Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

20 грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ”

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Фінанси та страхування»

спеціалізація

6Ф01«Фінанси та страхування»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробники:

Бойко Світлана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, svitlanaboyko@ukr.net

 

 

 

Навчальний план 2016 р.

 

Форма навчання —

денна, заочна,  дистанційна

Семестр —

6, 6-7, 6

Кількість кредитів ECTS —

3

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© С. В. Бойко 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ

 

1.

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1.

Карта навчальної роботи студента

 

2.2.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять денної форми навчання

 

2.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

 

3.1.

Карта навчальної роботи студента

 

3.2.

Плани контактних занять заочної форми навчання

 

3.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

4.

Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

 

4.1.

Карта навчальної роботи студента

 

4.2.

Плани занять в дистанційному режимі дистанційної форми навчання

 

4.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

5.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

5.1.

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

5.2.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

6.

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю — залік)

 

6.1.

Структура індивідуальної контрольної роботи

 

6.2.

Критерії підсумкового оцінювання роботи студента

 

6.3.

Приклади типових завдань, що виносяться на модулі

 

7.

Рекомендовані інформаційні джерела

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Фінансова думка України» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни. Курс має теоретико-прикладний характер: у теоретичному плані поглиблює фундаментальні знання з наукового доробку вітчизняних учених у сферах державного та місцевого фінансового господарств, особливо бюджету, міжбюджетних відносин, податків, державного кредиту та боргу; у прикладному плані — закладає базові знання з методики бюджетної та податкової роботи та формує аналітичні навички проведення розрахунків й пояснення показників бюджету, їх взаємозв’язку з іншими макроекономічними показниками.

Міждисциплінарні зв’язки вивчення курсу «Фінансова думка України» ґрунтуються на оволодінні загальною теорією фінансів та опануванні таких дисциплін бакалаврської підготовки як: «Історія економіки та економічної думки», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фіскальна політика», «Державний кредит», викладання яких передує вивченню фінансової думки України. Водночас, дисципліна «Фінансова думка України» є основою для подальшого вивчення дисциплін «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінансова інфраструктура».

Мета вивчення дисципліни — вивчення та творче осмислення основних етапів розвитку та особливостей сучасного стану фінансової думки України у контексті критичного аналізу наукового доробку учених-фінансистів України.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в студентів цілісної системи знань щодо:

 • дослідження особливостей становлення і розвитку фінансової думки в Україні;
 • визначення впливу фінансової думки Заходу на формування і розвиток української фінансової думки;
 • визначення специфічних особливостей та рис Української наукової школи публічних фінансів;                
 • дослідження теоретичних розробок представників Української класичної школи публічних фінансів у галузі бюджету, міжбюджетних відносин, оподаткування і державного кредиту;
 • обґрунтування пропозицій щодо можливостей використання теоретичних положень Української класичної школи публічних фінансів з метою підвищення ефективності функціонування фінансової системи України і подальшого розвитку вітчизняної фінансової науки.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в таких темах:

1. Зародження та розвиток фінансової думки в Україні.

2. Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки.

3. Фінансова думка України в ХІХ- поч. ХХ ст. Українська класична школа публічних фінансів.

4. Фінансова думка України в радянський період.

5. Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку.

6. Теоретичні концепції формування бюджету.

7. Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин.

8. Теорії оподаткування.

9. Теорія державного кредиту та боргової політики.

Предметом навчальної дисципліни є закономірності та особливості еволюції фінансової думки в працях українських вчених-фінансистів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

1. Знання:

еволюції фінансової думки України у контексті основних етапів розвитку, економічні погляди найбільш видатних представників вітчизняної фінансової думки, основні школи, течії, напрямки розвитку фінансової думки в Україні, в т. ч. й сучасні.

2. Уміння:

застосовувати набуті знання при аналізі фінансових явищ, процесів та їх відображення в фінансовій думці; пояснювати взаємозв’язок між фінансовими фактами, фінансовою історією та фінансовою думкою; проводити порівняльний аналіз основних напрямів української фінансової думки в процесі їх еволюції.

3. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, притомне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність держави в цілому чи окремі її складові.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Вступ

Наука про фінанси і фінансову діяльність держави. Вчення про публічні фінанси як теоретична основа науки про фінанси.

Фінансова думка України як навчальна дисципліна, завдання її вивчення. Зв’язок курсу «Фінансова думка України» з іншими дисциплінами бакалаврської і магістерської  підготовки. Роль дисципліни у підготовці фахівців для фінансової системи.

 

ТЕМА 1: ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Предмет та об’єкт фінансової думки. Загальнонаукові (пізнавальна, прогностична, евристична, нормативна, комунікативна, прикладна, креативна, ідеологічна, виховна) та спеціальні (фінансово-орієнтуюча, інструментальна, критично-експертна) функції фінансової науки.

Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки. Методологія фінансової науки. Нормативний та позитивний методи фінансового дослідження.

Вивчення історії фінансової думки вітчизняними науковцями.

Методологічні основи становлення фінансової науки в контексті розвитку економічної думки України. Періодизація та етапи розвитку фінансової науки. Етап зародження та розвитку фінансової науки. Становлення фінансової науки як окремої галузі знань. Занепад фінансової науки в УРСР. Відродження фінансової науки в умовах незалежності України.

 

ТЕМА 2: ФІНАНСОВА ДУМКА ЗАХОДУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ДУМКИ

Попередники англійської класичної політекономії. Боден Ж. «Шість книг про республіку», формування державних доходів з 7 джерел: домени, військова здобич, подарунки друзів, данина союзників, торгівля, мита з ввозу та вивезення, податки з підданих. Кольбер Ж. Б.: спрощення системи оподаткування, перекладання податкового тягаря на селян, сільське господарство розглядалося основним джерелом державних доходів, протекціоністська митна політика. Броджя А.: десятина як оптимальний податок на зміну податку на рухомі предмети та податі на особу. Томас Мен, баланс зовнішньої торгівлі як регулятор багатства держави.

Школа фізіократів як західноєвропейська течія економічної думки, виникла в середині XVIII ст. Найбільш відомі представники – Ф. Кене і Анн Робер Жак Тюрго. Кене Ф.: заперечення оподаткування землевласників та непрямих податків, натомість справляння податків з купців та ремісників,. уникнення державних позик, „Економічна таблиця”; Тюрго А.: недоцільність збільшення податків та необхідність скорочення державних витрат, введення грошового поземельного податку для дворянства, заперечення державних позик.

В. Петті – предтеча англійської класичної політекономії Нерівномірність у розподілі податків. Фінансові концепції англійської класичної політекономії. А. Сміт «Багатство народів»: саморегулювання ринком економіки, «Laissez faire, laissez passer», «економічна людина», «невидима рука ринку», 4 правила справляння податків, державні видатки як непродуктивні витрати суспільства. Д. Рікардо у книзі «Начала політичної економії і оподаткування». Мілль Дж. С.: неоподатковуваний мінімум, критика прогресивної системи оподаткування.

Фінансові теорії історичної школи Німеччини. Ф. Ліст – засновник історичної школи Німеччини. К. Рау «Основні засади фінансової науки». Нова історична школа – А. Вагнер, Густав фон Шмоллер, Макс Вебер та ін. Фінансова концепція цієї школи, підтримуючи ідеї Ф. Ліста, доводила необхідність державного втручання, розвиток й ускладнення економічних функцій держави. Закон «розширення обсягу державної діяльності» А. Вагнера. Обґрунтування 9 принципів оподаткування та введення в науковий обіг терміну «податковий потенціал». К. Дітцель про позитивний вплив державного кредиту на розвиток економіки та суспільства, «Система державних позик».

Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки. Маржиналістські методи аналізу фінансів. Система прогресивного оподаткування Арнольда Джакоба Коен Стюарта.

Кейнсіанство і його значення для розвитку фінансової науки. Фінансова теорія Джона Мейнарда Кейнса: «ефективний попит», бюджетна політика – основний інструмент регулювання економіки для забезпечення зайнятості та економічного розвитку, теорія «дефіцитного фінансування».

Державні фінанси в концепціях ортодоксального кейнсіанства.

Неокейнсіанські концепції бюджетного регулювання. Харрод Р., Хансен Е., Леланд С.: антициклічна політика повинна базуватися на фінансовій антициклічній політиці (вбудовані стабілізатори, автоматичні заходи компенсаційного характеру, програми компенсування циклу),  концепція «бюджетних стабілізаторів». Хеллер У.: активний та пасивний дефіцит державного бюджету, «фіскальне гальмо» та «фіскальний дивіденд».

Фінансові концепції посткейнсіанства. Неокласичний синтез. Калдор Н. та запровадження особистого податку на споживання, на зміну  прибутковому податку. Самуельсон П.: узгодження фіскальної та грошово-кредитної політики з метою забезпечення ефективного державного регулювання, суспільний товар.

Фінансові засади теорії суспільного товару. Віксель К., Бьюкенен Дж.: нормативний і позитивний підходи в теорії суспільного товару, «Конституція економічної політики», податки як плата за суспільні послуги.

Повернення до неокласики. Протистояння кейнсіанству. Концепція реального економічного циклу. Фінансовий аспект. Пігу А.: прогресивна система оподаткування. Податкові пільги для громадян шляхом застосування оподатковуваного мінімуму, зникаючих пільг та податкового кредиту.

Монетаризм і пріоритет грошової політики. Гроші – основа економічної системи держави. Грошова політика має пріоритет у короткостроковому періоді порівняно з фіскальною політикою, у довгостроковому – навпаки. Обмеженість зростання видатків бюджету на соціальну сферу.

Неолібералізм. Фінансові пріоритети. Інституціоналізм і його вплив на фінансову думку. Фінансова концепція в неоінституціоналізмі Р. Коуза.

Особливості та інструменти впливу західної фінансової науки на формування Української школи фінансів. Дослідження еволюції світової фінансової думки у працях українських учених.

 

ТЕМА 3: ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ В ХІХ- ПОЧ. ХХ СТ. УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА ШКОЛА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Предмет і зміст фінансової науки у в ХІХ- поч. ХХ ст. (Г. І. Тіткін, І.Т. Тарасов, Г. Д. Сидоренко, С. Ю. Вітте).

Українська класична школа державних фінансів. Методологічні ознаки Української класичної школи державних фінансів.

Основні осередки фінансової думки України ХІХ- поч. ХХ ст. Київський національний економічний університет та його роль у зародженні і формуванні української фінансової думки.

Формування фінансової науки як науки про фінансове господарство держави. Еволюція поглядів на роль держави в економічному та соціальному розвитку.

Наукові погляди М. Х. Бунге та вплив їх на формування фінансової науки України і реформування фінансової системи Росії.

