Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольної роботи з дисципліни

“ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”

для студентів  стаціонарної та заочної форм навчання

за напрямом підготовки “Фінанси і кредит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ - 2013


Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів  стаціонарної та заочної форм навчання за напрямом підготовки“Фінанси і кредит”. – Івано-Франківськ: ПП Курилюк, 2013 – 28с.

 

 

Укладачі:

Перевозова І.В., к.е.н., доцент (ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”)

Плець І.І., викладач (ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”)

 

Рецензенти:

Кропельницька С.О., к.е.н., доцент (ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”);

Орищин Т.М., к.е.н., доцент (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

 

 

Методичні рекомендації схвалені Вченою радою економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № ___ від ____________ )

 

 

Методичні рекомендації складені згідно з нормативною програмою фундаментальних дисциплін за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” з курсу “Фінансовий аналіз”.


ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………….………………..

4

 1. Мета і завдання контрольної роботи………………………………….

5

 1. Тематика контрольних робіт……….………………………………….

7

 1. Загальні вимоги до структури та оформлення

контрольної роботи……………………………………………………..….

9

 1. Основний зміст контрольної роботи …...…………………………….

12

 1. Захист та оцінювання контрольної роботи ………………….……….

16

Рекомендована література………………………...……………………….

18

Додатки……………………………………………………………….……..

20


Вступ

 

Виконання контрольної роботи є узагальнюючим етапом закріплення знань для студентів  стаціонарної та заочної форм навчання за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” з дисципліни “Фінансовий аналіз”. За мету її написання ставиться закріплення та поглиблення знань студентів щодо найважливіших проблем сучасного фінансового аналізу і набуття практичних навичок його проведення.

Контрольна робота – це один з видів контрольних заходів якості підготовки фахівців в університеті та є необхідним елементом зворотного зв’язку в навчальному процесі. Вона забезпечує визначення рівня досягнення завдань навчання і дозволяє коригувати, при необхідності, хід навчального процесу.

Основним завданням даних методичних вказівок є встановлення єдиного методологічного підходу до керівництва контрольною роботою та її оформлення виконавцем, а також надання необхідної організаційно-методичної допомоги з раціоналізації проведення дослідження та оформлення його результатів.

 


 1. 1.  Мета і завдання контрольної роботи

 

У роботі необхідно сформулювати мету, завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження.

Контрольна робота, як завершальний етап вивчення дисципліни ставить за мету:

 • систематизацію, закріплення і набуття досвіду реалізації теоретичних знань та практичних навиків при самостійному розв’язанні конкретних завдань з проведення фінансового аналізу на конкретному підприємстві;
 • розвиток навиків самостійного проведення комплексного аналізу на конкретному підприємстві, оволодіння методиками дослідження та прийняття оптимальних рішень при вирішенні розроблювальних у контрольній роботі фінансово-облікових проблем і питань;
 • засвоєння сучасних інформаційних технологій для організації аналітичного процесу із застосуванням комп’ютерної техніки та економіко-математичних методів.

Для досягнення поставленої мети дослідження студенти повинні виконати основні завдання:

 • систематизувати теоретичні положення і викладки, набуті протягом вивчення дисципліни;
 • узагальнити практичний матеріал, отриманий на практичних і семінарських заняттях;
 • провести комплексний аналіз взаємозв’язку між теоретичним і практичним матеріалами з метою встановлення відповідності чи розбіжностей між ними для прийняття коригуючих заходів, надання рекомендацій, прогнозів, наведення шляхів покращення ситуації.

Об’єкт дослідження - підприємство, організація, установа.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта і визначає тему контрольної роботи (визначення фінансового стану досліджуваного підприємства).

При проведенні дослідження для досягнення поставленої у роботі мети доцільно застосовувати як загальнонаукові підходи та методи, так і специфічні  прийоми та методи, які є притаманні фінансовому аналізу як окремій галузі науки.

 


2. Тематика контрольних робіт

 

Вибір теми контрольної роботи студентам пропонується проводити з  урахуванням фактичних матеріалів, зібраних ними на виробничій практиці та відповідно до нижченаведеного переліку тем.

