Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет права та масових комунікацій

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

економіки та фінансів,

д.е.н., професор

 

_________________ Ковальов Є.В.

 

«________»  _____________2015 р.

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

 

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

 

Галузь знань                                   0305 «Економіка та підприємництво»

 

 

Напрям підготовки                        6.030508 «Фінанси і кредит»

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень            бакалавр

 

 

 

 

 

м. Харків

2015 рік

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Робоча програма з «Фінансової діяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.030508    «Фінанси і кредит» на 24 арк.

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«________» _____________ 2015 рік

Протокол № _________

___________   ____________ _____

     (підпис)                     (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

факультету права та масових комунікацій

 «______» __________ 2015 рік     Протокол № _______

______________     ____________ _____

       (підпис)                          (П.І.Б.)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з ______________ дисциплін

                                (назва секції)

«______» _____________ 2015 рік

Протокол № ________

____________   ___________________

     (підпис)                      (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри _______________

__________________________________

                            (назва кафедри)

«______» _________ 2015 рік      Протокол № _______

______________     ______ ___________

     (підпис)                          (П.І.Б.)

 

 

Рецензенти:.

 

 

 

доцент кафедри гуманітарних та економічних наук ННІПФКМ ХНУВС, к.е.н., доцент Фурса В.А.

 

Розробники: Ворфоломєєва О. М. – Харків, Факультет права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, 2015 р

 

 

 

© Ворфоломєєва О. М., 2015.

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, код та назва спеціальності, ступень вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЕСТS –                              6,5

Загальна кількість годин –  120

Кількість тем – 13.

_____0305___ _____економіка та підприємництво;

  (шифр галузі)            (назва галузі знань)

___6.030508_ ________Фінанси та кредит_______;

 (код спеціальності)    (назва  спеціальності)     

 

______бакалавр_____

(назва СВО)

Цикл підготовки дисципліна професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки за вибором студента_

(назва циклу)

Навчальний курс              _____4______

     (номер)

Семестр __7___

               (номер)

 

Вид підсумкового контролю: ___екзамен ___

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,6 год.

самостійної роботи – 2,4 год..

 

 

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:

(денна форма навчання)

Лекції  __60____;

           (години)

Семінарські заняття ______;

 (години)

Практичні заняття  – ___60 годин___;

Лабораторні заняття – ___;

   (години)

Самостійна робота – __114__годин__;

Курсова робота -      1___.

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» - це оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах.

 

Завдання вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» - це формування у студентів знань з використання методики фінансового аналізу, спираючись на комплекс економіко-математичних і статистичних методів і прийомів, для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні теоретичні положення, категорії та методи фінансового аналізу, вимоги та методологічні принципи проведення фінансового аналізу суб’єкту господарювання; визначати об’єкт, суб’єкт фінансового аналізу та його сутність; комплекс показників для різностороннього аналізу фінансового стану підприємства; виявляти структурні закономірності розвитку фінансово-економічних процесів на підприємстві; сучасні класифікаційні ознаки інвестицій, структури капіталу та активів підприємства; методи оцінки ефективності інвестицій;складові капіталу підприємства та методики оцінки його вартості; показники оцінки стану та ефективності використання майна підприємства; основні етапи аналізу грошових потоків на підприємстві; основні методи оптимізації грошових потоків; чинники підприємства, що впливають на його валовий прибуток та рентабельність власного капіталу.

 

вміти: виявляти структурні закономірності розвитку фінансово-економічних процесів на підприємстві; оцінювати наявність та ефективність використання оборотних активів суб’єкта господарювання; проводити аналіз ліквідності балансу та  рівень платоспроможності підприємства; проводити оцінку фінансової стійкості підприємства; застосовувати показники, що характеризують використання інвестиційних ресурсів з метою оцінки ефективності інвестиційних проектів; проводити оцінку складу, структури і джерел формування капіталу підприємства, визначати його середньозважену ціну; проводити оцінку змін, що відбулися у пасиві балансу з погляду підвищення рівня фінансової стабільності підприємства та вміти визначати оптимальний варіант співвідношення власного і позикового капіталу; проводити комплексну оцінку ефективності використання майна підприємства; план грошових надходжень і виплат; проводити розрахунки грошового потоку прямим та непрямим методом; проводити діагностику причин недостачі грошових коштів на підприємстві; проводити аналіз прибутковості підприємства.

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу

Фінансовий аналіз як галузь економічної науки. Умови, які сприяли розвитку фінансового аналізу на підприємствах.  Фінансовий аналіз в умовах ринкової економіки, його значення та функції. Фінансово-господарська діяльність як предмет фінансового аналізу. Зміст фінансового аналізу. Функції фінансового аналізу. Об’єкти та суб’єкти фінансового аналізу. Види фінансового аналізу. Методи фінансового аналізу. Задачі і принципи фінансового аналізу.Користувачі фінансового аналізу. Організація аналізу на підприємствах. Методичне забезпечення фінансового аналізу. Зв'язок фінансового аналізу з іншими науками і дисциплінами.

