Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансові інвестиції

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

 

  Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
__________________ А.М. Колот

 

«_04_» _14.02_2019 р..

 

.

  

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

«ФІНАНСОВІ  ІНВЕСТИЦІЇ»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

освітня програма /

спеціалізація

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

«Корпоративні фінанси»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _______________________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

__________________ О.О. Терещенко

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ - 2018

 

 

Розробник:

 

Красножон Світлана Володимирівна – канд. екон. наук, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу.

 

 

 

Форма навчання                                     денна, заочна

Семестр                                                   7

Кількість кредитів                                  4                        

Форма підсумкового контролю             залік

Мова викладання                                     українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

 

 

1.Зміст навчальної дисципліни за темами                                                             5                                                     

 

 

2.Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання:                        8

 

2.1. Карта навчальної роботи студента                                                                  8

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни              9

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи                                                                                                 12

 

 3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання              14                                                                                                                       

3.1. Карта навчальної роботи студента                                                                14

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни            16

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи                                                                                                 20

 

4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи      22

4.1. Перелік письмових робіт                                                                               22

4.2. Перелік типових задач                                                                                   28

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни     38

 

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела                                                            39

6.1. Основна література                                                                                        39

6.2. Додаткова література                                                                                     41

 

 

 

 

 1. ВСТУП

 

Навчальна дисципліна “Фінансові інвестиції” — має теоретико-прикладний характер. Дана дисципліна не є базовою, а є спеціальною дисципліною, предметом якої є вивчення аналітичних підходів та методів роботи підприємств, банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування і домогосподарств у сфері фінансових інвестицій.

Предметом курсу є методологія, методи та інструментарій фінансового інвестування; організація процесу управління фінансовими інвестиціями та практична діяльність індивідуальних та інституційних інвесторів в процесі здійснення фінансових інвестицій.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів “Інвестування”, “Інвестиційний аналіз”, «Фінанси»,  “Гроші і кредит”, “Страхування”, “Страхові послуги”, “Фінансовий ринок” та інших дисциплін професійної підготовки за напрямом  “Фінанси і кредит”.

Мета навчальної дисципліни “Фінансові інвестиції” — формування знань майбутніх фахівців з фінансування інвестиційних проектів про базові теоретичні засади фінансового інвестування; методи та підходи аналізу інвестиційного портфеля; формування вмінь та навичок щодо застосування цих знань у роботі в процесі управління фінансовими інвестиціями.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ  ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Методологічні засади фінансового інвестування

Фінансові інвестиції: поняття та сутність. Напрями здійснення фінансового інвестування. Класифікація фінансових інвестицій за різними ознаками.

Інструменти фінансового інвестування: фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу, похідні фінансові інструменти.

Цінні папери та їх види. Класифікація цінних паперів за інвестиційними якостями.

Процес управління фінансовими інвестиціями: постановка цілей інвестування; формування основних напрямів інвестиційної політики; вибір портфельної стратегії; вибір активів, що будуть включені до портфеля; оцінка ефективності інвестицій.

 

Тема 2. Оцінювання інструментів власності

Основні характеристики інструментів власності. Акції та їх інвестиційні якості.

Визначення курсової вартості та дохідності акцій.

Використання фундаментального аналізу для оцінювання акцій. Технічний аналіз і графічні картини фондового ринку.

Західні і вітчизняні індекси фондового ринку.

 

Тема 3. Аналіз боргових фінансових інструментів

Загальна характеристика та види облігацій. Інвестиційні якості облігацій.

Використання рейтингових систем оцінювання облігацій.

Операції з ощадними (депозитними) сертифікатами, казначейськими зобов’язаннями і векселями.

Визначення курсової вартості і дохідності боргових цінних паперів.

Активні і пасивні стратегії управління портфелем облігацій.

 

Тема 4. Управління ІРО

Становлення та розвиток первинного ринку. Основні способи залучення коштів для ІРО.

Система та етапи щодо проведення процедурі ІРО, види заявок та методів проведення ІРО.

Цінні папери первинного ринку. Інвестиційні якості цінних паперів та емітентів при первинному розміщенні.

Основні переваги та недоліки первинного публічного розміщення цінних паперів.

Визначення інструментів щодо зменшення ризиків та підтримки ліквідності емітента.

 

Тема 5. Використання деривативів в управлінні інвестиціями

Сутність строкового ринку і строкових угод. Функції і види деривативів. Хеджери, спекулянти та арбітражери на строковому ринку.

Ф’ючерсні контракти та індексні стратегії.

Опціони та їх роль в інвестуванні. Види опціонів. Основні стратегії використання опціонів.

Визначення та види свопів. «Ванільні» свопи та свопи з начинкою.

 

Тема  6. Управління портфелем фінансових інвестицій

Портфель фінансових інвестицій і його види. Принципи формування портфеля фінансових інвестицій.

Підходи до формування портфеля фінансових інвестицій. Традиційний підхід до формування портфеля і сучасна портфельна теорія. Гіпотеза ефективного ринку.

Визначення очікуваної дохідності та ризику портфеля

Диверсифікація портфеля фінансових інвестицій. Криві байдужості інвестора. Теорема про ефективну множину.

 

Тема 7. Національна депозитарна система

Характеристика та структура Національной депозитарної системи.

Основні положення щодо регулювання взаємовідносин між учасниками різних рівнів депозитарної системи.

Оцінювання інвестиційної активності учасників національної депозитарної системи

Емпірична перевірка моделі оцінювання фінансових активів: методологія і результати.

 

Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств

Стратегії підприємств на фінансовому ринку. Інвестиційний портфель підприємства.

Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. Модель Баумоля, модель Міллера-Орра.

Методи оцінювання та обліку фінансових інвестицій підприємства.

Реструктуризація компаній та корпоративні структури. Злиття та поглинання компаній.

Корпоративне управління підприємством. Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління.

Операції домогосподарств з фінансовими інструментами

 

 

 

Тема  9. Управління банківськими фінансовими інвестиціями

Комерційні банки на ринку цінних паперів. Моделі ринків цінних паперів за участю банків. Прямі і портфельні банківські інвестиції.

Управління банківськими ризиками в процесі інвестування. Механізми регулювання банківських ризиків на макро-, мезо- і мікрорівні. Міжнародні стандарти банківського капіталу. Базельська угода з капіталу.

Формування та управління банківським інвестиційним портфелем в Україні.

Інвестиційні банки та напрями їх діяльності.

 

Тема 10. Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій

Роль страхових компаній у кредитній системі і фінансуванні економіки. Характеристика основних видів страхування.

Механізм формування фінансового потенціалу страхової компанії в інвестиційній сфері. Система страхових резервів. Класифікація ризиків страховика.

Здійснення фінансових інвестицій страховими компаніями зі страхування житті і страхових компаній з ризикових видів страхування. Фондове страхування.

Розміщення страхових резервів. Принципи ефективної інвестиційної діяльності страхової компанії.

 

Тема 11. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів

Організаційна структура і діяльність пенсійних фондів на розвинутих ринках. Види пенсійних схем.

Система недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди (НПФ) і їх класифікація.

Інвестиційна діяльність НПФ як запорука їх стабільності. Ризики, пов’язані з інвестуванням активів НПФ і гарантії дохідності.

Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів. Правило «розсудливої людини» і кількісні обмеження у напрямах розміщення пенсійних коштів.

 

Тема 12. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку

Організаційні ознаки індивідуальних інвесторів та їх інвестиційна політика. Класифікація суб`єктів фінансового ринку.

Критерії інвестиційної привабливості фінансових інструментів у контексті індивідуального інвестування.

Напрямки інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів на фінансовому ринку України.

Розрахунок показника ощадно-інвестиційної активності індивідуальних інвесторів на фінансовому ринку України.

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.

