Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

20 грудня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА»

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

«Економіка і підприємництво»

спеціальність

«Фінанси і кредит»

освітня програма

«Фінанси»

спеціалізація

6508 «Фінанси»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу________ Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри __________В. Федосов

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Розробники:

Бенч Лілія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів,

 e-mail: benchliliya@gmail.com

Вдовіна Інеса Олексіївна, старший викладач кафедри фінансів, e-mail: vdovinaio@ukr.net

 

 

Навчальний план 2015 р.

 

Форма навчання

денна, заочна

Семестр

8

Кількість кредитів ECTS

3,5

Форма підсумкового контролю

залік

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Л.Я.Бенч, І.О.Вдовіна, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………………

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1:  Теоретико-методологічні засади функціонування фінансової  інфраструктури, її роль у фінансуванні суспільних благ та послуг       

5

Тема 1. Сутність та призначення фінансової інфраструктури…………………………...

5

Тема 2. Організаційна фінансова інфраструктура та характеристика її складових…….

5

Тема 3. Суспільні блага та послуги як продукт діяльності держави…………………….

5

Тема 4. Фінансування суспільних послуг…………………………………………………

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: Роль фінансової інфраструктури у сферах пенсійного і медичного забезпечення та фінансового ринку

6

Тема 5. Роль і значення інститутів у соціальному забезпеченні…………………………

6

Тема 6. Роль і значення інститутів у пенсійному забезпеченні…………………………..

6

Тема 7. Роль і значення інститутів у медичному забезпеченні…………………………..

6

Тема 8. Роль і значення інститутів у фінансуванні освіти………………………………..

7

Тема 9. Обслуговуюча інфраструктура, її роль та значення

у фінансовій інфраструктурі. Інструментарій обслуговуючої фінансової інфраструктури………………………………………………………………………………

7

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

8

            2.1. Карта навчальної роботи студента

8

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

9

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

12

            3.1. Карта навчальної роботи студента

12

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

16

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

17

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

17

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи

23

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю залік)

27

           6.1. Приклади типових завдань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу

28

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

31

            6.1.      Основна література ……………………………………………………

31

            6.2.      Додаткова література ………………………………………………….

31

            6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………...

32

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Фінансова інфраструктура» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Фінансова інфраструктура» розкриває склад, призначення та особливості функціонування установ фінансової інфраструктури в сучасній економічній системі. Вивчення дисципліни дає можливість вільно орієнтуватись у розмаїтті установ фінансової інфраструктури та обґрунтовано оцінити їх привабливість як потенційного місця роботи.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми дисципліни: вивчення дисципліни «Фінансова інфраструктура»  пов’язано з такими дисциплінами навчального плану як «Фінанси», «Основи економічної теорії», «Бюджетний менеджмент», «Податкова система», «Макрофінансовий аналіз» та ін., що дозволяє закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Мета вивчення дисципліни «Фінансова інфраструктура» - формування базових знань у сфері функціонування та взаємодії  інституцій фінансової інфраструктури та вивчення особливостей їх  розвитку в Україні, необхідних майбутнім спеціалістам для визначення пріоритетного напрямку фахової спеціалізації.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни: в результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти принципи організації та функціонування складових фінансової інфраструктури, навчитися застосовувати різні  методики оцінки та аналізу діяльності установ фінансової інфраструктури, сформувати навички моніторингу основних факторів, що впливають на фінансову стійкість інституцій фінансової інфраструктури у сферах державного управління, пенсійного та медичного забезпечення і фінансового ринку.

Предметом дисципліни  є економічні відносини, що виникають у процесі функціонування та взаємодії інститутів та інституцій фінансової інфраструктури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансова інфраструктура» студент повинен отримати такі результати навчання:

1. Знання:

складу, організації та особливостей діяльності установ та інституцій фінансової інфраструктури; розмежування функцій між відповідними суб’єктами фінансової інфраструктури; взаємодії установ фінансової інфраструктури в процесі реалізації фіскальної і соціальної політики, при регулюванні фінансового ринку.

2. Уміння:

розраховувати кількісні та якісні показники ефективності та фінансової стійкості установ фінансової інфраструктури; проводити порівняльний аналіз індикаторів рівня розвитку фінансових інституцій та витрат регулювання; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем управління фінансовими ресурсами  держави та оптимізації витрат державного управління; заходи по підвищенню ефективності діяльності фінансових інституцій у сферах державного управління, пенсійного та медичного забезпечення і фінансового ринку.

3. Комунікація:

здатність працювати в команді при проведенні спільних досліджень; навички роботи з офіційними джерелами інформації установ управлінської інфраструктури; комунікація з потенційними роботодавцями в процесі дослідження можливостей працевлаштування в тих чи інших установах фінансової інфраструктури України.

4.  Автономність та відповідальність:

усвідомлення особистої відповідальності за якість дослідження, що проводиться в рамках групи, за надані пропозиції та рекомендації, що можуть впливати на прийняття групою рішень щодо доцільності працевлаштування у відповідному сегменті фінансової інфраструктури України.

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.

 Взаємозв’язок фінансової інфраструктури з фінансовими дефініціями. Фінансова інфраструктура і фінансовий сектор. Передумови функціонування фінансової інфраструктури. Законодавча база та інструментальне наповнення фінансової інфраструктури. Складові  фінансової інфраструктури. Характеристика управлінської, інституційної та обслуговуючої інфраструктури. Сукупність фінансових органів держави та їх функції. Фінансові інституції, які функціонують на фінансовому ринку і ринку фінансових послуг. Характеристика суб’єктів обслуговуючої інфраструктури. Роль фінансової інфраструктури в економічному розвитку: концепції фінансового поглиблення та фінансіалізації.

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІА ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СКЛАДОВИХ.

          Роль та значення інститутів у організаційній фінансовій інфраструктурі. Інститути фіскального сектору, їх значення та завдання. Характеристика інституції нефінансового сектору. Роль та значення інституцій фінансового сектору. Роль та значення організаційних посередників та інституцій, що надають послуги з фінансової діяльності у організаційній фінансовій інфраструктурі. Індикатори рівня розвитку фінансових інституцій. Оцінка фіскальної стабільності за методологією МВФ та Світового банку. Проблеми оцінки рівня розвитку фінансових інституцій. Стійкість фінансових інституцій як передумова стабільності фінансового сектору та економіки країн. Напрями забезпечення стійкості фінансових інституцій у посткризовому періоді.

 

ТЕМА 3. СУСПІЛЬНІ БЛАГА ТА ПОСЛУГИ ЯК ПРОДУКТ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Держава, як «виробник» суспільних благ та послуг. Поняття та характерні ознаки суспільних благ. Відмінності між приватними і суспільними благами.  Класифікація суспільних благ та роль держави в їх забезпеченні. Методи, використовувані державою для забезпечення суспільства такими благами, їх переваги і недоліки.

Типи держав в залежності від обсягів виконуваних ними функцій. Пріоритети фіскальної політики держав різних типів: ліберальна, змішана та соціально-орієнтована держава.

Сучасні підходи до визначення ролі держави у перерозподілі ВВП. Оптимальний розмір частки державних витрат у ВВП для країн з різним рівнем розвитку ринкових механізмів.  Вплив публічного споживання на фактори економічного розвитку. Поняття про «спадну граничну ефективність базових державних видатків». Оцінка впливу державного споживання на економічний розвиток Р. Барро, продуктивні та непродуктивні державні витрати.

 

ТЕМА 4. ФІНАНСУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ.

Боргове фінансування державних витрат: передумови та наслідки. Ефект витіснення. Поняття «негативного багатства» - блага, що фінансуються за рахунок позик.

