Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова діяльність субєктів господарювання

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет №6

 

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

економіки та фінансів

________________  Є.В.Ковальов

__ __________ 2016 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

з дисципліни Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

(назва навчальної дисципліни)

 

 

                                                                                              (шифр, назва галузі)

Галузь знань ____0305 «Економіка та підприємництво»_________

                                  (07 Управління та адміністрування)

                                                                                              (шифр, назва галузі)

Напрям підготовки _6.030508 «Фінанси і кредит»

(спеціальність 7.030508 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

                                                                                                                   (код, назва напряму підготовки або спеціальності)

Ступень вищої освіти ______бакалавр_______________

 

                                                                                                                                                   (назва ОКР)

Форма навчання ______________денна__________________________

                                                                                                  (денна або заочна)

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

Передмова

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» для студентів бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – на 17 арк.

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

__ _______- 2016 р., протокол № ___

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету №6

__ ________ 2016 р., протокол №

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних,

соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________________, протокол № _______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри 

економіки та фінансів

                                    

__ _________ 2016 р., протокол №

 

 _______________________ Є.В. Ковальов

                  (підпис)           

 

 

 

 

 

Рецензенти:

к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця Рубан В.В.;

к.е.н., доцент, начальник кафедри соціально-економічних дисциплін факультету №2, Харківського національного університету внутрішніх справ, Ткаченко С.О.

 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Рожко В. І. – Харків: кафедра економіки та фінансів ФПМК ХНУВС, 2016

 

 

 

             

 

 

 

© Рожко В.І., 2016

© Харківський національний   університет внутрішніх справ

 

 

1.Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Загальна кількість годин – 198

Кількість тем – 10

0305 «Економіка та підприємництво»;

6.030508   «Фінанси і кредит»

ОКР           Бакалавр

Цикл підготовки - Професійна та практична підготовка

Навчальний курс     4

Семестр                    8

Види контролю:

Підсумковий контроль                    Іспит

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних     – 80/11 = 7,3

самостійної роботи
 –     118/11 = 19,7

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції                         – 40 год.;

Практичні заняття  –  40 год.;

Самостійна робота   – 118 год.

Індивідуальні завдання:

Курсова робота – не передбач.

Реферати (тощо) – 8 сем.

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(заочна форма навчання)

Лекції                         –  0 год.;

Практичні заняття   –  0 год.;

Самостійна робота    – 0 год.

Індивідуальні завдання:

Курсова робота – не передбач.

Контрольна робота – 0 сем.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних знань щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Завдання курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички з управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання та фінансового контролінгу на підприємстві.

Після вивчення курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» студенти повинні знати:

 • об’єкти та суб’єкти фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 • принципи діяльності суб’єктів господарювання;
 • аналіз фінансових результатів, виявлення і оцінка фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 •  компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Уміти:

 • вільно володіти понятійним апаратом фінансового менеджменту підприємства;
 • давати наукове тлумачення економічним явищам в професійній діяльності;
 • робити аналіз фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності;
 • складати звіти про фінансовий стан суб’єктів господарювання;
 • використовувати знання при розробці необхідного управлінського впливу.

 

 1. Програма навчальної дисципліни

 

ТЕМА 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова, операційна та інвестиційна діяльність підприємства. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств.

Класифікація форм фінансування. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

ТЕМА 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об’єднання підприємств.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. Специфіка фінансової діяльності: приватних підприємств; товариств з обмеженою відповідальністю; акціонерних товариств; командитних, повних товариств; підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.

ТЕМА 3. Формування власного капіталу підприємства

Власний капітал підприємства, його функції та складові. Економічний зміст, порядок та джерела формування: статутного капіталу, додаткового та додатково вкладеного капіталу підприємства, резервного капіталу. Неоплачений та вилучений капітал підприємства. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.

