Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансова діяльність субєктів господарювання

Фінансова діяльність субєктів господарювання

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет №6

 

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

з дисципліни  Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

(назва навчальної дисципліни)

 

 

Галузь знань ____0305 «Економіка та підприємництво»_________

                                                                                              (шифр, назва галузі)

Напрям підготовки _6.030508 «Фінанси і кредит»

                                                                                                                   (код, назва напряму підготовки або спеціальності)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______бакалавр_______________

                                                                                                                                                   (назва ОКР)

Форма навчання ______________денна_________________________

                                                                                                  (денна або заочна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

ПЕРЕДМОВА

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

                 2016 р. Протокол № ______

      (дата, місяць, рік )

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету №6

                    2016 р. Протокол №      

         (дата, місяць, рік )

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________________ Протокол № ______

      (дата, місяць, рік )

______________     _______________

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри економіки та фінансів

                     2016 р. Протокол №

         (дата, місяць, рік )

 _______________________        Є.В. Ковальов

                  (підпис)                                       (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:

к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця Рубан В.В.;

к.е.н., доцент, начальник кафедри соціально-економічних дисциплін факультету №2, Харківського національного університету внутрішніх справ, Ткаченко С.О.

 

Розробник: к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів факультету №6, Рожко В. І. – Харків: кафедра економіки та фінансів факультет №6 ХНУВС, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ©  Рожко В.І., 2016

         © Харківський національний університет внутрішніх справ

1. Загальні методичні вказівки

 

Навчальна дисципліна „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” є базовою спеціальною дисципліною для підготовки студентів за програмою професійної підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит" для денної форми навчання, викладається у загальному обсязі 198 години, в тому числі лекцій 40 годин, практичні заняття 40 годин, самостійна робота 118 годин, завершується складанням іспиту. Дисципліна викладається протягом одного семестру. 

Мета дисципліни є надання студентам теоретичних знань щодо фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Завдання дисципліни сформувати у студентів знання та практичні навички з управління фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання та фінансового контролінгу на підприємстві.

Предметом навчальної дисципліни є закономірності функціонування і розвитку суб’єктів господарювання в ринкових умовах, напрямки і механізми підвищення ефективності їх господарської діяльності.

Навчальну дисципліну „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” віднесено до циклу дисциплін освітньо-професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю „Економіка та підприємництво”. Вона є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних маркетологу. Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.

Навчальна дисципліна “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” спирається на власну логіку і зміст та має зв'язок з попередніми дисциплінами, що є базовими для його вивчення, а саме: "Фінанси", "Фінансовий ринок", "Банківська справа", "Акціонерна справа" тощо. 

Навчальним планом дисципліни передбачається вивчення курсу „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” на основі лекцій, практичних занять, контрольних робіт, консультацій, підготовки рефератів, самостійної роботи, іспиту.

Після вивчення курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» студенти повинні знати:

 • об’єкти та суб’єкти фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 • принципи діяльності суб’єктів господарювання;
 • аналіз фінансових результатів, виявлення і оцінка фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 •  компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Уміти:

 • вільно володіти понятійним апаратом фінансового менеджменту підприємства;
 • давати наукове тлумачення економічним явищам в професійній діяльності;
 • робити аналіз фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності;
 • складати звіти про фінансовий стан суб’єктів господарювання;
 • використовувати знання при розробці необхідного управлінського впливу.
Основні навички – проведення економічних розрахунків; визначення оцінки ефективності діяльності підприємства; виконання вимог з додержання економічних нормативів, визначених чинним законодавством. 
При викладанні дисципліни використовується чинне законодавство України, діючі нормативні акти, навчальні посібники і підручники, монографічні джерела, матеріали періодичних видань, відомчі документи тощо. 
Основними формами вивчення дисципліни є аудиторна робота студентів під керівництвом викладачів та засвоєння програмного матеріалу в процесі самостійної роботи над законодавчими та нормативними актами, навчально-методичною і науковою літературою, періодичними фаховими виданнями. 
Матеріали для самостійної роботи на основі нормативної навчальної програми з курсу «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання». Послідовність викладання матеріалу відповідає Галузевому стандарту вищої освіти освітньо-професійної програми за напрямом 6.030508 „Фінанси і кредит”, навчальному плану.
Для набуття практичних навичок з питань управління підприємствам навчальним планом передбачаються семінарські заняття з виконанням самостійної роботи, у тому числі написання рефератів.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначаються ХНУВС і передбачає поточну і підсумкову форму.

