Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Фінансова та нефінансова звітність банків

Фінансова та нефінансова звітність банків

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“____”_____________2019 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Фінансова та нефінансова звітність банків   

  

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

 

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит» / вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

Київ - 2019

 

 

Розробник:

 

Кузьмінська Ольга Едуардівна, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: kuzminska@i.ua

 

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 •  

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………………….

5

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………

 

7

 

Тема 1. Загальні основи складання звітності банків України ………………………….

7

 

 

Тема 2. Звіт про фінансовий стан (Баланс) банку……………………………………….

7

 

 

Тема 3.  Звіт про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку…………………..

7

 

 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів банку……………………………………………

7

 

 

Тема 5. Звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності банку………….

7

 

 

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності банків…………………

8

 

 

Тема 7. Консолідована фінансова звітність банків…………………………………

8

 

 

Тема 8. Звітність про обороти та залишки на рахунках……………………………

8

 

 

Тема 9. Звітність за кредитними операціями……………………………………………

8

 

 

Тема 10. Звітність за депозитними операціями………………………………………….

8

 

 

Тема 11. Звітність за касовими операціями…………………………………………

9

 

 

Тема 12. Звітність за операціями банку з цінними паперами………………………...

9

 

 

Тема 13. Звітність за операціями банку з іноземною валютою……………………

9

 

 

Тема 14. Звітність, що надається банками у Державну службу статистики України

9

 

 

Тема 15. Податкова звітність банків…………………………………………………..

10

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………….

 

 

11

         2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

11

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

12 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

 

17

         3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………….......

17

         3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

18

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………….

 

20

         4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

20

         4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для            самостійної роботи………………………………………………………………

22

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

25

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………..

 

29

         6.1.         Основна література ……………………………………………………

29

         6.2.         Додаткова література ………………………………………………….

29

         

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

«Фінансова та нефінансова звітність банків» - вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність –071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»).

Дисципліна «Фінансова та нефінансова звітність банків» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема,  з такими навчальними дисциплінами:

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 • Статистика
 • Менеджмент
 • Фінансовий облік
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Фінанси (модуль  "Гроші і кредит")
 • Система оподаткування суб’єктів  підприємництва
 • Звітність підприємств
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Облік у банках.

Метою викладання дисципліни «Фінансова та нефінансова звітність банків» є засвоєння студентами специфіки організації підсумкової стадії облікового процесу у банках, правил формування звітних даних, методики і техніки складання основних форм бухгалтерської та статистичної звітності банків.

Перелік основних професійних компетентностей і відповідних результатів вивчення дисципліни «Фінансова та нефінансова звітність банків» наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Формування  у студентів компетентностей та відповідних їм результатів навчання

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Вміння складати проміжну й річну індивідуальну й консолідовану фінансову звітність банку за міжнародними стандартами, інтерпретувати й використовувати відповідну інформацію для ухвалення управлінських рішень.

1. Складати проміжну й річну індивідуальну й консолідовану фінансову звітність банку за  міжнародними стандартами, використовувати відповідну інформацію для ухвалення управлінських рішень.

2. Розуміння значення й інформаційного навантаження приміток до фінансової звітності банку у розрізі облікової політики, характеристики економічного середовища діяльності установи, процедур розкриття інформації щодо переходу на нові та переглянуті стандарти, деталізації та аналізу статей фінансової звітності, деталізації інформації, не наведеної безпосередньо у фінансових звітах, але обов’язкової за стандартами.

2. Знати порядок складання приміток до фінансової звітності з розкриттям всієї необхідної інформації

3. Здатність використовувати знання законодавчої бази з обліку в банках в процесі складання фінансової, статистичної, управлінської та податкової звітності банку, зокрема, за технологією автоматизованої обробки інформації.

3. Вміти розробляти внутрішньобанківські стандарти  та інструкції зі складання фінансової, статистичної, управлінської та податкової звітності банку.

4. Здатність використовувати знання параметрів аналітичного обліку в банках у процедурах формування звітної інформації.