ТЕМА 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Сутність інформації та ознаки її корисності для фінансового аналізу. Характеристика форм бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності. Система показників фінансового аналізу. Оцінка величини фінансових показників в процесі прийняття управлінських рішень. Інформаційні ресурси фінансової звітності. Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів. Необхідність та порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто. Економічна оцінка балансу підприємства. Характеристика звітів підприємства: «Про фінансові результати діяльності підприємства», «Про рух грошових коштів», «Про власний капітал». Інформаційні ресурси податкової звітності.

ТЕМА 3. Аналіз майна підприємства

Поняття та структура майна підприємства, методи його оцінки. Вплив структури вартості майна на фінансовий стан підприємства. Показники ефективності використання майна підприємства, що характеризують стан та структуру активів підприємства у сукупності з джерелами їх покриття (пасивами). Узагальнюючи показники ефективності використання основних виробничих фондів, та фактори, що на них впливають. Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства.

ТЕМА 4. Аналіз наявності та ефективності використання оборотних коштів підприємства

Сутність оборотних коштів підприємства та їх структура. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства. Аналіз забезпеченості власними оборотними коштами та причин створення надлишку (або нестачі) власних оборотних коштів у підприємства. Аналіз нормованих та ненормованих оборотних коштів. Аналіз впливу факторів на ефективність використання оборотних коштів. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства та пошук шляхів її зниження. Оцінка потреби в запасах підприємства та розрахунок строку їх поповнення. Аналіз ефективності використання запасів.

ТЕМА 5. Аналіз формування джерел капіталу підприємства

Капітал підприємства, як економічна категорія. Джерела формування капіталу підприємства. Поняття ціни капіталу підприємства та порядок її розрахунку. Показники, які характеризують структуру капіталу та їх характеристика. Аналіз стану і ефективності формування джерел капіталу підприємства. Використання показника ціни капіталу для обґрунтування участі інвестора в реалізації інвестиційних проектів. Оптимізація структури капіталу підприємства з метою збільшення прибутку. Поняття фінансового і виробничого левериджу.

ТЕМА 6. Аналіз руху грошових потоків

Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами. Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків в операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових потоків: способи здійснення, їх переваги і недоліки. Основні причини невідповідності величини грошових потоків суми отриманого прибутку. Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність ії здійснення. Аналіз структури і динаміки грошових потоків. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими потоками.

ТЕМА 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Сутність ліквідності та платоспроможності підприємства та їх значення для оцінки його фінансового стану. Основні показники, що характеризують ліквідність платоспроможність підприємства, їх характеристика. Розподіл активів підприємства за ступенем  убування їх ліквідності. Розподіл пасивів балансу за ступенем зростання строків майбутніх платежів. Методи оцінки ліквідності підприємства. Фактори впливу на ліквідність підприємства. Оцінка можливості відновлення (втрати) платоспроможності.

ТЕМА 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Склад та класифікація показників оцінки фінансової стійкості підприємства. Методологічна послідовність та порядок розрахунку й аналізу показників фінансового стану підприємства.

Характеристика фінансових показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства: абсолютна автономія; стійка автономія ; концентрація залученого капіталу (зовнішня залежність підприємства); загальна залежність підприємства; загальна незалежність підприємства ; зовнішня поточна залежність підприємства; зовнішня довгострокова залежність підприємства; рівень незалежності власних фінансових ресурсів; рівень залежності власних фінансових ресурсів; рівень абсолютного покриття залучених фінансових ресурсів власним капіталом; рівень стійкого покриття залучених фінансових ресурсів власним та прирівняним до нього капіталом; рівень абсолютного ризику авансування фінансових ресурсів у господарську діяльність; рівень стійкого ризику авансування фінансових ресурсів у господарську діяльність; рівень покриття необоротних активів довгостроковими зобов’язаннями.

Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності.

ТЕМА 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Механізм формування залучених фінансових ресурсів підприємства.Ознаки залучених фінансових ресурсів підприємства. Склад джерел формування залучених фінансових ресурсів. Класифікація кредитних операцій. Кредитний ризик. Класифікація форм та видів кредитів за різними ознаками.

Сутність та вимоги щодо кредитної історії. Поняття кредитоспроможності. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Методика визначення класу позичальника. Шкала для визначення класу позичальника. Класифікація категорій кредитних операцій. Значення кредитних рейтингів.

Об’єкти оцінки щодо використання кредитів. Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при  кредитних операціях. Система показників, що характеризує зміну різних результативних ознак: приріст об’єктів діяльності, зниження витрат підприємства (ЗВП) на 1 гривню одержаних кредитів; скорочення витрат праці (СВП) на виробництво одиниці об’єктів господарської діяльності; збільшення валового, операційного і чистого прибутку (ЗПП) на 1 грн. одержаних кредитів.