В окремих випадках може бути запропонована індивідуальна тема дослідження, яка відповідає інтересам конкретного підприємства.

Вибір теми дослідження підтверджується повідомленням студентом керівника контрольної роботи (в обов’язковому порядку повідомляється назва підприємства (установи, організації), на матеріалах якого вона буде виконуватись).

Базова тематика контрольних робіт

 1. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану виробничого підприємства.
 2. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану підприємства оптової торгівлі.
 3. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану підприємства роздрібної торгівлі.
 4. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану підприємства комісійної торгівлі.
 5. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану підприємства громадського харчування.
 6. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану страхової компанії.
 7. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану фінансової установи.
 8. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану кредитної спілки.
 9. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану будівельно-монтажної організації.
 10. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану спільного підприємства.
 11. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану підприємства хімічної промисловості.
 12. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану підприємства легкої промисловості.
 13. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану транспортної організації.
 14. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану відкритого акціонерного товариства.
 15. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану товариства з обмеженою відповідальністю.
 16. Комплексний аналіз фінансово-господарського стану дочірнього підприємства.
 17. Організація обліку та аналізу інвестиційної діяльності підприємства.
 18. Особливості аналізу зовнішньоекономічної діяльності.
 19. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на прийняття рішень фінансового характеру.
 20. Проведення фундаментального аналізу банкрутства суб’єктів господарювання.

 


3. Загальні вимоги до структури та оформлення контрольної роботи

 

Контрольна робота студента – це відповідним чином оформлений документ, в якому наводиться необхідні для повного розкриття теми дослідження теоретичні викладки, практичний матеріал, потрібні аналітичні розрахунки, результати аналізу та обґрунтування прийнятих фінансово-аналітичних рішень, пропозицій та прогнозів. Вона повинна містити:

 • титульний аркуш (додаток А);
 • завдання на контрольну роботу та графік її виконання (додаток Б);
 • зміст;
 • перелік основних позначень і скорочень, символів і одиниць (додаток В);
 • вступ;
 • основну частину ;
 • висновки;
 • перелік посилань на джерела (додаток Г);
 • додатки.

Мова написання контрольної роботи – українська.

Рекомендований загальний обсяг контрольної роботи – 20-40 сторінок друкованого тексту без вступу, висновків, літератури, додатків та ілюстрованого матеріалу.

Орієнтовне співвідношення окремих частин роботи:

Зміст

1 стор.

Вступ

2 - 3 стор.

Основна частина:

 

 • 1 пункт

3 - 5 стор.

 • 2 пункт

3 - 5 стор.

 • 3 пункт

2 – 3 стор.

 • 4 пункт

12 – 27 стор.

Висновки

1  –  3 стор.

Список літератури

1  –  3 стор.

Додатки

до 10 стор.

 

Всі складові контрольної роботи мають бути взаємопов’язані, логічно продовжувати один одного і відповідати темі, меті та завданням роботи.

Контрольну роботу виконують на аркушах  А4 стандартного розміру  (297 х 210 мм). Текст викладають у друкований спосіб (шрифтом 14 Times New Roman з інтервалом 1,5) або у писаному варіанті (чорним або синім чорнилом розбірливим почерком). Текст розміщують на сторінці з врахуванням наступних полів: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху й знизу – по 20 мм.

Заголовки структурних частин контрольної роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці заголовка крапка не ставиться.

Відстань між заголовком і текстом має становити один інтервал.

Кожний пункт роботи потрібно починати з нової сторінки.

Нумерація здійснюється у верхньому правому куті в хронологічному порядку (без пропусків, повторень і додавання літер).

Першим аркушем є титульний лист, другим – завдання на контрольну роботу. Вони не нумеруються, але включаються до загальної нумерації сторінок.

Наведені у тексті формули нумерують в межах кожного пункту і зазначають праворуч від формули у дужках.