Теорія грошей у працях Л. В. Федоровича, О. М. Миклашевського, М. І. Туган-Барановського.

 

ТЕМА 4: ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Марксистсько-ленінське вчення та його вплив на розвиток фінансової думки.

Вплив соціалістичних утопій на розвиток фінансової думки України.

Фінанси соціалістичних держав, фінанси капіталістичних держав та відображення їх у працях українських вчених-фінансистів (М. Б. Богачевский, К. Г. Воблий, М. І. Мітіліно, В. М. Федосов, В М. Суторміна, С. Я. Огородник).

Проблематика та визначення ролі України у формуванні фінансових ресурсів СРСР (М. С. Волобуєв, Є. Гловінський, Д. Сіромаха, П. Л. Кованько, М. П. Яснопольский).

 

ТЕМА 5: ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ

Структура фінансової науки з урахування розвитку фінансової системи України. Вчення про державні фінанси, місцеві фінанси, фінансові ринки, страхування, корпоративні фінанси, фінанси домогосподарств.

Фінансові проблеми та їх висвітлення у сучасній фінансовій науці. Фінансова кризи як прояв неефективного управління фінансовою системою.

Теоретико-методологічні аспекти взаємозв’язку податкової, монетарної та бюджетної політики Фінансова інфраструктура: сутність, призначення, інструментальне наповнення

Еволюція поглядів українських вчених на корпоративні фінанси та їх місце у фінансовій науці. Актуальні питання теорії корпоративних фінансів. Вітчизняні дослідження фінансового забезпечення діяльності підприємств. Теорія структури капіталу. Антикризовий фінансовий менеджмент як вимога ринкової економіки.

Фінансові ризики суб’єктів господарювання: оцінка і зниження їх негативного впливу

Еволюція теорії фінансового ринку. Суперечності розвитку фінансового ринку України. Сучасна наукова думка про взаємодію суб'єктів фінансового ринку. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України. Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України

Проблематика теоретичних концепцій міжнародних фінансів. Дослідження процесу фінансової глобалізації та розвитку фінансових систем в умовах глобалізації. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології. Розробка та обґрунтування теорії відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.

Концепція неупередженого міжнародного оподаткування. Оподаткування в системі міжнародних відносин. Уникнення подвійного оподаткування.

Проблематичність визначення сутності та змісту категорії «фінанси домогосподарств». Визначення функцій та специфічних ознак фінансів домогосподарств. Вітчизняні дослідження про місце і значення фінансів домогосподарств у фінансовій системі держави. Механізм фінансів домогосподарств в економіці України: принципи управління, мета, завдання, напрямки та механізми вирішення завдань, критерії економічної ефективності. Фінансова поведінка домогосподарств. Бюджет домогосподарства.

Основні напрями та проблеми теорії державних фінансів.

Концепція розвитку бюджетного потенціалу. Сучасна наукова думка про проведення податкової реформи

Розробка та обґрунтування теорії бюджетного федералізму. Бюджетне вирівнювання у контексті реалізації політики розвитку регіонів.

Державні цільові програми як засіб підвищення ефективності бюджетних витрат та стимулювання економічного розвитку.

Розвиток теорії державного боргу. Боргова політика як засіб стабілізації фінансової системи України. Синхронізація бюджетних ресурсів та зобов’язань держави.

 

ТЕМА 6: ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Основні напрями досліджень у царині бюджету та бюджетних відносин учених-фінансистів Української класичної школи державних фінансів у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

Сутність бюджету та його роль в економічному розвитку держави. Комплексний підхід до розуміння сутності бюджету.

Забезпечення засад публічності та правового регламентування процесів складання та виконання бюджету. Бюджетний процес, першочерговості планування видатків у складанні проекту бюджету

Видатки бюджету: сутність, склад та структура. Методологія оцінювання видаткової частини бюджету. Оптимізація фінансування виконання державою різних функцій (оборона, культура, охорона здоров’я, сплата боргу тощо), забезпечення ощадливості та результативності під час виконання бюджету.

Доходи бюджету: сутність, склад та структура. Оптимізація дохідної частини бюджету шляхом зміни пропорцій податкових та неподаткових надходжень.

 

ТЕМА 7: ТЕОРІЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Становлення вчення про місцеві фінанси в українській фінансовій думці ХІХ- поч. ХХ ст. Роль та місце місцевих фінансів у фінансовій системі держави. Теорія місцевих фінансів В. М. Твердохлєбова.

Розподілу видатків між державним та місцевими бюджетами. Дослідження М.П. Яснопольським впливу державних фінансів на економіку регіонів.

Місцевий кредит та напрями його розвитку в ХІХ - поч. ХХ ст.

Забезпечення фінансової автономії місцевих бюджетів шляхом справляння місцевих податків.

Форми фінансової співпраці держави з місцевими союзами та фінансове вирівнювання. Теорія фінансового вирівнювання Є. О. Гловінського. Фінансові проблеми місцевих органів влади та напрями їх вирішення (за працями П. Л. Кованька).

 

ТЕМА 8: ТЕОРІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

Загальна теорія оподаткування у працях представників Української класичної школи державних фінансів.

Сутність та принципи побудови податкової системи. Принципи розподілу податкового тягаря. Розподіл податкового тягаря між різними верствами населення з метою забезпечення соціальної справедливості шляхом застосування податкових пільг, диференціації податкових ставок. Концепції державних доходів та оподаткування І. І. Янжула

Теорія пропорційності та прогресивності оподаткування.

Перекладання податків як форма уникнення надмірного оподаткування.

Прибуткове оподаткування та необхідність реформування податкової системи ХІХ ст. Прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб та прибутків юридичних осіб як найоптимальніший інструмент з позиції соціальної справедливості та фіскальної достатності.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та обґрунтування доцільності його запровадження. Соціальні пріоритети в концепції оподаткування М.М. Алексєєнка.

 

ТЕМА 9: ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Ретроспективний аналіз урядових запозичень та розробка теорії державного кредиту в українській фінансовій думці. Аналіз державних боргових відносин за працями М.Х.Бунге. Погляди П. П. Мигуліна на розвиток державного боргу.

Теорія податкових та позикових (боргових) фінансів. Державний  борг як джерело покриття дефіциту бюджету, що виникає внаслідок необхідності фінансування надзвичайних видатків, тому державні позики вважалися надзвичайними доходами. Внесок М.М. Алексєєнка у розвиток теорії боргових фінансів.

Формування державного боргу та його наукове обґрунтування. Механізм управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом.

Напрями управління державним боргом:  конверсія та анулювання.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Фінансова думка України»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма «Фінанси та страхування»

Денна форма навчання

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське - С, практичне - П), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Зародження та розвиток фінансової думки в Україні

С 1. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу

4

2

Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки

С 2. Семінар-дискусія, робота в малих творчих групах

3

3

Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки

С 3. Семінар-дискусія, робота в малих творчих групах

3

4

Фінансова думка України в ХІХ- поч. ХХ ст.

С 4. Семінар-розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах

4

5

Українська класична школа публічних фінансів

С 5. Робота в малих творчих групах

4

6

Фінансова думка України в радянський період

С 6. Семінар-розгорнута бесіда, презентація міні-лекцій

4

7

Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку

С 7. Семінар-дискусія, круглий стіл

4

8

Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку

С 8. Семінар-дискусія, круглий стіл

4

Змістовий модуль №2

9

Становлення бюджетного процесу на його наукове обґрунтування за працями українських вчених-фінансистів ХІХ – початку ХХ ст.

С 9. Семінар-конференція

3

10

Теоретичні концепції формування бюджету

С 10. Семінар-конференція

4

11

Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин

С 11. Дискусія з елементами аналізу, семінар-розгорнута бесіда

4

12

Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин

С 12. Дискусія з елементами аналізу, семінар-розгорнута бесіда

3

13

Теорії оподаткування за працями українських вчених-фінансистів ХІХ – початку ХХ ст.

С 13. Семінар-мозковий штурм

4

14

Принципи побудови та склад податкової системи: порівняльний аналіз наукового доробку та сучасної практики

С 14. Семінар-мозковий штурм

4

15

Теорія державного кредиту та боргової політики

С 15. Дискусія з елементами аналізу

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання контрольних (модульних) робіт

Модуль №1

Комп’ютерний тестовий контроль

10

Модуль №2

Комп’ютерний тестовий контроль

10

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Написання наукової біографії та внесок українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

10

2. Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

10

3. Написання міні-лекції за заданою тематикою

10

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), участь у науково-дослідній діяльності (студентські конференції і гуртки, публікації тощо)*

10

5. Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

           

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

 

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

Семінарські заняття, які проводяться за основними темами дисципліни "Фінансова думка України" у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань отриманих студентами у ході підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками, уміння знайти правильний підхід до вирішення практичних завдань.

До усіх тем дисципліни "Фінансова думка України" пропонуються в дистанційному навчанні контрольні питання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, а до деяких з них — завдання, які потрібно виконувати у письмовому або електронному вигляді.

Підготовка до семінарських занять передбачає уважне вивчення навчальної літератури, поданої нижче.

 

Семінарське заняття 1 «Зародження та розвиток фінансової думки в Україні» (2 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо зародження та розвитку фінансової думки в Україні, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

 1. Методологічні засади фінансової думки.

- визначення об’єкту і предмету фінансової думки;

- розмежування нормативного і позитивного підходів у фінансовій думці;

- загальнонаукові та спеціальні  функції фінансової науки

 1. Формування фінансової науки як вчення про публічні фінанси.

- становлення фінансової науки шляхом відокремлення від фінансового права;

- структура фінансової науки;

 1. Висвітлення розвитку національної фінансової думки.

- періодизація та етапи розвитку фінансової науки;

- становлення фінансової науки як окремої галузі знань;

- занепад фінансової науки в УРСР та відродження фінансової науки в умовах незалежності України.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 1 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 21, 28, 32, 35].

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Фінансова думка України".

2. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

 

Семінарське та практичне заняття 2 і 3 «Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки» (4 год.) спрямоване на засвоєння основних положень фінансової думки Заходу та її впливу на формування і розвиток української фінансової думки.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки як західної, так і вітчизняної;
 • дослідницькі навики і уміння.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з питань:

 1. Попередники класичної школи політичної економії та їх внесок у розвиток фінансової науки.

- Боден Ж. «Шість книг про республіку»;

- школа фізіократів (Ф. Кене та А.Тюрго);

 1. Фінансові теорії історичної школи Німеччини.

- Ф. Ліст – засновник історичної школи Німеччини;

- Нова історична школа – А. Вагнер, Г.Шмоллер, Макс Вебер та ін.;

 1. Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки.
 2. Кейнсіанство та посткейнсіанство.

