Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз підприємств

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 З  ДИСЦИПЛІНИ  «ФІНАСОВИЙ  АНАЛІЗ»

(для студентів заочної форми навчання)

 

Курс дисципліни «Фінансовий аналіз»  буде корисним студентам всіх форм навчання.

Необхідність вивчення даного курсу зумовлена особливостями фінансової політики підприємства. Фінансовий аналіз як основа розробки даної політики слугує засобом визначення недоліків у функціонуванні підприємства та прийнятті управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності господарювання.

Метою вивчення даного курсу є поглиблення, систематизація й спеціалізація знань і навичок студентів в області фінансового аналізу в умовах практичного вирішення реальних виробничо-господарських, фінансових і управлінських проблем.

Завдання вивчення курсу – це теоретичні й практичні результати, які будуть здобуті протягом навчального семестру в області основних категорій і методів фінансового аналізу й практичні навички на предмет їхнього застосування.

 

Рекомендації щодо виконання контрольних робіт

 

Важливою складовою вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання є виконання контрольної роботи.

Контрольна робота покликана допомогти студентам виробити навички самостійного опанування теоретичного матеріалу з аналізу фінансового стану підприємства та розв'язування комплексу задач з фінансового аналізу суб'єктів господарювання, вивчити комплекс показників оцінки фінансового стану підприємства, порядок їх розрахунку, методів оцінки та інтерпретації,   формулювати обґрунтовані аналітичні висновки щодо якості фінансового стану аналізованого підприємства та можливостей його покращення.

Мета контрольна роботи – навчити майбутніх фахівців самостійно користуватися всіма джерелами інформації базового підприємства, допомогти поглибити знання теоретичних основ і закріпити навики проведення фінансового аналізу, навчити їх за­стосовувати ці знання (а також здобути нові) для розробки реко­мендацій щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

В контрольній роботі студент повинен показати:

 • вміння аналізувати теоретичні напрацювання з «Фінансового аналізу»;
 • розв’язувати ситуаційні завдання з фінансового аналізу;
 • виявляти проблеми у діяльності підприємства за результатами проведеного аналізу, робити логічні висновки та розробляти обґрунтовані пропозиції щодо зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної та практичної.

Теоретична частина контрольної роботи представляє собою дослідження теоретичних засад фінансового аналізу на основі вивчення літературних першоджерел згідно з варіантом завдання. Вона виконується у вигляді реферату і має бути оформлена згідно з вимогами вищої школи та містити:

 • план дослідження;
 • викладення сутності досліджуваного питання з посиланнями на відповідні джерела інформації;
 • загальний висновок студента за результатами проведеного теоретичного дослідження;
 • список використаних джерел.

Практична частина контрольної роботи представляє собою аналітичне дослідження поставленої проблеми на основі даних фінансової звітності (ф.№1 «Звіт про фінансовий стан», ф. №2 «Звіт про фінансові результати», ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів", ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності»), а також іншої облікової інформації за 1 рік. З цією метою студент може використати дані звітності підприємства, на якому він працює, або будь-якого іншого підприємства, в тому числі звітністю підприємств, які оприлюднюють її через мережу Інтернет.

В додатках до контрольної робота обов’язково мають бути приведені заповнені форми звітності, реєстри аналітичного обліку та інші матеріали, які були використані для розрахунків.

Перед проведенням розрахунків студент повинен навести формули розрахунку показників. Результати розрахунків мають бути оформлені у вигляді таблиці, в якій необхідно привести алгоритм розрахунку показників.

Наприклад:

 

 

Після таблиці студент повинен навести висновок щодо оцінки кожного з розрахованих показників шляхом порівняння їх з нормативними значеннями, вивчення відхилення на кінець періоду порівняно з початком періоду та визначення причин таких відхилень.     

Контрольна робота виконується в одному екземплярі й оформляється тільки на лицьовій стороні білого паперу.

 • розмір паперу стандартного формату А4 (210 х 297 мм );
 • поля: ліве – 25-30 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм.;
 • орієнтація: книжкова;
 • шрифт: Times New Roman;
 • кегель: 14 пт (пунктів) в основному тексті;
 • міжрядковий інтервал: полуторний в основному тексті;
 • форматування основного тексту й посилань – у параметрі «по ширині»;
 • колір шрифту – чорний;
 •  новий рядок – 1,5 см;
 • обсяг роботи – 15-20 сторінок.

 

Нумерація сторінок контрольної роботи наскрізна. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому кутку. На титульній сторінці номер сторінки не ставиться.

