Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФІНАНСОВА ЕКСПЕРТИЗА ДОГОВОРІВ ЗЕД

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

                                              КАФЕДРА ФІНАНСІВ               

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи


_________________________ А.М. Колот

 

«_____» __________________ 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

“Фінансова експертиза договорів ЗЕД”

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Митна справа»

спеціалізація

8Ф13 «Митна справа»

тип дисципліни

вибіркова

                       

      

      

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник: Паєнтко Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, професор.

email: tpayentko@kneu.edu.ua

 

Навчальний план 2018 р.

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2, 2-3

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Т.В. Паєнтко, 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ…………………………………………………………………………………………..

4

1. Зміст навчальної дисципліни за темами……………………………………………….

7

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання………………………

10

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………………………….

10

2.2. Плани контактних занять денної форми навчання……………………………………….

11

2.3.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………

16

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання………………………

18

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………………………….

18

3.2. Плани контактних занять заочної форми навчання………………………………………..

19

3.3.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………

23

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів………………………..

24

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………..

24

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………………………………………

37

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю – залік)……………………………………………………………..

40

5.1. Структура завдання на залік……………………………………………………………………

40

5.2. Критерії оцінювання залікової роботи студента……………………………………………..

40

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік………………………………………..

42

6. Рекомендовані інформаційні джерела…………………………………………………….

43

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Фінансова експертиза договорів ЗЕД» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньою програмою «Митна справа».

Анотація навчальної дисципліни:

Фінансова експертиза договорів ЗЕД – це сукупність дій, направлених на підтвердження очікуваних результатів від виконання договорів у сфері ЗЕД. Фінансова експертиза охоплює як судову експертизу (коли необхідно документально підтвердити або спростувати ціну, збитки, суму митних платежів тощо), так і експертизу, яка здійснюється поза межами судових проваджень. Фінансова експертиза дає можливість уникнути багатьох ризиків на етапі укладення контрактів у сфері ЗЕД, а також відстояти інтереси учасників зовнішньо-економічних відносин.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: фінансова експертиза у сфері ЗЕД як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський облік», «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Адміністрування податків», «Митний менеджмент», «Управління ризиками в митній справі».

Мета вивчення дисципліни –опанування студентами основних теоретико-методологічних та організаційних засад фінансової експертизи договорів, які укладаються у сфері міжнародного бізнесу., а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

- ознайомлення із сутністю та принципами організації фінансової експертизи;

- з’ясування місця фінансової експертизи у системі організації ЗЕД;

- вивчення нормативно-правового забезпечення організації фінансової експертизи в Україні та за кордоном;

- набуття практичних навиків у підборі нормативних документів для проведення фінансової експертизи;

- з’ясування особливостей фінансової експертизи договорів ЗЕД щодо визначення митної вартості, податків та митних платежів;

- ознайомлення із процедурами організації управління ризиками у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД;

- визначення місця фінансової експертизи у системі судової економічної експертизи;

- набуття практичних навиків складання експертних висновків з питань фінансової експертизи договорів ЗЕД.

Зміст навчальної дисципліни розкривається в таких темах:

 • фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту;
 • сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення;
 • нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД;
 • методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості;
 • методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку;
 • методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів;
 • завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку;
 • управління ризиками у сфері фінансової експертизи.

Предметом дисципліни є інформація про факти та обставини визначення умов поставки, контрактної та митної вартості, сум податків та митних платежів, а також фактичні дані, з’ясування яких потребує виключно спеціальних знань експерта з фінансів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

основних понять, процедур та правил проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД, нормативно-правової бази організації фінансової експертизи договорів ЗЕД, видів фінансової експертизи та порядку її призначення, методики і методології проведення судової економічної експертизи з питань визначення митної вартості та митних платежів

 1. Уміння:

орієнтуватися в правових аспектах управління ризиками у сфері проведення фінансової експертизи у сфері ЗЕД; уміти формувати вибірку нормативно-правового забезпечення, необхідного для проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД; уміти досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст ЗЕД-операцій з точки зору визначення митної вартості; уміти досліджувати документи та оцінювати юридичну форму та економічний зміст ЗЕД-операцій з точки зору визначення ПДВ та акцизного податку; вміти складати висновок експерта з питань фінансової експертизи договорів ЗЕД.

 1. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність суб’єктів ЗЕД в цілому чи окремі її складові.

1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1: Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту

Діалектика історичного розвитку експертизи як наукового явища. Ретроспективний аналіз розвитку інституту спеціальних знань економічної експертизи. Економічна експертиза як складова експертології. Фінансова експертиза в структурі економічної експертизи.

Зміст економічної експертизи. Економічна експертиза як форма фінансового контролю. Відмінності експертизи від аудиту, контролю та ревізії. Термінологічний апарат економічної експертології. Аналіз економічної експертизи як процесу дослідження. Системний аналіз економічної експертизи як форми фінансового контролю. Специфічна система знань у галузі економічної експертизи. Демаркація судової та несудової (незалежної) форми економічної експертизи. Інформаційна база економічної експертизи. Користувачі результатів економічної експертизи. Користувачі фінансової експертизи.

Особа експерта-економіста як суб’єкта здійснення експертної діяльності. Права та обов’язки експерта. Етика експерта-економіста. Ідентифікація та оцінка ризиків помилки експерта при проведенні економічної експертизи.

Порядок призначення судової економічної експертизи. Гарантії незалежності судового експерта. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи. Вхідна, описова, резолютивна частини постанови про призначення експертизи.

Призначення та проведення судової економічної експертизи на стадії попереднього розслідування. Правова регламентація судової економічної експертизи на стадії попереднього розслідування. Строки проведення експертизи.

Проведення судової економічної експертизи в експертних установах. Правова регламентація проведення судової економічної експертизи в експертних установах. Методика проведення економічної експертизи у суді. Правова регламентація проведення судової економічної експертизи у суді. Призначення, підстави та стадії проведення додаткової і повторної судової економічної експертизи.

 

ТЕМА 2: Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення

Сутність фінансової експертизи та принципи її організації. Відмінність фінансової експертизи від контролю та аудиту. Суб’єкти та об’єкти фінансової експертизи у сфері фінансової діяльності. Функції фінансової експертизи у сфері фінансової діяльності. Нормативно-правова база проведення фінансової експертизи. Особа експерта, його права і обов’язки. Задачі фінансової експертизи. Випадки проведення фінансової експертизи. Порядок призначення фінансової експертизи у судовому порядку та поза межами судового процесу.

Порядок проведення експертизи під час митного і податкового контролю. Експертиза при обґрунтуванні системи оподаткування та документальному оформленні діяльності платників податків. Виявлення резервів зменшення платежів до бюджету. Фінансова експертиза договорів.

Експертні рекомендації щодо ведення податкового обліку і відповідних господарських операцій. Оцінка суми податків і зборів, які необхідно оплатити. Моделювання схеми сплати податків при зміні виду діяльності. Роль фінансової експертизи у побудові бізнес стратегії. Експертиза бюджетів податків. Експертиза фінансових планів.

 

ТЕМА 3: Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

Організаційно-правові засади здійснення фінансової експертизи. Розвиток національного законодавства у сфері фінансів. Механізм організації фінансової експертизи та перспективи його удосконалення в Україні. Організація фінансової експертизи за кордоном. Роль фінансових консультантів та аудиторів у проведення експертизи. Роль судових економічних експертів у проведенні фінансової експертизи. Компетенція судового експерта-економіста при проведені досліджень, пов’язаних із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності.

Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. Господарський процесуальний кодекс. Митний кодекс України. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Податковий кодекс України.

Закон України «Про судову експертизу». Постанови пленумів Вищого Господарського суду України про питання судової експертизи. Інструкція про проведення виконавчих дій. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертам. Визначення вартості проведення експертизи.

Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них. Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів. Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.

 

ТЕМА 4: Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

Необхідність залучення експертів для проведення експертизи митної вартості.

Експертне дослідження митної вартості. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи митної вартості. Методика експертного дослідження митної вартості. Висновки про якісні та кількісні характеристики товарів, підготовлені експертними організаціями. Організації, які можуть проводити експертизу митної вартості. Ризик отримання псевдо висновку щодо експертизи митної вартості. Елементи оцінки та методи визначення митної вартості. Ефективність контролю за правильністю визначення митної вартості.

Зауваження митних органів до експертних висновків: список джерел інформації; перелік документів, наданих замовником; період моніторингу; потрапляння ціни у визначений діапазон; динаміка зміни цін на товари. Судова практика використання експертних висновків, виданих торгово-промисловими палатами. Заявки на он-лайн підтвердження ціни імпорту. Аналіз договорів ЗЕД на предмет ризиків мінімізації митної вартості та маніпулювання кодами УКТ ЗЕД.

.

ТЕМА 5: Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку

Нормативно-правове забезпечення проведення експертизи ПДВ. Документальне забезпечення проведення експертизи ПДВ. Особливості проведення експертизи за умови електронного адміністрування ПДВ. Підтвердження первинними документами операцій, відображених в обліку. Експертиза бази нарахування акцизного податку. Особливості проведення експертизи в умовах функціонування СЕААП.