До форм поточного контролю належить оцінювання аудиторної роботи, виконання самостійної роботи, а також написання контрольної роботи. Оцінювання аудиторної роботи здійснюється під час проведення семінарських занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремого теми дисципліни. До ферм самостійної роботи належить написання рефератів, наукових робіт, виступи па наукових конференціях і семінарах, публікація наукових робіт, самостійне конспектування окремих питань лекції. Контроль проводиться у формі виконання тестових або розрахункових контрольних робіт.

Рубіжний контроль проводиться за результатами вивчення окремих тем протягом навчального семестру. Рубіжний  контроль визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного теми та виставляється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну роботу та складений контроль (позитивна оцінка якого є обов'язковою).

Підсумковий контроль виставляється по результатам складання іспиту.

Об’єктами поточного контролю знань студентів з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» є:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;
 2. виконання самостійних (індивідуальних) завдань;
 3. виконання контрольних завдань.

При оцінці систематичності та активності роботи на семінарських заняттях враховується:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях на семінарських заняттях;
 • активність при обговоренні дискусійних питань;
 • результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю тощо.

При оцінці виконання індивідуальних завдань (самостійної роботи) враховується:

 • ступінь опрацювання та засвоєння теми в цілому чи окремих питань, підготовка рефератів, публікацій, наукових текстів, переклад іноземних текстів відповідної тематики тощо.

Самостійна робота є обов'язковою для кожного студента, а її обсяг визначається:

- у робочому навчальному плані – в цілому за теоретичним навчанням, кожним із циклів дисциплін, за кожною дисципліною;

- у робочих програмах та тематичних планах з навчальних дисциплін з орієнтовним розподілом за розділами або темами.

Самостійна робота виконує такі функції:

- сприяє засвоєнню знань, формуванню професійних умінь і навичок, забезпечує формування професійної компетенції майбутнього фахівця;

- виховує потребу в самоосвіті, максимально розвиває пізнавальні та творчі здібності особистості;

- спонукає до науково-дослідної роботи.

Самостійна робота студентів включає такі види самостійної діяльності:

- самостійне виконання завдань на лабораторних і практичних заняттях;

- опрацювання навчального матеріалу відповідно до графіка самостійної роботи (конспектів, навчальної та наукової літератури);

-  написання рефератів, доповідей, рецензій, огляду літератури і інших видів письмових робіт;

-  виконання перекладів з іноземних мов;

-  виконання навчально-дослідної (на молодших курсах) і науково-дослідної (на старших курсах) роботи;

-  виконання різних видів самостійної роботи під час навчальних та виробничих практик;

-  інші види самостійної роботи, спеціальні для конкретної навчальної дисципліни і спеціалізації (конкурси самостійних робіт з дисциплін кафедр).

Організація самостійної роботи передбачає наступні умови:

- готовність студентів до самостійної праці;

- мотивація отримання знань;

- наявність і доступність усього необхідного навчально-методичного і довідкового матеріалу;

- система регулярного контролю якості виконаної самостійної роботи;

- консультаційна допомога викладача.

Форми самостійної роботи характеризують методичні вказівки до самостійної роботи курсантів (студентів), які затверджуються  на  засіданні кафедри - розробника (додаток).

Окремою умовою для методичних вказівок до самостійної роботи студентів є наявність однієї внутрішньої рецензії.

Координацію організації, планування і контроль самостійної роботи студентів на кафедрах проводить завідувач кафедри.


