Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансове право

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Фінансове право»

обов’язковий компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

262 Правоохоронна діяльність (поліцейські)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від _________ № _______

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від __________№ _______

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від _________ № _______

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від _____№ ___)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри, к.ю.н., доцент Пабат О.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Загальна кількість годин – 90

Кількість тем                    – 10

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Навчальний курс – 2 (денна), 2 (заочна);

Семестр – 4 (денна),                   4 (заочна)

Види контрою:  залік (денна),  залік (заочна)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

 

денна форма навчання

 

Лекції                         – 16 годин;

Семінарські заняття  – 14 годин;

Практичні заняття    – 14 годин;

Самостійна робота    – 46 годин

 

заочна форма навчання

 

Лекції                         – 4 годин;

Семінарські заняття  – 6 годин;

Практичні заняття    – 4 годин;

Самостійна робота    – 76 годин

 

       

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Робочу робоча програму навчальної дисципліни «Фінансове право» розроблено з урахуванням сучасних досягнень науки фінансового права, позицій науковців та ставить за мету вивчення сутності основних фінансових інститутів, які забезпечують акумуляцію коштів у розпорядження держави та органів місцевого самоврядування, регулюють використання цих коштів для забезпечення виконання завдань і функцій держави в цілому, а також сформувати систему теоретичних знань з курсу «Фінансове право» та уміння застосовувати фінансове законодавство. В програмі логічно послідовно розміщено теми навчальної дисципліни «Фінансове право», що дозволить студентам оволодіти як основами знань щодо фінансової діяльності держави, так і отримати навички застосування фінансово-правових норм в майбутній практичній роботі.

При викладенні кожної теми курсу, враховуються досягнення вітчизняної фінансово-правової науки та зарубіжний досвід правового регулювання фінансової діяльності держави. Основним пріоритетом у викладанні матеріалу курсу є критерій застосовності отриманих знань в практиці працівника органів внутрішніх справ.

Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави. Ця діяльність є об’єктивною за своєю сутністю і забезпечує належне виконання державою своїх функцій. Конституційні норми визначають основи організації державних фінансів в Україні, повноваження законодавчих, виконавчих органів влади та органів влади на місцях і складають методологічну та наукову основу фінансового права.

Фінансове право є досить складною навчальною дисципліною, в першу чергу, через постійну зміну норм законодавства в сфері фінансової діяльності держави. Обмеженість фінансових ресурсів централізованих фондів спонукає органи державної влади до постійного пошуку оптимальних моделей адміністрування податків і зборів, виявлення шляхів підвищення ефективності використання коштів централізованих фондів, впровадження заходів, направлених на профілактику та припинення фінансових правопорушень. Така діяльність зумовлює постійні зміни як окремих фінансово-правових норм, так і до трансформації цілих фінансово-правових інститутів. Тому при вивченні курсу «Фінансового права» необхідно уважно слідкувати за змінами в чинному законодавстві, користуватися нормативними актами лише в актуальному стані.

Значна увага при вивченні курсу «Фінансове право» приділяється одній із важливіших управлінських функцій держави – фінансовому контролю. Правові засади здійснення фінансового контролю та статус органів фінансового контролю, плануються до розгляду в двох взаємопов’язаних темах. Правові засади юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства виділено окремою темою.

Фінансове право як навчальна дисципліна являє собою системне викладення теоретичного та прикладного матеріалу з метою підготовки кваліфікованих кадрів, які здатні аналізувати складні процеси у сфері фінансової діяльності держави. Ця дисципліна посідає вагоме місце у системі загальноправових курсів. Вона є важливим елементом підготовки фахівців для органів МВС, здатних ефективно протидіяти правопорушенням у фінансовій сфері. Така протидія можлива лише за умови належного засвоєння основних положень курсу фінансового права та формування у студентів відповідних знань та вмінь.

Систему курсу фінансового права як навчальної дисципліни побудовано відповідно до системи фінансового права як галузі права. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр права містить десять тем.

Завданням навчальної дисципліни полягає у вивченні основних положень Загальної та Особливої частин фінансового права. Загальна частина фінансового права об’єднує положення щодо норм фінансового права і правових інститутів, що визначають: поняття, предмет, система та джерела фінансового права, особливості фінансово-правових норм та фінансово-правових відносин, систему та статус органів управління державними фінансами, правові засади фінансового контролю в Україні та відповідальності за порушення норм фінансового законодавства. Такі норми є спільними для всіх інших фінансово-правових інститутів і становлять базу для регулювання правовідносин у сфері фінансової діяльності держави.

Вивчення Особливої частини фінансового права спрямоване на засвоєння основних положень окремих, найбільш важливих інститутів, що регулюють окремі напрями фінансової діяльності держави та різні елементи фінансової системи. Також розглядаються положення щодо основного інституту Особливої частини фінансового права – бюджетного права. Вони викладаються в двох пов’язаних темах присвячених розгляду бюджетної системи України та бюджетний процесу. Крім того розглядаються особливості правового регулювання формування державних цільових фондів.

При вивченні фінансового права студентам належить засвоїти значну кількість понять, які використовуються у навчальній дисципліні. Зокрема, при вивченні фінансового права основними поняттями, що розглядаються є:

 • фінанси держави, фінансова діяльність держави;
 • фінансове право (як галузь, наука та навчальна дисципліна) та фінансове законодавство;
 • фінансові правовідносини, фінансово-правова норма;
 • державний фінансовий контроль, методи фінансового контролю, ревізія, перевірка, аудит, акт ревізії (перевірки);
 • фінансове правопорушення, фінансово-правова відповідальність.
 • податкове право як фінансово-правовий інститут, податкова політика, податкове законодавство, податок,  податкова система, обов’язкові платежі податкового характеру (збір, плата(мито)), податкового механізму;
 • бюджетне право України;
 • бюджет та основні поняття, закріплені в Бюджетному кодексі (бюджетна класифікація, бюджетна політика, бюджетна система України, бюджетне асигнування, бюджетне зобов'язання, бюджетне планування, бюджетне призначення, бюджетний запит, бюджетний період, бюджетний процес, бюджетний розпис, бюджетні повноваження, зведений бюджет, міжбюджетні трансферти та ін.);

Вивчення навчальної дисципліни здійснюється через наступні форми навчання: лекційні заняття, семінарські заняття, самостійну роботу та підготовку рефератів. Значний обсяг часу, запланований для самостійної роботи, має спрямовуватись переважно на ознайомлення з положеннями нормативно-правових актів, які є джерелами фінансового права. Після вивчення тем проводиться тестовий контроль.

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності», «Актуальні проблеми фінансового права».

 

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

 • понятійний апарат, пов’язаний із фінансовою діяльністю держави;
 • сутність та елементи фінансової системи, бюджетної системи;
 • поняття, методи, систему фінансового права як галузі права;
 • історію науки фінансового права та її видатних представників;
 • систему та повноваження органів державного управління фінансами, органів фінансового контролю;
 • види, методи фінансового контролю;
 • поняття фінансового правопорушення, фінансової відповідальності, підстави та порядок притягнення до фінансової відповідальності;
 • поняття та види державних та муніципальних доходів і видатків;
 • основи бюджетного права і процесу;
 • поняття та види позабюджетних фондів;

вміти:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність держави, визначати їх юридичну силу та пріоритетність в урегулюванні конкретних фінансових відносин;
 • аналізувати акти ревізій, перевірок фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання, визначати їх відповідність вимогам закону, оцінювати їх доказову силу при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності;
 • виявляти ознаки фінансового правопорушення, визначати вид юридичної відповідальності за його вчинення;
 • роз’ясняти зміст нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність держави, з метою подолання правового нігілізму громадян.

 

3. Програма навчальної дисципліни

ТЕМА № 1. «Предмет, система та джерела фінансового права».

Поняття фінансового права. Становлення фінансового права як галузі права. Місце фінансового права в системі права України. Предмет фінансового права. Метод правового регулювання притаманний фінансовому праву. Співвідношення імперативного методу владних приписів з методами погодження, рекомендації. Суб’єкти фінансового права.