2.1. Карта навчальної роботи студента

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ  РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни «Фінансові інвестиції»
для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»

 

денна форма навчання

 

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

 

5

2

Попередня підготовка з визначених питань

Опрацювання ситуаційнах вправ

Бліц опитування

Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах

5

3

Попередня підготовка з визначених питань

Опрацювання ситуаційнах вправ

Бліц опитування

Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах

5

4

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Попередня підготовка з визначених питань

Бліц-опитування

Семінар - дискусія

5

5

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Попередня підготовка з визначених питань

 

Бліц-опитування

Семінар-розгорнута бесіда

 

5

6

Підготовка до контрольної роботи

Модульна контрольна робота № 1

 

Змістовий модуль №2

7

Попередня підготовка з визначених питань

Опрацювання ситуаційнах вправ

Бліц опитування

Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах

5

8

Виконання домашнього завдання

Опрацювання ситуаційнах вправ Попередня підготовка з визначених питань

Презентація виконання домашнього розрахункового завдання

Семінар-вирішення ситуаційних вправ Семінар-дискусія 

5

9

Виконання домашнього завдання

Підготовка проекту щодо інвестиційної політики

Презентація виконання домашнього розрахункового завдання

Робота в малих творчих групах

5

10

Завчасна підготовка за визначеними темами

Опрацювання ситуаційних вправ

Бліц опитування

Семінар-вирішення ситуаційних вправ в міні-групах

5

11

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-розгорнута бесіда

5

12

Підготовка доповідей

Семінар-конференція

5

13

Підготовка доповідей

Семінар-конференція

5

14

Підготовка до контрольної роботи

Модульна контрольна робота № 2

 

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання контрольних модульних  завдань**

Контрольна робота №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Контрольна робота   №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього  балів за виконання контрольних  модульних робіт

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи***

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

10

2. Аналітична робота — збирання та обробка практичних даних конкретної установи (із побудовою діаграм, графіків, таблиць тощо)

10

3. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з фінансового інвестування

10

4. Участь у конференціях, студентських олімпіадах

10

5. Підготовка наукових публікацій

20

6. Підготовка проблемних лекцій

10

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань

20

РАЗОМ   БАЛІВ:

100

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Поточна робота студентів в процесі практичних занять та самоосвіти оцінюється в 100 балів. Дана кількість балів поділяється між об'єктами контролю наступним чином:

I.     Виконання завдань та відповіді студента на семінарських (практичних) заняттях – 60 балів;

II.    Виконання модульних завдань – 20 балів.

III.  Виконання завдань для самостійного опрацювання – 20 балів.

I. При контролі систематичності та активності роботи студента на семінарських (практичних) заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях та виступах на семінарських (практичних) заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські або практичні заняття; результати виконання розрахунків на семінарських (практичних заняттях).

Відповідь оцінюється за наступною бальною системою (табл. 1):

Таблиця 1

Шкала для оцінки виконання завдань на

семінарських (практичних) заняттях*

Бали

Розв`язок задач (практичних завдань)

Бали

Відповіді на теоретичні питання

Відповіді на тестові завдання

5

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок.

4

Студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене питання, при цьому показав високий рівень знання і володіння понятійним апаратом, знання першоджерел.

Студент дав правильну відповідь на 5 питань тестового завдання

4

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення.

3

Студент в цілому вірно відповів на поставлене питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав низький рівень ознайомлення з першоджерелами щодо питанню.

Студент дав правильну відповідь на 4 питання тестового завдання

3

Студент в цілому вірно вирішив задачу. Вірно представив необхідні розрахункові формули. Розрахунок містить незначні помилки, що  в цілому не впливають на розв`язання і на аналітичний висновок.

2

Студент не зміг надати повну відповідь на поставлене питання, обмежившись тільки необхідним понятійним апаратом по питанню.

Студент надав правильну відповідь на 3 питання тестового завдання

0

Студент невірно вирішив задачу – результат розрахунку (числове значення показників, розмірність показників, аналі-тичні висновки) є хибними.

0

Студент надав неправильну відповідь на запитання, ухилявся від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату, першоджерел.

Студент не надав правильних відповідей на жодне питання тестового завдання або відповів лише на 2 чи 1 з них

* При використанні тестових та (або) інших форм проведення контролю знань на семінарських (практичних) заняттях шкала оцінювання будується відповідно до обсягу і складності цих завдань безпосередньо викладачем, який проводить заняття.

 

 

II. Модульні завдання можуть включати в себе тестові завдання, задачі і теоретичні питання та складається з п’яти завдань.

Кожне з 5-ти завдань оцінюється за шкалою 2; 1; 0.

2 бали виставляється за завдання, якщо студент:

 • дав правильну і повну відповідь на теоретичне питання;
 • дав правильне теоретичне обґрунтування; правильний алгоритм розв'язку і правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • дав правильну відповідь не менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

1 бали виставляється за завдання, якщо студент:

 • дав неповну відповідь на теоретичне питання;
 • дав неправильне теоретичне обґрунтування, але застосував правильний алгоритм розв'язку і дав правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • застосував неправильний алгоритм розв'язку, але дав правильне теоретичне обґрунтування і арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • дав неправильну арифметичну відповідь на поставлену задачу, але дав  правильне теоретичне обґрунтування та правильний алгоритм розв'язку задачі;
 • дав правильну відповідь менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

0 балів виставляється за завдання, якщо студент:

 • не дав відповіді взагалі на теоретичне питання;
 • не розв'язав задачу.

 

Модульний контроль № 1 (максимальна сума – 10 балів).

Призначається для моніторингу понятійного, репродуктивного та умовно-професійного рівнів засвоєння знань з наступних тем: «Методологічні основи фінансових інвестицій», « Оцінювання інструментів власності», « Аналіз боргових фінансових інструментів», «Управління ІРО», « Використання деривативів в управлінні інвестиціями», «Управління портфелем фінансових інвестицій». На даному рубіжному контролі студенти вирішують завдання з наступних питань:

-    Розрахунок майбутньої та теперішньої вартості грошових потоків;

-    Визначення множників нарощування та дисконтування;

-    Розрахунок вартості цінних паперів;

-    Аналіз доходності корпоративних цінних паперів процесі формування інвестиційного портфелю;

-    Визначення середньозваженої вартості капіталу.

 

Модульний контроль № 2 (максимальна сума – 10 балів).  

Призначений для визначення знань студентів щодо вирішення завдань з наступних напрямків:

-    Оцінка ефективності альтернативних інвестиційних проектів;

-    Оцінка ефективності фінансових інвестицій суб`єктів інвестування;

-    Визначення ринкової вартості цінних паперів;

-    Визначення чистого грошового потоку.

На другому рубіжному контролі визначаються знання студентів з наступних тем: «Національна депозитарна система»», «Фінансові інвестиції підприємств», «Управління банківськими фінансовими інвестиціями», «Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій», «Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів», «Інвестиційна діяльність індивідуальних інвесторів  на фінансовому ринку».

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Рівень самостійно засвоєних знань вмінь та навичок визначається шляхом оцінювання наступних індивідуальних завдань за вибором студента:

1. виконання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій за заданою тематикою;

2. написання есе з актуальних тем, перелік яких визначає викладач за погодженням з навчальною групою студентів;

3. доповіді на наукових студентських конференціях і наукових семінарах з наданням публікацій тез або довідок від оргкомітетів семінарів;

4. написання та публікація наукової статті;

5. переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

 

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій  – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Участь у конференціях і підготовка наукових публікацій може бути врахована і оцінена викладачем максимально на 20 балів, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни. Для отримання відповідної кількості балів (20-10-5-0) треба надати документи, які підтверджують участь студента в конференції.

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Оцінка виконання творчого індивідуального завдання.

Виконання творчих завдань має відповідати наступним вимогам:

 • актуальність теми та відповідність викладеного в роботі матеріалу темі дослідження;
 • базування аналітичної частини роботи на практичному матеріалі;
 • наявність вміння професійно викладати матеріал, застосовуючи сучасну економічну термінологію, робити правильні висновки на його основі, стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати дослідження;
 • творчий підхід до виконання роботи;
 • відповідність вимогам викладача щодо оформлення та обсягу роботи, акуратність, грамотність тощо.