Наприклад,

                                  Р = Р* +  Р** + Р***                                                (1.12)

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно у межах пункту, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках (додаток Е). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують безпосередньо під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно у межах пункту, за винятком таблиць, поданих у додатках(додаток Д). Номер таблиці подається в правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці. При переносі частини таблиці на іншу сторінку в правому верхньому куті позначають “Продовження табл._._”

Посилання на цитати із різних літературних джерел у тексті роботи дають одразу після закінчення викладу запозиченого матеріалу у квадратних дужках [5, с.15 - 17]. Перша цифра означає порядковий номер у списку використаної літератури, інші – номери сторінок з літературного джерела.

Текст контрольної роботи необхідно відформатувати або писати з абзацами (1,25 см.).

Зміст контрольної роботи оформлюють на окремому аркуші і розміщують після завдання.

У змісті мають бути приведені порядкові номери і назви пунктів, а також додатків із поданням їх позначення та заголовків із зазначенням номерів сторінок, на яких вони приведені.

Зміст включають у загальну кількість сторінок контрольної роботи і починають нумерувати з 3 сторінки.

Якщо в контрольній роботі прийнята специфічна термінологія, а також використовуються мало розповсюджені скорочення, нові символи, позначення і та ін., то їх перелік повинен бути представлений у ній на окремому аркуші і розміщуватися після змісту (додаток В).

Перелік повинен розташовуватися стовпцем, в якому ліворуч в абетковому порядку наводять скорочення, символи, одиниці і терміни, праворуч – їх детальне розшифрування.

 


4.Основний зміст контрольної роботи

 

Вступ. У вступі розкривається сутність і стан теми контрольної роботи, шляхом критичного аналізу обґрунтовується її актуальність та доводиться доцільність роботи для даного підприємства.

Формулюють мету роботи, задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Окреслюють об’єкт та предмет дослідження. Коротко викладають зміст та основні напрямки дослідження кожного пункту.

Основна частина. Основна частина контрольної роботи складається з чотирьох пунктів, які в свою чергу можуть бути розділені на підпункти.

У першому пункті потрібно розглянути загальні умови господарювання досліджуваного підприємства, провести аналіз особливостей галузі його діяльності, загальні економічні фактори і умови.

У другому пункті роботи наводиться характеристика загальної направленості фінансово-господарської діяльності підприємства, його організаційна та функціональна структура. Проводиться виявлення “хворих” місць господарювання досліджуваного підприємства.

Студент повинен для проведення подальшого аналізу у додатках навести фінансову звітність підприємства за 2 останні роки (якщо такої можливості немає, тоді за останній рік  по кварталах ).

У третьому пункті роботи на основі даних фінансової звітності підприємства проводяться числові розрахунки.

Розрахунки здійснюються з посиланням на відповідні формули, які ілюструють застосування обраної(-них) методики(-дик). Проводиться аналіз результатів розрахунків, за яким формулюються практичні рекомендації  щодо  поліпшення  фінансового стану, обґрунтовуються причини та фактори виявлених фінансових проблем, формулюються конкретні пропозиції для розглянутого суб’єкта господарювання.

У відповідному підпункті наводять аналіз та подають рекомендації щодо виявлених “хворих” місць господарювання  (в т.ч і визначеної ділянки, відповідно до першої літери прізвища (таблиця 1)).

Таблиця 1.

Варіанти вибору додаткової ділянки аналізу

Перша літера прізвища

Ділянка аналізу

А, К, Ч

витрати обігу підприємства

Б, Л

власний капітал та ефективність його використання в господарській діяльності  підприємства.

В, М, Щ

ефективність використання та управління запасами підприємства.

Г, Н, Ю

реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) та маркетингової діяльності підприємства.

Д, П, Я

витрати на виробництво та собівартість продукції.

Е(Є), Р

формування і використання власних фінансових ресурсів підприємства.

Ш, С

ефективність використання та управління необоротними засобами підприємства.

Ж, Т

ефективність використання та управління дебіторською заборгованістю підприємства.

З, У

ефективність використання та управління грошовими коштами підприємства.

І(Ї,Й), Ф

фонд заробітної плати підприємства та управління трудовими ресурсами

О, Х

ефективність використання та управління запасами підприємства.