ТЕМА 10. Аналіз ділової активності підприємств

Поняття ділової активності підприємства. Інтенсивний та екстенсивний тип економічного зростання. Характеристика сталої ділової активності підприємства. Оцінку ділової активності підприємства. Модель економічного механізму створення і використання фінансових ресурсів від господарської діяльності підприємства. Аналіз ділової активності підприємства за показниками економічного зростання. Зміст, завдання та інформаційна база аналізу формування та використання прибутку підприємства. Види прибутку та рентабельності. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Факторний аналіз прибутку  від операційної діяльності.

Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Показники, що впливають на ділову активність підприємства щодо обсягів господарської діяльності: чисельність персоналу; кількість днів, відпрацьованих одним працівником; тривалість робочого дня;  продуктивність праці за одну годину щодо обсягів створених об’єктів діяльності; ціна створених об’єктів за одиницю.

ТЕМА 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Механізм формування і використання фінансових результатів підприємства. Алгоритм розрахунку фінансового результату підприємства. Функції прибутку: оціночна, розподільча, стимулююча, соціальна. Фактори, що впливають на формування прибутку. Формування результатів від звичайних та надзвичайних подій. Загальна схема розподілу чистого прибутку підприємства.

Аналіз формування фінансових результатів підприємства. Фактори що впливають на зміну фінансового результату діяльності підприємства. Аналіз впливу факторів на зміну валового прибутку підприємства. Аналіз рівня прибутковості діяльності підприємства. Граничний аналіз та оптимізація витрат, обсягу реалізації прибутку. Аналіз умов беззбитковості підприємства.

Показники рентабельності та методика їх розрахунку для оцінки фінансового стану підприємств. Вплив окремих елементів активів на рентабельність підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності. Резерви збільшення прибутку підприємства.

ТЕМА 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства

Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. Джерела інвестицій. Класифікаційні ознаки інвестицій. Характеристика офіційних методичних рекомендацій по оцінці ефективності інвестиційних проектів. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз ефективності інвестицій. Сутність інноваційної діяльності підприємства та напрями її здійснення. Аналіз і оцінка ефективності інновацій.

ТЕМА 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

Поняття комплексного оцінювання фінансового стану підприємства. Структура процесу побудови інтегральних показників для рейтингового оцінювання та визначення ризику банкрутства підприємств. Ієрархія системи показників для визначення інтегральної оцінки.

Показники які мають вплив на фінансовий стан підприємства. Показники для інтегральної оцінки фінансового стану підприємства та їх інтерпретація. Характеристика показників за фінансовою звітністю підприємств. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства.

Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансового стану підприємств. Класифікація рейтингових систем для оцінки господарюючих суб’єктів за фінансовим станом. Система інтегральних оцінок підприємства. Кількісні і якісні ознаки для визначення ризику банкрутства підприємств.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

(денна форма навчання)

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 7

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу

16

4

4

 

 

8

[1 – 5; 9, с. 11–51; 11, с. 9–64, 12, с. 5–36; 13,с. 8–24; 14, с. 56-88, 17, с. 29–43; 20, с. 111–116]

Контрольна робота

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

16

4

4

 

 

8

[1; 2; 9, с. 53–101; 11, с. 85–196; 17, с. 167–179; 1819; 21, с. 11–54; 20, с. 178–197]

Тема 3. Аналіз майна підприємства

16

4

 

4

 

8

[1; 3; 4; 9, с. 103–145; 11, с. 196–226; 12, с. 151–158; 17, с. 412–447]

Контрольна робота

Тема 4. Аналіз наявності та ефективності використання оборотних коштів підприємства

19

6

 

4

 

9

[1; 3; 9, с. 103–117; 11, с. 226–248; 12. с. 141–151; 15, с. 24–44; 17, 252–259; 19]

Тема 5. Аналіз формування джерел капіталу підприємства

17

4

 

4

 

9

[1; 2; 7, с. 234–276; 9, с. 147–163; 10, с. 454–466; 13, с. 167–189; 17, с. 454–469]

Тема 6. Аналіз руху грошових потоків

17

4

 

4

 

9

[1; 3; 4; 6, с.78–959, с. 165–180; 10с. 307–322 ; 11, с. 273–308; 12, с. 83–91; 15, с. 95–100; 17, с. 434–438; 20, с. 210–264]

Тема 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

19

6

 

4

 

9

[1 – 3; 9, с. 182–213; 11, с. 308–327; 12, с. 64–83; 15, с. 60–80; 17, с. 447–454; 20, с. 120–154]

Контрольна робота

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства

19

6

 

4

 