«Ціна» суспільних благ та бюрократична рента. Автократичний опортунізм: подвійна роль держави, як регулятора і учасника фінансової системи (С. Хабер, Е. Пероті). Соціологічна та економічна оцінка державної бюрократії. Погляди М.Вебера на бюрократію, як на оптимальну та найбільш ефективну форму організації виконання функцій держави. Закон Паркінсона та недоліки сучасної бюрократичної системи.

Державна бюрократія в системі дворівневих відносин «принципал – агент»: проблеми оцінки та контролю якості суспільних послуг, що надаються бюрократією. Правило нульового прибутку.  Базова модель економічної теорії бюрократії (У Нісканен) та її припущення. Індекс впливу бюрократії Т.Борчердінга та У. Буша. Боротьба за ренту (Г. Таллок).

Види інституційних систем надання суспільних благ: конкурсно-контрактного типу (Дж. Бьюкенен), екстракційного типу та «ваучерний проект» (М. Фрідмен); їх особливості, переваги і недоліки.

ТЕМА 5. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ.

Об’єктивна необхідність соціального забезпечення та його роль у суспільному відтворенні. Сутність та значення соціальних трансфертів, їх  перерозподільний характер.

Функції соціального забезпечення як відображення їх сутності і суспільного призначення. Дискусійні питання щодо функцій соціального забезпечення. Класифікація соціальних трансфертів. Форми соціальних трансфертів: грошова та натуральна.

Сутність моделей фінансування соціальних трансфертів в системі соціального захисту. Моделі соціальної політики та класифікація соціальних держав відповідно до пропорцій участі держави та громадянського суспільства в системі забезпечення соціальних благ та послуг . Класифікації К. Еспінг- Андерсона та Г. Віленського – Ч. Лебо, Причини зближення поглядів  соціал-демократичного типу соціальної політики  та  соціального лібералізму. Концепція  “третього шляху”, Т. Блера та Г. Шредера та «держава соціальних інвестицій».

 Боргове та податкове фінансування соціальних трансфертів: переваги та недоліки. Державні інвестиції та соціальні трансферти як контраверсійні складові державних витрат : взаємозв′язок за заданого рівня вартості публічних послуг та перерозподілу ВВП.

Особливості встановлення та нарахування розміру соціальних трансфертів в Україні. Соціальне забезпечення як іманентна проблема демократичного суспільства. Проблеми «соціалізації» бюджету та якість соціального захисту і соціального забезпечення в Україні. Соціальні стандарти в Україні та їх відповідність реальним умовам економіки.

 

ТЕМА 6. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ.

Сутність та значення пенсійного забезпечення як інфраструктурного  складника фінансової системи. Класифікація суб’єктів пенсійної інфраструктури за функціональними ознаками. Історичні аспекти розвитку пенсійного забезпечення. Пенсійне страхування у контексті міжґенераційного перерозподілу. Державне пенсійне страхування. Метод резервування майбутніх страхових виплат.

Державне обов’язкове пенсійне страхування. Солідарна, накопичувальна і змішані системи пенсійного забезпечення, їх переваги і недоліки. Пенсійні реформи у країнах, що розвиваються, та з перехідною економікою.

Особливості пенсійного забезпечення та реформування пенсійної системи в Україні. Передумови та загальні засади запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні. Ризики та загрози, які виникають в процесі впровадження.

Недержавне пенсійне страхування в Україні. Види недержавного пенсійного забезпечення. Сутність та значення недержавних пенсійних фондів та їх роль у пенсійному забезпеченні.

            Стійкість пенсійної системи держави та недержавних пенсійних фондів. Система показників оцінки фінансової стійкості недержавних пенсійних фондів. Шляхи та методи регулювання пенсійного забезпечення в Україні.

Досвід зарубіжних країн в контексті пенсійного забезпечення населення.

 

ТЕМА 7. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТІВ У МЕДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ.

Медичне страхування і його фінансове забезпечення. Роль медичного страхування у забезпеченні гарантій надання послуг з охорони здоров’я, його переваги порівняно з бюджетною медициною. Форми та види медичного страхування.

Методи фінансування медичних послуг. Організація обов’язкового медичного страхування. Стійкість страхових компаній, що надають послуги з медичного страхування. Реформування системи охорони здоров’я за умови збільшення тривалості життя громадян.

Особливості запровадження медичного страхування в Україні. Організація добровільного медичного страхування та проблеми запровадження загальнообов’язкового страхування в Україні.

Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності. Методи державного регулювання страхової діяльності. Шляхи наближення законодавчої і нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів.

Європейський досвід становлення медичного страхування.

 

ТЕМА 8. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІСТИТУТІВ У ФІНАНСУВАННІ ОСВІТИ

Освіта як центральний елемент в стратегіях сприяння економічного процвітання країни. Склад та структура системи освіти в Україні. Нормативно-правове регулювання надання освітніх послуг в Україні. Особливості фінансування державних закладів освіти, установ та організацій та підприємств в системі освіти. Роль держави в фінансовому забезпеченні освітніх напрямків. Переваги та недоліки бюджетного фінансування освіти. Сучасний стан фінансування освіти в Україні. Проблеми фінансування освіти в Україні. Європейський досвід запровадження освітніх проектів та перспективи запровадження їх в Україні.

 

ТЕМА 9. ОБСЛУГОВУЮЧА ІНФРАСТРУКТУРА, ЇЇ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ ФІНАНСОВОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ.

         Роль та значення обслуговуючої інфраструктури у фінансовій. Характеристика організаційних посередників та посередників, що виконують допоміжні функції на фінансовому ринку. Інструментарій обслуговуючої фінансової інфраструктури. Характеристика інструментів фондових бірж та торговельно-інформаційних систем. Роль та значення лістингу, особливості встановлення правил торгівлі на фондових біржах та у торговельно-інформаційних системах. Особливості визначення котирування цінних паперів, роль та значення фондових індексів. Інформаційна підтримка прийняття рішень на фінансових ринках: завдання та механізми забезпечення. Особливості визначення рейтингів.  Проблеми функціонування організаційних посередників та шляхи їх вирішення. Напрями вдосконалення нагляду за функціонуванням організаційних посередників у посткризовому періоді.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Фінансова інфраструктура» (вибіркова)

для студентів освітньої програми/спеціалізації   «Фінанси та страхування» / (Фінанси)

 

денна форма навчання

 

№ заняття

Вид та тема навчального заняття

 

Максим.

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних)  і лабораторних заняттях

 

Змістовий модуль №1

1.

Семінарське заняття 1.

Сутність та складові фінансової інфраструктури

2

2.

Семінарське заняття 2.

Організаційна фінансова інфраструктура та характеристика її складових

4

3.

Семінарське заняття 3.

Суспільні блага та послуги як продукт діяльності держави

4

4.

Семінарське заняття 4.

Фінансування суспільних послуг

4

5.

Практичне заняття 5.

Фінансування суспільних послуг

8

6.

Семінарське заняття 6.

Роль і значення інститутів у соціальному забезпеченні

4

7.

 Практичне заняття 7.

Роль і значення інститутів у соціальному забезпеченні

8

8.

Контрольна (модульна) робота №1

10

Змістовий модуль №2

9.

Семінарське заняття 9.

Роль і значення інститутів у пенсійному забезпеченні

4

10.

Практичне заняття 10.

Роль і значення інститутів у медичному забезпеченні

8

11.

Семінарське заняття 11.

Роль і значення інститутів у фінансуванні освіти

4

12.

Практичне заняття 12.

Обслуговуюча інфраструктура, її роль і значення у фінансовій інфраструктурі.

8

13.

Семінарське заняття 13.

