Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова діяльність субєктів господарювання

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет №6

 

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

 

 

ПРОГРАМА

 

нормативної навчальної дисципліни

 підготовки бакалавра

 

 

 

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

(Спеціальність 7.03050801 “Фінанси, банківська справа та страхування»)

 

(Шифр за ОПП ПНЗП.ВС.2.1)

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

 

Передмова

 

Робоча програма з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – на 10 арк.

 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______  2016 р. Протокол № ______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету №6

__________-_ 2016 р. Протокол №

         (дата, місяць, рік )

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________________ Протокол № ______

      (дата, місяць, рік )

______________     _______________

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри економіки та фінансів

_______----__ 2016 р. Протокол №

         (дата, місяць, рік )

 _______________________        Є.В. Ковальов

                  (підпис)                                       (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця Рубан В.В.;

к.е.н., доцент, начальник кафедри соціально-економічних дисциплін факультету №2, Харківського національного університету внутрішніх справ, Ткаченко С.О.

 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Рожко В. І. – Харків: кафедра економіки та фінансів ФПМК ХНУВС, 2016

 

 

 

             

 

© Рожко В.І., 2016

© Харківський національний   університет внутрішніх справ

 

 

 

Вступ

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки (спеціальності) 6.030508 «Фінанси і кредит».

Предметом навчальної дисципліни „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” є закономірності фінансової діяльності суб’єктів господарювання, система їх організації проведення фінансового контролінгу на підприємствах різних форм власності.

Основні цілі та завдання курсу: вивчити основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва; дослідити: особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу; формування власного капіталу підприємства; внутрішні джерела фінансування підприємства; дивідендна політика підприємства; фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів; розглянути принципи  фінансового інвестування підприємства; розкрити зміст фінансової діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами: "Фінанси", "Фінанси підприємства", "Банківська справа", "Акціонерна справа".

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів, які включають вісім тем:

1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

3. Формування власного капіталу підприємства

4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

5. Дивідендна політика підприємства

6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

8. Фінансове інвестування підприємства

9. Оцінювання вартості підприємства

10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Завдання курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички з управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання та фінансового контролінгу на підприємстві.

Після вивчення курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» студенти повинні знати:

 • об’єкти та суб’єкти фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 • принципи діяльності суб’єктів господарювання;
 • аналіз фінансових результатів, виявлення і оцінка фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 •  компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Уміти:

 • вільно володіти понятійним апаратом фінансового менеджменту підприємства;
 • давати наукове тлумачення економічним явищам в професійній діяльності;
 • робити аналіз фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності;
 • складати звіти про фінансовий стан суб’єктів господарювання;
 • використовувати знання при розробці необхідного управлінського впливу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 198 години/5,5 кредиту ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

 

ТЕМА 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств.

Класифікація форм фінансування. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

ТЕМА 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об’єднання підприємств.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. Специфіка фінансової діяльності: приватних підприємств; товариств з обмеженою відповідальністю; акціонерних товариств; командитних, повних товариств; підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.

ТЕМА 3. Формування власного капіталу підприємства

Власний капітал підприємства, його функції та складові. Економічний зміст, порядок та джерела формування: статутного капіталу, додаткового та додатково вкладеного капіталу підприємства, резервного капіталу. Неоплачений та вилучений капітал підприємства. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.

Вартість залучення власного капіталу. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Мета та джерела збільшення статутного капіталу підприємства. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Встановлення курсу емісії нових акцій.

Умови та механізм емісії, розміщення та обслуговування акцій. Фактори, які впливають на ринковий курс акцій. Розміщення корпоративних прав резидентів на закордонних ринках капіталів. Зміст і форми андеррайтингу.

Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи і порядок проведення. Деномінація та конверсія. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства.

Звіт про власний капітал підприємства.

ТЕМА 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування підприємства. Сутність, форми та роль самофінансування у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

Поняття тезаврації прибутку підприємства. Вплив оподаткування на розподіл і використання прибутку підприємства. Приховане самофінансування. Амортизаційні відрахування та забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішні джерела фінансування підприємств.

