Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансове посередництво

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

(2017-2018 н.р. заочна форма навчання)

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

        Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання з дисципліни «Фінансове посередництво» в міжсесійний період. Перевірка та захист індивідуального завдання здійснюється під час проведення “Дня заочника”. Завдання на виконання індивідуальної роботи щорічно оновлюються і розміщуються на сайті КНЕУ  і будуть доведені до відома студентів при проведенні оглядових лекцій. Кожному студенту пропонується індивідуальний варіант виконання завдання. При цьому викладач пропонує на вибір інформацію щодо діяльності окремого фінансового посередника та 5 емітентів Виконаний блок індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів. Захист блоку індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів відбувається прилюдно і є обов'язковим. 

Виконання індивідуального завдання студентом передбачає наступні цілі:

ñ  оволодіння теоретичними основами діяльності у сфері фінансового посередництва;

ñ  придбання навичок оцінки та формування інвестиційного портфеля різних видів фінансових посередників;

ñ  поглиблення практичних фахових знань з фінансового посередництва.

 Результати виконання та захисту індивідуального завдання студент може отримати під час проведення “Дня заочника”.  

Перелікпрофесійнихкомпетенцій,якіотримуєстудентпідчасвиконанняіндивідуального завдання  здисципліни:

 • Здійснювати оцінку цінних паперів фінансових посередників на основі фундаментального та технічного аналізу;
 • Аналізувати інвестиційну політику фінансових посередників відповідно до принципів диверсифікації та ліквідності;
 • Визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;
 • Оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем
 • Аналізувати вигоди та втрати від переформування портфеля цінних паперів;
 • Визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат;
 • Оцінювати ефективність управління портфелем цінних паперів з урахуванням дохідності та ризику;
 • Використовувати математичний інструментарій портфельних теорій з метою формування та реструктуризації інвестиційного портфеля
 • Аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати;
 • Розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника;
 • Прогнозувати вплив фундаментальних факторів на зміну котирувань цінних паперів (рівень фінансово-економічного розвитку підприємств – емітентів);
 • Організація активного та пасивного управління інвестиційним портфелем
 • Організація інвестиційного процесу фінансовими посередниками;
 • Проведення формування та реструктуризації інвестиційного портфеля;
 • Управління інвестиційними портфелями різних типів фінансових посередників (договірні ощадні інститути, депозитні інститути, інвестиційні посередники);
 • Оцінка впливу інвестиційного середовища на інвестиційну політику фінансових посередників;
 • Контролювати дохідність і ризик інвестиційного портфеля, раціональність інвестиційної політики.

 

Блоки індивідуальних завдань:

БЛОК 1. (10 балів виконання та 10 балів захист під час дня заочника)

Завдання 1.

Описати загальну характеристику фінансового посередника. Наприклад, характеризуючи інститут спільного інвестування, необхідно указати його назву, організаційну форму (корпоративний чи пайовий, якщо інвестиційний фонд створений у відповідності до Закону України “Про інститути спільного інвестування, тип (відкритий, інтервальний, закритий), вид (диверсифікований, недиверсифікований) та інші важливі відомості (зокрема щодо компанії з управління активами, дати створення та терміну дії інвестиційного фонду тощо);

Інформацію щодо інвестиційної політики фінансового посередника на підставі відомостей, оприлюднених у інвестиційній декларації, або, якщо інвестиційна декларація не опублікована, на підставі фактичних даних про інвестиційний портфель, що містяться у фінансовій звітності.

Завдання 2.