Система фінансового права. Загальна частина фінансового права: основи фінансової діяльності держави, фінансового права, засади фінансового контролю. Особлива частина: підгалузі, інститути, фінансово-правові норми. Підгалузі: бюджетне право; податкове право. Інститути: державних доходів, державних видатків; державного кредиту; грошового обігу; валютного регулювання; безготівкових розрахунків та ін.

Джерела фінансового права. Конституція України. Міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України. Закони України в тому числі кодифіковані. Юридична сила Декретів Кабінету Міністрів (грудень 1992 – травень 1993 років). Укази Президента України. Нормативні акти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України інших органів виконавчої влади, що містять фінансово-правові норми. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права. Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права. Видатні представники науки фінансового права.

 

ТЕМА № 2. «Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини»

Поняття та особливості фінансово-правових норм. Види фінансово-правових норм в залежності від впливу на учасників фінансових відносин: зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючи фінансово-правові норми. Види фінансово-правових норм в залежності від змісту: матеріальні та процесуальні.

Структура фінансово-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Особливості санкції фінансово-правової норми.

Фінансово-правові відносини. Поняття та функції фінансових правовідносин. Зміст та особливості фінансових правовідносин. Суб’єктний склад та об’єкт фінансових правовідносин. Співвідношення суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

 

ТЕМА № 3. «Органи державного управління фінансами».

Поняття та принципи управління державними фінансами. Система органів управління державними фінансами.

Конституційне регулювання повноважень органів влади загальної компетенції в сфері управління державними фінансами. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження Державного бюджету України та бюджетної системи; системи оподаткування; статусу національної та іноземних валют; основ створення і функціонування фінансового, грошового, інвестиційного ринків; порядку утворення і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Повноваження Президента України щодо підписання законів, що регулюють фінансову діяльність держави; утворення, реорганізації чи ліквідації міністерств та органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією в сфері фінансової діяльності.

Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами щодо забезпечення провадження фінансової, цінової, інвестиційної політики; розробки проекту Державного бюджету України, забезпечення виконання бюджету, підготовки звіту про його виконання.

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері публічних фінансів. Право органів місцевого самоврядування на бюджет та його нормативно-правове забезпечення.

Правовий статус державних органів спеціально створених для управління фінансами. Правові засади, ціль утворення та сфера відання Національного банку України. Завдання, функції і повноваження Національного банку України.

Місце Міністерства фінансів України в системі органів виконавчої влади. Ціль утворення та сфера відання Міністерства фінансів. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів. Повноваження Міністерства фінансів АРК та фінансових органів місцевих державних адміністрацій.

Правові засади діяльності та сфера відання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Державна казначейська служба України. Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної казначейської служби України. Завдання, функції і повноваження Державної казначейської служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної фіскальної служби України. Завдання, функції і повноваження Державної фіскальної служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Рахункової палати. Завдання, функції і повноваження Рахункової палати.

Інші органи державного управління фінансами: Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін.

 

ТЕМА № 4. «Правові засади фінансового контролю в Україні»

Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Об’єкт та предмет фінансового контролю, фінансова дисципліна. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю. Закріплення принципів фінансового контролю в національному законодавстві.

Види фінансового контролю. В залежності від суб’єктів фінансового контролю: державний фінансовий контроль (контроль вищих органів влади, фінансовий контроль інших державних органів, контроль спеціальних органів фінансового контролю); внутрішній контроль (здійснюється керівниками міністерств та відомств та їх контрольно-ревізійним апаратом) незалежний фінансовий контроль (аудит). За змістом: податковий контроль, валютний контроль, бюджетний контроль. В залежності від часу проведення: попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. В залежності від місця проведення: безвиїзний, виїзний. За об’єктом: документальний, фактичний, оперативний. Обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Методи фінансового контролю. Ревізія. Правові засади здійснення ревізії. Підстави та порядок проведення ревізії. Періодичність та строки проведення ревізії. Планова та позапланова ревізія. Ревізія за дорученням правоохоронних органів. Поняття та зміст акту ревізії, правила складання акту ревізії, правове значення акту ревізії як носія доказової інформації.

Перевірка. Правові засади здійснення перевірок. Підстави та порядок проведення перевірок. Періодичність здійснення планових та позапланових документальних виїзних перевірок. Комплексні перевірки. Зустрічні перевірки. Оперативні перевірки. Поняття, зміст та правові наслідки акту перевірки. Оформлення результатів перевірки довідкою.

Інші методи фінансового контролю: аналіз, обстеження, інспекції, облік.

 

ТЕМА № 5. «Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю».

Система органів фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Повноваження в сфері фінансового контролю Міністерства фінансів України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Державної казначейської служби України. Державна казначейська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Національного банку України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Пенсійного фонду України;  Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін. (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Спеціальні органи фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Рахункової палати України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державної фіскальної служби України (в тому числі податкової міліції) (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державна аудиторська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

 

ТЕМА № 6. «Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства».

Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова відповідальність за порушення норм чинного фінансового законодавства.

Фінансова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Фінансове правопорушення, поняття та склад. Особливості суб’єктивної сторони фінансового правопорушення.

Поняття, особливості, класифікація фінансових санкцій.

Відповідальність за порушення норм валютного законодавства. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

Відповідальність за порушення правил здійснення банківських операцій, норм з регулювання обігу готівки (в тому числі правил використання реєстраторів рахункових операцій при розрахунках за готівку). Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності.

Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері оподаткування, в тому числі правил обліку та звітності, реалізації підакцизних товарів. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства. Правові засади та державні органи, що уповноважені притягати до фінансової відповідальності.

Відповідальність за легалізацію доходів, набутих злочинним шляхом.

 

ТЕМА № 7. «Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання».

Поняття публічних фондів грошових коштів. Публічні (загальносуспільні) потреби як критерій виділення окремих фондів. Функції публічних фондів. Класифікація публічних фондів. Правовий режим централізованих фондів (Державного бюджету, цільових позабюджетних фондів) та децентралізованих фондів (місцевих бюджетів, фондів державних підприємств, установ та організацій).

Поняття і система державних та муніципальних доходів. Правове регулювання податкових доходів, податкова система, податкові правовідносини. Правовий режим неподаткових доходів. Правові основи державного кредиту, державні внутрішні та зовнішні позики, залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску цінних паперів.

Правове регулювання державних та місцевих видатків. Система державних та муніципальних видатків. Поняття та принципи фінансування.

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об’єкти. Поняття, зміст, правове значення кошторису. Бюджетні установи та правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ. Порядок та особливості кошторисно-бюджетного фінансування охорони здоров’я, соціально-культурних заходів, оборони, видатків на утримання органів влади.

 

ТЕМА № 8. «Бюджетна система України».

Поняття бюджету як економічної та правової категорії. Поняття та ланки бюджетної системи України. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Принципи бюджетної системи. Зведений бюджет. Правова форма бюджетів в Україні. Бюджетний період.

Поняття бюджетного права. Особливості бюджетних правовідносин. суб’єкти бюджетних правовідносин, джерела бюджетного права. Конституція України про бюджетні повноваження. Бюджетний кодекс України. Закон України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період.

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу. Складові частини бюджету: загальний та спеціальний фонди.

Дефіцит та профіцит бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету. Граничний обсяг боргу.

Доходи і видатки Державного бюджету України. Склад доходів Державного бюджету України. Склад видатків Державного бюджету України. Таємні видатки. Кредитування за вирахуванням погашення. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. Захищені статті видатків бюджету.

Склад доходів місцевих бюджетів. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Витрати місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Міжбюджетні відносини. Розмежування видатків між бюджетами. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Коефіцієнт вирівнювання. Міжбюджетні трансферти. Дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

 

ТЕМА № 9. «Бюджетний процес».

Поняття і зміст бюджетного процесу. Правові засади реалізації бюджетних повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад.

Державний бюджет України. Стадії бюджетного процесу, їх тривалість. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Розробка проекту закону про Державний бюджет. Постанова Кабінету Міністру щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет. Пояснювальна записка до проекту закону, її зміст.