Інструментарій обслуговуючої інфраструктури

2

14

Контрольна (модульна) робота №2

10

Усього балів за роботу  на  заняттях

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (Реферат)

10

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

3. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

4. Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

20

РАЗОМ БАЛІВ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

 

Оцінювання знань студентів денної форми навчання  з дисципліни “ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА” здійснюється на основі результатів поточної успішності.

Підсумковий контроль у формі заліку проводиться шляхом підсумовування балів, отриманих студентом упродовж семестру,  за всіма видами роботи (шляхом обрахунку суми балів за навчальний семестр).

Оцінювання успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

Максимальна сума балів поточного і підсумкового контролю – 100, які розподіляються наступним чином:

Форма поточної аудиторної роботи студента

Кількість балів

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

60

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента

10 балів х 2 = 20 балів

Результати виконання контрольних (модульних) робіт

10 балів х 2 = 20 балів

 

Об’єктом оцінювання є знання програмного матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінюванню підлягає:

 • матеріал, викладений на лекціях,
 • питання, розглянуті та обговорені на семінарських заняттях,
 • матеріал, опрацьований самостійно

Позитивні оцінки студент отримує:

 1. за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях. При цьому Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, виконання завдань оперативного письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування, участь ділових іграх та інші форми роботи за дисципліною “ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА”, які застосовуються в поточному навчанні студентів.

 

Критерії оцінювання поточної роботи студента на семінарських та практичних заняттях:

Рівень знань

Критерії оцінювання систематичності та активності роботи

 
 

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

 

Дуже добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • неповна або недостатньо вагома аргументація, незначні помилки в порівняльному аналізі,
 • недостатня обізнаність з фактичним матеріалом

 

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

 

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

 

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

 

 

Розподіл балів відповідно до видів робіт, які виконуються на семінарському занятті

Вид робіт, що оцінюються

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Мінімальний

Незадо-вільний

Усна розгорнута бесіда

4

3

2

1

0

Участь у обговоренні питань дискусії / круглого столу

2

1

1

-

0

Робота у малих творчих групах

4

3

2

1

0

Розробка структурно-логічних схем

2

2

1

1

0

Суцільні форми контролю

Пілотне опитування

2

2

1

1

0

ОПК (індивідуальні тестові завдання)

4

3

2

1

0

Тест-диктант

2

2

1

1

0

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 1. за виконання і захист завдань самостійної роботи студента, передбачених робочою програмою дисципліни.

Оцінюванню підлягають: підготовка і презентація аналітичного звіту власних наукових досліджень за відповідною тематикою ,  підготовка аналітичного огляду наукових публікацій,  презентація за темою семінару, а також участь у роботі щорічної наукової студентської конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

За семестр передбачається виконання двох  завдань самостійної роботи студента;

Презентація завдань самостійної роботи студента  оцінюється в діапазоні  0-10 балів.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів денної форми навчання подано в п.п. 5.2. Методичних матеріалів.

 

Розподіл балів відповідно до рівня виконання і презентації (захисту)

Вид робіт, що оцінюються

Рівень виконання і презентації (захисту)

Відмінний

Дуже добрий

Добрий

Задовільний

Незадо-вільний

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

8

6

4

0

Аналітичний огляд наукових публікацій (Реферат)

10

8

6

4

0

Презентація за темою семінару

10

8

6

4

0

 

(с)  за виконання контрольних (модульних)  робіт

Студенти денної форми навчання виконують дві контрольні (модульні) роботи протягом семестру.  Оцінюванню підлягають: теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо. Зміст контрольної (модульної) роботи, її структуру, зразки типових завдань викладач доводить до студентів перед написанням контрольної роботи.

За семестр може бути не більше 2-х контрольних (модульних) робіт.

 

Виконання  контрольних (модульних) робіт оцінюється в діапазоні 0-10 балів за кожну роботу. .

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

10 балів

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

9

80-89 %

Добрий

8

70-79 %

Задовільний

6

60-69%

Мінімальний

4

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

 

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля).

Оцінки до журналу виставляються з кратністю до 1 бала.

У разі невиконання контрольних (модульних) робіт з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, написати їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Фінансова інфраструктура» (вибіркова)

для студентів освітньої програми/спеціалізації   «Фінанси та страхування» / (Фінанси)

заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1: Сутність та складові фінансової інфраструктури

Тема 2:Організаційна фінансова інфраструктура та характеристика її складових

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Оперативний письмовий контроль

4

2.

Тема 3: Суспільні блага та послуги як продукт діяльності держави

Тема 4: Фінансування суспільних послуг

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

3

Бліц-опитування

4

3.

 

Тема 5: Роль і значення інститутів у соціальному забезпеченні

Тема 6: Роль і значення інститутів у пенсійному забезпеченні (самостійне опрацювання)

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Виконання ситуаційних завдань

4

4.

 

Тема 7: Роль і значення інститутів у медичному забезпеченні (самостійне опрацювання)

Тема 8:Роль і значення інститутів у фінансуванні освіти

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

3

Оперативний письмовий контроль

4

5.

 

Тема 9: Обслуговуюча інфраструктура, її роль і значення у фінансовій інфраструктурі. Інструментарій обслуговуючої інфраструктури

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – робота в малих творчих групах

3

Тестовий контроль знань

4

6.

Контрольна (модульна) робота №1

Поточний контроль

10

Усього балів за аудиторну роботу в сесійний період

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

За виконання обов’язкових індивідуальних завдань для самостійної роботи

Домашнє індивідуальне завдання

(письмова та  електронна)

(за 10 днів  до початку сесії.

на електронну пошту викладача; в письмовій формі – на захист)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи за вибором студента  (1-го завдання)

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи за вибором студента 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3.  Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний період

50

РАЗОМ БАЛІВ

100

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання  з дисципліни “ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА” здійснюється на основі результатів поточної успішності в сесійний період та виконання завдань для самостійної роботи в міжсесійний період.

Оцінювання успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

Максимальна сума балів поточного і підсумкового контролю – 100, які розподіляються наступним чином:

Форма аудиторної роботи студента на контактних заняттях

Кількість балів

Відповіді (виступи) на контактних заняттях

40

Виконання контрольної (модульної) роботи

10

Форма самостійної роботи студентів в міжсесійний період

Кількість балів

Виконання обов’язкових індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

           1. Домашнє індивідуальне завдання

40

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи за вибором студента

( 1 вид роботи )

 

    1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

    2. Аналітичний огляд наукових публікацій (Реферат)

    3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

10

 

Об’єктом оцінювання є знання програмного матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінюванню підлягає:

 • матеріал, викладений на лекціях,
 • питання, розглянуті та обговорені на контактних заняттях,
 • матеріал, опрацьований самостійно

Позитивні оцінки студент отримує:

 1. за відповіді (виступи) на контактних заняттях. При цьому Оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, виконання завдань оперативного письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування, участь ділових іграх та інші форми роботи за дисципліною “ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА”, які застосовуються в поточному навчанні студентів.

 

Критерії оцінювання поточної роботи студента на контактних заняттях:

Рівень знань

Критерії оцінювання систематичності та активності роботи

 
 

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на контактне заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

 

Дуже добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на контактне заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • неповна або недостатньо вагома аргументація, незначні помилки в порівняльному аналізі,
 • недостатня обізнаність з фактичним матеріалом

 

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на контактне заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

 

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на контактне заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

 

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на контактне заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

 

 

Розподіл балів відповідно до видів робіт, які виконуються на контактному занятті

Вид робіт, що оцінюються

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Мінімальний

Незадо-вільний

Усна розгорнута бесіда

3

2

1

-

0

Участь у обговоренні питань дискусії / круглого столу

3

2

1

-

0

Робота у малих творчих групах

3

2

1

-

0

Виконання ситуаційних завдань

4

3

2

1

0

Участь в обговоренні питань міні-лекцій

-

-

1

-

-

Суцільні форми контролю

Бліц-опитування

4

3

2

1

0

ОПК (індивідуальні тестові завдання)

4

3

2

1

0

 

2

2

1

1

0

 

У разі пропуску з поважних причин контактних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом контактних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач за графіком «Дня заочника».