Документальне підтвердження податкового кредиту. Дослідження використання придбаних товарів, робіт, послуг у господарській діяльності. Формування податкових зобов’язань. Дослідження операцій з умовного продажу. Експертне досліджень щодо правомірності заявленого бюджетного відшкодування ПДВ. Експертні дослідження конфліктних ситуацій у процесі здійснення відшкодування ПДВ. Експертні дослідження правильності визначення митної вартості.

Експертиза спірних питань щодо визначення місця постачання товарів і послуг. Експертиза нарахування і сплати ПДВ при здійсненні факторингових операцій. Експертиза нарахування і сплати ПДВ при здійсненні операцій з фінансового лізингу. Експортний лізинг. Імпортний лізинг. Алгоритм послідовних дій експерта при проведені досліджень нарахувань і сплати ПДВ.

Аналіз положень договорів ЗЕД на предмет маніпулювання митною вартістю та кодами УКТ ЗЕД з метою зменшення податкових зобов’язань по ПДВ та акцизному податку.

 

ТЕМА 6: Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів

Необхідність проведення експертизи митних платежів. Одноосібна експертиза. Комісійна експертиза. Комплексна експертиза. Первинна, додаткова та повторна митні експертизи. Види митних платежів. Експертна оцінка суми мита та митних платежів. Спірні питання щодо визначення суми мита і митних платежів. Ризики мінімізації митних платежів. Заходи щодо попередження мінімізації митних платежів. Аналіз положень договорів ЗЕД на наявність ризиків мінімізації митних платежів.

Доказова база при аналізі договорів ЗЕД. Практика судових спорів щодо визначення суми мита та митних платежів. Роль судових експертів економістів у врегулюванні конфліктів при визначенні сум мита та митних платежів.

ТЕМА 7: Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку

Висновок експерта-економіста, його структура та зміст. Методика складання висновку експерта-економіста. Зміст вступної, досліджувальної та підсумкової частин висновку експерта-економіста.

Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим. Підстава для призначення додаткової та повторної експертизи. Надання висновків щодо розміру митної вартості та митних платежів; впливу операцій на економічний результат діяльності платника податків; правомірності застосування звичайних цін по здобувається і реалізованим товарів, робіт і послуг; правомірності застосовуваних стандартів бухгалтерського обліку; наявності ділової мети та сумлінності дій платника податків (наприклад, при питанні про визнання угоди нікчемною); довести відсутність заподіяної шкоди (події злочину); стану розрахунків з бюджетом; інших економічних аспектів господарської діяльності, що впливають на податкові зобов'язання.

Виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судової економічної експертизи. Реалізація висновку експерта-економіста у судовому процесі. Профілактичні заходи судової економічної експертизи щодо запобігання правопорушень у господарській діяльності.

 

ТЕМА 8: Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та маніпулюванням розміром митної вартості. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми економічної експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленнями від сплати по­датків та митних платежів. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків та митних платежів. Методика проведення судової економічної експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та митних платежів.

Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. Ризики використання фінансової експертизи договорів ЗЕД у кримінальних провадженнях. Заходи щодо управління ризиками у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

З вибіркової дисципліни «Фінансова експертиза договорів ЗЕД»

 

Для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту

Контактне заняття № 1. Підготовка слайдів

4

2

Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення

Контактне заняття № 2. Дискусія

4

3

Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення

Контактне заняття № 3. Тренінг

4

4

Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

Контактне заняття № 4. Дискусія

4

5

Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

Контактне заняття № 5. Тренінг

4

6

Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

Контактне заняття № 6. Дискусія, тренінг

4

7

Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

Контактне заняття № 7. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

Змістовий модуль №2

8

Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку

Контактне заняття № 8. Тренінг, дискусія

4

9

Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку

Контактне заняття № 9. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

10

Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів

Контактне заняття № 10. Тренінг, дискусія

4

11

Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів

Контактне заняття № 11. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

12

Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку.

Контактне заняття № 12. Тренінг, дискусія

4

13

Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку.

Контактне заняття № 13. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

14

Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

Контактне заняття № 14. Тренінг, дискусія

4

15

Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

Контактне заняття № 15. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних робіт

Контрольна робота № 1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Контрольна робота № 2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Підготовка огляду нормативно-правового забезпечення організації та проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

10

2. Підготовка огляду судової практики щодо слати ПДВ, мита та митних зборів при імпорті товарів

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Контактне заняття 1: Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту ” (2 год.)

Заняття спрямоване на засвоєння основ базових знань з теорії експертизи, посилення здатності працювати в міжнародному середовищі, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з економічної експертизи;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка презентацій (слайдів), обговорення.

 1. Ретроспективний аналіз розвитку інституту спеціальних знань економічної експертизи.
 2. Економічна експертиза як складова експертології Економічна експертиза як складова експертології.
 3. Економічна експертиза як форма фінансового контролю.
 4. Системний аналіз економічної експертизи як форми фінансового контролю
 5. Права та обов’язки експерта. Етика експерта-економіста.
 6. Порядок призначення судової економічної експертизи.
 7. Призначення та проведення судової економічної експертизи на стадії попереднього розслідування.
 8. Правова регламентація проведення судової економічної експертизи в експертних установах.

Інформаційно-методичне забезпечення: [1, 3, 4, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-31]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з курсу «Фінансова експертиза договорів ЗЕД».

2. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Контактне заняття 2: Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення” (2 год.) спрямоване на визначення сутності фінансово експертизи договорів ЗЕД.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з фінансової експертизи договорів ЗЕД;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Сутність фінансової експертизи та принципи її організації.
 2. Функції фінансової експертизи у сфері ЗЕД.
 3. Особа експерта, його права і обов’язки.
 4. Порядок призначення фінансової експертизи у судовому порядку та поза межами судового процесу.

Інформаційно-методичне забезпечення: [12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу дискусійних груп.

3. Оцінити роботу студентів.

4. Провести опитування по питаннях, які виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар-дискусія

 

Контактне заняття 3: Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення” (2 год.) направлене на вироблення практичних умінь щодо визначення випадків застосування фінансової експертизи договорів ЗЕД.

План для студента. Підготовка до тренінгу

 1. Експертиза при обґрунтуванні митної вартості, контрактної ціни, суми податків і зборів.
 2. Експертні рекомендації щодо вибору умов поставки.
 3. Моделювання схеми сплати податків та митних платежів при зміні умов поставки.

Інформаційно-методичне забезпечення: [12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу малих груп.

3. Провести міні-тренінг.

4. Провести опитування по питаннях, які виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар-тренінг

 

Контактне заняття 4: Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД ” (2 год.) направлене на вивчення нормативно-правового забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу нормативно-правової бази проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД;
 • посилення здатності до аналізу нормативно-правового забезпечення.

 

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Організаційно-правові засади здійснення фінансової експертизи договорів ЗЕД.
 2. Розвиток національного податкового законодавства.
 3. Компетенція судового експерта-економіста при проведені досліджень, пов’язаних із повнотою та правильністю нарахувань і сплати податків та інших обов’язкових платежів.
 4. Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України.
 5. Закон України «Про судову експертизу».
 6. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них.
 7. Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [1-12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з проблем удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 3 дисципліни.

Вид заняття: семінар – дискусія з елементами аналізу

 

Контактне заняття 5: Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД ” (2 год.) направлене на вивчення нормативно-правового забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу нормативно-правової бази проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД;
 • посилення здатності до підбору та систематизації нормативно-правових актів відповідно до предмету експертизи.

 

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до тренінгу

 1. Організаційно-правові засади здійснення фінансової експертизи договорів ЗЕД.
 2. Компетенція судового експерта-економіста при проведені досліджень, пов’язаних із повнотою та правильністю нарахувань і сплати податків та інших обов’язкових платежів.
 3. Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України.
 4. Закон України «Про судову експертизу».
 5. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них.
 6. Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [1-12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах.

3. Провести міні-тренінг з обговорення проблем у сфері нормативно-правового забезпечення фінансової експертизи договорів ЗЕД.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 3 дисципліни.

Вид заняття: семінар -тренінг

 

Контактне заняття 6: Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості ” (2 год.) направлене на вивчення методик експертиз визначення митної вартості товарів

Фахові компетентності:

 • здатність до організації та проведення оцінки митної вартості товарів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при визначенні митної вартості.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Необхідність залучення експертів для проведення експертизи митної вартості.
 2. Експертне дослідження митної вартості. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи митної вартості.
 3. Методика експертного дослідження митної вартості.
 4. Висновки про якісні та кількісні характеристики товарів, підготовлені експертними організаціями.

Інформаційно-методичне забезпечення: [16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 44]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати обговрення ключових питань за темою.

3. Розв’язати тестові завдання.