Шкала оцінювання виконання творчого індивідуального завдання

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

20

20

10

5

0

 

При успішній роботі максимальна кількість балів за творчі індивідуальні завдання не може перевищувати 20 балів – студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Робота логічно структурована. Студент демонструє глибокі теоретичні знання. Вдало використані фактичні дані, значна частина з яких оформлена у вигляді таблиць і графіків. Для наочності деяких тверджень наведені схеми. Розробка спирається на чинне законодавство. Використані новітні літературні джерела. Об’єм роботи відповідає вимогам;

10 балів – завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, не всі необхідні новітні літературні джерела враховані або інформація щодо статистичних даних та чинного законодавства  вказана не повністю. Об’єм роботи відповідає вимогам. На  оцінку можуть вплинути суттєві зауваження щодо оформлення роботи;

5 балів – завдання висвітлено поверхово, є принципові помилки щодо використання понятійного апарату та чинного законодавства, відсутні (або застарілі) фактичні дані. та розгляд чинного законодавства. Перелік використаної літератури застарілий, відсутні посилання на джерела інформації. Недостатньо ілюстрацій. Висновки не аргументовані. Об’єм роботи не відповідає вимогам;

0 балів – завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: зміст  не відповідає темі, тему змінено довільно без узгодження з викладачем, питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства. Об’єм роботи не перевищує 10 стор.

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни (вибіркової ) «Фінансові інвестиції»

                                                                                                                                        

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1 Методологічни засади фінансового інвестування

Тема 2   Оцінювання інструментів власності  

Тема 3 Аналіз боргових фінансових інструментів

Установча міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань

3

2.

Тема 4  Управління інструментами іпотечного ринку

Тема 5 Використання деривативів в управлінні інвестиціями

Тема6. Управління портфелем фінансових інвестицій

 

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – розгорнута бесіда

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

3.

 

Тема 7 Модель оцінювання капітальних активів і теорія ринку капіталу

Тема 8 Формування інвестиційної політики і стратегії

Тема 9 Вимір і оцінювання ефективності управління інвестиціями

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

4.

 

Тема10 Фінансові інвестиції підприємств

Тема 11 Діяльність страхових компаній у сфері інвестицій

Тема 12 Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів

 

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – дискусія

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

5.

 

Тема13. Управління та розвиток ІРО в Україні

Тема 14. Інвестиційна діяльність індивідуальних інвесторів на фінансовому ринку

Міні-лекція (конспект)

1

Міні-семінар – «мозковий штурм»

3

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

3

 

35

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

15

Усього балів за контактні заняття

50

         

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

(письмова або електронна)

(наприклад, 5.10.2014р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом

електронна

наприклад, 25.04.2014р.

 

Викладачем в онлайн-режимі

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4. Підготовка презентації

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

          Контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється у два етапи, що включають:

 1. систематичність  та активність  роботи на контактних заняттях під час сесії (у тому числі виконання модульних (контрольних) робіт);

2) підготовку та захист індивідуальних завдань в міжсесійний період, що включають:

- підготовку та захист індивідуального завдання у формі розрахункової роботи,

- виконання індивідуальної роботи за вибором, а саме: написання наукової статті, критичний огляд наукових публікацій за обраною тематикою, переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою, участь у наукових студентських конференціях, семінарах-дискусіях (див. «Карту самостійної роботи студентів» заочної форми навчання).

Об’єктом поточного контролю є:

 • систематичність  та активність  роботи на контактних заняттях (в тому числі за виконання комплексної контрольної роботи) – 50 балів,

-виконання індивідуальних завдань у формі розрахункової роботи та вибіркового завдання – 50 балів.

Виконані завдання студенти мають подати на кафедру для реєстрації не пізніше, ніж за 30 днів до початку сесії.

Типові індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання, що виконуються в міжсесійний період,  наведено в розділі 7 робочої програми.

У сесійний період студенти заочної форми навчання виконують модульні (контрольні) завдання, що оцінюються  у 30 балів.

Модуль - це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється також в балах. Модульний контроль для студентів заочної форми навчання складається з 2 теоретичних питань, 2 задач та блоку тестів.

Блок тестів оцінюється за шкалою:

Кількість правильних відповідей

Сума балів

0-1

0

2

6

3

8

4

10

 

Основна диференціація балів проводиться за шкалою: 5, 4, 3, 0 балів. Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 5 балів, повинна відповідати таким вимогам:

 • розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
 • повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;
 • уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;
 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов'язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;
 • знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;
 • засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в 4 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо:

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблено помилки під час:

 • використання цифрового матеріалу;
 • посилання на конкретні історичні періоди та дати;
 • формулювання назв зазначених фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн-учасниць;
 • визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 3 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи     загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді;
 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: не дав відповіді взагалі.

Критерії оцінювання відповіді задачі

Максимально кожна задача оцінюється в 5 балів, якщо має місце:

 • правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;
 • правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідного розрахунку;
 • правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;
 • правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.

Відповідно загальна оцінка 4 балів виставляється, якщо має місце:

 • вірна арифметична відповідь на поставлену задачу;
 • неправильно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення) відповідного розрахунку.

Відповідно загальна оцінка 3 балів виставляється, якщо має місце:

 • неправильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;
 • неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу.

Відповідно загальна оцінка 0 балів виставляється, якщо має місце:

 • не розв`язав задачу
 • не дав теоретичного обґрунтування.

Максимальною сумою модульного завдання є 30 балів.

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

В міжсесійний період передбачено виконання студентами заочної форми навчання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань та індивідуальної роботи.

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є домашні письмові роботи з дисципліни “Інвестування” за якими складені індивідуальні завдання. Варіант теоретичного питання відповідатиме початковій букві прізвища студента, а варіант задач відповідатиме останній цифрі номера залікової книжки. До складу завдання  входять: одне теоретичне питання та чотири задачі.  Кожна складова індивідуального домашнього завдання оцінюється в балах. Теоретичне питання оцінюється за шкалою 0, 6,8, 10 балів (див. Таблицю 1):

                                                                                Таблиця 1

Шкала для оцінки відповіді на теоретичне питання.

 

Сума балів

Відповідь на теоретичне питання

20

Студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене питання, при цьому показав високий рівень знання і володіння понятійним апаратом, знання першоджерел.

10

Студент в цілому вірно відповів на поставлене питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав низький рівень ознайомлення з першоджерелами по даному питанню.

8

Студент не зміг дати повну відповідь на поставлене питання, обмежившись при цьому представленням тільки необхідного понятійного апарату по питанню.

0

Студент дав неправильну відповідь на запитання, ухилявся від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату, першоджерел або взагалі не дав відповіді на поставлене запитання.

 

 Відповіді задач оцінюються за 20-ти бальною системою (див.Таблиця 2):

 

                                                                                      Таблиця 2

Шкала для оцінки виконання задач.

Сума балів

Розв'язок задач  (практичних завдань)

20   

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення, зроблено аналітичний висновок.

10        

Студент вірно вирішив розрахункову задачу. При вирішенні задачі було наведено необхідні формули та теоретичні положення.

8 

Студент вцілому вірно вирішив задачу. Вірно представив необхідні розрахункові формули. Розрахунок містить незначні помилки, що вцілому не впливають на хід розв'язку і аналітичний висновок.

0

Студент невирішив або невірно вирішив задачу – результат розрахунку (числове значення показників, розмірність показників, аналітичні висновки) є хибними.

 

 

      Максимальна сума індивідуального домашнього завдання з врахуванням його захисту складає 40 балів.

        

            Оцінка

Критерії

10 балів

 

Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Інформацію добре ілюстровано теоретичними знаннями, фактичними даними та чинним законодавством.

5 балів

Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація про статистичні дані та чинне законодавство є застарілою, вказана не повністю.

0 балів

Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства.

 

Виконані індивідуальні завдання (контрольні роботи) і курсові роботи з науки студенти заочної форми навчання здають на кафедру не пізніше, ніж за місяць до початку чергової сесії. Студенти зобов’язані захистити індивідуальні завдання під час сесії або в День заочника в ході співбесіди з викладачем.

