Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансове управління в агробізнесі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет економіки і управління

 

                                         Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«30» січня 2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «Фінансове управління в агробізнесі»

 

 

 

рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

галузь знань

05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність

051 «Економіка»

освітня програма

«Економіка агробізнесу»

спеціалізація

«Економіка агробізнесу»

тип дисципліни

обов’язкова

                       

      

      

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри __________С.І.Дем’яненко

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Розробник: Старіков Олександр Юрійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і менеджменту агробізнесу.

email: oleksandr.starikov@kneu.ua

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.Ю.Старіков, 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП................................................................................................................................................. 4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.................................................................... 5

1. Зміст НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни за темами................................................................... 6

Змістовний модуль 1........................................................................................................................... 6

Тема 1. Основи фінансового управління в агробізнесі...................................................................... 6

Тема 2. Вартість грошей у часі та оцінка ефективності інвестицій.................................................. 6

Тема 3. Стандарти фінансової звітності та фінансовий аналіз підприємств агробізнесу................ 7

Тема 4. Управління оборотним капіталом та портфельними інвестиціями..................................... 7

Тема 5. Вартість і оптимізація структури капіталу підприємства.................................................... 8

Змістовний модуль 2........................................................................................................................... 9

Тема 6. Фінансовий, операційний та сукупний важелі...................................................................... 9

Тема 7. Дивіденди і дивідендна політика підприємства.................................................................... 9

Тема 8. Організація бюджетування і фінансова структура підприємства...................................... 10

Тема 9. Складання і аналіз бюджетів підприємства........................................................................ 10

Тема 10. Управління фінансовими ризиками в агробізнесі............................................................. 10

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ................... 11

2.1. Карта навчальної роботи студента........................................................................................... 11

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ............................................................ 12

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.......................................... 29

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ................ 32

3.1. Карта навчальної роботи студента........................................................................................... 32

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.......................................... 32

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.......................... 34

1.1.    Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.............................. 34

1.2.    Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   39

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 39

6.1. Структура екзаменаційного білету........................................................................................... 39

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента............................................................ 40

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен........................................................... 41

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА....................................................................... 46

7.1. Основна література.................................................................................................................... 46

7.2. Додаткова література................................................................................................................. 46

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси............................................................................. 46

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Фінансове управління в агробізнесі» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації  «Економіка агробізнесу».

 

Анотація навчальної дисципліни:

Підвищення ефективності та конкурентоспроможності АПК України значним чином залежить від ефективності фінансової діяльності кожного окремого підприємства – аграрного, переробного чи агросервісного. У зв’язку з цим кожне підприємство агробізнесу повинно мати спеціалістів, які володіють знаннями і мають навички фінансового управління.

Фінансове управління в агробізнесі – це сукупність принципів, методів і прийомів управління фінансовою діяльністю та фінансовим станом підприємства. Увага зосереджується на набутті навичок фінансового аналізу, а також на розгляді альтернативних способів фінансування підприємства, управління активами, прийняття інвестиційних рішень на набутті знань і умінь фінансового управління у сфері агробізнесу.

Міждисциплінарні зв’язки.

«Фінансове управління в агробізнесі» як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси та кредит», «Менеджмент витрат в агробізнесі», «Управління проектами в агробізнесі», «Менеджмент», «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік».

Мета вивчення дисципліни - освоєння студентами методики та отримання навичок фінансового управління підприємствами агробізнесу.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 1. Надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень методології курсу;
 2. Вирішення комплексу практичних завдань, що забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь;
 3. Формування у студентів здібностей до проведення економічних досліджень і презентації їх результатів.
 4. Формування навичок самостійної роботи з фінансового управління в агробізнесі.

Предметом дисципліни є методика обґрунтування і прийняття рішень у процесі фінансового управління підприємствами сфери агробізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

фундаментальних концепцій фінансового менеджменту, теоретичних та методичних інструментаріїв для діагностики і моделювання фінансової діяльності в агробізнесі, методологічних основ прийняття фінансових рішень з врахуванням ризиків.

 1. Уміння:

орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують діяльність корпоративних суб'єктів бізнесу; аналізувати фінансову звітність підприємств, ефективно управляти фінансовими потоками, обґрунтовувати вибір альтернативних інвестиційних проектів та оцінювати їх ефективність з врахуванням ризиків, розробляти фінансову стратегію та використовувати сучасні методи управління корпоративними фінансами для вирішення стратегічних завдань.

 1. Комунікація:

здатність працювати у сфері агробізнесу, застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування, зрозуміле донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та управлінські рішення чи надані пропозиції і рекомендації, які можуть впливати на діяльність корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремі її складові.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва теми

Кількість годин

 

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

 

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота
студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота
студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота
студента

Змістовий модуль 1

 

Тема 1. Основи фінансового управління в агробізнесі

2

2

2

4

2

2

6

-

-

Тема 2. Вартість грошей у часі та оцінка ефективності інвестицій

2

2

2

4

2

2

6

-

-

Тема 3. Стандарти фінансової звітності та фінансовий аналіз підприємств агробізнесу

2

4

2

4

2

2

6

-

-

Тема 4. Управління оборотним капіталом та портфельними інвестиціями

2

4

2

4

2

2

6

-

-

Тема 5. Вартість і оптимізація структури капіталу підприємства

2

4

2

4

2

2

8

-

-

Змістовий модуль 2

 

Тема 6. Фінансовий, операційний та сукупний важелі

2

2

2

4

2

2

6

-

-

Тема 7. Дивіденди і дивідендна політика підприємства

2

2

3

4

3

3

6

-

-

Тема 8. Організація бюджетування і фінансова структура підприємства

2

4

3

4

3

3

8

-

-

Тема 9. Складання і аналіз бюджетів підприємства

2

4

3

4

3

3

8

-

-

Тема 10. Управління фінансовими ризиками в агробізнесі

2

4

3

4

3

3

8

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Усього:

20

32

24

40

24

24

68

-

-

Підсумковий контроль: екзамен, залік, дистанційний екзамен

4

4

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                             

 

1. Зміст НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни за темами

 

Змістовний модуль 1

 

Тема 1. Основи фінансового управління в агробізнесі

 

Історія виникнення фінансового менеджменту. Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Зміст, цілі та завдання, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту, його функції і принципи. Фінансовий механізм управління фінансами міжнародних корпорацій.

Типи корпоративних фінансових рішень. Міжнародний фінансовий менеджмент в рамках корпоративних фінансів: рішення по валютним джерелам фондів («фандрейзингу»), їх розміщенню (інвестицій), менеджменту валютного ризику («хеджингу»).

Цільові критерії для фінансових рішень. Максимізація прибутку: неекономічний («паперовий», аккаутинговий) характер, статичність, багатовекторність. Максимізація ринкової вартості бізнесу (NW) – моментна мета; максимізація нетто грошового потоку (NCF) – динамічна мета фінансового менеджера.

Базові концепції фінансового менеджменту. Концепція нетто приведеної вартості (NPV): теорія строкової вартості грошей, відображення величини, ризику, терміновості CF.

Місце і основні функції фінансового менеджменту  в корпоративній ієрархії: акціонери, Рада директорів, президент, віце-президенти. «Команда» фінансового директора – головний бухгалтер, «казначей» (фінансовий менеджер).

Альтернативні моделі поведінки компанії. Специфіка фінансового менеджменту в агробізнесі.

Тема 2. Вартість грошей у часі та оцінка ефективності інвестицій

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей. Операція компаундування (англ. – compounding) або (нарощування) та дисконтування (англ. – discounting). Просте компаундування (нарощення) (single compounding) та просте дисконтування (single discounting). Поняття простого і складного відсотка.

   Майбутня вартість грошей (future value, або FV) та її сутність. Розрахунок майбутньої вартості грошей поточного вкладу за умови нарахування простих та складних відсотків. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтету (annuity) або ренти. Нарахування складних відсотків. Ефективна річна ставка відсотка. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунку майбутньої вартості грошей.

   Поточна вартість грошей (present value, або PV) та її сутність. Розрахунок поточної вартості грошей. Поточна вартість та ставки дисконту . Поточна вартість різних грошових потоків. Розрахунок поточної вартості звичайного ануїтету. Поточна вартість довічної ренти. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунках поточної вартості грошей.

Міжнародний капітальний бюджетинг: фінансове обґрунтування прямих інвестицій (інвестиційних проектів). Методи фінансової експертизи проектів і оцінка ефективності капіталовкладень. Управління реальними інвестиціями. Статичні та динамічні методи оцінки доцільності інвестицій. Метод дисконтування грошових потоків (DCF). Чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV). Індекс (коефіцієнт) прибутковості (Profitability Index, PI). Період окупності інвестиції (Payback Period, PP). Дисконтований період окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP). Метод внутрішньої ставки доходності (Internal Rate of Return, IRR). Модифікована норма прибутковості (Modified Internal Rate of Return, MIRR). Коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, АRR).

 

Тема 3. Стандарти фінансової звітності та фінансовий аналіз підприємств агробізнесу

 

Склад показників інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації. Фінансова звітність: зовнішня (відкрита) інформація про фінансовий стан компаній. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) і складання фінансової звітності. Вимоги до фінансової звітності зарубіжних компаній. Склад і зміст фінансової звітності. Економічна інтерпретація основних статей звітності. Баланс корпорацій (Balance sheet).  Звіт про прибутки та збитки (Income statement, Profit and loss statement). Звіт про рух грошових коштів (Cash flow statement). Звіт про зміни у власному капіталі (Chandes in owner’s equity). Консолідована звітність. Примітки до консолідованої фінансової звітності.

Аналіз фінансової звітності міжнародної корпорації. Основні методи і прийоми аналізу фінансової звітності. Система показників та методи оцінки майнового і фінансового стану міжнародних корпорацій. Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу.

Аналіз фінансової звітності методом коефіцієнтів. Системні методи аналізу фінансової звітності. Аналіз ліквідності балансу, платоспроможності компанії та фінансової стійкості. Способи використання аналітичних показників.

Аналіз звіту про прибутки та збитки. Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку. Аналіз рівня та динаміки фінансових результатів. Система показників рентабельності та ділової активності компанії. Факторний аналіз прибутку та рентабельності власного капіталу – модель Дюпона (Dupont Model).

Аналіз звіту про рух грошових коштів. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності компанії. Класифікація вхідних і вихідних грошових потоків, їх характеристика. Аналіз грошових потоків за видами діяльності компанії. Розрахунок коефіцієнтів достатності та реінвестування чистого грошового потоку, ліквідності та ефективності грошового потоку.

Аналіз звіту про зміни власного капіталу компанії. Аналіз розподілу та використання прибутку.

Методика виконання експрес-аналізу та поглибленого аналізу фінансового стану неплатоспроможних компаній. Прогнозування ймовірності банкрутства за допомогою аналізу фінансових коефіцієнтів. Інтегральні показники фінансового стану підприємства, сфера їх застосування.

Коефіцієнти ринкової вартості. Рентабельність інвестицій (ROI). Чистий прибуток на одну акцію (EPS). Коефіцієнт співвідношення ціни акції і чистого прибутку на акцію (P/E). Коефіцієнт співвідношення ринкової і балансової вартості акцій (M/B). Рентабельність акціонерного капіталу (ROE). Грошовий потік (Cash Flow). Економічна додана вартість (EVA). Прибуток до виплати відсотків, податків і нарахованої амортизації (EBITDA). Прибуток до виплати відсотків і податків (EBIT). Прибуток до виплати податків (EBT).

Тема 4. Управління оборотним капіталом та портфельними інвестиціями

Структура валютних поточних активів міжнародної корпорації (часові, просторові, резидентські, власні, позикові, зовнішні, внутрішні) і принципи міжнародного фінансування активів. Роль зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування.

Міжнародний грошовий менеджмент. Валютні надходження та платежі компанії. Неттінг-система внутрішньокорпоративних платежів. Централізація та використання тимчасово надлишкових коштів. Завдання грошового менеджменту. Грошовий менеджмент в міжнародній корпорації. Трансакційні та альтернативні витрати. Моделі управління грошовими коштами і ліквідними цінними паперами Баумоля, Міллера-Орра, Стоуна.

Менеджмент торгових (комерційних) кредитів. Комерційні кредити та рахунки до отримання корпорацією. Форми платежів зовнішньоторговельних угод. Аналіз вигід та витрат комерційного кредиту.

Політика оборотного капіталу компанії: продажі, фінансування. Стратегії фінансування оборотного капіталу (ідеальна, консервативна, агресивна, помірна). Коефіцієнти ліквідності та грошовий бюджетинг. Грошовий бюджетинг та фінансове планування. 

Управління окремими елементами оборотних активів. Способи управління товарно-матеріальними запасами (метод АВС, ХYZ-аналіз, комбінування АВС и XYZ – методів, модель Уілсона, модель визначення точки відновлення запасу), дебіторською заборгованістю. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів, розробка програми заходів підвищення ефективності використання оборотного капіталу компанії.

Управління міжнародною фінансовою мережею компанії: трансфертні ціни, внутрішньокорпоративні позики, лидз-енд-легз (прискорення (leads) або затримування (lags) платежів за внутрішньокорпоративними рахунками), реінвойсінгові центри, борги та інвестиції; обхід валютних, податкових, регулятивних бар'єрів.

Менеджмент міжнародних портфельних інвестицій. Вибір варіантів фінансових інвестицій. Формування інвестиційного портфеля, його склад і управління структурою.

Методи оцінки фінансових інвестицій для відображенні їх у фінансовій звітності. Справедлива вартість інвестицій. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

Корпоративні рішення по довгостроковим портфельним інвестиціями у валюті: інструменти («інвестиційні папери»); ефективна прибутковість на довгострокові інструменти (купон, дивіденд, ціновий, курсовий доходи); несистематичний ризик; передача траст-інститутам капітального ринку.

Тема 5. Вартість і оптимізація структури капіталу підприємства

Поняття «структура капіталу». Теорії структури капіталу корпорації: традиційна та Ф. Модільяні – М. Міллера. Структура капіталу та ідеальне фінансове середовище: теорема Модільяні і Міллера. Теорема Модільяні і Міллера в умовах корпоративного податку. Підтримання оптимального співвідношення між власним і позиковим капіталом. Ключові теорії формування структури капіталу компанії (компромісні теорії структури капіталу, теорії ієрархії, сигнальні моделі, динамічні моделі).

Поняття і економічна сутність вартості капіталу. Оцінка вартості (ціни) капіталу, який залучається міжнародною корпорацією із різних джерел.

Моделі визначення вартості власного капіталу. Модель оцінки доходності капітальних активів (САРМ). Співвідношення ризику та доходності вкладень. Безризикова ставка доходності. Ризик країни. Ринкова премія за ризик (MRP). Оцінка ризиків та коефіцієнт бета. Коефіцієнт варіації як критерій ризику. Систематичний та несистематичний ризик. Коефіцієнт бета як втілення операційних та фінансових ризиків. Використання САРМ для прийняття рішень щодо фінансування та інвестування. Графічний аналіз ціни капіталу і ризику. Оцінювання результатів використання портфеля цінних паперів. Ціноутворення на ринку капіталів. Лінія ринку цінних паперів (security market line, SML).

Модель прогнозованого росту дивідендів (модель Гордона). Модель прибутку на акцію (EPS – Earnings Per Share). Модель премії за ризик.  Вартість нерозподіленого прибутку. Вартість привілейованих акцій. Переваги та недоліки використання власного капіталу.