4. Володіти інноваційними технологіями при розробці методичних рекомендацій із підготовки і надання облікової та звітної інформації для потреб управління банком.

5. Здатність консультувати власників, менеджмент банку та інших користувачів інформації   у сфері звітності.

5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні банком, надавати консультації власникам, менеджменту банку та іншим користувачам стосовно інформації, наведеної   у звітності.

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Загальні основи складання звітності банків України

Зміст дисципліни «Фінансова та нефінансова звітність банків». Значення банківської звітності. Склад та охоплення звітності. Класифікація звітності. Користувачі банківської звітності. Вимоги до підготовки та подання банківської звітності. Нормативне регулювання складання і подання звітності банків. Автоматизація збирання і обробки звітних даних банків України. Зв’язок звітності з аналітичним обліком банків. Принципи стандартизації фінансової звітності банків України. Формування банківської фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Склад форм фінансової звітності. Елементи фінансової звітності. Загальні питання організації річного узагальнення даних бухгалтерського обліку. Підготовка облікових даних для складання звітності. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності банків.

Тема 2. Звіт про фінансовий стан (Баланс) банку

Значення та аналітичні можливості балансу. Балансове узагальнення облікової інформації як заключна стадія облікового процесу, яка характеризує групування операцій з формування показників фінансового стану банку. Побудова балансу. Визнання статей балансу. Методика складання фінансового звіту «Баланс». Особливості оцінки та відображення в балансі статей активів, зобов’язань та капіталу.

Тема 3. Звіт про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку

Значення звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку. Побудова і зміст звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку. Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати діяльності банку. Методика складання звіту про фінансові результати діяльності банку. Визначення операційного доходу банку, прибутку до і після оподаткування, іншого сукупного доходу. Показники прибутковості акцій і порядок їх розрахунку.

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів банку

Значення звіту про рух грошових коштів. Побудова і зміст звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання звіту про рух грошових коштів. Методи складання звіту (прямий і непрямий). Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі застосування прямого і непрямого методів. Порядок визначення грошових потоків від інвестиційної і фінансової діяльності. Розрахунок зміни обсягу грошових коштів за звітний період.

Тема 5. Звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності банку

 Значення і джерела інформації для складання звіту про власний капітал банку. Методика складання звіту про власний капітал банку. Визначення впливу зміни облікової політики і виправлення помилок на капітал банку. Порядок визначення показників у розрізі передбачених формою звітності статей. Сутність і значення приміток до фінансової звітності банку. Класифікація приміток. Склад приміток до річного фінансового звіту банків.

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Події після дати балансу. Застосування принципу суттєвості при здійсненні коригувань у фінансових звітах. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій політиці. Здійснення банками коригуючих проведень. Розкриття подій після дати балансу у примітках до річного фінансового звіту. Рахунки бухгалтерського обліку, за якими відображаються коригуючі проведення. Особливості здійснення коригуючих проведень за операціями в іноземній валюті. Звітність за коригуючими проведеннями.

Тема 7. Консолідована фінансова звітність банків

Сутність консолідації фінансових звітів. Порядок складання консолідованої фінансової звітності. Принципи консолідації фінансової звітності. Поняття про частку меншості, порядок її визначення і відображення у звітності. Порядок складання консолідованої фінансової звітності за методом повної консолідації. Порядок складання консолідованої фінансової звітності за методом участі в капіталі. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках.

Тема 8. Звітність про обороти та залишки на рахунках

Значення звітності про обороти та залишки на рахунках. Відмінності між фінансовим звітом “Баланс” і щоденним (місячним) балансом банку. Методика складання щоденного балансу банку, місячного балансу банку. Оборотно-сальдовий баланс банку, його побудова та правила складання. Формування Звіту про прибутки та збитки банку. Відмінність Звіту про фінансові результати діяльності банку від Звіту про прибутки та збитки за формою № 2. Особливості складання Звіту про дотримання економічних нормативів за формою № 611. Порядок подання звітності про обороти та залишки на рахунках.