 

2. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни

 

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента

Література:

1

2

 

 

 

 

 

 

Тема № 1: Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

 

 

Сутність та завдання фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства

12, c. 14-26

Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.

18, c. 24-56

 

Тема № 2: Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

 

 

Власний капітал підприємства, його функції та складові

19, c. 23-86

Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування.

23, c. 18- 45

 

Тема № 3: Формування власного капіталу підприємства

 

 

Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення.

35, с.24-56

Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування

16, c. 45-62

 

Тема № 4: Внутрішні джерела фінансування підприємства

 

 

 

Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.

24, c. 22-45

Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств

10, c. 9- 38

 

 

Тема № 5  Дивідендна політика підприємства

 

 

 

Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

32, c. 23-42

Cash-flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.

42, c. 34-46

 

 

 

 

 

 

Тема № 6: Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів

 

 

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.

12, c. 14-26

Позичковий капітал підприємства: довгострокові та короткострокові банківські кредити, кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.

18, c. 24-56

 

Тема № 7: Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств

 

 

Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.

19, c. 23-86

Кредитне забезпечення: сутність та види

23, c. 18- 45

 

Тема № 8: Фінансове інвестування підприємства

 

 

Факторинг як специфічна форма кредиту.

35, с.24-56

Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.

16, c. 45-62

Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.

29, c. 59-77

Економічна сутність та порядок оцінки вартості підприємства

31, c. 23-46

 

Тема № 9  Оцінювання вартості підприємства

 

 

 

Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.

24, c. 22-45

Фінансова діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

10, c. 9- 38

 

 

Тема № 10 Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин

 

 

 

Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.

31, с. 22-54

Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу

38, с. 42 - 56

             

 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи
 

Зміст позааудиторної самостійної роботи визначається відповідно до наступних рекомендованих її видів:

1) для оволодіння знаннями:

- читання тексту (підручника, першоджерела, додаткової літератури);

- складання плану тексту;

- графічне зображення структури тексту;

- конспектування тексту;

- виписки з тексту;

- робота із словниками і довідниками, ознайомлення з нормативними документами;

- навчально-дослідницька робота;

- використання аудіо- і відеозаписів, комп'ютерної техніки і Інтернету та ін.;

2) для закріплення і систематизації знань:

- робота з конспектом лекції;

- робота над навчальним матеріалом (підручника, першоджерела, додаткової літератури, аудіо- і відеозаписів);

- складання плану і тез відповіді;

- складання таблиць для систематизації навчального матеріалу;

- вивчення нормативних матеріалів;

- відповіді на контрольні питання;

- аналітична обробка тексту (анотування, рецензування, реферування та ін.);

- підготовка тез повідомлень до виступу на семінарі, конференції;

- підготовка рефератів, доповідей: складання бібліографії, тематичних кросвордів та ін.;

3) для формування умінь:

- рішення завдань і вправ за зразком;

- рішення варіативних завдань і вправ;

- виконання креслень, схем;

- виконання розрахунково-графічних робіт;

- рішення ситуаційних виробничих (професійних) завдань;

- підготовка до ділових ігор;

- проектування і моделювання різних видів і компонентів професійної діяльності;

- підготовка курсових і дипломних робіт (проектів);

- экспериментально-конструкторська робота;

- дослідно-експериментальна робота;

- вправи на тренажері;

- вправи спортивно-оздоровчого характеру.

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру і особливостей дисципліни, що вивчається, об'єму часу, відведеного на її вивчення, виду завдань для самостійної роботи, індивідуальних якостей  курсантів (студентів) і умов навчальної діяльності.

Процес організації самостійної роботи студентів включає наступні етапи:

- підготовчий (визначення цілей, складання програми, підготовка методичного забезпечення, підготовка устаткування);

- основний (реалізація програми, використання прийомів пошуку інформації, засвоєння, переробки, застосування, передачі знань, фіксація результатів, самоорганізація процесу роботи);

- завершальний (оцінка значущості і аналіз результатів, їх систематизація, оцінка ефективності програми і прийомів роботи, висновки про напрями оптимізації праці).

