Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансова санація та банкрутство підприємства

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет №6

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ

 

 

ПРОГРАМА

Нормативної навчальної дисципліни

 

 

          Підготовки                       Спеціаліста

 

Спеціальність              7. 03050801 «Фінанси і кредит»(072 Фінанси, банківська                                                            справа та страхування)

                  

Спеціалізація                 Фінансова безпека

                                        Фінансовий менеджмент

                 

                                                                                                                                               

                                                                                              

(Шифр за ОПП ППП.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016

 

Розроблено та внесено: Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

 __________р., протокол № ___

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету  № 6

_________ р., протокол № ____

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних,

соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ 

_______________, протокол №_______

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри 

економіки та фінансів

_________р., протокол № ___

 

 ___________________ Є.В. Ковальов

                  (підпис)           

 

 

 

Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця  Рубан В. в., к.е.н., доцент, доцент кафедри соціально – економічних  дисциплін факультет №2 ХНУВС Павленко Н.В.

 

 

Розробники: Самборський В. О. – Харків: кафедра економіки та фінансів факультет №6 ХНУВС, 2016

 

 

 

 

 

© Самборський В. О. 2016

© Харківський національний   університет внутрішніх справ

 

 

 

 

 

Вступ

 

Навчальна програма з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»(07 Управління та адміністрування) за напрямом 7.03050801 «Фінанси і кредит» для заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст розроблена у світлі завдань, що стоять сьогодні перед державою та українським суспільством.

Предметом вивчення дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» є фінансові відносини, що виникають у ході санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення дисципліни спирається на знання, отримані у курсах «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств». Опанування навчального курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємств» дозволяє майбутнім економістам  сформувати науково-економічне мислення, використовувати знання при вирішенні конкретних завдань, самостійно оцінювати конкретні ситуації.

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема 1. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення.

Тема 2. Санаційний аудит.

Тема 3. Джерела фінансової санації підприємства.

Тема 4. Державна фінансова підтримка санації підприємства

Тема 5.  Реструктуризація підприємства.

Тема 6. Економіко – правові аспекти санації, банкрутства або ліквідації підприємств.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» є розкриття сутності санації, та її складових, а саме таких, як: санація балансу, санаційний аудит, контролінг, реорганізація підприємств, а також ознайомлення з сутністю банкрутства підприємства та ходом проведення ліквідаційних процедур.

1.2.Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» є ознайомлення з формами, правилами та умовами фінансової санації підприємств, а також ознайомлення з економіко – правовими аспектами санації банкрутства та ліквідації підприємств.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • предмет та суть фінансової санації;
 • економіко – правові аспекти санації та банкрутства підприємств;
 • сутність і основні завдання фінансового контролінгу;
 • сутність та форми реструктуризації підприємства;
 • фінансові джерела санації;

вміти:

 • проводити аналіз виробничо – господарської діяльності підприємства, що перебуває у кризі;
 • розробляти план санації;
 • орієнтуватись в моделях прогнозування банкрутства підприємства та застосовувати дані моделі на практиці.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

 

Тема 1. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення.

 

Предмет і завдання дисципліни. Основні терміни і поняття, пов’язані з предметом дисципліни. Економічна сутність санації. Цілі та завдання фінансової санації. Види санації: досудова та за ухвалою господарського суду. Передумови та ініціатори проведення фінансової санації, порядок проведення санації підприємства. Класична модель фінансової санації, схема її проведення: виявлення фінансової кризи, аналіз причин виникнення кризової ситуації, рішення про розробку санаційної концепції, визначення цілей санації, формування стратегії санації, розробка програми, проекту та плану санації, реалізація, координація та контроль виконання запланованих заходів. Організація управління санацією підприємства.

 

 

Тема 2. Санаційний аудит.

 

Основні завдання санаційного аудиту. Програми аудиторських перевірок, пов’язаних з підготовкою і проведенням санації. Методика, етапи, інформаційне забезпечення та замовники санаційного аудиту. Проведення аудиту для визначення доцільності санації або ліквідації підприємства. Встановлення санаційної спроможності підприємства, тобто наявності у підприємства, яке перебуває у кризовому стані, потенціалу для відновлення платоспроможності та майбутньої прибуткової діяльності.

