Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансове посередництво

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет № 6

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

варіативної навчальної дисципліни

«Фінансове посередництво»

підготовки магістра

 

       Спеціальність                     072 Фінанси, банківська справа та страхування

                                  

                                                                                                                

(Шифр за ОПП   ВКДС.03)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2018

 

Розроблено та внесено: Харківський національний університет внутрішніх справ

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_25 січня 2018 р.__ Протокол № 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету № 6

 

 

_17 січня 2018 р. Протокол № 1

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Харківського національного

університету внутрішніх справ

__22 січня 2018 р._ Протокол № 1

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри економіки та фінансів

 

_11 cічня 2018 р __ Протокол № 1

 

_______________       О.С. Маковоз

 

Рецензенти:

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» Бєляєва Л.А.;

д.е.н., доцент, професор кафедри соціальних та економічних дисциплін            факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ Ларіна Т.Ф.

 

 

 

Розробники: к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та фінансів                  Маковоз О.С.  – Харків: кафедра економіки та фінансів Факультет № 6 ХНУВС, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Маковоз О.С., 2018

© Харківський національний   університет внутрішніх справ

Вступ

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Фінансове посередництво» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю  072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінансове посередництво» є економічні відносини, що виникають між суб’єктами фінансового ринку в процесі створення та надання фінансовими посередниками фінансових послуг, а також у процесі отримання таких послуг юридичними та фізичними особами. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Фінансове посередництво» тісно пов’язана з іншими економічними дисциплінами: «Фінансовий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Страховий менеджмент» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання та поглибити професійну підготовку фахівців фінансово-економічного профілю.

Програма навчальної дисципліни складається з наступних тем:

Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки.

Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.

Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.

Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики.

Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу.

Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.

Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове посередництво» є надання магістрам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які дозволяють отримати високий рівень кваліфікації та практичних навичок для забезпечення майбутнім випускникам конкурентних переваг на ринку праці.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Страховий менеджмент» є набуття студентами стійких знань з визначення значення фінансового посередництва для економіки у цілому, функцій фінансового посередництва як окремої сфери економічної діяльності, завдань, які виконують фінансові посередники у процесі своєї діяльності; розгляд складу та структури середовища, в рамках якого здійснюють свою діяльність фінансові посередники (інвестиційного середовища), а також місця і ролі фінансових посередників на ринку фінансового інвестування; розкриття інституційно-правових засад функціонування фінансових посередників, у першу чергу таких груп фінансових посередників, як договірні ощадні інститути та інвестиційні посередники; розкриття особливостей формування ресурсної бази та напрямів інвестування залучених ресурсів фінансовими посередниками; розкриття теоретичних основ фінансового посередництва та портфельного інвестування у фінансовій сфері; дослідження змісту інвестиційного процесу та його основних етапів (зокрема таких етапів, як розробка інвестиційної політики, аналіз ринку цінних паперів, формування та перегляд інвестиційного портфеля, аналіз його ефективності); визначення фінансових результатів діяльності фінансових посередників та особливостей їх оподаткування.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • інвестиційну політику фінансових посередників відповідно до принципів диверсифікації та ліквідності;  вигоди та втрати від переформування портфеля цінних паперів;
 •  математичний інструментарій портфельних теорій з метою формування та переформування інвестиційного портфеля; 
 • інвестиційні мотиви неінституційних інвесторів (власників індивідуальних заощаджень) з метою підвищення ефективності їх розміщення;
 • питання інвестиційного менеджменту при застосуванні зовнішньої та внутрішньої форми управління; 
 • організацію активного та пасивного управління інвестиційним портфелем; 
 • організацію інвестиційного процесу фінансовими посередниками;
 • проведення формування та перегляду портфеля цінних паперів;
 • інформаційне забезпечення фінансового посередництва;
 •  управління активами різних типів фінансових посередників (договірні ощадні інститути, депозитні інститути, інвестиційні посередники);
 • оцінку впливу інвестиційного середовища та його елементів на поточний стан та перспективи інвестиційної політики;