Тема 9. Звітність за кредитними операціями

Загальні підходи до організації звітності за кредитними операціями. Періодичність надання та склад форм звітності за кредитними операціями. Порядок складання і подання звітних форм за кредитними операціями. Порядок складання звітів про суми і процентні ставки за кредитами, звіту про стан заборгованості за кредитами клієнтів-резидентів, звіту про активні операції банку. Звітність про формування і використання резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями. Порядок складання звіту про класифіковані кредитні операції за формами власності, про розрахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

Тема 10. Звітність за депозитними операціями

Загальні підходи до організації звітності за депозитними операціями. Періодичність надання та склад форм звітності за депозитними операціями. Порядок складання і подання звітних форм за депозитними операціями. Порядок складання звіту про залишки за депозитами, звітів про суми і процентні ставки за депозитами, звітів про залишки за депозитними зобов’язаннями, інформації про вклади фізичних осіб у банках. Порядок складання звіту про залучені кошти та їх залишки для визначення розміру обов’язкових резервів.

Тема 11. Звітність за касовими операціями

Загальні підходи до організації звітності за касовими операціями. Періодичність надання та склад форм звітності за касовими операціями. Порядок складання і подання звітності про касові операції банку. Порядок складання звітності про касові обороти банку. Символи касових оборотів за операціями з надходження і видачі готівки. Методика визначення підсумків за символами надходження і видачі готівки.

Тема 12. Звітність за операціями банку з цінними паперами

Загальні підходи до організації звітності за операціями банку з цінними паперами. Користувачі звітності банків за операціями з цінними паперами. Періодичність надання та склад форм звітності за операціями банку з цінними паперами. Порядок складання звітних форм за операціями банку з цінними паперами. Методика складання звітності торговців цінними паперами. Методика складання звіту про стан портфеля цінних паперів. Методика складання звіту про формування резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами. Методика складання звіту про розміщення казначейських зобов’язань.

Тема 13. Звітність за операціями банку з іноземною валютою

Загальні підходи до організації звітності за операціями банку в іноземній валюті. Періодичність надання та склад форм звітності за операціями банку в іноземній валюті. Порядок складання і подання звітних форм за операціями банку в іноземній валюті. Порядок складання звітності про курси та обсяги операцій з іноземною валютою. Звітність про дотримання законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями клієнтами банку. Звітність банку для складання платіжного балансу України. Методика складання звіту про фінансові операції з нерезидентами України за формою № 1-ПБ. Особливості складання звіту про міждержавний рух капіталів у формі портфельних інвестицій за формою № 3-ПБ, звіту про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій за формою № 4-ПБ, звіту про міждержавний рух капіталів у формі інших інвестицій за формою № 5-ПБ.

Тема 14. Статистична звітність, що надається банками у Державну службу  статистики України

Склад форм звітності, що надається банками у Державну службу статистики України та періодичність подання. Побудова та зміст форм звітності та порядок складання звітів, що надаються банками у Державну службу статистики України. Порядок складання форми державного статистичного спостереження № 1-ІКТ (річна) ''Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах'', порядок заповнення форм державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами", № 1-ПВ   "Звіт з праці", № 1-послуги   "Звіт про обсяги реалізованих послуг", № 2-Б (річна) "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів", № 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" та № 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції".  Порядок складання форми державного статистичного спостереження № 9-ЗЕЗ (квартальна) "Звіт про експорт (імпорт) послуг".

Тема 15. Податкова звітність банків

Значення податкової звітності. Склад форм податкової звітності та періодичність подання. Побудова та зміст декларації про прибуток банку. Порядок складання декларації про прибуток банку. Алгоритм визначення оподатковуваного прибутку. Алгоритм визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток. Побудова та зміст звітності з податку на додану вартість; порядок її складання. Порядок розрахунку та сплати комунального податку. Розрахунок зобов’язання зі сплати єдиного соціального внеску, ПДФО, військового збору. Звітність з транспортного податку, податку на нерухомість.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) Фінансова та нефінансова звітність банків

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»   

 

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Загальні основи складання звітності банків України. (Семінар-розгорнута бесіда).