Мова контрольної роботи державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме.

У кінці контрольної роботи необхідно вказати дату виконання контрольної роботи, поставити особистий підпис автора.

При виникненні незрозумілих питань слід звертатися за кон­сультацією до викладача курсу «Фінансовий аналіз».

Варіант теми реферату та практичного завдання обирається у відповідності з останньою цифрою номера залікової книжки. На титульному аркуші контрольної роботи слід обов’язково вказати номер залікової книжки.

 

 

Тематика теоретичної частини контрольних робіт

 

 1. Економічна сутність, види фінансового аналізу та основні етапи його здійснення.
 2. Економічна характеристика, склад і призначення форм фінансової звітності підприємства. Вимоги, що висуваються до складання фінансової звітності.
 3. Аналіз стану, складу, руху та ефективності використання основних засобів підприємства.
 4. Економічна сутність і сфера дії фінансового важеля.
 5. Аналіз стану, структури, розміщення активів підприємства. Економічна сутність та класифікаційні аспекти.
 6. Економічна сутність фінансової стабільності та стійкості підприємства.
 7. Економічна сутність та класифікаційні аспекти грошових потоків підприємства.
 8. Характеристика ліквідності активів, ліквідності балансу та фінансової ліквідності. Групування активів за ступенем їх ліквідності.
 9. Економічна сутність і значення капіталу підприємства.
 10. Сутність та аналітична цінність прямого та непрямого методів складання Звіту про рух грошових коштів.

 

 

 

Завдання для практичної частини контрольної роботи

 

Варіант 0.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Інвестований довгостроковий капітал.
 2. Власний оборотний капітал (ВОК).
 3. «Золоте правило економіки»: темп приросту чистого прибутку, темп приросту чистого доходу (виручки) від реалізації, темп приросту власного капіталу, темп приросту активів підприємства.
 4. Коефіцієнт оновлення.
 5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.
 6. Час обороту дебіторської заборгованості (період обороту дебіторської заборгованості).
 7. Тривалість фінансового циклу.
 8. Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності.
 9. Чистий грошовий потік від операційної діяльності.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Таффлера.

 

 

Варіант 1.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Коефіцієнт оборотності вкладеного капіталу (коефіцієнт трансформації).
 2. Тривалість операційного та фінансового циклів.
 3. Коефіцієнт автономії.
 4. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 17%.
 5. Рентабельність власного капіталу.
 6. Коефіцієнт  швидкої  ліквідності  (проміжний  коефіцієнт ліквідності).
 7. Коефіцієнт оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості.
 8. Тривалість(період) обороту дебіторської та кредиторської заборгованості.
 9. Коефіцієнт рівномірності надходження грошей.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Ліса.

 

Варіант 2.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Коефіцієнт оборотності власного капіталу.
 2. Коефіцієнт реінвестування прибутку.
 3. Рентабельність основних засобів.
 4. Коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного грошового потоків.
 5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
 6. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.
 7. Коефіцієнт окупності виробничих витрат.
 8. Факторна модель рентабельності активів.
 9. Коефіцієнт рівномірності витрачання грошей.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Альтмана.

 

 

Варіант 3.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Коефіцієнт зносу.
 2. Фондовіддача.
 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
 4. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.
 5. Коефіцієнт синхронності вхідних і вихідних грошових потоків.
 6. Коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості надходженням грошей.
 7. Рентабельність продажів (комерційна рентабельність).
 8. Коефіцієнт самофінансування.
 9. Коефіцієнт стійкості економічного зростання.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Конана і Гольдера.

 

 

Варіант 4.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Рентабельність операційних витрат.
 2. Синхронність вхідних та вихідних грошових потоків
 3. Коефіцієнт приросту основних засобів.
 4. Фондомісткість.
 5. Коефіцієнт фінансової стійкості.
 6. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу.
 7. Тривалість (період) обороту грошових коштів.
 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 25%.
 9. Коефіцієнт синхронності вхідних та вихідних грошових потоків
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі О. О. Терещенка.

 

 

 

Варіант 5.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Рентабельність виробничих витрат.
 2. Коефіцієнт ефективності оборотних активів.
 3. Фондоозброєність.
 4. Коефіцієнт фінансування.
 5. Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом.
 6. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику).
 7. Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності.
 8. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку.
 9. Коефіцієнт фінансової стійкості.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Р.С. Сайфуліна та Р.Р. Кадикова.