- фінансова теорія Дж. Мейнарда Кейнса: «ефективний попит», бюджетна політика – основний інструмент регулювання економіки для забезпечення зайнятості та економічного розвитку, теорія «дефіцитного фінансування».;

- неокейнсіанські концепції бюджетного регулювання (Харрод Р., Хансен Е., Леланд С.);

- фінансові концепції посткейнсіанства;

 1. Монетаризм. Грошова домінанта.
 2. Неолібералізм. Фінансові пріоритети
 3. Фінансові концепції в парадигмі «асиметричної інформації».

Проводиться пілотне опитування 1 за темами 1 і 2 дисципліни.

Заповнити узагальнюючу таблицю «Фінансова думка Заходу».

Економічна школа, напрям

Хроно-логічні межі

Предста-вники

Фінансові ідеї у галузі

податки

державний борг

бюджет (доходи, видатки)

корпора-тивних фінансів

фінансового ринку

інші

Меркантилізм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа фізіократів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класична школа політичної економії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камералісти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Німецька історична школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марксизм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маржиналізм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейнсіанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неокейнсіанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія суспільного товару

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неокласицизм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монетаризм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неолібералізм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інституціоналізм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 2 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 7, 12-13, 16-17, 32, 35]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах по практичному завданню № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести пілотне опитування 1 за темами 1 і 2 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія, робота в малих творчих групах

 

Семінарське заняття 4 і 5 «Фінансова думка України в ХІХ - поч. ХХ ст. Українська класична школа публічних фінансів» (4 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо зародження та розвитку фінансової думки в Україні, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 •  навики і уміння прийняття рішень.

план ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з питань:

1. Українська класична школа державних фінансів

- осередки зародження Української класичної школи публічних фінансів;

- методологічні ознаки Української класичної школи публічних фінансів

2. Еволюція поглядів на роль держави в економічному та соціальному розвитку.

3. Наукові погляди М. Бунге та вплив їх на формування фінансової науки України і реформування фінансової системи Росії.

4. Теорія грошей у працях Л.В. Федоровича, О.М. Миклашевського, М.І. Туган-Барановського.

Проводиться пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 3.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 8-9, 11-12]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах

 

Семінарське заняття 6 «Фінансова думка України в радянський період» (3 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо розвитку фінансової думки в Україні, а саме в радянський період, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 •  навики і уміння прийняття рішень.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з питань:

 1. Марксистсько-ленінське вчення та його вплив на розвиток фінансової думки.
 2. Бюджет капіталістичної держави та бюджетні процедури у працях учених-фінансистів радянського періоду.
 • теорія бюджету та її відображення їх у працях українських вчених-фінансистів                        (М. Б. Богачевский, К. Г. Воблий, М. І. Мітіліно, В. М. Федосов, В М. Суторміна, С. Я. Огородник).
 • проблематика та визначення ролі України у формуванні бюджету СРСР (М. С. Волобуєв, Є. Гловінський, Д. Сіромаха, П. Л. Кованько, М. П. Яснопольский).
 1. Науковий доробок В. Власенка у критичному аналізі теорій грошей.
 2. Критика буржуазних і реформістських теорій валютно-фінансових відносин капіталізму у праці В. Степаненка, В. Суторміної та В. Федосова.

Вирішити тестові завдання до теми 4.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 18, 21-23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести оцінку підготовлених міні-лекцій.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темою 4 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда, презентація міні-лекцій

 

Семінарське заняття 7,8 «Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку» (3 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо сучасного етапу розвитку фінансової думки в Україні, а саме після здобуття Україною незалежності, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з питань:

 1. Формування наукової школи фінансового менеджменту.
 2. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: погляд вітчизняних учених-фінансистів.
 3. Макрофінансова стабілізація Україні у контексті економічного зростання.
 4. Фінансова інфраструктура: сутність, призначення, інструментальне наповнення.
 5. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України.
 • перспективи підвищення ефективності використання бюджетних коштів у працях вітчизняних учених-фінансистів.
 • фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства: погляд вітчизняних учених-фінансистів.

Вирішити тестові завдання до теми 5.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-7, 16, 36-37]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести круглий стіл з виконаного студентами розділу 3 практичного завдання № 2.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 5 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія, круглий стіл.

 

Семінарське заняття 9 та 10 «Теоретичні концепції формування бюджету» (4 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо бюджетної системи у фінансовій думці України, посилення здатності працювати самостійно, спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури дохідної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-конференція з напрямів:

 1. Еволюція поглядів на бюджет як вихідну категорію публічних фінансів.
 • основні напрями досліджень у царині бюджету та бюджетних відносин учених-фінансистів Української класичної школи публічних фінансів у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.;
 • сутність бюджету та його роль в економічному розвитку держави;
 • комплексний підхід до розуміння сутності бюджету.
 1. Становлення бюджетного процесу на його наукове обґрунтування.
 2. Державні видатки: сутність, склад та напрями оптимізації.
 3. Доходи бюджету: сутність, склад та структура.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 6.

Проводиться оперативний письмовий контроль за темою 6 дисципліни.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 11, 17, 18, 24, 28, 32, 35, 37]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести семінар-конференцію, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести оперативний письмовий контроль за темами 4-6 дисципліни.

Вид заняття: семінар-конференція.

 

Семінарське заняття 11 та 12 «Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин» (4 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо місцевих фінансів та міжбюджетних відносин у фінансовій думці України, посилення здатності працювати самостійно.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури місцевих бюджетів, а також міжбюджетних відносин

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з елементами аналізу з питань:

 1. Роль та місце місцевих фінансів у фінансовій системі держави.
 2. Місцеві податки як інструмент забезпечення дохідної частини місцевих бюджетів.
 • забезпечення фінансової автономії місцевих бюджетів шляхом справляння місцевих податків.
 1. Місцевий кредит та напрями його розвитку в ХІХ - поч. ХХ ст.
 2. Дослідження М.П. Яснопольським впливу державних фінансів на економіку регіонів.
 3. Теорія місцевих фінансів В. Твердохлєбова.
 4. Фінансові проблеми місцевих органів влади та напрями їх вирішення (за працями П. Кованька).

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 7.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-7, 17, 21-22, 27-28, 31, 33, 35]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з елементами аналізу з виконаного студентами розділу 4 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 7 дисципліни.

Вид заняття: дискусія з елементами аналізу, семінар-розгорнута бесіда

 

Семінарське заняття 13 та 14 «Теорії оподаткування» (4 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо теорії оподаткування у фінансовій думці України, принципів побудови податкової системи держави.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури податкових надходжень

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-мозковий штурм з питань:

1.  Сутність та принципи побудови податкової системи.

2.  Прибуткове оподаткування та необхідність реформування податкової системи ХІХ ст.

3.  Прогресивність прибуткового оподаткування.

4.  Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та обґрунтування доцільності його запровадження.

5.  Соціальні пріоритети в концепції оподаткування М.М. Алексєєнка.

6.  Концепції державних доходів та оподаткування І.І. Янжула

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 8.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 11, 16-17, 20, 23, 26, 28, 32, 32]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаних студентами розділів 2 і 4.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести роботу за проблемними (дискусійними) питаннями.

Вид заняття: семінар-мозковий штурм.

 

Семінарське заняття 15 «Теорія державного кредиту та боргової політики» (2 год.) спрямовані на базові загальні знання з теорії державного кредиту та боргової політики у фінансовій думці України.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до аналітичної оцінки державного боргу України

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з елементами аналізу з питань:

 1. Формування державного боргу та його наукове обґрунтування.
 2. Механізм управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом.
 3. Аналіз державних боргових відносин за працями М.Х.Бунге.
 4. Внесок М.М. Алексєєнка у розвиток теорії боргових фінансів.
 5. Погляди П.П. Мигуліна на розвиток державного боргу.

Вирішити тестові завдання до теми 9 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 11, 15, 17, 19, 21-22, 23, 28, 30, 32, 35]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 5. Провести роботу за проблемними (дискусійними) питаннями.

3. Провести суцільний контроль за темою 9 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ».

 

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни “Фінансова думка України”  здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру з вивчення програмного матеріалу

Б. Результати  виконання контрольних (модульних) робіт

І модуль

ІІ модуль

від 0 до 80 балів

від 0 до 10 балів

від 0 до 10 балів

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 100 БАЛІВ

 

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ З ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0 ,1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Шкала оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному) занятті, диференційована відповідно до рівня знань студентів, наведена нижче.

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (заняття), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

30

30

24

12

0

 

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальною дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять може бути здійснено впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Фінансова думка України» для контролю знань

студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма «Фінанси та страхування»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Номер

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на аудиторних заняттях

 

1.

1. Зародження та розвиток фінансової думки в Україні

2. Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки

Установча міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Міні-семінар – дискусія

3

2.

3. Фінансова думка України в ХІХ- поч. ХХ ст. Українська класична школа публічних фінансів

4. Фінансова думка України в радянський період

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

2

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

3.

5. Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку

Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань

3

Міні-лекція (конспект)

2

 

 

4.

6. Теоретичні концепції формування бюджету

7. Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин

Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань

4

Міні-семінар – ділова гра

3

Виконання практичних завдань

3

Міні-лекція (конспект)

2

5.

8. Теорії оподаткування

9. Теорія державного кредиту та боргової політики

Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань.

2

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

Міні-лекція (конспект)

3

Усього балів за роботу на аудиторних заняттях

40

За виконання контрольних (модульних) робіт

 

8.

Комплексна аудиторна контрольна робота (оперативний письмовий контроль)

Поточний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашня індивідуальна контрольна робота у письмовій або електронній формі відповідно до вимог підрозділу 5.7 цих матеріалів

письмова або електронна

За два тижні після закінчення установчої сесії на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист контрольної роботи і обговорення її результатів за графіком «Дня заочника»

20

Комп’ютерний тестовий контроль за дистанційним курсом «Фінансова думка України»

електронна

Не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії

Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання індивідуальної роботи за вибором (студент обирає не більше одного завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою експертних оцінок з презентацією

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією

3. Підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

Адреса, телефон та режим роботи кафедри фінансів

3-й корпус, аудиторія 055, тел. 456-36-35,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у день заочника

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

 

 

3.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Контактні заняття, які проводяться за основними темами дисципліни "Фінансова думка України" у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань отриманих студентами у ході підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками, уміння знайти правильний підхід до вирішення практичних завдань.

            До усіх тем дисципліни "Фінансова думка України" пропонуються в дистанційному навчанні контрольні питання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, а до деяких з них — завдання, які потрібно виконувати у письмовому або електронному вигляді.

