Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи


_________________________ А.М. Колот

 

«_____» __________________ 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧАННЯ   НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ»

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма/ спеціалізація

«Фінанси»

освітня програма/ спеціалізація

«Митна справа»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник(и):

 

Буряченко А. Є., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів

Парандій О.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів

 

 

Навчальний план 2018р.

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

ВСТУП……………………………………………………………………….

Стор.4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

 

Тема 1…………………………………………………………………………

9

Тема 2…………………………………………………………………………

9

Тема 3……………………………………………………………………………

9

Тема 4……………………………………………………………………………

9

Тема 5..…………………………………………………………………………

10

Тема 6..…………………………………………………………………………

10

Тема 7……………………………………………………………………………

10

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента

12

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

12

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента

14

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

16

            4.1. Карта навчальної роботи студента

 

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

17

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

18

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)

 

            6.1. Структура екзаменаційного білету

19

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

19

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

21

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

            7.1.      Основна література ……………………………………………………

23

            7.2.      Додаткова література ………………………………………………….

23

           

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Фінансові інновації» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни. Швидкий розвиток в останні два десятиліття світових фінансових ринків, поява значного числа нових учасників, створення і виведення на ринок нових фінансових інструментів призвели до зростання фінансових ризиків, з якими стикаються інвестори і емітенти. Зросла також потреба у пошуку нових інструментів залучення капіталу. Відповіддю на це став розвиток інноваційних фінансових інструментів та відповідних технологій. Набули значного розвитку процеси адаптації існуючих і створення нових фінансових інструментів, що дозволяють учасникам фінансових ринків ефективно справлятися зі змінною ситуацією.

Найважливішим завданням сучасного університетської освіти є формування у студентів цілісної системи знань про суть економічних процесів, що протікають як у розвинених країнах, так і в країнах з ринковими відносинами. Випускник університету повинен володіти глибокими фундаментальними знаннями в галузі економіки та фінансів і при цьому вміти користуватися теоретичними моделями в практичній діяльності. Наука «Інноваційні фінансові інструменти та технології» має теоретико-прикладний характер і є нормативною для магістрів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», спеціальність 6508.

Міждисциплінарні зв’язки Курс «Фінансові інновації» вивчається студентами після знайомства з теоретичним курсом «Фінанси» та пов’язана з вивченням таких наук та дисциплін як «Фінансовий ринок», «Похідні фінансові інструменти», «Торгівля цінними паперами», «Інвестування», «Фінансовий аналіз», «Фінанси зарубіжних корпорацій», «Фінансова статистика», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» тощо.

Мета дисципліни «Фінансові інновації» – формування глибоких фахових знань і практичних навичок в області конструювання складних фінансових продуктів для управління ризиками, ліквідністю та прибутковістю; створення нових фінансових інструментів, розробка комбінованих інвестиційних стратегій у відповідності до потреб ринку та компанії та їх технічної реалізації.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни

 • вивчення ролі інноваційних фінансових інструментів та технологій в розбудові та функціонуванні фінансового ринку;
 • розуміння особливостей використання інноваційних інструментів боргового ринку;
 • визначення особливостей використання інноваційних інструментів ринку пайових цінних паперів;
 • розуміння особливостей використання інноваційних інструментів грошового ринку;
 • визначення цілей, завдань та особливостей процесу сек’юритизації активів;
 • вивчення нових технологій торгівлі фінансовими інструментами;
 • здатність вибирати інструменти та технології для залучення чи розміщення коштів на фінансовому ринку

Предмет дисципліни – економічні відносини, що виникають в процесі використання інноваційних фінансових інструментів та технологій на фінансовому ринку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання (відповідно компетенцій, вказаних у Табл. 1):

 1. Знання ЗК1, ЗК8, ФК7, ФК8, ФК14, ФК16
 2. Уміння ЗК1, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ФК3, ФК7, ФК8, ФК14, ФК16
 3. Комунікація ЗК1, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ФК3, ФК7, ФК8
 4. Автономність та відповідальність ЗК5, ЗК6, ЗК8, ФК14

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Сучасні форми інноваційних інструментів у державному фінансовому менеджменті.

Головна мета та принципи державної інноваційної політики. Об’єкти і суб’єкти інноваційної діяльності. Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності. Суб'єкти фінансування інноваційної діяльності.