Проаналізувати інвестиційну політику фінансового посередника, що базується на даних інвестиційної декларації (приведена у складі фінансової звітності) та на даних щодо інвестиційного портфеля фінансового посередника, інформація про який є складовою його фінансової звітності. Аналіз інвестиційної політики має включати:

 1. опис основних цілей, напрямів та обмежень інвестиційної діяльності фінансового посередника, визначених інвестиційною декларацією, та їх відповідність фактично здійснюваній інвестиційній політиці, якої дотримується фінансовий посередник (згідно приведених у фінансовій звітності даних щодо складу інвестиційного портфеля);
 2. визначення типу інвестиційної політики за такими ознаками, як розмір очікуваного доходу та притаманного ризику, терміни отримання доходу, а також джерела отримання доходу;
 3. визначення структури інвестиційного портфеля, розподіл активів за різними фінансовими інструментами: цінними паперами (акціями, облігаціями), депозитами, нерухомістю тощо;
 4. оцінку співвідношення ризику та дохідності окремих компонентів інвестиційного портфеля (за типами фінансових інструментів) та портфеля у цілому.

Завдання 3.

Здійснити оцінку інвестиційної привабливості окремих фінансових інструментів із застосуванням елементів технічного та фундаментального аналізу.

Оцінку цінних паперів із застосуванням елементів технічного аналізу[1] слід здійснити щодо запропонованих викладачем для виконання цього завдання чотирьох видів акцій, використавши дані про їх котирування за останні п’ять років. При цьому необхідно:

1). побудувати графіки поведінки акцій;

2). висловити власне бачення причин змін їх курсу у минулому;

3). здійснити прогноз їх поведінки у майбутньому, належним чином обґрунтувавши його та побудувавши прогноз даних на перспективу.

Оцінка цінних паперів із застосуванням елементів фундаментального аналізу має бути здійснена щодо акцій підприємства-емітента, на підставі даних звітності за останні три роки. У випадку, якщо акції підприємства не мають ринкового котирування, необхідно використати у якості показника “ціна акції” показник “вартість чистих активів підприємства у розрахунку на одну акцію”. При здійсненні фундаментального аналізу цінних паперів необхідно:

1). використати метод Дюпонівського розкладання (для визначення впливу на дохідність власного капіталу підприємства таких факторів як: а) сприйнятливість ринку до продукції підприємства, б) ефективність використання контрольованих підприємством ресурсів та в) участь власного капіталу у формуванні активів та генеруванні прибутку підприємства);

2). розрахувати та інтерпретувати такі показники як: а) балансова вартість акції, б) дивідендна дохідність, в) дивідендна виплата, г) ринкова капіталізація акцій, д) коефіцієнт “ціна акції (частки) / доходи”, е). коефіцієнт “ціна акції (частки) / балансова вартість акції (частки)”;

3). визначити можливі суттєві події безпосередньо на підприємстві, у галузі, до якої відноситься це підприємство, та в економіці у цілому, що можуть вплинути на курс цінних паперів.

БЛОК 2 (10 балів виконання та 10 балів захист)

Завдання 4.

Необхідно описати порядок розрахунку параметрів та оцінку трьох умовних інвестиційних портфелів, сформованих із п’яти видів цінних паперів.  Умовні інвестиційні портфелі мають складатися з таких окремих компонентів: перший портфель – з рівних часток кожного із п’яти компонентів, другий портфель – із чотирьох видів акцій, дані про які запропоновані для виконання цього завдання, з рівними частками кожного із них, третій портфель – із 40 % акцій першого підприємства-емітента, та по 15 % акцій, дані про які запропоновані для виконання цього завдання.

Для виконання завдання щодо формування умовних інвестиційних портфелів студенту необхідно:

 • на підставі статистичних даних здійснити розрахунки очікуваної дохідності та ризику щодо чотирьох видів акцій, дані про які запропоновані викладачем для виконання цього завдання, застосувавши для цього показники математичного очікування, дисперсії (варіації) та середньоквадратичного відхилення;
 • визначити значення коваріації між усіма видами акцій, що можуть бути використані для формування інвестиційного портфеля;
 • розрахувати значення очікуваної дохідності та ризику трьох умовних інвестиційних портфелів з частками окремих компонентів, що запропоновані вище, та висловити оцінку кожному із них за характеристиками дохідності та ризику;
 • висловити міркування щодо формування інвестиційних портфелів, сформованих із п’яти видів цінних паперів,  з найкращими показниками очікуваної дохідності та ризику, а також оптимального інвестиційного портфеля в термінології портфельної теорії.