Викладачі знайомлять студентів з системою форм і методів навчання у ВНЗ, науковою організацією праці, методикою самостійної роботи, критеріями оцінки якості виконуваної самостійної роботи;

- інформують курсантів (студентів) про цілі, засоби, терміни виконання, форми контролю самостійної роботи;

- формують уміння для пошуку оптимальних варіантів відповідей, розрахунків, рішень, навички наукового дослідження;

- розвивають навички роботи з підручниками і науковою літературою;

- проводять групові і індивідуальні консультації по організації самостійної роботи;

- проводять аналіз і дають оцінку виконаної самостійної роботи.

Методичні вказівки до виконання індивідуальне навчально-дослідницьке завдання.

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання (ІНДЗ) виконується самостійно при консультуванні викладачем на протязі вивчення дисципліни у відповідності з графіком навчального процесу.

ІНДЗ виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та придбання практичних навичок, їх застосування при вирішенні проблем обігу грошових коштів та кредитування.

 Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання припускає наявність наступних елементів наукового дослідження: практичної значущості; комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявність елементів творчості.

Практична значущість ІНДЗ полягає в обґрунтуванні реальності її результатів  для потреб практики.

Реальною вважається робота, яка виконана відповідно до наявних проблем держави, регіону, галузі, підприємства на основі даних за низку років, і результати якої повністю або частково можуть бути впроваджені в практику.

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними точками зору – з позицій теоретичної бази і практичних напрацювань, умов його реалізації, аналізу, обґрунтування шляхів удосконалення і т. ін. – в тісній взаємоув’язці і єдиній логіці викладу.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні аналізу і обґрунтуванні шляхів удосконалення окремих аспектів предмету і об’єкту дослідження, студент повинен використовувати відомості про новітні досягнення досліджень, застосовувати різноманітні підходи і критерії визначення та обґрунтування вибору системи та окремих аспектів питання, що розглядається.

У процесі виконання ІНДЗ, разом з теоретичними знаннями і практичними навиками за фахом, студент повинен продемонструвати здібності до науково-дослідної роботи і уміння творчо мислити, навчитися вирішувати науково-прикладні актуальні задачі.

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання виконується самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисципліни у відповідності до графіка навчального процесу.

Виконання студентом індивідуального завдання має бути підпорядковане певним вимогам, а саме таким, як:

 1. розвиток мотиваційної установки. Мотиваційна установка – вироблення в особі внутрішньої потреби в постійній самостійній роботі і, головне, досягнення певних результатів задоволення цієї потреби;
 2. систематичність і безперервність. Тривала перерва в роботі з навчальним матеріалом негативно впливає на засвоєння знань, спричиняє втрату логічного зв’язку з раніше вивченим. Несистематичність самостійної роботи унеможливлює досягнення високих результатів у навчанні. Тому студент повинен звикнути працювати над навчальним матеріалом постійно, не випускати з поля зору жодної з дисциплін, вміло поєднувати їх вивчення;
 3. послідовність у роботі. Послідовність означає чітку упорядкованість, черговість етапів роботи. Не закінчивши вивчення однієї книги, не можна братися за іншу, далі за третю. Розкиданість і безсистемність читання породжують поверховість знань, унеможливлюють тривале запам’ятовування прочитаного.

При читанні конспекту лекцій, монографії, підручника, статті, навчального посібника не повинно залишатися нічого нез’ясованого. Не розібравшись хоча б в одному елементі системи міркувань автора книги, студент не зможе надалі повноцінно засвоювати навчальний матеріал;

 1. правильне планування самостійної роботи, раціональне використання часу. Чіткий план допоможе раціонально структурувати виконання індивідуального завдання, зосередитися на найсуттєвіших питаннях.

Студент у процесі роботи виробляє власний стиль, взявши до його основи наукову організацію праці. Економії часу сприяють знання основ комп’ютерної грамотності, бібліографії, система забезпечення обов’язковою літературою, вміння використовувати відповідні методи, способи і прийоми роботи.