Визначення ефективності інноваційних планів для галузей і підприємств. Соціально-економічні наслідки реалізації стратегічних інноваційних планів, програм, проектів. Система державного стимулювання й підтримки нововведень.

Структура державних джерел фінансування інноваційної діяльності. Прямі та непрямі важелі державного регулювання НДДКР. Диференційоване оподаткування у державному фінансовому менеджменті.

 

Тема 2. Фінансова діяльність одержувачів бюджетних коштів.

Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки. Порядок відкриття рахунків в управлінні ДКСУ. Документи, що подають одержувачі бюджетних коштів.

Встановлення та налаштування ППЗ «ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ». Визначення даних бюджету, створення облікового запису із зазначенням коду та виду бюджету.  Отримання інформації стосовно рахунків отримувача бюджетних коштів, здійснення наповнення бази рахунків установи, одержувача бюджетних коштів.

Створення бази контрагентів із зазначенням МФО, номеру рахунку у відповідній банківській установі (казначействі), ЄДРПОУ та повною назвою банку-одержувача коштів. Послідовність формування бази контрагентів.

Бюджетні (юридичні) зобов’язання одержувачів бюджетних коштів. Порядок формування юридичного зобов’язання, їх реєстр. Порядок запису даних на носії інформації, друк документів з носія інформації. Реєстр фінансових зобов’язань. Формування звіту за виконаною роботою, експорт документів. Заповнення платіжних доручень та їх подача до сплати.

 

Тема 3. Функціонування електронної системи державних закупівель.

Значення державних закупівель та їх основні функції. Необхідність проведення реформи державних закупівель, перехід до електронної системи державних закупівель «ProZorro». Подальші перспективи реформування сектору закупівель. Огляд функціонування системи «ProZorro».

Організація закупівельної діяльності. Заснування тендерного комітету, його склад та функції. Основні вимоги до уповноваженої особи. Права та обов’язки уповноваженої особи. Планування закупівлі: визначення потреб замовника, затвердження кошторису, затвердження річного плану.

Процедури здійснення закупівель: відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі. Приклади застосування кожної з цих процедур. Комунікація між замовником і учасником. Розкриття та оцінка пропозицій, визначення переможця, укладання договору. Договір про закупівлю. Особливості відповідальності сторін договору.

Функціонування системи «ProZorro» на прикладі електронного майданчика E-tender. Допорогові закупівлі, моделювання проведення допорогової закупівлі. Створення оголошення про закупівлю, розміщення в системі, спостереження за аукціоном. Визначення переможця закупівлі.

Характеристика процедури оскарження торгів у сфері державних закупівель. Право подання скарг. Терміни та вимоги до подачі скарг, процедура їх розгляду та прийняття рішення. Подача скарги до Антимонопольного комітету.

 

 

 

Тема 4. Краудфандинг та венчурне фінансування

Краудсорсинг. Види краудсорсингу. Причини швидкого розвитку краудсорсингу. Краудфандинг як вид краудсорсингу.

Благодійний краудфандинг. Краудфандинг з винагородою. Кредитний краудфандинг. Пайовий краудфандинг.

Розвиток краудфандингу в світі. Найбільші краудфандингові майданчики. Найбільші краудфандингові проекти.

Особливості фінансування краудфандингових проектів. Переваги використання краудфандингу. Обмеження та недоліки використання краудфандингу. Регулювання краудфандингових майданчиків та кампаній.

Організація краудфандингових кампаній з винагородою. Етапи розвитку проектів. Взаємодія з бекерами. Особливості визначення винагород.

р2р-кредитування як альтернатива традиційному банкінгу. Скоринг в р2р-кредитуванні. Захист інвесторів в р2р-кредитуванні. Державна регуляція.

Венчурне фінансування та бізнес-ангели. Етапи фінансування стартапів. Сфери венчурного фінансування. Обсяги венчурного фінансування.

 

Тема 5. Блокчейн, криптоактиви та ІСО

Причини виникнення та розвиток криптовалют. Основні види криптовалют. Механізм функціонування цифрових валют.

Методи захисту Proof-of-work та Proof-of-stake, асиметричне шифрування. Емісія криптовалют. Майнінг: особливості генерації криптовалют.

Централізовані та децентралізовані реєстри. Приватні та публічні блокчейни. Перспективи використання блокчейнів поза сферою криптоактивів.