            Підготовка до контактних занять передбачає уважне вивчення навчальної літератури, поданої нижче.

 

Заняття 1 «Зародження та розвиток фінансової думки в Україні», «Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки» спрямоване на засвоєння базових знань щодо зародження та розвитку фінансової думки в Україні, впливу фінансової думки Заходу на її формування, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розгорнута бесіда та дискусія з питань:

 1. Методологічні засади фінансової думки.

- визначення об’єкту і предмету фінансової думки;

- розмежування нормативного і позитивного підходів у фінансовій думці;

- загальнонаукові та спеціальні  функції фінансової науки

 1. Формування фінансової науки як вчення про публічні фінанси.

- становлення фінансової науки шляхом відокремлення від фінансового права;

- структура фінансової науки;

 1. Висвітлення розвитку національної фінансової думки.

- періодизація та етапи розвитку фінансової науки;

- становлення фінансової науки як окремої галузі знань;

- занепад фінансової науки в УРСР та відродження фінансової науки в умовах незалежності України.

4. Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки

Проводиться пілотне опитування 1 за темами 1 і 2.

Вирішити практичні та тестові завдання до тем 1 і 2 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 21, 28, 32, 35].

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Фінансова думка України".

2. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: установча міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда, міні-семінар – дискусія

 

Заняття 2 «Фінансова думка України в ХІХ- поч. ХХ ст. Українська класична школа публічних фінансів», «Фінансова думка України в радянський період» спрямоване на засвоєння базових знань щодо зародження та розвитку фінансової думки в Україні, а саме в дорадянський (ХІХ- поч. ХХ ст.) та радянський період, розвиток міжособистісних навичок та умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 •  навики і уміння прийняття рішень.

план ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань та дискусія з питань:

1. Українська класична школа публічних фінансів

- осередки зародження Української класичної школи публічних фінансів;

- методологічні ознаки Української класичної школи публічних фінансів

3. Наукові погляди М. Бунге та вплив їх на формування фінансової науки України і реформування фінансової системи Росії.

4. Теорія грошей у працях В. Є. Власенка, Л.В. Федоровича, О.М. Миклашевського, М.І. Туган-Барановського.

5.Марксистсько-ленінське вчення та його вплив на розвиток фінансової думки.

Проводиться пілотне опитування 2 за темою 3 та 4.

Вирішити практичні і тестові завдання до тем 3-4 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 8-9, 11-12, 18, 21-23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять тем.

2. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення тем.

3. Провести пілотне опитування 2 за темами 3 та 4 дисципліни.

4. Провести суцільний контроль з тем 4 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінаррозв’язання проблемних завдань; міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, «мозковий штурм».

 

Заняття 3 «Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку» спрямоване на засвоєння базових знань щодо сучасного етапу розвитку фінансової думки в Україні, а саме після здобуття Україною незалежності, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань:

 1. Формування наукової школи фінансового менеджменту.
 2. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: погляд вітчизняних учених-фінансистів.
 3. Макрофінансова стабілізація Україні у контексті економічного зростання.
 4. Фінансова інфраструктура: сутність, призначення, інструментальне наповнення.
 5. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України.
 • перспективи підвищення ефективності використання бюджетних коштів у працях вітчизняних учених-фінансистів.
 • фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства: погляд вітчизняних учених-фінансистів.

Вирішити тестові завдання до теми 5.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-7, 16, 36-37]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять тем.

2. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення тем.

3. Провести оперативний письмовий контроль за темами 5 дисципліни.

4. Провести суцільний контроль з тем 3-5 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінар – розв’язання проблемних завдань.

 

Заняття 4 «Теоретичні концепції формування бюджету», «Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин» спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію щодо бюджетної системи у фінансовій думці України, посилення здатності працювати самостійно, спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури дохідної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань з питань:

 1. Еволюція поглядів на бюджет як вихідну категорію публічних фінансів.
 • основні напрями досліджень у царині бюджету та бюджетних відносин учених-фінансистів Української класичної школи публічних фінансів у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.;
 • сутність бюджету та його роль в економічному розвитку держави;
 • комплексний підхід до розуміння сутності бюджету.
 1. Становлення бюджетного процесу на його наукове обґрунтування.
 2. Державні видатки: сутність, склад та напрями оптимізації.
 3. Доходи бюджету: сутність, склад та структура.
 4. Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 6 та 7.

Проводиться оперативний письмовий контроль за темою 6 дисципліни.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 11, 17, 18, 24, 28, 32, 35, 37]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темою 6 та 7 дисципліни.

Вид заняття: міні-лекція, міні-семінар – розв’язання проблемних завдань

 

Заняття 5 «Теорії оподаткування», «Теорія державного кредиту та боргової політики» спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію щодо теорії оподаткування та боргової політики у фінансовій думці України, принципів побудови податкової системи держави.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури податкових надходжень
 • здатність до аналітичної оцінки державного боргу України

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розв’язання проблемних завдань:

 1. Сутність та принципи побудови податкової системи.
 2. Прибуткове оподаткування та необхідність реформування податкової системи ХІХ ст.
 3. Соціальні пріоритети в концепції оподаткування М.М. Алексєєнка.
 4. Концепції державних доходів та оподаткування І.І. Янжула.
 5. Формування державного боргу та його наукове обґрунтування.
 6. Аналіз державних боргових відносин за працями М.Х.Бунге, М.М. Алексєєнка, П.П. Мигуліна

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 8 та 9 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 11, 15-17, 19, 20-22, 23, 26, 28, 30, 32, 35]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести міні-лекцію, усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темами 8 та 9 дисципліни.

Вид заняття: міні-семінар – розв’язання проблемних завдань.

 

3.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ».

 

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни “Фінансова думка України” здійснюється за результатами поточного  контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 80 балів, ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— аудиторна робота під час контактних занять;

— виконання контрольної роботи (письмової домашньої роботи);

— проведення комп’ютерного тестового контролю;

— виконання одного індивідуального завдання на вибір студента.

 

РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності аудиторної роботи під час контактних занять включає такі складові: активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять; результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Шкала оцінювання за певний вид робіт на контактному занятті, диференційована відповідно до рівня знань студентів, наведена нижче.

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (заняття), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

30

30

24

12

0

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Фінансова думка України»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма «Фінанси та страхування»

Дистанційна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий
термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Зародження та розвиток фінансової думки в Україні

домашнє індивідуальне завдання

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

9

Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

8

Фінансова думка України в ХІХ- поч. ХХ ст. Українська класична школа публічних фінансів

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим
(асинхронно)
форум

9

Фінансова думка України в радянський період

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим
(асинхронно)
форум

9

Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

9

Теоретичні концепції формування бюджету

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

9

Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим
(асинхронно)
форум

9

Теорії оподаткування

обговорення певної проблеми. Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим
(синхронно)
чат

9

Теорія державного кредиту та боргової політики

тестування  через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

9

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

80

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

Написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

10

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

10

Підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за тематикою експертних оцінок

10

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

10

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

20

РАЗОМ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

100

           

 

 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальною дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

4.2. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

До усіх тем дисципліни "Фінансова думка України" пропонуються в дистанційному навчанні контрольні питання для закріплення засвоєного матеріалу і самоперевірки знань, а до деяких з них — завдання, які потрібно виконувати дистанційно.

            Підготовка до занять передбачає уважне вивчення навчальної літератури, поданої нижче.

 

Заняття 1 «Зародження та розвиток фінансової думки в Україні» (2 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо зародження та розвитку фінансової думки в Україні, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

 1. Методологічні засади фінансової думки.

- визначення об’єкту і предмету фінансової думки;

- розмежування нормативного і позитивного підходів у фінансовій думці;

- загальнонаукові та спеціальні  функції фінансової науки

 1. Формування фінансової науки як вчення про публічні фінанси.

- становлення фінансової науки шляхом відокремлення від фінансового права;

- структура фінансової науки;

 1. Висвітлення розвитку національної фінансової думки.

- періодизація та етапи розвитку фінансової науки;

- становлення фінансової науки як окремої галузі знань;

- занепад фінансової науки в УРСР та відродження фінансової науки в умовах незалежності України.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 1 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 21, 28, 32, 35].

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни "Фінансова думка України".

2. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

 

Заняття 2 «Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки» (3 год.) спрямоване на засвоєння основних положень фінансової думки Заходу та її впливу на формування і розвиток української фінансової думки.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки як західної, так і вітчизняної;
 • дослідницькі навики і уміння.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

 1. Попередники класичної школи політичної економії та їх внесок у розвиток фінансової науки.

- Боден Ж. «Шість книг про республіку»;

- школа фізіократів (Ф. Кене та А.Тюрго);

 1. Фінансові теорії історичної школи Німеччини.

- Ф. Ліст – засновник історичної школи Німеччини;

- Нова історична школа – А. Вагнер, Г.Шмоллер, Макс Вебер та ін.;

 1. Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки.
 2. Кейнсіанство та посткейнсіанство.

- фінансова теорія Дж. Мейнарда Кейнса: «ефективний попит», бюджетна політика – основний інструмент регулювання економіки для забезпечення зайнятості та економічного розвитку, теорія «дефіцитного фінансування».;

- неокейнсіанські концепції бюджетного регулювання (Харрод Р., Хансен Е., Леланд С.);

- фінансові концепції посткейнсіанства;

 1. Монетаризм. Грошова домінанта.
 2. Неолібералізм. Фінансові пріоритети
 3. Фінансові концепції в парадигмі «асиметричної інформації».

Проводиться пілотне опитування 1 за темами 1 і 2 дисципліни.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 2 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 7, 12-13, 16-17, 32, 35]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах по практичному завданню № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести пілотне опитування 1 за темами 1 і 2 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

Заняття 3 «Фінансова думка України в ХІХ - поч. ХХ ст. Українська класична школа публічних фінансів» (2 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо зародження та розвитку фінансової думки в Україні, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 •  навики і уміння прийняття рішень.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

1. Українська класична школа державних фінансів

- осередки зародження Української класичної школи публічних фінансів;

- методологічні ознаки Української класичної школи публічних фінансів

2. Еволюція поглядів на роль держави в економічному та соціальному розвитку.

3. Наукові погляди М. Бунге та вплив їх на формування фінансової науки України і реформування фінансової системи Росії.

4. Теорія грошей у працях Л.В. Федоровича, О.М. Миклашевського, М.І. Туган-Барановського.