Моделі визначення вартості позикового капіталу. Вартість боргу (cost of debt). Вартість корпоративних облігацій. Переваги та недоліки використання позикового капіталу. Політика залучення позикового капіталу.

Розрахунок середньозваженої ціни капіталу – WACC (Weighted Average Cost of Capital).  Податковий щит (tax shield). Показник граничної ціни капіталу – МСС, його застосування. Шляхи оптимізації структури капіталу. Управління боргом. Вплив ціни і структури капіталу на вартість компанії.

Оптимізація структури капіталу. Оптимальна структура капіталу на основі максимізації вартості акцій компанії. Модель Хамади: структура капіталу і облік ринкового ризику. Цільова структура капіталу. Теорія арбітражного ціноутворення С. Росса (АРТ). Модель опціонного ціноутворення Блека-Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model, OPM).

Змістовний модуль 2.

Тема 6. Фінансовий, операційний та сукупний важелі

Управління структурою капіталу. Визначення рівня ефекту фінансового левериджу (важеля) (DFL – Degree of Financial Leverage) і його використання в управлінні капіталом.

Управління витратами корпорації. Склад і структура витрат на виробництво. Поточні витрати корпорації та методи їхньої диференціації. Значення розподілу витрат на змінні (пропорційні) і умовно-постійні (непропорційні) для планування темпів збільшення прибутку. Методи поділу витрат на постійні і змінні: максимальної та мінімальної точки (high-low – високий-низький), графічний (статистичний), найменших квадратів.

Операційний аналіз (аналіз «витрати – обсяг ­– прибуток») і використання його результатів для розробки напрямів цінової політики та максимізації прибутку.  Операційний леверидж (DOL – Degree of Operating Leverage). Визначення «порогу» рентабельності (точки беззбитковості) та запасу «фінансової міцності».

Комбінований ефект важелів (DFL – Degree of Financial Leverage). 

Управління витратами і прибутком корпорації в умовах різного оподаткування в різних країнах. Особливості оподаткування прибутку корпорації. Правило корпоративної політики щодо фінансування з власних і позикових коштів. Рішення задач оподаткування при відкритті філій в різних країнах. Звільнення від оподаткування або залік податку. Подвійне оподаткування: поняття та регулювання.

Розподіл витрат між філіями та дочірніми компаніями. Перерозподіл витрат за системою податкових пільг. Розрахунок податку на прибуток корпорації.

Застосування трансфертних цін. Можливості оптимізації податкових платежів. Репатріація прибутку і реінвестування прибутку корпорації в дочірніх компаніях та філіях. Формування прибутку дочірньої компанії ТНК для концентрації фінансових ресурсів з метою прискореного розвитку.

Управління витратами і прибутком за допомогою податкового адміністрування та трансфертного ціноутворення з метою максимізації доходів корпорації.

Тема 7. Дивіденди і дивідендна політика підприємства

Поняття «дивіденди». Поняття дивідендної політики. Теорії дивідендної політики (Міллера-Модільяні, концепція врахування податкової диференціації, модель Дж. Лінтнера). Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.

Фактори, що визначають дивідендну політику. Законодавчі обмеження дивідендних платежів. Інвестиційні плани корпорації. Контроль над акціонерним капіталом. Дохідність акціонерного капіталу. Особливості дивідендної політики ТНК.

Прийняття рішень щодо проведення дивідендної політики. Процедура дивідендних виплат. Методи проведення дивідендної політики.

Форми дивідендних виплат. Регулярні дивіденди у грошовій формі, додаткові дивіденди, ліквідаційні дивіденди. Виплата дивідендів акціями. Дроблення акцій (спліт). Консолідація акцій, або обернений спліт. Викуп корпорацією акцій з обігу. Програми реінвестування дивідендів. Приховані дивіденди. Оподаткування дивідендів.

Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів:  дивідендний дохід (Dividend Yield), або дивідендний вихід (Dividend Payout), дивіденди на акцію (Dividends Per Share, DPS), коефіцієнт дивідендних виплат (Dividend Payout Ratio – DPR),  коефіцієнт утримання прибутку (Retention Ratio)  Коефіцієнти обігу акціонерного капіталу. Показники оцінки ринкової дохідності акцій: коефіцієнт «ціна – чистий прибуток» (P/E – price to earnings), коефіцієнт «ціна – дохід» або «ціна – обсяг продажу» (P/S – Price/Sales), співвідношення ринкової і балансової ціни акції (M/B – market to book).

Тема 8. Організація бюджетування і фінансова структура підприємства

Поняття бюджетування. Цілі побудови системи бюджетування на підприємстві. Основні завдання бюджетування. Комплексність системи бюджетування на підприємстві.

Фінансова структура підприємства. Центр фінансової відповідальності. Види центрів фінансової відповідальності. Центр витрат. Центр доходів. Центр маржинального прибутку. Центр прибутку.

Основні умови бюджетного планування. Прогнозування. Вибір оптимального плану. Контроль виконання бюджету. Основні принципи бюджетування.

Основні етапи впровадження бюджетування. Внутрішні документи підприємства з бюджетування. Бюджети підрозділів. Бюджети підприємства. Причини несприйняття бюджетування.

Тема 9. Складання і аналіз бюджетів підприємства

Види бюджетів. Операційні бюджети підприємства. Чисельність операційних бюджетів. Побудова операційних бюджетів. Бюджет фінансових результатів. Бюджет руху грошових коштів. Плановий баланс підприємства. Взаємозв’язок окремих видів бюджетів.

Часткові бюджети підприємства. Форми бюджетів. Методи планування і прогнозування, що використовуються у бюджетуванні. Ковзке планування.

Типові помилки при складанні бюджету підприємства. Аналіз виконання бюджету. Корегування бюджетів. Взаємозв’язок систем обліку на підприємстві і бюджетування.

Бюджетний комітет і його функції. Оптимізація бюджету підприємства. Критерії оптимізації і узгодження бюджетів.

Контроль виконання бюджету підприємства. Методи контролю. Простий аналіз відхилень. Аналіз відхилень, орієнтований на подальші управлінські рішення. Аналіз відхилень в умовах невизначеності. Стратегічний підхід до аналізу відхилень.

 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками в агробізнесі

 

Ризики у фінансово-господарській діяльності корпоративних суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків. Поняття ризик-менеджменту корпорації, класифікація фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків, які супроводжують діяльність корпорації. Ризики непередбачених витрат і перевищення кошторису витрат на виробництво. Ризики незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням. Ризики, пов’язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики, валютні ризики, глобальні інвестиційні ризики).

Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності. Сучасні концепції організації управління ризиками. Процес управління ризиком; розробка стратегії і тактики управління ризиком; розробка і здійснення конкретних процедур управління ризиком. Характеристика основних факторів, що визначають параметри моделі управління ризиками. Основні кількісні показники, що використовуються в моделі управління ризиками. Методи кількісної оцінки ступеня ризику. Середнє очікуване значення події ( ), дисперсія (Д), стандартне (середньоквадратичне) відхилення (s), коефіцієнт варіації (V), імовірність (частота) (Pi) виникнення деякого рівня втрат, коваріація (cov), коефіцієнт кореляції.

Аналіз чутливості, сценаріїв, імітаційного моделювання Монте-Карло, дерево рішень.

Нейтралізація фінансових ризиків. Напрямки і шляхи мінімізації ризиків. Поняття нейтралізації та толерантності ризику. Стратегія уникнення ризику. Страхування як форма нейтралізації фінансових ризиків. Диверсифікація як засіб зменшення величини фінансового ризику. Стратегія хеджування ризиків.

Управління ризиками корпорації на міжнародному фінансовому ринку. Виявлення ризиків. Оцінка ризиків. Вибір стратегії управління ризиками. Визначення інструментів і методів управління ризиками. Ліквідація наслідків ризиків, що реалізувалися.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

З дисципліни обов’язкової «Фінансове управління в агробізнесі»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Економіка агробізнесу»

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття
Тема 1.

2,5

2

Практичне заняття
Тема 2.

2,5

3

Практичне заняття
Тема 3.

2,5

4

Семінарське заняття
Тема 4.

2,5

5

Практичне заняття
Тема 4.

6

Семінарське заняття
Тема 5.

2,5

7

Практичне заняття
Тема 5.

8

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

9

Практичне заняття
Тема 6.

2,5

10

Практичне заняття
Тема 7.

2,5

11

Практичне заняття
Тема 8.

2,5

12

Семінарське заняття
Тема 9.

2,5

13

Семінарське заняття
Тема 10.

2,5

14

Практичне заняття
Тема 10.

15

Практичне заняття
Тема 11.

2,5

16

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

35

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Виконання обов’язкового індивідуального завдання (Завдання 1)

12

2. Виконання домашнього вибіркового завдання 2

3

3. Виконання домашнього вибіркового завдання 3

3

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

3

5. Підготовка реферату, есе

3

6. Участь у студентських конференціях, олімпіадах за тематикою дисципліни*

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

15

РАЗОМ БАЛІВ:

50

* Додаткові (бонусні) бали

 

 

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ.

 

Тема 1. Основи фінансового управління в агробізнесі

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати суть, види і характеристики проектів, основних учасників проекту і їх функції, фази життєвого циклу проекту;
 • вміти розрізняти проект і операційну діяльність підприємства, генерувати та ідентифікувати проекти, класифікувати проекти, виділяти фази життєвого циклу проекту.

Мета заняття: засвоїти поняття проекту, види проектів і їх особливості, фази життєвого циклу проекту.

 

План семінарсько-практичного заняття

 1. Поняття проекту.
 2. Характеристики проекту.
 3. Види проектів.
 4. Учасники проекту.
 5. Життєвий цикл проекту.

Запитання для перевірки знань

 1. Що таке проект?
 2. Методичні підходи до визначення поняття «проект».
 3. Що розуміється під інвестиційним проектом? 
 4. Які є види проектів?
 5. Проект у підприємницькій діяльності.
 6. Взаємозв’язок функціонування організації і проекту.
 7. Характеристики проекту.
 8. Комерційні і некомерційні проекти.
 9. Залежні, незалежні, взаємовиключаючі проекти.
 10. Учасники проекту.
 11. Особливості проектів у сільському господарстві і інших галузях АПК.
 12. Поняття проектного циклу.
 13. Які є складові проектного циклу?
 14. Життєвий цикл проекту.
 15. Підходи до поділу проекту на фази.
 16. Передінвестиційна фаза проекту.
 17. Інвестиційна фаза проекту.
 18. Експлуатаційна фаза проекту.

Матеріально-технічне забезпечення

Річні звіти підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів, статистичні щорічники, технологічні карти, довідники норм витрат, папір А4, зошит, ручка, персональний комп’ютер з доступом до мережі Internet, програмне забезпечення MS Excel, MS Word, MS Power Point, мультимедійний проектор, екран, принтер, калькулятор.

 

Тема 2. Вартість грошей у часі та оцінка ефективності інвестицій

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати послідовність проектного аналізу, вигоди і витрати проекту, суть альтернативної вартості в проектному аналізі, поняття грошових потоків у проектному аналізі, види грошових потоків проекту;
 • вміти використовувати концепцію альтернативної вартості в проектному аналізі, системно мислити, розрізняти грошові потоки проекту за видами діяльності, розраховувати грошові потоки проекту.

Мета заняття: засвоїти фінансові основи проектного аналізу.

 

План семінарсько – практичного заняття

 1. Зміст проектного аналізу.
 2. Визначення вигід і витрат проекту.
 3. Альтернативна вартість як концепція проектного аналізу.
 4. Поняття грошових потоків у проектному аналізі.
 5. Види грошових потоків.

 

Навчальні завдання

Завдання 2.1

Завдання 2.1.

Фермерське господарство розглядає можливість реалізації проекту, який вимагатиме або виведення з сільськогосподарського обороту 2 га ріллі власної землі або придбання близької за площею нової земельної ділянки. В даний час пропонується для продажу земельна ділянка 2,07 га з необхідним цільовим призначенням у прийнятному місці за ціною 120 тис грн. Чисті грошові доходи фермера від виробництва продукції рослинництва в найближчі роки очікуються на рівні 10 тис грн./га. Господарство очікує дохідність на вкладений капітал на рівні 15% на рік.

Що вигідніше: купувати земельну ділянку чи використовувати власну для реалізації проекту? Які підходи можна використати для порівняння альтернатив? Не враховуйте можливу зміну вартості землі у майбутньому, витрати на зміну цільового призначення землі, зміну податкових платежів і структури капіталу фермерського господарства.

 

Завдання 2.2.

Окремі показники проекту ФГ «Земля» та їх зміна за І квартал поточного року наведені у наступній таблиці.

Таблиця

Показники проекту та їх зміна за І квартал поточного року

Стаття

Сума, тис.грн

Амортизація необоротних активів

325

Чистий прибуток

420

Зміна дебіторської заборгованості

-90

Зміна товарно-матеріальних запасів

270

Зміна поточної кредиторської заборгованості

135

Зміна заборгованості за довгостроковими кредитами банків

90

Отримані кошти за реалізовану продукцію

2070

Інші надходження коштів від операційної діяльності

92

Виплати коштів за сировину і матеріали

526

Виплати коштів за паливо, енергію

315

Виплачена зарплата виробничому персоналу

280

Виплачена зарплата адміністративно-управлінському персоналу

115

Виплачені кошти на придбання необоротних активів

120

Сума податкових платежів

96

Інші виплати коштів від операційної діяльності

130

Визначте загальну суму чистого грошового потоку від операційної діяльності проекту окремо прямим методом і непрямим методом.

 

Запитання для перевірки знань

 1. Яка послідовність і складові аналізу проекту?
 2. На які питання потрібно дати відповідь при здійсненні проектного аналізу?
 3. Навіщо визначати цілі проекту?
 4. Що включає ідентифікація проекту?
 5. Проект як самостійна одиниця аналізу.
 6. Аналіз життєздатності та стійкості проекту.
 7. Визначення впливу проекту на досягнення стратегічних цілей його учасників.
 8. Вигоди і витрати проекту.
 9. Поняття цінності проекту.
 10. Чому потрібно усі наслідки проекту оцінювати у грошовій формі?
 11. Матеріальні і нематеріальні вигоди і витрати проекту.
 12. Явні і неявні вигоди і витрати.
 13. Які існують способи оцінки неявних вигід і витрат?
 14. Що таке зовнішні ефекти проекту? Наведіть приклади.
 15. Прямі (первинні) і непрямі (вторинні) наслідки проекту.
 16. Чому рекомендується ігнорувати непрямі (вторинні) наслідки проекту?
 17. Прирісний підхід оцінки проекту.
 18. Порівняння проекту із ситуацією без проекту (BAU, do-minimum).
 19. Що таке альтернативна вартість як концепція?
 20. Використання альтернативної вартості у проектному аналізі.
 21. Який чинник зумовлює появу альтернативної вартості?
 22. Наведіть приклади оцінки альтернатив у проектному аналізі?
 23. Поняття грошових потоків.
 24. Грошові потоки від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.
 25. Прямий і непрямий методи визначення грошових потоків від операційної діяльності.
 26. Чистий грошовий потік та його розрахунок.
 27. Грошовий потік з активів та його складові.
 28. Чи є амортизаційні відрахування складовою грошового потоку?
 29. Що таке грошові потоки, викликані (обумовлені) проектом?
 30. Чи враховуються витрати, понесені до початку проектного аналізу в грошових потоках проекту?
 31. Принцип незалежності при виділенні додаткових грошових потоків, що є результатом проекту.