Стадія розгляду та прийняття Державного бюджету України. Представлення проекту закону про Державний бюджет Верховній Раді України. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому, другому та третьому читанні. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Стадія виконання Державного бюджету. Організація виконання Державного бюджету України. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. Бюджетний розпис. Виконання Державного бюджету України за доходами та за видатками. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Стадія складання та затвердження звіту про виконання Державного бюджету України. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Квартальні та річний звіт про виконання закону України про Державний бюджет України. Розгляд звіту про виконання закону України про Державний бюджет України.

Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. Затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

 

ТЕМА № 10. «Правове регулювання формування цільових фондів».

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України як централізований цільовий фонд. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду соціального страхування України. Фонд соціального страхування як цільовий позабюджетний страховий фонд. Платники збору на обов’язкове державне соціальне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду соціального захисту інвалідів та ін.

 

4. Структура навчальної дисципліни

 

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

7

1

2

0

0

4

залік

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

7

1

2

0

0

4

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

7

1

2

0

0

4

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

9

2

0

2

0

5

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

11

2

2

2

0

5

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

11

2

2

2

0

5

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

7

1

0

2

0

4

Тема № 8. Бюджетна система України

11

2

2

2

0

5

Тема № 9. Бюджетний процес

9

2

0

2

0

5

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

11

2

2

2

0

5

Всього за 4 семестр

90

16

14

14

0

46

Разом

90

16

14

14

0

46

 

 

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Вид контролю

Всього

з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 5

Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

7

0

0

0

0

7

залік

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

7

0

0

0

0

7

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

7

0

0

0

0

7

Тема № 4. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

11

1

1

1

0

8

Тема № 5. Правові засади фінансового контролю в Україні

11

1

1

1

0

8

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

11

1

1

1

0

8

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

9

0

1

0

0

8

Тема № 8. Бюджетна система України

10

1

1

0

0

8

Тема № 9. Бюджетний процес

7

0

0

0

0

7

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

10

0

1

1

0

8

Всього за 4 семестр

90

4

6

4

0

76

Разом

90

4

6

4

0

76

 

 

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання

 

Завдання що виносяться на самостійну роботу студента

Література:

 

Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

 

 

Фінансова діяльність держави

83, с. 9-20; 67-82; 84-89

Фінансова система України

83, с. 33-44; 67-82; 84-89

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права.

83, с. 33-44; 67-82; 84-89

Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права.

83, с. 33-44; 67-82; 84-89

Видатні представники науки фінансового права

83, с. 33-44; 67-82; 84-89

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

 

 

Поняття та види фінансово-правових норм

83, с. 45-52; 67-82; 84-89

Структура фінансово-правових норм

83, с. 45-52; 67-82; 84-89

Фінансово-правові відносини

83, с. 45-52; 67-82; 84-89

Особливості санкцій фінансово-правових норм

83, с. 45-52; 67-82; 84-89

Зміст та особливості фінансових правовідносин

83, с. 45-52; 67-82; 84-89

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

 

 

Система органів управління державними фінансами

83, с. 21-32; 67-82; 84-89

Поняття та принципи управління державними фінансами

83, с. 21-32; 67-82; 84-89

Управління державними фінансами органами влади загальної компетенції

83, с. 21-32; 67-82; 84-89

Управління державними фінансами органами влади спеціальної компетенції

83, с. 21-32; 67-82; 84-89

Тема № 4. Правові засади фінансового контролю в Україні

 

 

Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю

83, с. 53-61; 67-82; 84-89

Види фінансового контролю

83, с. 53-61; 67-82; 84-89

Методи фінансового контролю

83, с. 53-61; 67-82; 84-89

Тема № 5. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

 

 

Система органів фінансового контролю

83, с. 62-77; 67-82; 84-89

Повноваження в сфері фінансового контролю Рахункової палати України

83, с. 62-77; 67-82; 84-89

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державної фіскальної служби  України

83, с. 62-77; 67-82; 84-89

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державної аудиторської служби України

83, с. 62-77; 67-82; 84-89

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

 

 

Відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства

83, с. 78-113; 67-82; 84-89

Відповідальність за порушення норм валютного законодавства

83, с. 78-113; 67-82; 84-89

Відповідальність за порушення правил здійснення банківських операцій, норм з регулювання обігу готівки

83, с. 78-113; 67-82; 84-89

Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері оподаткування

83, с. 78-113; 67-82; 84-89

 

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

 

 

Поняття публічних фондів грошових коштів

83, с. 222-258; 67-82; 84-89

Поняття і система державних та муніципальних доходів

83, с. 222-258; 67-82; 84-89

Правове регулювання державних та місцевих видатків

83, с. 222-258; 67-82; 84-89

Бюджетні установи та правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ

83, с. 222-258; 67-82; 84-89

Порядок та особливості кошторисно-бюджетного фінансування охорони здоров’я, соціально-культурних заходів, оборони, видатків на утримання органів влади

83, с. 222-258; 67-82; 84-89

Тема № 8. Бюджетна система України

 

 

Бюджетний кодекс України

83, с. 114-162; 67-82; 84-89

Закон України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період

83, с. 114-162; 67-82; 84-89

Дефіцит та профіцит бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету. Граничний обсяг боргу

83, с. 114-162; 67-82; 84-89

Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. Захищені статті видатків бюджету

83, с. 114-162; 67-82; 84-89

Тема № 9. Бюджетний процес

 

 

Правові засади реалізації бюджетних повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад

83, с. 163-182; 67-82; 84-89

Стадії бюджетного процесу, їх тривалість

83, с. 163-182; 67-82; 84-89

Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів

83, с. 163-182; 67-82; 84-89

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

 

 

Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

83, с. 271-314; 67-82; 84-89

Платники збору на обов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, об’єкт оподаткування, ставки збору.

83, с. 271-314; 67-82; 84-89

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду України соціального захисту інвалідів

83, с. 33-44; 67-82; 84-89

 

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

 

5.1.1. Теми рефератів

 1. Особливості методу фінансового права.
 2. Система фінансового права.
 3. Проблеми кодифікації фінансово-правових норм.
 4. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері фінансової діяльності держави.
 5. Особливості санкцій фінансово-правових норм.
 6. Зміст та особливості фінансових правовідносин.
 7. Статус Пенсійного фонду.
 8. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.
 9. Правовий статус Рахункової палати України: перспективи розвитку.
 10. Сучасний досвід побудови системи органів управління державними фінансами розвинених країн.
 11. Міжнародне співробітництво в сфері фінансового контролю.
 12. Принципи фінансового контролю.
 13. Методи фінансового контролю в зарубіжних країнах
 14. Методи фінансового контролю, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 15. Система органів фінансового контролю ЕС.
 16. Правові засади взаємодії органів фінансового контролю та правоохоронних органів.
 17. Зміни у системі органів фінансового контролю згідно Концепції адміністративної реформи
 18. Фінансова відповідальність за порушення норм податкового законодавства.
 19. Правопорушення в бюджетній сфері.
 20.  Особливості фінансових санкцій.
 21. Правові засади організації податкової системи України
 22. Правові засади непрямого оподаткування в Україні
 23. Система податкового законодавства в Україні
 24. Правові засади запозичень до місцевих бюджетів в Україні
 25. Правове регулювання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування
 26. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
 27. Бюджетні повноваження Верховної Ради України.
 28. Бюджетний процес України та в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз.
 29. Правові засади обслуговування комерційними банками бюджетних коштів.
 30. Казначейська система в Україні.

 

6. Методи навчання

Лекційні заняття проводяться із застосуванням мультимедійних матеріалів.

Практичні та семінарські заняття передбачають теоретичний розгляд матеріалів, вирішення практичних завдань, обговорення вирішення тематичних задач, проведення аудиторних контрольних робіт (за однією темою або за блоком тем), проведення квізів та вирішення кейсів, заслуховування реферативних доповідей по актуальним питанням теми заняття тощо.

Оволодіння знаннями даного предмета забезпечується поєднанням таких різних форм і методів навчання, як лекції та семінарські заняття й самостійна робота. Ґрунтовнішому вивченню окремих тем сприяють написання рефератів, участь у роботі наукових гуртків, науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад.