Завдання 5.

Надати рекомендації щодо перегляду інвестиційного портфеля фінансового посередника, інформація про якого надається кожному студенту в індивідуальному порядку. Указані рекомендації мають включати:

1). оцінку поточного стану та перспектив ринку цінних паперів та окремих його сегментів (ринку акцій, ринку облігацій тощо);

2). оцінку відповідності фактичного інвестиційного портфеля фінансового посередника стану та тенденціям розвитку ринку цінних паперів;

3). оцінку інвестиційної привабливості трьох фінансових інструментів, частка яких є найбільшою у фактичному інвестиційному портфелі фінансового посередника, з висловленням думки щодо подальших операцій з ними (утримувати, продати, докупити тощо); а також

4). підсумковий висновок щодо перегляду фактичного інвестиційного портфеля фінансового посередника.

Завдання 6.  Оцінку ефективності умовних інвестиційних портфелів. Здійснення указаної оцінки має включати:

1). визначення фактичного рівня дохідності умовних інвестиційних портфелів за останній звітний рік;

2). розрахунок та інтерпретацію показників, що пов’язують фактичну дохідність інвестиційного портфеля із показниками дохідності та ризику організованого ринку – Першої Фондової Торгової Системи (ПФТС), Українська біржа (УБ): коефіцієнта Шарпа та коефіцієнта Трейнора;

Умовно безризикову ставку дохідності прийняти на рівні процентної ставки рефінансування банків Національним банком України (bank.gov.ua).

Привести або, у випадку необхідності, розрахувати та інтерпретувати наступні показники, що характеризують фінансовий стан та результати діяльності фінансового посередника:

 • вартість чистих активів та їх зміна за звітний період;
 • вартість чистих активів та їх зміна на одну акцію (інвестиційний сертифікат) за звітний період;
 • доходи, витрати та прибуток.

 

ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ 1-6 З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО”

 ДАНІ ПРО ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА ТА ЕМІТЕНТА ВИКОРИСТОВУЄМО З САЙТУ http://kinto.com.ua/

А дані про емітентів із ПФТС та УБ

 

 

П/П

 Назва фінансового посередника

1

"Класичний"

2

"КIНТО-Еквiтi"

3

"Народний"

4

"Синергія-4"

5

«Синергія-7»

6

"Синергія Ріал Істейт"

7

 «Синергія-5»

8

 «Гарант-Пенсія»

9

„Соціальний стандарт”

10

«Відкритий пенсійний фонд «Династія»

11

«КИНТО-Казначейский»

12

«Синергія»

13

«Синергія»

14

«Синергія Клаб»

 

 

ПЕРЕЛІК ЕМІТЕНТІВ

 

1

ZPST

Запоріжсталь, ПАТ

2

UNAF

Укрнафта, ПАТ

3

DNEN

Дніпроенерго, ПАТ

4

ZAEN

ДТЕК Західенерго, ПАТ

5

USCB

Укрсоцбанк, ПАТ

6

TATM

Турбоатом, ПАТ

7

UTLM

Укртелеком, ПАТ

8

CEEN

Центренерго, ПАТ

9

MSICH

Мотор Січ, АТ

10

KVBZ

Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ

11

UGZB

АБ Укргазбанк, ПАТ

12

ZFER

Запорізький завод феросплавів, ПАТ

13

FARM

Фармак, ПАТ

14

UNAF

Укрнафта, ПАТ

15

USCB

Укрсоцбанк, ПАТ

 

   

 

 

[1]     Здійснення оцінки із застосуванням елементів технічного аналізу при виконанні індивідуальної роботи є умовним, оскільки концепція технічного аналізу (згідно якої на фондовому ринку існують закономірності, які склалися історично) не може бути використана в умовах вітчизняного ринку, що тільки формується.

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