 

Матеріально-технічне забезпечення

Річні звіти підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів, статистичні щорічники, технологічні карти, довідники норм витрат, папір А4, зошит, ручка, персональний комп’ютер з доступом до мережі Internet, програмне забезпечення MS Excel, MS Word, MS Power Point, мультимедійний проектор, екран, принтер, калькулятор.

 

Тема 3. Стандарти фінансової звітності та фінансовий аналіз підприємств агробізнесу

 

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати суть зміни вартості грошей в часі, поняття вартості капіталу та методи її визначення;
 • вміти використовувати концепцію вартості грошей в часі в проектному аналізі, розраховувати середню зважену вартість капіталу для реалізації проекту, а також вартість власного і позичкового капіталу.

Мета заняття: навчитися використанню вартості капіталу у проектному аналізі.

 

План семінарсько – практичного заняття

 1. Концепція вартості грошей в часі.
 2. Номінальна і реальна відсоткові ставки.
 3. Вартість капіталу. Середня зважена вартість капіталу (WACC).
 4. Методи визначення вартості власного і позичкового капіталу.

 

Навчальні завдання

Завдання 3.1.

Підприємець планує відкриття банківського депозиту на суму 200 тис. грн. строком на 2 роки із щорічною капіталізацією відсотків. Відсоткова ставка по депозиту становить 14% річних. Яку суму отримає підприємець в кінці строку депозиту?

 

Завдання 3.2.

Підприємство розмістило тимчасово вільні кошти на депозитному рахунку на 1 рік в сумі 500 000 тис. грн. Умови депозиту передбачають щоквартальну капіталізацію відсотків, повернення основної суми і процентів в кінці строку. Ставка депозиту становить 12% річних. Яку суму коштів отримає підприємство по закінченні строку депозиту? Яка ефективна відсоткова ставка за депозитом?

 

Завдання 3.3.

Інвестор бажає отримати від продажу портфеля цінних паперів 800 тис. грн. через 3 роки. Визначте:

 • Яку суму повинен вкласти інвестор сьогодні у цінні папери, якщо очікувана доходність даного портфелю становить 10% річних?
 • Скільки інвестор має вкласти сьогодні у більш ризиковий портфель цінних паперів з очікуваною дохідністю 20% річних?

 

Завдання 3.4.

Номінальна ставка дохідності по банківському вкладу становить 14% річних, а очікуваний темп інфляції складає 8% на рік. Визначте реальну майбутню вартість інвестованих коштів у сумі 200 000 грн через 2 роки.

 

Завдання 3.5.

Загальна вартість (value) простих акцій ПАТ «Чумацький шлях» складає 1100 млн. грн., вартість привілейованих акцій становить 100 млн. грн., а загальна сума заборгованості по кредитах – 400 млн. грн. Вартість (cost) власного капіталу компанії складає 20% річних, привілейованих акцій – 18%, кредитів – 16%.

Визначте середню зважену вартість капіталу компанії при ставці податку на прибуток на рівні 18%.

У процесі вирішення задачі результати записуйте у таблицю.

Таблиця

Розрахунок середньої зваженої вартості капіталу

Вид капіталу

Вартість (cost), %р.

Частка, коеф.

Зважена вартість, %р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня зважена вартість капіталу (WACC)

 

 

Завдання 3.6.

Для реалізації інвестиційного проекту підприємство планує додаткову емісію акцій та облігацій. Облігацій – на 100 млн. євро., ставка купону 8% річних. Прості акції – 200 млн. євро. (номінал 1 акції - 100 євро). Підприємство планує сплатити в поточному році дивіденди 5 євро на 1 акцію із щорічним зростанням на 4%. Підприємство є платником податку на прибуток за ставкою 18%.

Визначте середню зважену вартість капіталу для фінансування проекту.

 

Завдання 3.7.

Фінансування проекту будівництва нових теплиць із загальною сумою інвестицій 100 млн. грн. ТОВ «Теплиці» планує здійснити за рахунок власних коштів у сумі 60 млн. грн. і за рахунок кредиту банку у сумі 40 млн. грн.. Вартість власного капіталу компанії складає 19% річних, кредитів – 17%.

Визначте середню зважену вартість капіталу для фінансування проекту при ставці податку на прибуток на рівні 18%.

 

Завдання 3.8.

Поточна ринкова ціна 1 акції ПАТ «Соки» складає 100 грн. Прибуток на 1 акцію в минулому році становив 10 грн. Показник ризику ß (бета) для ПАТ «Соки» становить 1,4. Розмір дивідендів, що виплачується в поточному році складає 4 грн. в розрахунку на 1 акцію, а очікуваний щорічний ріст дивідендів становить 7%. На фондовому ринку відсоткова ставка безризикового вкладення капіталу доівнює 5% річних, а середній дохід по всьому ринку складає 10%.

Визначте вартість власного капіталу ПАТ «Соки» з використанням трьох методів:

 • прогнозований ріст дивідендів;
 • цінова модель капітальних активів;
 • прибутку на акцію.

 

Запитання для перевірки знань

 1. В чому полягає концепція вартості грошей в часі?
 2. Вартість капіталу як сума і як ціна. В яких одиницях вони вимірюються.
 3. Майбутня вартість грошей і її визначення.
 4. Теперішня вартість грошей і її розрахунок.
 5. Що таке дисконтування?
 6. Що таке компаундування та для яких цілей воно використовується?
 7. Чим відрізняється нарахування простих і складних відсотків?
 8. Реальна і номінальна процентні ставки.
 9. Яку ставку відсотка (реальну чи номінальну) потрібно використовувати, якщо розрахунок грошових потоків проекту здійснюється в постійних цінах?
 10. Як впливає інфляція на вартість грошей в часі?
 11. Способи розрахунку реальної процентної ставки.
 12. Чинники, що впливають на вартість грошей в часі.
 13. Поняття вартості капіталу проекту.
 14. Економічна суть вартості капіталу у проектному аналізі.
 15. Чинники, що впливають на вартість капіталу проекту. Взаємозв’язок вартості капіталу і ризику.
 16. Що таке середня зважена вартість капіталу (WACC)?
 17. Методика розрахунку середньої зваженої вартості капіталу за різної його структури.
 18. Як у проектному аналізі використовується середня зважена вартість капіталу?
 19. Методи визначення вартості власного капіталу.
 20. Методи визначення вартості позичкового капіталу.

 

Тема 4. Управління оборотним капіталом та портфельними інвестиціями

 

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати положення оцінки економічної ефективності проекту, методику розрахунку показників оцінки економічної ефективності проекту, критерії вибору показників для оцінки ефективності проекту;
 • вміти розраховувати показники економічної ефективності проекту, виявляти помилки в оцінці ефективності проекту, використовувати персональний комп’ютер для оцінки показників ефективності проекту.

Мета заняття: засвоїти методику розрахунку показників оцінки ефективності проекту.

 

План семінарсько – практичного заняття

 1. Основні положення оцінки економічної ефективності проекту.
 2. Період окупності і дисконтований період окупності.
 3. Чиста поточна вартість і внутрішня норма окупності.
 4. Коефіцієнти «вигоди-витрати» і ефективності інвестицій.
 5. Метод ефективності витрат (найменших витрат) проекту.
 6. Метод еквівалентного ануїтету.
 7. Порівняння показників оцінки ефективності проекту.

 

Навчальні завдання

Завдання 4.1.

Власник аграрного підприємства оцінює два незалежні проекти. Обидва проекти передбачають однаковий обсяг інвестицій в розмірі 100 000 грн і тривають 4 роки. За 4 роки проекти генерують однакову суму чистих грошових потоків. При цьому проект А генерує наступні чисті грошові потоки за роками: 50 000, 40 000, 30 000, 10 000 грн., а проект Б генерує такі: 10 000, 30 000, 40 000, 50 000 грн. Середня зважена вартість капіталу складає 10% річних.

Оцініть економічну ефективність проектів за наступними показниками:

 • період окупності (PP);
 • дисконтований період окупності (DPP);
 • чиста поточна вартість (NPV);
 • внутрішня норма окупності (IRR);
 • індекс ефективності інвестицій (PI).

Для зручності розрахунків заповніть наступну таблицю для кожного проекту:

 

Рік

0

1

2

3

4

Чистий грошовий потік (ЧГП)

 

 

 

 

 

Коефіцієнт дисконтування

 

 

 

 

 

Дисконтований чистий грошовий потік

 

 

 

 

 

Накопичений дисконтований чистий грошовий потік

 

 

 

 

 

Дайте свої рекомендації щодо доцільності реалізації даних проектів.

 

Завдання 4.2.

Власник продовольчого магазину збирається встановити новий автомат для роздрібного продажу молока. Разом з доставкою і монтажем автомат коштує 65 тис. грн. і має строк експлуатації 5 років. Через 5 років його ліквідаційна вартість буде 10 тис. грн. За оцінками власника магазину, встановлення автомату дозволить збільшити доходи магазину на 120 тис. грн. на рік, при цьому річні грошові витрати на утримання автомату складатимуть 100 тис. Постачальники повідомили, що на четвертому році експлуатації автомат потребуватиме ремонту вартістю 8 тис. грн.

Чи доцільно здійснювати таку інвестицію, якщо власник продовольчого магазину вимагає щорічної віддачі на вкладені кошти не менше 20% (номінальна відсоткова ставка) при темпі інфляції 8%?

Поясніть отримані результати. Обґрунтуєте вибір показників оцінки економічної ефективності проекту.

 

Завдання 4.3.

ТОВ «Слуків» розглядає два взаємовиключаючі проекти. Обидва проекти пов’язані з придбанням нового обладнання. Інформація по проектах наведена в таблиці:

 Стаття

Проект А

Проект Б

Одноразові витрати на придбання обладнання, грн.

1 000 000

600 000

Очікуване зростання (зменшення) чистого прибутку підприємства, грн.

 

 

1 рік

290 000

180 000

2 рік

(10 000)

(20 000)

3 рік

20 000

40 000

Планова залишкова вартість обладнання, грн.

70 000

60 000

При розрахунку чистого прибутку підприємство використовувало для придбаного обладнання рівномірне нарахування амортизації протягом 3 років. Проекти не передбачають збільшення оборотних засобів. Вартість капіталу для реалізації проектів становить 10%.

Розрахуйте прогнозні грошові потоки проектів непрямим методом. Розрахуйте показники ефективності для кожного проекту. Який проект і чому доцільно реалізувати?

 

Завдання 4.4.

Фермер приймає рішення: продовжувати використовувати старий трактор чи купувати новий? Оскільки трактор бере участь у виконанні великої кількості операцій, то оцінити вплив придбання трактора на всі доходи і витрати господарства дуже складно. Вихідні дані для аналізу, які вдалося зібрати, наведені у таблиці:

 

Старий трактор

Новий трактор

Вартість трактора сьогодні, грн.

120 000

1 250 000

Річні грошові витрати на експлуатацію, грн.

220 000

127 000

Капітальний ремонт сьогодні, грн.

150 000

0

Залишкова вартість через 5 років, грн.

15 000

250 000

Тривалість проекту, років

5

5

Вартість капіталу, % річних

15

15

 1. Обґрунтуйте вибір методу оцінки проекту.
 2. Який проект є економічно вигіднішим?
 3. Як має змінитися вартість капіталу (зрости чи знизитися), щоб проекти мали однакову ефективність?

 

Запитання для перевірки знань

 1. Основні положення і припущення оцінки економічної ефективності проекту.
 2. Метод періоду окупності.
 3. Метод дисконтованого періоду окупності.
 4. Особливості використання показника періоду окупності в проектному аналізі.
 5. Метод чистої поточної вартості проекту.
 6. Метод внутрішньої норми окупності.
 7. Врахування інфляції при оцінці економічної ефективності проекту.
 8. Метод ефективності витрат проекту.
 9. Особливості використання методу ефективності витрат проекту.
 10. Поняття ануїтету. Методи оцінки ануїтету.
 11. Порівняння методів оцінки ефективності проекту.
 12. Які переваги і недоліки окремих показників оцінки ефективності проекту?
 13. Основні суперечності методів оцінки проектів.

 

Тема 5. Вартість і оптимізація структури капіталу підприємства

 

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати види грошових потоків проекту, структуру фінансової моделі проекту, форму і зміст прогнозної фінансової звітності проекту, способи залучення фінансових ресурсів для реалізації проекту, програмні продукти для автоматизації фінансового моделювання;
 • вміти виявляти та класифікувати грошові потоки проекту, складати прогнозний звіт про рух грошових коштів проекту, визначати прийнятні умови фінансування проекту, складати прогнозний звіт про фінансові результати проекту і розраховувати плановий прибуток, системно мислити і будувати фінансову модель проекту в електронних таблицях (табличному процесорі) Microsoft Office Excel, визначати прийнятні види фінансування проекту і способи їх залучення, готувати інвестиційну пропозицію і проспект емісії облігацій

Мета заняття: засвоїти форму і зміст прогнозної фінансової звітності проекту, скласти фінансову модель проекту за результатами попередньо зібраної інформації.

 

План семінарсько – практичного заняття

 1. Суть і зміст фінансового моделювання проекту.
 2. Класифікація витрат і доходів проекту.
 3. Структура прогнозної фінансової звітності проекту.
 4. Потреба у фінансуванні і фінансова стійкість проекту.
 5. Види і порядок залучення фінансування.
 6. Використання програмного забезпечення з моделювання і аналізу проектів.

 

Запитання для перевірки знань

 1. Суть фінансового моделювання проекту.
 2. Етапи проведення фінансового моделювання.
 3. Визначення необхідної для моделювання інформації.
 4. Структура фінансової моделі проекту.
 5. Збір і аналіз інформації для фінансового моделювання.
 6. Класифікація витрат проекту.
 7. Постійні і змінні витрати. Прямі і непрямі витрати.
 8. Інвестиційні потреби проекту.
 9. Ліквідаційна вартість активів.
 10. Потреба в оборотних активах.
 11. Постійні і номінальні ціни та особливості їх використання.
 12. Доходи і витрати за видами діяльності.
 13. Виявлення грошових потоків, викликаних проектом.
 14. Методи прогнозування майбутніх доходів і витрат.
 15. Структурування проекту.
 16. Структура прогнозної фінансової звітності.
 17. Прогнозування грошових потоків.
 18. Грошові потоки за видами діяльності.
 19. Прогнозний звіт про рух грошових коштів. З якою метою складається даний прогнозний звіт?
 20. Прогнозний звіт про фінансові результати.
 21. Розрахунок прибутку проекту. Для яких цілей розраховується прибуток?
 22. Прогнозний баланс проекту.
 23. Потреба у фінансуванні. Фінансова стійкість проекту.
 24. Власний і позичковий капітал для фінансування проекту.
 25. Внутрішні і зовнішні джерела фінансування проекту.
 26. Які є види дольового (акціонерного) фінансування?
 27. Залучення портфельного фінансування.
 28. Залучення стратегічного інвестора.
 29. Первинна публічна пропозиція акцій (IPO).
 30. Види позичкового фінансування.
 31. Випуск корпоративних облігацій.
 32. Конвертовані облігації.
 33. Порядок отримання банківського кредиту.
 34. Синдикований кредит.
 35. Фінансовий лізинг.
 36. Що таке п проектне фінансування?
 37. Які критерії вибору виду фінансування?
 38. Що таке інвестиційна пропозиція?
 39. Яка структура інвестиційної пропозиції?
 40. Що таке проспект емісії цінних паперів?
 41. Яка структура проспекту емісії облігацій?
 42. Який порядок оприлюднення та державної реєстрації проспекту емісії?
 43. Спеціалізоване програмне забезпечення з управління проектами (MS Project).
 44. Використання електронних таблиць для моделювання і оцінки проектів (Microsoft Office Excel).
 45. Спеціалізоване програмне забезпечення з аналізу проектів (Project Expert).