Чистий грошовий потік (Cash-flow) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.

ТЕМА 5. Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення, фактори та основні завдання дивідендної політики. Взаємозв’язок дивідендної політика і структури капіталу підприємства. Вплив  дивідендної політики підприємства на обсяги самофінансування. Порядок нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Виплата дивідендів корпоративними правами.

Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій вла­сної емісії як інструменти дивідендної політики. Оподаткування дивідендів.

ТЕМА 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. Кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.

Організаційних механізм залучення банківських кредитів. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів. Кредитоспроможність підприємства. Якісні та кількісні критерії кредитоспроможності. Кредитне забезпечення. Застава як спосіб кредитного забезпечення. Види застави: рухоме майно, іпотека, застава майнових прав, кредити під заставу векселів та інших цінних паперів. Гарантії та поручительства.

Облігації підприємств. Види облігацій та їх параметри. Порядок емісії облігацій. Погашення облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном. Конвертовані облігації. Варанти та їх роль у залученні підприємством позичкового капіталу.

Комерційні кредити: значення та різновиди. Оцінка вартості капіталу, залученого на основі комерційного кредитування.

Факторинг як специфічний кредитний субститут.

ТЕМА 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

Економічна сутність реорганізації як напряму фінансової діяльності підприємств. Мета, завдання реорганізації підприємства та характеристики її видів.

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Фінансовий механізм укрупнення підприємств. Визначення пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи.

Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств.

Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства. Передатний та роздільний баланси.

ТЕМА 8. Фінансове інвестування підприємства

Цілі та об’єкти фінансового інвестування. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств. Довгострокові фінансові інвес­тиції. Поточні фінансові вкладення. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Вкладення в боргові фінансові ін­струменти.

Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки. Метод дисконтування. Метод внутрі­шньої норми прибутковості.

Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права. Зміст фундаментального аналізу акцій. Показники, які використовуються у процесі фундаментального аналізу. Технічний аналіз акцій.

Методи оцінки фінансових інвестицій при відображенні їх у фі­нансовій звітності. Справедлива вартість фінансових інвестицій. Застосування методу ефективної ставки процента при оцінці фі­нансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

ТЕМА 9. Оцінювання вартості підприємства

Економічна сутність оцінки вартості підприємства. Необхід­ність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства. Вар­тість підприємства і середньозважена вартість капіталу.

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків та доходів під­приємства: метод дисконтування чистих грошових потоків; метод капіталізації доходу. Ставка дисконту та ставка капіталізації Майновий (витратний) підхід. Ринковий підхід в оцінці вартості під­приємства: зіставлення мультиплікаторів і порівняння транзакцій.

Порядок здійснення оцінки вартості підприємства.

ТЕМА 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Види зовнішньоекономічних операцій. Правила «Інкотермс» та порядок їх застосування.

Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та правила їх здійснення. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій.

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій. База нарахування податків і платежів, які сплачуються у процесі перетинання митного кордону товарів.

 

3. Рекомендована література

 

Базова:

 1. Кодекси України : Господарський кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 18, N 19-20, N 21-22. – Ст.144.
 2. Кодекси України : Податковий кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 13-14, N 15-16, N 17. – Ст.112.
 3. Кодекси України : Митний кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 38-39. – Ст.288.
 4. Про акціонерні товариства : Закон України : від 17 вересня 2008 року N 514-VI : Відомості Верховної Ради України. – 2008. – N 50-51. – Ст.384.
 5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України : від 14 травня 1992 року N 2343-XII : Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 31. – Ст.440.
 6. Про господарські товариства : Закон України : від 19 вересня 1991 року N 1576-XII.
 7. Про інвестиційну діяльність : Закон України : від 18 вересня 1991 року N 1560-XII : Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 47. – ст.646.
 8. Про приватизаційні папери : Закон України : від 6.03.92 №2174-ХП
  // Закони України: В 12 т. – К., 1992. – Т. 3. – С. 132–136.
 9. Про підприємництво : Закон України : від 7 лютого 1991 року N 698-XII : Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – N 14. – ст.168
 10. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України : від 23.02.2006
  № 3480-IV : Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 31. – Ст.268.
 11. Про застосування векселів у господарському обороті : Постанова
  № 2470-ХІІ ВРУ від 17.06.92 // Відомості ВРУ. – 1992. – № 35.
 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92.
 13. Об’єднання підприємств : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 від 7 липня 1999 р. (№ 163).
 14. Методичні рекомендації з розробки фінансового плану підприємства. Держкомітет промислової політики України. – К., 2000.
 15. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України. – К., 2000.
 16. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій. Затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81.
 17. Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій по укриванню банкрутства‚ фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ № 10 Мінекономіки України від 17 січня 2001 року.
 18. Положення про порядок проведення санації державних підприємств: Постанова № 67 Кабінету Міністрів України від 08.01.94 р.
 19. Аранчій В. І., Чумак В. Д., Смолянська О. Ю., Черненко Л. В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 240 с.
 20. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента.– К.: Эльга-Н,
  Ника-Центр, 2001. – Т. 2. – 512 с.

 

Додаткова:

 

 1. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К. : Молодь, 1997.
 2. Ванькович Д. В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 9. – C. 112-117.
 3. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – К. : Алерта, 2005. – 199 с.
 4. Габрук О. Основні фонди: нове в порядку нарахування амортизації в 2002 році // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 3. – C. 47-52.
 5. Герасименко Р. А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств / Р. А. Герасименко, І. Р. Блажан // Фінанси України. – 2004. – № 6. – C. 82–89.
 6. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: навч. посібник – К. : А.С.К., 2005. – 384 с.
 7. Дайле А. Практика контроллинга: пер. с нем. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336 с.
 8. Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса : пер. с англ. – СПб. : Полигон, 1999. – 240 с.
 9. Зятковський І. В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами // Фінанси України. – 2001. – № 7. – C. 75–79.
 10. Зятковський І.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2003.
 11. Колесник В. В. Акционерный капитал в Украине. – К. : Институт государства и права АН Украины, 1993.
 12. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Знання. – 2002. – 215с.
 13. Мартюшева Л. С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посібник / Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 216 с.
 14. Новікова І. В. Шляхи застосування фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств / І. В. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – C. 35-40.
 15. Основи фінансової діяльності: навч. посібник для дист. навчання
  / Клиновий Д. В., Петровська І. О. – К. : Університет «Україна», 2005. –  344 с.
 16. Павлюк К. В. Прогнозування показників балансу фінансових ресурсів / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 2003. – № 4. – C. 60-70.
 17. Поляков Б. Понятие неплатежеспособности и банкротства / Б. Поляков // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – C. 47-51.
 18. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.  Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 c.
 19. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.
 20. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
 21. Федоров В. Фінансова реструктуризація в Україні : проблеми і напрями : монографія / В. Федоров, В. Опарін, С.Льовочкін : за ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.
 22. Фокіна Н. П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств / Н. П. Фокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2. – C. 76–78.
 23. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посіб.  – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - іспит

 

5. Засоби діагностики успішності навчання

 

Питання для контролю

 

 1. Капітал підприємства та його економічна сутність.
 2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 3. Сутність та завдання фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
 4. Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.
 5. Власний капітал підприємства, його функції та складові.
 6. Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування.
 7. Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення.
 8. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування.
 9. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.
 10. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.
 11. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.
 12. Cash-flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.
 13. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.
 14. Позичковий капітал підприємства: довгострокові та короткострокові банківські кредити, кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.
 15. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.
 16. Кредитне забезпечення: сутність та види.
 17. Факторинг як специфічна форма кредиту.
 18. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.
 19. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.
 20. Економічна сутність та порядок оцінки вартості підприємства.
 21. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.
 22. Фінансова діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 23. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.
 24. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.
 25. Методи контролінгу: вартісний аналіз, портфельний аналіз, бенчмаркінг, ABC-аналіз, SWOT-аналіз, аналіз точки беззбитковості, метод директ-костінгу.