Анонімність розрахунків: переваги та недоліки. Основні організатори торгів криптовалютами. Використання криптовалют у роздрібній торгівлі. Вартість криптовалют: проблема високої волатильності. Ризики використання криптовалют: неконтрольована емісія, використання у нелегальній торгівлі, можливість атаки на механізм підтвердження трансакцій.

Токени як різновид криптоактивів. Utility токени. Equity токени. ІСО як різновид краудфандингу. Ризики при проведенні ІСО. Перспективи токенізації активів.

 

Тема 6. Фінансовий інжиніринг та сек’юритизація активів

Поняття фінансового інжинірингу, його основні цілі. Споживачі результатів фінансового інжинірингу: емітенти та інвестори.

Основні продукти фінансового інжинірингу на борговому і пайову ринках. Систематизація інноваційних фінансових продуктів. Поняття гібридного і структурованого фінансового продукту. Синтетичні фінансові продукти.

Поняття сек'юритизації активів, цілі, завдання. Іпотечні облігації (Mortgage Bonds), облігації, забезпечені пулом заставних (Mortgage-Backed Securities - MBS), облігації, забезпечені активами (Asset-Backed Securities - ABS): структура випуску, організація залучення коштів, цілі випуску для різних економічних агентів, ризики. Перерозподіл ризиків з використанням облігацій: облігації, пов'язані з кредитами (CLN), облігації катастроф.

Зелені облігації. Ринок викидів. СО2-інструменти на фінансовому ринку. Облігації соціального впливу.

 

Тема 7. Фінансові технології

Фінтех у платіжних та розрахункових системах. Фінтех у банках. Страховий фінтех. Фінтех в управлінні активами. Розвиток фінтеху у світі та в Україні.

Інноваційні технології організації торгів. Основні користувачі інноваційних фінансових технологій. Електронні комунікаційні мережі. Дарк-пули та модель управління ліквідністю. Модель «мейкер-тейкер».

Інноваційні технології у торгівельній діяльності. Високочастотний трейдинг. Технічне забезпечення просторового арбітражу. Механічні торгівельні системи (алгоритмічна торгівля).

Data Mining у торгівлі фінансовими інструментами. Інформація на фондовому ринку. Системи підтримки прийняття рішень. Машинне навчання у торгівлі фінансовими інструментами.

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

 

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

 

Тема 1. Сучасні форми інноваційних інструментів у державному фінансовому менеджменті.

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

3

Тема 2. Фінансова діяльність одержувачів бюджетних коштів.

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Семінар – «мозковий штурм»

3

3

Тема 3. Функціонування електронної системи державних закупівель.

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-дискусія

3

2

Тема 4. Краудфандинг та венчурне інвестування

Аналіз конкретної виробничої ситуації

Міні-кейс

3

2

Тема 5. Блокчейн, криптоактиви та ІСО

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми

Семінар-розв’язання проблемних завдань

3

2

Тема 6. Фінансовий інжиніринг та сек’юритизація активів

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Семінар-дискусія

3

Тема 7. Фінансові технології

Аналіз конкретної ситуації, підготовка пропозицій

Семінар-розгорнута бесіда

3

Усього балів за відповіді  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За результати виконання контрольних (модульних) робіт

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за контрольну (модульну) роботу

10

За результати виконання і захисту індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Проведення експерименту

10

2. Написання есе

10

3. Аналіз літературних англомовних джерел за заданою проблематикою (3-5 джерел)

10

4. Підготовка матеріалів до семінарів–дискусій або наукових студентських конференцій

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

         

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальна максимальна сума балів поточного контролю - 50 балів.

Поточний контроль складається з наступних частин:

 1. оцінювання систематичності та активності роботи студента протягом семестру;
 2. контроль за виконанням контрольної (модульної) роботи;
 3. контроль за виконанням ситуаційних завдань (кейсів);
 4. оперативний контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (обов’язкових та вибіркових).

Оцінювання роботи студента на 16 семінарських (практичних) заняттях протягом семестру  - максимальна сума 30 балів.

На кожному занятті студент максимально може отримати кількість балів, зазначену в Карті самостійної роботи, при цьому оцінювання здійснюється за наступною шкалою:

Максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

2

2

1,5

1

0

 

2.3. Вибіркові індивідуальні завдання включають: виконання розрахункових, графічних робіт, написання есе, підготовку матеріалів до семінарів–дискусій або наукових студентських конференцій.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється шляхом розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань, обговорення доповідей під час аудиторних занять або в позааудиторний час (під час ІКР). Максимальна сума - 5 балів.