 

Навчальні завдання

Завдання 5.1.

Аграрне підприємство «Ягідка» оцінює доцільність реалізації проекту створення молочнотоварної ферми. Згідно розрахунків, вкладення в необоротні активи, включаючи закупівлю худоби, становитимуть 20 млн. грн. Потреба збільшення оборотних коштів (створення запасів) складає 1 млн. грн. В четвертому році проекту потрібні будуть додаткові інвестиції в необоротні активи в сумі 0,8 млн. грн. Через 6 років ліквідаційна вартість придбаних необоротних активів становитиме 60% від їх початкової вартості, а вартість необоротних активів не зміниться.

Підприємство очікує щорічні доходи від продажу молока ті іншої продукції проекту в розмірі 8 млн. грн. в перший рік і по10 млн. грн. у наступні 5 років. Річні витрати на заготівлю і придбання кормів складатимуть 3,2 млн. грн., оплату праці з нарахуваннями – 1,2 млн. грн., ПММ і електроенергію – 0,4 млн. грн., інші грошові витрати - 0,6 млн. грн. Приріст податкових платежів підприємства приблизно становитиме 300 тис. грн. на рік.

Реалізація проекту передбачає зменшення виробництва товарних сільськогосподарських культур. Втрати чистих грошових потоків підприємства в результаті цього становитимуть 500 тис. грн. на рік.

Для створення ферми підприємство має власні кошти в сумі 11 млн. грн., решту інвестиційних витрат планується профінансувати за рахунок кредиту. Строк кредиту становить 5 років із щорічним погашенням рівними платежами в кінці року, відсоткова ставка 16% річних.

 

Складіть прогнозний звіт про рух грошових коштів проекту з виділенням операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. Чи є проект фінансово стійким?

 

Завдання 5.2.

Аграрне підприємство «Ягідка», зазначене в Завданні 10.1., розглядає можливість придбати у сусіднього підприємства цілісний майновий комплекс молочної ферми, який не використовується кілька років. Це дозволить зменшити грошові вкладення в необоротні активи проекту на 8 млн. грн. та не вплине на інші грошові доходи і витрати. Згідно попередньої домовленості, оплата за такий майновий комплекс становитиме 1 млн. грн. щороку протягом 10 років.

 

Як дане рішення вплине на грошові потоки проекту? Відобразіть ці зміни у прогнозному звіті про рух грошових коштів проекту.

 

Завдання 5.3.

Підприємець розглядає можливість придбання нової виробничої лінії для свого кондитерського цеху. Проект передбачає інвестиції у необоротні і оборотні активи в сумі 1,5 млн. грн., залишкова вартість яких через 5 років становитиме 0,5 млн. грн. Проект потребуватиме додаткових інвестицій у третьому році в сумі 200 тис. грн. В результаті реалізації проекту виручка від продажу продукції має зрости на 3 млн. грн. у рік. При цьому витрати на виробництво і реалізацію продукції збільшаться на 2,6 млн. грн. щорічно.

Для реалізації проекту підприємець має власні кошти в сумі 1 млн. грн., а решту інвестиційних витрат планується профінансувати за рахунок кредиту. Строк кредиту - 2 роки із щорічним погашенням основної суми рівними платежами в кінці року, відсоткова ставка становить 20% річних.

 

Складіть прогнозний звіт про рух грошових коштів проекту. Чи є проект фінансово стійким?

 

Завдання 5.4.

Підприємство планує взяти кредит в сумі 1,2 млн. грн. строком 2 роки під 16% річних. Передбачається здійснювати виплати по кредиту щоквартально. Побудуйте графіки погашення кредиту при:

 • Погашенні основної суми кредиту рівними частинами і нарахуванням відсотків на залишок заборгованості;
 • При погашенні кредиту періодичними загальними рівними платежами (амортизаційне погашення).

 

Графіки погашення кредиту оформляйте у вигляді наступної таблиці:

Період

Початкова заборгованість

Погашення основної суми

Погашення відсотків

Всього виплата

Залишок заборгованості

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення

Річні звіти підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів, статистичні щорічники, технологічні карти, довідники норм витрат, папір А4, зошит, ручка, персональний комп’ютер з доступом до мережі Internet, програмне забезпечення MS Excel, MS Word, MS Power Point, мультимедійний проектор, екран, принтер, калькулятор.

 

Тема 6. Фінансовий, операційний та сукупний важелі

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати особливості і етапи маркетингового аналізу проекту, інструменти і чинники аналізу ринку і галузевого середовища проекту;
 • вміти вибирати і застосовувати методи прогнозування попиту на продукцію проекту, знаходити і аналізувати інформацію щодо ринкового і галузевого середовища проекту, розробляти концепцію маркетингу проекту, обґрунтовувати складові комплексу маркетингу проекту, розраховувати планові надходження від реалізації продукції/послуг проекту, складати бюджет маркетингових заходів проекту. 

Мета заняття: засвоїти зміст та інструменти маркетингового аналізу проекту, провести маркетинговий аналіз проекту.

 

План семінарсько-практичного заняття

 

 1. Поняття маркетингового аналізу проекту.
 2. Методи проведення маркетингових досліджень.
 3. Оцінка ринкового середовища..
 4. Аналіз галузевого середовища.
 5. Розробка маркетингового плану проекту.

Навчальні завдання

Завдання 6.1

Компанія планує реалізувати проект створення заводу з переробки насіння ріпаку в Україні потужністю 300 тис. тон переробки насіння в рік.

За наведеною в роздавальному матеріалі таблицею дайте характеристику галузі, яка досліджується в рамках проектного аналізу. Що ви порадите компанії? Чи потрібна додаткова інформація для проведення галузевого аналізу?

Завдання 6.2

В таблиці наведено дані Держкомстату України про грошові доходи населення і їх прогноз міністерством економіки, а також про споживання окремих продуктів харчування. За даними таблиці складіть прогноз попиту на олію соняшникову та інші рослині жири, а також на м’ясо і м’ясопродукти.

Рік

Грошові доходи на 1 особу, грн.

Споживання олії на 1 особу, кг

Споживання м’яса і м’ясопродуктів на 1 особу, кг

1999

917,6

18

44

2000

1252,2

22

40

2001

1735,2

24

34

2002

2154,2

24

40

2003

2632,1

24

47

2004

3553,9

23

48

2005*

4500

 

 

2006*

5500

 

 

* Прогноз.

Запитання:

 1. Який метод прогнозування попиту було обрано для кожного продукту?
 2. Обґрунтуйте вибір методу.
 3. Які прогнозні значення попиту для кожного продукту?
 4. Які ще фактори, крім наведених, необхідно враховувати при складанні прогнозу?

Запитання для перевірки знань

 1. Поняття маркетингової оцінки проекту.
 2. Інформаційна база проведення маркетингового аналізу.
 3. Характеристика етапів проведення аналізу ринку.
 4. Зміст робіт з маркетингової оцінки проекту.
 5. Методи проведення маркетингових досліджень.
 6. Дослідження за первинними і вторинними джерелами.
 7. Польове дослідження.
 8. Кабінетне дослідження.
 9. Оцінка ринкового середовища.
 10. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку.
 11. Кількісна характеристика ринку.
 12. Якісна характеристика ринку.
 13. Прогнозування ринкового попиту.
 14. Оцінка галузевого середовища.
 15. SWOT аналіз.
 16. Маркетингова стратегія.
 17. Матриця можливостей по товарам/ринкам.
 18. Маркетингова диференціація.
 19. Аналіз маркетингових ланцюгів.
 20. Вибір каналів продажу.
 21. Планування збуту і просування продукції/послуг.

Матеріально-технічне забезпечення

Річні звіти підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів, статистичні щорічники, технологічні карти, довідники норм витрат, папір А4, зошит, ручка, персональний комп’ютер з доступом до мережі Internet, програмне забезпечення MS Excel, MS Word, MS Power Point, мультимедійний проектор, екран, принтер, калькулятор.

 

Тема 7. Дивіденди і дивідендна політика підприємства

 

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати зміст робіт з технічного аналізу проекту, критерії і методи вибору місця розміщення, критерії вибору технології виробництва продукції або надання послуг, моделі матеріально-технічного постачання проекту, методи календарного планування реалізації проекту;
 • вміти застосовувати методи вибору місця розміщення виробничих і обслуговуючих об’єктів, обирати тип технологічного процесу і спосіб отримання технологій, аналізувати виробничу інфраструктуру проекту, знаходити і аналізувати інформацію щодо матеріально-технічного постачання проекту, складати кошторис витрат на реалізацію проекту, обґрунтовувати витрати на виробництво продукції чи надання послуг проекту, складати календарні плани реалізації проекту.

Мета заняття: засвоїти зміст та інструменти технічного аналізу проекту, здійснити технічний аналіз проекту.

 

План семінарсько – практичного заняття

 1. Мета, завдання і етапи технічного аналізу.
 2. Методи вибору місця розміщення виробничих і обслуговуючих об’єктів.
 3. Оцінка технології, необоротних активів, виробничої інфраструктури проекту. 
 4. Управління закупівлями матеріальних ресурсів.
 5. Календарне планування реалізації проекту.

 

Навчальні завдання

Завдання 7.1.

У комбікормового заводу виникла необхідність розмістити проміжний склад продукції в зоні п’яти крупних господарств, постійних споживачів. Координати розміщення господарств та обсяги перевезень подано в таблиці:

Об’єкт

Координата Х

Координата Y

Обсяг перевезень

Комбікормовий завод

25

54

5000

Господарство 1

150

210

800

Господарство 2

280

160

1300

Господарство 3

90

250

600

Господарство 4

220

70

800

Господарство 5

200

260

1500

Визначте оптимальне місце розміщення проміжного складу методом центру притягання. Зобразіть розміщення об’єктів та центру притягання на сітці координат.

Завдання 7.2.

Вкажіть види сільськогосподарської продукції, на розміщення виробництва яких впливають такі фактори:

Фактори

Пшениця

Овочі закритого грунту

Молоко

Цукровий буряк

Якість земельних ресурсів

 

 

 

 

Доступність енергетичних ресурсів

 

 

 

 

Наявність природних пасовищ

 

 

 

 

Наявність трудових ресурсів

 

 

 

 

Близькість ринків збуту

 

 

 

 

Завдання 7.3.

На основі поданої інформації визначте оптимальний розмір закупівлі господарством дизельного пального. Також побудуйте графік і вкажіть точку оптимального обсягу замовлення.

Розмір замовлення, тон

Ціна за одиницю, грн..

Трансакційні витрати, тис. грн

Витрати на зберігання одиниці,  грн

10

3200

17

12

20

3150

20

12

30

3100

23

12

40

3100

29

12

50

3000

34

12

60

3000

37

12

Завдання 7.4.

Визначити оптимальний розмір замовлення зерна пшениці борошномельним цехом, точку чергового замовлення і загальні річні витрати на створення запасів зерна при фіксованому обсязі замовлення. Вихідні дані:

Річна потреба зерна – 5 000 т.

Витрати на розміщення одного замовлення – 50 грн.

Витрати на зберігання 1 т. зерна протягом року – 20 грн.

Час виконання замовлення – 4 дні.

Ціна 1 т. зерна – 800 грн.

Кількість робочих днів у році – 250.

 

Завдання 7.6.

Проект складається із перерахованих у таблиці робіт:

Операція

Попередня операція

Тривалість, тижні.

A

-

7

B

A

4

C

A

8

D

C

3

E

B, D

5

F

D

4

G

E, F

7

 1. Побудуйте сітковий (мережевий) графік виконання проекту.
 2. Визначне критичний шлях робіт проекту.
 3. Скільки тижнів триватиме здійснення проекту?
 4. Який запас часу мають роботи В?
 5. Що відбудеться, якщо тривалість робіт F збільшиться до 6 тижнів?

 

Запитання для перевірки знань

 1. Поняття і мета технічного аналізу проекту.
 2. Що таке технічна життєздатність проекту?
 3. Які основні етапи технічного аналізу та їх зміст?
 4. Критерії визначення місця розміщення виробничих та обслуговуючих об’єктів?
 5. Основні чинники вибору місця розміщення.
 6. Метод фактор-рейтингових оцінок вибору місця розміщення об’єктів.
 7. Метод «центру притягання».
 8. Використання методів лінійного програмування для вибору місця розміщення об’єктів.
 9. Аналітична модель Дельфі як метод вибору місця розміщення об’єктів.
 10. Критерії вибору технологій виробництва продукції або надання послуг.
 11. Способи передачі технологій і ноу-хау, необхідних для реалізації проекту.
 12. Які основні чинники впливають на вибір технології.
 13. Інвестиційні витрати, заміна активів, залишкова вартість.
 14. Експлуатаційні витрати.
 15. Аналіз інфраструктури проекту.
 16. Види технологічних процесів за типом операцій.
 17. Основні типи організації технологічних процесів.
 18. Виробничі системи “точно в строк”( JIT ).
 19. Матеріально-технічне постачання та його аналіз.
 20. Поняття залежного і незалежного попиту на матеріально-технічні ресурси.
 21. Модель з фіксованим обсягом замовлення і умови її використання.
 22. Визначення оптимального розміру замовлення.
 23. Модель з фіксованим періодом замовлення.
 24. Управління запасами при залежному попиті.
 25. Поняття календарного планування реалізації проекту.
 26. Методи календарного планування реалізації проекту.
 27. Які є види календарних планів?
 28. Що таке діаграма Ганта?
 29. Що таке сітковий (мережевий) графік?
 30. Який порядок складання сіткового плану реалізації проекту?

Матеріально-технічне забезпечення

Річні звіти підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів, статистичні щорічники, технологічні карти, довідники норм витрат, папір А4, зошит, ручка, персональний комп’ютер з доступом до мережі Internet, програмне забезпечення MS Excel, MS Word, MS Power Point, мультимедійний проектор, екран, принтер, калькулятор.

 

Тема 8. Організація бюджетування і фінансова структура підприємства

 

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • здатність до аналізу і синтезу, здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп’ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.
 • здатність до самокритики, робота в команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні зобов’язання.
 • здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, планування і управління проектами, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти успіху.

 

Мета заняття: засвоїти зміст і методи бюджетування.

 

План семінарсько-практичного заняття

 1. Поняття, цілі і завдання бюджетування.
 2. Фінансова структура підприємства.
 3. Принципи, умови і методи бюджетування.
 4. Організація бюджетного процесу на підприємстві.

Навчальні завдання

Завдання 8.1.

 

Побудувати фінансову структуру підприємства з виділенням центрів інвестицій, центрів прибутку, центрів витрат і центрів доходів. Виконується на базі реального підприємства (в тому числі за фінансовою і статистичною звітністю підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів), на базі якого були або будуть підготовлені курсова або дипломна роботи.