вміти:

 • визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;
 • оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем; 
 • визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат;
 • аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати;
 • розробляти та обґрунтовувати інвестиційну політику для фінансового посередника;
 • систематизувати та проводити подальше дослідження проблем державного регулювання діяльності фінансових посередників;
 • систематизувати та проводити подальше дослідження проблем і перспектив розвитку інвестиційної діяльності різних типів фінансових посередників;
 • досліджувати структуру фінансового посередництва та характер економічного розвитку країни;
 • проводити дослідження проблем фінансування та збереження пенсійних накопичень у системі недержавного пенсійного забезпечення;
 • виконувати дослідження з актуальних питань дисципліни «Фінансове посередництво» та приймати участь у конференціях.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4,0 кредити ECTS, тобто 120 годин, з них на денній формі навчання: лекції – 24 год., практичні  заняття – 26 год., самостійна робота – 70 години, а на заочній формі навчання: лекції – 6 год., семінарські  заняття – 6 год., самостійна робота – 108 години .

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

 

ТЕМА 1. РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ.

Розвиток фінансового посередництва у відповідності до основних теорій фінансового посередництва. Макроекономічні та інституційні передумови розвитку фінансового посередництва. Структура функцій фінансового посередництва. Розподіл інформації на ринку фінансового інвестування. Вплив

«асиметричної інформації» та «морального ризику» на інвестиційну діяльність.

Форми інформаційного посередництва. Фінансове посередництво як специфічний спосіб надання інформаційних послуг. Форми управління фінансовими посередниками (агентами) залученими інвестиційними ресурсами. 

ТЕМА 2. МІСЦЕ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

«Інвестиції» як економічна категорія. Класифікація інвестицій, відмінності фінансових інвестицій від реальних. Поняття та елементи інвестиційного середовища. Фінансові інструменти та їх класифікація. Класифікація фінансових посередників виходячи із особливостей їх функціонування. Поняття інституційних інвесторів та їх місце на сучасних фінансових ринках. Інвестиційні заощадження населення – визначальний фактор розвитку фінансового посередництва. Конкуренція у сфері фінансового посередництва та інституційна диверсифікація. Вплив типу фінансової системи країни на структуру фінансового посередництва. 

ТЕМА 3. ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ.

Виникнення інституту приватної власності як передумова створення інституту довірчого управління. Недержавні пенсійні фонди, їх статус та предмет діяльності. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів. Страхові компанії зі страхування життя, їх статус та предмет діяльності. Страхування життя: поєднання страхового та інвестиційного аспектів. Поняття спільного інвестування. Види інститутів спільного інвестування. Перспективи розвитку інвестиційного посередництва в Україні.

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ВИБІР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ.

Основні етапи інвестиційного процесу та їх зміст. Вибір інвестиційної політики. Формування та перегляд портфеля цінних паперів. Оцінка ефективності портфеля цінних паперів. Інвестиційний менеджмент як процес управління та як управлінська структура. Загальні принципи інвестиційної політики: диверсифікація та ліквідність. Класифікація інвестиційної політики за інвестиційними цілями. Вплив на вибір інвестиційної політики інвестиційної стратегії життєвого циклу індивідуальних інвесторів. Вибір інвестиційної політики в контексті очікуваної дохідності та ризику фінансових інвестицій. 

ТЕМА 5. АНАЛІЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ЕТАП ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ.

         Зміст аналізу цінних паперів як етапу інвестиційного процесу. Гіпотеза про ефективність ринку цінних паперів. Ступінь ефективності ринку та інвестиційна (справедлива) вартість цінних паперів. Традиційні об’єкти здійснення інвестицій фінансовими посередниками. Поняття очікуваної дохідності. Поняття ризику фінансового інвестування. Класифікація ризиків. Рейтинги цінних паперів, як незалежна оцінка ризику неплатежу по них. Зміст фундаментального аналізу та його інформаційна основа. Концепція технічного аналізу. Методи візуалізації інформації, що застосовуються технічними аналітиками. 