Метою лекційного курсу є аналіз та формування у студентів знань законодавства, що регулює відносини, що виникають при акумуляції коштів у розпорядження держави та органів місцевого самоврядування та використанні цих коштів для забезпечення виконання завдань і функцій держави в цілому.

Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних і семінарських занять, на яких студенти повинні закріпити знання про особливості, притаманні регулюванню відносин, що виникають у сфері мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів держави та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації їх завдань і функцій, а також набути навички правозастосування у даній сфері.

Лекційні заняття передбачають викладення нового теоретичного матеріалу викладачем, за своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчальної дисципліни. Лекції є основним джерелом знань, які проводяться в класичній академічній формі.  Метою лекційного курсу є формування у студентів  комплексу сучасних знань, вмінь та навичок у сфері фінансово-правових відносин. Для досягнення названої мети необхідним уявляється вивчення сучасної наукової та навчальної літератури з фінансового права; аналіз європейського законодавства, а також міжнародних нормативно-правових актів та ін.

Практичне заняття – форма навчального заняття, під час якого викладач організує обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти повинні самостійно готувати тези виступів; вміти формулювати визначення основних понять сучасного фінансового права; добирати нормативні акти, які регламентують певні питання мобілізації, розподілу та використання грошових коштів до фондів держави та органів місцевого самоврядування; застосовувати норми Бюджетного кодексу України до конкретних правових ситуацій.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом студентом у час, вільний від аудиторних навчальних занять, яка складається з опрацювання конспекту лекцій, підготовки до практичних занять, самостійного освоєння навчального матеріалу по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні та навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, методичними рекомендаціями тощо. Для самостійної роботи студентів також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література.

Самостійна робота передбачає виконання доповідей, рефератів.

Критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни: студенти повинні отримати 2 і більше позитивних оцінки з дисципліни протягом вивчення загальної та спеціальної частини фінансового права.

 

7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухачів до заняття, виконання ними конкретних завдань, що окреслені для належного вивчення конкретної теми. Форми проведення поточного контролю – усне опитування слухачів, вирішення квізів та кейсів, перевірка виконаних робіт у зошиті для семінарських занять тощо.

Проміжний контроль відбувається у вигляді квізів або аудиторних контрольних робіт.

Підсумковий контроль проводиться у формі  заліку (4 семестр).

Контрольні питання, що виносяться на залік (4 семестр):

 1. Поняття фінансового права, місце фінансового права в системі права України.
 2. Поняття фінансового права, його предмет і метод.
 3. Система фінансового права як галузі права.
 4. Джерела фінансового права, їх класифікація.
 5. Поняття науки фінансового права, її співвідношення з фінансовим правом як галуззю права.
 6. Поняття фінансово-правових норм їх класифікація (приклади).
 7. Структура фінансово-правових норм.
 8. Поняття, види та особливості фінансово-правових санкцій.
 9. Фінансові правовідносини, їх структура та особливості.
 10. Система органів управління державними фінансами.
 11. Повноваження Верхової Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування як органів управління державними фінансами.
 12. Поняття та правові засади здійснення фінансового контролю в Україні.
 13. Види фінансового контролю.
 14. Методи фінансового контролю.
 15. Правове регулювання здійснення планових та позапланових документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності
 16. Правове регулювання здійснення ревізій та перевірок органів державної влади та бюджетних установ
 17. Система органів фінансового контролю.
 18. Міністерство фінансів України як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.
 19. Рахункова палата як орган фінансового контролю.
 20. Державна казначейська служба України як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.
 21. Державна фіскальна служба України як орган фінансового контролю.
 22. Правовий статус та контролюючі функції податкової міліції в Україні.
 23. Державна аудиторська служба України як орган фінансового контролю.
 24. Поняття фінансової відповідальності та її підстави.
 25. Фінансова відповідальність за порушення норм готівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності.
 26. Фінансова відповідальність за порушення валютного законодавства.
 27. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері формування позабюджетних фондів
 28. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері оподаткування.
 29. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 30. Поняття та види публічних фондів грошових коштів.
 31. Поняття та види державних доходів.
 32. Поняття бюджету як економічної та правової категорії.
 33. Бюджетна система та її принципи.
 34. Бюджетне право, коло суб’єктів бюджетного права.
 35. Загальна характеристика джерел бюджетного права.
 36. Бюджетний кодекс України (структура, основний зміст).
 37. Поняття та зміст бюджетної класифікації.
 38. Класифікація доходів та видатків бюджету
 39. Джерела доходів Державного бюджету України.
 40. Джерела доходів місцевих бюджетів.
 41. Міжбюджетні трансферти.
 42. Структура бюджету.
 43. Видатки Державного бюджету України.
 44. Видатки місцевих бюджетів.
 45. Характеристика Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
 46. Поняття та зміст бюджетного процесу.
 47. Складання проекту Державного бюджету України.
 48. Порядок розгляду та затвердження Державного бюджету України.
 49. Виконання та контроль за виконанням Державного бюджету України.
 50. Правове регулювання формування Пенсійного фонду.
 51. Правове регулювання формування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 52. Правове регулювання формування Фонду соціального страхування України.
 53. Неподаткові доходи публічних фондів.
 54. Поняття податку та податкової системи.
 55. Класифікація податків.
 56. Правове регулювання державного внутрішнього боргу.
 57. Державний кредит, його поняття та сутність.
 58. Поняття та система державних видатків.
 59. Поняття та порядок кошторисно-бюджетного фінансування.
 60. Правове регулювання видатків на утримання органів державної влади.

 

8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

 

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе поточний та підсумковий контролі.

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени (комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.

Поточний контроль. До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
 •  якості виконання самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

         Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Підсумкові бали

навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю (екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його  повторно. Повторне складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних працівники.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Підсумкові бали за поточний семестр

+

Підсумкові бали за попередній семестр

:

2

 

 

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських, практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:

 

Робота під час навчальних

занять

Самостійна робота

Підсумковий контроль

Отримати не менше 2 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, виконати практичне завдання тощо

Отримати за підсумковий контроль не менше 30
балів

 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(«зараховано»)

А

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(«зараховано»)

B

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.

75 – 81

C

«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(«зараховано»)

D

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(«не зараховано»)

FX

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

 

10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті

 

10.1. Методичне забезпечення

Методичним забезпеченням навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» є:

 1. Тексти лекцій.
 2. Мультимедійні матеріали.

3. Програма навчальної дисципліни.

4. Робоча програма навчальної дисципліни.

5. Навчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять.

6. Роздатковий матеріал (картки контрольних робіт, тестові завдання, фабули адміністративних та кримінальних справ, персональні завдання за темами).

 

 

10.2. Рекомендована література

 