 

Запитання для перевірки знань

 1. Організаційна структура проекту.
 2. Основні підходи до оцінки управління реалізацією проекту.
 3. Побудова організаційної структури управління проектом.
 4. Діагностика організаційної структури.
 5. Оцінка рівня менеджменту проекту.
 6. Функції менеджера проекту.
 7. Стимулювання і мотивація менеджерів проекту.
 8. Оцінка впливу кадрового складу на ефективність реалізації проекту.
 9. Характеристика зовнішнього середовища проекту.
 10. Політичні фактори.
 11. Державне регулювання та його вплив на проект.
 12. Аналіз макроекономічного середовища.
 13. Податкова політика.
 14. Лобіювання проектів.

Матеріально-технічне забезпечення

Річні звіти підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів, статистичні щорічники, технологічні карти, довідники норм витрат, папір А4, зошит, ручка, персональний комп’ютер з доступом до мережі Internet, програмне забезпечення MS Excel, MS Word, MS Power Point, мультимедійний проектор, екран, принтер, калькулятор.

 

Тема 9. Складання і аналіз бюджетів підприємства

 

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати види проектів за впливом на навколишнє середовище, методи екологічного аналізу проекту, суть екологічного моніторингу проекту, які групи осіб включає соціальне середовище проекту, показники оцінки соціального середовища проекту;
 • вміти приймати рішення щодо змісту екологічного аналізу проекту в залежності від впливу на навколишнє середовище, застосовувати методи екологічного аналізу проекту, знаходити і аналізувати інформацію щодо соціального середовища проекту, проектувати соціальне середовище, обґрунтовувати вплив соціального середовища на доходи і витрати проекту.

 

План семінарсько-практичного заняття

 1. Види і форми бюджетів
 2. Характеристика часткових бюджетів підприємства.
 3. Типові помилки при складанні бюджету підприємства.
 4. Контроль виконання бюджету підприємства.

Навчальні завдання

Завдання 5.1.

Підприємство АПК складає бюджет на наступний рік. Згідно даних про обсяги продажу і ситуацію на ринку спрогнозовано наступні обсяги продажу продукції А і Б та середні ціни продажу з ПДВ за кварталами (табл.).

 

Таблиця. Прогнозні обсяги продажу і ціни продукції на 2008 рік

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Обсяг продажу А, уп.

200 000

240 000

330 000

210 000

Обсяг продажу Б, уп.

500 000

450 000

480 000

550 000

Ціна за 1 уп. А, грн.

10

10

11

11

Ціна за 1 уп. Б, грн.

5

4

4

6

Змінні витрати на 1 упаковку продукції протягом року складатимуть по продукту А 7 грн, а по продукту Б – 3 грн. Амортизаційні витрати у перші два квартали становитимуть – 110 тис. грн. в квартал, а в наступні – 120 тис. грн. Адміністративно-господарські витрати підприємства очікуються на рівні 75 тис. грн. з ПДВ в квартал, транспортні витрати – 120 тис. грн. з ПДВ в квартал протягом року. Витрати на заробітну плату – по 700 тис. грн. в квартал.

Згідно планів розвитку виробництва, у 2 кварталі має бути закуплене обладнання на суму 500 тис. грн. з ПДВ.

У минулому підприємство взяло кредит в сумі 1 млн. грн., строк погашення якого настає у останній день 3 кварталу планового року. Підприємство щоквартально сплачує відсотки за даним кредитом за ставкою 16% річних.

На початок року підприємство матиме залишок коштів у сумі 150 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20% і податку на прибуток за ставкою 25%.

 

Складіть бюджет доходів і витрат підприємства на наступний рік. При розрахунках враховуйте суми ПДВ і податок на прибуток. Чи прибутковою буде діяльність підприємства протягом року? Яка планова рентабельність продажу продукції за чистим прибутком?

 

Завдання 5.2.

Підприємство АПК складає бюджет на наступний рік. Згідно даних про обсяги продажу і ситуацію на ринку спрогнозовано наступні обсяги продажу продукції А і Б та середні ціни продажу з ПДВ за кварталами (табл.).

 

Таблиця. Прогнозні обсяги продажу і ціни продукції на 2008 рік

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Обсяг продажу А, уп.

200 000

240 000

330 000

210 000

Обсяг продажу Б, уп.

500 000

450 000

480 000

550 000

Ціна за 1 уп. А, грн.

10

10

11

11

Ціна за 1 уп. Б, грн.

5

4

4

6

Змінні витрати на 1 упаковку продукції протягом року складатимуть по продукту А 7 грн, а по продукту Б – 3 грн. Амортизаційні витрати у перші два квартали становитимуть – 110 тис. грн. в квартал, а в наступні – 120 тис. грн. Адміністративно-господарські витрати підприємства очікуються на рівні 75 тис. грн. з ПДВ в квартал, транспортні витрати – 120 тис. грн. з ПДВ в квартал протягом року. Витрати на заробітну плату – по 700 тис. грн. в квартал.

Згідно планів розвитку виробництва, у 2 кварталі має бути закуплене обладнання на суму 500 тис. грн. з ПДВ.

У минулому підприємство взяло кредит в сумі 1 млн. грн., строк погашення якого настає у останній день 3 кварталу планового року. Підприємство щоквартально сплачує відсотки за даним кредитом за ставкою 16% річних.

На початок року підприємство матиме залишок коштів у сумі 150 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20% і податку на прибуток за ставкою 25%.

 

Складіть плановий бюджет руху готівки на наступний рік. Не враховуйте сплату податків. Чи потрібно підприємству брати кредит для закупівлі обладнання чи воно може самостійно профінансувати дані витрати самостійно? Чи потрібно вести переговори з банком щодо пролонгації строку погашення кредиту в сумі 1 млн. грн.? Чи потребуватиме підприємство додаткового фінансування протягом року?

 

Запитання для перевірки знань

 1. Поняття екологічного аналізу проекту.
 2. Види проектів за впливом на навколишнє середовище.
 3. Зміст робіт з екологічного аналізу.
 4. Екологічний моніторинг проекту.
 5. Методи екологічного аналізу проекту.
 6. Поняття відверненого сукупного збитку та його використання при оцінці екологічних наслідків проекту.
 7. Метод ефективності витрат.
 8. Метод превентивних витрат.
 9. Поняття і значення соціального аналізу проекту.
 10. Складові соціального аналізу.
 11. Соціальні результати проекту.
 12. Межі соціального аналізу.
 13. Дослідження соціального середовища проекту.
 14. Характеристика соціального середовища.
 15. Бенефіціатори проекту.
 16. Сегментування населення.
 17. Проектування соціального середовища проекту.
 18. Формування системи показників соціального середовища проекту.
 19. Прогнозування соціальних індикаторів.

Матеріально-технічне забезпечення

Річні звіти підприємств Кагарлицького і Білоцерківського районів, статистичні щорічники, технологічні карти, довідники норм витрат, папір А4, зошит, ручка, персональний комп’ютер з доступом до мережі Internet, програмне забезпечення MS Excel, MS Word, MS Power Point, мультимедійний проектор, екран, принтер, калькулятор.

 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками в агробізнесі

 

Перелік фахових компетенцій, на формування яких спрямоване заняття:

 • знати основні причини ризиків, способи ідентифікації ризиків проекту, методи аналізу ризиків проекту;
 • вміти визначати фінансові ризики, здійснювати оцінку ризиків методами аналізу чутливості і сценарного аналізу за результатами фінансового моделювання і оцінки економічної ефективності, пояснювати результати оцінки ризиків проекту.

Мета заняття: засвоїти методику аналізу ризиків проекту, здійснити оцінку ризиків методами аналізу чутливості і сценарного аналізу.

 

План семінарсько – практичного заняття

 1. Поняття ризику і невизначеності та їх значення.
 2. Аналіз чутливості проекту.
 3. Аналіз сценаріїв проекту.
 4. Якісний аналіз ризику.
 5. Статистична оцінка ризиків (імітаційне моделювання).

 

Навчальні завдання

Завдання 10.1.

Аналізується проект створення заводу по виробництву концентрованих кормів з елеватором потужністю 9000 т одноразового зберігання зерна. Результати розрахунку чистої поточної вартості (NPV) для різних значень тих чинників, які можуть відхилятися від їх базового значення в процесі реалізації проекту, наведено у таблиці.

 

Показник чистої поточної вартості (NPV) при різних можливих значеннях окремих чинників проекту

Чинник і од.виміру

Базове значення

Зниження чинника

Зростання чинника

Чинника, од.

NPV, млн.грн

Значення чинника, од

NPV, млн.грн

Значення чинника, од

NPV, млн.грн

Ціна комбікорму, грн./т

6 000

40

5500

-30

6500

110

Сер.зважена ціна зерна, грн./т

3 500

3300

54

4000

5

Сума інвестицій, млн.грн.

85

80

45

95

30

Можливі коливання інших чинників (ціна шроту, рівень зарплати, вартість електроенергії тощо) не враховувалися.

Виконайте наступне:

 1. Порахуйте коефіцієнти еластичності NPV проекту до зміни окремих чинників.
 2. Зобразіть графік чутливості NPV.
 3. До зміни яких чинників проект найбільш і найменш чутливий?

 

Завдання 10.2.

Дані для спрощеного розрахунку розподілу ймовірності NPV проекту, викликаного розподілом ймовірності змінних (Р), наведено у таблиці (дисконтовані грошові потоки, млн.грн.):

 

Інвестиційні витрати, млн.грн

Виплати (без інвест.)

Надходження

NPV

млн.грн.

Р

млн.грн

Р

млн.грн

Р

-56,0

-13,0

0,20

74,0

0,15

 

 

77,7

0,30

 

 

81,6

0,40

 

 

85,7

0,15

 

 

-15,6

0,50

74,0

0,15

 

 

77,7

0,30

 

 

81,6

0,40

 

 

85,7

0,15

 

 

-18,7

0,30

74,0

0,15

 

 

77,7

0,30

 

 

81,6

0,40

 

 

85,7

0,15

 

 

Примітка: Р – ймовірність.

 

Розрахуйте можливі значення NPV проекту та їх ймовірність.

Яка ймовірність того, що проект буде неефективним?

 

Запитання для перевірки знань

 1. Поняття ризику і невизначеності.
 2. Основні чинники ризику.
 3. Методи ідентифікації ризиків.
 4. Критерії оцінки ризиків проекту.
 5. Метод аналізу чутливості проекту.
 6. Визначення впливу окремих змінних проекту на його ефективність.
 7. Визначення граничного значення (switching value) змінної та її відхилення від базового значення.
 8. Що таке еластичність показників ефективності проекту?
 9. Наведіть формулу розрахунку коефіцієнта еластичності NPV проекту.
 10. Що таке критичні змінні проекту?
 11. Якщо ціни окремих ресурсів чи продуктів проекту зафіксовані в договорах, чи потрібно оцінювати чутливість ефективності проекту до таких змінних?
 12. Графічне зображення результатів аналізу чутливості проекту.
 13. Аналіз сценаріїв проекту.
 14. Обґрунтування оптимістичного сценарію проекту та його відмінності від базового.
 15. Обґрунтування песимістичного сценарію проекту.
 16. Якісний аналіз ризику.
 17. Кількісний аналіз ризику.
 18. Визначення ймовірності ризику (P) і тяжкості втрат (S).
 19. Визначення заходів щодо пом'якшення та / або запобігання ризику.
 20. Статистичні методи оцінки ризиків проекту.
 21. Імітаційне моделювання методом Монте-Карло.
 22. Яке значення визначення беззбиткового рівня продажу?
 23. Визначення беззбиткового рівня продажу продукції/послуг проекту.
 24. Особливості оцінки ризиків некомерційних проектів.

 

 

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль успішності студентів є невід‘ємною частиною підсумкового контролю знань студентів і включає: проведення семінарських і практичних занять, виконання студентами індивідуальних завдань та  модульний контроль.

Упродовж семестру протягом освоєння теоретичного матеріалу  проводяться обговорення і дискусії з питань теми, розв’язання задач і ситуаційних завдань, а після завершення кожної теми проводиться тестування і розв’язання завдань. На кожному практичному або (контактному) занятті всі студенти отримують оцінку.

Контрольна (модульна) робота здійснюється 2 рази на семестр за відповідними темами дисципліни. Завдання для проведення контрольної (модульної) роботи є комплексними і включають у себе вирішення тестових завдань, практичні завдання, теоретичні питання.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу курсу, набутих навичок самостійного виконання практичних завдань, уміння самостійно опрацьовувати текстовий матеріал, здатності розуміння змісту теми чи розділу дисципліни, а також вміння представляти матеріал (письмово чи усно). Оцінювання поточного контролю дозволить включити одержану студентом оцінку за поточну успішність у загальну підсумкову оцінку рівня засвоєння знань студентами (вноситься до відомості обліку поточної і підсумкової успішності).

Поточний контроль є важливою складовою навчального процесу і здійснюється шляхом:

 • усного опитування студентів на семінарських і практичних заняттях, проведення тестового контролю;
 • проведення експрес-контролю на семінарських і практичних заняттях;
 • виконання практичних завдань;
 • виконання модульних контрольних робіт;
 • приймання домашніх індивідуальних і самостійних завдань.

Виділяється три об’єкти поточного контролю:

 1. Систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях.
 2. Правильність відповідей на питання і правильність виконання розрахункових завдань та завдань модульних контрольних робіт.
 3. Своєчасність виконання домашніх індивідуальних і самостійних завдань.

 

При здійсненні контролю за систематичністю та активністю роботи студентів  оцінці підлягають :

а) Рівень знань, продемонстрований студентами на семінарських і практичних заняттях під час відповідей на питання теоретичного і методичного характеру. Це виявляється шляхом усного і письмового (експрес-контроль) опитування на семінарських (практичних) заняттях.

б) Правильність виконання розрахункових завдань при підготовці до семінарських (практичних) завдань або під час таких занять.

б) Систематичність участі студента в семінарських (практичних) заняттях та їх активність при обговоренні питань, що виносяться на обговорення. Систематичність відвідування студентом семінарсько-практичних занять враховується множенням кількості балів отриманих при опитуванні на семінарсько-практичних заняттях на коефіцієнт відвідування. Останній розраховується діленням кількості годин семінарсько-практичних занять, на яких був присутній студент на загальну кількість годин цього виду занять. Активність участі студентів у дискусіях враховується при виставленні оцінок за результатами проведення семінарських занять. Студенти, що приймають активну участь у обговоренні проблемних питань, отримують оцінку, рівнозначну оцінці за результатами опитування на семінарсько-практичних заняттях, якщо студент продемонстрував задовільний рівень знань щодо предмету обговорення.

 

Студент може набрати від 0 до 2,5 бали за результатами опитування, експрес-контролю або перевірки практичних завдань за одну тему. Максимальна кількість балів, яку можна набрати під час семінарських (практичних) занять становить 25 балів.

 

Шкала оцінювання роботи під час семінарських (практичних) завдань

Оцінка, балів

Рівень знань

2-2,5

добрий і відмінний

1,5

 задовільний

0-1

незадовільний

Якщо студент отримав кілька оцінок, то кількість балів, яку отримує студент, визначається як середня арифметична із балів, одержаних студентом.