4. Провести обговорення питань, що виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар -дискусія

Контактне заняття 7: Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості ” (2 год.) направлене на вивчення методик експертиз визначення митної вартості товарів

Фахові компетентності:

 • здатність до організації та проведення оцінки митної вартості товарів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при визначенні митної вартості.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до розв’язання кейсів

 1. Експертне дослідження митної вартості. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи митної вартості.
 2. Методика експертного дослідження митної вартості.
 3. Елементи оцінки та методи визначення митної вартості. Ефективність контролю за правильністю визначення митної вартості.
 4. Судова практика використання експертних висновків, виданих торгово-промисловими палатами. Заявки на он-лайн підтвердження ціни імпорту.
 5. Аналіз договорів ЗЕД на предмет ризиків мінімізації митної вартості та маніпулювання кодами УКТ ЗЕД.

 

Інформаційно-методичне забезпечення:  [16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 44]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу над кейсами. Кейс – ситуація з практики роботи бізнесу, яка ілюструється конкретним договором ЗЕД.

3. Провести обговорення варіантів розв’язання кейсів.

Вид заняття: семінар -розв’язання кейсів

 

Контактні заняття 8 і 9: Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку ” (4 год.) направлені на вироблення навичок проведення експертних досліджень з питань визначення ПДВ та акцизного податку при імпорті товарів на митну територію України

Фахові компетентності:

 • здатність проводити експертні дослідження у сфері нарахування ПДВ та акцизного податку при імпорті товарів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при нарахуванні ПДВ та акцизного податку при здійсненні імпортних операцій.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

 1. Нормативно-правове забезпечення проведення податкової експертизи ПДВ.
 2. Документальне забезпечення проведення експертизи ПДВ.
 3. Особливості проведення експертизи за умови електронного адміністрування ПДВ.
 4. Документальне підтвердження податкового кредиту.
 5. Дослідження використання придбаних товарів, робіт, послуг у господарській діяльності.
 6.  Формування податкових зобов’язань.
 7. Аналіз договорів ЗЕД на предмет ризиків мінімізації митної вартості та маніпулювання кодами УКТ ЗЕД.
 8. Експертне досліджень щодо правомірності заявленого бюджетного відшкодування ПДВ.
 9. Експертиза спірних питань щодо визначення місця постачання товарів і послуг.

Інформаційно-методичне забезпечення: [2, 11, 14, 16, 18, 17, 20, 25, 29, 43]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати дискусію щодо обговорення проблемних питань.

3. Організувати роботу щодо розв’язання кейсів.

4. Виконати тестові завдання.

6. Провести суцільний контроль за темою.

Вид заняття: семінар-дискусія, робота з кейсами.

 

.Контактні заняття 10 і 11: Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів ” (4 год.) спрямовані на опанування методики експертизи з питань нарахування митних зборів.

Фахові компетентності:

 • здатність проводити експертні дослідження у сфері нарахування митних зборів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при нарахуванні митних зборів при здійсненні імпортних операцій.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

 1. Необхідність проведення експертизи митних платежів.
 2. Одноосібна експертиза. Комісійна експертиза. Комплексна експертиза.
 3. Первинна, додаткова та повторна митні експертизи.
 4. Експертна оцінка суми мита та митних платежів.
 5. Спірні питання щодо визначення суми мита і митних платежів.
 6.  Аналіз положень договорів ЗЕД на наявність ризиків мінімізації митних платежів.
 7. Доказова база при аналізі договорів ЗЕД.
 8. Практика судових спорів щодо визначення суми мита та митних платежів.
 9. Роль судових експертів економістів у врегулюванні конфліктів при визначенні сум мита та митних платежів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [2, 11, 14, 16, 18, 17, 20, 25, 29, 42, 43]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з проблемних питань.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Організувати роботу над кейсами.

5. Провести обговорення результатів розв’язання кейсів.

6. Провести суцільний контроль за темою.

Вид заняття: дискусія, тренінг, робота з кейсами

 

Контактні заняття 12 і 13 : Завершальна стадія податкової експертизи. Підготовка експертного висновку” (4 год.) спрямовані на вироблення навичок проведення завершальної стадії експертизи та підготовки експертного висновку.

Фахові компетентності:

 • здатність підводити підсумки щодо проведеного експертного дослідження;
 • формування здатності готувати експертні висновки.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

 1. Висновок експерта-економіста, його структура та зміст.
 2. Методика складання висновку експерта-економіста.
 3. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок.
 4. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим.
 5.  Надання висновків щодо розміру митної вартості, сплачених митних платежів та зборів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [5, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 27, , 29, 35, 36, 38, 40, 45, 46]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з проблемних питань.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Організувати роботу над кейсами. Ознайомити студентів із структурою кримінальної справи.

5.Організувати підготовку експертних висновків.

6. Провести обговорення висновків, виявити недоліки та виправити їх.

Вид заняття: дискусія, тренінг, робота з кейсами

 

 

Контактні заняття 14 і 15. Управління ризиками у сфері фінансової експертизи (4 год) направлене на вироблення навиків управління ризиками у сфері фінансової експертизи.

Фахові компетентності

 • здатність до управління ризиками у сфері фінансової експертизи;
 • посилення здатності до ідентифікації ризиків та їх мінімізації.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

1. Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків при перетині митного кордону України.

2. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми економічної експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленнями від сплати по­датків.

3. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків.

4. Ризики використання фінансової експертизи договорів ЗЕД у кримінальних провадженнях.

5. Заходи щодо управління ризиками у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД.

 

Інформаційно-методичне забезпечення:  [9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 27, , 29, 35, 36, 38, 44-46]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з проблемних питань.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Організувати роботу над кейсами з ідентифікації ризиків.

5.Організувати розробку пропозицій щодо управління ризиками.

6. Провести обговорення висновків, виявити недоліки та виправити їх.

Вид заняття: дискусія, тренінг, робота з кейсами

 

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВА ЕКСПЕРТИЗА ДОГОВОРІВ ЗЕД» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «Митна справа»

 

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Поточний контроль результатів навчання студентів з дисципліни “Фінансова експертиза договорів ЗЕД” проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу

Б. Результати виконання контрольних (модульних) робіт

І модуль

ІІ модуль

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 100 БАЛІВ

 

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ НАД ВИВЧЕННЯМ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

 При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-3 бали

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 бали

3.

змістовні доповнення

0-2 бали

4.

пілотне опитування

0-2 бал

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1.  КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

З вибіркової дисципліни «Фінансова експертиза договорів ЗЕД»

 

Для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

_____________Заочна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту

Контактне заняття № 1. Підготовка слайдів, дискусія

4

2

Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення

Контактне заняття № 2. Підготовка слайдів, дискусія

4

3

Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

Контактне заняття № 3. Дискусія, тренінг

4

4

Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

Контактне заняття № 4. Дискусія, тренінг

4

5

Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

Контактне заняття № 5. Дискусія, тренінг

4

Змістовий модуль №2

6

Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку

Контактне заняття № 6. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

5

7

Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів

Контактне заняття № 7. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

5

8

Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку.

Контактне заняття № 8. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

5

9

Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

Контактне заняття № 9. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

40

За виконання контрольних (модульних) робіт

Контрольна робота № 1

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Контрольна робота № 2

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Підготовка огляду нормативно-правового забезпечення організації та проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

25

2. Підготовка огляду судової практики щодо слати ПДВ, мита та митних зборів при імпорті товарів

25

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Контактне заняття 1: Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту ” (2 год.)

Заняття спрямоване на засвоєння основ базових знань з теорії експертизи, посилення здатності працювати в міжнародному середовищі, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з економічної експертизи;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка презентацій (слайдів), обговорення.

 1. Ретроспективний аналіз розвитку інституту спеціальних знань економічної експертизи.
 2. Економічна експертиза як складова експертології Економічна експертиза як складова експертології.
 3. Економічна експертиза як форма фінансового контролю.
 4. Системний аналіз економічної експертизи як форми фінансового контролю
 5. Права та обов’язки експерта. Етика експерта-економіста.
 6. Порядок призначення судової економічної експертизи.
 7. Призначення та проведення судової економічної експертизи на стадії попереднього розслідування.
 8. Правова регламентація проведення судової економічної експертизи в експертних установах.

Інформаційно-методичне забезпечення: [1, 3, 4, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-31]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з курсу «Фінансова експертиза договорів ЗЕД».

2. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Контактне заняття 2: Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення” (2 год.) спрямоване на визначення сутності фінансово експертизи договорів ЗЕД.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з фінансової експертизи договорів ЗЕД;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Сутність фінансової експертизи та принципи її організації.
 2. Функції фінансової експертизи у сфері ЗЕД.
 3. Особа експерта, його права і обов’язки.
 4. Порядок призначення фінансової експертизи у судовому порядку та поза межами судового процесу.
 5. Експертиза при обґрунтуванні митної вартості, контрактної ціни, суми податків і зборів.
 6. Експертні рекомендації щодо вибору умов поставки.
 7. Моделювання схеми сплати податків та митних платежів при зміні умов поставки.

Інформаційно-методичне забезпечення: [12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу дискусійних груп.

3. Оцінити роботу студентів.

4. Провести опитування по питаннях, які виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар-дискусія

 

Контактне заняття 3 і 4: Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД ” (4 год.) направлене на вивчення нормативно-правового забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу нормативно-правової бази проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД;
 • посилення здатності до аналізу нормативно-правового забезпечення.