 

Структура третього підпункту контрольної роботи наступна:

3. Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства.

3.1. Оцінка майнового потенціалу підприємства (Побудова аналітичного балансу (додаток Ж)):

а) вертикальний аналіз балансу (провести аналіз розміщення, складу, структури та формування засобів підприємства та джерел формування цих засобів);

б) горизонтальний аналіз балансу (провести порівняльний аналіз показників за два останніх періоди з досліджуваного проміжку часу);

в) аналіз якісних зрушень у майновому потенціалі.

3.2. Оцінка фінансового потенціалу підприємства:

3.2.1. Оцінка ліквідності і платоспроможності (ліквідність балансу за останній період та розрахункові значення коефіцієнтів).

3.2.2. Оцінка фінансової стійкості (тип фінансової стійкості та розрахункові значення коефіцієнтів).

3.3 Оцінка та аналіз результативності фінансово-господарської діяльності підприємства суб’єкта господарювання:

3.3.1. Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності).

3.3.2. Аналіз прибутку і рентабельності (аналіз формування прибутку підприємства, аналіз збільшення резервів росту прибутку, аналіз маржинального доходу та точки беззбитковості, аналіз рентабельності).

Для проведення комплексного аналізу фінансових коефіцієнтів результати розрахунків показників можна подавати у формі або загальної зведеної таблиці (додаток З), або окремих таблиць за напрямками аналізу.

У четвертому пункті контрольної роботи проводиться оцінка вірогідності банкрутства підприємства із застосуванням не менше 3 методик і порівнянням отриманих результатів та перспективний аналіз (прогнозування фінансового стану) фінансових результатів діяльності підприємства на майбутній період з використанням будь-якого методу прогнозування.

У висновках викладають найбільш важливі теоретичні і практичні результати, одержані в контрольній роботі. Вони повинні містити формулювання розв’язаної проблеми (задачі), яка стала темою дослідження. Насамперед стисло характеризують стан досліджуваного питання, далі формулюють висновки та рекомендації, отримані за третім і четвертим пунктами роботи.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

 


5 Захист та оцінювання контрольної роботи

 

У термін, встановлений кафедрою, відповідним чином оформлена контрольна робота має бути подана на кафедру для реєстрування. Після цього вона передається на остаточний огляд керівнику для вирішення питання про допуск її до захисту і попереднього оцінювання. При оцінюванні керівник звертає увагу на наступні моменти:

 1. Відвідування консультацій: систематичність, зміст;
 2. Відповідність змісту роботи обраній темі дослідження, повнота розкриття теми;
 3. Самостійність у розв’язку окреслених задач, вміння аналізувати одержані результати, робити узагальнення, висновки, розробляти коригуючі процедури та заходи, надавати практичні рекомендації;
 4. Якість виконання пояснювальної записки: оформлення тексту, таблиць, графіків, розрахунків, використання при цьому діючих стандартів, комп’ютерних програм;
 5. Загальний обсяг контрольної роботи: кількість друкованих сторінок, таблиць, кількість рисунків, графіків, додатків.
 6. Якість вихідних даних: за які роки зібраний матеріал, відповідність зібраного матеріалу темі дослідження, повнота зібраного матеріалу, наскільки він забезпечив роботу над темою контрольної роботи;
 7. Відповідність виконання роботи даним методичним вказівкам і своєчасність подання;
 8. Загальний рівень підготовки студента: чи може він вести самостійно фінансово-аналітичні дослідження, чи може лише виконувати технічну роботу, чи вміє приймати адекватні аналізованій ситуації управлінські рішення.

Керівник після попереднього оцінювання контрольної роботи може дати наступні рекомендації:

 • допуск контрольної роботи до захисту;
 • повернення контрольної роботи на доопрацювання із зазначенням питань, що потребують додаткового розкриття або розкриті неправильно, наявних недоліків змісту та оформлення роботи;
 • недопуск контрольної роботи до захисту з аргументуванням причин.