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 року. – 2011. – № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 13.08.2010 року. – 2010. – № 59. – Стор. 9. – Ст. 2047.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6. Лімська декларація керівних принципів контролю. / Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.
 7. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України від 05.06.1998. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 8. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 року. – 2005. – № 52. – Стор. – 330. – Ст. 3275.
 9. Питання Державної фінансової інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 // Офіційний вісник України від 23.09.2011 року. – 2011. – № 71. – Стор. 105. – Ст. 2684.
 10. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129 // Офіційний вісник України від 16.05.2011. – 2011. – № 34. – Стор. 109. – Ст. 1413.
 11. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – Ст. 50.
 12. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 15. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів : Указ Президента України від 11 лютого 2000 року №207/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.03.2000 року. – 2000. – № 7. – Ст. 262.
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 груд. 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.
 18. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
 19. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 20. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 21. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України вiд 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 22. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від ? груд. 2018 року // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № ?. – Ст. ?.
 23. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України // Офіційний вісник України від 13.08.1998 року. – 1998. – № 30. – Стор. 2.
 24. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України вiд 23.07.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Стор. 2 – Ст. 1119.
 25. Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274
 26. Про єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 454.
 27. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 13 серпня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Стор. 126 – Ст. 1770.
 28. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02 березня 2000 року // Офіційний вісник України вiд 14.04.2000 року. – 2000. – № 13. – Стор. 31 – Ст. 505.
 29. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 року // Офіційний вісник України від 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Стор. 47.
 30. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
 31. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки : Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
 32. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року // Офіційний вісник України вiд 22.02.2002 року. – 2002. – № 6. – Стор. 203. – Ст. 257.
 33. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету міністрів України від 03 лютог. 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 34. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України : постанова Кабінету міністрів України від 06 серп. 2014 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 64. – Ст.1764.
 35. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України від 05.09.2014 року. – 2014. – № 69. – Стор. – 70. – Ст. 1936.
 36. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : постанова Кабінету міністрів України від 20 серп. 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1936.
 37. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. – № 1246. // Офіційний вісник України від 13.01.2011 – 2011 р. – № 5. – Стор. 105. – Ст. 31.
 38. Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2016 року. – 2016. – № 43.– Стор. 66. – Ст. 1594.
 39. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерство фінансів України від 16 черв. 2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017 – 2017. – № 61. – Стор. 278. – Ст. 1891.
 40. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017. – 2017. – № 61. – Стор. 61. – Ст. 1891.
 41. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011. – № 1. – Стор. 63. – Ст. 18.
 42. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 // Офіційний вісник України від 25.08.2000 року. – 2000.– № 32.– Стор. 194. – Ст. 1363.
 43. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами : Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727 // Офіційний вісник України від 17.11.2015– 2015. – № 89. – Стор. 80. – Ст. 2985.
 44. Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011 р. – № 1. – Стор. 45. – Ст. 12.
 45. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний вісник України від 15.03.2002 року. – 2002. – № 9. – стор. 101. – Ст. 414.
 46. Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 // Офіційний вісник України від 19.11.1998 року. – 1998. – № 44. – Стор. 17. – Ст. 1632.
 47. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011 – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.
 48. Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1239 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2011 – 2011 р., № 1, стор. 85, Ст. 24.
 49. Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Стор. 12
 50. Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 року № 845 // Офіційний вісник України від 03.08.2001 року. – 2001.– № 29.– Стор. 156 – Ст. 1321.
 51. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
 52. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2–3. – Ст. 11.
 53. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 54. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 року № 442 // Офіційний вісник України вiд 23.09.2014 року. – 2014. – № 74. – Стор. 57. – Ст. 2105.
 55. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
 56. Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 року (Редакція від 19.03.2013) // Офіційний вісник України вiд 21.04.2011 року. – 2011. – № 12. – Стор. 3. – Ст. 626.
 57. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 року. – 2011. – № 31. – Стор. 11 – Ст. 1325.
 58. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 08.04.2011 року // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 року. – 2011. – № 29. – Стор. 230. – Ст. 1254.
 59. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364
 60. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016.– № 9. – Ст. 89.
 61. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 року // Офіційний вісник України від 18.08.2015 року. – 2015. – № 63. – Ст. 2074.
 62. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184
 63. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50 – Ст. 564.
 64. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22.02.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80
 65. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання : Закон України від 18.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 6.
 66. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 

Підручники, посібники, монографії:

 1. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : Підручник. – К. : Вид. Ліра-К, 2016. – 406 с.
 2. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 3. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 4. Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2018. – 316 с.
 5. Мацюк В. Я. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : Науково-практичний коментар. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 7. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 8. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 9. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 10. Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика : монографія. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 452 с.
 11. Рожко О.Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 360 с.
 12. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 13. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2017. – 400 с.
 14. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк / За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 15. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с.
 16. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.
 17. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О.П. Гетманець ; [Бандурка О.М., Гетманець О.П., Жорнокуй Ю.М. та ін.] ;  МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 392 с.
 18. Фінансове право [Текст] : курс лекцій / Є. П. Гайворонський, В. Д. Гвоздецький, В. О. Тімашов ; [за заг. ред. В. Д. Гвоздецького] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Сталь, 2015. - 472 с.
 19. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Безрутченко С. М. та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : КНТ, 2014. - 597 с.
 20. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 244 с.
 21. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 189 с.
 22. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 23. Фінансове право України : Підручник / М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка.  – Х. : Право, 2016. – 440 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Професійна юридична система МЕГА-НаУ [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ – Назва з екрана.
 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://iportal.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.
 3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/ – Назва з екрана.
 4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index – Назва з екрана.
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ – Назва з екрана.
 6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/ – Назва з екрана.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу факультету №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни «Фінансове право»

обов’язковий компонент

освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

262 «Правоохоронна діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

 Протокол  від _________ № _______

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 3

Протокол  від __________№ _______

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з юридичних дисциплін

Протокол  від _________ № _______

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права і процесу (протокол  від _____№ ___)

 

 

 

 

 

 

Розробники:

1. доцент кафедри, к.ю.н., доцент Пабат О.В.

 

        

Рецензенти:

1. декан факультету №1 ХНУВС д.ю.н., професор Музичук О.М.

2. заступник начальника УОС ГУНП в Харківській області,  к.ю.н. Коптєв П.Б.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вивчення навчальної дисципліни «Фінансове право» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавр, за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні наукові погляди на предмет, метод та систему вітчизняного фінансового права, наукових позицій стосовно сучасного становища та перспектив розвитку основних його інститутів.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Фінансове право» має взаємозв’язки з навчальними дисциплінами та курсами: «Податкове право», «Адміністративне право», «Адміністративний процес» тощо. Наприклад, за порушення норм фінансового законодавства може наставати адміністративна чи кримінальна відповідальність, що входять у сферу адміністративного та кримінального права. В адміністративному праві, до того ж, визначається правовий статус низки органів, як-то: міністерство фінансів України, Державної податкової служби України та ін. Для успішного освоєння фінансового права студентам знадобляться знання, отримані під час вивчення таких навчальних дисциплін, як теорія права, конституційне право, податкове право, адміністративне право та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права.

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Тема № 3. Органи державного управління фінансами.

Тема № 4. Правові засади фінансового контролю в Україні.

Тема № 5. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю.

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання.

Тема № 8. Бюджетна система України.

Тема № 9. Бюджетний процес.

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансове право» є надання курсантам знань про основні положення фінансового права України (предмет, метод, система, принципи тощо), вивчення фінансового законодавства, що регулює суспільні відносини щодо мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів держави та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації їх завдань і функцій.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансове право» є вивчення основних положень Загальної та Особливої частин фінансового права котрі об’єднують положення щодо норм фінансового права і правових інститутів, що визначають: поняття, предмет, система та джерела фінансового права, особливості фінансово-правових норм та фінансово-правових відносин, систему та статус органів управління державними фінансами, правові засади фінансового контролю в Україні та відповідальності за порушення норм фінансового законодавства; бюджетну систему України, бюджетний процес; формування державних цільових фондів, а також набуття вмінь щодо використання норм фінансового права під час аналізу практичних ситуацій.

При вивченні фінансового права курсантам належить засвоїти значну кількість понять, які використовуються у навчальній дисципліні. Зокрема, при вивченні фінансового права основними поняттями, що розглядаються є:

 • фінанси держави, фінансова діяльність держави;
 • фінансове право (як галузь, наука та навчальна дисципліна) та фінансове законодавство;
 • фінансові правовідносини, фінансово-правова норма;
 • державний фінансовий контроль, методи фінансового контролю, ревізія, перевірка, аудит, акт ревізії (перевірки);
 • фінансове правопорушення, фінансово-правова відповідальність.
 • податкове право як фінансово-правовий інститут, податкова політика, податкове законодавство, податок,  податкова система, обов’язкові платежі податкового характеру (збір, плата(мито)), податкового механізму;
 • бюджетне право України;
 • бюджет та основні поняття, закріплені в Бюджетному кодексі (бюджетна класифікація, бюджетна політика, бюджетна система України, бюджетне асигнування, бюджетне зобов'язання, бюджетне планування, бюджетне призначення, бюджетний запит, бюджетний період, бюджетний процес, бюджетний розпис, бюджетні повноваження, зведений бюджет, міжбюджетні трансферти та ін.);