 

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Організаційно-правові засади здійснення фінансової експертизи договорів ЗЕД.
 2. Розвиток національного податкового законодавства.
 3. Компетенція судового експерта-економіста при проведені досліджень, пов’язаних із повнотою та правильністю нарахувань і сплати податків та інших обов’язкових платежів.
 4. Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України.
 5. Закон України «Про судову експертизу».
 6. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них.
 7. Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [1-12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести мозковий штурм з проблем удосконалення нормативно-правового забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 3 дисципліни.

Вид заняття: семінар – дискусія з елементами аналізу

 

Контактні заняття 5 і 6: Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості ” (4 год.) направлене на вивчення методик експертиз визначення митної вартості товарів

Фахові компетентності:

 • здатність до організації та проведення оцінки митної вартості товарів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при визначенні митної вартості.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Необхідність залучення експертів для проведення експертизи митної вартості.
 2. Експертне дослідження митної вартості. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи митної вартості.
 3. Методика експертного дослідження митної вартості.
 4. Висновки про якісні та кількісні характеристики товарів, підготовлені експертними організаціями.
 5. Експертне дослідження митної вартості. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи митної вартості.
 6. Методика експертного дослідження митної вартості.
 7. Елементи оцінки та методи визначення митної вартості. Ефективність контролю за правильністю визначення митної вартості.
 8. Судова практика використання експертних висновків, виданих торгово-промисловими палатами. Заявки на он-лайн підтвердження ціни імпорту.
 9. Аналіз договорів ЗЕД на предмет ризиків мінімізації митної вартості та маніпулювання кодами УКТ ЗЕД.

 

Інформаційно-методичне забезпечення: [16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 44]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати обговрення ключових питань за темою.

3. Розв’язати тестові завдання.

4. Провести обговорення питань, що виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар -дискусія

 

Контактні заняття 7 і 8: Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку ” (4 год.) направлені на вироблення навичок проведення експертних досліджень з питань визначення ПДВ та акцизного податку при імпорті товарів на митну територію України

Фахові компетентності:

 • здатність проводити експертні дослідження у сфері нарахування ПДВ та акцизного податку при імпорті товарів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при нарахуванні ПДВ та акцизного податку при здійсненні імпортних операцій.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

 1. Нормативно-правове забезпечення проведення податкової експертизи ПДВ.
 2. Документальне забезпечення проведення експертизи ПДВ.
 3. Особливості проведення експертизи за умови електронного адміністрування ПДВ.
 4. Документальне підтвердження податкового кредиту.
 5. Дослідження використання придбаних товарів, робіт, послуг у господарській діяльності.
 6.  Формування податкових зобов’язань.
 7. Аналіз договорів ЗЕД на предмет ризиків мінімізації митної вартості та маніпулювання кодами УКТ ЗЕД.
 8. Експертне досліджень щодо правомірності заявленого бюджетного відшкодування ПДВ.
 9. Експертиза спірних питань щодо визначення місця постачання товарів і послуг.

Інформаційно-методичне забезпечення: [2, 11, 14, 16, 18, 17, 20, 25, 29, 43]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати дискусію щодо обговорення проблемних питань.

3. Організувати роботу щодо розв’язання кейсів.

4. Виконати тестові завдання.

6. Провести суцільний контроль за темою.

Вид заняття: семінар-дискусія, робота з кейсами.

 

Контактні заняття 9 і 10: Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів ” (4 год.) спрямовані на опанування методики експертизи з питань нарахування митних зборів.

Фахові компетентності:

 • здатність проводити експертні дослідження у сфері нарахування митних зборів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при нарахуванні митних зборів при здійсненні імпортних операцій.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

 1. Необхідність проведення експертизи митних платежів.
 2. Одноосібна експертиза. Комісійна експертиза. Комплексна експертиза.
 3. Первинна, додаткова та повторна митні експертизи.
 4. Експертна оцінка суми мита та митних платежів.
 5. Спірні питання щодо визначення суми мита і митних платежів.
 6.  Аналіз положень договорів ЗЕД на наявність ризиків мінімізації митних платежів.
 7. Доказова база при аналізі договорів ЗЕД.
 8. Практика судових спорів щодо визначення суми мита та митних платежів.
 9. Роль судових експертів економістів у врегулюванні конфліктів при визначенні сум мита та митних платежів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [2, 11, 14, 16, 18, 17, 20, 25, 29, 42, 43]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з проблемних питань.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Організувати роботу над кейсами.

5. Провести обговорення результатів розв’язання кейсів.

6. Провести суцільний контроль за темою.

Вид заняття: дискусія, тренінг, робота з кейсами

 

Контактні заняття 11 і 12 : Завершальна стадія податкової експертизи. Підготовка експертного висновку” (4 год.) спрямовані на вироблення навичок проведення завершальної стадії експертизи та підготовки експертного висновку.

Фахові компетентності:

 • здатність підводити підсумки щодо проведеного експертного дослідження;
 • формування здатності готувати експертні висновки.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

 1. Висновок експерта-економіста, його структура та зміст.
 2. Методика складання висновку експерта-економіста.
 3. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок.
 4. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим.
 5.  Надання висновків щодо розміру митної вартості, сплачених митних платежів та зборів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [5, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 27, , 29, 35, 36, 38, 40, 45, 46]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з проблемних питань.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Організувати роботу над кейсами. Ознайомити студентів із структурою кримінальної справи.

5.Організувати підготовку експертних висновків.

6. Провести обговорення висновків, виявити недоліки та виправити їх.

Вид заняття: дискусія, тренінг, робота з кейсами

 

Контактні заняття 13 і 14. Управління ризиками у сфері фінансової експертизи (4 год) направлене на вироблення навиків управління ризиками у сфері фінансової експертизи.

Фахові компетентності

 • здатність до управління ризиками у сфері фінансової експертизи;
 • посилення здатності до ідентифікації ризиків та їх мінімізації.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язання кейсів

1. Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків при перетині митного кордону України.

2. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми економічної експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленнями від сплати по­датків.

3. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків.

4. Ризики використання фінансової експертизи договорів ЗЕД у кримінальних провадженнях.

5. Заходи щодо управління ризиками у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД.

 

Інформаційно-методичне забезпечення:  [9, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 27, , 29, 35, 36, 38, 44-46]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Провести дискусію з проблемних питань.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Організувати роботу над кейсами з ідентифікації ризиків.

5.Організувати розробку пропозицій щодо управління ризиками.

6. Провести обговорення висновків, виявити недоліки та виправити їх.

Вид заняття: дискусія, тренінг, робота з кейсами

 

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Об’єктами поточного контролю результатів навчання студентів є:

— аудиторна робота під час контактних занять;

— виконання і захисту контрольної роботи (письмової домашньої роботи);

—виконання і захисту одного індивідуального завдання на вибір студента.

 

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

Оцінка знань студентів за контролем результатів систематичності та активності аудиторної роботи під час контактних занять включає такі складові: активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять; результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу.

При контролі результатів активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання результатів активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0,1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань. самостійної роботи

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

            Перелік завдань для СРС, форми  її організації та звітності, терміни  виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою в робочій програмі навчальної дисципліни і включаються до Карти самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студента є основою організації СРС з дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює чотири види робіт:

І вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ вид — пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид — науково-дослідна робота;

ІV вид — практичні тренінги, виробнича практика.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • переклад іноземних текстів;
 • підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять;
 • підготовка до колоквіумів;
 • відпрацювання завдань тренінгів;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);
 • підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення;
 • виконання індивідуальних навчальних завдань: написання реферату, контрольних робіт, тестів, окремих і комплексних ситуаційних задач тощо.

4.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, рекомендованої літератури тощо. Вона здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань і модулів.

4.2. Підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять.

Проводиться студентами самостійно згідно з розкладом занять відповідно до планів семінарських, лабораторних і практичних занять, контактних занять, питаннями колоквіумів на основі опрацювання матеріалів та джерел.

4.3. Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використовувати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Державної служби статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Мінфіну України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних виданнях та звітах про фінансово-господарську діяльність підприємств і фінансово-кредитних установ.

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОЛОКВІУМІВ:

 (у розрізі окремих теми курсу)

ТЕМА 1: Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту

 

1. Специфічна система знань у галузі економічної експертизи.

2. Етика експерта-економіста. Ідентифікація та оцінка ризиків помилки експерта при проведенні економічної експертизи.

3. Гарантії незалежності судового експерта.

4. Призначення та проведення судової економічної експертизи на стадії попереднього розслідування.

5. Правова регламентація проведення судової економічної експертизи у суді.

6. Призначення, підстави та стадії проведення додаткової і повторної судової економічної експертизи.

 

 

ТЕМА 2: Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення

1. Порядок проведення експертизи під час митного і податкового контролю.

2. Експертиза при обґрунтуванні системи оподаткування та документальному оформленні діяльності платників податків.

3. Виявлення резервів зменшення платежів до бюджету.

4. Фінансова експертиза договорів (визначення статусу контрагента, аналіз виду діяльності контрагента, порядок формування ціни договору).

 

ТЕМА 3: Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

1. Організація фінансової експертизи за кордоном.

2. Роль податкових консультантів та аудиторів у проведення експертизи.