Індивідуальна робота сприяє формуванню у студентів інтелектуальних якостей, необхідних майбутньому фахівцю. Вона виховує у студентів стійкі навички постійного поповнення своїх знань, самоосвіти, сприяє розвитку працелюбності, організованості й ініціативи, випробовує його сили, перевіряє волю, дисциплінованість тощо.

ІНДЗ складається з: наукової роботи у вигляді реферату, міні-лекції, складання комплексного (або тематичного) фінансового  кросворду.

Перша частина ІНДЗ розробляється у вигляді наукового реферату, присвяченого одній з перелічених нижче тем. Тему самостійної роботи кожному студенту призначає викладач. По домовленості з викладачем студент має право виконати роботу по іншій, запропонованій ним темі.

ІНДЗ повинне містити:

Титульну сторінку. Містить назву університету; кафедри; навчальної дисципліни; тему ІНДЗ; прізвище, ініціали студента;  номер академічної групи; дату подання ІНДЗ викладачеві на перевірку (день, місяць, рік).

Зміст. Повинен відтворювати назви розділів, параграфів тощо, які розкривають тему ІНДЗ, із зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Вступ. У „Вступі” студентом розкривається сутність і стан наукової задачі та її значущість.

Основну частину. Містить наукове дослідження відповідно змісту та завдання ІНДЗ.

Висновки. У висновках викладаються перелік пропозицій і рекомендацій та практичні результати, одержані в ІНДЗ. Далі формулюються висновки щодо практичного використання здобутих результатів.

Список літератури. Джерела розміщуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назви праць.

Додатки. У додатки можуть бути включені матеріали, що є копією документів, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми чи діаграми. При наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка „ДОДАТКИ”, номер якої є останнім, що відноситься до обсягу ІНДЗ.

Вимоги до оформлення. ІНДЗ слід оформляти у відповідності з „Методичними вказівками про вимоги щодо оформлення рефератів, курсових, ІНДЗ, дипломних та магістерських робіт”, розроблених і затверджених кафедрою. Обсяг ІНДЗ повинен становити 25 - 35 друкованих сторінок.

Завдання має бути виконано і подано на кафедру не пізніше зазначеної в навчальному плані дати.

Підготовка якісного ІНДЗ є обов’язковою умовою отримання студентом позитивної підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

 

Перелік тем індивідуального науково-дослідницького завдання

 1. Позичковий капітал підприємства: довгострокові та короткострокові банківські кредити, кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.
 2. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.
 3. Кредитне забезпечення: сутність та види.
 4. Факторинг як специфічна форма кредиту.
 5. Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.
 6. Власний капітал підприємства, його функції та складові.
 7. Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування.
 8. Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення.
 9. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування.
 10. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.
 11. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.
 12. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.
 13. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.
 14. Економічна сутність та порядок оцінки вартості підприємства.
 15. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.
 16. Фінансова діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 17. Капітал підприємства та його економічна сутність.
 18. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 19. Сутність та завдання фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
 20. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

Матеріали рефератів, викладених у вигляді ІНДЗ, студенти повинні використати для читання міні-лекцій.

Необхідним елементом успішного освоєння матеріалу навчальної дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною спеціальною економічною літературою, нормативними актами з питань грошей та кредиту, статистичними матеріалами.

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:

 1. Вивчення лекційного матеріалу.
 2. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури.
 3. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни.
 4. Підготовка до семінарських і практичних занять, дискусій, роботи в малих групах, тестування.
 5. Контрольна перевірка кожним слухачем особистих знань за запитаннями для самоконтролю.

Перелік питань для самостійного опрацювання

Назва теми

Зміст самостійної роботи студентів

Кількість

годин

Форми кон­тролю СРС

Література

1

2

3

4

5

Тема 1.

Вивчення лекційного мате­ріалу, підготовка до семі­нарського заняття, огляд теоретичного матеріалу

12

Перевірка завдань

Основна [32, 35, 38], додаткова [6, 14, 20]

Тема 2.