ТЕМА 6. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА ЙОГО ПЕРЕГЛЯД.

Поняття інвестиційного портфеля. Ключові проблеми портфельного інвестування. Зміст «портфельної теорії» Г. Марковіца. Вимір очікуваної дохідності портфеля. Модель оцінки фінансових активів (САРМ). Інвестиційні стратегії (системи), які застосовуються для цілей формування та управління інвестиційними портфелями. Концепція пасивного управління. Концепція активного управління. Склад та оцінка витрат, пов’язаних із здійсненням перегляду інвестиційного портфеля. Визначення доцільності перегляду портфеля цінних паперів з урахуванням операційних (трансакційних) витрат. 

ТЕМА 7. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ

ПОСЕРЕДНИКІВ.

Поняття чистих активів. Оцінка дохідності інвестиційного портфеля. Здійснення правомірних порівнянь та використання для цього фондових індексів. Поняття еталонного портфеля. Оцінка дохідності з урахуванням ризику. Однофакторні методи оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем. Доходи фінансових посередників. Класифікація витрат за функціональним призначенням. Загальні підходи до оподаткування у сфері фінансового посередництва.

Податкове стимулювання страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення. 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Основна література:

 1. Горбач, Л.М. Ринок фінансових послуг : навч. посібник : Рекомендовано МОН України : . / Л.М. Горбач, О.Б. Каун. – К. : Кондор, 2006. – 436 с.
 2. Маслова, С.О. Ринок фінансових послуг : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К. : Кондор, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) [191 с.]
 3. Ринок фінансових послуг : Навч. посібник / І.Б. Хома, І.В. Алєксєєв, Л.С. Тревого, Н.І. Андрушко. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 248 с.
 4. Ринок фінансових послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : Каталог виставки / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Х. : ХДНБ ім. В.Г.Короленка, 2004. – 96 с.
 5. Унивецька-Ходаківська, В.П Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / В.П Унивецька - Ходаківська, О.І. Костюкевич, О.А. Лятамбор. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
 6. Ходаківська, В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України / В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. – К. : ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Додаткова література

Законодавчі та нормативні акти

 1. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» вiд 10.12.1997 № 710/97-ВР // www.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» вiд 05.04.2001 № 2346-III // www.rada.gov.ua
 3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вiд 12.07.2001 № 2664-III // www.rada.gov.ua
 4. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вiд 19.06.2003 № 978-IV // www.rada.gov.ua
 5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 16.04.1991 № 959-XII // www.rada.gov.ua
 6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18.09.1991 № 1560-XII // www.rada.gov.ua
 7. Закон України «Про пенсійне забезпечення» вiд 05.11.1991 № 1788-XII  // www.rada.gov.ua
 8. Закон України «Про заставу» вiд 02.10.1992 № 2654-XII // www.rada.gov.ua
 9. Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР // www.rada.gov.ua
 10. Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999 № 679-XIV // www.rada.gov.ua
 11. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III // www.rada.gov.ua
 12. Закон України «Про іпотеку» вiд 05.06.2003 № 898-IV // www.rada.gov.ua
 13. Закон України вiд 19.06.2003 № 979-IV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // www.rada.gov.ua
 14. Закон України «Про цінні папери та фондову ринок» вiд 23.02.2006 № 3480-IV // www.rada.gov.ua
 15. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV // www.rada.gov.ua
 16. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» вiд 19.02.1994 № 55/94 // www.rada.gov.ua

 