Вартість залучення власного капіталу. Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Мета та джерела збільшення статутного капіталу підприємства. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. Порядок розрахунку емісійного доходу, ажіо та дизажіо. Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів. Встановлення курсу емісії нових акцій.

Умови та механізм емісії, розміщення та обслуговування акцій. Фактори, які впливають на ринковий курс акцій. Розміщення корпоративних прав резидентів на закордонних ринках капіталів. Зміст і форми андеррайтингу.

Зменшення статутного капіталу підприємства: основні цілі, методи і порядок проведення. Деномінація та конверсія. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства.

Звіт про власний капітал підприємства.

ТЕМА 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування підприємства. Сутність, форми та роль самофінансування у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

Поняття тезаврації прибутку підприємства. Вплив оподаткування на розподіл і використання прибутку підприємства. Приховане самофінансування. Амортизаційні відрахування та забезпечення наступних витрат і платежів як внутрішні джерела фінансування підприємств.

Чистий грошовий потік (Cash-flow) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.

ТЕМА 5. Дивідендна політика підприємства

Зміст, значення, фактори та основні завдання дивідендної політики. Взаємозв’язок дивідендної політика і структури капіталу підприємства. Вплив  дивідендної політики підприємства на обсяги самофінансування. Порядок нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Виплата дивідендів корпоративними правами.

Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій вла­сної емісії як інструменти дивідендної політики. Оподаткування дивідендів.

ТЕМА 6. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові. Фінансові кредити. Довгострокові та короткострокові банківські кредити. Кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.

Організаційних механізм залучення банківських кредитів. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів. Кредитоспроможність підприємства. Якісні та кількісні критерії кредитоспроможності. Кредитне забезпечення. Застава як спосіб кредитного забезпечення. Види застави: рухоме майно, іпотека, застава майнових прав, кредити під заставу векселів та інших цінних паперів. Гарантії та поручительства.

Облігації підприємств. Види облігацій та їх параметри. Порядок емісії облігацій. Погашення облігацій підприємств. Облігації з нульовим купоном. Конвертовані облігації. Варанти та їх роль у залученні підприємством позичкового капіталу.

Комерційні кредити: значення та різновиди. Оцінка вартості капіталу, залученого на основі комерційного кредитування.

Факторинг як специфічний кредитний субститут.

ТЕМА 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

Економічна сутність реорганізації як напряму фінансової діяльності підприємств. Мета, завдання реорганізації підприємства та характеристики її видів.

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Фінансовий механізм укрупнення підприємств. Визначення пропорцій обміну корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи.

Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення. Фінансовий механізм розукрупнення підприємств.

Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства. Передатний та роздільний баланси.

ТЕМА 8. Фінансове інвестування підприємства

Цілі та об’єкти фінансового інвестування. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств. Довгострокові фінансові інвес­тиції. Поточні фінансові вкладення. Фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні та спільні підприємства. Вкладення в боргові фінансові ін­струменти.

Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки. Метод дисконтування. Метод внутрі­шньої норми прибутковості.

Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права. Зміст фундаментального аналізу акцій. Показники, які використовуються у процесі фундаментального аналізу. Технічний аналіз акцій.

Методи оцінки фінансових інвестицій при відображенні їх у фі­нансовій звітності. Справедлива вартість фінансових інвестицій. Застосування методу ефективної ставки процента при оцінці фі­нансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

ТЕМА 9. Оцінювання вартості підприємства

Економічна сутність оцінки вартості підприємства. Необхід­ність, завдання та принципи оцінки вартості підприємства. Вар­тість підприємства і середньозважена вартість капіталу.

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства. Методи, засновані на оцінці потенційних грошових потоків та доходів під­приємства: метод дисконтування чистих грошових потоків; метод капіталізації доходу. Ставка дисконту та ставка капіталізації Майновий (витратний) підхід. Ринковий підхід в оцінці вартості під­приємства: зіставлення мультиплікаторів і порівняння транзакцій.