 

Для проведення модульного контролю знань студентів виділено два модулі. Контрольна робота проводиться протягом 2 академічних годин поза межами часу семінарських (практичних) занять. Час проведення модульного контролю встановлюється кафедрою і доводиться до студентів на початку семестру.

Контроль кожного модуля передбачає:

 • надання відповідей на питання тесту, який включає 20 питань переважно закритого типу (завдання І);
 • відповіді на теоретичні питання (завдання ІІ і ІІІ);
 • розв’язання практичного завдання (завдання ІV).

Кожне виконане завдання модульної контрольної роботи оцінюється за шкалою 0, 1, 3, 4, 5 балів залежно від рівня знань.

 

Шкала оцінювання завдань модульної контрольної роботи

Оцінка, балів

Кількість вірних відповідей тесту

Рівень знань теоретичних і практичних завдань

5

17-20

відмінний

4

13-16

добрий

3

12-15

задовільний

1

8-11

незадовільний (при частково вірній відповіді)

0

0-7

незадовільний

 

Максимально можлива кількість балів за кожну модульну контрольну роботу становить 5 балів.

 

 Зразок завдання модульного контролю

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет ім.в.Гетьмана

Факультет економіки і управління

Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

Фінансове управління в агробізнесі

 

Завдання модульної контрольної роботи  №1.

 

І. Тест.

1. Основною метою фінансового управління є:

а); б); в); г)

2. Фінансове управління передбачає:

а); б); в); г)

...

10. Метод аналізу чутливості включає наступне:

а); б); в); г)

ІІ. Дайте відповідь на одне з питань:

 1. Методика визначення чистої поточної вартості?
 2. Вартість капіталу та її використання у фінансовому управлінні.

ІІІ. Чи вірним є твердження? Коротко обґрунтуйте свою відповідь.

 1. Інвестиційна фаза завершується тоді, коли повертаються вкладені кошти.
 2. Внутрішня норма окупності – це ставка дисконтування, за якої чиста поточна вартість проекту дорівнює нулю.

ІV. Практичне завдання

Загальна ринкова вартість звичайних акцій компанії «Молочний світ» складає 50 млн. грн., вартість привілейованих акцій становить 10 млн. грн., а загальна сума заборгованості по кредитам – 45 млн. грн. Вартість власного капіталу компанії складає 19%, привілейованих акцій – 15%, кредитів – 12%.  Визначте середню зважену вартість капіталу компанії при ставці податку на прибуток на рівні 25%.

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

З дисципліни обов’язкової «Фінансове управління в агробізнесі»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Економіка агробізнесу»

 

Заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття
Тема 1.

2,5

2

Контактне заняття
Тема 2, 3

5

3

Контактне заняття
Тема 4.

2,5

4

Контактне заняття
Тема 5.

2,5

5

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

6

Контактне заняття
Тема 6.

2,5

7

Контактне заняття
Тема 7.

2,5

8

Контактне заняття
Тема 8, 9

2,5

9

Контактне заняття
Тема 10.

2,5

10

Контактне заняття
Тема 11.

2,5

11

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

35

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Виконання обов’язкового індивідуального завдання (Завдання 1)

12

2. Виконання домашнього вибіркового завдання 2

3

3. Виконання домашнього вибіркового завдання 3

3

4. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

3

5. Підготовка реферату, есе

3

6. Участь у студентських конференціях, олімпіадах за тематикою дисципліни*

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

15

РАЗОМ БАЛІВ:

50

* Додаткові (бонусні) бали

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання для студентів заочної форми навчання здійснюється під час сесійних контактних занять. Контрольна (модульна) робота здійснюється за відповідними темами дисципліни. Завдання для проведення контрольної (модульної) роботи є комплексними і включають у себе вирішення тестових завдань, практичні завдання, теоретичні питання.

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є домашні письмові навчальні завдання по кожній темі і індивідуальні завдання з науки (1 обов’язкове і 1 вибіркове). Письмова робота складається з двох частин. Перша – це задачі, які отримують студенти під час читання лекцій, і які є типовими, що виносяться на іспит. Друга – це індивідуальні роботи, які визначаються індивідуально студентами і викладачем.

Студент має можливість отримати індивідуальне завдання і по закінченню сесії. Самостійно виконані домашні письмові роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди із студентом.

У міжсесійний період проводяться групові та індивідуальні консультації за графіком, складеним кафедрою економіки агропромислових формувань і доведеним до студентів під час читання лекцій.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані домашні роботи. Роботи студентів мають бути перевірені кафедрою у семиденний термін, і в разі недопущення їх до захисту, повернені студентам для доопрацювання. 

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх. Порядок складання визначає викладач.

Підсумковий бал за результатами поточного контролю студентів заочної форми навчання оформляється під час екзаменаційно-лабораторних сесій (за розкладом). Складання академічної заборгованості з дисципліни має включати виконання завдань поточного контролю, що передбачені для студентів заочної форми навчання, і підсумкового контролю та проводиться у визначеному кафедрою порядку.

Оцінювання рівня знань студентами заочної форми навчання здійснюється так, як і для студентів денної форми навчання.

 

Згідно Ухвали Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Про напрями вдосконалення організації навчального процесу студентів заочної форми навчання» від 26 грудня 2013 року, враховуючи Наказ № 84 від 13.02.2014 р. «Про вдосконалення організації і технології проведення навчальних занять та поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання» та Положення «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», а також з метою підтримки інноваційних технологій проведення навчальних занять та удосконалення порядку оцінювання поточної успішності студентів заочної форми навчання, передбачається проведення  контактних занять шляхом об’єднання лекційних, семінарських (практичні, лабораторні) занять.

При цьому, теоретичне навчання студентів заочної форми навчання підкріплюється загальними та професійними компетенціями, які здобуваються під час трудової діяльності. Метою проведення контактних занять є розширення, поглиблення і деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння програмного матеріалу, набуття ними практичних навичок щодо планування та контролю на аграрному підприємстві, практичного закріплення вивченої методики і техніки ведення планових розрахунків. Контактні заняття проводяться в академічних групах.

 

Робота студентів у міжсесійний період регулюється Положенням «Про порядок проведення «Дня заочника» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

В «День заочника» студенти (слухачі) мають можливість отримати консультацію, відпрацювати пропущені контактні заняття, захистити індивідуальне завдання, що передбачені робочою навчальною програмою.

Для забезпечення успішного освоєння основних питань, правильного виконання завдань кафедра організовує проведення дня заочника та індивідуально-консультативних занять протягом міжсесійного періоду. В день заочника, який проводиться в другу і четверту суботу квітня, травня, червня та вересня, здійснюється проведення консультацій з дисципліни, відбувається приймання і захист виконаних завдань студентів.

У вечірній час згідно графіка проведення консультацій відбуваються консультації щодо вивчення матеріалу та виконання передбачених програмою завдань. У міжсесійний період студент виконує домашнє завдання та індивідуальне завдання вибіркової частини, згідно карти самостійної роботи студента і подає на кафедру для перевірки.

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

1.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Ключовим результатом самостійної роботи студентів є виконання індивідуальних завдань з оцінки проектів (обов’язкове), а також вибіркових завдань. Індивідуальні завдання формуються для мікрогруп, як правило, із 2-х осіб. Результати роботи представляється у вигляді доповіді, демонстраційної презентації, захищається на занятті або під час індивідуальної роботи та оцінюється до 20 балів кожному учаснику групи.

 

Обов’язкове домашнє індивідуальне завдання розподіляється викладачем між мікрогрупами студентів за варіантами. Для студентів денної форми навчання це здійснюється не пізніше третього семінарського заняття, а для студентів заочної форми навчання – протягом установчої сесії. Інші завдання вибираються студентом самостійно.

Завдання 1 (обов’язкове)

Підприємець розглядає можливість придбання ТОВ «Млин», основним видом діяльності якого є переробка зерна та виробництво борошна. Діяльність має виражену сезонність щодо придбання сировини. Споживачами продукції підприємства є хлібокомбінати та роздрібна торгівля в м. Києві та Київській обл., сировину підприємству постачають сільгоспвиробники і зернотрейдери.

 

Підприємець доручив новому працівнику, випускнику КНЕУ, скласти бюджет підприємства на плановий рік в рамках проведення процедури Due Diligence, щоб мати повнішу інформацію про можливі наслідки свого рішення. Отже, вдалося зібрати наступну інформацію про ТОВ «Млин».

 

Потужність підприємства з переробки зерна становить 36 тис. тон. В останні 3 роки обсяги використання потужностей становили 70-80%.

 

Відповідальність керівників підрозділів. Генеральний директор приймає рішення щодо діяльності підприємства, в тому числі інвестиційні рішення. Комерційний директор несе відповідальність за продаж продукції та надходження коштів, а також за витрати на збут. На підприємстві виділяється три переділи виробництва продукції: приймання, зберігання, сушка і очищення зерна (елеватор), а також помел та фасування продукції (виробничий цех). Директор з виробництва контролює діяльність елеватора і виробничого цеху, а керівники зазначених двох підрозділів несуть відповідальність за якісне і вчасне виконання робіт у запланованих обсягах і в межах планових витрат. Ведення бухгалтерського і податкового обліку, планування податкових зобов’язань та контроль відповідних платежів покладено на головного бухгалтера. Фінансова служба зобов’язана відслідковувати строки здійснення фінансових та інвестиційних платежів, займається залученням необхідного фінансування. Інші витрати відслідковує економіст, але не приймає рішення щодо їх рівня (не впливає на рівень витрат).

 

Підприємство виробляє і продає три види продукції: борошно пшеничне вищого ґатунку (ВГ) (фасування у мішок паперовий 50 кг), крупа манна марки М (фасування  по 1 кг), висівки (безтарне). Ціни продажу борошна – 7800 грн/т., крупи манної – 13000 грн/т., висівок – 2200 грн/т. Ціни вказані з ПДВ. Підприємству вдалося досягти виробництва борошна лише вищого ґатунку.

 

Рівень виходу продукції з помольної партії зерна, %

Найменування продукції

Вихід продукції, %

Борошно ВГ

70

Крупа манна М

5

Висівки

24

Механічні відходи (втрати)

1

 

Сировина – пшениця 3 класу. Ціна 4400 грн/т з ПДВ на умовах CPT ТОВ «Млин». Закуповується сировина у 3 і 4 кварталах року для забезпечення виробництва аж до початку нового маркетингового року ( до липня місяця). Тобто необхідно у плановому році закуповувати такі обсяги зерна, щоб на кінець року на елеваторі були обсяги зерна, що дорівнюють обсягам переробки зерна у 1 і другому кварталах даного року. У випадку нестачі сировини до кінця маркетингового року, підприємство закуповує сировину, щоб на складі залишалося не менше 500 тон. Мінімальна партія закупівлі зерна 1000 тон.

 

Основний вид продукції – борошно пшеничне ВГ. Через планові обсяги продажу борошна визначають обсяги виробництва і продажу інших видів продукції. За даними відділу продажу, у плановому році існує можливість реалізації 20350 тон борошна ВГ, в тому числі у 1 кв. 6700 т., 2 кв. 4200 т., 3 кв. 4200 т., 4 кв. 5250 т. Крупа манна реалізовуються в обсязі виробництва за певний квартал. Продаж висівок щокварталу очікується на рівні 1700 тон, їх реалізація відбувається при наявності на складі.

Оплата за відвантажену продукцію здійснюється на 75% за фактом відвантаження, решта - протягом 3 міс (тобто в наступному кварталі).

 

Витрати елеватора включають наступні статті:

 • Заробітна плата виробничого персоналу (15 осіб, середня місячна зарплата 7000 грн);
 • Нарахування на ФОП;
 • Електроенергія (3 кВт-год в розрахунку на 1 т прийнятого зерна при ціні 1,7 грн/кВт-год з ПДВ);
 • Паливо (0,5 м куб газу в розрахунку на 1 т прийнятого зерна при ціні 11 грн/м куб з ПДВ);
 • Амортизаційні відрахування (55 тис. грн. в квартал);
 • Утримання і ремонт обладнання (40 тис. грн. в квартал);
 • Загальновиробничі витрати (47 тис. грн. в квартал).

 

Витрати виробничого цеху на помел включають наступні статті:

 • Заробітна плата виробничого персоналу (25 осіб, середня місячна зарплата 9000 грн);
 • Нарахування на ФОП;
 • Електроенергія (6 кВт-год в розрахунку на 1 т помеленого зерна при ціні 1,7 грн/кВт-год з ПДВ);
 • Амортизаційні відрахування (75 тис. грн. в квартал);
 • Утримання і ремонт обладнання (45 тис. грн. в квартал);
 • Загальновиробничі витрати (78 тис. грн. в квартал).

 

Згідно Інструкції №9/12 з планування, обліку й калькулювання собівартості продукції підприємств борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, на підприємстві розподіл загальної суми витрат на помел по видах і ґатунках продукції здійснюється відповідно до наступних коефіцієнтів: борошно в/г - 7,1; борошно 1/г - 6,5; борошно 2/г - 5,7; крупа манна - 8,6; висівки - 1,0. Обсяг виробництва кожного виду продукції множиться на даний коефіцієнт та визначається їх загальна сума тон-коеф.. Сума всіх витрат на помел розподіляється за видами продукції пропорційно до суми тон-коеф.

 

Витрати виробничого цеху на фасування продукції становлять для борошна 400 грн/т з ПДВ готової продукції, крупи манної – 800 грн/т з ПДВ продукції з урахуванням вартості пакувальних матеріалів і енергії.

 

Збутові витрати підприємства включають заробітну плату працівників відділу збуту (40 тис. грн. на місяць без нарахувань на ФОП), витрати на рекламу (60 тис. грн. щокварталу з ПДВ), витрати на доставку продукції (80 грн з ПДВ на 1 тону реалізованої продукції усіх видів).

 

Адміністративні витрати підприємства включають витрати на заробітну плату адміністративного персоналу (30 осіб із середньою зарплатою 9 тис. грн. на місяць без нарахувань), витратні матеріали лабораторії (7 тис. грн. в квартал з ПДВ), зв'язок (60 тис. грн. в квартал з ПДВ), комунальні послуги (180 тис. грн. в квартал з ПДВ), електроенергія (160 тис. грн. в квартал з ПДВ), паливо і утримання службових автомобілів (140 тис. грн. в квартал з ПДВ), страхування майна (20 тис. грн. в квартал), амортизаційні відрахування (70 тис. грн. в квартал), інші витрати (45 тис. грн. в квартал).

 

Підприємство сплачує наступні податки: ЄСВ 22% від фонду оплати праці, ПДВ 20% (приблизно розраховується як 20% від прибутку і ЗП з нарахуванням; галузевий норматив фіскальних органів -  1,5% від реалізації продукції), податок на прибуток 18%, податок на землю в обсязі 50 тис. грн. в квартал.

 

Оплата усіх грошових витрат здійснюється у період їх понесення.

 

Баланс початковий

 

грн

примітки

 

1. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби

2 650 000

 

 

   первісна вартість

4 600 000

 

 

   знос

1 950 000

 

 

2. Оборотні активи

 

кількість, тон

вартість1 т без ПДВ

Запаси борошна ВГ

1 000 000

200

5 000

Запаси сировини 1

44 800 000

14 000

3 200

Дебіторка за продукцію

4 000 000

за відвантажену у попередньому кварталі

Грошові кошти

150 000

 

 

Разом активи

52 600 000

 

 

 

 

 

 

1. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

6 000 000

 

 

Нерозподілений прибуток

19 000 000

 

 

2. Довгострокові зобовязання (лізинг)

3 600 000

по 150 тис в міс

.