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 1. понятійний апарат, пов’язаний із фінансовою діяльністю держави;
 2. сутність та елементи фінансової системи, бюджетної системи;
 3. поняття, методи, систему фінансового права як галузі права;
 4. історію науки фінансового права та її видатних представників;
 5. систему та повноваження органів державного управління фінансами, органів фінансового контролю;
 6. види, методи фінансового контролю;
 7. поняття фінансового правопорушення, фінансової відповідальності, підстави та порядок притягнення до фінансової відповідальності;
 8. поняття та види державних та муніципальних доходів і видатків;
 9. основи бюджетного права і процесу;
 10. поняття та види позабюджетних фондів;

вміти:

 1. аналізувати нормативно-правові акти, що регулюють фінансову діяльність держави, визначати їх юридичну силу та пріоритетність в урегулюванні конкретних фінансових відносин;
 2. аналізувати акти ревізій, перевірок фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання, визначати їх відповідність вимогам закону, оцінювати їх доказову силу при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності;
 3. виявляти ознаки фінансового правопорушення, визначати вид юридичної відповідальності за його вчинення;
 4. роз’ясняти зміст нормативних актів, що регулюють фінансову діяльність держави, з метою подолання правового нігілізму громадян.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Тема № 1. Предмет, система та джерела фінансового права

Поняття фінансового права. Становлення фінансового права як галузі права. Місце фінансового права в системі права України. Предмет фінансового права. Метод правового регулювання притаманний фінансовому праву. Співвідношення імперативного методу владних приписів з методами погодження, рекомендації. Суб’єкти фінансового права.

Система фінансового права. Загальна частина фінансового права: основи фінансової діяльності держави, фінансового права, засади фінансового контролю. Особлива частина: підгалузі, інститути, фінансово-правові норми. Підгалузі: бюджетне право; податкове право. Інститути: державних доходів, державних видатків; державного кредиту; грошового обігу; валютного регулювання; безготівкових розрахунків та ін.

Джерела фінансового права. Конституція України. Міжнародні нормативні акти, ратифіковані Верховною Радою України. Закони України в тому числі кодифіковані. Юридична сила Декретів Кабінету Міністрів (грудень 1992 – травень 1993 років). Укази Президента України. Нормативні акти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України інших органів виконавчої влади, що містять фінансово-правові норми. Нормативні акти органів місцевого самоврядування.

Фінансове право як галузь права і наука фінансового права. Зародження науки фінансового права з фінансової науки. Історія розвитку вітчизняної науки фінансового права. Видатні представники науки фінансового права.

 

Тема № 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини

Поняття та особливості фінансово-правових норм. Види фінансово-правових норм в залежності від впливу на учасників фінансових відносин: зобов’язуючі, забороняючи, уповноважуючи фінансово-правові норми. Види фінансово-правових норм в залежності від змісту: матеріальні та процесуальні.

Структура фінансово-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Особливості санкції фінансово-правової норми.

Фінансово-правові відносини. Поняття та функції фінансових правовідносин. Зміст та особливості фінансових правовідносин. Суб’єктний склад та об’єкт фінансових правовідносин. Співвідношення суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

 

Тема № 3. Органи державного управління фінансами

Поняття та принципи управління державними фінансами. Система органів управління державними фінансами.

Конституційне регулювання повноважень органів влади загальної компетенції в сфері управління державними фінансами. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження Державного бюджету України та бюджетної системи; системи оподаткування; статусу національної та іноземних валют; основ створення і функціонування фінансового, грошового, інвестиційного ринків; порядку утворення і погашення державного внутрішнього та зовнішнього боргу.

Повноваження Президента України щодо підписання законів, що регулюють фінансову діяльність держави; утворення, реорганізації чи ліквідації міністерств та органів виконавчої влади зі спеціальною компетенцією в сфері фінансової діяльності.

Конституційні повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління фінансами щодо забезпечення провадження фінансової, цінової, інвестиційної політики; розробки проекту Державного бюджету України, забезпечення виконання бюджету, підготовки звіту про його виконання.

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері публічних фінансів. Право органів місцевого самоврядування на бюджет та його нормативно-правове забезпечення.

Правовий статус державних органів спеціально створених для управління фінансами. Правові засади, ціль утворення та сфера відання Національного банку України. Завдання, функції і повноваження Національного банку України.

Місце Міністерства фінансів України в системі органів виконавчої влади. Ціль утворення та сфера відання Міністерства фінансів. Завдання, функції і повноваження Міністерства фінансів. Повноваження Міністерства фінансів АРК та фінансових органів місцевих державних адміністрацій.

Правові засади діяльності та сфера відання спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Державна казначейська служба України. Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної казначейської служби України. Завдання, функції і повноваження Державної казначейської служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Державної фіскальної служби України. Завдання, функції і повноваження Державної фіскальної служби України.

Правові засади діяльності, ціль утворення та сфера відання Рахункової палати. Завдання, функції і повноваження Рахункової палати.

Інші органи державного управління фінансами: Пенсійний фонд України; Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін.

 

Тема № 4. Правові засади фінансового контролю в Україні

Поняття, суть, призначення фінансового контролю. Об’єкт та предмет фінансового контролю, фінансова дисципліна. Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти з питань фінансового контролю. Закріплення принципів фінансового контролю в національному законодавстві.

Види фінансового контролю. В залежності від суб’єктів фінансового контролю: державний фінансовий контроль (контроль вищих органів влади, фінансовий контроль інших державних органів, контроль спеціальних органів фінансового контролю); внутрішній контроль (здійснюється керівниками міністерств та відомств та їх контрольно-ревізійним апаратом) незалежний фінансовий контроль (аудит). За змістом: податковий контроль, валютний контроль, бюджетний контроль. В залежності від часу проведення: попередній, поточний, наступний фінансовий контроль. В залежності від місця проведення: безвиїзний, виїзний. За об’єктом: документальний, фактичний, оперативний. Обов’язковий та ініціативний фінансовий контроль.

Методи фінансового контролю. Ревізія. Правові засади здійснення ревізії. Підстави та порядок проведення ревізії. Періодичність та строки проведення ревізії. Планова та позапланова ревізія. Ревізія за дорученням правоохоронних органів. Поняття та зміст акту ревізії, правила складання акту ревізії, правове значення акту ревізії як носія доказової інформації.

Перевірка. Правові засади здійснення перевірок. Підстави та порядок проведення перевірок. Періодичність здійснення планових та позапланових документальних виїзних перевірок. Комплексні перевірки. Зустрічні перевірки. Оперативні перевірки. Поняття, зміст та правові наслідки акту перевірки. Оформлення результатів перевірки довідкою.

Інші методи фінансового контролю: аналіз, обстеження, інспекції, облік.

 

Тема № 5. Правове регулювання діяльності органів фінансового контролю

Система органів фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Повноваження в сфері фінансового контролю Міністерства фінансів України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Державної казначейської служби України. Державна казначейська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Національного банку України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю Пенсійного фонду України;  Фонд соціального страхування України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ін. (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Спеціальні органи фінансового контролю. Повноваження в сфері фінансового контролю Рахункової палати України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державної фіскальної служби України (в тому числі податкової міліції) (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

Повноваження в сфері фінансового контролю органів Державна аудиторська служба України (об’єкт контролю, методи контролю, заходи впливу на порушників вимог чинного законодавства). Взаємодія з іншими органами фінансового контролю.

 

Тема № 6. Відповідальність за порушення норм фінансового законодавства

Кримінальна, адміністративна, цивільно-правова відповідальність за порушення норм чинного фінансового законодавства.

Фінансова відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності. Фінансове правопорушення, поняття та склад. Особливості суб’єктивної сторони фінансового правопорушення.

Поняття, особливості, класифікація фінансових санкцій.

Відповідальність за порушення норм валютного законодавства. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм валютного законодавства.

Відповідальність за порушення правил здійснення банківських операцій, норм з регулювання обігу готівки (в тому числі правил використання реєстраторів рахункових операцій при розрахунках за готівку). Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності.