 

Контроль за виконанням контрольних (модульних) робіт (максимальна сума 12 балів).

Контрольна (модульна) робота здійснюється в два етапи у вигляді контрольної роботи на восьмому та п’ятнадцятому занятті. 

І модуль: «Інновації у публічних фінансах» (максимальна сума - 5 балів).

ІІ модуль: «Інноваційні фінансові інструменти та технології» (максимальна сума -5 балів).

Викладач, що проводить контрольну (модульну) роботу, формує варіанти завдань. Тривалість модулів – по 2 академічні години. Система оцінок за контрольну (модульну) роботу – 0-6 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед контрольною (модульною) роботою. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за поточний контроль.

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз. Доопрацювання і переписування не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1.  Карта навчальної роботи студента

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Сучасні форми інноваційних інструментів у державному фінансовому менеджменті.

Тема 2. Фінансова діяльність одержувачів бюджетних коштів.

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань

2

2.

Тема 3. Функціонування електронної системи державних закупівель.

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Виконання практичних завдань

2

3.

 

Тема 4. Краудфандинг та венчурне інвестування

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Виконання практичних завдань

2

4.

 

Тема 5. Блокчейн, криптоактиви та ІСО

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

5.

 

Тема 6. Фінансовий інжиніринг та сек’юритизація активів

Тема 7. Фінансові технології

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

1

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

2

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

письмова або електронна

10.09.2016 р.

на кафедру або на електронну пошту викладача

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальне  завдання

електронна

15.09.2016 р.

 

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Написання есе.

5. Написання реферату

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

 Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є відповіді на контактних заняттях (максимальна сума 20 балів) та контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання (вибіркові).

Викладач, що проводить контрольну (модульну) роботу, формує варіанти завдань. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед контрольною (модульною) роботою.

 

Вибіркові індивідуальні завдання включають: написання рефератів, есе, аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою та власних досліджень, виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань здійснюється шляхом обговорення (захисту) рефератів, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів. Максимальна сума - 5 балів. Система оцінювання: 0; 2; 4; 5 балів:

а) “відмінно” – 5 балів;

б) “добре” – 4 бали;

в) “задовільно”– 2 бали;

г) “незадовільно”– 0 балів.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості за 100-бальною системою з переведенням у шкалу системи ECTS.

 

 

 

4. Поточна навчальна робота студентів Дистанційної форми навчання

 

На даній спеціальності дистанційна форма навчання не передбачена.

 

 

5. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальні завдання включають: виконання розрахункових, графічних робіт; написання есе; підготовку матеріалів до семінарів–дискусій та наукових студентських конференцій; написання рефератів та аналітичних оглядів наукових публікацій за заданою тематикою –  за вибором студентів. Написання рефератів та аналітичних оглядів наукових публікацій може бути обрано тільки студентами заочної форми навчання.

1. Виконання розрахункових, графічних робіт.

Виконання розрахункових, графічних робіт дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, сприяє формуванню професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Обсяг графічного, розрахункового становить 5-10 сторінок, шрифт Times new roman, кегль 12, інтервал 1,5.

2. Написання есе з дисципліни.

Тема пропонується студентом та узгоджується з викладачем.

Обсяг есе становить 3-5 сторінок, шрифт Times new roman, кегль 12, інтервал 1,5.

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Обсяг аналітичного огляду наукових публікацій становить 4-6 сторінок, шрифт Times new roman, кегль 12, інтервал 1,5. До огляду мають обов’язково додаватись наукові публікації, на основі яких він виконаний.

4. Підготовка матеріалів до семінарів-дискусій та наукових студентських конференцій.

Студенти, що бажають прийняти участь у науковій роботі, можуть підготувати матерали для участі у семінарі-дискусії або на наукову студентську конференцію. Для самостійної роботи пропонується написання доповіді та організація семінара-дискусії для студентів, які зацікавлені у поглибленому вивченні дисципліни. Підготовка та проведення семінара-дискусії та наукової студентської конференції відбувається в позааудиторний час.