 

 1. за виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи студента в міжсесійний період, передбачених робочою програмою дисципліни.

Оцінюванню підлягають: підготовка і захист Домашнього індивідуального завдання, аналітичного звіту власних наукових досліджень за відповідною тематикою ,  підготовка аналітичного огляду наукових публікацій,   а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів.

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів заочної форми навчання подано в п.п. 5.2. Методичних матеріалів.

 

 (с)  за виконання контрольної (модульної)  роботи.

Студенти заочної форми навчання виконують одну контрольну (модульну) роботу протягом сесійного періоду .  Оцінюванню підлягають: теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Контрольна (модульна) робота виконується  у письмовій формі  в аудиторії під час контактних занять у сесійний період.

Питання для підготовки до модуля доводяться до студентів під час установчої сесії. Написання і перевірка контрольних робіт  проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Контрольна (модульна) робота включає 2 блоки завдань, які відповідають програмі курсу і оцінюються загалом максимум в 10 балів.

Кількість варіантів і кількість тестових питань у кожному варіанті визначає викладач.

Структурна будова контрольної (модульної) роботи:

Завдання для контрольної (модульної) роботи складається з двох блоків: І блок включає теоретичні питання курсу, ІІ блок охоплює тестові питання.

Оцінювання:

Максимальна оцінка за виконання завдань І та ІІ блоків складає відповідно 8  та 2 бали .

За виконання кожного завдання теоретичного блоку студент може отримати  0 – 2 бали в залежності від продемонстрованого рівня знань (2 бали – відмінний рівень, 1 бал – достатній рівень знань, 0 балів – незадовільний).

Кожне питання тестового блоку оцінюється в 0,3 бала. Загальна кількість балів за тестовий блок округлюється до цілого числа на користь студента.

Бали за контрольну (модульну) роботу  виставляються як сума балів за І та ІІ блоки .

Термін виконання контрольної роботи – до 2 академічних годин.

Контроль проводиться шляхом перевірки правильності виконання контрольної (модульної) роботи.

 Зміст контрольної (модульної) роботи, її структуру, зразки типових завдань викладач доводить до студентів перед написанням контрольної роботи.

За семестр може бути не більше 1 контрольної (модульної) роботи.

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання контрольної (модульної) роботи).

Оцінки до журналу виставляються з кратністю до 1 бала.

У разі невиконання контрольних (модульних) робіт з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, написати їх за розкладом «Дня заочника» в міжсесійний період. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить контактні заняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

Дистанційна форма навчання для даної спеціальності не передбачена навчальним планом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи студента

 

Види завдань

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

+

+

2

Аналітичний огляд наукових публікацій (Реферат)

+

+

3

Виконання домашнього індивідуального завдання

-

+

4

Розробка презентації за темою семінару

+

-

5

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

+

-

 

Вибір виду і теми завдань  для самостійної роботи студента узгоджується з викладачем.

 

 5.1.1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

 

Тематика для аналітичного звіту в розрізі тем дисципліни:

 

Тема 1: Сутність та призначення фінансової інфраструктури

 1. Визначення ролі та значення фінансової інфраструктури в економічному розвитку: порівняльна характеристика концепцій фінансового поглиблення та фінансіалізації.
 2. Проблеми функціонування фінансових інституцій на фінансовому ринку та ринку фінансових послуг в Україні
 3. Дискусійні питання сутності фінансової інфраструктури

Тема 2: Організаційна фінансова інфраструктура та характеристика її складових

 1. Проблеми здійснення оцінки  фіскальної вразливості за кількісними та якісними індикаторами

Тема 3: Суспільні блага та послуги як продукт діяльності держави

 1. Проблеми підвищення якості суспільних благ, що надаються державою, в Україні.
 2. Проблеми оцінки рівня ефективності державних витрат
 3. Підвищення ефективності державного сектора як пріоритет сучасної фінансової політики розвинених країн світу

Тема 4: Фінансування суспільних послуг

 1. Проблеми зростання бюрократичного апарату в розвинених країнах та заходи по їх розв′язанню
 2. Фінансові методи боротьби з корупцією в сфері державного управління: досвід зарубіжних країн.
 3. Проблеми корупції у сфері фінансового регулювання

Тема 5: Роль і значення інститутів у соціальному забезпеченні

 1. Соціальні стандарти та проблеми їх дотримання в Україні
 2. Необхідність соціального забезпечення та його роль у суспільному відтворенні
 3. Проблеми соціального забезпечення в Україні
 4. Наскільки бюджет України є “соціальним”? Проблеми «соціалізації» Державного бюджету  України
 5. Боргове та податкове фінансування соціальних трансфертів: переваги та недоліки

Тема 6: Роль і значення інститутів у пенсійному забезпеченні

 1. Недержавні пенсійні фонди та їх роль у пенсійному забезпечення: зарубіжний досвід
 2. Пенсійна реформа в Україні. ЇЇ сутність і необхідність проведення
 3. Проблеми пенсійного забезпечення в Україні
 4. Порівняльна характеристика пенсійної системи України з пенсійними системами провідних країн світу.

Тема 7: Роль і значення інститутів у медичному забезпеченні

 1. Медичне страхування як невідʼємна частина соціального забезпечення населення
 2. Медична реформа в Україні . ЇЇ сутність і необхідність
 3. Проблеми медичного страхування в Україні
 4. Зарубіжний досвід запровадження медичного страхування та можливості його використання в Україні

Тема 8: Роль і значення інститутів у фінансуванні освіти

 1. Напрямки вдосконалення фінансового забезпечення освіти
 2. Правове регулювання освітнього забезпечення
 3. Види освітніх послуг та специфіка їх фінансування
 4. Проблеми фінансування освіти в Україні

Тема 9: Обслуговуюча інфраструктура, її роль та значення у фінансовій інфраструктурі.  Інструментарій обслуговуючої фінансової інфраструктури

 1. Характеристика інструментів фондових бірж та торговельно-інформаційних систем в Україні
 2. Характеристика інструментів фондових бірж та торговельно-інформаційних систем у країнах з розвинутою економікою
 3. Напрями вдосконалення діяльності організаційних посередників на фінансовому ринку в Україні
 4. Напрями вдосконалення діяльності  посередників, що виконують допоміжні функції на фінансовому ринку в Україні

 

Вибір теми аналітичного звіту

Вибір теми аналітичного звіту, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Тема повинна відповідати тематиці семінарського заняття, на якому вона буде представлена.

Форма представлення аналітичного звіту

Звіт має бути представлений у надрукованому вигляді (вимоги до друку: Times New Roman 14; інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки мають бути пронумеровані), а також презентована як усна доповідь тривалістю 8-10 хвилин.

Структура звіту

У надрукованому вигляді звіт містить:

 • титульний аркуш;
 • текст дослідження*, проведеного студентом (обсяг – до 8 стор);
 • заключення** (обсяг – до 2 стор.);
 • список використаної літератури.

* Зміст тексту дослідження включає:

(1) чітка постановка проблеми,

(2) аналіз  поставленої проблеми чи дискусійного питання (систематизація фактів, визначення причин і наслідків, позитивних і негативних рис тощо, аргументація власної позиції),

** У заключенні наводяться висновки та аргументовані пропозиції.

В аналітичному звіті не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення аналітичного звіту є основою для проведення дискусії. У ході представлення звіту можна користуватися зібраними матеріалами.

Основні критерії оцінки аналітичного звіту

Критеріями оцінки є фінансова грамотність, чіткість постановки проблеми, змістовність структурних частин, якість систематизації та аналізу матеріалу, обґрунтованість і конкретність висновків, зрозумілість і лаконічність, самостійний характер виконання роботи.

 

 

5.1.2. Аналітичний огляд наукових публікацій за відповідною тематикою (Реферат).

 

Тематика для аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій розрізі тем:

 

Тема 1: Сутність та призначення фінансової інфраструктури

 1. Особливості функціонування фінансових інституцій на фінансовому ринку і ринку фінансових послуг в Україні.

Тема 2: Організаційна фінансова інфраструктура та характеристика її складових

 1. Проблеми забезпечення стійкості фінансових інституцій у посткризовому періоді в Україні
 2. Проблеми забезпечення стійкості фінансових інституцій у посткризовому періоді у країнах з розвинутою економікою
 3. Кількісні та якісні індикатори оцінки фіскальної вразливості.

Тема 3: Суспільні блага та послуги як продукт діяльності держави

 1. Поняття та ознаки держави загального добробуту
 2. Частка державних витрат у ВВП та темпи економічного зростання в Україні: динаміка і тенденції
 3. Людський капітал та фактори його зростання

Тема 4: Фінансування суспільних послуг

 1. Боргове фінансування державних витрат: передумови і наслідки. Динаміка державного боргу і темпи економічного зростання в Україні.
 2. Скільки коштує державна бюрократія в Україні?

Тема 5: Роль і значення інститутів у соціальному забезпеченні

 1. Методи фінансування соціальних трансфертів
 2. Види та обсяги соціальних трансфертів, що надаються населенню в Україні.
 3. Організація  соціального забезпечення в Україні
 4. Заходи щодо реформування системи соціального страхування в Україні.

Тема 6: Роль і значення інститутів у пенсійному забезпеченні

 1. Сутність та значення пенсійного забезпечення. Класифікація суб’єктів пенсійної інфраструктури за функціональними ознаками
 2. Особливості формування державних пенсійних фондів
 3. Державні та не державні пенсійні фонди: переваги і недоліки
 4. Особливості реформування пенсійного забезпечення в Україні
 5. Іноземний досвіт реформування пенсійного забезпечення.

Тема 7: Роль і значення інститутів у медичному забезпеченні

 1. Роль медичного страхування у забезпеченні гарантій надання послуг з охорони здоров’я
 2. Обов'язкове та добровільне медичне страхування: переваги та недоліки
 3. Передумови виникнення та необхідність впровадження медичного страхування в Україні?
 4. Зарубіжний досвід застосування медичного страхування.

   Тема 8: Роль і значення інститутів у фінансуванні освіти

 1. Переваги та недоліки кошторисного фінансування освіти
 2. Проблеми фінансування освіти в Україні
 3. Особливості фінансування освіти в країнах Європи

Тема 9: Обслуговуюча інфраструктура, її роль та значення у фінансовій інфраструктурі.  Інструментарій обслуговуючої фінансової інфраструктури

1. Проблеми визначення рейтингів та напрями їх вирішення.

 

Аналітичний огляд наукових публікацій виконується відповідно до теми, обраної студентом. Літературні джерела студент підбирає самостійно. Для підготовки рекомендується використовувати монографії і статті з періодичних видань.

 

 

 

 

Форма представлення

У надрукованому вигляді.

Вимоги до друку: Times New Roman 14; інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки мають бути пронумеровані. Аналітичний огляд наукових публікацій є предметом захисту у процесі індивідуально-консультативної роботи.

Структура

Аналітичний огляд наукових публікацій містить:

 • титульний аркуш;
 • текст аналітичного огляду (обсяг – до 6 стор);
 • висновок (обсяг – до 1 стор.);
 • список використаної літератури.

Основні критерії оцінки

Критеріями оцінки є фінансова грамотність, змістовність, якість систематизації та аналізу матеріалу, зрозумілість і лаконічність, обґрунтованість і конкретність висновків, самостійний характер виконання роботи.

 

5.1.3. Виконання Домашнього індивідуального завдання.

 Домашнє індивідуальне завдання виконується  і захищається  студентами заочної форми навчання в міжсесійний період.

Вибір теми Домашнього індивідуального завдання

Вибір теми Домашнього індивідуального завдання, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить контактні заняття у групі.

Перелік тем  для Домашнього індивідуального завдання:

 1. Проблеми зростання державних витрат та методи їх обмеження в Україні.
 2. Пріоритети сучасної фіскальної політики в Україні.
 3. Удосконалення планування і прогнозування бюджетних видатків в Україні.
 4. Бюджетне фінансування економічного зростання.
 5. Проблеми оптимізації бюджетних видатків на забезпечення функцій управління в Україні.
 6. Проблеми запровадження інформаційної системи «Електронний уряд» в Україні.
 7. Новітні підходи до організації взаємодії Державної податкової адміністрації України з платниками податків.
 8. Реформування системи державного управління в Україні.
 9. Інститути фіскального сектору в країнах з розвиненою економікою: проблеми удосконалення діяльності.
 10. Соціальні трансферти в Україні: проблеми визначення та фінансування.
 11. Соціальний захист  населення в Україні та джерела його фінансового забезпечення
 12. Соціальні стандарти та механізм їх забезпечення: досвід розвинених країн світу.
 13. Напрямки реформування системи соціального страхування в Україні.
 14. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України: причини виникнення та заходи по скороченню.
 15. Розвиток недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного забезпечення України
 16. Система фінансування охорони здоров′я в Україні, її ефективність та напрями реформування.
 17. Добровільне медичне страхування в Україні: специфіка програм та перспективи розвитку.
 18. Бюджетне фінансування  освіти в Україні: проблеми та напрямки оптимізації.
 19. Європейська практика фінансування освітніх проектів та можливості її застосування в умовах України.
 20. Система фінансування наукових досліджень: досвід розвинених країн світу.
 21. Система нагляду та регулювання фінансового ринку в Україні: проблеми координації діяльності регуляторів.
 22. Моделі регулювання фінансового ринку в розвинених економіках, їх переваги і недоліки.
 23. Роль рейтингових агенцій на фінансових ринках України і світу.
 24. Проблеми розкриття інформації на фінансовому ринку.
 25. Проблеми функціонування фондових бірж в Україні.
 26. Функції і повноваження наднаціональних інституцій ЄС у сфері управління державними фінансами країн-учасниць.

 

Форма представлення Домашнього індивідуального завдання

Завдання має бути представлене в електронній формі у міжсесійний період , але не пізніше, ніж за 10 днів  до початку сесії,на електронну пошту викладача.

У надрукованому вигляді  Домашнє індивідуальне завдання представляється на захист.   Вимоги до друку: Times New Roman 14; інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки мають бути пронумеровані. Загальний обсяг – до 20 сторінок.

Структура Домашнього індивідуального завдання

У надрукованому вигляді містить:

 1. титульний аркуш
 2. текст дослідження, проведеного студентом ( до 15 сторінок)
 3. висновки  (2 – 3 сторінки)
 4. список використаної літератури.

 

Текст дослідження, проведеного студентом,  має містити такі складові:

1 – Теоретична частина, де визначаються сутність об’єкта дослідження, його  функції, класифікації, основи організації управління об’єктом дослідження (принципи , інструменти, підпорядкування державних органів, тощо) .Невід′ємною складовою теоретичної частини є огляд законодавчої і нормативної бази, що регулює об′єкт дослідження в Україні.

 

2 – Розрахунково-аналітична частина, присвячена аналізу сучасного стану об’єкта дослідження. Аналіз  має охоплювати не менше 5 останніх років і проводитися у розрізі усього досліджуваного періоду. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних,  даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо.