3. Поточні зобовязання

 

 

 

Кредити банків

24 000 000

до 30 червня планового року

Кредиторка за сировину

 

 

 

Разом пасиви

52 600 000

 

 

 

Строк погашення короткострокового кредиту банку настає 30 червня планового року, відсотки сплачуються щомісячно, відсоткова ставка за кредитом становить 20% річних.

 

Підприємство взяло в лізинг вантажні автомобілі минулого року. Договором лізингу передбачається поступове погашення заборгованості за лізинговою угодою шляхом виплати лізингових платежів в сумі 150 тис грн. щомісяця. У зв’язку з цим планується продаж старих вантажівок на суму 450 тис. грн у 1 кварталі планового року.

 

Підприємство уклало угоду на поставку додаткового обладнання на суму 2700 тис. грн. з ПДВ. Його монтаж має бути завершений у березні місяці планового року і тоді підприємство має сплатити повну вартість угоди. У липні-вересні місяці планується провести капітальний ремонт частини адміністративної будівлі з метою збільшення її площі. Дані роботи виконуватимуться будівельною компанією і  мають бути оплачені в ці місяці в сумі 800 тис. грн. з ПДВ.

 

Виконати/скласти наступне:

1. Побудувати фінансову структуру підприємства. Розподілити між ЦФВ відповідальність в процесі підготовки і виконання бюджету.

2. Бюджет продажу продукції з ПДВ і без ПДВ (тон, грн./т, грн.)

3. Бюджет надходження коштів за продукцію з ПДВ, грн

4. Бюджет обсягів виробництва продукції, тон

5. Визначення обсягів переробки сировини (помелу), тон

6. Бюджет обсягів сировини (в тому числі, поставки сировини), тон

7. Бюджет оплати сировини з ПДВ, грн..

8. Бюджет витрат елеватора з ПДВ і без ПДВ, грн..

9. Бюджет витрат на помел з ПДВ і без ПДВ, грн..

10. Розподіл витрат елеватора і на помел за видами продукції без ПДВ, грн.

11. Розрахунок витрат на фасування за видами продукції продукції з ПДВ і без ПДВ, грн..

12. Бюджет собівартості виробництва реалізованої продукції без ПДВ, грн

13. Бюджет адміністративних витрат з ПДВ і без ПДВ, грн..

14. Бюджет збутових витрат з ПДВ і без ПДВ, грн..

15. Бюджет інвестицій з ПДВ і без ПДВ, грн.

16. Бюджет податкових платежів, грн

17. Бюджет фінансових витрат, грн

18. Бюджет фінансових результатів (P&L), грн

19. Бюджет руху коштів (CF), грн;

20. Прогнозний баланс, грн

 

Варіанти завдання:

1. Базовий.

2. Розподіл витрат елеватора і помелу не за коефіцієнтами, а пропорційно вартості реалізованої продукції.

3. Запланувати пролонгацію погашення кредиту.

4. Використати середню ЗП по м.Київ для промисловості для виробничого персоналу і для на 25% вищі витрати на ЗП в адміністративних витратах.

5. Використати прогнозні ціни на продукцію наступного року.

6. Обсяги продажу зменшити на 20% щоквартально.

7. Збільшити адмінвитрати на 30% по кожній статті.

8 Запас сировини на початок року становить 10 000 тон.

 

Завдання 2 (вибіркове).

На основі даних і результатів розв’язку завдання 1 зробити оцінку ризиків двома методами:

 • Аналізу чутливості (не менше як до 3-х чинників);
 • Сценарного аналізу (оптимістичний, найбільш ймовірний і песимістичний). Обґрунтувати вибір оптимістичного і песимістичного сценаріїв.

 

Завдання 3 (вибіркове).

На основі даних і результатів розв’язку завдання 1 підготувати інвестиційну пропозицію для підприємства, де розглянути наступні варіанти його фінансування:

 1. Розподілити з інвестором порівну існуючу суму власного внеску ініціатора.
 2. Зменшити за рахунок залучення інвертора потребу в кредитних коштах на 40%.

Інвестиційна пропозиція повинна бути оформлена відповідно до прийнятих стандартів.

 

Завдання виконуються під час самостійної роботи студентів і індивідуально-консультаційної роботи студентів і викладача.

 

Аналітичний огляд наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів з проектного аналізу готується у письмовій формі. Тему такої роботи студент обирає самостійно та погоджує її з керівником курсу. В якості літературних джерел використовуються видання, що опубліковані протягом двох останніх років. Серед таких видань України слід виділити наступні:

 • Економіка України;
 • Економіка АПК;
 • Фінанси України;
 • Інвестиційна газета;
 • Фінансовий директор;
 • Компаньйон;
 • Контракти.

Критичні есе повинні розглядати вибрану проблему чи питання проектного аналізу з різних сторін і різних точок зору. Есе мають відображати роздуми і власну точку зору автора щодо вибраної теми. Яскраво виражена позиція автора – це основа есе. Дана робота може мати посилання на прочитані статті, книги, інтерв’ю, побачені події і почуті твердження. Студент самостійно обирає тему есе та погоджує її з керівником курсу. Можливі теми есе наступні:

 1. Основні завдання економічного управління аграрним підприємством.
 2. Які існують проблеми і обмеження використання показників в управлінні підприємством?
 3. Доцільність врахування витрат на збір і аналіз діяльності підприємства.
 4. Чи достатньо фінансової звітності підприємства для здійснення його економічної діагностики?
 5. Побудова фінансової структури підприємства АПК.
 6. Побудова системи бюджетів підприємства АПК.
 7. Вибір оптимального способу удосконалення бізнес-процесів підприємства.
 8. Основні методи описання бізнес-процесів в організації.
 9. Описання бізнес-процесів верхнього рівня підприємства АПК.
 10. Визначення причин кризового стану підприємства – з чого починати?
 11. Як здійснювати контроль виконання бюджету підприємства?
 12. Взаємозв’язок систем обліку на підприємстві і бюджетування.
 13. Діяльність бюджетного комітету підприємства – основні завдання і порядок роботи.
 14. Порівняння функціонально-орієнтованої організації і процесно-орієнтованої організації.
 15. Поняття та відповідальність «власника» бізнес-процесу.
 16. Переваги використання збалансованої системи показників в управлінні підприємством.
 17. Оцінка діяльності підприємства за показниками і мотивація персоналу.
 18. Досвід використання програмного забезпечення для описання бізнес-процесів.
 19. Особливості процесного підходу до управління організацією.

 

Реферат – це письмова робота із кількох розділів. Його зміст є осмисленим викладенням інформації по темі реферату, зібраної з кількох джерел. Студент самостійно обирає тему реферату та погоджує її з керівником курсу. Тематика рефератів наступна:

 1. Поняття управлінського рішення та чинники, що впливають на їх прийняття.
 2. Передумови та процес прийняття управлінських рішень.
 3. Особливості управління об’єднанням підприємств.
 4. Еволюція поглядів на основні цілі діяльності підприємства.
 5. Основні завдання економічного аналізу підприємства.
 6. Загальноекономічний аналіз підприємства: поняття, значення і завдання.
 7. Техніко-економічний аналіз підприємства та умови його проведення.
 8. Функціонально-вартісний аналіз підприємства – поняття та напрямки аналізу.
 9. СVP – аналіз при широкій номенклатурі продукції підприємства.
 10. Застосування моделі Du Pont для економічної діагностики підприємства АПК.
 11. Поняття та причини кризового стану підприємства.
 12. Поняття та цілі побудови системи бюджетування на підприємстві.
 13. Види центрів фінансової відповідальності у фінансовій структурі підприємства.
 14. Операційні бюджети підприємства – зміст та порядок складання.
 15. Особливості побудови бюджету фінансових результатів та бюджету руху грошових коштів підприємства.
 16. Види фінансових бюджетів підприємства та їх взаємозв’язок.
 17. Класифікація бізнес-процесів.
 18. Поняття і цілі описання бізнес-процесів.
 19. Основні способи описання бізнес-процесів: текстовий, табличний, графічний.
 20. Методологія описання бізнес-процесів IDEF0: переваги і недоліки.
 21. Методологія описання бізнес-процесів ARIS eEPS: переваги і недоліки.
 22. Збалансована система показників як інструмент управління.
 23. Основні засади збалансованої системи показників.
 24. Збалансована система показників і пошук цілей підприємства: досвід виконання практичного завдання.
 25. Ранні і пізні індикатори збалансованої системи показників діяльності підприємства.

 

Використані при написанні аналітичного огляду, реферату чи есе твердження інших авторів мають підтверджуватися цитатами і зносками на використані джерела. Кожна з робіт має містити не менше трьох використаних літературних джерел.

 

1.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

При контролі виконання студентами обов’язкового домашнього індивідуального завдання (завдання 1) та вибіркового індивідуального самостійного завдання (завдання 2 або 3, аналітичний огляд наукових публікацій, підготовка рефератів, есе) оцінці підлягають:

а) повнота виконання завдань, завершеність роботи (1 бал);

б) належне оформлення виконаної роботи (1 бал);

в) своєчасність подання виконаної роботи (1 бал).

Максимальна кількість балів за виконання обов’язкового домашнього індивідуального завдання становить 12 балів. Максимальна кількість балів за виконання вибіркового індивідуального самостійного завдання становить 3 бали.

 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет ім.в.Гетьмана

Факультет економіки і управління

Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу

Фінансове управління в агробізнесі

Білет №13

Дайте відповідь на одне з питань.

 1. В чому полягає суть фінансового важеля?
 2. Визначення середньої зваженої вартості капіталу.

 

Чи правильні твердження?

1. Ініціаторами і рушійною силою розробки і реалізації збалансованої системи показників мають стати рядові співробітники підприємства, адже мова йде про показники оцінки їх роботи та мотивації. Так чи ні? Поясніть.

2. ….

 

Практичне завдання 1

Підприємство АПК складає бюджет на наступний рік. Згідно даних про обсяги продажу і ситуацію на ринку спрогнозовано наступні обсяги продажу продукції А і Б та середні ціни продажу з ПДВ за кварталами (табл.). 

Таблиця. Прогнозні обсяги продажу і ціни продукції на 2008 рік

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Обсяг продажу А, уп.

200 000

240 000

330 000

210 000

Обсяг продажу Б, уп.

500 000

450 000

480 000

550 000

Ціна за 1 уп. А, грн.

10

10

11

11

Ціна за 1 уп. Б, грн.

5

4

4

6

 

Змінні витрати на 1 упаковку продукції протягом року складатимуть по продукту А 7 грн, а по продукту Б – 3 грн. Амортизаційні витрати у перші два квартали становитимуть – 110 тис. грн. в квартал, а в наступні – 120 тис. грн. Адміністративно-господарські витрати підприємства очікуються на рівні 75 тис. грн. з ПДВ в квартал, транспортні витрати – 120 тис. грн. з ПДВ в квартал протягом року. Витрати на заробітну плату – по 700 тис. грн. в квартал.

Згідно планів розвитку виробництва, у 2 кварталі має бути закуплене обладнання на суму 500 тис. грн. з ПДВ.

У минулому підприємство взяло кредит в сумі 1 млн. грн., строк погашення якого настає у останній день 3 кварталу планового року. Підприємство щоквартально сплачує відсотки за даним кредитом за ставкою 16% річних.

На початок року підприємство матиме залишок коштів у сумі 150 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20% і податку на прибуток за ставкою 25%.

Складіть плановий бюджет руху готівки на наступний рік. Не враховуйте сплату податків. Чи потрібно підприємству брати кредит для закупівлі обладнання чи воно може самостійно профінансувати дані витрати самостійно? Чи потрібно вести переговори з банком щодо пролонгації строку погашення кредиту в сумі 1 млн. грн.? Чи потребуватиме підприємство додаткового фінансування протягом року?

 

Практичне завдання 2

Підприємство розмістило на депозитному рахунку на 2 роки суму в 100 000 тис. грн. Умови депозиту передбачають погашення в кінці строку основної суми і процентів. Ставка депозиту становить 11% річних. Яку суму отримає підприємство в кінці строку дії депозиту при щорічному нарахуванні відсотків?

Визначте реальну майбутню вартість інвестованих коштів, якщо очікуваний темп інфляції складає 6% на рік.

Якщо дане підприємство бажає отримати від депозитного вкладу 500 тис. грн. через 2 роки. Визначте:

 • Яку суму повинен вкласти інвестор сьогодні, якщо доходність депозиту становить 8% річних?
 • Скільки інвестор має вкласти у більш ризиковий банк з доходністю 12% річних?

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Підсумковий контроль з вивчення дисципліни передбачається у формі письмового іспиту. Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами. здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності без переведення їх у 4-х бальну шкалу. В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. Перелік питань, що охоплюють зміст програми науки, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою та доводяться до студентів на початку семестру.

Іспит  приймається у формі виконання письмових екзаменаційних завдань. На його складання  відводиться три астрономічних години. В кожному білеті передбачається 5 питань, в тому числі дві задачі. Кожне виконане іспитове завдання оцінюється за шкалою 0, 6, 8, 10 балів залежно від рівня знань.

Шкала оцінювання екзаменаційних питань

Оцінка за 100-бальною шкалою

Рівень знань

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

 

Іспит приймається потоковим способом. Кожний студент самостійно витягує іспитовий квиток і сідає на те місце, яке відповідає номеру вказаного білета. Для  оперативного розв’язання задач студенти повинні мати при собі калькулятори. Іспит проводить керівник курсу. Результати іспиту оприлюднюються на наступний день.

За результатами підсумкового контролю (іспиту) рівень знань студентів оцінюється за шкалою в діапазоні від 0 до 50 балів включно. Якщо відповіді студента оцінено менше, ніж у 30 балів, то він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

За результатами поточного модульного контролю і підсумкового контролю (іспиту), набрана студентом кількість балів вноситься до відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. Відповідно до відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Отримані бали за 100-бальною шкалою переводяться також у 4-х-бальну та шкалу за системою ЕCTS у такому порядку:

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

Підсумкова оцінка в 100-бальній і 4-х бальній шкалах, а також за шкалою ЕCTS виставляється в відомість обліку поточної і підсумкової успішності.

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку і мають академічну заборгованість. Рівень знань оцінюється за результатами поточного контролю.

Порядок складання іспиту для студентів заочної форми навчання аналогічний порядку складання іспиту для студентів денної форми навчання

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Завдання 1

Підприємство розмістило на депозитному рахунку на 2 роки суму в 100 000 тис. грн. Умови депозиту передбачають повернення в кінці строку основної суми і процентів. Ставка депозиту становить 11% річних. Яку суму отримає підприємство в кінці строку дії депозиту при щорічному нарахуванні відсотків?

Завдання 2.

Інвестор бажає отримати від вкладення у портфель цінних паперів 500 тис. грн. через 3 роки. Визначте:

 • Яку суму повинен вкласти інвестор сьогодні у цінні папери, якщо очікувана доходність даного портфелю становить 13% річних?
 • Скільки інвестор має вкласти у більш ризиковий портфель цінних паперів з очікуваною дохідністю 25% річних?