 

Заочна форма

В міжсесійний період студентам заочної форми навчання пропонується виконання вибіркової індивідуальної письмової роботи. Виконання індивідуальної письмової роботи, реферату, студентами заочної форми навчання належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. Інші види індивідуальних завдань студентів заочної форми навчання виконуються за його власною ініціативою (аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою,  міні-лекція (презентація)). Обов'язкова індивідуальна робота виконується за варіантами.

Вибіркові завдання виконуються за місяць до початку наступного семестру. До вибіркових завдань належать написання аналітичного огляду наукових публікацій за тематикою, що визначена викладачем, виконання розрахункових, графічних робіт, підготовка презентації. За підготовку вибіркового завдання студент одержує 10 балів для підсумкового контролю Виконується два із зазначених завдань.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення обов’язкової індивідуальної роботи.

Виконання розрахункових, графічних робіт дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, сприяє формуванню професійно значущих якостей, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців, розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

            На конкретному прикладі (за переліком, що визначає викладач) студент здійснює розрахунок показників, що характеризують діяльність конкретної МФО.

            Підготовка презентації.     Вибір теми презентації, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить контактні заняття. Презентація  – це доповідь протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Висновок

Висновок містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У презентації не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: презентація є основою для проведення дискусії. Критеріями оцінки презентації є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Контроль за виконанням індивідуальних завдань (п.1 - п.3) здійснюється шляхом обговорення (захисту) під час аудиторних занять, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань (п.4) здійснюється шляхом обговорення доповідей, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів

 

 

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену.

Оцінюванню на екзамені підлягають:

– володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

– вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

– вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Готуючись до екзамену, студент самостійно здійснює систематизацію вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, які включено до програми курсу.

Екзамен проводиться за розкладом екзаменаційної сесії. Екзамени проводяться комісією у складі: лектор потоку, викладачі, що проводять семінарські заняття. Склад комісії призначає кафедра.

Екзамен проводиться за єдиними білетами, які складаються кафедрою. Кожен білет має власний номер, в якому вказується номер білета, ряд і місце в аудиторії, де проводиться екзамен (наприклад, № 7 (5/4) — білет №7, ряд 5, місце 4). Номер білета записується в бланк письмової роботи. Нумерація білетів проводиться комісією, що приймає екзамен.

На екзамен виносяться вузлові питання, задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння систематизувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні аналітичних завдань тощо.

Кожен екзаменаційний білет складається з тестових та теоретичних питань.

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Кожне з питань екзаменаційного білету оцінюється залежно від рівня знань від 2 до 5 балів (відповідно до шкали оцінювання Міністерства освіти і науки України). При цьому використовується наступна шкала: 0, 2, 4, 6, 8, 10 балів.

Відповідь, яка оцінюється на “відмінно” має відповідати таким вимогам:

 • повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або проблеми;
 • повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 • уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;
 • знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;
 • засвоєння питань програми курсу відповідно до основної та додаткової літератури.

Відповідь, яка оцінюється на “добре” має відповідати таким вимогам:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь, яка оцінюється на “задовільно” має відповідати таким вимогам:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь оцінюється на “незадовільно” за таких обставин:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання в 6 балів;
 • зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи загальновизнаними при відсутності у відповіді студента доказів і раціональних аргументів на їх користь;
 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер: за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з екзамену та одержує 0 балів.

 

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно:

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на екзамен.

 

Оцінювання знань студентів, що складають екзамен, здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали переводяться в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS у такому порядку:

 

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно

з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні)  роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з навчальною дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Екзаменаційний білет №1

 1. Тести
 1. Краудфандинг передбачає наявність:
  1. великої кількості малих внесків
  2. великої кількості великих внесків
  3. малої кількості малих внесків
  4. малої кількості великих внесків
 2. р2р кредитування є проявом процесу:
  1. сек’юритизації
  2. глобалізації
  3. дезінтермедіації
  4. кодифікації
 3. Процес емісії та розподілу нових монет у біткойн називається:
  1. майнінг
  2. пулінг
  3. блокчейн
  4. хеш
 4. Наявність «розумних контрактів» (smart contracts) є характерною рисою:
  1. Ethereum
  2. Ripple
  3. Litecoin
  4. Bitcoin
 5. Деривативи, виплати за якими залежать від того, чи досягне ціна базового активу певного рівня:
  1. складні опціони
  2. бермудські опціони
  3. бар’єрні опціони
  4. варанти

 