Вивчення лекційного мате­ріалу, підготовка до практич­ного заняття. Підготовка до контрольної роботи за тема­ми 1 і 2.

12

Перевірка завдань

Основна [32, 35, 38], додаткова [6, 14, 20]

Тема 3.

Вивчення лекційного мате­ріалу, підготовка до практич­ного заняття, підготовка до контрольної роботи.

12

Поточна кон­трольна робо­та за темами 1 і 2.

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях

Основна [32, 35, 38]

Тема 4.

Пошук, підбір та огляд літе­ратурних джерел за заданою тематикою;

12

Перевірка есе. Колоквіум.

Основна [4, 11, 13, 32, 35, 37, 38, 40]

Тема 5.

Вивчення лекційного мате­ріалу, підготовка до прак­тичного заняття.

12

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях

Основна [3, 6, 15, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41], додаткова [5, 7, 12]

Тема 6.

 

Пошук, підбір та огляд літе­ратурних джерел за зада­ною тематикою.

10

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях

Основна [31, 32, 38, 40], додаткова [10]

Тема 7.

Вивчення лекційного мате­ріалу, підготовка до практич­ного заняття. Есе на тему "Збутові ризики та причини їх виникнення", виконання ІНДЗ

12

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях

Основна [22, 32, 34, 37, 40, 41]

Тема 8   

Пошук, підбір та огляд літе­ратурних джерел за зада­ною тематикою. ".

12

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях.

Основна [38, 39, 40], додаткова [2, 7, 8, 9, 18]

Тема 9..

Пошук, підбір та огляд літе­ратурних джерел за заданою тематикою.

12

Перевірка домашніх завдань на практичних заняттях. Підготовка до контрольної роботи

Основна [6, 31, 32, 38, 39, 40]

Тема 10.

 

Пошук, підбір та огляд літе­ратурних джерел за зада­ною тематикою.

12

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Основна [6, 19, 38, 39, 40], додаткова [4, 10, 11, 18, 19]

Усього

118

 

 

 

Контрольні запитання для самодіагностики

 1. Капітал підприємства та його економічна сутність.
 2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 3. Сутність та завдання фінансової, операційної та інвестиційної діяльності підприємства.
 4. Класифікація суб’єктів господарювання за правом власності та організаційно-правовою формою ведення бізнесу.
 5. Власний капітал підприємства, його функції та складові.
 6. Статутний капітал, його економічний зміст і порядок формування.
 7. Додатковий капітал підприємства і джерела його поповнення.
 8. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування.
 9. Нерозподілений прибуток як елемент власного капіталу підприємства.
 10. Внутрішні джерела фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.
 11. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.
 12. Cash-flow (чистий грошовий потік) як індикатор фінансування підприємств за рахунок внутрішніх джерел. Методи розрахунку Cash-flow. Звіт про рух грошових коштів.
 13. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.
 14. Позичковий капітал підприємства: довгострокові та короткострокові банківські кредити, кредити в іноземній валюті від резидентів і нерезидентів.
 15. Умови та порядок одержання суб’єктами господарювання банківських кредитів.
 16. Кредитне забезпечення: сутність та види.
 17. Факторинг як специфічна форма кредиту.
 18. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємств.
 19. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.
 20. Економічна сутність та порядок оцінки вартості підприємства.
 21. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства.
 22. Фінансова діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 23. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних операцій.
 24. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу.
 25. Методи контролінгу: вартісний аналіз, портфельний аналіз, бенчмаркінг, ABC-аналіз, SWOT-аналіз, аналіз точки беззбитковості, метод директ-костінгу.