 Для аналізу показників потрібно провести розрахунки і визначити:

 • показники структури (частка в загальному обсязі),
 • показники динаміки (темпи росту і приросту),
 • середні величини,
 • відсоток виконання планових показників тощо.

Зміст аналітичної частини має продемонструвати вміння опрацьовувати фактичні дані, систематизувати їх, узагальнювати, порівнювати, проводити їх аналіз, давати інтерпретацію, пояснення отриманих результатів, а також здатність виділяти  закономірності, окреслювати напрями розвитку.

Тенденції розвитку мають бути проаналізовані за допомогою розрахованих студентом показників динаміки.

Висновки:

Висновки повинні випливати з проведеного дослідження і мати безпосередній зв’язок з його результатами. У висновках слід  чітко сформулювати основні  проблеми  за темою роботи, обґрунтувати шляхи вирішення  вказаних проблем, викласти  власний погляд і аргументовану особисту позицію.У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у роботі питань.

Список використаної літератури:

До списку використаної літератури включаються ті літературні джерела, які були використані автором в процесі підготовки Домашньої індивідуальної роботи. 

Список використаної літератури оформлюють у такій послідовності:

 • Кодекси законів України,
 • закони України,
 • укази Президента,
 • постанови і декрети уряду України,
 • інструктивні матеріали (у хронологічному порядку),
 • спеціальна економічна література (підручники, навчальні посібники, монографії) і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора,
 • статистичні та інші збірники,
 • інтернет-ресурси.

Всі джерела, включені до списку використаної літератури, послідовно нумеруються і записуються  з усіма необхідними реквізитами.

 

Захист і обговорення Домашніх індивідуальних завдань проводиться у міжсесійний період за графіком «Дня заочника» і є обов′язковими.

Бали за захист, кратні 5 балам , виставляються в залежності від рівня володіння студентом проблематикою, вміння відповідати на запитання та аргументовано відстоювати власну точку зору.

 

5.1.4.  Розробка презентації за темою семінару.

Вибір тематики для презентації за темою семінару

Вибір теми має відповідати темі семінарського заняття і бути узгодженим із викладачем.

Форма представлення презентації

Презентація готується у вигляді слайдів у PowerPoint і представляється на семінарському занятті.

Структура презентації

Презентація має охоплювати усі питання семінарського заняття, або питання, що досліджувалися студентом при підготовці аналітичного звіту власних наукових досліджень відповідно до  теми семінару.

Матеріал представляється як структурно-логічні схеми, аналітичні таблиці, графіки і діаграми. Текстовий матеріал може бути представлений виключно як структурно-логічна схема. Окремі частини тексту лекції, підручника тощо мають виступати лише як джерело інформації для розробки структурно-логічних схем і не повинні в неструктурованому вигляді включатися до слайдів.

Основні критерії оцінки презентації

Критеріями оцінки є фінансова грамотність, змістовність, якість слайдів (структура, наочність, повнота охоплення теми тощо), зрозумілість і лаконічність, самостійний характер виконання роботи.

 

5.1.5. Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ

 (секція кафедри фінансів)

Один раз на рік в університеті проходить наукова студентська конференція та міжвузівська наукова студентська конференція, яку проводить кафедра фінансів. Участь у роботі конференції дає можливість сформувати низку важливих навичок:

 • навчитися виступати перед аудиторією,
 • навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її,
 • обґрунтовувати і відстоювати свою позицію,
 • вислуховувати думку інших людей,
 • розширювати свій професійний світогляд,
 • отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає проблему функціонування фінансової інфраструктури і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції  або семінари).  Разом з керівником студент формує план майбутньої доповіді. Після чого готує тези доповіді і подає їх керівникові для рецензування.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

При вивченні дисципліни «Фінансова інфраструктура» студентам денної форми навчання пропонуються такі види завдань для самостійної роботи:

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

2. Аналітичний огляд наукових публікацій (Реферат)

3. Розробка презентації за темою семінару

4. Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

5. Вико

 

Вибір виду і теми завдань  для самостійної роботи студента узгоджується з викладачем.

Завдання для самостійної роботи студента обов’язково мають бути презентовані на семінарі (дискусійному клубі, конференції) та підлягають обговоренню або захисту.

 

Вид робіт, що оцінюються

Рівень виконання і презентації (захисту)

Відмінний

Дуже добрий

Добрий

Задовільний

Незадо-вільний

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

8

6

4

0

Аналітичний огляд наукових публікацій (Реферат)

10

8

6

4

0

Презентація за темою семінару

10

8

6

4

0

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

10

8

6

-

-

 

Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

Основні критерії оцінки аналітичного звіту:

фінансова грамотність, чіткість постановки проблеми, змістовність структурних частин, якість систематизації та аналізу матеріалу, обґрунтованість і конкретність висновків, зрозумілість і лаконічність, самостійний характер виконання роботи.

 

Аналітичний огляд наукових публікацій за відповідною тематикою (Реферат).

Основні критерії оцінки:

фінансова грамотність, змістовність, якість систематизації та аналізу матеріалу, зрозумілість і лаконічність, обґрунтованість і конкретність висновків, самостійний характер виконання роботи.

 

Презентація за темою семінару

Основні критерії оцінки презентації

фінансова грамотність, змістовність, якість слайдів (структура, наочність, повнота охоплення теми тощо), зрозумілість і лаконічність, самостійний характер виконання роботи.

 

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

Основні критерії оцінки виступу на науковій студентській конференції

Оцінювання доповіді відбувається під час виступу студента на конференції.

За отримані  призові місця, або номінації, до журналу успішності заноситься 10 балів за самостійну роботу. Якщо студент виступав з доповіддю, відповідав на запитання аудиторії, та приймав  активну участь в роботі  конференції, але не отримав призових місць, або номінацій,  – 8 балів. За підготовку тез доповіді і виступ на конференції без подальшої  активної участі в її роботі, студент може отримати  6 балів.

За результатами виступу на конференції студентом  під керівництвом викладача  може бути підготована  та опублікована  наукова стаття.

 

У міжсесійний період студенти заочної форми навчання виконують такі індивідуальні завдання для самостійної роботи:

Обов’язкові індивідуальні завдання для самостійної роботи

           1. Домашнє індивідуальне завдання

Індивідуальні завдання для самостійної роботи за вибором студента  ( 1 вид роботи )

    1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

    2. Аналітичний огляд наукових публікацій (Реферат)

    3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів

 

Тема індивідуального завдання  для самостійної роботи студента  та напрямок дослідження визначаються студентом самостійно  та узгоджуються з викладачем під час установчої сесії . У разі, якщо студент з поважних причин був відсутній на установчій сесії, він може знайти необхідні завдання на сайті університету та узгодити тематику (проблематику) вибраних завдань з викладачем під час проведення консультацій.  

Консультації , виконання і захист завдань  для самостійної роботи студента проводяться у міжсесійний період за графіком «Дня заочника».

Виконане завдання  для самостійної роботи студенти здають або пересилають на електронну пошту викладача не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Дата надходження робіт фіксується  викладачем.

Роботи студентів перевіряються викладачем, що проводить контактні заняття, протягом 7 робочих днів з дня їх реєстрації, а виставлені оцінки враховуються в результатах поточної успішності студентів.

Після перевірки виконання завдання  для самостійної роботи студента , у разі негативної оцінки, вони не повертаються на доопрацювання.

Захист виконаних  завдань  для самостійної роботи студента  є обов′язковим і проводиться в міжсесійний період за розкладом «Дня заочника».

 

Виконання і захист Домашнього індивідуального завдання

Тематика Домашніх індивідуальних завдань наведена в Розділі  «Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи» Методичних матеріалів .