Порядок здійснення оцінки вартості підприємства.

 

 

ТЕМА 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Види зовнішньоекономічних операцій. Правила «Інкотермс» та порядок їх застосування.

Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та правила їх здійснення. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Форфейтинг як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій.

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій. База нарахування податків і платежів, які сплачуються у процесі перетинання митного кордону товарів.

 

4. Структура навчальної дисципліни

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» за  темами

(денна форма навчання)

Номер модулю

Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми

Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № __8___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

20

4

 

4

 

12

12, с. 14-21

КР

Тема № 2: Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

20

4

 

4

 

12

18, с.32-36

 

Тема № 3: Формування власного капіталу підприємства

20

4

 

4

 

12

35, с.24-56

 

Тема № 4: Внутрішні джерела фінансування підприємства

20

4

 

4

 

12

24, с.15- 56

Кр

Тема № 5: Дивідендна політика підприємства

20

4

 

4

 

12

38, с. 59-76

Кр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 6: Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

18

4

 

4

 

10

3, с. 45-96

 

Тема № ?: Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

20

4

 

4

 

12

12, с. 24-86

КР

Тема № 8: Фінансове інвестування підприємства

20

4

 

4

 

12

19, с. 44-56

 

Тема № 9: Оцінювання вартості підприємства

20

4

 

4

 

12

29, с. 15-38

 

Тема № 10: Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

20

4

 

4

 

12

31, с. 22-54

Кр

Всього за семестр № __8_:

198

40

 

40

 

118

 

Іспит

 

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

 

Навчальна дисципліна не викладається.

 

 

4.1.3. Структура  та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

 

Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

1

2

 

 

 

 

 

 

Тема № 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

20

 

Лекція за темою № 1 Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                      (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                      (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

Тема № 2: Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

20

 

Лекція за темою № 2 Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                  (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                 (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

Тема № 3: Формування власного капіталу підприємства

20

 

Лекція за темою № 3 Формування власного капіталу підприємства

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                      (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Формування власного капіталу підприємства

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                      (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

Тема № 4: Внутрішні джерела фінансування підприємства

20

 

Лекційне заняття _____________________________

                                                                      (тема семінарського заняття)

4

Практичне заняття Внутрішні джерела фінансування підприємства

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                      (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

Тема № 5  Дивідендна політика підприємства

20

 

Лекція за темою № 5 Дивідендна політика підприємства

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                  (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Дивідендна політика підприємства

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                 (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Тема № 6  Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

18

 

Лекція за темою № 6: Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                      (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                      (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

10

 

Тема № 7: Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

20

 

Лекція за темою № 7 Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                  (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                 (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

Тема № 8: Фінансове інвестування підприємства

20

 

Лекція за темою № 8 Фінансове інвестування підприємства

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                      (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Фінансове інвестування підприємства

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                      (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

Тема № 9 Оцінювання вартості підприємства

20

 

Лекційне заняття _____________________________

                                                                      (тема семінарського заняття)

4

Практичне заняття Оцінювання вартості підприємства

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                      (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

Тема № 10: Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

20

 

Лекція за темою № 10: Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

4

 

Семінарське заняття _____________________________

                                                                  (тема семінарського заняття)

 

Практичне заняття Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

4

Лабораторне заняття _____________________________

                                                                 (тема лабораторного заняття)

 

Самостійна робота *

12

 

 

Всього за заліковим кредитом:

198

 

 

 

 

4.1.4. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.

 

 

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента

Література:

1

2

 

 

 

 

 

 

Тема № 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

 

 

Сутність та завдання фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства

12, c. 14-26

Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.

18, c. 24-56

 

Тема № 2: Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

 

 

Власний капітал підприємства, його функції та складові

19, c. 23-86

Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування.

23, c. 18- 45

 

Тема № 3: Формування власного капіталу підприємства

 

 

Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення.

35, с.24-56

Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування

16, c. 45-62

 

Тема № 4: Внутрішні джерела фінансування підприємства

 

 

 

Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.