Відповідальність за порушення норм законодавства в сфері оподаткування, в тому числі правил обліку та звітності, реалізації підакцизних товарів. Правові засади та державні органи, що притягають до фінансової відповідальності за порушення норм податкового законодавства.

Відповідальність за порушення норм бюджетного законодавства. Правові засади та державні органи, що уповноважені притягати до фінансової відповідальності.

Відповідальність за легалізацію доходів, набутих злочинним шляхом.

 

Тема № 7. Правове регулювання публічних фондів в Україні, джерела їх доходів та напрямки використання

Поняття публічних фондів грошових коштів. Публічні (загальносуспільні) потреби як критерій виділення окремих фондів. Функції публічних фондів. Класифікація публічних фондів. Правовий режим централізованих фондів (Державного бюджету, цільових позабюджетних фондів) та децентралізованих фондів (місцевих бюджетів, фондів державних підприємств, установ та організацій).

Поняття і система державних та муніципальних доходів. Правове регулювання податкових доходів, податкова система, податкові правовідносини. Правовий режим неподаткових доходів. Правові основи державного кредиту, державні внутрішні та зовнішні позики, залучення коштів до місцевих бюджетів шляхом випуску цінних паперів.

Правове регулювання державних та місцевих видатків. Система державних та муніципальних видатків. Поняття та принципи фінансування.

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи, об’єкти. Поняття, зміст, правове значення кошторису. Бюджетні установи та правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ. Порядок та особливості кошторисно-бюджетного фінансування охорони здоров’я, соціально-культурних заходів, оборони, видатків на утримання органів влади.

 

Тема № 8. Бюджетна система України

Поняття бюджету як економічної та правової категорії. Поняття та ланки бюджетної системи України. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Принципи бюджетної системи. Зведений бюджет. Правова форма бюджетів в Україні. Бюджетний період.

Поняття бюджетного права. Особливості бюджетних правовідносин. суб’єкти бюджетних правовідносин, джерела бюджетного права. Конституція України про бюджетні повноваження. Бюджетний кодекс України. Закон України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період.

Бюджетна класифікація. Класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу. Складові частини бюджету: загальний та спеціальний фонди.

Дефіцит та профіцит бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету. Граничний обсяг боргу.

Доходи і видатки Державного бюджету України. Склад доходів Державного бюджету України. Склад видатків Державного бюджету України. Таємні видатки. Кредитування за вирахуванням погашення. Скорочення видатків загального фонду Державного бюджету України. Захищені статті видатків бюджету.

Склад доходів місцевих бюджетів. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Витрати місцевих бюджетів. Бюджет розвитку місцевих бюджетів. Позички місцевим бюджетам. Міжбюджетні відносини. Розмежування видатків між бюджетами. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Коефіцієнт вирівнювання. Міжбюджетні трансферти. Дотації вирівнювання, субвенції, кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

 

Тема № 9. Бюджетний процес

Поняття і зміст бюджетного процесу. Правові засади реалізації бюджетних повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад.

Державний бюджет України. Стадії бюджетного процесу, їх тривалість. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів. Розробка проекту закону про Державний бюджет. Постанова Кабінету Міністру щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет. Пояснювальна записка до проекту закону, її зміст.

Стадія розгляду та прийняття Державного бюджету України. Представлення проекту закону про Державний бюджет Верховній Раді України. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому, другому та третьому читанні. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України.

Стадія виконання Державного бюджету. Організація виконання Державного бюджету України. Казначейське обслуговування Державного бюджету України. Бюджетний розпис. Виконання Державного бюджету України за доходами та за видатками. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Стадія складання та затвердження звіту про виконання Державного бюджету України. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду. Квартальні та річний звіт про виконання закону України про Державний бюджет України. Розгляд звіту про виконання закону України про Державний бюджет України.

Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Порядок складання проектів місцевих бюджетів. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. Затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

 

Тема № 10. Правове регулювання формування цільових фондів

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України як централізований цільовий фонд. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду соціального страхування України. Фонд соціального страхування як цільовий позабюджетний страховий фонд. Платники збору на обов’язкове державне соціальне страхування, об’єкт оподаткування, ставки збору.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Організаційно-правові засади діяльності та правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду соціального захисту інвалідів та ін.

 

3. Рекомендована література

 

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України : Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011 року. – 2011. – № 13, / № 13–14, № 15–16, № 17. – Стор. 556. – Ст. 112.
 3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України від 13.08.2010 року. – 2010. – № 59. – Стор. 9. – Ст. 2047.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.
 6. Лімська декларація керівних принципів контролю. / Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) в 1977 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=604_001.
 7. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України // Відомості Верховної Ради України від 05.06.1998. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
 8. Питання Державного казначейства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 року. – 2005. – № 52. – Стор. – 330. – Ст. 3275.
 9. Питання Державної фінансової інспекції : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 968 // Офіційний вісник України від 23.09.2011 року. – 2011. – № 71. – Стор. 105. – Ст. 2684.
 10. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 № 129 // Офіційний вісник України від 16.05.2011. – 2011. – № 34. – Стор. 109. – Ст. 1413.
 11. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 9. – Ст. 50.
 12. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України від 09.02.2001. – 2001. – № 5. – Ст. 30.
 13. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40. – Ст. 365.
 15. Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів : Указ Президента України від 11 лютого 2000 року №207/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.03.2000 року. – 2000. – № 7. – Ст. 262.
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України від 12 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці : Закон України від 28 груд. 2014 року // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 11. – Ст. 75.
 18. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.
 19. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 20. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.
 21. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України вiд 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 51. – Ст. 292.
 22. Про Державний бюджет України на 2019 рік : Закон України від ? груд. 2018 року // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № ?. – Ст. ?.
 23. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України // Офіційний вісник України від 13.08.1998 року. – 1998. – № 30. – Стор. 2.
 24. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності : Указ Президента України вiд 23.07.1998 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 30. – Стор. 2 – Ст. 1119.
 25. Про джерела фінансування органів державної влади : Закон України від 30 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 274
 26. Про єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 454.
 27. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 13 серпня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Стор. 126 – Ст. 1770.
 28. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02 березня 2000 року // Офіційний вісник України вiд 14.04.2000 року. – 2000. – № 13. – Стор. 31 – Ст. 505.
 29. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 року // Офіційний вісник України від 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Стор. 47.
 30. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.
 31. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки : Указ Президента України // Офіційний вісник України вiд 05.11.1999 року. – 1999. – № 42. – Ст. 263.
 32. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : Наказ Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року // Офіційний вісник України вiд 22.02.2002 року. – 2002. – № 6. – Стор. 203. – Ст. 257.
 33. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України : постанова Кабінету міністрів України від 03 лютог. 2016 р. № 43 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 12. – Ст. 506.
 34. Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України : постанова Кабінету міністрів України від 06 серп. 2014 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 64. – Ст.1764.
 35. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України від 05.09.2014 року. – 2014. – № 69. – Стор. – 70. – Ст. 1936.
 36. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : постанова Кабінету міністрів України від 20 серп. 2014 р. № 375 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1936.
 37. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. – № 1246. // Офіційний вісник України від 13.01.2011 – 2011 р. – № 5. – Стор. 105. – Ст. 31.
 38. Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 року № 422 // Офіційний вісник України вiд 10.06.2016 року. – 2016. – № 43.– Стор. 66. – Ст. 1594.
 39. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерство фінансів України від 16 черв. 2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017 – 2017. – № 61. – Стор. 278. – Ст. 1891.
 40. Про затвердження Порядку застосування податкової застави контролюючими органами : Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2017 р. № 586 // Офіційний вісник України від 04.08.2017. – 2017. – № 61. – Стор. 61. – Ст. 1891.
 41. Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011. – № 1. – Стор. 63. – Ст. 18.
 42. Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 // Офіційний вісник України від 25.08.2000 року. – 2000.– № 32.– Стор. 194. – Ст. 1363.
 43. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами : Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727 // Офіційний вісник України від 17.11.2015– 2015. – № 89. – Стор. 80. – Ст. 2985.
 44. Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1227 // Офіційний вісник України від 14.01.2011 – 2011 р. – № 1. – Стор. 45. – Ст. 12.
 45. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний вісник України від 15.03.2002 року. – 2002. – № 9. – стор. 101. – Ст. 414.
 46. Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 року № 1740 // Офіційний вісник України від 19.11.1998 року. – 1998. – № 44. – Стор. 17. – Ст. 1632.
 47. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку фізичним особам : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 383 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2011 – 2011. – № 28. – Стор. 70. – Ст. 1167.
 48. Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1239 // Офіційний вісник України вiд 14.01.2011 – 2011 р., № 1, стор. 85, Ст. 24.
 49. Про заходи щодо забезпечення наповнення Державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни : Указ Президента України від 28.02.1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 10. – Стор. 12
 50. Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2001 року № 845 // Офіційний вісник України від 03.08.2001 року. – 2001.– № 29.– Стор. 156 – Ст. 1321.
 51. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 26.06.1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 37. – Ст. 237.
 52. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2–3. – Ст. 11.
 53. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року, № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 54. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 10.09.2014 року № 442 // Офіційний вісник України вiд 23.09.2014 року. – 2014. – № 74. – Стор. 57. – Ст. 2105.
 55. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
 56. Про Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 року (Редакція від 19.03.2013) // Офіційний вісник України вiд 21.04.2011 року. – 2011. – № 12. – Стор. 3. – Ст. 626.
 57. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011 // Офіційний вісник України вiд 04.05.2011 року. – 2011. – № 31. – Стор. 11 – Ст. 1325.
 58. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 08.04.2011 року // Офіційний вісник України вiд 26.04.2011 року. – 2011. – № 29. – Стор. 230. – Ст. 1254.
 59. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 року// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364
 60. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 року // Відомості Верховної Ради України. – 2016.– № 9. – Ст. 89.
 61. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 року // Офіційний вісник України від 18.08.2015 року. – 2015. – № 63. – Ст. 2074.
 62. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України вiд 19.02.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184
 63. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України від 23 лютого 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50 – Ст. 564.
 64. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22.02.2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 17. – Ст. 80
 65. Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання : Закон України від 18.11.1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 2. – Ст. 6.
 66. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 