Проводиться пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 3.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 8-9, 11-12]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести пілотне опитування 2 за темою 3 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

Заняття 4 «Фінансова думка України в радянський період» (2 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо розвитку фінансової думки в Україні, а саме в радянський період, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 •  навики і уміння прийняття рішень.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

 1. Марксистсько-ленінське вчення та його вплив на розвиток фінансової думки.
 2. Бюджет капіталістичної держави та бюджетні процедури у працях учених-фінансистів радянського періоду.
 • теорія бюджету та її відображення їх у працях українських вчених-фінансистів                        (М. Б. Богачевский, К. Г. Воблий, М. І. Мітіліно, В. М. Федосов, В М. Суторміна, С. Я. Огородник).
 • проблематика та визначення ролі України у формуванні бюджету СРСР (М. С. Волобуєв, Є. Гловінський, Д. Сіромаха, П. Л. Кованько, М. П. Яснопольский).
 1. Науковий доробок В. Власенка у критичному аналізі теорій грошей.
 2. Критика буржуазних і реформістських теорій валютно-фінансових відносин капіталізму у праці В. Степаненка, В. Суторміної та В. Федосова.

Вирішити тестові завдання до теми 4.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 18, 21-23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести оцінку підготовлених міні-лекцій.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести суцільний контроль за темою 4 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

Заняття 5 «Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку» (3 год.) спрямоване на засвоєння базових знань щодо сучасного етапу розвитку фінансової думки в Україні, а саме після здобуття Україною незалежності, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

 1. Формування наукової школи фінансового менеджменту.
 2. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: погляд вітчизняних учених-фінансистів.
 3. Макрофінансова стабілізація Україні у контексті економічного зростання.
 4. Фінансова інфраструктура: сутність, призначення, інструментальне наповнення.
 5. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України.
 • перспективи підвищення ефективності використання бюджетних коштів у працях вітчизняних учених-фінансистів.
 • фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства: погляд вітчизняних учених-фінансистів.

Вирішити тестові завдання до теми 5.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-7, 16, 36-37]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести круглий стіл з виконаного студентами розділу 3 практичного завдання № 2.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 5 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

Заняття 6 «Теоретичні концепції формування бюджету» (3 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо бюджетної системи у фінансовій думці України, посилення здатності працювати самостійно, спілкуватися з експертами з інших галузей.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури дохідної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

 1. Еволюція поглядів на бюджет як вихідну категорію публічних фінансів.
 • основні напрями досліджень у царині бюджету та бюджетних відносин учених-фінансистів Української класичної школи публічних фінансів у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.;
 • сутність бюджету та його роль в економічному розвитку держави;
 • комплексний підхід до розуміння сутності бюджету.
 1. Становлення бюджетного процесу на його наукове обґрунтування.
 2. Державні видатки: сутність, склад та напрями оптимізації.
 3. Доходи бюджету: сутність, склад та структура.

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 6.

Проводиться оперативний письмовий контроль за темою 6 дисципліни.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-6, 11, 17, 18, 24, 28, 32, 35, 37]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести семінар-конференцію, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

3. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

4. Провести оперативний письмовий контроль за темами 4-6 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

Заняття 7 «Теорія місцевих фінансів та міжбюджетних відносин» (2 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо місцевих фінансів та міжбюджетних відносин у фінансовій думці України, посилення здатності працювати самостійно.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури місцевих бюджетів, а також міжбюджетних відносин

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

 1. Роль та місце місцевих фінансів у фінансовій системі держави.
 2. Місцеві податки як інструмент забезпечення дохідної частини місцевих бюджетів.
 • забезпечення фінансової автономії місцевих бюджетів шляхом справляння місцевих податків.
 1. Місцевий кредит та напрями його розвитку в ХІХ - поч. ХХ ст.
 2. Дослідження М.П. Яснопольським впливу державних фінансів на економіку регіонів.
 3. Теорія місцевих фінансів В. Твердохлєбова.
 4. Фінансові проблеми місцевих органів влади та напрями їх вирішення (за працями П. Кованька).

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 7.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1, 3-7, 17, 21-22, 27-28, 31, 33, 35]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з елементами аналізу з виконаного студентами розділу 4 практичного завдання № 2.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 7 дисципліни.

Вид заняття: дискусія з елементами аналізу, семінар-розгорнута бесіда

 

Заняття 8 «Теорії оподаткування» (3 год.) спрямоване на уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо теорії оподаткування у фінансовій думці України, принципів побудови податкової системи держави.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до детального аналізу складу і структури податкових надходжень

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу з питань:

1.  Сутність та принципи побудови податкової системи.

2.  Прибуткове оподаткування та необхідність реформування податкової системи ХІХ ст.

3.  Прогресивність прибуткового оподаткування.

4.  Неоподатковуваний мінімум доходів громадян та обґрунтування доцільності його запровадження.

5.  Соціальні пріоритети в концепції оподаткування М.М. Алексєєнка.

6.  Концепції державних доходів та оподаткування І.І. Янжула

Вирішити практичні і тестові завдання до теми 8.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 11, 16-17, 20, 23, 26, 28, 32, 32]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з виконаних студентами розділів 2 і 4.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести роботу за проблемними (дискусійними) питаннями.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

Заняття 9 «Теорія державного кредиту та боргової політики» (3 год.) спрямовані на базові загальні знання з теорії державного кредиту та боргової політики у фінансовій думці України.

Фахові компетентності:

 • розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних основ фінансової думки та теорій, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади і закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
 • здатність до аналітичної оцінки державного боргу України

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-дискусія з елементами аналізу з питань:

 1. Формування державного боргу та його наукове обґрунтування.
 2. Механізм управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом.
 3. Аналіз державних боргових відносин за працями М.Х.Бунге.
 4. Внесок М.М. Алексєєнка у розвиток теорії боргових фінансів.
 5. Погляди П.П. Мигуліна на розвиток державного боргу.

Вирішити тестові завдання до теми 9 запропоновані в дистанційному навчанні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [3-6, 11, 15, 17, 19, 21-22, 23, 28, 30, 32, 35]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, з’ясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми. 5. Провести роботу за проблемними (дискусійними) питаннями.

3. Провести суцільний контроль за темою 9 дисципліни.

Вид заняття: семінар-дискусія з елементами аналізу

 

4.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА ДУМКА УКРАЇНИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ»

 

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни “Фінансова думка України” здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються:

 üобов’язкові завдання – максимум 80 балів,

ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— активну роботу в дистанційному режимі на форумах, в чатах тощо;

— виконання домашніх індивідуальних завдань;

— виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань);

— виконання двох індивідуальних завдань на вибір студента.

Поточне оцінювання знань студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, розрахункових робіт, есе, рефератів та інших завдань) та за активну роботу на форумах, в чатах тощо.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань дистанційних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на дистанційних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на дистанційні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на дистанційних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного дистанційного контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

дистанційне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Специфіка  роботи  системи  управління  дистанційним  навчанням Moodle передбачає можливість поетапного вивчення тем з науки (дисципліни), тому  поточне  оцінювання  студентів  дистанційної  форми  навчання  включає бали за кожне відпрацьоване заняття у дистанційному режимі (або за тему чи теми з курсу). Конкретна кількість балів за кожне відпрацьоване заняття (або за тему чи теми з курсу) визначається викладачем у карті СРС.

Результати поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку поточної успішності академічної групи та записуються в екзаменаційну відомість,  яка  зберігається  в  Інституті  дистанційних  технологій  навчання  в установленому порядку.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

5.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Самостійне опанування навчального матеріалу з дисципліни студентом дистанційної форми навчання передбачає виконання ним запланованих завдань під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Усі матеріали для самостійної роботи студента містяться у дистанційному курсі.

Перелік завдань для СРС, форми  її організації та звітності, терміни  виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою в робочій програмі навчальній дисципліни і включаються до Карти самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студента є основою організації СРС з дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює чотири види робіт:

І вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ вид — пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид — науково-дослідна робота;

ІV вид — практичні тренінги, виробнича практика.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • переклад іноземних текстів;
 • підготовка до семінарських занять;
 • підготовка до колоквіумів;
 • відпрацювання завдань тренінгів;
 • підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення;
 • виконання індивідуальних навчальних завдань: написання реферату, контрольних робіт, тестів, окремих і комплексних ситуаційних задач тощо.

5.1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, рекомендованої літератури тощо. Вона здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань і модулів.

5.1.2. Підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять.

Проводиться студентами самостійно згідно з розкладом занять відповідно до планів семінарських, лабораторних і практичних занять, контактних занять, питаннями колоквіумів на основі опрацювання матеріалів та джерел.

5.1.3. Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використовувати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Держстату України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Національного банку України, періодичних виданнях та звітах про фінансово-господарську діяльність підприємств і фінансово-кредитних установ.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОЛОКВІУМІВ:

Тема 1. Зародження та розвиток фінансової думки в Україні

 1. Фінансові ідеї у філософській та суспільно-політичній літературі до ХІХ ст.
 2. Історіографія розвитку національної фінансової думки
 3. Зміст системи фінансових наукових знань та інструментарій фінансової науки.

 

Тема 2. Фінансова думка Заходу та її вплив на формування і розвиток української фінансової думки

 1. Фінансові ідеї у працях Ж. Бодена.
 2. Фінансові концепції А. Сміта.
 3. Закон «розширення обсягу державної діяльності» А. Вагнера.
 4. Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки.
 5. Фінансова теорія Дж. М. Кейнса.
 6. Калдор Н. та запровадження особистого податку на споживання, на зміну  прибутковому податку.
 7. Фінансова концепція в неоінституціоналізмі Р. Коуза.

 

Тема 3. Фінансова думка України в ХІХ- поч. ХХ ст. Українська класична школа публічних фінансів

 1. Предмет і зміст фінансової науки у в ХІХ- поч. ХХ ст. (Г. І. Тіткін, І.Т. Тарасов, Г. Д. Сидоренко, С. Ю. Вітте).
 2. Основні осередки фінансової думки України ХІХ- поч. ХХ ст.
 3. Київський національний економічний університет та його роль у зародженні і формуванні української фінансової думки.

 

Тема 5. Фінансова думка України на сучасному етапі її розвитку

 1. Структура фінансової науки на сучасному етапі її розвитку з урахування розвитку фінансової системи України.
 2. Фінансова кризи як прояв неефективного управління фінансовою системою.
 3. Теоретико-методологічні аспекти взаємозв’язку податкової, монетарної та бюджетної політики
 4. Еволюція поглядів українських вчених на корпоративні фінанси та їх місце у фінансовій науці.
 5. Антикризовий фінансовий менеджмент як вимога ринкової економіки.
 6. Еволюція теорії фінансового ринку. Суперечності розвитку фінансового ринку України.
 7. Проблематичність визначення сутності та змісту категорії «фінанси домогосподарств».
 8. Механізм фінансів домогосподарств в економіці України: принципи управління, мета, завдання, напрямки та механізми вирішення завдань, критерії економічної ефективності.

 

Тема 6. Теоретичні концепції формування бюджету

 1. Забезпечення засад публічності та правового регламентування процесів складання та виконання бюджету.
 2. Бюджетний процес, першочерговості планування видатків у складанні проекту бюджету
 3. Методологія оцінювання видаткової частини бюджету.
 4. Оптимізація фінансування виконання державою різних функцій.
 5. Оптимізація дохідної частини бюджету шляхом зміни пропорцій податкових та неподаткових надходжень.

 

 

Тема 8. Теорії оподаткування

 1. Сутність та принципи побудови податкової системи.
 2. Теорія пропорційності та прогресивності оподаткування.
 3. Перекладання податків як форма уникнення надмірного оподаткування.

 

Тема 9. Теорія державного кредиту та боргової політики

 1. Ретроспективний аналіз урядових запозичень та розробка теорії державного кредиту в українській фінансовій думці
 2. Державний  борг як джерело покриття дефіциту бюджету, що виникає внаслідок необхідності фінансування надзвичайних видатків.
 3. Механізм управління внутрішнім та зовнішнім державним боргом.
 4. Напрями управління державним боргом:  конверсія та анулювання.

Формами контролю є: презентація на семінарі, обговорення в аудиторії, відповіді на питання, пілотне опитування, змістовні доповнення при обговоренні питань, конструктивна участь у мозковому штурмі.

 

5.1.4. Виконання індивідуальних навчальних завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

 

 

Форми роботи

Очна форма навчання

Заочна фор-ма навчання

Завдання на вибір

І

Написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

+

+

ІІ

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

+

+

ІІІ

Написання міні-лекції за заданою тематикою

+

-

ІV

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), участь у науково-дослідній діяльності (студентські конференції і гуртки, публікації тощо)*

+

-

V

Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

+

 

Підготовка  презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за тематикою експертних оцінок

-

+

VІІ

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

+

+

Обов’язкові завдання

VІІІ

Виконання і захист контрольної (письмової домашньої) роботи

+

ІХ

Виконання окремих задач, практичних та індивідуальних завдань

+

 

 

Виступ на студентському науковому семінарі

Кафедра фінансів організовує наукову роботу студентів факультету фінансів у формі проведення наукового семінару. Участь у роботі наукового семінару є добровільною і передбачає наступні форми робіт: підготовку і представлення доповіді, участь у дискусії, обговорення проблемних питань, вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Участь у роботі наукового семінару дає можливість сформувати низку важливих навичок: навчитися виступати перед аудиторією, навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її, обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, вислуховувати думку інших людей, розширити свій професійний світогляд, отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

У роботі наукового семінару діє принцип студентського самоврядування: для проведення засідань серед студентів обирається організатор (або кілька), який реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

Роль викладача полягає у визначенні загальної тематики роботи наукового семінару, а також надання консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей.

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

            Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або проводить семінари).

 

5.1.5. Підготовка міні-лекції, експертної оцінки, огляду наукових публікацій з бюджетних питань

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ МІНІ-ЛЕКЦІЙ ТА АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Сучасна фінансова політика держави.
 2. Пріоритети бюджетної політики в Україні.
 3. Пріоритети податкової політики в Україні.
 4. Проблеми боргової політики України.
 5. Проблеми грошово-кредитної політики НБУ.
 6. Шляхи забезпечення макроекономічної фінансової стабілізації в Україні.
 7. Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
 8. Розвиток оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні.
 9. Розвиток майнового оподаткування в Україні.
 10. Проблеми непрямого оподаткування в Україні.
 11. Актуальні проблеми ПДВ та їх вирішення в Україні.
 12. Проблеми вимірювання податкового навантаження.
 13. Шляхи вирішення проблеми ухилення від сплати податків в Україні.
 14. Дискусійні питання застосування податкових пільг у вітчизняній податковій політиці.
 15. Шляхи вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.
 16. Проблеми наповнення дохідної частини Державного бюджету України.
 17. Проблеми підвищення ефективності бюджетних видатків.
 18. Підвищення рівня фінансового забезпечення бюджетних установ соціальної сфери.
 19. Подолання проблеми дефіциту Державного бюджету України.
 20. Роль внутрішніх державних запозичень у формуванні доходів Державного бюджету України.
 21. Проблеми виходу уряду України на світовий фінансовий ринок.
 22. Зовнішні державні запозичення України і проблеми їх обслуговування.
 23. Обслуговування державного боргу України.
 24. Проблеми боргового тягаря держави та їх вирішення в Україні.
 25. Проблеми здійснення місцевих позик в Україні.
 26. Моделі бюджетного федералізму і можливості їх застосування в Україні.
 27. Шляхи бюджетної децентралізації та їх наслідки.
 28. Проблеми формування бюджету розвитку як основи місцевих інвестицій в Україні.
 29. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
 30. Фінансові проблеми підприємств комунальної власності в Україні та шляхи їх вирішення.
 31. Реформування системи соціального страхування в Україні.
 32. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.
 33. Шляхи подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду в Україні.
 34. Проблеми і перспективи запровадження в Україні обов’язкового державного медичного страхування.
 35. Державна фінансова підтримка підприємництва в Україні.
 36. Дивідендна політика корпорацій в українській економіці.
 37. Розвиток фінансів домогосподарств в Україні.
 38. Роль домогосподарств на фінансовому ринку.
 39. Банківське кредитування населення в Україні.
 40. Проблеми кредитування житлового будівництва в Україні та роль держави у їх вирішенні.
 41. Страхування відповідальності в Україні: проблеми і перспективи.
 42. Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні: проблеми і перспективи.
 43. Недержавні пенсійні фонди та їх роль у пенсійному забезпеченні.
 44. Організація державного нагляду за діяльністю суб’єктів страхового ринку в Україні.
 45. Розвиток ринку акцій в Україні.
 46. Проблеми розвитку ринку капіталів в Україні.
 47. Проблеми розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні.
 48. Організація державного нагляду за діяльністю суб’єктів українського ринку фінансових послуг.
 49. Застосування програмно-цільового підходу до планування бюджетних видатків в Україні.
 50. Вдосконалення вітчизняної практики бюджетного планування держави.
 51. Проблеми підвищення якості та ролі державного фінансового аудиту в Україні.
 52. Проблеми податкового менеджменту в Україні та шляхи їх вирішення.
 53. Проблеми взаємовідносин платників податків з податковими органами та шляхи їх вирішення.
 54. Шляхи забезпечення фінансової безпеки України.
 55. Боргова безпека України.

Примітка. Студент за власним бажанням може запропонувати додатково актуальну тему, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

 

СТРУКТУРА МІНІ-ЛЕКЦІЇ ТА АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Вибір теми міні-лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Міні-лекція триває протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами.

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

РАЗОМ ІЗ МІНІ-ЛЕКЦІЄЮ ЗА ЦІЄЮ Ж ТЕМОЮ студент укладає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Метою є критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною вище темою.

Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Джерела добираються самостійно;

— оформлює його у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

Структура огляду наукових публікацій: титульна сторінка, основний текст, висновки, список опрацьованої літератури.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел (не менше семи джерел) і якість систематизації матеріалу.

Міні-лекція разом із оглядом наукових публікацій готується на той семінар, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має їх здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення семестру.

 

5.1.6.Мета написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки – дати критичний огляд наукового доробку вченого-фінансиста на основі вивчення літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною темою. Готуючи наукову біографію вченого, студент:

 • обирає вченого та погоджує свій вибір з викладачем;
 • вивчає наукову біографію вченого;
 • систематизує різні погляди вченого на фінансові явища та процеси;
 • літературні джерела добираються самостійно;
 • готує огляд наукових публікацій у друкованому вигляді (обсяг – до 15 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5., з них не більше 5 сторінок тексту – наукова біографія вченого, не менше 10 – внесок ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки.

Структура: титульна сторінка, основна частина, список опрацьованої літератури).

Огляд наукових публікацій готується до «Дня заочника». Студент має здати огляд наукових публікацій викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Студент самостійно обирає одного з вітчизняних науковців-фінансистів, наукову біографію і фінансові погляди якого будуть досліджуватися. Ключові постаті української фінансової думки:

 

Алексєєнко М.

Антонович А.

Балудянський М.

Білімович О. 

Богачевський М.

Бунге М.

Василик О.

Вернадський І.

Власенко В.

Воблий К.                

Гензель П.    

Гловінський Є.

Десницький С.

Желєзнов В.

Іловайський С.

Кованько П. 

Кулішер Й.   

Миклашевський О.

Мігулін П.    

Незабитовський В.

Огродник С.

Патлаєвський І.

Піхно Д.        

Сидоренко Г.

Слуцький Є.

Соболєв М.

Степанов Т.

Суторміна В.

Тарасов І.

Твердохлєбов В.      

Тіктін Г.

Туган-Барановський М.

Федорович Л.

Цехановецький Г.

Цитович М.

Янжул І.

Яснопольський М.

Яснопольський П.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

5.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

5.2.1. Для денної форми навчання

 

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару з бюджетних питань і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

Написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

0-10 балів

2.

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

0-10 балів

3.

Написання міні-лекції за заданою тематикою

0-4 балів

4.

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), участь у науково-дослідній діяльності (студентські конференції і гуртки, публікації тощо)*

0-10 балів

5.

Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

0-6 балів

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

 

Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

участь у роботі наукового семінару

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-5 балів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (МОДУЛЬНИХ) РОБІТ

Завдання, винесені для контрольних (модульних) робіт поділяються на два модулі:

І контрольна (модульна) робота – комп’ютерний тестовий контроль;

ІІ контрольна (модульна) робота – комп’ютерний тестовий контроль

Контрольна (модульна) робота здійснюється в один етап у комп’ютерному класі КНЕУ за три тижні до кінця семестру. До комп’ютерного тестового контролю включено один варіант з 40 тестів, які винесені на самостійне опрацювання, з обмеженням ліміту тестування за часом на одне тестове запитання менше однієї хвилини. Студент отримує бали поточного контролю за кількістю правильних відповідей на тести:

Кількість правильних тестових відповідей

Кількість поточних балів

0—5

0 балів

6—10

1 бал

11—15

2-3 бали

16—25

4-5 бали

26—30

6-7 балів

31—35

8-9 балів

36—40

10 балів

 

 

 

 

 

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів поточного  контролю.

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

5.2.2. Для заочної форми навчання

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою експертних оцінок з презентацією, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) і участь в науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

Написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

0-10 балів

2.

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

0-10 балів

3.

підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за тематикою експертних оцінок

0-4 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-10 балів

 

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-5 балів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПИСЬМОВОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ)

Оцінка знань студентів при контролі за виконанням контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з підрозділом 6.7 поданим вище). Результати виконання і захисту контрольної (письмової домашньої) роботи разом з роботою за вибором студента оцінюється за європейською семибальною системою, які переводяться в бали поточного контролю за такою шкалою: якщо студент отримав оцінку A семибальної системи — 18 - 20 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку B семибальної системи — 15 - 17  балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку C семибальної системи — 12 - 14 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку D семибальної системи — 9 - 11 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку E семибальної системи — 6 - 8 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку FX семибальної системи — 3 - 5 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку F семибальної системи або не отримав ніяких оцінок чотирибальної системи за невиконання і/або незахист контрольної (письмової домашньої) роботи — 0 - 2 балів поточного контролю.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Комп’ютерний тестовий контроль здійснюється в один етап у дистанційному режимі з курсу “ Фінансова думка України ” на WEB-студента КНЕУ або комп’ютерному класі КНЕУ з обмеженням ліміту тестування за часом на одне тестове запитання менше однієї хвилини. До комп’ютерного тестового контролю включено 40 тестів, які винесені на самостійну роботу для опрацювання за навчально-методичним посібником для самостійного вивчення дисципліни «Фінансова думка України». Студент отримує бали поточного контролю за кількістю правильних відповідей на тести:

Кількість правильних тестових відповідей

Кількість поточних балів

0—3

0-2 балів

4—5

3-5 бали

6—10

6-8 бали

11—15

9-10 балів

16—20

11-12 балів

21—25

13-14 балів

26—30

15-16 балів

31—35

17-18 балів

36—40

19-20 балів

 

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності загальна підсумкова оцінка.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

 

6.1. СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 1. Нормативний і позитивний підходи у фінансовій думці
 2. Маржиналізм і його вплив на розвиток фінансової науки.
 3. Українська класична школа (публічних) фінансів: становлення та розвиток.
 4. Науковий доробок В. Є. Власенка у критичному аналізі теорій грошей.
 5. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства: погляд вітчизняних учених-фінансистів.

Тести

 1. Хто вважається засновником сучасного монетаризму:

а) П. Самуельсон;

б) Дж. Бьюкенен;

в) Е. Хансен;

г) М. Фрідмен.

7. Хто з українських учених-фінансистів за висловом М. Кондратьєва поставив «економічну науку в ряд із європейською»?

а) М. І. Туган-Барановський;

б) І. Т. Тарасов;

в) М. Б. Богачевський;

г) М. М. Цитович.

8. Ким з українських учених-фінансистів була досліджена фінансова думка Заходу, її теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів?

а) В. Л. Андрущенко;

б) С. В. Льовочкін;

в) В. М. Опарін;

г) В. М. Федосов.

9. Наукова школа - це

а) науковий колектив на чолі з науковим керівником, який є автором програми дослідження, що включає перелік проблем, на вирішення яких орієнтується колектив з визначеним підходом до їх вирішення;

б) спільнота учених, які займаються дослідженням певного напряму науки та об’єднані спільними методологічними підходами до проведення наукових досліджень, результатом їхньої діяльності є сукупність пов’язаних між собою думок, теоретичних концепцій і поглядів на пізнання фінансових процесів та явищ;

в) неформальний колектив, де навколо лідера об’єднуються учні, які підхоплюють його ідеї, розробляють їх, розширюючи межі пошуку і дослідження загалом;

г) спільнота людей, що виникає в процесі спільної діяльності і складається, як мінімум, з двох поко­лінь, генерує епістемологічну систему, яка характеризується рядом особливостей, і забезпечує її спадкування.

10. За якими ознаками проведена ідентифікація Української наукової школи державних фінансів:

а) за прізвищем засновника та державою;

б) за прізвищем лідера наукової школи та галуззю науки;

в) за регіоном та теоретико-методологічними засадами;

г) за регіоном та галуззю науки.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

 1. Передумови формування фінансової думки в Україні
 2. Інституціоналізм і його вплив на фінансову думку.
 3. Наукові погляди М. Х. Бунге та вплив їх на формування фінансової науки України і реформування фінансової системи Росії.
 4. Макрофінансова стабілізація Україні у контексті економічного зростання
 5. Фінансові проблеми місцевих органів влади та напрями їх вирішення                                                     (за працями П. Л. Кованька)

Тести

 1. Посткейнсіанство – економічний напрям, у центрі уваги якого перебуває:

а) ефективний попит та повна зайнятість ;

б) система «вбудованих стабілізаторів»;

в) активізація ідей сполучення фіскальної ефективності і соціальної справедливості в державних фінансах;

г) аналіз проблем, зумовлених активним впливом фінансової сфери та грошового фактора на макроситуацію.

7. Залежність доходів бюджету від ставок податків відображає:

а) хрест Хікса;

б) крива Лаффера;

в) крива Філліпса;

г) модель Блека-Скоулза.

8. У чому полягає сутність інституціонального підходу у дослідженні фінансових явищ та процесів?

а) дослідження історичного аспекту становлення державних фінансів та закономірностей їх розвитку;

б) аналіз фінансових процесів через норми поведінки та звичаї, а також народну мораль як один з факторів впливу на економічний розвиток  держави;

в) аналіз фінансових процесів з урахуванням диверсифікації економічного розвитку територій у межах держави;

г) пояснення економічних явищ поведінкою окремих індивідів.

9. Дослідження історичного аспекту становлення державних фінансів та закономірностей їх розвитку – це

а) історичний;

б) інституціональний;

в) антропологічний;

г) комплексний.

10. Вихідний пункт аналізу українських учених-фінансистів у ХІХ-поч. ХХ ст. було

а) економічні відносини, що виникають у процесі ведення фінансового господарства держави та місцевих органів;

б) пояснення економічних явищ поведінкою окремих індивідів;

в) задоволення матеріальних потреб держави для виконання покладених на неї функцій;

г) аналіз фінансових процесів через норми поведінки та звичаї, а також народну мораль як один з факторів впливу на економічний розвиток  держави.

 

 

 

 

6.2. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

6.2.1. Для денної форми навчання

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0 ,1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

3.1.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару з бюджетних питань і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

Написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

0-10 балів

2.

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

0-10 балів

3.

Написання міні-лекції за заданою тематикою

0-4 балів

4.

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету), участь у науково-дослідній діяльності (студентські конференції і гуртки, публікації тощо)*

0-10 балів

5.

Переклад літературних джерел англо-, німецькомовного походження за заданою проблематикою

0-6 балів

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

 

Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

участь у роботі наукового семінару

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-5 балів

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (МОДУЛЬНИХ) РОБІТ

Завдання, винесені для контрольних (модульних) робіт поділяються на два модулі:

І контрольна (модульна) робота – комп’ютерний тестовий контроль;

ІІ контрольна (модульна) робота – комп’ютерний тестовий контроль

Контрольна (модульна) робота здійснюється в один етап у комп’ютерному класі КНЕУ. До комп’ютерного тестового контролю включено один варіант з 40 тестів, які винесені на самостійне опрацювання, з обмеженням ліміту тестування за часом на одне тестове запитання менше однієї хвилини. Студент отримує бали поточного контролю за кількістю правильних відповідей на тести:

Кількість правильних тестових відповідей

Кількість поточних балів

0—5

0 балів

6—10

1 бал

11—15

2-3 бали

16—25

4-5 бали

26—30

6-7 балів

31—35

8-9 балів

36—40

10 балів

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів поточного  контролю.

 

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

 

6.2.2. Для заочної форми навчання

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності аудиторної роботи під час контактних занять включає такі складові: активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять; результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-4 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

3.2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою експертних оцінок з презентацією, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) і участь в науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

Написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

0-10 балів

2.

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

0-10 балів

3.

підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за тематикою експертних оцінок

0-4 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-10 балів

 

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-5 балів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПИСЬМОВОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ)

Оцінка знань студентів при контролі за виконанням контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з підрозділом 6.7 поданим вище). Результати виконання і захисту контрольної (письмової домашньої) роботи разом з роботою за вибором студента оцінюється за європейською семибальною системою, які переводяться в бали поточного контролю за такою шкалою: якщо студент отримав оцінку A семибальної системи — 18 - 20 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку B семибальної системи — 15 - 17  балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку C семибальної системи — 12 - 14 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку D семибальної системи — 9 - 11 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку E семибальної системи — 6 - 8 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку FX семибальної системи — 3 - 5 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку F семибальної системи або не отримав ніяких оцінок чотирибальної системи за невиконання і/або незахист контрольної (письмової домашньої) роботи — 0 - 2 балів поточного контролю.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Комп’ютерний тестовий контроль здійснюється в один етап у дистанційному режимі з курсу “Фінансова думка України” на WEB-студента КНЕУ або комп’ютерному класі КНЕУ з обмеженням ліміту тестування за часом на одне тестове запитання менше однієї хвилини. До комп’ютерного тестового контролю включено 40 тестів, які винесені на самостійну роботу для опрацювання за навчально-методичним посібником для самостійного вивчення дисципліни «Фінансова думка України». Студент отримує бали поточного контролю за кількістю правильних відповідей на тести:

Кількість правильних тестових відповідей

Кількість поточних балів

0—3

0-2 балів

4—5

3-5 бали

6—10

6-8 бали

11—15

9-10 балів

16—20

11-12 балів

21—25

13-14 балів

26—30

15-16 балів

31—35

17-18 балів

36—40

19-20 балів

 

6.2.3. Для дистанційної форми навчання

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни “Фінансова думка України” здійснюється за результатами поточного  контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються:

 üобов’язкові завдання – максимум 80 балів,

ü вибіркові завдання – максимум 20 балів.

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

— активну роботу в дистанційному режимі на форумах, в чатах тощо;

— виконання домашніх індивідуальних завдань;

— виконаннята захист навчальних робіт (тестових завдань, есе, рефератів та інших завдань);

— виконання двох індивідуальних завдань на вибір студента.

Поточне оцінювання знань студента дистанційної форми навчання включає бали, отримані студентом в міжсесійний період за виконання та захист навчальних робіт (тестових завдань, есе, рефератів та інших завдань) та за активну роботу на форумах, в чатах тощо.