Виконання і захист Домашніх індивідуальних завдань проводиться у міжсесійний період.

Виконаннязавдання оцінюється від 0 до 15 балів

Захистоцінюється від 0 до 25 балів.

 

Розподіл балів за виконання Домашнього індивідуального завдання:

Рівень знань

Кількість балів

 

Критерій оцінювання*

Відмінний

15

Чітке визначення об′єкта дослідження, його ознак, класифікацій, особливостей, тощо; ґрунтовне дослідження нормативної бази;  високий рівень систематизації матеріалів;  висока якість аналізу; вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Добрий

10

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

5

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Незадовільний

0

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

 

Захист і обговорення Домашніх індивідуальних завдань проводиться за графіком «Дня заочника» і є обов′язковими.

Бали за захист, кратні 5 балам , виставляються в залежності від рівня володіння студентом проблематикою, вміння відповідати на запитання та аргументовано відстоювати власну точку зору.

 

Розподіл балів за захист Домашнього індивідуального завдання:

Рівень володіння проблематикою

Кількість балів

 

Критерій оцінювання*

Відмінний

25

Вільне володіння термінологією, знання основних  ознак, класифікацій, особливостей об′єкта дослідження;  високий рівень володіння методологією аналізу ; вміння чітко та аргументовано формулювати пропозиції; здатність вільно орієнтуватись у дискусійних питаннях.

Дуже добрий

20

Недостатній рівень (у незначній мірі) володіння хоча б одним  з вищеназваних критеріїв

Добрий

15

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

10

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

5

Нечітке визначення об′єкта дослідження,  низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0

Незнання термінології, основних  ознак, класифікацій, особливостей об′єкта дослідження;  невміння пояснити методологію  аналізу ; нечітке та неаргументоване формулювання пропозицій; нездатність обговорювати результати роботи без зачитування.

 

Виконання і захист  індивідуальних завдань для самостійної роботи за вибором студента  

Студенти заочної форми навчання за власним бажанням можуть виконати один із двох видів індивідуальних завдань для  самостійної роботи: 

1) Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій(Реферат) з того проблемного питання, яке його цікавить , або

2) Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.

 

Виконання завдання оцінюється від 0 до 4 балів

Захист оцінюється від 0 до 6 балів.

Розподіл балів за виконання  вибіркових індивідуальних завдань для  самостійної роботи:

Рівень знань

Кількість балів

 

Критерій оцінювання*

Відмінний

4

Чітке визначення об′єкта дослідження, його ознак, класифікацій, особливостей, тощо; ґрунтовне дослідження нормативної бази;  високий рівень систематизації матеріалів;  висока якість аналізу; вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Добрий

3

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

2

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Незадовільний

0

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

 

Розподіл балів за захист вибіркових індивідуальних завдань для  самостійної роботи:

 

Рівень володіння проблематикою

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

6

Вільне володіння термінологією, знання основних  ознак, класифікацій, особливостей об′єкта дослідження;  високий рівень володіння методологією аналізу ; вміння чітко та аргументовано формулювати пропозиції; здатність вільно орієнтуватись у дискусійних питаннях.

Дуже добрий

5

Недостатній рівень (у незначній мірі) володіння хоча б одним  з вищеназваних критеріїв

Добрий

4

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

3

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

2

Нечітке визначення об′єкта дослідження,  низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0

Незнання термінології, основних  ознак, класифікацій, особливостей об′єкта дослідження;  невміння пояснити методологію  аналізу ; нечітке та неаргументоване формулювання пропозицій; нездатність обговорювати результати роботи без зачитування.

 

Тематика завдань  для самостійної роботи студента наведена в п.п. 5.1.  «Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи» Методичних матеріалів .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

 

За результатами вивчення дисципліни «Фінансова інфраструктура» виставляється залік.  Обраховується кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському (контактному)  занятті, і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи та завдання для  самостійної роботи, виконані студентом протягом семестру.

Максимальна сума балів поточного і підсумкового контролю – 100 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного і підсумкового контролю за семестр вносяться до залікової відомості, яка зберігається в деканаті до кінця наступного семестру.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, 8 з яких теоретичні, а 2 – тестові. Кожне з теоретичних завдань оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

Відповідь студента на кожне із теоретичних запитань індивідуальної контрольної роботи,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється наступним чином:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Тестові завдання оцінюються у 10, 8, або 6 балів в залежності від кількості вірних відповідей.

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Кількість вірних відповідей у тестовому завданні

10

3 вірні відповіді

8

2 вірні відповіді

6

1 вірна відповідь

 

Зразок індивідуальної контрольної  роботи представлено в п.п. 6.1. Методичних матеріалів.

 

 

 

 

 

6.1.  Приклади типових завдань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу.

 

6.1.1. Зразок контрольної (модульної) роботи для студентів денної форми навчання.

 

Для студентів денної форми навчання контрольна (модульна) робота  складається із 5 завдань, що охоплюють теми першого або другого змістових модулів.

 

КОНТРОЛЬНА (МОДУЛЬНА) РОБОТА.

 1. Склад управлінської фінансової інфраструктури та її роль у процесах перерозподілу фінансових ресурсів.
 2. Класифікація суспільних благ та роль держави в їх забезпеченні.
 3. Кількісні фіскальні обмеження державних витрат.
 4. Яким чином реалізується принцип пріоритету суспільства над державою у фіскальній політиці ?
 5. Якою, на вашу думку, має бути  частка державних витрат у ВВП для економіки екстракційного типу? Обґрунтуйте свою відповідь?

 

6.1.2. Зразок контрольної (модульної) роботи для студентів заочної форми навчання.

 

Для студентів заочної форми навчання контрольна (модульна) робота складається із 10 завдань, що охоплюють всі теми дисципліни «Фінансова інфраструктура»

 

КОНТРОЛЬНА (МОДУЛЬНА) РОБОТА

 1. Склад  та призначення обслуговуючої фінансової інфраструктури.
 2. Види соціальних трансфертів. Охарактеризуйте їх сутність та призначення.
 3. Солідарна  система пенсійного забезпечення, її переваги і недоліки.
 4. Поясніть відмінності між кількісними і процедурними фіскальними обмеженнями.

ТЕСТОВИЙ БЛОК

(правильною є лише одна відповідь)

5.Сукупність фінансових органів, на які покладені функції оперативного управління в сфері державних фінансів та регулятивної діяльності щодо інституцій фінансового та страхового ринків і ринку фінансових послуг, а також фінансові служби галузевих міністерств і відомств, підприємств, організацій та установ – це:

а) організаційна фінансова інфраструктура;

б) управлінська фінансова інфраструктура ;

в) інституційна фінансова інфраструктура ;

г) обслуговуюча фінансова інфраструктура.

 

6. До складу інституційної фінансової інфраструктури входить:

а) Міністерство фінансів України;

б) Міністерство доходів і зборів України;

в) Національний депозитарій України;

г) Національний банк України.

 

7.  Визначте, які з наведених програм забезпечують більш рівномірний перерозподіл доходів:

а) програми фінансування національної оборони;

б) програми фінансування загальної середньої освіти;

в) програми допомоги багатодітним сім′ям;

г) програми захисту прав споживачів

 

8. Визначте ринкову неспроможність, що слугує основною причиною запровадження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках:

а) нерівномірний розподіл доходів;

б) потреба у суспільних товарах;

в) негативні зовнішні екстерналії;

г) недосконалі ринки

 

9. Неподільність, неконкурентність та невинятковість є характерними ознаками:

а) приватних благ

б) суспільних благ

в) чистих благ

г) дій уряду, спрямованих на скорочення негативних екстерналій.

 

10. Чим більш розвинене суспільство та економіка – тим більша частка у ВВП:

а) додаткових трансфертів населенню;

б) натуральних трансфертів населенню;

в) формальних трансфертів населенню ;

г) неформальних трансфертів населенню .