 

4. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

4.1. Перелік письмових робіт

В якості видів самостійної роботи студент може обрати написання есе (або здійснити переклад літературних джерел іншомовного походження) за тематикою, що запропонована викладачем.

Починаючи роботу над есе, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела.

Питання есе слід висвітлювати лаконічно, без повторів і відступів від основної теми. Не треба перевантажувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними. Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації наводяться у окремих додатках у кінці роботи.

Есе має включати наступні основні елементи:

Вступ

1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.

2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.

3. Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.

Висновок

У кінці есе додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Виконувати завдання слід на аркушах формату А-4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші проставляється дата виконання, підпис. Обсяг роботи 15-20 сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення і зміни у галузі теорії та практики інвестування.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Оформлюється на аркушах формату А4 з титульним листом. Має містити послідовно повні вихідні дані публікацій з питань інвестиційної діяльності, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. Кількість публікацій узгоджується з викладачем і має становити не менше трьох наукових статей. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше двох календарних років до дати подання студентом огляду. Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок. Оцінювання огляду здійснюється у відповідності до критеріїв оцінки індивідуальних завдань.

Тези доповіді або стаття здається викладачу для попереднього рецензування на плановому семінарському занятті не пізніше ніж за чотири тижні до закінчення семінарських занять, а есе не пізніше ніж за два тижні до закінчення терміну семінарських занять. Завчасно представлені роботи перевіряються і в разі недопущення до захисту (оцінка 0 балів) повертаються студентам для доопрацювання. За порушення строків представлення завдання викладач може застосувати такі санкції, як зниження наполовину суми балів за зміст роботи і/або за її захист.

 

1. Підготовка індивідуального завдання. Для студентів денної та заочної форми навчання індивідуальне завдання виконується за темами, які охоплюють зміст дисципліни і є особливо актуальними. Індивідуальне завдання має включати огляд останнього цифрового матеріалу з відкритих джерел, відображати останні тенденції, містити оцінку явища студентом та має бути бездоганно оформленим. Основні вимоги, щодо оформлення індивідуального завдання наведено вище.

2. Аналітичний огляд наукових публікацій. Виконується на матеріалах опублікованих фахових статей з дисципліни в українських періодичних виданнях. Студенти можуть аналізувати 3-5 статей з дисципліни.

3. Підготовка міні-лекції з презентацією. Виконується під час проведення лекцій з дисципліни за погодженою заздалегідь з викладачем темою.

4. Участь у конференціях, олімпіадах та підготовка наукових публікацій. Участь у конференціях, олімпіадах і підготовка наукових публікацій може бути оцінена викладачем, якщо зміст доповідей або статей відповідає профілю дисципліни. Для отримання відповідної кількості балів (5- 10) треба надати документи, які підтвер­джують участь студента в конференції чи олімпіаді. Наприклад, представити програму конференції, де вказано прізвище студента та назва доповіді, показати викладачеві опубліковані тези чи наукову статтю.

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. Здійснюється переклад літературних джерел іншомовного походження за визначеною викладачем науки проблематикою

                                              

ТЕМАТИКА НАПРЯМКІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ (ЕСЕ)

(для студентів денної та заочної форм навчання)

Перша літера прізвища

Зміст завдання

А

Цілі та принципи регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній

Б

Процес управління портфелем цінних паперів вітчизняних банків

В

Операції банків з цінними паперами в Україні

Г

Управління банківським портфелем цінних паперів

Д

Роль і участь страхових компаній в інвестиційному процесі

Е

Інвестиційні фонди і компанії: становлення і розвиток в Україні

Є

Управління активами інвестиційних фондів

Ж

Функціонування інститутів спільного інвестування в Україні

З

Світові тенденції розвитку хедж фондів

І

Проблеми та перспективи розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні

К

Перспективи розвитку взаємного інвестування в Україні

Л

Проблеми функціонування акціонерного механізму залучення інвестицій в Україні

М

Інвестування пенсійних активів та розвиток фінансових ринків

Н

Проблеми управління пенсійними коштами в Україні

О

Механізм хеджування інвестиційних ризиків з використанням ф’ючерсних та форвардних контрактів

П

Перспективи роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів в Україні

Р

Напрями розвитку ринку акцій в Україні

С

Застосування іпотечних цінних паперів: західна практика і перспективи використання в Україні

Т

Сучасні портфельні теорії та недоліки у їх застосуванні в Україні

У

Діяльність акціонерних товариств як інвесторів на фінансовому ринку: стратегія і тактика в Україні

Ф

Дивідендна політика: теоретичний аспект, аналіз практичних можливостей та вплив на доходи акціонерів

Х

Участь інвестиційних банків у злитті і поглинанні компаній

Ц

Випуск та розміщення цінних паперів та участь у цьому процесі андеррайтерів

Ч

Інструменти вітчизняного іпотечного ринку

Ш

Роль фінансових посередників у нагромадженні індивідуальних капіталів

Щ

Проблеми формування і розміщення резервів страхових компаній

Ю

Інвестиційна політика страхових компаній

Я

Особливості та тенденції функціонування інвестиційних банків за кордоном

 

Рекомендації щодо підготовки і оформлення робіт

 

Приступаючи до визначення мети, кола завдань і змісту роботи з підготовки реферату, студент має уяснити, що реферат — це письмова робота, яка направлена на поглиблене опрацювання відповідної теми переважно на підставі залучення різноманітних літературних джерел, а також вивчення практичного досвіду.

Студенти мають усвідомити, що якість реферату оцінюється із врахуванням:

 1. відповідності змісту реферату його темі;
 2. повноти розкриття теми на підставі опрацювання достатньої кількості літературних джерел;
 3. достатньої (переконливої) наукової обґрунтованості і можливості практичної реалізації висновків (рекомендацій);
 4. конкретності висновків;
 5. самостійності опрацювання теми;
 6. відповідності роботи вимогам щодо її оформлення.

Студентами мають бути обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення організації портфельного інвестування в Україні. Реферат має бути логічно структурований, переконливо аргументований, що унеможливлює неточність визначень і неоднозначність тлумачень. Відповідність реферату всім переліченим вимогам дає підстави для оцінювання роботи найвищою оцінкою.

Опрацювання літератури слід починати з найновіших публікацій (за два попередніх роки), в яких надаються новітні розробки з теорії та практики портфельного інвестування. Особливу увагу слід приділити змінам у законодавчій базі, а також розгляду поточних матеріалів, опублікованих у періодичних виданнях.

 

 

Основні вимоги до оформлення та змісту роботи:

1) друкується на аркушах формату А4, стандартні поля та інтервали, листи слід пронумерувати, на першому листі — поставити дату виконання і особистий підпис;

2) титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи);

3) прізвище, ім’я по батькові студента календарний рік з текстом: Звіт про виконання індивідуального завдання за курсом «Фінансові інвестиції» з обов’язковою назвою теми реферату;

4) загальний обсяг 15—18 сторінок (без урахування титульної сторінки, списку літератури та додатків);

5) зразки чи копії документів та інші допоміжні матеріали, що ілюструють виконання відповідних операцій, виносяться у додатки;

6) структура реферату:

 • вступ, з визначенням мети роботи;
 • безпосереднє дослідження з обраної студентом проблеми;
 • висновки;
 • список використаних нормативних та літературних джерел за алфавітом із зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, року видання, загальної кількості сторінок.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій здійснюється у письмовій формі та оформлюється на білих аркушах формату А4 з титульним аркушем. Повинен містити послідовно повні вихідні дані публікацій з проблем фінансового інвестування (за темою індивідуального завдання або напрямку реферату) за останній рік, коротку анотацію змісту публікації та коментар студента з приводу теоретичного, практичного значення та наукової новизни публікації. До роботи додається фотокопія публікації. Науковими вважаються лише публікації у наукових фахових виданнях, або такі, що за змістом відповідають вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях. Допускається здійснення аналітичного (критичного) огляду публікацій, що видані не раніше одного календарного року до дати подання студентом огляду.