При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань дистанційних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на дистанційних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на дистанційні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на дистанційних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного дистанційного контролю

0-10 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

дистанційне опитування

0, 1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

Специфіка  роботи  системи  управління  дистанційним  навчанням Moodle передбачає можливість поетапного вивчення тем з науки (дисципліни), тому  поточне  оцінювання  студентів  дистанційної  форми  навчання  включає бали за кожне відпрацьоване заняття у дистанційному режимі (або за тему чи теми з курсу). Конкретна кількість балів за кожне відпрацьоване заняття (або за тему чи теми з курсу) визначається викладачем у карті СРС.

Результати поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку поточної успішності академічної групи та записуються в екзаменаційну відомість,  яка  зберігається  в  Інституті  дистанційних  технологій  навчання  в установленому порядку.

 

3.3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки; експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою; підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за тематикою експертних оцінок; виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів.

 

 

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

Написання наукової біографії та визначення внеску українського ученого-фінансиста у розвиток фінансової науки

0-10 балів

2.

Експертна оцінка з проблемних питань за відповідною тематикою

0-10 балів

3.

підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за тематикою експертних оцінок

0-4 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-10 балів

 

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції від кафедри фінансів

0-5 балів

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на модулі.

 

6.3.1. Для студентів денної форми навчання

Контрольна (модульна) робота №1,2. Комп’ютерний тестовий контроль. За першим модулем тестовий контроль здійснюється в один етап у комп’ютерних класах КНЕУ за три тижні до кінця семестру. До комп’ютерного тестового контролю включено 40 тестів, які винесені для самостійного опрацювання в комп’ютерних класах КНЕУ. Студент отримує бали поточного контролю за кількістю вірних відповідей на тести. Приклади типових тестових завдань (правильною є лише одна відповідь із запропонованих нижче):

Предметом дослідження фінансової думки України є:

а) фінансова система держави;

б) історичний процес становлення і розвитку фінансів;

в) закономірності та особливості еволюції фінансової думки в працях українських вчених-фінансистів.

Який з підходів до аналізу фінансових явищ і процесів має описовий або теоретичний характер?

а) нормативний;

б) позитивний

Методологія фінансової науки ― це:

а) наукові течії, школи, концепції, що відбивають історичний процес становлення і розвитку фінансів

б) історичні факти та події, що засвідчують структурні зміни у розвитку фінансового господарства;

в) система знань, концепцій і теорій про фінансові інститути та явища в їх становленні, розвитку й еволюції;

г) сукупність форм і методів пізнання фінансового світу за допомогою спеціального економічного інструментарію.

Об’єктом фінансової думки виступають:

а) наукові течії, школи, концепції, що відбивають історичний процес становлення і розвитку фінансів та історичні факти та події, що засвідчують структурні зміни у розвитку фінансового господарства;

б) система знань, концепцій і теорій про фінансові інститути та явища в їх становленні, розвитку й еволюції;

в) механізми (процеси) взаємодії основних складових внутрішньої структури фінансів;

г) сукупність форм і методів пізнання фінансового світу за допомогою спеціального економічного інструментарію

Система знань про фінансові явища і процеси, з виявленими достовірними передумовами виникнення, механізмами та принципами функціонування, доказовими, обґрунтованими положеннями та висновками про їх вплив на людину, господарство, суспільство, цивілізацію, оцінкою здобутків, вигод, втрат – це

а) фінанси;

б) фінансова думка;

в) фінансовий механізм;

г) фінансова наука

Зародження фінансової науки на території України пов’язане з такою працею, присвяченою саме фінансам:

а) докторська дисертація М. Бунге «Теорія кредиту»;

б) магістерська дисертація В. Незабитовського «Про податкову систему в Російській державі з часів встановлення»;

в) праця Г. Сидоренка «Епізод з фінансової історії Австрії»;

г) збірник Ж. Бодена «Шість книг про республіку».

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Описание: BS00554_ 

 

4.1. Основна література

 1. Теорія фінансів [Текст] : підруч. / С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська [та ін.] ; під заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учб. літ., 2010. - 574 с.
 2. Теорія фінансів [Текст] : підручник / [С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська та ін.] ; за заг. ред.: В. М. Федосова, С. І. Юрія. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 574 с.
 3. Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Тернопіль : Економічна думка.  Т. 1 : Монографія. - 2010. - 687 с.
 4. Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Тернопіль : Економічна думка.  Т. 2 : Енциклопедія. - 2010. - 582 с.
 5. Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / авт.-упоряд. С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. - Київ : Кондор ; Тернопіль : Економічна думка. Т. 3, ч. 2 : Хрестоматія. - 2010. - 734 с.
 6. Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / авт.-упоряд. С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор ; Тернопіль : Економічна думка. Т. 3, ч. 1 : Хрестоматія. - 2010. - 472 с.
 7. Фінанси [Текст] : підруч. / [С. І. Юрій, Л. М. Алексеєнко, І. В. Зятковький, О. П. Кириленко та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - Київ : Знання, 2008. - 611 с.

 

4.2. Додаткова література

 1. Українська економічна думка [Текст] : хрестоматія / Міжнар. фонд "Відродження" ; упоряд., наук. ред. пер., автор вступ. розд. біогр. довідок та комент. С. М. Злупко. - К. : Знання, 1998. - 448 с.
 2. Українська економічна думка [Текст] : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т ; упоряд., авт. вступ. розд., наук. ред. перекладів С. М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 695 с.
 3. Кованько, П. Л. Курс торговых знаний [Текст] : учебник коммерции для торговых шк. / П. Л. Кованько. - Изд. 2-е испр. и знач. доп. - Киев : Тип. И. И. Чоколова, 1906. - 175 с.
 4. М. Бунге: сучасний дискурс [Текст] / за ред. В. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2005. - 698 с.
 5. Історія економічних учень [Текст] : хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 1198 с. 
 6. Вагнер, Адольф. Русские бумажные деньги [Текст] : исследование народно-экономическое и финансовое с приложением проекта восстановления металлического обращения / Адольф Вагнер ; пер. с дополнениями и примеч. Н. Бунге. - К. : Университетская тип., 1871. - 392 с.
 7.    Еременко, С. И.  Финансы промышленных предприятий в новых условиях хозяйствования [Текст] / С. И. Еременко, М. М. Алексеенко. - К. : Техніка, 1969. - 127 с. 
 8. Алексеенко, М. М.  Государственный кредит [Текст] : очерк нарастания государственного долга в Англии и Франции / М. М. Алексеенко. - Харьков : Университетская тип., 1872. - 424 с
 9. Суторміна, В. М.  Держава - податки - бізнес: (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки) [Текст] : монографія / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко. - К. : Либідь, 1992. - 328 с.
 10. Андрущенко, В. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті [Текст] : Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів : [монографія] / Володимир Андрущенко ; Тернопіл. акад. нар. госп-ва. - Львів : Каменяр, 2000. - 304 с.
 11. Богачевский, М. Б. Бюджет капиталистического государства [Текст] / М. Б. Богачевский. - М. : Госфиниздат, 1960. - 195 с.
 12. Богачевский, М. Б. Государственный кредит в капиталистических странах [Текст] М. Б. Богачевский. - М. : Финансы, 1966. - 191 с.
 13. Богачевский, М. Б.   Налоги капиталистических государств [Текст] / М. Б. Богачевский. - М. : Соцэкгиз, 1961. - 322 с.
 14. Богачевский, М. Б. Финансы и кредит СССР [Текст] : Учебник для экон. фак. кооператив. ин-тов / М. Б. Богачевский. - 2-е изд. - М. : Экономика, 1969. - 335 с.
 15. Богачевский, М. Б. Финансы США и Англии в период общего кризиса капитализма [Текст] / М. Б. Богачевский; ред. А. М. Алексеев. - М. : Госфиниздат, 1954. - 343 с.
 16. Воблый, К. Г. Основы экономии страхования [Текст] / К. Г. Воблый. - 2-е, перераб. изд. - К. : Коопстрах, 1923. - 256 с.
 17. Вопросы финансовой реформы в России [Текст] / О-во им. А. И. Чупрова для разработки обществ. наук, Финанс. комис. ; под ред. В. Я. Железнова. - М. : Т-во "Печатня С. П. Яковлева".  Т. 1, вып. 1. - 1915. - 138 с.
 18. Железнов, В. Я. Очерки политической экономии [Текст] / В. Я. Железнов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. - 1204 с.
 19. Железнов, В. Я. Очерки политической экономии [Текст] / В. Я. Железнов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. - 860 с.
 20. Гензель, П. Новый вид местных налогов: "Специальное обложение" в Англии, Америке, Германии и других странах [Текст] = Betterment tax, special assessments, Beitrage / П. Гензель. - СПб. : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1902. - 193 с.
 21. Иловайский, С. И. Учебник финансового права [Текст] / С. И. Иловайский ; частью вновь переработал, частью доп. и обновил Г. И. Тиктин ; под ред. Н. П. Яснопольского. - 5-е (посмертное) изд . - Одесса : Издание Е. С. Иловайской, 1912. - 604 с.
 22. Исаев, А. А.  Настоящее и будущее русского общественного хозяйства [Текст] / А. А. Исаев. - СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1896. - 205 с.
 23. Военные займы [Текст] : сб. статей / М. В. Бернацкий [и др.] ; под общ. ред. М. И. Туган-Барановского ; Всерос. ком. обществ. содействия военным займам. - Пг. : Тип. "Правда", 1917. - 196 с.
 24. Кулишер, И. М. Коммунальное обложение в Германии в его историческом развитии [Текст] : опыт изучения основных течений в развитии городских финансов / И. М. Кулишер. - СПб. : [б. и.], 1914. - 465 с.
 25. Кулишер, И. М. Очерки финансовой науки [Текст] / И. М. Кулишер. - Пг. : Наука и шк., 1919. - 252 с.
 26. Твердохлебов, В.  Местные финансы [Текст] / В. Твердохлебов. - 2-е изд., совершенно перераб. - М. : Изд-во Народного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР, 1927. - 264 с.
 27. Твердохлебов, В. Обложение городских недвижимостей на Западе [Текст] / В. Твердохлебов. Ч. 2 : Местное обложение : (Новые виды городских налогов). - Одесса : Тип. "Техник", 1909. - 307 с.
 28. Янжул, И. И.  Основные начала финансовой науки [Текст] : учение о государственных доходах / И. И. Янжул. - 3-е изд. Удостоено от Императорской Академии Наук премии С. А. Грейга. - СПб. : [б. и.], 1899. - 508 с.

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Податковий кодекс України // Закони України: Електронний сайт Верховної Ради України - http://portal.rada.gov.ua/
 2. Про Державний бюджет України на відповідний рік // Закони України: Електронний сайт Верховної Ради України - http://portal.rada.gov.ua/