 

 

6.1.3. Зразок індивідуальної контрольної  роботи

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 1. Склад  та призначення обслуговуючої фінансової інфраструктури.
 2. Інструментарій управлінської фінансової інфраструктури.
 3. Чому держава не завжди може забезпечити ефективний розподіл та використання суспільних ресурсів (теорія суспільного вибору Дж. Б′юкенен, Ф Хайєк).
 4. Поясніть відмінності між кількісними і процедурними фіскальними обмеженнями.
 5. Інструментарій організаційно оформленого ринку цінних паперів.
 6. Джерела фінансування системи охорони здоровʼя в Україні.
 7. Як можна стимулювати науково-дослідну діяльність вищих навчальних закладів?
 8. Поясніть відмінності між солідарною і накопичувальною системами пенсійного забезпечення.

ТЕСТОВИЙ БЛОК

(правильною є лише одна відповідь)

9.  9.1.  Накопичення інформації про позичальників з метою виявлення й попередження недобросовісних дій та шахрайства у сфері кредитування є основною діяльністю:

А) розрахунково-клірингових банків

Б) служб безпеки банків

В) бюро кредитних історій

Г) рейтингових агенцій

  9.2. Найбільш ризикованим методом фінансування медичних послуг з точки зору медичних установ є:

А) оплата за день

Б) оплата за випадок

В) загальний ( глобальний) бюджет

Г) оплата на душу населення

  9.3. Функції організатора торгівлі виконують:

А) фондові біржі

Б) депозитарії

В) реєстратори прав власності

Г) розрахунково-клірингові банки

 

10.  10.1. Сукупність фінансових органів, на які покладені функції оперативного управління в сфері державних фінансів та регулятивної діяльності щодо інституцій фінансового та страхового ринків і ринку фінансових послуг, а також фінансові служби галузевих міністерств і відомств, підприємств, організацій та установ – це:

А) організаційна фінансова інфраструктура;

Б) управлінська фінансова інфраструктура ;

В) інституційна фінансова інфраструктура ;

Г) обслуговуюча фінансова інфраструктура.

    10.2. До складу інституційної фінансової інфраструктури входить:

А) Міністерство фінансів України;

Б) Державна фіскальна служба України;

В) Національний депозитарій України;

Г) Національний банк України.

    10.3. Визначте, які з наведених програм забезпечують більш рівномірний перерозподіл доходів:

А) програми фінансування національної оборони;

Б) програми фінансування загальної середньої освіти;

В) програми допомоги багатодітним сім′ям;

Г) програми захисту прав споживачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія/ Опарін В., Федосов В., Льовочкін  С.; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. - К. : КНЕУ, 2016. - 695 с.
 2. Інновації у фінансовій сфері : монографія / В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов та ін. ; за заг. ред. В. М. Опаріна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Ін-т фінансово-інноваційних досліджень. - К. : КНЕУ, 2013. - 444 с.
 3. Бєляєв О.О. Національні моделі економічних систем: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 319с.
 4. Бланкарт Шарль  Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки/ За науковим редагуванням проф. В.М. Федосова. - К.: Либідь,2000.- 654с.
 5. Теорія фінансів: Підручник/ За ред.. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 576с.

 

7.2. Додаткова література

 1. Аналіз діяльності небанківських кредитних установ : навч. посібник / [кол. авт.: А. М. Герасимович, О. В. Кот, Т. А. Бондар та ін.] ; за наук. ред. А. М. Герасимовича; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 351 с. Теми 2,6, 9
 2. Бережний Я.В.   Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналіт. доп / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; [за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2014.-79с.
 3. Ванберг В. "Теория порядка" и конституционная экономика". Вопросы экономики, 1995, N 12, с.86-95.
 4. Василик, А. В. Фінансування освіти як чинник формування інтелектуального капіталу / А. В. Василик.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи”  (7 листопада 2013 р.) / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2013. - С .65-68.
 5. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / [Д. Лукьяненко, А. Поручник, Я. Столярчук и др.] ; под наук. ред. Д. Г. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; Киевский нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана, Московскийгос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - К. : КНЭУ, 2013. - 466 с.
 6. Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора: Навч. посібник — К.: Професіонал, 2007. — 592 с.
 7. Зимовець В.В. Державна фінансова політика економічного розвитку/ НАН України; Ін-т екон. та прогнозув.- К., 2010. – 356с.
 8. Илларионов А. . Пивоварова Н. Размеры государства и экономический рост , доступний з http://www.iea.ru/article/publ/vopr/2002_9.pdf
 9. Комарова О.О. Функціональне призначення соціальних трансфертів в умовах трансформації суспільства //Український соціум. – 2008. - № 3. – С. 75-82.
 10. Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття. //Соціальна політика, ІDСD, 2008. – с. 9 – 22.
 11. Намчук В.А. Моделі соціальної держави: ідеологічне підґрунтя та загальна характеристика // Теорія та практика державного управління, № 3(34), 2011.
 12. Науменкова С.В. Інституційний розвиток фінансового сектору України /Науменкова С.В., Міщенко С.В.//Фінанси України. – 2008. - №7. – с. 53-71.
 13.  Наумік К.Г. Менеджмент у системі органів державної влади та місцевого самоврядування: регіональний та муніципальний менеджмент: навч. Посібник. – К: «Знання», 2010. – 274с.
 14.  Поливана Т.В. Інституційна структура фінансової системи в умовах глобальної фінансової нестабільності// Економіка, фінанси, право. – 2010. - №1. – С. 23-31.
 15. Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети України у контексті суспільного вибору : монографія / Н. В. Савчук ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2014. – 326 с.
 16. Сибірянська Ю.В.  Ефективність функціонування фінансової інфраструктури та проблеми її оцінки / Ю. В. Сибірянська.: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. - Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку  15 листопада 2013 р. / М-во освіти і науки України. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"). - К. : Криниця, 2013. - С .259-261
 17. Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляев (кер. авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред.), А. В. Келічавий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. - К. : КНЕУ, 2014. - 481 с.
 18. Стиглиц Дж. Ю.  Экономика государственного сектора / Пер. с Англ. -  М.: Изд-во МГУ: ИНФРА- М, 1997. – 720с.
 19. Чухно А.А., Юхименко П.І. Сучасні економічні теорії: Навч. Посібник. – К: «Знання», 2007. – 878с.
 20. Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных финансов: Учебник для вузов. М.:Аспект Пресс, 1996.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Вдовіна І.О. Фінансова інфраструктура: електронний навч.- метод. посібник.― FIPF49001U [Електронний ресурс]: дистанційний курс Moodle / І.О. Вдовіна. — К.: КНЕУ, 2016. — Режим доступу:http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=207
 2. Офіційний сайт  Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua
 3. Офіційний сайт  Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua
 4. Офіційний сайт  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua
 5. Офіційний сайт   Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
 6. Офіційний сайт   Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.msp.gov.ua
 7. Офіційний сайт  Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mіnfin.gov.ua
 8. Офіційний сайт  Антимонопольного комітету України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua
 9. Офіційний сайт  Головного управління державної служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua
 10. Офіційний сайт  Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.treasury.gov.ua
 11. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. nfp.gov.ua/
 12. Офіційний сайт  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/
 13. Офіційний сайт  Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www. http://sta-sumy.gov.ua/
 14. Офіційний сайт  Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/
 15. Офіційний сайт  Державного комітету фінансового моніторингу України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://www.sdfm.gov.ua/
 16. Офіційний сайт  Національного банку України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/
 17. Офіційний сайт  Пенсійного фонду України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/
 18. Офіційний сайт  Рахункової палати України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/