3. Роль судових економічних експертів у проведенні податкової експертизи.

4. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень.

5. Інструкція про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертам.

6. Визначення вартості проведення експертизи.

7. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них.

 

 

ТЕМА 4: Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

1. Перевірка правильності оформлення відповідних документів щодо визначення митної вартості.

2. Експертиза правильності відображення витрат на доставку товарів.

3. Методичні рекомендації по проведенню досліджень господарських операцій з постачання послуг.

 

ТЕМА 5: Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку

1. Особливості проведення експертизи за умови електронного адміністрування ПДВ.

2.  Підтвердження первинними документами операцій, відображених в обліку.

3. Експертні дослідження конфліктних ситуацій у процесі здійснення відшкодування ПДВ.

4.  Експертні дослідження правильності визначення митної вартості.

5. Експертиза нарахування і сплати ПДВ при здійсненні операцій з фінансового лізингу.

 

ТЕМА 6: Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів

1. Підтвердження правомірності нарахування мита.

2. Документальне підтвердження правильності визначення мита та митних зборів.

ТЕМА 7: Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку.

1. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок.

2. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим.

3. Підстава для призначення додаткової та повторної експертизи.

4. Виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судової економічної експертизи.

 

ТЕМА 8: Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

1. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків.

2. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

 

4.4. Виконання індивідуальних навчальних завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

 

 

Форми роботи

Очна форма навчання

Заочна фор-ма навчання

Завдання на вибір

І

Підготовка і презентація міні-лекції

+

ІІ

Підготовка і презентація експертної оцінки

+

+

ІІІ

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з питань фінансової експертизи

+

+

ІV

Виступ на студентському науковому семінарі з питань фінансової експертизи

+

+

V

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

+

+

Обов’язкові завдання

Виконання і захист контрольної (письмової домашньої) роботи

+

VІІ

Виконання окремих задач, практичних та індивідуальних завдань

+

VІІІ

Виконання комплексної ситуаційної задачі щодо експертизи нарахування ПДВ

+

 

Виступ на студентському науковому семінарі з питань фінансової експертизи договорів ЗЕД

Кафедра фінансів організовує наукову роботу студентів фінансово-економічного факультету у формі проведення наукового семінару з питань фінансової експертизи . Участь у роботі наукового семінару є добровільною і передбачає наступні форми робіт: підготовку і представлення доповіді, участь у дискусії, обговорення проблемних питань, вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Участь у роботі наукового семінару дає можливість сформувати низку важливих навичок: навчитися виступати перед аудиторією, навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її, обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, вислуховувати думку інших людей, розширити свій професійний світогляд, отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

У роботі наукового семінару діє принцип студентського самоврядування: для проведення засідань серед студентів обирається організатор (або кілька), який реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

Роль викладача полягає у визначенні загальної тематики роботи наукового семінару, а також надання консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей.

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

            Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або проводить семінари).

 

4.5. Підготовка міні-лекції, експертної оцінки, огляду наукових публікацій з питань фінансової експертизи

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ МІНІ-ЛЕКЦІЙ ТА АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ТЕМА 1: Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту

 1. Ретроспективний аналіз розвитку інституту спеціальних знань економічної експертизи.
 2. Економічна експертиза як складова експертології. Фінансова експертиза в структурі економічної експертизи.
 3. Економічна експертиза як форма фінансового контролю.
 4. Відмінності експертизи від аудиту, контролю та ревізії.
 5. Системний аналіз економічної експертизи як форми фінансового контролю.
 6. Специфічна система знань у галузі економічної експертизи.
 7. Демаркація судової та несудової (незалежної) форми економічної експертизи. Інформаційна база економічної експертизи.
 8. Користувачі результатів економічної експертизи. Користувачі фінансової експертизи.
 9. Особа експерта-економіста як суб’єкта здійснення експертної діяльності. Права та обов’язки експерта.
 10. Етика експерта-економіста.
 11. Ідентифікація та оцінка ризиків помилки експерта при проведенні економічної експертизи.

 

ТЕМА 2: Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення

 1. Сутність фінансової експертизи та принципи її організації. Відмінність фінансової експертизи від контролю та аудиту.
 2. Суб’єкти та об’єкти фінансової експертизи у сфері фінансової діяльності. Функції фінансової експертизи у сфері фінансової діяльності.
 3. Нормативно-правова база проведення фінансової експертизи.
 4. Випадки проведення фінансової експертизи. Порядок призначення фінансової експертизи у судовому порядку та поза межами судового процесу.
 5. Порядок проведення експертизи під час митного і податкового контролю.
 6.  Експертиза при обґрунтуванні системи оподаткування та документальному оформленні діяльності платників податків.
 7. Виявлення резервів зменшення платежів до бюджету.
 8. Фінансова експертиза договорів.

 

ТЕМА 3: Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

 1. Організаційно-правові засади здійснення фінансової експертизи.
 2. Розвиток національного законодавства у сфері фінансів.
 3. Механізм організації фінансової експертизи та перспективи його удосконалення в Україні. Організація фінансової експертизи за кордоном.
 4. Роль фінансових консультантів та аудиторів у проведення експертизи. Роль судових економічних експертів у проведенні фінансової експертизи.
 5. Компетенція судового експерта-економіста при проведені досліджень, пов’язаних із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності.
 6. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них. Порядок проведення атестації та присвоєння кваліфікаційних класів.
 7. Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.

 

ТЕМА 4: Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

 1. Необхідність залучення експертів для проведення експертизи митної вартості.
 2. Експертне дослідження митної вартості. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми експертизи митної вартості.
 3. Методика експертного дослідження митної вартості.
 4. Висновки про якісні та кількісні характеристики товарів, підготовлені експертними організаціями.
 5. Ефективність контролю за правильністю визначення митної вартості.
 6. Зауваження митних органів до експертних висновків: список джерел інформації; перелік документів, наданих замовником; період моніторингу; потрапляння ціни у визначений діапазон; динаміка зміни цін на товари.
 7. Судова практика використання експертних висновків, виданих торгово-промисловими палатами.
 8. Заявки на он-лайн підтвердження ціни імпорту.
 9. Аналіз договорів ЗЕД на предмет ризиків мінімізації митної вартості та маніпулювання кодами УКТ ЗЕД.

.

ТЕМА 5: Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку

 1. Нормативно-правове забезпечення проведення експертизи ПДВ.
 2. Документальне забезпечення проведення експертизи ПДВ.
 3. Особливості проведення експертизи за умови електронного адміністрування ПДВ. Підтвердження первинними документами операцій, відображених в обліку.
 4. Експертиза бази нарахування акцизного податку. Особливості проведення експертизи в умовах функціонування СЕААП.
 5. Дослідження використання придбаних товарів, робіт, послуг у господарській діяльності.
 6. Експертні дослідження конфліктних ситуацій у процесі здійснення відшкодування ПДВ.
 7. Експертні дослідження правильності визначення митної вартості.
 8. Експертиза спірних питань щодо визначення місця постачання товарів і послуг.
 9. Експертиза нарахування і сплати ПДВ при здійсненні факторингових операцій.
 10. Експертиза нарахування і сплати ПДВ при здійсненні операцій з фінансового лізингу. Експортний лізинг. Імпортний лізинг.
 11. Алгоритм послідовних дій експерта при проведені досліджень нарахувань і сплати ПДВ.
 12. Аналіз положень договорів ЗЕД на предмет маніпулювання митною вартістю та кодами УКТ ЗЕД з метою зменшення податкових зобов’язань по ПДВ та акцизному податку.

 

ТЕМА 6: Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів

 1. Необхідність проведення експертизи митних платежів.
 2. Одноосібна експертиза. Комісійна експертиза. Комплексна експертиза. Первинна, додаткова та повторна митні експертизи.
 3. Спірні питання щодо визначення суми мита і митних платежів.
 4. Ризики мінімізації митних платежів.
 5. Заходи щодо попередження мінімізації митних платежів.
 6. Аналіз положень договорів ЗЕД на наявність ризиків мінімізації митних платежів.
 7. Доказова база при аналізі договорів ЗЕД. Практика судових спорів щодо визначення суми мита та митних платежів.
 8. Роль судових експертів економістів у врегулюванні конфліктів при визначенні сум мита та митних платежів.

ТЕМА 7: Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку

 1. Висновок експерта-економіста, його структура та зміст.
 2. Методика складання висновку експерта-економіста. Зміст вступної, досліджувальної та підсумкової частин висновку експерта-економіста.
 3. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок.
 4. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим. Підстава для призначення додаткової та повторної експертизи.
 5. Надання висновків щодо розміру митної вартості та митних платежів; впливу операцій на економічний результат діяльності платника податків; правомірності застосування звичайних цін по здобувається і реалізованим товарів, робіт і послуг; правомірності застосовуваних стандартів бухгалтерського обліку; наявності ділової мети та сумлінності дій платника податків (наприклад, при питанні про визнання угоди нікчемною); довести відсутність заподіяної шкоди (події злочину); стану розрахунків з бюджетом; інших економічних аспектів господарської діяльності, що впливають на податкові зобов'язання.