Аудиторський висновок про доцільність санації чи ліквідації підприємства.

Аудит плану санації, перевірка відповідності фактичного стану виробничо-господарської діяльності підприємства даним, які наведені в плані санації, експертиза запланованих санаційних заходів щодо реальності їх здійснення та впливу на поліпшення фінансового стану підприємства; перевірка правильності розрахунків потреби в капіталі, необхідному для проведення санації, оцінювання реальності мобілізації запланованих джерел фінансових ресурсів. Висновок щодо реальності реалізації плану санації та ефективності проведення санації. Аудиторська перевірка фінансової звітності, яка здійснюється в процесі оцінки вартості майна підприємства; складання аудиторського висновку, який додається до звіту експерта-оцінювача про результати оцінювання вартості майна. Завдання аудиту фінансово-господарської діяльності під час реорганізації підприємств.

 

 

Тема 3. Джерела фінансової санації підприємства.

 

Збільшення вхідних і зменшення вихідних грошових потоків як джерел відновлення платоспроможності підприємства. Основні внутрішні резерви збільшення грошових надходжень: збільшення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших операційних доходів, реструктуризація активів. Санаційні заходи, спрямовані на збільшення виручки від реалізації. Основні заходи з реструктуризації активів — мобілізація прихованих резервів, зворотний лізинг, здача в оренду основних фондів, оптимізація структури оборотних активів, рефінансування дебіторської заборгованості, продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів (філій) та основних фондів.

Основні внутрішні резерви зменшення вихідних грошових потоків: зниження собівартості продукції; згортання інвестицій та інших витрат, джерелом яких є прибуток підприємства.

Роль сучасних методів і технологій управління підприємством у мобілізації внутрішніх джерел фінансової санації. Контролінг як спеціальна, саморегулівна система методів та інструментів, спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства (включає в себе інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль, внутрішній консалтинг). Інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, нульбазис-бюджетування, портфельний аналіз, бенгмаркінг, АВС-аналіз.

Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Впровадження контролінгу на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. Реінжиніринг підприємства як особлива система докорінного вдосконалення менеджменту та його роль у фінансовому оздоровленні підприємства.

Зовнішні фінансові джерела санації: кошти власників, кошти кредиторів, державна фінансова підтримка. Форми залучення коштів власників: внески у статутний фонд, надання позик, цільові внески на безповоротній основі.

Двоступінчаста санація: зменшення статутного капіталу з подальшим його збільшенням. Санація балансу — перша фаза двоступінчастої санації. Економічний зміст і мета санації балансу. Санаційний прибуток, його виникнення та призначення. Методи зменшення статутного капіталу акціонерного товариства: 1) зменшення номінальної вартості акцій і конверсія акцій; 2) зменшення кількості акцій в обігу шляхом викупу товариством власних акцій з метою анулювання. Порядок збільшення статутного капіталу. Методи та джерела збільшення статутного капіталу.

Альтернативна санація як форма вибору акціонерів (власників): або зменшення номінальної вартості їх корпоративних прав, або цільові внески на погашення балансових збитків і збереження належної їм частки номінальної вартості статутного капіталу.

 

Форми участі кредиторів у фінансовому оздоровленні підприємстваборжника: 1) реструктуризація заборгованості; 2) зменшення або списання заборгованості; 3) надання санаційних кредитів. Способи реструктуризації заборгованості — трансформація боргу у власність; конверсія короткострокової заборгованості у довгострокову; пролонгація строків сплати. Форми участі персоналу у фінансуванні санації — відстрочення або відмова від оплати праці; надання працівникам позик; купівля працівниками акцій свого підприємства.

 

Тема 4. Державна фінансова підтримка санації підприємства

 

Форми та методи державної підтримки санації підприємств. Прямее державне фінансування санації підприємств на поворотній (бюджетні позики, викуп державою корпоративних прав підприємств, що перебувають в кризовому стані) і безповоротній (субсидії) основі. Непрямі фоми державної підтримки: податкові пільги, реструктуризація податкової заборгованості; дозвіл на порушення антимонопольного законодавства; надання державних гарантій та поручительств; протекціоністські заходи щодо захисту вітчизняного товаровиробника; розміщення державних замовлень на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі.