Не допускається до захисту робота, яка не відповідає завданню та затвердженому плану з точки зору змісту, повноти викладення матеріалу, структури, використання передбачених завданням фактичних, цифрових та ілюстративних матеріалів, дотримання правил оформлення, а також така, в якій виявлено текст і практичні матеріали частково або повністю запозичені з інших контрольних робіт. У такому разі студент має право на повторний захист контрольної роботи за іншою темою у термін, визначений завідувачем кафедрою, і погоджений із керівником контрольною роботою.

Для виявлення рівня підготовки студента щодо даної дисципліни та обізнаності в досліджуваній темі процедура захисту включає доповідь студента за основними моментами проведеного контрольного дослідження, а також відповіді на питання членів комісії, яка призначена кафедрою Після чого результати публічного захисту та рівень виконання контрольної роботи оцінюються комплексно і визначається оцінка за контрольну роботу студента за загальноуніверситетьською системою.

Для студентів заочної форми навчання результатом успішного захисту контрольної роботи є відмітка «зараховано».

У разі негативної оцінки результатів захисту студент має право на повторний захист контрольної роботи за іншою темою у термін, визначений завідувачем кафедрою.

 


Рекомендована література

 

Законодавчі та нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – 458 с.

2. Податковий Кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010). – Ст. 3248.

3. Про підприємства в Україні : Закон України від 27.03.91 р № 3356 – XII // Галицькі контракти. – 2000. – Спец. випуск. – С. 18–28.

4. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. № 2623 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 31.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16.01.2003 р. № 433-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 7.

Основна

6. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / М. Н. Крейнина. – М. : ИКЦ "ДИС", 1997. – 224 с.

7. Ковалев В. В. Финансовый анализ / В. В. Ковалев. – М. : "Финансы и статистика", 1997. – 265 с.

8. Национальные стандарты бухгалтерского учета // Налоги и бухгалтерский учет. – № 8 (128). – 22 августа 2005 г. – С. 128.

9. Павловська О. В. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2002. – 388 с.

10. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Издательский дом "Максимум", 2001. – 600 с.

11. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

12. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА – М, 1999. – 176 с.

Додаткова

13. Бочаров В. В. Финансовое моделирование / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2000. – 208 с.

14. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Ч. 1. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2001. – 224 с.

15. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А.Зінченко. – Х. : Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2003. – 144 с.

16. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия : учебн. пособ. / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – 2-е изд., переб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

17. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн. : ООО "Новое знание", 2000. – 668 с.

18. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К. : Лібра, 1999.

19. Фінансова безпека підприємства : навчальний посібник / Т. Б. Ку-зенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов. – Х. : Вид ХНЕУ, 2010. – 300 с.

22. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навчальний посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 360 с.

21. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.


Додаток А

Взірець титульного аркуша контрольної роботи

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Кафедра фінансів

 

 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

на тему: _____________________________________________

_____________________________________________________

 

                                                                                            Студента групи Ф-____

                                                                                            _____________________

                                                                                                                                               (прізвище, імя, по батькові)

                                                                                           

                                                                                            Керівник роботи:

                                                                                            ___________________

                                                                                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові,

                                                                                                                                               учена ступінь, учене звання, посада)

 

 

 

Робота допущена до захисту

«__» ___________20__р.

зав кафедрою фінансів

д.е.н., професор

____________ Ткачук І.Г.

 

 

м. Івано-Франківськ

20__ р.


Продовження додатка А

Приклад заповнення титульного аркуша контрольної роботи

 

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Кафедра фінансів

 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

на тему:    „Комплексний аналіз фінансово-господарського стану підприємства оптової торгівлі на матеріалах ТзОВ „Геракл”

 

 

                                                                                 Студента групи Ф–41

                                                                                     Півня Олега Романовича

 

                                                                          Керівник роботи: 

                                                                   к.е.н, викладач

                                                                       кафедри фінансів

                                                         Плець І.І.

 

 

 

 

Робота допущена до захисту

«__»__________20__р.

зав. кафедрою фінансів,

д.е.н, професор

__________ Ткачук І.Г.

 

 

м. Івано-Франківськ

 20__ р.