Тема 2. Звіт про фінансовий стан (Баланс) банку. (Семінар-розв’язання проблемних завдань)

 

 

 

5

2

Практичне заняття 2.

Тема 3.  Звіт про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку. (Презентація результатів міні – тренінгу)

 

 

10

 

 

3

Практичне заняття 3.

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів банку (Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

5

 

10

4

Практичне заняття 4.

Тема 5. Звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності банку. (Семінар – «мозковий штурм»)

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності банків . (Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

Написання міні – контрольної роботи

5

 

 

 

 

10

5

Практичне заняття  5.

Тема 7. Консолідована фінансова звітність банків. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

Тема 8. Звітність про обороти та залишки на рахунках. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

 

 

5

6

Практичне заняття 6.

Тема 9. Звітність за кредитними операціями. Тема 10. Звітність за депозитними операціями.  Тема 11. Звітність за касовими операціями. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

5

7

Практичне заняття  7.

Тема 12. Звітність за операціями банку з цінними паперами. Тема 13. Звітність за операціями банку з іноземною валютою. Тема 14. Звітність, що надається банками у Державну службу статистики України. Тема 15. Податкова звітність банків. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

8

Контрольна  модульна робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків” здійснюється за результатами поточного контролю знань  для денної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт, набуття проектно-аналітичних здатностей, підготовку до міні – тренінгу, поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків”, та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичнихзаняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

Таблиця 2.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • 5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається   відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 4 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання всіх домашніх завдань;
 • 3 бали може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 5 балів оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з проблемними аспектами складання приміток до фінансової звітності банку та розуміння процедур формування звіту про власний капітал банку за умови, якщо студент формулює конкретні грамотні  пропозиції щодо оптимізації процесу формування фінансової звітності банку;  
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основ формування фінансової звітності банку;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється робота студента по вирішенню завдань міні тренінгу з подальшою презентацією.

 • В 10 балів оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з формуванням фінансової звітності банку;
 • 8 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань за темою;
 • 6 балів студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань міні – тренінгу, за умови демонстрації розуміння основ організації технології формування фінансової звітності в банку;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань міні - тренінгу.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 10 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 8 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 6 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент   отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні –  контрольної роботи. 

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною ”Фінансова та нефінансова звітність банків” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами стаціонару на останньому практичному занятті.

Максимальної оцінки в 20 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою формування звітності банків.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –6 —8 — 10  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 10 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань організації та методики складання форм звітності;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики складання звітності банків;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Фінансова та нефінансова звітність банків».

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) Фінансова та нефінансова звітність банків

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»   

 

 

заочна форма навчання

Номер заняття

 Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Контактне заняття 1.

Тема 1. Загальні основи складання звітності банків України. (Семінар-розгорнута бесіда).

2

 

 

2

Контактне  заняття 2.

Тема 2. Звіт про фінансовий стан (Баланс) банку. (Міні – кейс)

4

3

Практичне заняття 3.

Тема 3.  Звіт про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку. (Міні – кейс)

4

4

Контактне  заняття 4.

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів банку.

(Міні контрольна робота)

4

 

4

5

Контактне  заняття 5.

Тема 5. Звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності банку. (Міні – кейс)

4

6

Контактне заняття 6.

Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності банків. (Міні – кейс)

4

7

Практичне заняття  7.

Тема 7. Консолідована фінансова звітність банків. (Міні контрольна робота)

4

8

Семінарське заняття 8.

Тема 8. Звітність про обороти та залишки на рахунках. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

9

Контактне  заняття 9.

Тема 9. Звітність за кредитними операціями. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

2

10

Контактне  заняття  10.

Тема 10. Звітність за депозитними операціями. Тема 11. Звітність за касовими операціями. (Міні – кейс)

4

11

Контактне  заняття  11.

Тема 12. Звітність за операціями банку з цінними паперами. Тема 13. Звітність за операціями банку з іноземною валютою. Тема 14. Звітність, що надається банками у Державну службу статистики України. Тема 15. Податкова звітність банків.

(Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

12

Контрольна модульна робота

10

         

 

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

Обов’язкові

Письмове виконання  завдань для СРС (Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Звітність банків: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц./ О.Е.Кузьмінська, В.Б.Кириленко.  — К.: КНЕУ, 2004. — 457с.  — С. 47-48, 59-61, 72-75, 81-82, 96-98)

15

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

25

Усього балів за виконання обов’язкових  індивідуальних завдань для самостійної роботи

40

Вибіркові (студент обирає 1 завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків” здійснюється за результатами поточного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського ступеня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків”. Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків”, та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

 

Таблиця 3.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

4

4

3

2

0

 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 2 бали оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 1,5 бала студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо звітності банків;
 • 1 бал студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 2 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 1,5 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 1 бал студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента по виконанню завдань міні – кейсу.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – кейсом  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – кейсом  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- кейсу;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – кейсу. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за, в цілому, правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

 

Отже, за відповіді (виступи) на 11 контактних заняттях з дисципліни «Фінансова та нефінансова звітність банків» студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною “Фінансова та нефінансова звітність банків” передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами заочниками на останньому контактному занятті.

Максимальної оцінки в 10 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою формування звітності банків.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –3 -4 — 5  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 5 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 4 бали заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • • незнання окремих питань організації та методики складання форм звітності;
 • • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 3 бали заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики складання звітності банків;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Фінансова та нефінансова звітність банків».

 

Отже, разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії та за виконання завдань контрольної (модульної) роботи студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

 

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 

Картою НРС з дисципліни “ Фінансова та нефінансова звітність банків ” для денної і заочної форм навчання передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи, якщо нею передбачено розкриття організаційних і методичних положень банківської звітності.

Студент денної форми навчання обирає два види індивідуальних завдань, студент – заочник – одне індивідуальне завдання із наведеного переліку.

Зокрема, студент денної форми навчання може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему (5 балів)  та підготувати доповідь і взяти участь у науково-практичній конференції (5 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (5 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (5 балів).  Студент – заочник може заробити 5 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з семи наведених в Карті НРС індивідуальних завдань.

Крім того, студенти  заочної форми навчання обов’язково виконують індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків”  у міжсесійний період. Перелік  індивідуальних завдань для самостійної роботи наведено в карті навчальної роботи студента. Виконані завдання студенти пересилають викладачеві електронною поштою. 

Згідно з картою НРС обов’язково студенти заочники мають вирішити і захистити п’ять навчальних завдань для СРС (Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Звітність банків: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц./ О.Е.Кузьмінська, В.Б.Кириленко.  — К.: КНЕУ, 2004. — 457с. — С. 47-48, 59-61, 72-75, 81-82, 96-98). Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляються письмово як  «Звіт про виконання індивідуальних завдань». При виконанні індивідуальних завдань студенти можуть використовувати інформацію з оприлюдненої фінансової звітності банків України, яка розміщена на їх офіційних сайтах.

Якщо індивідуальні завдання вчасно не надіслані викладачеві електронною поштою, або якщо «Звіт про виконання індивідуальних завдань» студента містить суттєві помилки, студент позбавляється нагоди отримати  15 балів за електронну версію виконаних індивідуальних завдань. Але такий студент має можливість захистити виправлений паперовий варіант індивідуального завдання під час ІКР (або в день заочника) і заробити за захищені завдання максимально 25 балів. 

Виконані завдання для самостійної роботи з дисципліни “ Фінансова та нефінансова звітність банків ”  після їх перевірки викладачем студенти повинні захистити під час індивідуально – консультаційних занять з викладачем, або в день заочника.

 

Тематика рефератів

1.Організація звітності за касовими операціями банку.

2.Організація звітності за операціями банків з платіжними картками.

3.Відображення у звітності банків міжбанківських розрахунків.

4. Відображення у звітності банків міжбанківських валютних операцій.