 

ТЕМА 8: Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

 1. Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та маніпулюванням розміром митної вартості.
 2. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми економічної експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленнями від сплати по­датків та митних платежів. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків та митних платежів.
 3. Методика проведення судової економічної експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та митних платежів.
 4. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.
 5. Ризики використання фінансової експертизи договорів ЗЕД у кримінальних провадженнях.
 6. Заходи щодо управління ризиками у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД.

Примітка. Студент за власним бажанням може запропонувати додатково актуальну тему, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

 

СТРУКТУРА МІНІ-ЛЕКЦІЇ ТА АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Вибір теми міні-лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Міні-лекція триває протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами.

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

РАЗОМ ІЗ МІНІ-ЛЕКЦІЄЮ ЗА ЦІЄЮ Ж ТЕМОЮ студент укладає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Метою є критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною вище темою.

Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Джерела добираються самостійно;

— оформлює його у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

Структура огляду наукових публікацій: титульна сторінка, основний текст, висновки, список опрацьованої літератури.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел (не менше семи джерел) і якість систематизації матеріалу.

Міні-лекція разом із оглядом наукових публікацій готується на той семінар, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має їх здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення семестру.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ НАДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ:

ТЕМА 1: Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту

 1. Діалектика історичного розвитку експертизи як наукового явища. Ретроспективний аналіз розвитку інституту спеціальних знань економічної експертизи.
 2. Яке місце фінансової експертизи в структурі економічної експертизи.
 3. Хто є користувачами результатів фінансової експертизи.
 4. У чому полягають складнощі правової регламентації проведення судової експертизи.

 

ТЕМА 2: Сутність фінансової експертизи договорів ЗЕД та випадки її проведення

 1. У чому полягає відмінність фінансової експертизи від контролю та аудиту.
 2. Які особливості призначення фінансової експертизи у судовому порядку та поза межами судового процесу.
 3. Який порядок проведення експертизи під час митного і податкового контролю.
 4. У чому полягає необхідність моделювання схеми сплати податків при зміні виду діяльності.

 

ТЕМА 3: Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД

 1. У чому особливості організаційно-правових засад здійснення фінансової експертизи.
 2. Розвиток національного законодавства у сфері фінансів. Механізм організації фінансової експертизи та перспективи його удосконалення в Україні.
 3. Організація фінансової експертизи за кордоном. Роль фінансових консультантів та аудиторів у проведення експертизи.
 4. Роль судових економічних експертів у проведенні фінансової експертизи. Компетенція судового експерта-економіста при проведені досліджень, пов’язаних із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності.

 

ТЕМА 4: Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

 1. У чому полягає необхідність залучення експертів для проведення експертизи митної вартості.
 2. Як оцінити ризик отримання псевдо висновку щодо експертизи митної вартості.
 3. Як оцінити ефективність контролю за правильністю визначення митної вартості.
 4. Як проводиться аналіз договорів ЗЕД на предмет ризиків мінімізації митної вартості та маніпулювання кодами УКТ ЗЕД.

.

ТЕМА 5: Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку

 1. Які особливості проведення експертизи за умови електронного адміністрування ПДВ.
 2. Підтвердження первинними документами операцій, відображених в обліку.
 3.  Експертиза бази нарахування акцизного податку.
 4. Особливості проведення експертизи в умовах функціонування СЕААП.
 5. Документальне підтвердження податкового кредиту.
 6. Дослідження операцій з умовного продажу.
 7. Експертне досліджень щодо правомірності заявленого бюджетного відшкодування ПДВ.
 8.  Експертні дослідження конфліктних ситуацій у процесі здійснення відшкодування ПДВ.
 9. Експертні дослідження правильності визначення митної вартості.

 

ТЕМА 6: Методика проведення експертизи з питань нарахування митних зборів

 1. Коли проводиться одноосібна, а коли комісійна експертиза?
 2. Які спірні питання щодо визначення суми мита і митних платежів.
 3. У чому полягають ризики мінімізації митних платежів.
 4. Які заходи щодо попередження мінімізації митних платежів.
 5. Як зібрати доказову базу при аналізі договорів ЗЕД.

 

ТЕМА 7: Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку

 1. Яка методика складання висновку експерта-економіста. Зміст вступної, досліджувальної та підсумкової частин висновку експерта-економіста.
 2. Як оцінюється висновок експерта-економіста слідчим.
 3. Підстава для призначення додаткової та повторної експертизи.
 4. Виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судової економічної експертизи.
 5. Реалізація висновку експерта-економіста у судовому процесі.
 6. Профілактичні заходи судової економічної експертизи щодо запобігання правопорушень у господарській діяльності.

 

ТЕМА 8: Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

 1. Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та маніпулюванням розміром митної вартості.
 2. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків та митних платежів.
 3. Методика проведення судової економічної експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та митних платежів.
 4. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.
 5. Ризики використання фінансової експертизи договорів ЗЕД у кримінальних провадженнях.
 6. Заходи щодо управління ризиками у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД.

Критеріями оцінки є кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість аналізу, вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

 

4.7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

4.7.1. Мета контрольної роботи

Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Вона показує, наскільки глибоко студент засвоїв даний курс.

Підготовка контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

В ході виконання контрольної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, статистичні та інші матеріали в яких розглядаються питання обраної теми. Отже, мета контрольної роботи полягає в напрацюванні навичок самостійного розв’язання практичних проблем з наукових позицій і письмового викладу отриманих результатів.

4.7.2. Вимоги до змісту контрольної роботи

В контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів, статистичних та інших матеріалів.

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш, зміст, основну частину, список використаних джерел.

Титульний аркуш роботи містить: найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я та по батькові студента з назвою факультету, якого курсу, шифром і найменуванням спеціальності; науковий ступінь, вчене звання або посада, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника; місто і рік.

Зміст подають на початку роботи. Він повинен відповідати плану роботи до теми і відображати суть теми, що розглядається. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, якщо вони мають заголовок.

Основна частина контрольної роботи складається з трьох розділів:  два теоретичні розділи та один розрахунковий розділ. Розділи можуть мати підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Зміст теоретичних розділів основної частини роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної дисципліни. У текстовій частині повинні бути висвітлені всі питання, передбачені планом теми контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують практику виконання договорів ЗЕД, проблеми та спори, які виникають у зв’язку із визначенням митної вартості, розрахунками мита та митних платежів.

Висвітлення питань плану роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з діючої практики. Необхідно також показати уміння співставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, обробленого і узагальненого фактичного матеріалу.

В дослідницькому розділі основної частини контрольної роботи необхідне обґрунтоване вирішення практичної ситуації.

Обсяг контрольної роботи — 20-25 сторінок формату А4 (у тому числі — таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) тексті не дозволяються.

4.7.3. Вибір теми контрольної роботи

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір теми. Кожний студент виконує за вибором одну з контрольних робіт, запропонованих нижче.

Студенти прізвища

яких починаються з

букви

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

Я; С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Номер теми контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Вибір теми контрольної роботи студенти здійснюють самі з урахуванням їх практичної діяльності та можливостей використання практичних матеріалів із судової практики та практики діяльності митниць і суб’єктів господарювання, які замаються ЗЕД, але за тематикою робіт, яку визначила кафедра фінансів.

Наведена тема контрольної роботи і вказаний перелік розділів теми повинен бути обов’язково висвітлений у роботі.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему відповідно до напрямку їх практичної діяльності, але в цьому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з кафедрою.

4.7.4. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог та список літератури наведений нижче.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий досвід, законодавчі та нормативні акти. Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями законодавчих і нормативних актів.

Зібраний статистичний та практичний матеріал необхідно опрацювати, згрупувати, зробити аналіз і подати в таблицях, графіках, діаграмах тощо.

Список використаних джерел необхідно систематизувати та подати після основної частини контрольної роботи. Він складається так: першими до списку вносяться Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України і Кабінету міністрів України, рішення центральних та місцевих органів влади в хронологічному порядку; далі література розміщується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

4.7.5. Правила оформлення контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми контрольної роботи необхідно викладати відповідно до плану роботи. Кожний розділ, зазначений в змісті роботи, починається з нової сторінки і повинен мати свій заголовок.

Контрольна робота має бути написана або надрукована чітко, розбірливо, без помилок на одній стороні білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Текст роботи повинен мати береги таких розмірів: лівий — не менше 20 мм; правий — не менше 10 мм; верхній і нижній — не менше 20 мм. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № . Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, а на кожній наступній сторінці номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони  згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які  розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної  нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2".

Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в  другому випадку — боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Примітки до таблиць і тексту, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ….

2. ….

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (—), множення (х) і ділення (:).

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела з яких наводяться матеріали в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають зʼясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з навчальної літератури, оглядових  статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділеним двома квадратними дужками із зазначенням   номера   сторінки, наприклад:  [17, С.154] .

Допускається  наводити посилання на джерела у виносках при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за списком використаних джерел  із зазначенням номера.

Приклад: цитата в тексті: "… щорічно в Україні порушується близько 30000 кримінальних проваджень щодо несплати митних платежів … [99] 1)".