Підручники, посібники, монографії

 1. Бабенко Вікторія Геннадіївна. Механізм страхування фінансових ризиків: монографія / Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. — Мелітополь: ТДАТУ, 2009. — 287с.
 2. Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок: [монографія]. — К.: Знання, 2008. — 717с.
 3. Бондаренко Н.І., Нагаєва Г.О., Ковальова Т.В., Калашніков О.М. Страхування: навч.-метод. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2007. — 110с.
 4. Внукова Н.М., Грачов В.І., Кузьминчук Н.В. Ринок фінансових послуг: Навч.-мотод. посіб. для самостійного вивч. дисциплін для студ. вищ. навч. закл. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. — 276с.
 5. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Кондор, 2009. — 352с.
 6. Приходько Н.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв: НУК, 2007. — 72с.
 7. Рев`юк Наталія Валеріївна. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку: теорія та практика її застосування / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Х.: ТОВ "Кроссроуд", 2007. — 172с.
 8. Шевчук О.В., Фастунова В.О. Ринок фінансових послуг: конспект лекцій для організації самост. роботи студ. та магістрантів спец. «Фінанси» / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка — Луганськ: Альма-матер, 2008. — 205с.
 9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2008. — 535с.

Інтернет ресурси

 1. Державний комітет статистики України / Режим доступу: [http://www.ukrstat.gov.ua]
 2. Державна фіскальна служба України / Режим доступу: [http://www.sts.gov.ua]
 3. Законодавство України щодо фінансового моніторингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
 4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  / Режим доступу:                                 [  http://www.me.gov.ua]
 5. Національний банк України  /  Режим доступу: [http://www.bank.gov.ua]
 6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського / Режим доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/]
 7. Угоди на міжнародному валютному ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/16381204/ekonomika/mizhnarodnifinan-sovi_rinki.
 8. Україна фінансова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua.
 9. Українська Національна Іпотечна Асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.unia.com.ua.
 10.  Ф'ючерси й ф'ючерсні валютні операції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mir-ekspertiz.info/287.htm.
 11.  Форвард – Forward, форвардний контракт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forexaw.com/46/l651.htm.

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання   –   залік.

 

5. Засоби діагностики успішності навчання

Питання для підсумкового контролю (заліку):

 1. Фінансовий ринок як елемент інвестиційного середовища.
 2. Фондовий ринок – інтегроване утворення у складі фінансового ринку.
 3. Місце та роль посередників на фондовому ринку. Визначальні ознаки фінансового посередництва. 
 4. Структура фінансового посередництва. Інституційні інвестори.
 5. Роль фінансового посередництва в економічному зростанні в концепції

А. С. Пігу.

 1. Наслідки розвитку фінансових посередників для економіки в концепції

Р. Голдсміта.

 1. Переваги непрямих інвестицій з точки зору власників заощаджень та фінансові інновації. Теорія «фінансових інновацій».
 2. Значення фінансового посередництва для розвитку економіки в теорії Й. Шумпетера.
 3. Функції фінансових посередників у ринковій економіці
 4. Система інформаційного забезпечення інвесторів (зміст, структура, завдання) та місце в ній фінансового посередництва.
 5. Форми інформаційного посередництва 
 6. Теорія агентства та подолання конфлікту інтересів продавця та покупця інформації.
 7. Цілісний механізм фінансового посередництва у країнах з розвиненою ринковою економікою.

14.Вплив на формування цілісного механізму фінансового посередництва інвестиційних мотивів населення.