Тематика для підготовки аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з дисципліни «Фінансові інвестиції”:

 1. Дискусійні питання щодо складових фінансового ринку.
 2. Фінансові інновації на фінансовому ринку.
 3. Економічна та правова природа фінансових інструментів.
 4. Методологічні підходи до вибору інвестиційних характеристик фінансових інструментів.
 5. Поняття ліквідності фондового ринку та фінансових інструментів.
 6. Роль фінансово-кредитних установ у формуванні інвестиційних ресурсів.
 7. Економічний зміст портфельного інвестування та сутність портфельного підходу.
 8. Розвиток теорій портфельного інвестування  в умовах глобалізації фінансових ринків.
 9. Типізація інвестиційних портфелів.
 10. Принципи формування інвестиційного портфеля (портфеля цінних паперів).
 11. Вдосконалення методів формування інвестиційного портфеля (портфеля цінних паперів).
 12. Методи прийняття інвестиційних рішень на фінансовому ринку.
 13. Процес управління інвестиційним портфелем (портфеля цінних паперів).
 14. Стратегії управління інвестиційним портфелем (портфелем цінних паперів).
 15. Стратегії формування портфеля облігацій.
 16. Оптимізація інвестиційного портфеля (портфеля цінних паперів).
 17. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем (портфелем цінних паперів).
 18. Інструменти нейтралізації ризиків портфельного інвестування.
 19. Фундаментальний аналіз та його роль в прийнятті інвестиційних рішень.
 20. Використання математичних моделей  (економічно-математичного інструментарію) при прийнятті інвестиційних рішень на ринку цінних паперів.
 21. Психологічний аналіз поведінки інвесторів на ринку.
 22. Роль та значення інституційних інвесторів в портфельному інвестуванні на фінансовому ринку.
 23. Фінансовий потенціал інституційних інвесторів в інвестиційній сфері.
 24. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності інституційних інвесторів.
 25. Формування портфеля фінансових інвестиції інституційними інвесторами.
 26. Основні проблеми та напрями активізації інвестиційної діяльності страхових компаній.
 27. Основні проблеми та напрями активізації інвестиційної діяльності банків.
 28. Основні проблеми та напрями активізації  інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів.
 29. Основні проблеми та напрями активізації інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування.

 

4.2. Перелік типових задач

 

1.  Інвестор розглядає можливість придбання.....акцій, поточний курс яких складає ___ грн. Він очікує зростання курсу, але також знає, що за останній час курс коливався у межах від ___ до ___ грн. Інвестор думає про лімітований наказ на купівлю по ___ грн. або ринковий наказ на купівлю:

а) який курсовий дохід на акцію буде отриманий за наказом кожного типу, якщо курс досягне ___ грн., а потім ___ грн. і лімітований наказ може бути виконаний?

б) який курсовий дохід буде отриманий за наказом кожного типу, якщо курс одразу ж підніметься до відмітки ___ грн.?

2. Інвестор має у власності ___ акцій компанії “Мономах”, які сьогодні коштують ___ грн. за акцію:

а) скільки у нього буде акцій, якщо фірма оголосить про спліт у корпорації ___? Як Ви вважаєте, за яким курсом будуть продаватися акції після спліту?

б) скільки акцій він буде мати, якщо фірма оголосить ___%-й дивіденд з умовою виплати акціями? Як Ви вважаєте, за яким курсом будуть продаватися акції після виплати такого дивіденду?

3. Компанія виробляє продукцію для сільськогосподарського використання. Вивчення балансових даних компанії дає наступні відомості: сукупні активи складають ___, довгострокові і короткострокові зобов’язання – ___, випущено привілейованих акцій з ___%-м дивідендом на суму ____ і ____ простих акцій номіналом _____ кожна:

а) яка балансова вартість кожної акції?

б) поясність, про що свідчить невідповідність номінальної вартості балансовій?

в) які інші показники вимірюють вартість акції?

4. Фірма нещодавно оголосила про те, що чистий прибуток (після сплати податків) склав _____. Фірма випустила привілейовані акції з __%-м дивідендом на суму _____ (тобто виплачує за ними у вигляді дивіденду ______. щороку) і __ простих акцій:

а) який прибуток фірми у розрахунку на одну акцію?

б) якщо курс акції сьогодні складає ___ грн., а її поточна дохідність – __%, який розмір дивіденду?

в) використовуючи інформацію у попередніх пунктах, визначте, яку частку прибутку фірма виплачує у вигляді дивідендів?

5. У таблиці міститься інформація про прибуток на одну акцію компанії “Вектор” по роках:

 

Роки

2011

2012

2013

2014

2015

Прибуток на одну акцію (грн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначити щорічний розмір і загальний обсяг виплачених дивідендів, якщо:

а) фірма виплачує щорічні дивіденди у розмірі ___;

б) фірма виплачує щорічні дивіденди у розмірі ___ і дивідендну премію, що дорівнює половині прибутку, який перевищує ___. у розрахунку на акцію;

в) фірма виплачує у якості дивідендів половину прибутку.

6. Компанія планує випуск привілейованих акцій обсягом ____. На придбання обладнання (номінал облігації ____, фіксована ставка дивіденду __ %, що відповідає середній ринковій відсотковій ставці). Очікуваний прибуток від випуску продукції на новому обладнанні – _____.

Оцініть можливість і економічну доцільність випуску привілейованих акцій у даних умовах; коли середня ринкова ставка відсотку знизиться до _____

7. Дайте характеристику позиціям і перспективам на ринку підприємствам, які знаходяться на різних стадіях життєвого циклу:

 • підготовка до виходу на ринок;
 • виникаюче зростання;
 • стабільне зростання;
 • зріла стадія розвитку;
 • згасаюче зростання;
 • припинення діяльності або підготовка до повернення на ринок.

Проаналізуйте і порівняйте акції підприємств, які знаходяться на різних стадіях життєвого циклу за показниками: ризику, доходу, зміни курсової вартості та орієнтації інвесторів.

8. Господарська діяльність акціонерного товариства “Сиріус”, статутний капітал якого розділений на ___. акцій, характеризується наступними даними:

Актив

тис. грн.

Пасив

тис. грн.

Основні засоби

Довгострокові фінансові вкладення

Товарні запаси

Розрахунковий рахунок

Каса

Дебіторська заборгованість

 

Статутний капітал

Резервний фонд

Фонди спеціального призначення

Короткострокова заборгованість

Прибуток

 

Баланс

 

Баланс

 

 

Визначте балансову вартість акцій акціонерного товариства.

9. Компанія сформувала свій статутний капітал за рахунок випуску простих і привілейованих акцій. Всього було випущено _____ простих акцій номіналом __ грн., _____ привілейованих номіналом ___грн, ____ облігацій номіналом ____ грн. Фіксований дивіденд за привілейованими акціями складає ____%, ставка купону за облігаціями – ___%. Прибуток акціонерного товариства після оподаткування склав ___ грн., з якого за рішенням загальних зборів акціонерів _____% було спрямовано на розвиток виробництва. Розрахуйте ставку дивіденду, що припадає на одну просту акцію.

10. Акціонерним товариством випущені та повністю розміщені наступні види цінних паперів:

Вид цінного паперу

Номінал, грн.

Кількість, шт.

Акції прості

Акції привілейовані:

класичні

з часткою участі

кумулятивні

з корегованою ставкою дивіденду

Облігації

 

 

 

Фіксована ставка дивіденду за всіма видами привілейованих акцій складає ___%; ставка купона за облігаціями ___%; ____ простих акцій знаходиться на балансі акціонерного товариства. Впродовж ____ попередніх років у зв’язку з реконструкцією підприємства дивіденди не виплачувалися. За результатами фінансового року, що минув, чистий прибуток, який підлягає розподілу, склав_____. Ринкова відсоткова ставка складає ___ %. Визначити ставку і масу дивідендів, що припадають на одну просту акцію, і їх курсову вартість.