 1. У чому полягають основні відмінності між ІСО та традиційним краудфандингом? Яка модель залучення ресурсів є більш перспективною і чому?
 2. Впровадження яких нових фінансових інструментів є найбільш доцільним та реалістичним в Україні та у світі? Хто буде їх основними користувачами?
 3. 10 грудня 2017 розпочалась торгівля ф’ючерсами на біткойн на СВОЕ. До яких наслідків це призведе? Це збільшить чи зменшить волатильність біткойна. Чому подібний інструмент, запущений ще рік тому на Українській біржі, не набув популярності?
 4. НБУ планує випустити е-гривню на базі технології blockchain в рамках платіжної системи Простір. Якими Ви бачите перспективи даного проекту і чому? У яких сферах може ефективно використовуватись технологія blockchain? Наведіть приклади використання blockchain державами та / або приватними компаніями.

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Основна література

           А. Закони та інші нормативно-правові акти

 1. Податковий Кодекс України
 2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.
 3. Про цінні папери та фондовий ринок.
 4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.
 5. Про Національну депозитарну систему України та особливості електронного обігу цінних паперів.
 6. Про систему валютного регулювання і валютного контролю.
 7. Правила випуску і обігу фондових деривативів.
 8. Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій.
 9. Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента.

 

Б. Посібники та монографії

 

 1. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учеб. пособие – М.:1998.- 348 с.
 2. Бэр, Х. П. Секьюритизация активов: секьюритизация
  финансовых активов – инновационная техника финансирования банков/
  Пер. с нем. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 624 с.
 3. Вайн, С. Опционы: полный курс для профессионалов / С. Вайн ; [ред. П. Суворова]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 466 с.
 4. Галанов, В. А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы [Текст] : учебник для вузов / В. А. Галанов. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 464 с
 5. Колб, Роберт У. Финансовые деривативы: учебник / Роберт У. Колб ; [пер. с англ. А. И. Меркурьева]. - Изд. 2-е. - М. : Филинъ, 1997. - 356 с.
 6. Примостка, Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти [Текст] : Монографія / Л. О. Примостка. - К. : КНЕУ, 2001. - 263 с.
 7. Халл, Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты [Текст] / Джон К. Халл ; [пер. с англ. и ред. Д. А. Клюшина]. - 6-е изд. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. - 1056 с.
 8. Чесноков, В. Л. Фінансові інструменти: навч. посібник / В. Л. Чесноков. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 288 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Бернстайн, П. Фундаментальные идеи финансового мира. Эволюция / Питер Бернстайн ; пер. с англ. [В. Ионова, А. Зотагина, В. Ибрагимова]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 247 с.
 2. Боди З., Мертон Р. Финансы.: Пер. с англ. : Уч. пос. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 592 с.
 3. Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються // Финанси України. –  2005. – № 1 , С. 70-76.
 4. Едвардес, У. Ключові фінансові інструменти: Орієнтування та інновації у світі деривативів: пер. з англ. / У. Едвардес. - К. : Всеувито : Наук. думка, 2003. - 256 с.
 5.  Ловенстайн, Р. Когда гений терпит поражение: Взлет и падение компании Long-Term Capital Management, или Как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов / Роджер Ловенстайн ; [пер. с англ. Л. Калинина]. – М. : Олимп-Бизнес, 2010. – 416 с.
 6. Мандельброт Б., Хадсон Р. Л. - (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах -2006, Издательство: Вильямс-408с.
 7. Маршал Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия: Полное
  руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с
 8. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок.-М: Перспектива,1995
 9. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія.-К.: КНЕУ, 2001.
 10. Райнер, Г. Деривативы и право [Текст] : пер. с нем. / Г. Райнер. - М. : Волтерс Клувер, 2005. - 461 с.
 11. Силантьєв, С. О.  Менеджмент похідних фінансових інструментів : навч. посібник / С. О. Силантьєв; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – 279 с.
 12.  Сохацька О.М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Мо­нографія.-Тернопіль: Карт-бланш, 2002.- 454 с.
 13. Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Пер. с англ. В. Сонькина, А. Бердичевского, М. Костионовой, О. Попова под редакцией М. Тюниной. – М.: Издательство КоЛибри, 2009. – 528 с.
 14. Фельдман А. Производные финансовые и товарные инструменты / Фельдман А. - М.: Экономика, 2008. - 324 с