5. Відображення у звітності банків операцій з іноземною валютою за дорученням клієнтів.

6. Відображення у звітності операцій з валютними цінностями за рахунок власних коштів комерційних банків .

7.Організація звітності за кредитними операціями банків .

8.Звітність про формування і використання резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

9.Організація звітності за депозитними операціями банків .

10.Відображення у звітності операцій банків з акціями власної емісії.

11. Відображення у звітності операцій банків з придбаними борговими цінними паперами.

12. Відображення у звітності операцій банків з борговими цінними паперами власної емісії.

13. Відображення у звітності лізингових операцій банків.

14. Відображення у звітності операцій банків з основними засобами.

15. Відображення у звітності операцій банків з нематеріальними активами.

16. Відображення у звітності операцій банків з матеріальними цінностями.

17. Відображення у звітності фінансових результатів діяльності комерційних банків.

18. Відображення у звітності банків операцій з нарахування та сплати податків.

19.Облікова політика банку і звітність.

20.Фінансова звітність банків.

21.Податкова звітність банків.

22.Оперативна звітність банків.

23.Статистична звітність банків.

24.Баланс банку.

25.Звіт про фінансові результати діяльності банку.

26.Звіт про рух грошових коштів банку.

27.Звіт про власний капітал банку.

28.Примітки до фінансової звітності банку.

29.Події після дати балансу і їх вплив на фінансову звітність.

30.Виправлення помилок у фінансових звітах банків.

31.Звітність про обороти та залишки на рахунках.

 

Обсяг реферату: 10—12 сторінок, нумерація тексту — вгорі праворуч. Текст розміщується на сторінці паперу (формат А-4) з полями: ліворуч , знизу і вгорі — 20 мм, праворуч — 10 мм. Шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14, інтервал — 1,5.

На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультету, кафедри, спеціальність, предмет, тему, курс, групу, прізвище та ініціали студента.

Зміст реферату повинен складатися із вступу, розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті викладення матеріалу за кожним розділом слід починати з нової сторінки. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

З відома викладача студент може виконати реферат за самостійно обраною темою.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види, виконати та успішно захистити їх (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочник може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за письмове виконання  завдань для СРС, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, враховуються бали за виконані завдання (максимально 15), бали за захист виконаних завдань (максимально 25) та бали за  виконані   індивідуальні роботи (максимально 10).

 

За шкалою 15 – 10 – 5 – 0 оцінюється Звіт про письмове виконання студентом завдань для СРС, надісланий   електронною поштою:

 • В 15 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених Картою НРС  завдань (Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Звітність банків: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц./ О.Е.Кузьмінська, В.Б.Кириленко.  — К.: КНЕУ, 2004. — 457с.  — С. 47-48, 59-61, 72-75, 81-82, 96-98), та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з формуванням фінансової звітності банку;
 • 10 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдань для СРС, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з формуванням фінансової звітності банку;
 • 5 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання  завдань для СРС.

 

Картою НРС передбачено п'ять завдань, які студенти повинні обов’язково захистити під час ІКР. Захист кожного з виконаних завдань для СРС (індивідуальних завдань) оцінюється за шкалою 5 – 4 – 3 – 0 балів. Під час захисту за кожне виконане завдання студент може отримати:

 • 5 балів за умови надання  правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 4 бали студент може отримати  за  надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з формуванням фінансової звітності банку;
 • 3 бали студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань щодо вирішеного завдання для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань для СРС.

Слід зауважити, що захист в один день всіх 5 завдань для СРС не допускається. Таким чином, за результатами захисту завдань для СРС студент може максимально отримати 25 балів.

 

Виконання і захист під час ІКР індивідуальних завдань дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС, виконати та успішно захистити його.

За рішенням кафедри студентам - заочникам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

 

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Структура завдання для контрольної модульної роботи

Кожний варіант завдання для контрольної модульної роботи містить 2 задачі.

Зразок завдання для контрольної модульної роботи.

Варіант 3.1

1. У звітному році банком проведені такі операції:

 • Сплата кредиторської заборгованості, 50 000 грн.;
 • Випуск простих акцій, 20 000 грн.;
 • Сплата дивідендів, 27 000 грн.;
 • Інкасування векселів, 100 000 грн.;
 • Випуск короткострокових ощадних сертифікатів, 90 000 грн.;
 • Викуп власних акцій, 7 000 грн.
 • Отриманння субординованого боргу, 20 000 000 грн.

Обчислити суму чистих грошових коштів від фінансової діяльності у Звіті про рух грошових коштів банку.

 

2.У січні звітного року банком придбані боргові цінні папери номіналом 41000 доларів США за 40000 доларів США і зараховані у портфель на продаж. Боргові цінні папери придбані на дату випуску, термін їх обігу - 3 роки, процентна ставка за ними - 5% річних. Обліковуються на балансі за справедливою вартістю. Офіційний курс долара на дату придбання – 28,07 грн., на 30.03 звітного року – 26,54 грн. За яким курсом і за якими статтями річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності банку будуть відображені:

 • Номінал боргових цінних паперів;
 • Нараховані доходи за борговими цінними паперами;
 • Процентні доходи за борговими цінними паперами;
 • Дооцінка боргових цінних паперів;
 • Амортизація дисконту за борговими цінними паперами;
 • Результат від переоцінки іноземної валюти?

 

Підсумкова оцінка рівня знань студентів за дисципліною “Фінансова та нефінансова звітність банків” формується за результатами поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Максимально можлива сума балів за індивідуальну контрольну роботу– 100 балів.

У процесі індивідуальної контрольної роботи студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент дав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 1. • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 2. • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків;
 3. • критичну оцінку чинної методики й організації звітності та зазначення напрямів її подальшого вдосконалення.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує повна та обґрунтована, логічно викладена відповідь, яка містить такі недоліки:

 • неповне розкриття змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка має недоліки щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається посередньою обізнаністю студента з правилами формування звітності банків;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними положеннями щодо звітності банків;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • наведено помилкові твердження щодо основних положень дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю і не розкриває сутності питання, або містить грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладення, нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни “Фінансова та нефінансова звітність банків”.

Загальна оцінка формується у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку за денною формою навчання фіксується в заліковій відомості не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни, за заочною - фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. Основна література
 1. Кузьмінська О.Е., Кириленко В. Б. Звітність банків: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2004. 457 с.
 2. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. К.: КНЕУ, 2008.  816 с.
 3. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL : http://www.minfin.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 4. Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Організація обліку в банках: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002.  282 с.
 5. Додаткова література

 

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 –ХІV зі змінами, внесеними згідно з Законом № 2164-VIII від 01.01.2018 //Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1999. — № 40. — С. 365; ВВР. — № 26. — С. 210.
 2. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затверджене Постановою Правління НБУ від 04.07.2018 за  № 75. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 3. . Інструкція про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 24.10.2011 за N 373 зі змінами. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 4. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою правління НБУ від 01.03.2016 за  № 129  зі змінами. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 за № 368 зі змінами. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 6. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 за № 337 зі змінами. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 29.12.2017  за № 148. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 8. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ від 27.02.2018 за № 17. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 9. Інструкція про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов”язань і податкових активів, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.03.2009 за № 140. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 10. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.02.2018 за № 14. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 11. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.06.2016 за  № 351. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 12. Про затвердження Положення про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 11.12.2014  за № 806 зі змінами. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 13. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно — обмінних операцій на території України, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.12.2002 за № 502. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 14. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах в банках України, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.11.2004 за № 555. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 15. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 20.12.2005 за № 480 зі змінами. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 16. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України затверджена Постановою Правління НБУ від 10.12.2004 за № 625. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)a
 17. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 16.08.2006 за  №320. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 18. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток в банках України, затверджені Постановою Правління НБУ від 08.04.2005 за № 123. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 19. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений Постановою Правління НБУ від 11.09.2017  за № 89. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)
 20. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 11.09.2017  за № 89. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 15.05.2019)