11. На акцію виплачується дивіденд у розмірі ____грн. Середньорічний приріст дивіденду дорівнює ___%. Визначити розмір дивіденду, який можна очікувати через ___роки.

12. На акцію був виплачений дивіденд у розмірі ____грн. Темп приросту дивіденду дорівнює ___%. Дохідність, що відповідає ризику інвестування у дану акцію, дорівнює ___%. Визначити вартість акції.

13. Інвестор планує купити акції зростання. Він міркує, що переший дивіденд буде виплачений через ___ років і складе __ грн. Темп приросту прибутку компанії __%. Дохідність, що відповідає ризику інвестування у дану акцію, дорівнює ___%. Визначити вартість акції.

14. Інвестор купив акцію за ___грн. і через ___днів продав за ___ грн. За цей період на акцію був виплачений дивіденд у розмірі ___грн. Визначити дохідність операції інвестора.

15. На основі даних таблиці потрібно:

1. Оцінити оптимальний варіант вкладення капіталу з позиції мінімізації ризику.

2. Скласти аналітичний висновок.

Показники

Акція компанії АВС

Акція компанії СМК

Поточна ринкова вартість, грн.

 

 

Очікуваний дивіденд, грн.

 

 

Варіант 1

 

 

Варіант 2

 

 

Варіант 3

 

 

 

16. Щорічні дивіденди, що виплачуються на акцію, складають ___грн. Ринкова ставка дохідності оцінюється власником акцій у ____% річних. Поточна ринкова вартість кожної акції складає _____грн. Чи має сенс інвестору придбати додатково ці акції або, навпаки, продати наявні.

17. Компанія А планує отримати в наступному році такий самий прибуток, як і у звітному, - _____ грн. Є можливості підвищення загальної рентабельності за рахунок реінвестування прибутку.

На основі даних таблиці потрібно:

1. Визначити, яка політика реінвестування прибутку є оптимальною.

2. Скласти аналітичні висновки.

 

Частка реінвестованого прибутку, %

Темп приросту прибутку, %

Потрібна акціонерам норма дохідності

 

 

 

 

 

 

 

18. Чистий прибуток акціонерного товариства зі статутним капіталом ___ грн. склав ____. грн. Загальні збори акціонерів вирішили, що чистий прибуток розподіляється наступним чином: ___% - на виплату дивідендів, ____% - на розвиток виробництва. Визначити орієнтовну курсову ціну акції товариства, ставку дивіденду, поточну дохідність акції, якщо на момент розрахунку ставка банківського відсотку складала __ %, а номінал акції – ___ грн.

19. Акція зі ставкою дивіденду ___% придбана за ціною, що дорівнює ____ номіналу. Вона забезпечує кінцеву дохідність інвестору ____%. Визначити курс акції на момент продажу.

20. Акція номіналом __ грн. куплена за курсом ___% і продана власником на третій рік після придбання за ___днів до дати виплати річних дивідендів за курсом ____%. Дивіденди за акцією виплачувалися по півріччях. У перший рік рівень дивіденду склав ___ грн. У другий рік рендит оцінюється у __ %. У третій рік ставка дивіденду дорівнювала ___%. Розрахувати кінцеву (середньорічну) і сукупну дохідність акції.

21. Інвестор розраховував одержати від швидкого перепродажу акції ___% прибутку. Однак йому довелося купити акцію на ___% дорожче порівняно з ціною покупки, а продати на ____% дешевше від ціни продажу. Скільки відсотків прибутку в дійсності одержав інвестор?

22. Інвестор купив, а потім через ___ місяця продав акції, забезпечуючи при цьому дохідність у розмірі ___%. Яку дохідність одержав би інвестор, якщо ціна покупки була на ____% дорожче, а ціна продажу – на ___% дешевше?

23. На ринку реалізуються облігації декількох емітентів: облігації "SPC" з номіналом ___грн. та купонною ставкою ___% річних реалізуються за курсом ___%, строк до погашення _роки; облігації "Крам" з номіналом ___грн. та купонною ставкою ___% річних реалізується за курсом ___%, строк до погашення ___роки; облігації “Аква” реалізуються за номіналом у ___грн., мають купонну ставку ___ %, строк до погашення _ роки. Яку з облігацій купить інвестор враховуючи рівень доходу кожного фінансового активу?

24. Номінал облігації, до погашення якої залишилося ___років, дорівнює ____грн, Купон ____%, виплачується один раз на рік. Визначити вартість облігації, щоб вона забезпечила покупцю дохідність до погашення у розмірі ___ % річних.

25. За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю ____грн і строком обігу ___роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу складає ___% річних?

26. Номінал безкупонної облігації, до погашення якої залишається __років, дорівнює ______ грн. Визначити вартість облігації, що вона забезпечила покупцю дохідність до погашення у розмірі ___% річних.

27. Номінал безкупонної облігації дорівнює _____грн, вартість - ____грн., до погашення залишається ___роки. Визначити дохідність до погашення облігації.

28. Інвестор купує облігацію за ___грн, Її номінал дорівнює ____грн, купон – ____%, до погашення залишається ____ роки. Він вважає, що за цей період буде мати можливість інвестувати купони під ____% річних. Визначити:

а) загальну суму коштів, яку вкладник отримає за облігацією, якщо протримає її до моменту погашення;

б) реалізований відсоток за вказаний період.

29. Облігація з нульовим купоном номіналом ____грн. і строком погашення через ___роки реалізується за ціною __ грн. Проаналізувати доцільність придбання цієї облігації, якщо є можливість альтернативного інвестування з нормою дохідності _____ %.

30. Облігація придбана за курсовою ціною _____ грн., гаситься через ___ років за номіналом ____ грн. Визначити річну ставку додаткового доходу.

31. Визначити суму дисконту векселя, якщо ставка дисконту дорівнює __ %, До погашення векселя залишається ____днів, номінал – ______ грн.

32. Чому дорівнює ціна векселя, якщо його номінал _____ грн, ставка дисконту – ____ %, до погашення – ___ днів?

33. Інвестор хотів би отримати за дисконтним векселем дохідність ___ % річних. До погашення векселя ___ днів, номінал ___ грн. За якою ціною потрібно купувати вексель?

34. Ставка дисконту дорівнює ____%, до погашення векселя _____ днів. Визначити еквіваленту ставку.

35. Номінал відсоткового векселя ______ грн, за векселем нараховується ____% річних, період з моменту початку нарахування відсотків до погашення паперу дорівнює ___ дням. Визначити дохідність операції для інвестора, якщо він купить вексель за ____ днів до погашення за ціною ____ грн.

36. Номінал відсоткового векселя ______ грн, за векселем нараховується ___% річних, період з моменту початку нарахування відсотків до погашення паперу дорівнює ___ днів. Визначити, за якою ціною його повинен купити інвестор за ___ днів до погашення, щоб забезпечити дохідність за операцією на рівні ____% річних.

37. Визначити дохід за __денним векселем номіналом ___грн. розміщеного під ___% річних. Для розрахунку використовувати формулу простих відсотків.

38. Період розміщення банківського векселя з 13.01.2002 до 26.01.2002. Дата погашення – 05.05.2002. Ціна розміщення не змінюється протягом двох тижнів і дорівнює _____ грн. при номіналі _____ грн. Визначити річну дохідність векселя, якщо він придбаний у перший і останній день розміщення.

39. Номінал банківського сертифікату ____ грн., купон – ___%, випущений на ___ день. За якою ціною інвестору потрібно купити сертифікат за ___днів до погашення, що  забезпечити дохідність за операцією на рівні ___% річних?

40. Номінал сертифікату ___ грн., випущений на ___день, купон __%. Інвестор купує його за ___днів до погашення за ціною ____грн. Визначити дохідність його операції, якщо він протримає сертифікат до погашення.

41. Ф’ючерсна ціна дорівнює ___грн за одиницю базисного активу. Ціна спот базисного активу складає ____грн. Визначити величину базису.