Додаток Б

 

Взірець завдання на контрольну роботу

 

 

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

 

ЗАВДАННЯ

НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

Студенту __________________________________________________________________

(ПІБ)

1.Тема роботи:______________________________________________________

__________________________________________________________________

2.Термін здачі студентом закінченої роботи – ___________________________

3.Вихідні дані по роботі: _____________________________________________

__________________________________________________________________

 

4.Календарний план

Номер і назва етапів контрольної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перелік додатків: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Дата видачі завдання -  ____________________________________________

 

Студент  __________________________________________________

                         (Особистий підпис)                                                          (Розшифровка)

 

Керівник роботи  ____________________________________________

                                       (Особистий підпис)                                                          (Розшифровка)

 

Додаток В

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

 

ЗКГНГ

Загальний кодифікатор галузей народного господарства

КМУ

Кабінет міністрів України

МФУ

Міністерство фінансів України

ПП

Приватне підприємство

грн.

Гривня

і т.ін.

І таке інше

і т.д.

І так далі

і т.п.

І тому подібне

 

 

 

 


Додаток Г

Перелік посилань на джерела

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аналіз вигід і витрат: Практ. посіб / Секретаріат Ради Скарбниці Канади; Пер. з англ.. С.Соколик; Наук. ред. пер. О. Кілієвич. – К.: Основи, 2009. – 175 с.
 2. Артеменко В.Г. Финансовый аналіз: Учебное пособие. – 2–е издание, переработанное и дополненное / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2012. – 160 с.

 


Додаток Д

Приклади оформлення таблиць

Таблиця 3.1

Групування поточних активів по ступеню ліквідності

Поточні активи

На початок року(тис,грн.)

На кінець року(тис,грн.)

Грошові кошти

50.1

68.1

Короткострокоі фінансові вкладення

-

-

Усього по першій групі

50.1

68.1

Готова продукція

28.4

12.8

Товари відвантажені

20.0

20.0

Дебіторська заборгованість

2.6

42.3

Усього по другій групі

101.1

143.2

Виробничі запаси

70.5

56.3

Незавершене виробництво

-

-

Витрати майбутніх періодів

0.5

1.2

Усього по третій групі

71.0

57.5

Усього поточних активів

222.2

268.8

 

Таблиця 3.4

Показники ліквідності

Показник

Формула для розрахунку

01.01.01

01.01.02

01.01.03

1

2

3

4

5

Коефіцієнт абс.ліквідності

 

0,0012

-

0,0262

Коефіцієнт пром.ліквідності

 

0,7248

0,7753

0,6022

Коефіцієнт заг.ліквідності

 

0,7697

0,8627

0,6636

Коеф. фін. стійкості

1,5

1,6467

2,9379

Коеф. фін. незалежності

 

0,6667

0,6073

0,3404

 


Додаток Е

Приклади оформлення рисунків

 

Рисунок 3.10 Структура джерел майна за 200_ рік

 

 

Рисунок 3.6 Узагальнююча діаграма змін в майні підприємства

 

Додаток Ж

Приклад аналітичного балансу

підприємства__________________  за 20_ - 20__ роки

      

Номер рядка

 

Стаття балансу

На

початок звітного періоду

На

кінець звітного періоду

 

Зміни за звітний період

тис.

грн..

%

тис.

грн..

%

Абсолютні (+/-), тис.грн.

(гр.5-гр.3)

Темп,

%

 

(гр.7/

гр.3)*

100%

Струк-

тура,

%

(за гр.7)

Частка пунктів

 

(гр.6-

гр.4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Актив

1

Майно разом

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Оборотні активи:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Засоби в розрахунках

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Необоротні активи з метою вибуття

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

2

Джерела майна разом

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Статутний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Нерозподілений прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Позиковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Довгострокові зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Короткострокові зобов’язання  по оплаті праці та розрахунках з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Кредиторська заборгованість та інші поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток З

 

Показники фінансового стану підприємства

 

 

Показник

 

Формула розрахунку

Значення показника

Абсолютне

відхилення

Рекомендоване значення

Відхилення від рекомендованого значення

на початок

періоду

 

на кінець

періоду

 

на початок

періоду

 

на кінець

періоду