Завдання 3

Загальна ринкова вартість звичайних акцій компанії «Молочний світ» складає 50 млн. грн., вартість привілейованих акцій становить 10 млн. грн., а загальна сума заборгованості по кредитах – 45 млн. грн. Вартість власного капіталу компанії складає 20%, привілейованих акцій – 18%, кредитів – 16%.

Визначте середню зважену вартість капіталу компанії при ставці податку на прибуток на рівні 25%.

Завдання 4.

Поточна ринкова ціна акцій АТ «Соки» складає 100 грн. Прибуток на 1 акцію в минулому році становив 10 грн. Показник ß (бета) АТ «Соки» становить 1,5. Розмір дивідендів, що виплачується в поточному році становить 5 грн. в розрахунку на 1 акцію, а очікуваний щорічний ріст дивідендів становить 6%. На фондовому ринку вважається, що відсоткова ставка безризикового вкладення капіталу складає 7% річних, а середній дохід по всьому ринку складає 10%.

Визначте вартість власного капіталу АТ «Соки» з використанням трьох методів:

 • прогнозованого росту дивідендів;
 • цінова модель капітальних активів;
 • прибутку на акцію.

Завдання 5.

ТОВ «Винний погріб» випустила 2 роки назад облігації, на строк 5 років, з номінальною вартістю 1000 грн. кожна та з номінальною відсотковою ставкою 12% річних без можливості оферти. Поточна вартість облігацій на фондовому ринку становить 910 грн. Визначте вартість позичкового капіталу компанії, залученого в результаті облігаційного випуску.

Завдання 6

Аграрне підприємство ТОВ «Соняшник» мало наступні показники діяльності у 2009 році: чистий прибуток 2,7 млн. грн., дохід від продажу 17 млн. грн. Аналогічне підприємство даної галузі, яке було продано за 13 млн. грн., мало у 2009 році такі показники: чистий прибуток 1,9 млн. грн., дохід від продажу 14 млн. грн. Земля обох підприємств використовується на умовах оренди.

Чистий грошовий дохід ТОВ «Соняшник» у 2009 році складав 2,8 млн. грн. Середня ставка дохідності на вкладений капітал у даній галузі становить 15%.

Прогнозовані грошові потоки ТОВ «Соняшник», млн. грн.

Рік

2008

2009

2010

2011

Надходження

18

18

19

20

Виплати

15

15

15

16

Залишкова вартість

 

 

 

 12

Частка власного капіталу у загальному капіталі ТОВ «Соняшник» становить на початок 2008 року 60%, а позичкового 40%. Вартість власного капіталу складає 20%, а позичкового 14% річних.

Визначте вартість ТОВ «Соняшник» методами:

 • дисконтування грошових потоків;
 • капіталізації доходу;
 • аналогів продажу.

Завдання 7

Підприємство розмістило на депозитному рахунку на 2 роки суму в 100 000 тис. грн. Умови депозиту передбачають погашення в кінці строку основної суми і процентів. Ставка депозиту становить 11% річних. Яку суму отримає підприємство в кінці строку дії депозиту при щорічному нарахуванні відсотків?

Визначте реальну майбутню вартість інвестованих коштів, якщо очікуваний темп інфляції складає 6% на рік.

Якщо дане підприємство бажає отримати від депозитного вкладу 500 тис. грн. через 2 роки. Визначте:

 • Яку суму повинен вкласти інвестор сьогодні, якщо доходність депозиту становить 8% річних?
 • Скільки інвестор має вкласти у більш ризиковий банк з доходністю 12% річних?

Завдання 8

Підприємство планує взяти кредит в сумі 150 000 грн строком на 3 роки під 16% річних. Передбачається здійснювати виплати по кредиту щоквартально. Побудуйте графіки погашення кредиту при:

 • Погашенні основної суми кредиту рівними частинами і нарахуванням відсотків на залишок заборгованості;
 • При погашенні кредиту періодичними рівними платежами (амортизаційне погашення).

Графіки погашення кредиту оформляйте у вигляді наступної таблиці.

Період

Початкова заборгованість

Погашення основної суми

Погашення Відсотків

Всього виплата

Залишок заборгованості

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

Завдання 9

Окремі показники проекту ФГ «Земля» та їх зміна за І квартал поточного року наведені у наступній таблиці.

Таблиця

Показники проекту та їх зміна за І квартал поточного року

Стаття

Сума, тис.грн

Амортизація необоротних активів

325

Чистий прибуток

420

Зміна дебіторської заборгованості

-90

Зміна товарно-матеріальних запасів

270

Зміна поточної кредиторської заборгованості

135

Зміна заборгованості за довгостроковими кредитами банків

90

Отримані кошти за реалізовану продукцію

2070

Інші надходження коштів від операційної діяльності

92

Виплати коштів за сировину і матеріали

526

Виплати коштів за паливо, енергію

315

Виплачена зарплата виробничому персоналу

280

Виплачена зарплата адміністративно-управлінському персоналу

115

Виплачені кошти на придбання необоротних активів

120

Сума податкових платежів

96

Інші виплати коштів від операційної діяльності

130

Визначте загальну суму чистого грошового потоку від операційної діяльності проекту окремо прямим методом і непрямим методом.

 

Завдання 10

Поточна ринкова ціна акцій АТ «Молоко» складає 100 грн. Прибуток на 1 акцію в минулому році становив 10 грн. Показник ß (бета) АТ «Соки» становить 1,5. Розмір дивідендів, що виплачується в поточному році становить 5 грн. в розрахунку на 1 акцію, а очікуваний щорічний ріст дивідендів становить 6%. На фондовому ринку вважається, що відсоткова ставка без ризикового вкладення капіталу складає 6% річних, а середній дохід по всьому ринку складає 9%.

Визначте вартість власного капіталу АТ «Молоко» з використанням двох методів.

Компанія АТ «Молоко» випустила 2 роки назад облігації у кількості 50000 штук номіналом 1000 грн. кожна і з номінальною відсотковою ставкою 12% річних без можливості оферти. Поточна вартість облігацій на фондовому ринку становить 910 грн., а їх погашення очікується ще через 3 роки. Визначте вартість позичкового капіталу компанії, залученого в результаті облігаційного випуску.

На основі отриманої вище інформації, а також того, що загальна ринкова вартість звичайних акцій АТ «Молоко» складає 50 млн. грн., вартість привілейованих акцій становить 10 млн. грн., визначте середню зважену вартість капіталу компанії. Вартість привілейованих акцій складає 15%, ставка податку на прибуток - 25%

Завдання 11

Підприємство оцінює два проекти, які взаємно виключають один одного. Обидва проекти передбачають однаковий обсяг інвестицій в розмірі $1,000 і тривають 4 роки. За 4 роки проекти генерують однакову суму чистих грошових потоків. При цьому проект А генерує наступні чисті грошові потоки по рокам : 500, 400, 300, 100 дол., а проект Б генерує наступні чисті грошові потоки по рокам : 100, 300, 400, 500 дол.

Допоможіть підприємству вибрати більш економічно вигідний проект за наступними показниками:

 • Період окупності,
 • Дисконтований період окупності
 • Чиста поточна вартість.
 • Внутрішня норма окупності.

Ставка дисконтування становить 10%.

Завдання 12

Власник продовольчого магазину збирається встановити новий автомат для роздрібного продажу гарячих напоїв. Разом з доставкою і монтажем автомат коштує 25 тис. грн. і має строк експлуатації 5 років. Через 5 років його ліквідаційна вартість буде нульовою. З оцінками власника магазину, встановлення автомату дозволить збільшити доходи магазину на 35 тис. грн.. в рік, при цьому грошові витрати на утримання автомату складатимуть 25 тис. Постачальники повідомили, що на четвертому році експлуатації автомат потребуватиме ремонту вартістю 2 тис. грн. Чи доцільно здійснювати таку інвестицію, якщо власник продовольчого магазину вимагає віддачі на вкладені кошти не менше 20% річних?

Поясніть отримані результати. Обґрунтуєте вибір показників оцінки економічної ефективності проекту.

Якщо очікується інфляція на рівні 7% на рік, як зміниться ефективність проекту? Поясніть вплив інфляції на результати аналізу проекту.

Завдання 13

Розглядається проект модернізації теплиць. Очікувана сума інвестицій становить 20 млн. грн. Через 5 років залишкова вартість інвестованих активів становитиме 10 млн. грн. в поточних цінах. В результаті реалізації проекту знизяться витрати на енергоресурси на 2,2 млн грн., а також збільшиться продуктивність теплиць у грошовому вимірі на 3,3 млн грн. щороку. Зростання обсягу виробництва призведе до збільшення виробничих і збутових витрат на 0,5 млн. грн. на рік.

Середня зважена вартість капіталу проекту складає 10% річних.

Розрахуйте не менше 4 показників ефективності проекту. Чи доцільно його реалізовувати?

Завдання 14

Підприємство АПК складає бюджет на наступний рік. Згідно даних про обсяги продажу і ситуацію на ринку спрогнозовано наступні обсяги продажу продукції А і Б та середні ціни продажу з ПДВ за кварталами (табл.). 

Таблиця. Прогнозні обсяги продажу і ціни продукції на 2008 рік

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Обсяг продажу А, уп.

200 000

240 000

330 000

210 000

Обсяг продажу Б, уп.

500 000

450 000

480 000

550 000

Ціна за 1 уп. А, грн.

10

10

11

11

Ціна за 1 уп. Б, грн.

5

4

4

6

Змінні витрати на 1 упаковку продукції протягом року складатимуть по продукту А 7 грн, а по продукту Б – 3 грн. Амортизаційні витрати у перші два квартали становитимуть – 110 тис. грн. в квартал, а в наступні – 120 тис. грн. Адміністративно-господарські витрати підприємства очікуються на рівні 75 тис. грн. з ПДВ в квартал, транспортні витрати – 120 тис. грн. з ПДВ в квартал протягом року. Витрати на заробітну плату – по 700 тис. грн. в квартал.

Згідно планів розвитку виробництва, у 2 кварталі має бути закуплене обладнання на суму 500 тис. грн. з ПДВ.

У минулому підприємство взяло кредит в сумі 1 млн. грн., строк погашення якого настає у останній день 3 кварталу планового року. Підприємство щоквартально сплачує відсотки за даним кредитом за ставкою 16% річних.

На початок року підприємство матиме залишок коштів у сумі 150 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20% і податку на прибуток за ставкою 25%.

Складіть бюджет доходів і витрат підприємства на наступний рік. При розрахунках враховуйте суми ПДВ і податок на прибуток. Чи прибутковою буде діяльність підприємства протягом року? Яка планова рентабельність продажу продукції за чистим прибутком?

 

Завдання 15

Підприємство АПК складає бюджет на наступний рік. Згідно даних про обсяги продажу і ситуацію на ринку спрогнозовано наступні обсяги продажу продукції А і Б та середні ціни продажу з ПДВ за кварталами (табл.). 

Таблиця. Прогнозні обсяги продажу і ціни продукції на 2008 рік

 

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Обсяг продажу А, уп.

200 000

240 000

330 000

210 000

Обсяг продажу Б, уп.

500 000

450 000

480 000

550 000

Ціна за 1 уп. А, грн.

10

10

11

11

Ціна за 1 уп. Б, грн.

5

4

4

6

Змінні витрати на 1 упаковку продукції протягом року складатимуть по продукту А 7 грн, а по продукту Б – 3 грн. Амортизаційні витрати у перші два квартали становитимуть – 110 тис. грн. в квартал, а в наступні – 120 тис. грн. Адміністративно-господарські витрати підприємства очікуються на рівні 75 тис. грн. з ПДВ в квартал, транспортні витрати – 120 тис. грн. з ПДВ в квартал протягом року. Витрати на заробітну плату – по 700 тис. грн. в квартал.

Згідно планів розвитку виробництва, у 2 кварталі має бути закуплене обладнання на суму 500 тис. грн. з ПДВ.

У минулому підприємство взяло кредит в сумі 1 млн. грн., строк погашення якого настає у останній день 3 кварталу планового року. Підприємство щоквартально сплачує відсотки за даним кредитом за ставкою 16% річних.

На початок року підприємство матиме залишок коштів у сумі 150 тис. грн.

Підприємство є платником податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20% і податку на прибуток за ставкою 25%.

Складіть плановий бюджет руху готівки на наступний рік. Не враховуйте сплату податків. Чи потрібно підприємству брати кредит для закупівлі обладнання чи воно може самостійно профінансувати дані витрати самостійно? Чи потрібно вести переговори з банком щодо пролонгації строку погашення кредиту в сумі 1 млн. грн.? Чи потребуватиме підприємство додаткового фінансування протягом року?

Завдання 16

Аналізується проект створення заводу по виробництву концентрованих кормів з елеватором потужністю 9000 т одноразового зберігання зерна. Результати розрахунку чистої поточної вартості (NPV) для різних значень тих чинників, які можуть відхилятися від їх базового значення в процесі реалізації проекту, наведено у таблиці.

Показник чистої поточної вартості (NPV) при різних можливих значеннях окремих чинників проекту

Чинник і од.виміру

Базове значення

Зниження чинника

Зростання чинника

Чинника, од.

NPV, млн.грн

Значення чинника, од

NPV, млн.грн

Значення чинника, од

NPV, млн.грн

Ціна комбікорму, грн./т

6 000

40

5500

-30

6500

110

Сер.зважена ціна зерна, грн./т

3 500

3300

54

4000

5

Сума інвестицій, млн.грн.

85

80

45

95

30

Можливі коливання інших чинників (ціна шроту, рівень зарплати, вартість електроенергії тощо) не враховувалися.

Виконайте наступне:

 1. Порахуйте коефіцієнти еластичності NPV проекту до зміни окремих чинників.
 2. Зобразіть графік чутливості NPV.
 3. До зміни яких чинників проект найбільш і найменш чутливий?

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 

 • Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005.– 536 с., стор.478-518.
 • Брігхем Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
 • Корпоративні фінанси: підручник і практикум для академічного бакалаврату / В. Е. Леонтьєв, В. О. Бочаров, Η. П. Радковська. – М: Видавництво Юрайт, 2015. – 349 с. – Серія: Бакалавр. Академічний курс.

 

7.2. Додаткова література

 

 • Бардиш Г.О. Проектне фінансування. – К.: Алерта, 2007. – 664 с.
 • Бланк. И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.:, МП ”ИТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995. – 448с.
 • Закон України "Про інвестиційну діяльність". від 18 вересня 1991 р. N 47.N 1560-XII.
 • Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. – XVI. - 416 с.
 • Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. С англ. Под ред. А. Н. Шохина — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 247 с.
 • Пересада А. А. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Лібра, 1996. – 344 с.
 • Рекомендації з отримання кредитів для малих та середніх сільськогосподарських підприємств / Дем’яненко С.І., Лисенко Т.І., Милованов Є.В., Никоненко А.Г., Шкурка М.С., Старіков О.Ю. – К.: Консалтингова корпорація “Ронко”, 2000. – 61 с.
 • Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практич. пособие / М. А. Лимитовский, Е. Н. Лобанова, В. Б. Минасян, В. П. Паламарчук. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 990 с.
 • Котелкин С. В. Международный финансовый менеджмент: учебн. пособие / С. В. Котелкин. – М.: Магистр : ИНФРА-М, 2012. – 606 с.
 • Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Изд-во «Перспектива», 2009.
 • Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. –1028 с.

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 • Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua.
 • Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssms.gov.ua/
 • Офіційний Сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.uaib.com.ua/
 • Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssms.gov.ua/