 

 

Тема 5. Реструктуризація підприємства.

 

Види реструктуризації підприємства: операційна, фінансова. Зміст і порядок проведення операційної реструктуризації; заходи щодо змін у виробничих процесах і їх організації для підвищення рентабельності та конкурентоспроможності продукції підприємства. Поняття фінансової реструктуризації та основні заходи: відстрочення та розстрочення боргів, прощення боргів; мораторій на сплату боргів, продаж активів і обмін активів на борги. Реструктуризація підприємства як комплекс заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва та задоволення вимог кредиторів.

Реорганізація юридичної особи як один із засобів реструктуризації підприємства. Види реорганізації юридичної особи — злиття, приєднання, поділ, відокремлення, перетворення. Складання передавального та розподільчого балансу під час реорганізації. Передумови реорганізації підприємства. Законодавчі вимоги до здійснення реорганізації. Можливості поліпшення фінансового стану та платоспроможності шляхом реорганізації.

 

 

Тема 6. Економіко – правові аспекти санації, банкрутства або ліквідації підприємств.

 

Врегулювання процедур санації, банкрутства та ліквідації підприємств у вітчизняному законодавстві. Зміст і завдання законодавства щодо відновлення платоспроможності та банкрутства підприємств. Державний орган з питань банкрутства та його повноваження. Професійні учасники процесу санації, банкрутства та ліквідації. Функції, завдання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); професійні вимоги до арбітражного керуючого та оплата його послуг.

Комітет кредиторів і збори кредиторів, їх компетенція. Підстави для порушення справи про банкрутство та винесення господарським судом ухвали про санацію боржника.

Порядок проведення санації підприємства-боржника його керівником. Введення мораторію на задоволення вимог кредиторів при порушенні провадження у справі про банкрутство. Приховане, фіктивне та умисне банкрутство. Мирова угода та порядок її укладання. Процедура ліквідації підприємства у разі визнання його банкрутом. Повноваження ліквідатора. Продаж майна банкрута, розподіл одержаних коштів. Черговість задоволення вимог кредиторів. Складання та затвердження ліквідаційного балансу.

 

 

 

3. Рекомендована література

 

Нормативне література

 

 1. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.96 р. № 236196- ВР // ВВР України. – 1996. - № 36. – ст. 164.
 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 959-XII // ВВР України. – 1991. - № 29. – ст. 377.
 3. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.92 р. № 2163-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 348.
 4. Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 06.03.92 р. № 2171-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 350.
 5. Закон України «Про приватизаційні папери» від 06.03.92 р. № 2173-XII // ВВР України. - 1992. - № 24. – ст. 352.
 6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-IV // ВВР України. – 2006. - № 31. – ст.268.
 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // ВВР України. – 2003. - № 18, 19, 20, 21-22. – ст. 144
 8. Конституція України. - К., 1996.

9.      Закон України «Про національну програму інформатизації».

10.  Указ Президента України «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади».

11.  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації».

12.   «Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації».

13.      ДСТУ 3396.0-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення". Ст. 56

14.     ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт".

 

 

 

 

 

 

Основна література

 