 1. Управління капіталами як елемент фінансового посередництва. 
 2. Виникнення та еволюція інституту фінансового посередництва.
 3. Основні етапи розвитку фінансового посередництва у розвинутих країнах - коротка характеристика.
 4. Фінансове посередництво як окремий вид економічної діяльності. Три групи фінансових посередників за класифікацією Ф.Мишкіна.
 5. Договірні ощадні інститути – основні типи та роль у механізмі трансформації заощаджень в інвестиції.
 6. Види недержавного пенсійного забезпечення та схеми фінансування пенсійних виплат.
 7. Страхові компанії зі страхування життя та їх роль у механізмі трансформації заощаджень у інвестиції.
 8. Інвестиційні посередники, як одна із груп фінансових посередників. 
 9. Форми організації діяльності зі спільного інвестування. 
 10. Передумови появи фінансових посередників в Україні та їх участь в процесах масової приватизації.
 11. Основні види фінансових посередників в Україні та законодавче регулювання їх діяльності.
 12. Сучасний стан фінансового посередництва в Україні.
 13. Інститути спільного інвестування в Україні: види та особливості діяльності у період з 1994 по 2000 рік включно.
 14. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
 15. Конкуренція у сфері фінансового посередництва, її форми і типи. Інституціональна диверсифікація.
 16. Порядок здійснення емісії фінансових інструментів та залучення капіталу фінансовими посередниками.

31.Інвестиційний процес (в контексті портфельного інвестування) та його основні етапи.

 1. Принципи і типи інвестиційної політики.
 2. Врахування інтересів клієнтів фінансових посередників при формуванні інвестиційної політики.
 3. Диверсифікація як стандарт управління капіталом та основний принцип інвестиційної політики.
 4. Організація інвестиційного менеджменту фінансових посередників.

Розподіл повноважень між групами персоналу інвестиційного менеджменту.

 1. Функції інвестиційного менеджменту фінансових посередників.
 2. Інвестиційні        заощадження      і        попит         на      послуги      фінансових

посередників. Основні цілі інвестування приватних інвесторів.

 1. Фінансові інструменти, емісію яких здійснюють фінансові посередники: види, характеристики, порядок випуску та особливості обігу.
 2. Аналіз ринку цінних паперів як етап інвестиційного процесу.
 3. Традиційні об’єкти інвестування фінансовими посередниками та характеристики їх інвестиційних якостей.
 4. Рейтинги цінних паперів та їх значення для інвесторів.
 5. Визначення інвестиційної привабливості боргових інструментів із застосуванням методу оцінки шляхом капіталізації доходу.
 6. Оцінка інвестиційної привабливості акцій та визначення їх внутрішньої («істинної») вартості.
 7. Визначення внутрішньої («істинної») вартості акцій шляхом застосування моделі дисконтування дивідендів.
 8. Ризик фінансового інвестування.
 9. Прогнозування цін цінних паперів із застосуванням методів фундаментального аналізу.
 10. Прогнозування цін цінних паперів на основі технічного аналізу.
 11. Поведінкові стратегії, що використовуються у рамках технічного аналізу.

            49.Інструментарій      та      методи       візуалізації      інформації,      що

використовуються технічними аналітиками.

 1. Особливості застосування традиційних методів фінансового аналізу на сучасному етапі в Україні.
 2. Формування портфеля як етап інвестиційного процесу.
 3. Теоретичні основи портфельного інвестування (підхід Марковіца до проблеми вибору портфелю).
 4. Проблема вибору інвестиційного портфеля: правила максимізації доходності та уникнення ризику.
 5. Пасивне управління інвестиційним портфелем. Теоретичні основи і поняття ефективного ринку.
 6. Активне управління інвестиційним портфелем.
 7. Процес формування інвестиційного портфеля.
 8. Свопи та їх застосування при здійсненні перегляду інвестиційного портфеля.
 9. Вимір дохідності та загальні підходи до оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем.
 10. Способи визначення ефективності управління портфелем шляхом порівнянь. Поняття еталонного портфелю.
 11. Загальний та ринковий ризики портфеля, їх вимір та застосування з метою оцінки ефективності управління портфелем.
 12. Поняття «еталонної доходності» та її практичне застосування при оцінці ефективності управління портфелем.
 13. Особливості формування доходів, витрат та результатів діяльності фінансових посередників.
 14. Особливості оподаткування прибутку фінансових посередників, його розподілу та використання.
 15. Склад активів та зобов’язань інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.
 16. Фондові індекси та їх використання для оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем.