Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Контрольна робота ( 10 балів)

Виконання 6 балів + захист 4 балів

(тести: 10 шт. х 0,1б.= 1 б., задачі: 5 х 1  б.=5б.)

 

Варіант 1

1.Тести:

1.1.Горизонтальний аналіз передбачає:

 1. розрахунок динаміки зміни окремих показників;
 2. розрахунок питомої ваги окремих складових в загальному обсязі ;
 3. побудову вертикальних  аналітичних графів

1.2.  Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення:

 1. Оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства
 2. суми грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань підприємства
 3. суми грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до зобов'язань підприємства

1.3.  Коефіцієнт ROE (рентабельність капіталу) розраховується шляхом ділення:

 1.  суми доходів на власний капітал
 2. суми прибутку на доходи всього
 3. суми чистого прибутку на власний капітал

1.4.  Коефіцієнт оборотності активів (кількість оборотів) обчислюється як відношення:

 1. суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної  величини підсумку балансу підприємства
 2. суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини підсумку балансу підприємства
 3. середньої величини підсумку балансу підприємства до суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг)

1.5.  Платоспроможність підприємства це:

 1. це достатня кількість власних оборотних активів підприємства для виконання своїх поточних зобов‘язань
 2. характеризується правильним співвідношенням власного капіталу та зобов’язань;
 3. здатність підприємства у відповідні терміни та повною мірою виконувати свої зобов’язання

1.6. Валовий прибуток – це:

 1. сума прибутків, отриманих від різних видів діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової);
 2. різниця між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції;
 3. різниця між виручкою та загальними витратами (виробничими, адміністративними, збутовими)

1.7.Коефіцієнт автономії, який характеризує фінансову стійкість підприємства, розраховується як :

 1. співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу
 2. співвідношення власного капіталу до валюти балансу
 3. співвідношення фінансово стійких інвестицій до капіталу

1.8. Ефект фінансового левериджу обчислюють з метою визначення:

 1. доцільності залучення капіталу;
 2. ефективності використання оборотних активів;
 3. ступеня платоспроможності підприємства

1.9. Який показник обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції?

 1. Чистий прибуток,
 2. Операційний прибуток,
 3. Прибуток від звичайної діяльності,
 4. Валовий прибуток

1.10. Коефіцієнт Альтмана використовується для аналізу:

 1. оцінки ймовірності банкрутства підприємства;
 2. рівня конкуренції в галузі;
 3. оцінки ліквідності балансу підприємства

 

2.Завдання:

2.1. Завдання. Проаналізувати валюту балансу. Для отримання загальної оцінки фінансового стану зіставити зміни валюти балансу зі змінами фінансових результатів господарської діяльності (чистий дохід (виручка), валовий прибуток, операційний прибуток, чистий прибуток), використовуючи такі формули:

де КБ – коефіцієнт зростання валюти балансу; БСР1, БСР0 – середня величина підсумку балансу за звітний і попередній роки;

де КВР – коефіцієнт зростання чистої виручки (чистого доходу) від реалізації продукції; ВР1, ВР0 – чиста виручка (чистий дохід) від реалізації продукції за звітний і попередній роки;

 

де КВП – коефіцієнт зростання валового прибутку; ВП1, ВП0 – валовий прибуток за звітний і попередній роки;

де КОП – коефіцієнт зростання операційного прибутку; ОП1, ОП0 – операційний прибуток за звітний і попередній роки;

де КЧП – коефіцієнт зростання чистого прибутку; ЧП1, ЧП0 – чистий прибуток за звітний і попередній роки.

2.2. Завдання. Вивчити склад і структуру кредиторської заборгованості (табл. 1).

Таблиця12

Склад і структура кредиторської заборгованості

Стаття кредиторської заборгованості

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

 

 

 

 

 

 

2. ….

 

 

 

 

 

 

і т. ін.

 

 

 

 

 

 

Усього

 

100

 

100

 

х

2.3. Завдання.  За даними балансу підрахувати величину власного оборотного капіталу. Проаналізувати  його достатність на основі коефіцієнтів маневрування та забезпеченості запасів та витрат.

2.4. Завдання.  Розрахувати  коефіцієнти загальної рентабельності (рентабельності виробництва) та рентабельності продажів на підставі звіту про фінансові результати.

 2.5. Задача.  На підставі наведених даних проаналізувати оборотність оборотних активів. Визначити вивільнення (залучення) із обороту оборотних коштів  внаслідок зміни швидкості їх обертання.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

1.Середньорічна вартість оборотних активів, тис.грн.

3400

4050

2. Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

10200

14175

 

Варіант 2

1.Тести:

Тест 1.1. При аналізі чистого прибутку підприємства за звітний період необхідно вивчати вплив таких основних факторів:

 1. зміни чистого доходу, зміни собівартості реалізованої продукції, зміни результату від фінансової діяльності, зміни суми податку на прибуток;
 2. зміни чистого доходу, зміни суми податку на додану вартість, зміни собівартості реалізованої продукції, зміни результату від іншої операційної діяльності;
 3. зміни чистого доходу, зміни собівартості реалізованої продукції, зміни результату від іншої операційної діяльності, зміни результату від фінансових операцій;
 4. зміни чистого доходу, зміни собівартості реалізованої продукції, зміни результату від фінансової діяльності, зміни результату від участі в капіталі інших підприємств.

Тест 1.2. Яка форма фінансової звітності містить інформацію стосовно оборотних активів підприємства?

 1. Звіт про власний капітал
 2. Звіт про рух грошових коштів,
 3. Звіт про фінансові результати,
 4. Баланс

Тест 1.3. Які показники можна обчислити, користуючись виключно інформацією, що міститься у балансі підприємства?

 1. показники ліквідності,
 2. показники рентабельності,
 3. показники інтенсивності використання засобів,
 4. показники забезпеченості підприємства ресурсами

Тест 1.4.Горизонтальний аналіз передбачає:

 1. розрахунок динаміки зміни окремих показників;
 2. розрахунок питомої ваги окремих складових в загальному обсязі ;
 3. побудову вертикальних  аналітичних графів

Тест 1.5.  Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як відношення:

 1. Оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства
 2. суми грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань підприємства
 3. суми грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до зобов'язань підприємства

Тест 1.6.  Коефіцієнт ROE (рентабельність капіталу) розраховується шляхом ділення:

 1.  суми доходів на власний капітал
 2. суми прибутку на доходи всього
 3. суми чистого прибутку на власний капітал

Тест 1.7. Коефіцієнт оборотності активів (кількість оборотів) обчислюється як відношення:

 1. суми чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної  величини підсумку балансу підприємства
 2. суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини підсумку балансу підприємства
 3. середньої величини підсумку балансу підприємства до суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг)

Тест 1.8. Валовий прибуток – це:

 1. сума прибутків, отриманих від різних видів діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової);
 2. різниця між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції;
 3. різниця між виручкою та загальними витратами (виробничими, адміністративними, збутовими)

Тест 1.9.Коефіцієнт автономії, який характеризує фінансову стійкість підприємства, розраховується як :

 1. співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу
 2. співвідношення власного капіталу до валюти балансу
 3. співвідношення фінансово стійких інвестицій до капіталу

Тест 1.10. Який показник обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції?

 1. Чистий прибуток,
 2. Операційний прибуток,
 3. Прибуток від звичайної діяльності,
 4. Валовий прибуток

2.Завдання:

2.1.Завдання. Проаналізувати  структуру, динаміку та оборотність оборотних активів підприємства за даними фінансової звітності.

2.2.Завдання. Проаналізувати склад, структуру дебіторської заборгованості (табл. 1).

Таблиця 1

Склад і структура дебіторської заборгованості

Стаття дебіторської заборгованості

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

і т. ін.

 

 

 

 

 

 

Усього

 

100

 

100

 

х

2.3. Завдання. Проаналізувати склад та структуру доходів суб’єкта підприємницької діяльності (табл. 2). Зробити висновки.

Таблиця 2

Аналіз складу та структури доходів суб’єкта підприємницької діяльності

№ з/п

Види доходів

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення (+; -)

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн. (гр.3 – гр.1)

% (гр.5 / гр.1 х 100)

За питомою вагою, %, (гр.4 – гр.2)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1.

Дохід від основної операційної діяльності (чистий дохід (виручка) від реалізації продукції)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Дохід від іншої операційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

3.1.

 

3.2.

Доходи від фінансової діяльності.

Дохід від участі в капіталі.

Інші фінансові доходи.

 

 

 

 

 

 

 

4.

Доходи від інвестиційної діяльності (інші доходи)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Доходи від надзвичайних подій (надзвичайні доходи)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Разом доходів

 

100

 

100

 

 

х

 

2.4. Завдання. За наведеними даними розрахувати точку беззбитковості роботи підприємства. Розрахувати необхідний обсяг випуску продукції для збільшення прибутку на 40%, якщо інші умови не зміняться. Зробити висновки.

Показники

сума

1.Обсяг випуску продукції, шт.

10000

2.Ціна 1 штуки

20

3.Витрати підприємства всього

150000

 в тому числі

 

3.1.умовно-змінні витрати

100000

3.2.умовно-постійнй витрати

50000

 1. Завдання. Провести факторний аналіз зміни  коефіцієнта рентабельності (прибутковості) власного капіталу. Зробити висновки.

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

1.Прибуток до оподаткування, тис. грн.

1000, 0

1500, 0

 

2.Ставка податку на прибуток, %

20%

16%

 

3.Податок на прибуток, тис. грн..

?

?

 

4.Чистий прибуток, тис, грн.

?

?

 

5.Власний капітал, тис. грн.

5000

6000

 

6.Рентабельність власного капіталу, коеф.

 

 

 

 

 

Варіант 3

1.Тести:

Тест 1.1. Який показник визначає фінансову незалежність підприємства?

 1. коефіцієнт рентабельності,
 2. коефіцієнт абсолютної ліквідності,
 3. коефіцієнт маневреності,
 4. коефіцієнт автономії.

Тест 1.2. Для проведення маржинального аналізу валового прибутку підприємства витрати поділяються на:

 1. прямі і непрямі;
 2. змінні і постійні;
 3. адміністративні і релевантні;
 4. операційні і фінансові.

Тест 1.3. Основними обʼєктами аналізу позитивних фінансових результатів діяльності економічного субʼєкта за даними Звіту про фінансові результати є:

 1. валовий прибуток, операційний прибуток, фінансовий прибуток;
 2. валовий прибуток, операційний прибуток, чистий прибуток;
 3. валовий прибуток, фінансовий прибуток, чистий прибуток;
 4. валовий прибуток, операційний прибуток, маржинальний прибуток.

Тест 1.4. Рентабельність власного капіталу розраховується як співвідношення:

а) суми доходів і суми власного капіталу                                                 

б) суми власного капіталу і загальної суми активів

в) суми чистого прибутку до суми доходів

г) суми чистого прибутку до суми власного капіталу

Тест 1.5. В ході структурного аналізу руху грошових коштів підприємства досліджується надходження і вибуття грошей та їх еквівалентів у результаті:

 1. операційної, маркетингової та фінансової діяльності;
 2. операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності;
 3. операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
 4. операційної, фінансової та звичайної діяльності.

Тест 1.6. Яка функція управління пов’язана з перспективним фінансовим аналізом?

а) регулювання;

б) прогнозування;

в) мотивація.

Тест 1.7. Які економічні показники належать до абсолютних?

а) рентабельність активів

б) частка необоротних активів в загальній вартості активів;

в) величина чистого прибутку підприємства.

Тест.1.8. Яка форма фінансової звітності містить дані про залишки необоротних активів?

 1. форма № 1 «Баланс»;
 2.  форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;
 3.  форма № 5 «Примітки до фінансової звітності»;
 4.  форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів».

Тест.1.9. Де міститься інформація стосовно майнового потенціалу підприємства?

 1.  в активі балансу;
 2.  в пасиві балансу;
 3.  у формі № 4 «Звіт про власний капітал»;

Тест.1.10. Що характеризується коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості?

 1. ділова активність;
 2. ліквідність;
 3. Фінансова стійкість.
  1. Завдання.

2.1.Завдання.  За даними балансу підрахувати величину власного оборотного капіталу.

 Проаналізувати  його достатність на основі коефіцієнтів маневрування та забезпеченості запасів та витрат.

2.2.Завдання.  Розрахувати  коефіцієнти загальної рентабельності (рентабельності виробництва) та рентабельності продажів на підставі звіту про фінансові результати.

 1. . Проаналізувати структуру та динаміку пасивів балансу підприємства.
 2.   На підставі наведених даних проаналізувати оборотність оборотних

активів. Визначити вивільнення (залучення) із обороту оборотних коштіввнаслідок зміни швидкості їх обертання.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

1.Середньорічна вартість оборотних активів, тис.грн.

3400

4050

2. Дохід від реалізації продукції, тис. грн.

10200

14175

2.5.  Завдання. Провести коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства в динаміці на підставі даних таблиці. Написати висновки.

Показники

Попередній період

Звітний період

Абс.

відх.

Опт. знач.

Вихідні дані:

1.Власний капітал

25841

28412

 

х

2. Зобов’язання

33647

30588

 

х

3. Всього джерел майна (пасивів):

?

?

 

х

4. Оборотні активи

17456

13522

 

х

5.Необоротні активи

?

?

 

 

5. Поточні зобов’язання

12005

10544

 

х

6. Власний оборотний капітал (ВОК)

?

?

 

х

Розрахунки:

Коефіцієнт автономії

?

?

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

?

?

 

 

Коефіцієнт маневрування

?

?

 

 

 

Варіант 4

 1.  

Тест 1.1. Горизотальний аналіз передбачає:

 1. розрахунок динаміки зміни окремих показників;
 2. визначення вертикальних залежностей між факторами;
 3. розрахунок питомої ваги окремих складових в загальному обсязі ;
 4. побудову вертикальних  аналітичних графів

Тест 1.2. Коефіцієнт автономії, який характеризує фінансову стійкість підприємства, розраховується як :

 1. співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу
 2. співвідношення власного капіталу до валюти балансу
 3. співвідношення фінансово стійких інвестицій до капіталу

Тест 1.3. Який показник характеризує платоспроможність підприємства?

 1. Коефіцієнт автономії,
 2. Коефіцієнт маневреності,
 3. Коефіцієнт поточної ліквідності,
 4. Коефіцієнт економічного рості

Тест 1.4. Коефіцієнт маневрування розраховується як:

 1. співвідношення власних оборотних коштів до власного капіталу
 2. співвідношення власного капіталу до оборотних коштів
 3. співвідношення оборотних коштів до залучених коштів

Тест1.5Що таке маржинальний дохід?

 1. це різниця між чистим доходом та постійними витратами;
 2. це різниця між чистим доходом і змінними витратами;

в) це різниця  операційним прибутком і фінансовими витратами

Тест 1.6. Який показник обчислюється як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань?

 1. Коефіцієнт автономії;
 2. Коефіцієнт фондомісткості;
 3. Коефіцієнт поточної ліквідності.

Тест 1.7. Які методичні прийоми застосовуються у факторному аналізі рентабельності капіталу?

 1. групування;
 2. балансовий прийом;
 3. елімінування.

Тест 1.8. Яка модель характеризує рух грошових коштів?

 1. мультиплікативна;
 2. кратна;
 3. адитивна.

Тест 1.9. Як розподілено рух коштів у звіті про рух грошових коштів?

 1. за операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю.
 2. за операційною та фінансовою діяльністю;
 3. за операційною та інвестиційною діяльністю.

Тест.1.10. При роботі з фінансовою звітністю кредиторів цікавить:

а) здатність підприємства сплачувати дивіденди;

б) своєчасність повернення позик та відсотків;

в) своєчасність і повнота сплати податків;

г) благополуччя суспільства

 

2.Завдання

 1. Завдання. Провести  структурно-динамічний аналіз оборотних активів підприємства за показниками балансу. Зробити висновки.
 2. Завдання. Проаналізувати показники ліквідності балансу підприємства (на підставі балансу).

2.3. Завдання. За даними бухгалтерської звітності проаналізувати прибутковість активів, власного капіталу та прибутковість продажів. Зробити факторний аналіз прибутковості активів.

2.4. Завдання. Провести коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства в динаміці за даними таблиці. Зробити висновки.

Показники

Попередній період

Звітний період

Абс.

відх.

Опт. знач.

Вихідні дані:

1.Власний капітал

25841

28412

 

х

2. Зобов’язання

33647

30588

 

х

3. Всього джерел майна (пасивів):

?

?

 

х

4. Оборотні активи

17456

13522

 

х

5.Необоротні активи

?

?

 

 

5. Поточні зобов’язання

12005

10544

 

х

6. Власний оборотний капітал (ВОК)

?

?

 

х

Розрахунки:

Коефіцієнт автономії

?

?

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

?

?

 

 

Коефіцієнт маневрування

?

?

 

 

2.5. Завдання. Підприємство очікує збути протягом року 50 000 виробів ціною за виріб 30 грн. Змінні витрати на одиницю складають 60 % ціни. Річні постійні витрати становлять 800 тис. грн. Який прибуток очікується одержати? Скільки виробів потрібно реалізувати для одержання прибутку в 400 тис. грн.?

Варіант 5

 1.  

Тест 1.1. Горизотальний аналіз передбачає:

 1. розрахунок динаміки зміни окремих показників;
 2. визначення вертикальних залежностей між факторами;
 3. розрахунок питомої ваги окремих складових в загальному обсязі ;
 4. побудову вертикальних  аналітичних графів

Тест 1.2. Коефіцієнт автономії, який характеризує фінансову стійкість підприємства, розраховується як :

 1. співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу
 2. співвідношення власного капіталу до валюти балансу
 3. співвідношення фінансово стійких інвестицій до капіталу

Тест 1.3. Який показник характеризує платоспроможність підприємства?

 1. Коефіцієнт автономії,
 2. Коефіцієнт маневреності,
 3. Коефіцієнт поточної ліквідності,
 4. Коефіцієнт економічного рості

Тест 1.4. Коефіцієнт маневрування розраховується як:

 1. співвідношення власних оборотних коштів до власного капіталу
 2. співвідношення власного капіталу до оборотних коштів
 3. співвідношення оборотних коштів до залучених коштів

Тест1.5Що таке маржинальний дохід?

 1. це різниця між чистим доходом та постійними витратами;
 2. це різниця між чистим доходом і змінними витратами;

в) це різницяопераційним прибутком і фінансовими витратами

Тест 1.6. Суб’єктами зовнішнього фінансового аналізу на підприємстві можуть бути:

а) фінансовий відділ;

б) бухгалтерія;

в) кредитні установи, фінансові органи і податкові служби;

г) всі відповіді правильні

Тест 1.7. Що з перерахованого нижче не є об’єктом фінансового аналізу:

а) фінансові показники діяльності підприємства в цілому;

б) наявність та ефективність використання ресурсів;

в) фінансовий стан підприємства;

г) коефіцієнтний аналіз.

Тест 1.8. Ключовими категоріями фінансового аналізу є:

а) показник;

б) фактор;

в) резерв;

г) всі відповіді правильні.

Тест 1.9. До необоротних активів належить:

а) готова продукція;

б) товари відвантажені;

в) векселі отримані;

г) капітальні вкладення.

Тест 1.10. Зростання коефіцієнта автономії за даними фінансової звітності свідчить:

а) про зростання фінансових ускладнень;

б) про зниження кредитоздатності;

в) про зростання фінансової незалежності підприємства;

г) про ефективність використання фінансових ресурсів

 1.  

2.1.Завдання.  За наведеними даними проаналізувати оборотність запасів  підприємства.

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

1.Залишики запасів на початок періоду

20000

25000

 

2.Надходження запасів за період (дебетовий оборот по рах.20)

150000

130000

 

3.Витрачання грошових коштів за період (кредитовий оборот по рах.20)

145000

122000

 

4.Залишки запасів на кінець періоду

25000

33000

 

5.коефіцієнт оборотності запасів

?

?

 

6.Період оборотності запасів в днях

?

?

 

7.Умовне вивільнення (або залучення) коштів в оборот внаслідок зміни швидкості обертання запасів

?

?

 

2.2. Завдання. Проаналізувати майновий стан підприємства та технічний стан основних засобів на підставі фінансової звітності.

2.3. Завдання. За даними фінансової звітності проаналізувати коефіцієнти ліквідності балансу підприємства. Зробити факторний аналіз зміни коефіцієнту абсолютної ліквідності.

2.4. Завдання.  Проаналізувати  дебіторську заборгованість підприємства на підставі фінансової звітності.

2.5. Завдання. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства за планом становить 346 млн. грн., а виробнича собівартість - 284 млн. грн. Фактичний рівень цих показників склав відповідно 353 млн. грн. і 282 млн. грн. Як змінився валовий прибуток та рентабельність реалізації продукції ? Розрахуйте вплив факторів (валового прибутку і виручки ) на зміну рівня рентабельності. Зробіть висновки.

 

Варіант 6

 1.  

Тест 1.1. До необоротних активів підприємства належать:

 1. виробничі запаси,
 2. мобільні активи,
 3. кошти в розрахунках,
 4. основні засоби

Тест 1.2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (кількість оборотів) розраховується як відношення:

 1. суми собівартості реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості
 2. суми середньорічної величини кредиторської заборгованості до суми чистого доходу ( виручки)  від реалізації продукції (робіт, послуг)
 3. суми середньорічної величини кредиторської заборгованості до суми чистого доходу ( виручки)  від реалізації продукції (робіт, послуг) помноженої на кількість днів у звітному періоді.

Тест 1.3. Відношення суми грошових коштів та їх еквівалентів до поточних зобов’язань це:

 1. коефіцієнт фінансової стійкості;
 2. коефіцієнт абсолютної ліквідності;
 3. коефіцієнт фінансового левериджу

Тест 1.4. Який показник обчислюється як співвідношення власного оборотного капіталу та власного капіталу підприємства:

 1. коефіцієнт автономії;
 2. загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності);
 3. коефіцієнт маневреності

Тест 1.5. До зобов’язань  підприємства належать:

 1. внески засновників до статутного фонду
 2. фінансові інвестиції
 3. кредиторська заборгованість за господарськими операціями;

Тест 1.6. Узагальнення результатів аналізу є:

а) стадією підготовчого етапу аналізу;

б) стадією основного етапу аналізу;

в) стадією заключного етапу аналізу;

 г) стадією інформаційного етапу

Тест 1.7. Звіт про рух грошових коштів містить інформацію:

а) про грошові потоки підприємства за певний період в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

 б) про фінансовий стан підприємства;

в) про доходи, витрати і фінансові результати діяльності;

г) негрошові операції

Тест 1.8. Для того, щоб скласти думку про фінансове становище компанії за звітний період, слід вивчити її:

а)рекламний проспект;

 б)баланс;

 в)рахунок прибутків і збитків;

 г)звіт про фінансові результати

Тест 1.9. Зростання коефіцієнта автономії за даними фінансової звітності свідчить:

а) про зростання фінансових ускладнень;

б) про зниження кредитоздатності;

в) про зростання фінансової незалежності підприємства;

г) про ефективність використання фінансових ресурсів

Тест 1.10. Які фактори впливають на зміну прибутку від реалізації продукції:

а) обсяг і структура продажу;

б) рівень собівартості ;

в) рівень цін на продукцію;

г) всі відповіді правильні

2. Завдання

2.1. Завдання. На підставі даних балансу проаналізувати коефіцієнти ліквідності. Зробити факторний аналіз зміни показника загальної ліквідності.

2.2. Завдання. Проаналізувати поточні зобов’язання на підставі балансу підприємства.

2.3. Завдання.  Проаналізувати дебіторську заборгованість, визначити оборотність дебіторської заборгованості, умовне вивільнення або залучення коштів в оборот внаслідок зміни швидкості обертання дебіторської заборгованості  за даними фінансової звітності підприємства.

2.4. Завдання. За даними  балансу проаналізувати  коефіцієнти автономії та покриття запасів та витрат. Визначити суму власного оборотного капіталу підприємства та визначити його достатність.

2.5. Завдання. Проаналізувати оборотність оборотних активів. Визначити  вивільнення (залучення) оборотних коштів внаслідок зміни швидкості їх обертання.

Показники

План

Звіт

Реалізовано продукції, тис. грн.

9000

9360

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн..

1100

*) Залишок оборотних активів станом  на 1.01. – 1080, на 1.04 – 1220, на 1.07.-1340, на 1.10. – 1400, на 1.01. – 1100.

Варіант 7

 1. Тести:

Тест.1.1. Джерелами  фінансування оборотних активів підприємства можуть бути:

а) власний капітал підприємства;

б) довгострокові і  короткострокові  кредити;

в) усі відповіді правильні.

Тест 1.2. До системи коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства належить:

 1. коефіцієнт автономії;
 2. коефіцієнт плинності;
 3. коефіцієнт оборотності активів

Тест 1.3. Коефіцієнт Альтмана використовується для аналізу:

 1. оцінки ймовірності банкрутства підприємства;
 2. рівня конкуренції в галузі;
 3. оцінки ліквідності балансу підприємства

Тест 1.4. Який показник обчислюється як співвідношення власного капіталу та валюти балансу підприємства:

 1. коефіцієнт автономії;
 2. загальний коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності);
 3. коефіцієнт маневреності;

Тест 1.5. До яких наслідків приводить прискорення оборотності оборотних активів?

 1. вивільнення оборотних коштів з господарського обороту;
 2. покращання використання оборотних коштів і зростання обсягу виробництва;
 3. необхідність залучення додаткових оборотних коштів у господарський оборот;

Тест 1.6. В якій формі звітності відображається майно підприємства?

1) Баланс;

2) Звіт про фінансові результати;

3) Звіт про рух грошових коштів;

4) Звіт про власний капітал.

Тест 1.7. Заповніть пропущені слова. ___________ — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал:

1) Баланс;

2) Звіт про фінансові результати;

3) Звіт про власний капітал;

4) Звіт про рух грошових коштів.

Тест 1.8. Поєднайте статті фінансової звітності із формами фінансової звітності, у яких вони відображаються:

1. Необоротні активи1. Звіт про фінансові результати

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції2. Звіт про власний капітал

3. Чистий рух коштів від операційної діяльності3. Баланс

4. Виплати власникам (дивіденди)4. Звіт про рух грошових коштів

Тест 1.9. Які показники відсутні в порівняльному аналітичному балансі:

1) статті балансу;

2) структури;

3) динаміки;

4) коефіцієнти?

Тест 1.10. Якщо на підприємстві виконуються перші три умови А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, то, виходячи з «балансу» активу і пасиву, остання нерівність системи матиме вигляд:

1) А4 ≥ П4;

2) А4 ≤ П4;

3) А4 = П4;

4) А4 > П4.

 1. Завдання:
 2. За даними балансу підрахувати величину власного оборотного капіталу. Проаналізувати  його достатність на основі коефіцієнта забезпеченості запасів та витрат.
  1. Завдання. Проаналізувати необоротні активи  за показниками балансу підприємства.
  2. Завдання. Розрахувати  коефіцієнти загальної рентабельності та рентабельності продаж на   основі  звіту про фінансові результати. Зробити факторний аналіз зміни показника рентабельності продаж.

2.4.Завдання. Дати оцінку оборотності оборотних активів підприємства і визначити їх  вивільнення або залучення в оборот.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

1. Фактичний обсяг реалізації продукції, тис. грн.

3600

4800

2. Кількість оборотів оборотних активів за рік

3

2

2.5. Завдання. Провести коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства в динаміці.

Показники

Попередній період

Звітний період

Абс. відх.

Опт. знач.

Вихідні дані:

1.Власний капітал

25841

28412

 

х

2. Зобов’язання

33647

30588

 

х

3. Всього джерел майна (пасивів):

?

?

 

х

4. Оборотні активи

17456

13522

 

х

5.Необоротні активи

?

?

 

 

5. Поточні зобов’язання

12005

10544

 

х

6. Власний оборотний капітал (ВОК)

?

?

 

х

Розрахунки:

Коефіцієнт ……..

?

?

 

 

Коефіцієнт ………

?

?

 

 

Коефіцієнт ……….

?

?

 

 

 

Варіант 8

 1. Тести:

Тест 1.1. Запас міцності підприємства в абсолютному  виразі розраховується:

 1.  як різниця між фактичною виручкою та виручкою в попередньому періоді;
 2.  як співвідношення  попиту на дану продукцію та реальним обсягом реалізації;
 3. як різниця між фактичним обсягом реалізації та критичним обсягом реалізації (в точці беззбитковості)

Тест 1.2. Платоспроможність підприємства це:

 1. це достатня кількість власних оборотних активів підприємства для виконання своїх поточних зобов‘язань
 2. характеризується правильним співвідношенням власного капіталу та зобов’язань;
 3. здатність підприємства у відповідні терміни та повною мірою виконувати свої зобов’язання

Тест 1.3. Валовий прибуток – це:

 1. сума прибутків, отриманих від різних видів діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової);
 2. різниця між чистим доходом та собівартістю реалізованої продукції;
 3. різниця між виручкою та загальними витратами (виробничими, адміністративними, збутовими)

Тест 1.4. Коефіцієнт операційного важеля розраховується як:

 1. співвідношення операційних витрат до прибутку;
 2. співвідношення маржинального доходу до прибутку;
 3. співвідношення виробничих витрат до загальних витрат періоду

Тест 1.5. Як розрахувати коефіцієнт зносу основних засобів?

 1. шляхом ділення суми зносу на первісну вартість основних засобів;
 2. шляхом ділення суми зносу на залишкову вартість основних засобів;
 3. шляхом ділення вартості списаних основних засобів внаслідок повного їх зносу на  загальну вартість основних засобів.

Тест 1.6. Якої з зазначених моделей оцінки імовірності банкрутства не існує:

1) Тафлера;

2) Шумпетера;

 3) Ліса;

4) Альтмана?

Тест 1.7. Головною метою звіту про рух коштів є надання необхідної інформації про:

1) розбіжності між чистим прибутком і пов’язаними з ним надходженнями і витратою коштів;

2) здатність підприємства створювати в майбутньому додатний чистий рух коштів;

3) надходження і витрати коштів підприємства протягом звітного періоду;

4) оцінка джерел фінансування за їх вартістю.

Тест 1.8. Відомі такі дані з балансу підприємства: оборотні активи – 100 тис. грн, власний капітал – 250 тис. грн, довгострокові зобов’язання – 20 тис. грн, поточні зобов’язання – 30 тис. грн. Вартість необоротних активів складе:

1) 250 тис. грн;

 2) 200 тис. грн;

 3) 50 тис. грн;

 4) 75 тис. грн.

Тест 1.9. За даними бухгалтерської звітності тривалість обороту основних засобів в днях визначається як відношення:

1) 360 днів до коефіцієнта оборотності оборотних активів;

2) виручки від реалізації до середньорічної вартості оборотних активів;

3) середньорічної вартості активів до виручки від реалізації;

4) 360 днів до середньорічної вартості оборотних активів.

Тест 1.10. Використання формули Дюпон дає можливість встановити:

1)взаємозв’язок між сумою отриманого прибутку, оборотністю авансованого капіталу та рентабельністю продажів;

2)взаємозв’язок між показниками рентабельності сукупних активів та його оборотності; 3)економічний ефект у результаті прискорення оборотності активів;

4)віддачу власного капіталу при збільшенні частки позикових коштів у складі сукупного капіталу.

 1. Завдання:
  1. Завдання. Провести структурно-динамічний аналіз  активів балансу підприємства. Зробити висновки.
  2. Завдання. За даними бухгалтерської звітності проаналізувати прибутковість активів, власного капіталу та прибутковість продажів. Зробити факторний аналіз прибутковості активів.
  3. Завдання. Проаналізувати показники ліквідності балансу підприємства (на підставі балансу).
  4. Завдання. Провести коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства в динаміці.

Показники

Попередній період

Звітний період

Абс. відх.

Опт. знач.

Вихідні дані:

1.Власний капітал

25841

28412

 

х

2. Зобов’язання

33647

30588

 

х

3. Всього джерел майна (пасивів):

?

?

 

х

4. Оборотні активи

17456

13522

 

х

5.Необоротні активи

?

?

 

 

5. Поточні зобов’язання

12005

10544

 

х

6. Власний оборотний капітал (ВОК)

?

?

 

х

Розрахунки:

Коефіцієнт автономії

?

?

 

 

Коефіцієнт …..

?

?

 

 

Коефіцієнт …….

?

?

 

 

2.5. Завдання. Розрахувати вплив факторів на зміну маси прибутку.  Визначити при якому рівні  адміністративних витрат підприємство буде мати прибуток 250 тис.грн., за умови зменшення ціни та собівартості відповідно на 10% (Розрахунок провести по звітному періоду).

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилен-ня

Стратегіч-ний варіант

1.Реалізовано продукції, тон

1500

1400

 

 

2.Ціна за 1 тону , тис.грн.

5,0

4,0

 

3,6

3.Собіварість 1 тони, тис.Грн.

3,5

3,3

 

2,97

4.Адміністративні витрати, тис.грн.

1000

700

 

?

5.Прибуток, тис. грн.

?

?

 

250

 

                                                                   Варіант 9

Тест 1.1. Який звіт про фінансовий стан підприємства відображає його доходи, витрати, прибутки та збитки:

1) Баланс;

2) Звіт про фінансові результати;

3) Звіт про власний капітал;

4) Звіт про рух грошових коштів?

Тест 1.2. Вставте  пропущені слова.  ___________ — це звіт, який містить інформацію про надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів:

1) Баланс;

 2) Звіт про фінансові результати;

 3) Звіт про власний капітал;

4) Звіт про рух грошових коштів.

Тест 1.3. Детермінований аналіз не є можливим до використання у разі, якщо існує:

1) прямий вплив факторів на результативний показник;

2) однозначно визначений функціональний зв’язок;

3) імовірнісний зв’язок;

4) правильної відповіді немає.

Тест 1.4. Виявлення впливу окремих факторів на зміну рентабельності капіталу є предметом:

1) факторного аналізу;

2) порівняльного аналізу;

3) трендового аналізу;

4) коефіцієнтного аналізу.

Тест 1.5. До складу необоротних активів належить:

1) нематеріальні активи;

2) запаси і витрати;

3) короткострокові фінансові вкладення;

4) грошові активи.

Тест 1.6. Якщо власний капітал складає 5 тис. грн, а загальна вартість майна 10 тис. грн, то коефіцієнт автономії становить:

1) 2,0;

2) 0,5;

3) 0,1;

 4) 5,0.

Тест 1.7. Валовий прибуток визначається як сума чистого доходу від реалізації продукції та собівартості:

 1) так;

 2) ні.

Тест 1.8. Якщо коефіцієнт швидкої ліквідності становить 0,6 – це означає, що поточні зобов’язання:

1) на 60% покриваються коштами у розрахунках;

2) перевищують оборотні активи на 0,6;

3) покриваються грошовими коштами та їх еквівалентами на 0,6;

4) на 60% покриваються запасами.

Тест 1.9. Дебіторська заборгованість належить до:

1) високоліквідних активів;

 2) швидколіквідних активів;

3) важколіквідних активів;

 4) повільноліквідних активів.

Тест 1.10. Яким є тип фінансової стійкості підприємства, якщо його запаси становлять 900 тис. грн, власний капітал – 800 тис. грн, необоротні активи – 600 тис. грн, довгострокові зобов’язання – 200 тис. грн, а поточні зобов’язання – 1000 тис. грн:

1) абсолютно фінансово стійким;

2) нормально фінансово стійким;

3) передкризовим фінансовим станом;

4) кризовим фінансовим станом?

2.Завдання

2.1. Завдання.  За даними фінансової звітності  проаналізуйте струк­туру балансу підприємства. Зробіть висновки щодо плато­спроможності підприємства.

2.2. Завдання. Проаналізувати оборотні активи  за показниками балансу підприємства.

2.3. Завдання.  Розрахувати  коефіцієнти рентабельності активів та рентабельності капіталу на підставі звіту про фінансові результати. Зробити висновки.

2.4. Завдання. За наведеними даними  провести коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства. Зробити висновки. Здійснити факторний аналіз зміни коефіцієнта абсолютної ліквідності (способом ланцюгових підстановок).

Показники

Попередній період

Звітний період

Відхи-

лення

Опт.знач.

Вихідні дані:

 

1. Оборотні активи

17456

13522

 

х

2. Поточні зобов’язання

12005

10544

 

х

3. Грошові кошти та їх еквіваленти

2100

3540

 

х

4. Розрахунки з дебіторами

10255

7856

 

х

5. Запаси

?

?

 

 

Розрахунки:

 

6.Коефіцієнт …….

?

?

 

 

7.Коефіцієнт …….

?

?

 

 

8.Коефіцієнт загальної ліквідності

?

?

 

 

2.5.Завдання.  Дати оцінку швидкості обертання оборотних активів. Визначити вивільнення або залучення коштів в оборот внаслідок зміни швидкості обертання оборотних активів.

Показники

У минулому  році

У звітному році

 1.Дохід від реалізації продукції

12000

14000

2. Середньорічна вартість оборотних активів

4200

4400

3.Кількість оборотів за рік

?

?

4.Триваплість одного обороту в днях

?

?