. – Z %. На момент реєстрації ТОВ Іванов Ю.Ю. вніс А тис. грн., Петров М.М –               B тис. грн., Семенов Л.Д. – C тис. грн., що складає n % його особистого внеску в статутний капітал підприємства.

Наведіть всі позиції першого розділу пасиву балансу створеного                          ТОВ “Сафарі”.

Таблиця 2

Вихідні дані для виконання задачі

Показник

Варіанти

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X, %

45

45

35

40

35

35

45

45

40

40

У, %

30

25

35

35

20

35

35

20

30

25

Z, %

25

30

30

25

45

30

20

35

30

35

А, тис.грн.

100

95

85

105

85

90

90

90

95

95

В, тис. грн..

110

100

120

125

95

130

150

80

120

140

С, тис.грн.

90

80

95

100

140

100

100

100

115

115

n, %

120

110

115

120

105

105

125

115

125

110

 

Завдання № 3. Визначити обсяги грошових потоків відкритого акціонерного товариства «Космос» в межах операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, якщо відомі наступні дані (табл. 3).

Таблиця 3

Вихідні дані для виконання задачі

Показник

Варіанти

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обсяг виручки від реалізації продукції становив, у тому числі ПДВ, тис. грн.

430

375

470

520

570

450

590

630

600

650

Розрахунки з постачальниками, тис. грн.

87

73

82

91

96

89

102

109

100

115

 

Повернення банківського кредиту, тис.грн.

20

14

19

27

31

22

35

41

30

44

Сплата процентів за кредит, тис.грн.

5

3

4

7

9

6

9

11

10

13

Надходження процентів від володіння облігаціями, тис.грн.

3

2

3

7

8

4

8

7

10

10

Продано основні фонди, тис.грн.

10

6

7

13

17

10

15

13

12

15

Надходження дивідендів, тис.грн.

6

4

5

8

11

6

10

11

9

12

Розміщено додаткову емісію акцій:

- номінальна вартість однієї акції, грн.

- кількість акцій, шт.

- курс емісії, %

 

 

20

2000

100

17

1800

100

19

1950

95

24

2500

120

29

3200

110

21

2000

100

32

3400

90

30

2700

97

31

3500

100

35

2900

100

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Порядок виконання завдання № 1.

1. Для розрахунку порогу рентабельності використовуються наступні показники:

1) постійні витрати розраховуються за формулою 1:

Впост.= Ор + К% + АВ,                                      (1)

де   В пост. – постійні витрати, тис. грн,

       Ор. – орендні платежі, тис. грн,

       К% – відсотки за кредит, тис. грн,

       АВ – амортизаційні відрахування, тис. грн.

2) змінні витрати розраховуються за формулою 2:

                                                    Взмін. = М + ФОП,                                               (2)

де Взмін. – змінні витрати, тис.грн.

     М – вартість матеріалів, тис. грн,

     ФОП – фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн.

3) маржинальний дохідрозраховується за формулою 3:

                                                    МД = ВР – Взмін.                                                  (3)

де МД – маржинальний дохід, тис.грн.

     ВР – виручка від реалізації продукції, тис.грн.

     Взмін. – змінні витрати, тис.грн.

4) сукупні витрати розраховуються за формулою 4:

                                 Всукуп. = Впост. + Взмін.                                            (4)

де Всукуп. – сукупні витрати, тис.грн.

5) прибуток обчислюється за формулою 5:

                                                П = ВР – В сукуп.                                                     (5)

де П – прибуток, тис.грн.

При розрахунку порогу рентабельності варто пам’ятати, що це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має прибутків. Маржинального доходу вистачає лише на покриття постійних витрат і прибуток дорівнює нулю:

                                  П = МД – Впост. = 0,                                            (6)

 

Поріг рентабельності (ПР) розраховується за формулою 7:

                                ПР =  Впост. / МД (у відносному вираженні)                        (7)

Поріг рентабельності є одночасно критичною точкою продажів (точкою беззбитковості, точкою самооплатності та ін.).

2. Запас фінансової міцності – це різниця між досягнутою фактичною виручкою від реалізації продукції і порогом рентабельності, визначається за формулою 8:

                          Запас фін. міцн. = ВР – ПР                                                   (8)

3. Визначення сили впливу операційного важеля.Дія операційного важеля (виробничо-господарського) полягає у тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує більш сильну зміну прибутку.Сила впливу операційного важеля розраховується за формулою 9:

                         Сила впливу операційного важеля = МД / П                                (9)

4. Побудову точки беззбитковості слід здійснювати графічним методом користуючись вихідними даними і приведеними розрахунками. Побудований графік служить також визначенню порогу рентабельності.

Варто зробити загальні висновки за даною задачею.

Порядок виконання завдання № 2.