 

 

 

 

4. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

 

Базова:

 1. Кодекси України : Господарський кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – N 18, N 19-20, N 21-22. – Ст.144.
 2. Кодекси України : Податковий кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 13-14, N 15-16, N 17. – Ст.112.
 3. Кодекси України : Митний кодекс України : Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 38-39. – Ст.288.
 4. Про акціонерні товариства : Закон України : від 17 вересня 2008 року N 514-VI : Відомості Верховної Ради України. – 2008. – N 50-51. – Ст.384.
 5. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України : від 14 травня 1992 року N 2343-XII : Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 31. – Ст.440.
 6. Про господарські товариства : Закон України : від 19 вересня 1991 року N 1576-XII.
 7. Про інвестиційну діяльність : Закон України : від 18 вересня 1991 року N 1560-XII : Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 47. – ст.646.
 8. Про приватизаційні папери : Закон України : від 6.03.92 №2174-ХП
  // Закони України: В 12 т. – К., 1992. – Т. 3. – С. 132–136.
 9. Про підприємництво : Закон України : від 7 лютого 1991 року N 698-XII : Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – N 14. – ст.168
 10. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України : від 23.02.2006
  № 3480-IV : Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 31. – Ст.268.
 11. Про застосування векселів у господарському обороті : Постанова
  № 2470-ХІІ ВРУ від 17.06.92 // Відомості ВРУ. – 1992. – № 35.
 12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=92.
 13. Об’єднання підприємств : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 від 7 липня 1999 р. (№ 163).
 14. Методичні рекомендації з розробки фінансового плану підприємства. Держкомітет промислової політики України. – К., 2000.
 15. Методичні рекомендації про порядок визначення нормативу власних обігових коштів. Державний комітет промислової політики України. – К., 2000.
 16. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій. Затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997 р. № 81.
 17. Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій по укриванню банкрутства‚ фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ № 10 Мінекономіки України від 17 січня 2001 року.
 18. Положення про порядок проведення санації державних підприємств: Постанова № 67 Кабінету Міністрів України від 08.01.94 р.
 19. Аранчій В. І., Чумак В. Д., Смолянська О. Ю., Черненко Л. В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 240 с.
 20. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента.– К.: Эльга-Н,
  Ника-Центр, 2001. – Т. 2. – 512 с.

 

 

Додаткова:

 

 1. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К. : Молодь, 1997.
 2. Ванькович Д. В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств // Фінанси України. – 2004. – № 9. – C. 112-117.
 3. Воловець Я. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – К. : Алерта, 2005. – 199 с.
 4. Габрук О. Основні фонди: нове в порядку нарахування амортизації в 2002 році // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 3. – C. 47-52.
 5. Герасименко Р. А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних підприємств / Р. А. Герасименко, І. Р. Блажан // Фінанси України. – 2004. – № 6. – C. 82–89.
 6. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств: навч. посібник – К. : А.С.К., 2005. – 384 с.
 7. Дайле А. Практика контроллинга: пер. с нем. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336 с.
 8. Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса : пер. с англ. – СПб. : Полигон, 1999. – 240 с.
 9. Зятковський І. В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами // Фінанси України. – 2001. – № 7. – C. 75–79.
 10. Зятковський І.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – Тернопіль: Економічна думка, 2003.
 11. Колесник В. В. Акционерный капитал в Украине. – К. : Институт государства и права АН Украины, 1993.
 12. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика. – К.: Знання. – 2002. – 215с.
 13. Мартюшева Л. С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: Навч. посібник / Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 216 с.
 14. Новікова І. В. Шляхи застосування фінансового контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств / І. В. Новікова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 4. – C. 35-40.
 15. Основи фінансової діяльності: навч. посібник для дист. навчання
  / Клиновий Д. В., Петровська І. О. – К. : Університет «Україна», 2005. –  344 с.
 16. Павлюк К. В. Прогнозування показників балансу фінансових ресурсів / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 2003. – № 4. – C. 60-70.
 17. Поляков Б. Понятие неплатежеспособности и банкротства / Б. Поляков // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 4. – C. 47-51.
 18. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.  Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 720 c.
 19. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.
 20. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
 21. Федоров В. Фінансова реструктуризація в Україні : проблеми і напрями : монографія / В. Федоров, В. Опарін, С.Льовочкін : за ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.
 22. Фокіна Н. П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств / Н. П. Фокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2. – C. 76–78.
 23. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навч. посіб.  – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360 с.