Відповідний опис у списку використаних джерел:

99. Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю: монографія/ І.В. Перевозова. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. – 320 с.

Відповідне подання виноски:

1) [99] Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю: монографія/ І.В. Перевозова. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. – 320 с.

Посилання на джерела у формі цитат мають бути оформлені певним чином: для книг — вказується автор, назва книги, номер тому, частини,
місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, дата випуску, номер сторінки.

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: " на рис.1.2". Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: "... у формулі (2.1)".

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... в табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

Робота повинна бути написана державною мовою, чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно. Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на машинці чи за допомогою комп"ютера.

Після тексту роботи в кінці списку використаних джерел студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цієї тематики та методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Завершена робота подається студентом на заочний факультет університету у термін, визначений навчальним графіком.

4.7.6. Рецензування і захист контрольної роботи

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри фінансів. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Якщо робота написана з порушенням цих вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обовʼязково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту роботи встановлює деканат факультету фінансів університету. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

 

 

 

 

4.7.7. Тематика контрольних робіт

Контрольна робота № 1

Тема. Фінансова експертиза, її відмінність від перевірки та аудиту.

План

1. Сутність фінансової експертизи, її демаркація з аудитом.

2. Організація економічної експертизи в судовому порядку.

3. Дослідницьке завдання. Вивчити судову практику за останні 3 роки щодо залучення судових експертів економістів при вирішенні судових спорів.

Контрольна робота № 2

Тема. Нормативно-правове забезпечення проведення фінансової експертизи договорів ЗЕД .

План

1. Структура нормативно-правового забезпечення фінансової експертизи договорів ЗЕД.

2.Вимоги до експертів.

3. Дослідницьке завдання. Проаналізувати судову практику за три останні роки на предмет кількості спорів у сфері ЗЕД.

Контрольна робота № 3

Тема. Методика проведення експертизи з питань визначення митної вартості

План

1. Види митних режимів.

2. Методика визначення митної вартості.

3. Дослідницьке завдання. Проаналізувати судову практику за три останні роки на предмет спорів з органами ДФС щодо заниження митної вартості.

 

Контрольна робота № 4

Тема. Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку.

План

1. Порядок нарахування і сплати ПДВ при імпорті товарів.

2. Порядок нарахування і сплати акцизного податку при імпорті товарів.

3. Практичне завдання. На підставі аналізу договору (надається викладачем) та дослідження предмету спору з ДФС, надати експертний висновок щодо правильності нарахування ПДВ.

Контрольна робота № 5

Тема. Методика проведення експертизи з питань визначення ПДВ та акцизного податку.

План

1. Особливості проведення експертного дослідження в умовах функціонування електронної системи адміністрування ПДВ.

2. Ризики проведення експертних досліджень з питань нарахування і сплати ПДВ і акцизного податку.

3. Практичне завдання. На підставі аналізу договору (надається викладачем) та дослідження предмету спору з ДФС, надати експертний висновок щодо правильності нарахування акцизного податку.

Контрольна робота № 6

Тема. Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку.

План

1. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок.

2. Виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судової економічної експертизи.

3. Практичне завдання. Підготовка рецензії на експертний висновок (експертний висновок надається викладачем).

Контрольна робота № 7

Тема. Завершальна стадія фінансової експертизи. Підготовка експертного висновку..

План

1. Методика складання висновку експерта-економіста..

2. Підстава для призначення комісійної і повторної експертизи.

3. Практичне завдання. За матеріалами справи підготувати експертний висновок.

Контрольна робота № 8

Тема. Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

План

 1. Експертне дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та маніпулюванням розміром митної вартості.
 2. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми економічної експертизи правопорушень, пов’язаних з ухиленнями від сплати по­датків та митних платежів.

3. Практичне завдання. За матеріалами справи підготувати експертний висновок.

Контрольна робота № 9

Тема. Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

План

1. Законодавчо-нормативна і фактографічна інформація експертного дослідження операцій, пов’язаних з ухиленнями від сплати податків та митних платежів.

2. Методика проведення судової економічної експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленнями від сплати податків та митних платежів.

3. Практичне завдання. За матеріалами справи підготувати експертний висновок.

Контрольна робота № 10

Тема. Управління ризиками у сфері фінансової експертизи

План

1. Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

2. Ризики використання фінансової експертизи договорів ЗЕД у кримінальних провадженнях. Заходи щодо управління ризиками у сфері фінансової експертизи договорів ЗЕД.

3. Практичне завдання. За матеріалами справи підготувати експертний висновок.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

4.2.1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (денна форма навчання)

 

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару з питань фінансової експертизи і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і презентація міні-лекції

0-3 балів

2.

підготовка і презентація експертної оцінки

0-5 балів

3.

укладання огляду наукових публікацій з питань фінансової експертизи

0-2 балів

4.

підготовка і презентація перекладу літературних джерел

0-5 балів

5.

виконання окремих задач

0-3 балів

6.

виконання практичних завдань № 1 і № 2

0-5 балів

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

участь у роботі наукового семінару з питань фінансової експертизи

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

0-5 балів

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (МОДУЛЬНИХ) РОБІТ

Завдання, винесені для контрольних (модульних) робіт поділяються на два модулі:

І модуль –контрольна (модульна) робота.;

ІІ модуль –контрольна (модульна) робота. Розв’язування ситуаційних завдань.

Максимально два варіанти комплексних ситуаційних задач загалом оцінюються в 9 або 10 балів поточного контролю, якщо має місце: вірна арифметична відповідь на поставлені задачі; правильно зазначене теоретичне обгрунтування відповідних розрахунків; вірно вказані винятки із зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах; вірно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.

Загальна оцінка в 7 або 8 бали поточного контролю виставляється загалом, якщо робота виконана на належному рівні, однак є методичні неточності у підготовці експертного висновку.

Загальна оцінка 5 або 6 балів виставляється, якщо в цілому підхід до складання експертного висновку правильний, однак при обґрунтуванні висновку були враховані не всі нормативно-правові акти або порушено методику розрахунку окремих показників.

Загальна оцінка 4 або 3 балів виставляється, якщо має місце: невірна арифметична відповідь на поставлені задачі; невірно зазначене теоретичне обгрунтування (пояснення) відповідних розрахунків; невірно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах; невірно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу.

Мінімальна загальна оцінка в 0, 1або 2 бали поточного контролю виставляється за подані відповідні два варіанти з урахуванням усіх можливих помилок або взагалі не подані студентом.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять може бути здійснено впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

4.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (заочна форма навчання)

 

Під час контролю результатів виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою експертних оцінок з презентацією, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) і участь в науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання результатів індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і укладання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з питань фінансової експертизи за тематикою експертних оцінок без презентації

0-2 балів

2.

підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з питань фінансової експертизи за тематикою експертних оцінок

0-3 балів

3.

укладання аналітичного звіту власних наукових досліджень з презентацією

0-5 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-5 балів

5.

виконання практичного завдання до заняття 2

0-5 балів

(3) Під час контролю результатів участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

0-5 балів

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПИСЬМОВОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ)

Оцінка знань студентів при контролі результатів виконання контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з підрозділом 6.7 поданим вище). Результати виконання і захисту контрольної (письмової домашньої) роботи разом з роботою за вибором студента оцінюється за європейською семибальною системою, які переводяться в бали поточного контролю за такою шкалою: якщо студент отримав оцінку A семибальної системи — 10 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку B семибальної системи — 8 або 9 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку C семибальної системи — 6 або 7 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку D семибальної системи — 5 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку E семибальної системи — 4 бали поточного контролю; якщо студент отримав оцінку FX семибальної системи — 2 або 3 бали поточного контролю; якщо студент отримав оцінку F семибальної системи або не отримав ніяких оцінок чотирибальної системи за невиконання і/або незахист контрольної (письмової домашньої) роботи — 0 або 1 бал поточного контролю.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

 

ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ТЕМАТИКОЮ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Мета укладання огляду наукових публікацій – дати аналітичний (критичний) огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною темою. Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

 • обирає тему і погоджує її з викладачем;
 • систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо);
 • літературні джерела добираються самостійно;
 • готує огляд наукових публікацій у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5.

Структура: титульна сторінка, основна частина, список опрацьованої літератури).

Огляд наукових публікацій готується до «Дня заочника». Студент має здати огляд наукових публікацій викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу.

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

5.1. Структура завдання на залік

Індивідуальна контрольна робота складається із 5 теоретичних питань та 5 питань ситуаційного або дискусійного характеру.

Зразок індивідуальної контрольної роботи:

1. Сутність фінансової експертизи, її демаркація з аудитом.

2. Організація економічної експертизи в судовому порядку.

3. Структура нормативно-правового забезпечення фінансової експертизи договорів ЗЕД.

4. Вимоги до експертів.

5. Пояснити, у яких ситуаціях необхідне залучення судового експерта економіста при виникненні спорів у сфері ЗЕД.

6. Види митних режимів.

7 Методика визначення митної вартості.

8. Поясніть, як у процесі проведення експертизи виявляються факти заниження митної вартості. .

9. Поясніть порядок нарахування і сплати ПДВ при імпорті товарів.