42. Інвестор купив ф’ючерсний контракт на акцію за ціною ____грн. за акцію і закрив позицію за ціною ___грн. Контракт включає ____акцій. Визначити виграш інвестора.

43. Інвестор вважає, що відсоткові ставки будуть падати, однак вирішує сформувати спред, щоб уникнути великого ризику. Визначити дії інвестора, якщо він формує спред з ф’ючерсних контрактів на довгострокову і короткострокову облігації.

44. За американський опціон колл виплачена премія у розмірі ___грн, ціна виконання ____грн, ціна спот базисного активу _____грн. Визначити фінансовий результат для покупця у випадку негайного виконання опціону.

45. Премія опціону колл складає ___ грн, ціна спот – ___грн., ціна виконання – ___ грн. Визначити внутрішню і тимчасову вартість опціону.

46. За опціон пут виплачена премія у __грн. Ціна виконання ___ грн. Ціна спот базисного активу ____грн. Строк дії опціону закінчився. Визначити фінансовий результат для покупця опціону.

47. Проаналізувати переваги та недоліки активного і пасивного управління портфелем цінних паперів. Заповніть таблицю.

 

Активне управління

Переваги

Недоліки

Пасивне управління

Переваги

Недоліки

 

48. Розрахувати дохідність за період володіння активом для вказаних нижче варіантів інвестицій. Яка частина доходу не буде реалізована, якщо тримати кожний з цих інструментів більше одного року? Який інструмент краще обрати, якщо вони підпадають під однаковий ризик?

 

 

Об’єкт інвестування (грн.)

А

Б

Кошти, отримані по кварталах:

І

ІІ

ІІІ

ІV

Інвестиційна вартість:

на кінець року

на початок року

 

 

 

49. Пояснити, чому інвестор повинен отримати ___% на всі доходи від інвестицій впродовж періоду користування, щоб повна дохідність фактично дорівнювала ___%.

50. Облігація номіналом _____грн. випущена у обіг зі строком погашення через ___ роки. Купон у розмірі ____% виплачується __рази на рік. Ринкова відсоткова ставка – ___%. Облігація розміщується на первинному ринку з дисконтом ____%. Оцініть доцільність придбання облігації.

51. Облігація з нульовим купоном зі строком обігу __місяці продається на ринку за ціною ___% від номіналу. Що вигідніше: купити облігацію або покласти гроші на депозит у банку, за умови, що депозитна ставка складає ___ %?

52. Припустимо, що фактори “бета” цінних паперів наступні:

                        Цінний папір                      Фактор “бета”

                                   А                                          

                          Б                                           

                          В                                          

а) розрахувати приблизну зміну дохідності кожного з цінних паперів, якщо ринкова нора дохідності у наступному періоді зросте на ___%;

б) розрахувати приблизні зміни дохідності кожної акції, якщо ринкова норма дохідності знизиться на __%;

в) проранжувати цінні папери за рівнем ризику. Який із цінних паперів буде приносити найкращі результати в умовах економічного спаду?

53. Безризикова ставка відсотку зараз складає ___%, а ринкова дохідність – ___%. Інвестиційні інструменти характеризуються наступними значеннями показника “бета”:

                        Інвестиційний                    Фактор “бета”

                           інструмент                     

                                   АА                                        

                            ББ                                       

                            ВВ                                        

                            СС                                        

                            ДД                                         0,0

а) який інструмент найбільш ризиковий? Який найменш ризиковий?

б) використати САРМ для визначення очікуваної норми дохідності за кожним інструментом.

в) які висновки про ризик і очікувану дохідність можна отримати з відповідей на наведені вище питання?

54. Портфель складається з трьох акцій. Питома вага першої акції – ___%, другої – ___%, третьої – ___%. Очікувані дохідності акцій відповідно дорівнюють _%, __%, ___%. Визначити очікувану дохідність портфеля?

55. Очікувана дохідність портфеля дорівнює ____%, стандартне відхилення – ___%. Яку дохідність і з якою імовірністю може одержати інвестор через рік?

56. Портфель складається з двох акцій А і В з кореляцією дохідності – 1. Стандартне відхилення дохідності акції А дорівнює ___%, акції В – ___%. Визначити питому вагу кожної акції в портфелі, щоб його ризик дорівнював нулю.

57. Портфель складається з двох акцій – А і В. Питома вага акції А дорівнює ___%, очікувана дохідність – ___%, стандартне відхилення дохідності – ___%. Питома вага акції В дорівнює ___%, очікувана дохідність – ___%, стандартне відхилення дохідності – ___%. Коефіцієнт кореляції дохідності акцій дорівнює ___%. Визначити очікувану дохідність і ризик портфеля.

58. Дохідність портфеля А __%, стандартне відхилення – ___%; портфеля В відповідно – ___% і ___%; портфеля С – __-% і ___%; портфеля Д – ___% і __%. Визначити, які портфелі є домінуючими відносно один одного?

59. Дохідність ризикового активу дорівнює ___%, активу без ризику – __%. Інвестор має намір сформувати кредитний портфель з дохідністю __%. Визначити, у яких пропорціях йому потрібно придбати ризиковий і безризиковий актив?

60. Дохідність ризикового активу – __%. Інвестор може позичити кошти під ___% річних. Визначити, у якій пропорції від вартості портфеля інвестору потрібно позичити кошти, щоб сформувати позичковий портфель з очікуваною дохідністю ___%?

61. Використовуючи дані таблиці, розрахувати коефіцієнт варіації для акцій компанії АВС і СМК, якщо відомо, що імовірність для варіанта 1 для обох акцій складає __%, варіанта 2 – ___%, варіанта 3 - ___%. Оцінити ризик альтернативних вкладень.

 

Показники

Акція компанії АВС

Акція компанії СМК

Поточна ринкова вартість, грн.

 

 

Очікуваний дивіденд, грн.

 

 

Варіант 1

 

 

Варіант 2

 

 

Варіант 3

 

 

 

62. На основі даних таблиці потрібно:

1. Оцінити ризик вкладень в акції компанії А. і В. Скласти аналітичний висновок.

 

Акції компанії А

Акції компанії В

Дохідність, %

Імовірність

Дохідність, %

Імовірність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Портфель складається з п’яти активів. Питома вага і бета першого активу дорівнює відповідно ____% і ___, другого – __% і ___, третього – ___% і __, четвертого – ___% і ___, п’ятого – ___% і __. Визначити бету портфеля.

64. Портфель складається з двох акцій – А і В. Питома вага акції А у портфелі дорівнює __%, бета – __, неринковий ризик – ___%. Питома вага акції В дорівнює ___%, бета – ___, неринковий ризик – __%. Ринковий ризик дорівнює ___%. Чому дорівнює весь ризик портфеля, представлений стандартним відхиленням?

65. Портфель складається з двох активів. Питома вага першого активу __%, другого – ___%, альфа портфеля – __, першого активу – __. Визначити альфу другого активу.

66. Середня дохідність активу за попередні періоди дорівнює ___%, середня дохідність ринку – ___%. Коваріація дохідності активу з дохідністю ринку складає ___. Стандартне відхилення дохідності ринкового портфеля дорівнює ___%. Визначити рівняння ринкової моделі.

67. Бета активу __, стандартне відхилення його дохідності – ___%, ринку – __%. Визначити ринковий ризик портфеля.

68. =____, =____, річна норма дохідності по ринковому портфелю за останні ___ років - ____%, ( = ___). Визначити ефективність портфелів А, В і С, якщо відомі дані:

 

Портфель

А

 

 

В

 

 

С

 

 

 

69. За останні ___ років очікувана дохідність за ринковим портфелем rm була ____, а очікувана дохідність за державними облігаціями rf склала ___. Припустимо, що Ви адміністратор великого пенсійного фонду, який розділений за останні ___ років між трьома інвестиційними менеджерами. Необхідно вирішити, чи поновлювати контракти з менеджерами по управлінню портфелем цінних паперів. Припустимо, Ви одержали такі результати про те, як вони діяли.