24, c. 22-45

Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств

10, c. 9- 38

 

 

Тема № 5  Дивідендна політика підприємства

 

 

 

Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

32, c. 23-42

Cash-flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.

42, c. 34-46

 

 

 

 

 

 

Тема № 6: Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

 

 

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.

12, c. 14-26

Позичковий капітал підприємства: довгострокові та короткострокові банківські кредити, кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.

18, c. 24-56

 

Тема № 7: Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

 

 

Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.

19, c. 23-86

Кредитне забезпечення: сутність та види

23, c. 18- 45

 

Тема № 8: Фінансове інвестування підприємства

 

 

Факторинг як специфічна форма кредиту.

35, с.24-56

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.

16, c. 45-62

Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.

29, c. 59-77

Економічна сутність та порядок оцінки вартості підприємства

31, c. 23-46

 

Тема № 9  Оцінювання вартості підприємства

 

 

 

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.

24, c. 22-45

Фінансова діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

10, c. 9- 38

 

 

Тема № 10 Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

 

 

 

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.

31, с. 22-54

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу

38, с. 42 - 56

             

 

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

5.1.1. Теми рефератів

 

 1. Позичковий капітал підприємства: довгострокові та короткострокові банківські кредити, кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.
 2. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.
 3. Кредитне забезпечення: сутність та види.
 4. Факторинг як специфічна форма кредиту.
 5. Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.
 6. Власний капітал підприємства, його функції та складові.
 7. Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування.
 8. Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення.
 9. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування.
 10. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.
 11. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.
 12. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.
 13. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.
 14. Економічна сутність та порядок оцінки вартості підприємства.
 15. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.
 16. Фінансова діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 17. Капітал підприємства та його економічна сутність.
 18. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 19. Сутність та завдання фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
 20. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

 

5.1.2. Теми курсових робіт – не передбачено

 

6. Методи навчання

 

При проведенні лекцій використовувалися такі методи:

 • метод пояснення;
 • метод проблемного викладання;
 • розповідь;
 • аналітичний метод;
 • метод прикладів.

При проведенні практичних занять використовувалися методи:

 • метод вправ;
 • проблемний,
 • частково-пошуковий;
 • дослідницький.

 

7. Методи контролю

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

 1. Капітал підприємства та його економічна сутність.
 2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 3. Сутність та завдання фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
 4. Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.
 5. Власний капітал підприємства, його функції та складові.
 6. Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування.
 7. Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення.
 8. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування.
 9. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.
 10. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.
 11. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.
 12. Cash-flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.
 13. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.
 14. Позичковий капітал підприємства: довгострокові та короткострокові банківські кредити, кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.
 15. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.
 16. Кредитне забезпечення: сутність та види.
 17. Факторинг як специфічна форма кредиту.
 18. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.
 19. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.
 20. Економічна сутність та порядок оцінки вартості підприємства.
 21. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.
 22. Фінансова діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 23. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.
 24. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.
 25. Методи контролінгу: вартісний аналіз, портфельний аналіз, бенчмаркінг, ABC-аналіз, SWOT-аналіз, аналіз точки беззбитковості, метод директ-костінгу.

 

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни

 

 Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

 До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль.

         Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

         Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів (студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів), становить - 50

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти (студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за поточний семестр

+

Підсумкові бали за попередній семестр

:

2

 

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи. Наприклад:

 

Робота під час навчальних

 занять

Самостійна та індивідуальна робота

Модульний контроль

Отримати не менше 4 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, вирішити практичне завдання тощо.

Отримати за модульний контроль не менше 30
балів

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань,  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

 

10.1. Методичне забезпечення

Опорні конспекти лекцій.