1. Величина номінального внеску (100%) в статутний капітал розраховується за формулою 10:

      Номінальний внесок = (Внесені кошти / % особистого внеску) ´ 100%    (10)

2. Номінальний розмір статутного капіталу товариства розраховується за формулою 11:

     Номінальний СК = (Номінальний внесок / Частка учасника (%))´ 100%    (11)

3. Визначення номінальних особистих внесків учасників в статутний капітал підприємства, враховуючи номінальний розмір статутного капіталу і частки учасників.

4. Визначення розмірів додаткового капіталу та неоплаченого капіталу учасників.

5. Заповнити І розділ пасиву балансу товариства.

Порядок виконання завдання № 3.

1. Розрахуємо грошовий потік від операційної діяльності товариства за наступним алгоритмом:

+

Грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

+

Грошові виплати постачальникам за сировину, матеріали, послуги тощо

-

Грошові видатки на утримання персоналу

-

Інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності

+

Інші грошові видатки для покриття операційних витрат, які не стосуються інвестиційної та фінансової діяльності

-

Сплата процентів за користування позичками

+

Сплата процентів за прибуток

-

Сплата податку на прибуток від операційної діяльності

-

Перерахування за сировину та матеріали

=

Операційний чистий грошовий потік

 

2. Розрахуємо грошовий потік від інвестиційної діяльності товариства за наступним алгоритмом:

+

Грошові надходження від продажу акцій

Сплачені дивіденди за акціями

+

Отримані дивіденди від володіння акціями інших підприємств

+

Процент від володіння цінними паперами

+

Грошові надходження від продажу основних фондів

=

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

3. Розрахуємо грошовий потік від фінансової діяльності товариства за наступним алгоритмом:

+

Надходження власного капіталу або його збільшення

+

Отримані позички (довгострокові)

+

Інші надходження

-

Погашення позичок банку

-

Сплачені дивіденди за кредитами

-

Інші платежі (грошові видатки, спрямовані для викупу раніше випущених акцій підприємства тощо)

=

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Ситуаційні, розрахункові

(розрахункова частина)

5

Розрахунок задачі виконано правильно та за усіма

показниками. Вірно застосовано формули.

Зроблено якісний аналіз результатів.

Аналіз детальний та послідовний.

Зроблені обгрунтовані висновки.

4

Розрахунки задачі виконано правильно

та за усіма показниками. Вірно застосовано формули.

Зроблено поверховий якісний аналіз усіх показників. Проведено недостатньо обгрунтовані висновки.

Робота   написана  грамотно з використанням

професійних термінів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Розрахунки виконані з деякими помилками чи проведені не за за усіма показниками. Якісний аналіз показників поверховий. Відсутні обгрунтовані висновки.

 

 

1-2

Є грубі помилки у подачі формул та в розв’язку задачі.

Усний захист

(за вибором студента)

1-2

Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними

помилками та прогалинами; судження необґрунтовані;

недостатньо   проявляється   самостійність   мислення.

Відповідь містить грубі помилки.

3

Свідоме    відтворення    матеріалу    з    незначними

помилками; дещо порушено логічність та послідовність

викладу;    недостатньо    проявляється    самостійність

мислення. 

4

Свідоме і  повне відтворення  матеріалу з деякими

неточностями у другорядному   матеріалі;   виклад

матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено

послідовність    викладу.   

5

Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний,

переконливий. Відповідь містить власні приклади, що

свідчить про творче застосування матеріалу.

 

 

 

Максимальна

кількість балів (оцінка)

10

Примітка: шкала оцінювання розробляється викладачем самостійно відповідно до вагомості роз ранкової роботи у поточному контролі знань студентів

 

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІІТЕРАТУРИ

 

1. Іващенко В,М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ «ШЧЛАВА», 1999. – 468 с.

2. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво. Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 160 с.

3. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. – К.: Нац. Торг.-економ. ун-т., 2005. – 255 с.

4. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

5. Павлова Л.Н. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 205 с.

6. Подольська В.О, Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

7. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. 3-тє вид. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

8. Поліщук М.П., Михайленко П.П. Основи підприємницької діяльності. Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 172 с.

9. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 308 с.

10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.  посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 c.

11. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.

12. Фінанси (Загальна теорія)  Опарін В. М., Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

13. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – К. : Либідь, 2003. – 384 с.

14. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для самостійного вивчення. Авторський колектив під ред.. Терещенка О.О. – К.: КНЕУ, 2006. – 245 с.

15. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб. / Кол. авт.: В.З. Потій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.

16. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. – 456 с.

17. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2004. – 123 с.

18. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 439 с.

 

 

 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Прикарпатський національний УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

варіант №____

 

 

Факультет – економічний

Кафедра – фінансів

Спеціальність_________________

Група _______________________

Студент (ка)__________________

_____________________________

№ зал. кн.____________________

Керівник_____________________

_____________________________

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ

20__