 

Інвестиційний менеджер

А

 

 

В

 

 

С

 

 

 

70. На початок періоду управління вартість портфеля дорівнювала ____ грн. Через два місяці вона зросла до _____. грн., і з портфеля було вилучено _____грн. Ще через чотири місяці вартість портфеля склала ____ грн. і у нього було добавлено ____грн. Ще через шість місяців вартість портфеля зросла до _____ грн. Визначити дохідність портфеля за рік.

71. На початок періоду управління портфелем ставка без ризику дорівнювала ___%, очікувана дохідність ринку – ___%, бета портфеля –___. У кінці періоду управління портфелем його фактична дохідність склала ___%. Визначити значення індексу Дженсена.

72. Фактичне стандартне відхилення портфеля за рік склало ___%, бета – ___. Середня ставка без ризику за цей період дорівнює ___%, середня дохідність портфеля – ___%. Визначити значення коефіцієнтів Шарпа і Трейнора.

73. Акція придбана за ___грн., очікуваний дивіденд ___грн. Ставка банківського відсотку ____% річних. Визначити об’єкт вкладення коштів, який забезпечує більшу дохідність і безпеку фінансових інвестицій.

74. Визначити, який варіант забезпечить інвестору більш високу дохідність: придбання облігації з купонною ставкою ___% за номінальною вартістю, або придбання безкупонної облігації з дисконтом ____%, що гаситься за номіналом. Строк позики за обома облігаціями ___ рік.

75. Облігація А розміщується на рік з дисконтом ___%, облігація Б розміщується за номіналом і має купонну ставку ___%, облігація В продається за курсом ___грн. з купонною ставкою ____%. Визначити, придбання якої облігації доцільніше виходячи з майбутньої дохідності паперів.

76. Цінний папір з фактором “бета” ____ розглядається на той момент, коли ставка безризикових активів складає ___%, а ринкова дохідність – ____%. Визначити очікувану дохідність цінного паперу.

77. Пояснити, чому інвестор повинен отримати ____% на всі доходи від інвестицій впродовж періоду користування, щоб повна дохідність фактично дорівнювала ____%.

78. Облігація номіналом _____грн. випущена у обіг зі строком погашення через ____ роки. Купон у розмірі ____% виплачується __ рази на рік. Ринкова відсоткова ставка – ___%. Облігація розміщується на первинному ринку з дисконтом ___%. Оцініть доцільність придбання облігації.

79. Облігація з нульовим купоном зі строком обігу ___ місяці продається на ринку за ціною ___% від номіналу. Що вигідніше: купити облігацію або покласти гроші на депозит у банку, за умови, що депозитна ставка складає __%.

81. Розрахувати дохідність за період володіння активом для вказаних нижче варіантів інвестицій. Яка частина доходу не буде реалізована, якщо тримати кожний з цих інструментів більше одного року? Який інструмент краще обрати, якщо вони підпадають під однаковий ризик?

 

Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за  виконання завдань з СРС, оформлені у вигляді  Карти самостійної роботи студентів (Розділ 9). Кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання . Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

 

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну за системою ECTS:

Оцінка за 100-бальною шкалою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною

Шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

80-89

B

4 (добре)

70-79

C

66-69

D

3 (задовільно)

60-65

E

21-59

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

0-20

F

2 (незадовільно) з обов`яковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Оцінка за 4-х бальною шкалою оцінювання виставляється в заліково-екзаменаційні відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі.

У виключних випадках студентам очної та заочної форм навчання надається можливість дострокового складання заліку не раніше календарного місяця до початку сесії. Дозвіл на дострокове складання заліку надається ректором (проректором) за поданням декану факультету за умови, що студент на момент подання заяви отримав не менше 50 балів за результатами поточної успішності з дисципліни та засвоїв увесь обсяг навчальної програми.

Дострокове складання заліку дозволяється у випадках:

 • необхідності проходити невідкладний курс лікування під час проведення сесії;
 • офіційного запрошення на навчання чи стажування за профілем спеціальності (спеціалізації);
 • в інших випадках, що не суперечать нормам чинного законодавства України, нормативним документам Університету, та мають документальне підтвердження.

 

 

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела.

 

Основна

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 № 1560-ХІІ.
 2. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 № 1576-ХІІ.
 3. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VІ.
 4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р. №448/96-ВР.
 5. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 06.07.2012 р. № 5178-VI.
 6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ.
 7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. №2299-ІІІ.
 8. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. №1057-ІV
 9. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.01 р. № 2664-ІІІ.
 10. Законів України «Про іпотеку» від 05.06.03 №898-ІV.
 11. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.03 № 979.
 12. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.03 № 978-ІV.
 13. Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.05 № 3273-ІV.
 14. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.06 № 3480-ІV.
 15. Указ Президента України «Про національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 23 листопада 2011 р.
 16. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.94 № 55/94.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення запозичень у місцеві бюджети» від 34.02.03 № 207.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання» від 01.04.04 № 208.
 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» (Наказ Мінфіну України від 26.04. 2000 р. № 91).
 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.01 № 559.
 21. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Правил випуску та обігу фондових деривативів» від 24.06.97 №13.
 22. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження методики розрахунку інтегрального індексу фондового ринку» від 20.12.2000 № 237.
 23. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств» від 17.07.03 №322.
 24. Положення НКЦПФР «Про порядок реєстрації випуску акцій» від 12.06.2007  № 942
 25. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик» від 07.10.03 №414.
 26. Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 р. №1591.
 27. Про затвердження Положення про саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 17.02.2009 р. №125.
 28. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання». Набрав чинності з 01.01.1996 р.
 29. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Набрав чинності з 01.01.1996 р.
 30.  Податковий кодекс України № 2755-VI від 2.12.2010 із змінами та допов- неннями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/ laws/show/2755-17/print1390201929013387
 31. Активізація інвестиційного процесу в Україні Колективна монографія/ За наук. ред. М.І Диби та Т.В. Майорової. - К.: КНЕУ, 2012. – 472 с.
 32. Біржова діяльність: Навч. посіб. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. - К. : Ліра-К, 2009. - 540 с.
 33. Бурмака М. О., Посполітак В. В., Бутенко Д. С., Головко А. Т., Дегтярьова Н. В., Кравченко Ю. Я..Фондовий ринок України: законодавче регулювання: навч.-метод. посібник / О.М. Кий (уклад.). – Вид. 5-те, перероб. та доп. – К.: АДС УМКЦентр, 2009. — 852с.
 34. Гаршина О. К. Цінні папери: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літ., 2006, — 128с.
 35. Еш С.В. Фінансовий ринок: Навч. посібник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528 с.
 36. Інвестування. Практикум / За наук. ред. Т.В. Майорової. - К.: КНЕУ, 2012. – 557 с.
 37. Колісник М. К., Маслак О. О., Романів Є. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2004.
 38. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках: Монографія. — К.: НДФІ, 2003. — 376 с.
 39. Пересада А. А., Коваленко Ю. М. Фінансові інвестиції. — К.: КНЕУ, 2006. — 728 с.
 40. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 485 с.
 41. Портфельне інвестування: Навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — 408 с.
 42. Портфельне інвестування. Підручник/ За ред. Шевченко О.Г. та Майорової Т.В. – К.: КНЕУ, 2010. – 407 с.
 43. Портфельне інвестування: збірник тренінгових завдань Навчально-методичний комплекс/ О. М. Юркевич,  О. Г. Шевченко. - К.: КНЕУ, 2011.– 76 с. 

Додаткова

 1. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 263 с.
 2. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок: Навч. посібник. — К.: Центр навч. літ., 2005.
 3. Формування та управління інвестиційним портфелем інвестора. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу.– К.: КНЕУ, 2009. – 91 с.
 4. Цінні папери в Україні: навч. посібник / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк/ Державна академія статистики, обліку та аудиту, Тернопільська академія народного господарства. - К. : Кондор, 2009. - 400 с.
 5. Цінні папери: підручник / В. Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін..; за ред.. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2011.- 1094 с.
 6. Чесноков В.В. Фінансові інструменти: Навч. посібник / В. Л. Чесноков. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 288 с
 7. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2008.