 1. Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов / В.Г. Крыжановский, В.И. Лапенков, В.И. Лютер и др.; Под ред. Э.С. Минаева и В.П. Панагушина. - М.: Приор, 1998.
 2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ. - Х.: УВД, 1999.
 3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. - К.: Ника-Центр, 1999. – 512 с.
 4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - К.: МП “ИТЕМ” ЛТД, СП “АДЕФ-Украина”, 1996.
 5. Бланк И.А. Управление активами. - К.: Ника-Центр: Эльга, 2000. – 715 с.
 6. Бородина В.Е. Финансы предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1995.
 7. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х тт.: Пер. с англ.; Под. ред. В.В. Ковалева. -С-Пб.: Економическая школа, 1997. - 669 с., Т.2.
 8. Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Я. Кавторєва, Ф. Федорченко. – 10-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2004. – 524 с.
 9. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
 10. Василенко В.А., Мельник И.Е. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2001. – 418 с.
 11. Глущенко А.С. Финансы: Учебное пособие. – Х.: ХНУ, 2003. – 139 с.
 12. Глущенко В.В., Глущенко В.И. Финансы. Финансовая политика. Финансовый маркетинг. - НПЦ “Крылья”, 1998.
 13. Глущенко В.В., Занегин А.Г., Червяков И.М. Основы принятия финансовых решений. - Х., 1998.
 14. Греченко В.В. Інвестування: Навч. посібник / ХНАУ, - Х., 2003. – 132 с.
 15. Греченко В.В. Оподаткування: Навч. посібник – Харків:, 2004. – 320 с.
 16. Закон Украины “О промышленно-финансовых группах в Украине” // Гос. информ. бюл. О приватизации. - 1996. - № 8
 17. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25.
 18. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХГУ від 16.07.99, введений в дію 01.01.2000.
 19. Закон України “Про власність” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20.
 20. Закон України “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №9.
 21. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” // Інформ. бюл. Асоціації укр. банків. - 1996. - № 12
 22. Закон України “Про підприємництво” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.
 23. Закон України “Про систему оподаткування” // Галицькі контракти. - 1997. - № 12.
 24. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” // Нові Закони України. - Вип. 2-к. - 1991.
 25. Иваненко В.В. Финансовый анализ: учебное пособие. – 2-е изд. – Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2003. – 176 с.
 26. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. 2-е изд., переаб. и доп. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
 27. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2001. – 768 с.
 28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 432 с.
 29. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. - К.: Либідь, 1995.
 30. Коробов М.Я. фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
 31. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 2000. – 430 с.
 32. Крейнина Н.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной превликательности оборотных активов в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Экономика, 1994. – 257 с.
 33. Крейнина Н.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ “ДИС”, 1997.
 34. Крутик А.Б. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.
 35. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (під ред. проф. Н.М. Ушакової). – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
 36. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. – Х.: Курсор, 2003. – 203 с.
 37. Оборотный капитал организации потребительской кооперации: формирование, использование, оценка: монография / Е.Н. Красная. - Белгород: Кооперативное образование, 2002. - 291 с.
 38. Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств: Підручник / За ред. В. М. Толочка. - Х.: Вид-во НФАУ; Вид-во ТОВ “Золоті сторінки”. - 2001. - 536 с.
 39. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1998.-479 с.
 40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 4-е изд., пере раб. і доп. - Минск: ООО “Новое знание”, 2000. - 688 с.
 41. Сидорова Т.О. Фінансовий аналіз в умовах нових стандартів обліку в підприємствах торгівлі: Навч. посіб. – Харків, 2002. – 312 с.
 42. Снитко Л.Т., Красная Е.Н. Управление оборотным капиталом организации. - М.: Издательство РДЛ, 2002. - 216 с.
 43. Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капиталом / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во “Перспектива”, 1998. – 128 с.
 44. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.
 45. Техника финансового анализа. 10-е изд. / Э Хелферт. – СПб.: Питер, 2003. – 640 с.
 46. Указ Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” // Урядовий кур’єр. - 1994. - № 31-32.
 47. Указ Президента України “Про фінансово-промислові групи” // Урядовий кур’єр. - 1995. - № 17-18.
 48. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд. “Перспектива”, 2000. - 656 с.
 49. Финансы и финансовое управление: Уч. пособие / Под ред. П. П. Табурчука. - С-Пб.: Химия, 1998. - 330 с.
 50. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддерьогіна, 4-е вид. доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.
 51. Фінансова діяльність підприємства: підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. - К.: Либідь, 1998.
 52. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: “Пектораль”, 2003. – 312 с.
 53. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.
 54. Экономика и организация деятельности торгового предприятия: Учебник / Под общ. ред. А.Н. Соломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 292 с.
 55. Экономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.э.н. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2002. – 632 с.