 

10.2. Рекомендована література

Базова

 

Базова:

 1. Кодекси України : Господарський кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 18, N 19-20, N 21-22. – Ст.144.
 2. Кодекси України : Податковий кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 13-14, N 15-16, N 17. – Ст.112.
 3. Кодекси України : Митний кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 38-39. – Ст.288.
 4. Про акціонерні товариства : Закон України : від 17 вересня 2008 року N 514-VI : Відомості Верховної Ради України. – 2008. – N 50-51. – Ст.384.
 5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України : від 14 травня 1992 року N 2343-XII : Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 31. – Ст.440.
 6. Про господарські товариства : Закон України : від 19 вересня 1991 року N 1576-XII.
 7. Про інвестиційну діяльність : Закон України : від 18 вересня 1991 року N 1560-XII : Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 47. – ст.646.
 8. Про приватизаційні папери : Закон України : від 6.03.92 №2174-ХП
  // Закони України: В 12 т. – К., 1992. – Т. 3. – С. 132–136.
 9. Про підприємництво : Закон України : від 7 лютого 1991 року N 698-XII : Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – N 14. – ст.168
 10. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України : від 23.02.2006
  № 3480-IV : Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 31. – Ст.268.
 11. Про застосування векселів у господарському обороті : Постанова
  № 2470-ХІІ ВРУ від 17.06.92 // Відомості ВРУ. – 1992. – № 35.
 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92.
 13. Об’єднання підприємств : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 від 7 липня 1999 р. (№ 163).
 14. Методичні рекомендації з розробки фінансового плану підприємства. Держкомітет промислової політики України. – К., 2000.
 15. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України. – К., 2000.
 16. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій. Затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81.
 17. Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій по укриванню банкрутства‚ фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ № 10 Мінекономіки України від 17 січня 2001 року.
 18. Положення про порядок проведення санації державних підприємств: Постанова № 67 Кабінету Міністрів України від 08.01.94 р.
 19. Аранчій В. І., Чумак В. Д., Смолянська О. Ю., Черненко Л. В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 240 с.
 20. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента.– К.: Эльга-Н,
  Ника-Центр, 2001. – Т. 2. – 512 с.

 

 

Додаткова:

 

 1. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К. : Молодь, 1997.
 2. Ванькович Д. В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 9. – C. 112-117.
 3. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – К. : Алерта, 2005. – 199 с.
 4. Габрук О. Основні фонди: нове в порядку нарахування амортизації в 2002 році // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 3. – C. 47-52.
 5. Герасименко Р. А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств / Р. А. Герасименко, І. Р. Блажан // Фінанси України. – 2004. – № 6. – C. 82–89.
 6. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: навч. посібник – К. : А.С.К., 2005. – 384 с.
 7. Дайле А. Практика контроллинга: пер. с нем. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336 с.
 8. Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса : пер. с англ. – СПб. : Полигон, 1999. – 240 с.
 9. Зятковський І. В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами // Фінанси України. – 2001. – № 7. – C. 75–79.
 10. Зятковський І.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2003.
 11. Колесник В. В. Акционерный капитал в Украине. – К. : Институт государства и права АН Украины, 1993.
 12. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Знання. – 2002. – 215с.
 13. Мартюшева Л. С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посібник / Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 216 с.
 14. Новікова І. В. Шляхи застосування фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств / І. В. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – C. 35-40.
 15. Основи фінансової діяльності: навч. посібник для дист. навчання
  / Клиновий Д. В., Петровська І. О. – К. : Університет «Україна», 2005. –  344 с.
 16. Павлюк К. В. Прогнозування показників балансу фінансових ресурсів / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 2003. – № 4. – C. 60-70.
 17. Поляков Б. Понятие неплатежеспособности и банкротства / Б. Поляков // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – C. 47-51.
 18. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.  Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 c.
 19. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.
 20. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
 21. Федоров В. Фінансова реструктуризація в Україні : проблеми і напрями : монографія / В. Федоров, В. Опарін, С.Льовочкін : за ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.
 22. Фокіна Н. П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств / Н. П. Фокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2. – C. 76–78.
 23. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посіб.  – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.