Підручники, посібники, монографії:

 1. Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : Підручник. – К. : Вид. Ліра-К, 2016. – 406 с.
 2. Захарченко В. Ю. Податкова система : практичні питання застосування норм податкового кодексу України / За заг. ред. В.Ю.Захарченка. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.
 3. Костенко Ю. О. Фінансове право України : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 240 с.
 4. Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2018. – 316 с.
 5. Мацюк В. Я. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : Науково-практичний коментар. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 304 с.
 6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України : в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.
 7. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : Монографія, – Чернівці : Рута, 2004. – 264 с.
 8. Пацурківський П. С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці : ЧДУ, 1998.– 276 с.
 9. Пирожкова Ю. В. Фінансове право : Навчально-методичний посібник у схемах і таблицях. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 121 с.
 10. Письменна М.С. Державний аудит та аналіз публічних закупівель: теорія, методологія та практика : монографія. – К. : Центр навчальної літератури, 2018. – 452 с.
 11. Рожко О.Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку : монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 360 с.
 12. Роль В. Ф. Фінансове право : Навч. посіб / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с
 13. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2017. – 400 с.
 14. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А.С. Овчаренко, С. А. Пасанюк / За заг. ред., М. Я. Азарова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 480 с.
 15. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с.
 16. Фінансове право (у запитаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Касьяненко та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. М. Касьяненко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. - 317 с.
 17. Фінансове право : підручник / за заг. ред. О.П. Гетманець ; [Бандурка О.М., Гетманець О.П., Жорнокуй Ю.М. та ін.] ;  МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 392 с.
 18. Фінансове право [Текст] : курс лекцій / Є. П. Гайворонський, В. Д. Гвоздецький, В. О. Тімашов ; [за заг. ред. В. Д. Гвоздецького] ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : Сталь, 2015. - 472 с.
 19. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / [Безрутченко С. М. та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Чубенка, Д. М. Павлова ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : КНТ, 2014. - 597 с.
 20. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2017. – 244 с.
 21. Фінансове право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Боднарук Ю. В. та ін. ; за заг. ред. Т. А. Латковської, С. В. Пархоменко-Цироциянц] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 189 с.
 22. Фінансове право України : Навчальний посібник / За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.– К. : „Істина", 2007. – 148 с.
 23. Фінансове право України : Підручник / М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев та ін.; за ред. М.П. Кучерявенка.  – Х. : Право, 2016. – 440 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Професійна юридична система МЕГА-НаУ [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/ – Назва з екрана.
 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://iportal.rada.gov.ua/ – Назва з екрана.
 3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Урядовий портал [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/ – Назва з екрана.
 4. Офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index – Назва з екрана.
 5. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ – Назва з екрана.
 6. Офіційний портал Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/ – Назва з екрана.

 

4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

 

Контрольні питання, що виносяться на залік (4 семестр):

 1. Поняття фінансового права, місце фінансового права в системі права України.
 2. Поняття фінансового права, його предмет і метод.
 3. Система фінансового права як галузі права.
 4. Джерела фінансового права, їх класифікація.
 5. Поняття науки фінансового права, її співвідношення з фінансовим правом як галуззю права.
 6. Поняття фінансово-правових норм їх класифікація (приклади).
 7. Структура фінансово-правових норм.
 8. Поняття, види та особливості фінансово-правових санкцій.
 9. Фінансові правовідносини, їх структура та особливості.
 10. Система органів управління державними фінансами.
 11. Повноваження Верхової Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування як органів управління державними фінансами.
 12. Поняття та правові засади здійснення фінансового контролю в Україні.
 13. Види фінансового контролю.
 14. Методи фінансового контролю.
 15. Правове регулювання здійснення планових та позапланових документальних перевірок суб’єктів підприємницької діяльності
 16. Правове регулювання здійснення ревізій та перевірок органів державної влади та бюджетних установ
 17. Система органів фінансового контролю.
 18. Міністерство фінансів України як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.
 19. Рахункова палата як орган фінансового контролю.
 20. Державна казначейська служба України як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.
 21. Державна фіскальна служба України як орган фінансового контролю.
 22. Правовий статус та контролюючі функції податкової міліції в Україні.
 23. Державна аудиторська служба України як орган фінансового контролю.
 24. Поняття фінансової відповідальності та її підстави.
 25. Фінансова відповідальність за порушення норм готівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності.
 26. Фінансова відповідальність за порушення валютного законодавства.
 27. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері формування позабюджетних фондів
 28. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері оподаткування.
 29. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
 30. Поняття та види публічних фондів грошових коштів.
 31. Поняття та види державних доходів.
 32. Поняття бюджету як економічної та правової категорії.
 33. Бюджетна система та її принципи.
 34. Бюджетне право, коло суб’єктів бюджетного права.
 35. Загальна характеристика джерел бюджетного права.
 36. Бюджетний кодекс України (структура, основний зміст).
 37. Поняття та зміст бюджетної класифікації.
 38. Класифікація доходів та видатків бюджету
 39. Джерела доходів Державного бюджету України.
 40. Джерела доходів місцевих бюджетів.
 41. Міжбюджетні трансферти.
 42. Структура бюджету.
 43. Видатки Державного бюджету України.
 44. Видатки місцевих бюджетів.
 45. Характеристика Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
 46. Поняття та зміст бюджетного процесу.
 47. Складання проекту Державного бюджету України.
 48. Порядок розгляду та затвердження Державного бюджету України.
 49. Виконання та контроль за виконанням Державного бюджету України.
 50. Правове регулювання формування Пенсійного фонду.
 51. Правове регулювання формування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 52. Правове регулювання формування Фонду соціального страхування України.
 53. Неподаткові доходи публічних фондів.
 54. Поняття податку та податкової системи.
 55. Класифікація податків.
 56. Правове регулювання державного внутрішнього боргу.
 57. Державний кредит, його поняття та сутність.
 58. Поняття та система державних видатків.
 59. Поняття та порядок кошторисно-бюджетного фінансування.
 60. Правове регулювання видатків на утримання органів державної влади.