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

5. Засоби діагностики успішності навчання

5.1.Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль(екзамен):

 

1. Поняття та економічна сутність санації підприємства.

2. Цілі та завдання фінансової санації.

3. Досудова санація, її мета, ініціатори проведення.

4. Санація підприємства-боржника за ухвалою господарського суду, її цілі, ініціатори проведення.

5. Організація управління фінансовою санацією підприємства.

6. Основні етапи проведення санації підприємства.

7. Класична модель фінансової санації.

8. Передумови прийняття рішення про проведення фінансової санації.

9. Симптоми фінансової кризи на підприємстві.

10. Основні внутрішні і зовнішні причини кризи.

11. Система показників-індикаторів фінансової кризи.

12. Використання балансових (агрегатних) моделей для оцінки кризового стану.

13. Статистичні моделі прогнозування банкрутства.

14. Експертні методи оцінки кризового стану та загрози банкрутства

підприємства.

15. Рейтингові системи оцінки фінансового стану та загрози банкрутства.

16. Діагностика фінансового стану та загрози банкрутства на базі аналізу грошового обороту підприємства.

17. Оцінка потенціалу відновлення платоспроможності (санаційної

спроможності) підприємства.

18. Застосування СВОТ (SWOT) аналізу при розробці стратегії санації

підприємства.

19. Стратегія санації, її зміст, мета, розробка.

20. Розробка програми санації.

21. Структура і зміст плану фінансової санації.

22. Основні критерії оцінювання ефективності санації та розрахунок

ефективності санації.

23. Фінансові показники, наведені у плані санації.

24. Застосування принципів і методів бізнес-планування при складанні

плану санації.

25. Особливості плану санації, яка проводиться за ухвалою господарського суду.

26. Контроль за виконанням плану санації.

27. Основні завдання санаційного аудиту.

28. Проведення аудиту для визначення доцільності санації або ліквідації підприємства.

29. Встановлення санаційної спроможності підприємства.

30. Програма аудиторської перевірки плану санації.

31. Експертиза запланованих санаційних заходів щодо реальності їх

здійснення.

32. Аудит фінансової звітності у процесі оцінки вартості підприємства в

цілому та окремих видів активів.

33. Аудит фінансово-господарської діяльності під час реорганізації підприємств.

34. Основні внутрішні джерела відновлення платоспроможності підприємства.

35. Санаційні заходи, спрямовані на збільшення виручки від реалізації.

36. Основні заходи з реструктуризації активів.

37. Санаційні заходи, спрямовані на зменшення вихідних грошових потоків.

38. Впровадження сучасних методів і технологій управління для мобілізації внутрішніх джерел фінансової санації.

39. Зовнішні фінансові джерела санації.

40. Форми залучення коштів власників.

41. Двоступінчаста санація.

42. Форми участі кредиторів у фінансовому оздоровленні підприємства.

43. Способи реструктуризації заборгованості.

44. Форми участі персоналу у фінансуванні санації.

45. Форми та методи державної підтримки санації.

46. Пряме державне фінансування санації.

47. Непрямі форми державної підтримки санації.

48. Види реструктуризації, їх характеристика.

49. Операційна реструктуризація, порядок її проведення.

50. Фінансова реструктуризація, її основні заходи.

51. Реструктуризація підприємства, її зміст.

52. Реорганізація як засіб реструктуризації підприємства.

53. Види реорганізації.

54. Законодавчі вимоги до здійснення реорганізації.

55. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств, її ефект.

56. Порядок злиття та приєднання підприємств.

57. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств, її роль у

фінансовому оздоровленні.

58. Порядок поділу та відокремлення підприємств.

59. Порядок реорганізації підприємств перетворенням.

60. Законодавче врегулювання процедур санації, банкрутства та ліквідації підприємств в Україні.

61. Професійні учасники процесу санації, банкрутства та ліквідації.

62. Арбітражний керуючий, його функції та завдання.

63. Проведення санації підприємства-боржника його керівником.

64. Мирова угода та порядок її укладання.

65. Процедура ліквідації підприємства в разі визнання його банкрутом.