10. Поясніть порядок нарахування і сплати акцизного податку при імпорті товарів.

 

5.2. Критерії оцінювання залікової роботи

На заліку для студентів денної форми навчання оцінюванню підлягають:

–            володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

–            вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

–            вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Залік виставляється за результатами поточного контролю.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни не може перевищувати 100 балів і складається з суми балів за результатами поточного контролю знань студента, які можна набрати за результатами роботи на контактних заняттях, виконання індивідуальних робіт та написання контрольних (модульних) робіт.

Якщо студент не набрав достатньої кількості балів, то підсумкова оцінка виконується за результатами написання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Кожне завдання оцінюється в діапазоні 0–10 балів. Відповідно загальний результат оцінюється в діапазоні 0–100 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань індивідуальної контрольної роботи,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Шкала оцінювання одного завдання контрольної роботи

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Повна відповідь на питання, яка оцінюється у 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) наведені визначення основних понять питання;

2) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми або аспекту;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання класифікацій та характеристик;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання під час розкриття питань, які того потребують;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій бюджетних інституцій та їх ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) результати знань після засвоєння матеріалу основної та додаткової літератури;

11) вільно володіє категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

12) демонструє практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

13) демонструє креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь на питання оцінюється у 8 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв бюджетних установ та завдань, які перед ними ставляться.

Відповідь на питання оцінюється у 6 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні один чи два типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 4 бали, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні три чи чотири типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 6 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 2 бали, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття шести пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні п’ять типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 0 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, зазначеними у відповіді;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю (загальна підсумкова оцінка).

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

                         перескладання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Види (теоретичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою програмою навчальної дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості.

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

Варіант 1

1. Сутність фінансової експертизи, її демаркація з аудитом.

2. Організація економічної експертизи в судовому порядку.

3. Структура нормативно-правового забезпечення фінансової експертизи договорів ЗЕД.

4. Особливості проведення експертизи за умови електронного адміністрування ПДВ.

5. Пояснити, у яких ситуаціях необхідне залучення судового експерта економіста при виникненні спорів у сфері ЗЕД.

Варіант 2

1. Види митних режимів.

2 Методика визначення митної вартості.

3. Поясніть, як у процесі проведення експертизи виявляються факти заниження митної вартості. .

4. У чому полягають ризики мінімізації митних платежів.

5. Поясніть порядок нарахування і сплати акцизного податку при імпорті товарів.

 

8. Рекомендовані інформаційні джерела

 

ОСНОВНІ

 1. Конституція України // Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. – № 254/96-ВР.
 2. Бюджетний кодекс України // від 8.07.2010 р. № 2456-VІ // Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 4. Господарський кодекс України від 06.11.1991. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 5. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
 8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 9. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 10. Цивільний процесуальний кодекс України від 01.04.2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
 11. Податковий кодекс України // від 02.12.2010 р. № 2755-VІ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
 12. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV // Урядовий кур'єр від 01.09.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 14. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606-14.
 15. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17.
 16. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
 17. Реєстр методик проведення судових експертиз – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rmpse.minjust.gov.ua.
 18. Інструкція про проведення виконавчих дій від 22.12.2015 № 2710/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1620-15.
 19. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень від 29.05.2015 № 371. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0738-15.
 20. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень від 30.12.2004  N 144/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrpat.com.ua/show_law.php?id=158.
 21. Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів від 03.03.2015 № 301/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0249-15.
 22. Порядок проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень від 25.05.2015 № 775/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0605-15.
 23. Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2016 році: Наказ МЮУ від від 16.02.2016 № 417/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0253-16.

 

 

Підручники (посібники)

 1. Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : МАУП, 2007. – 488 с.
 2. Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Волкова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 84 с.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [монографія]. /Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с.
 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навчальний посібник/за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. – К.: Освіта України, 2012. –300 с.
 5. Кліменко Н.І. Судова експертологія: курс лекцій. навч. посібник / Н. І. Кліменко. – К.: Ін Юре, 2007. – 528 с.
 6. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: Навч. посіб. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К.: ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 7. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза : [навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни] / Г. Г. Мумінова-Савіна. – К. : КНЕУ, 2004. – 268 с.
 8. Отенко В. І. Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств / В. І. Отенко, В. Д. Понікаров, Т. М. Сєрікова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 560 с.
 9. Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю: монографія/ І.В. Перевозова. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. – 320 с.
 10. Понікаров В. Д. Судово-економічна експертиза : навч. посіб. / В. Д. Понікаров, С. М. Попова, Л. М. Попова. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 366 с.
 11. Попова Л. М. Судово-економічна експертиза : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. Д. Понікаров. – Вид 2-ге, доп. та перероб. – Х. : Еспада, 2008. – 272 с.
 12. Krugman P, Obstfield M., Melitz M. International economics: Theory and Policy (ninth edition). – Addison – Wesley. – 2012.

 

ДОДАТКОВІ

 

 1. Бюро судових експертиз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.expertise.com.ua/poslugy.htm.
 2. Годованець О. Проблемні аспекти адміністрування митних платежів і напрями їх усунення / О. Годованець // Світ Фінансів. – 2008. – № 4 (17). – С. 147–148. Жебчук Л. Л. Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення / Л. Л. Жебчук // Економіка розвитку. – 2014. – № 3 (71). – С. 64–68.
 3. Гребельник О.П. Місце і роль митних платежів у системі оподаткування зовнішньоекоеномічної діяльності підприємств / О.П. Гребельник // Світовий вимір, 2011. – № 2. – С. 4-8.
 4. Камлик М. І. Судова бухгалтерія / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2003. – 592 с.
 5. Капусник К. В. Інформаційне забезпечення судово-економічних експертиз / К. В. Капусник, І. В. Губанова. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2010. – Вип. 9. – С. 462–465.
 6. Коблянська О. І. Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи [Електронний ресурс] / О. І. Коблянська, Н. М. Сторожук // Облік і фінанси АПК. Бухгалтерський портал. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/content/view/907/10.
 7. Махова З. Вплив податків на довготривале економічне зростання як актуальна проблема фіскальної політики / З. Махова, І. Котлан // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7 (157). – C. 418–428.
 8. Мотюк К.Д. Сутність та значення митної експертизи при визначенні митної вартості товарів / К.Д. Мотюк / Державний науково-дослідний ін-т митної справи // Митна безпека :зб. наук. праць. – 2012. – № 1-2. – С. 52-58.
 9. Паєнтко Т.В. Недоліки методики судової економічної експертизи з питань нарахування і сплати податку на прибуток та напрями їх усунення/ Т. Паєнтко, І. Бандура// Інвестиції: практика і досвід. – 2016. – № 24. – С. 28-31.
 10. Петруня Ю.Є. Адміністрування митних платежів: стан і перспективи / Ю.Є. Петруня, М.О. Губа // Вісник Академії митної служби України : зб. наук. праць. – 2012. – № 1(47). – С. 32-37.
 11. Пушинська І. І. Метод судово-економічної експертизи / І. І. Пушинська // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 3 (57). – С. 132–135.
 12. Терещенко С.С. Митна вартість: сучасний стан, проблеми та шляхи роз'язання /С.С. Терещенко, Г.О. Хабло // Державний науково-дослідний ін-т митної справи. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ/2011_1 /ter_hab.htm
 13. Чижова Т. В. Податки на доходи фізичних осіб: наукові постулати та практичні аспекти функціонування / Т. В. Чижова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 103–106.
 14. Федчишина В. В. Методика судово-бухгалтерської експертизи і підходи до визначення [Електронний ресурс] / В. В.Федчишина. – Режим доступу : eztuir.ztu.edu.ua/1786/1/36.Pdf.
 15. Федчишина В. В. Методичне забезпечення експерта-бухгалтера у справах з ПДВ / В. В. Федчишина // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2010. – № 2 (52). – С. 346–352.
 16. Хомутенко О. В. Основні положення щодо елементів податку на доходи фізичних осіб і проблеми, які можуть виникнути при проведенні судових експертиз / О. В. Хомутенко // Теорія та практика судової експертизи і кримі-налістики. – 2011. – Вип. 11. – C. 591–598.
 17. Хомутенко О. В. Про предмет і об'єкт судової економічної експертизи / О. В. Хомутенко, С. В. Кудряшова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2010. – Вип. 10. – С. 553–561.
 18. Центр исследований компьютерной преступности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.crime-research.ru/library/Poli van0503.html.
 19. Чередниченко А. Межі компетенції судового експерта-економіста [Електронний ресурс] / А. Чередниченко // Незалежний аудитор. – Режим доступу : http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/629?view=material.
 20. Чеботар А.С. Деякі аспекти нечіткої кластеризації об'єктів митного контролю в рамках автоматизованої системи аналізу та управління ризиками / А.С. Чеботар // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук. праць. – 2010. – № 3. – С. 279-282.
 21. Ярослав Ю.Ю. Сучасна концепція судової експертизи в Україні/ Ю. Ярослав// Незалежний аудитор. – 2015. – №3-4. – С. 130-138.
 22. World Trade Organization. World Trade 2017. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm#chart2