 

Варіант 6.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Коефіцієнт маневреності власного капіталу.
 2. Коефіцієнт короткострокової заборгованості.
 3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.
 4. Тривалість фінансового циклу.
 5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів.
 6. Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом.
 7. Рентабельність оборотних активів.
 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 28%.
 9. Коефіцієнт інкасації дебіторської заборгованості.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Таффлера.

 

Варіант 7.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень.
 2. Рентабельність власного капіталу.
 3. Коефіцієнт поточних зобов'язань.
 4. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику).
 5. Коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості надходженням грошей.
 6. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів.
 7. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку.
 8. Тривалість (період) обороту кредиторської заборгованості.
 9. Коефіцієнт фінансової стійкості.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Ліса.

 

Варіант 8.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Коефіцієнт оборотності основних засобів.
 2. Тривалість фінансового циклу.
 3. Тривалість операційного циклу.
 4. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%.
 5. Коефіцієнт притоку грошових коштів.
 6. «Золоте правило економіки»: темп приросту чистого прибутку, темп приросту чистого доходу (виручки) від реалізації, темп приросту власного капіталу, темп приросту активів підприємства.
 7. Коефіцієнт фінансової незалежності.
 8. Частка оборотних коштів в активах підприємства.
 9. Коефіцієнт зносу.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Альтмана.

 

Варіант 9.

 

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:

 

 1. Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності.
 2. Чистий грошовий потік від операційної діяльності.
 3. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 17%.
 4. Рентабельність власного капіталу.
 5. Коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного грошового потоків.
 6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
 7. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.
 8. Коефіцієнт придатності основних засобів.
 9. Коефіцієнт ефективності грошового потоку.
 10. Комплексний аналіз фінансового стану за допомогою моделі Конана і Гольдера.

 

 

 

рекомендована література

 

Базова:

 

 1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.
 2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю.  Невмержицька – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.
 3. Киселева Т. К. Финансовый анализ и его роль в управлении: метод. пособие. – 4 изд., перераб. и доп. – Запорожье : ЗЦНТЭИ, 2008. – 166c.
 4. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 560 с. 
 5. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ПБОЮЛ, 2004. – 424 с.
 6. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. / Б. М. Литвин, М. В.  Стельмах – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 336 с.
 7. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. К.: Знання, 2007. – 668 с.
 8. Тютюнник Ю. М.. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. "Фінанси і кредит": [ у 2 ч.] – Полтава, 2009.
 9. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: підручник для студ. вищих навч. закл. / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, О. Г.  Денисюк – Вид. 2-ге, доп. – Житомир, 2009. – 504 с.

 

Допоміжна:

 

 1. Васильева Л. С. Финансовый анализ: учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. /  Л. С. Васильева, М. В. Петровская – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2008. – 805 с.
 2. Гайдис Н. М. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – 414 с.
 3. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков / Дніпропетровська держ. фінансова академія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 4. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: монографія.  / Л. В. Дікань, О. О. Вороніна – Х.: СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. – 92 c.
 5. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Х.: Фактор, 2007. – 784 с.
 6. Магопець О. А. Фінансовий аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-проф. прогр. магістра за спец. "Облік і аудит" /  О. А. Магопець, І. Г. Давидов, А. І. Сорокіна, Н. Ю. Головченко – Кіровоград : КОД, 2010. – 279 с.
 7. Нусінов В. Я., Кутовий В.М., Нусінова О.В. та ін. Методи фінансового та інвестиційного аналізу промислових підприємств: аналітичний огляд / В.Я. Нусінов (заг.ред.). – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – 300с.
 8. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 210с.
 9. Хома І. Б., Андрушко Н. І., Слюсарчик К. М. Фінансовий аналіз: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. спец. 6.050104 "Фінанси" базового напряму 0501 "Економіка і підприємництво". – Л.: Львівська політехніка, 2009. – 344 с.
 10. Чугаєв А. О., Ніколаєв В. П., Лаба М. С. та ін.. Фінансовий аналіз: навч. посібник / А. О. Чугаєв (ред.). — Ірпінь: [Національний ун-т ДПС України], 2009. – 372 c.
 11. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко – К.: А.С.К., 2005. – 230 с.
 12. Яріш О. В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. / О. В. Яріш,  В.О. Подольська – К.: ЦУЛ, 2007. – 488 с.

 

 

Інформаційні ресурси:

 

 1. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І. О. Школьник І. О., Боярко І. М., Дейнека О. В. та ін., 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cul.com.ua/preview/fash.pdf
 2. Базілінська О. Я.Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/80.pdf
 3. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/89.pdf