9

[1; 2; 6, с. 23–35; 7, с. 24–47;8; 9, с. 53–97; 10, с. 74–104; 13, с. 25–67; 15, с. 60–80; 20, с. 89–116]

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

19

4

 

6

 

9

[1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17,  с. 338–384; 20]

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

21

6

 

6

 

9

[1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11; 17,  с. 338–384; 20]

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

19

4

 

6

 

9

[1; 3; 4; 9, с. 277–312; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17,  с. 338–384; 20, с. 120–154]

Контрольна робота

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства

17

4

 

4

 

9

[3 – 5; 9, с. 314-335; 10, с. 383-430; 11, с. 494-525; 15, с. 100-125; 16, с. 53–104]

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

19

4

 

6

 

9

[1; 2; 6, с. 23–35; 7, с. 24–47;8; 9, с. 53–97; 10, с. 74–104; 13, с. 25–67; 15, с. 60–80; 20, с. 89–116]

Всього за семестр № 7:

234

60

8

52

 

114

 

екзамен

 

 

 

 

 

4.1.3. Завдання на самостійну роботу

 

Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента

Література:

 

Тема № 1. Теоретичні основи фінансового аналізу

[1 – 5; 9, с. 11–51; 11, с. 9–64, 12, с. 5–36; 13,с. 8–24; 14, с. 56-88, 17, с. 29–43; 20, с. 111–116]

 

 

1. Класифікація видів фінансового аналізу та їх сутність.

2. Роль та місце вибіркових спостережень

та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізу.

3. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

 

Теми доповідей:

1. Перелік та стисла характеристика методичних рекомендацій державних органів влади щодо проведення фінансового аналізу.

2. Перелік діючих норм і рекомендацій на яких формується  методичне забезпечення фінансового аналізу.

3. Основні елементи методичного забезпечення фінансового аналізу.

Тема № 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

[1; 2; 9, с. 53–101; 11, с. 85–196; 17, с. 167–179; 1819; 21, с. 11–54; 20, с. 178–197]

 

1. Зміст, структура та призначення основних форм фінансової звітності.

2. Напрями вдосконалення звітності підприємств при переході до міжнародних норм і стандартів.

3. Власний капітал підприємства та його характеристика.

4. Показники статистичної та бухгалтерської звітності, що використовуються у фінансовому аналізі.

5. Система показників фінансової звітності підприємства, що використовуються у фінансовому аналізі.

6. Система показників фінансового плану про джерела формування та надходження коштів.

 

Теми доповідей:

1. Значення балансу для фінансового аналізу, його склад та структура.

2. Загальна характеристика звіту про фінансові результати підприємства.

3. Зміст, структура та призначення звіту про власний капітал

 

Тема№ 3. Аналіз майна підприємства

[1; 3; 4; 9, с. 103–145; 11, с. 196–226; 12, с. 151–158; 17, с. 412–447]

 

1. Зміст, завдання та основні напрями аналізу необоротних активів підприємства.

2. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу.

3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.

4. Горизонтальний і вертикальний аналізи майна підприємства.

5. Факторний аналіз фондовіддачі.

6. Основні завдання та напрями аналізу запасів.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»):

1. Матеріальною основою виробничого процесу є засоби праці, які набувають економічної форми основних засобів.

2. Майбутня економічна вигода — це потенційна здатність активу сприяти (прямо або непрямо) надходженню до підприємства грошових коштів або їх еквівалентів.

3. Підприємство зацікавлене здійснювати свою господарську діяльність при максимальних запасах активів.

4. Оборотні активи підприємств у процесі виробничої діяльності перебувають у безперервному русі і постійно змінюють свою форму.

5. Кількість  оборотів активів —  це відношення середньої вартості активів до виручки від реалізації.

6. Прискорення  оборотності  оборотних  активів  збільшує потребу в них.

7. Якщо темпи приросту виручки і прибутку більші за темпи приросту активів, то у звітному періоді використання активів підприємства було ефективнішим, ніж у попередньому періоді.

8. Збільшення в структурі необоротних активів статті «Довгострокові фінансові інвестиції» вказує на відволікання коштів з основної виробничої діяльності.

9. Коефіцієнт зносу дорівнює одиниці мінус коефіцієнт придатності.

10. Чим вище тривалість фінансового циклу, тим вищі поточні фінансові потреби підприємства.

 

 

Тема 4. Аналіз наявності та ефективності використання оборотних коштів підприємства

[1; 3; 9, с. 103–117; 11, с. 226–248; 12. с. 141–151; 15, с. 24–44; 17, 252–259; 19]

 

 

 

1. Джерела формування оборотного капіталу підприємства та його структура.

2. Сутність дебіторської заборгованості та шляхи її оптимізації.

3. Управління запасами підприємства, визначення строку їх оборотності.

 

Теми доповідей:

1. Сутність оборотний коштів та їх вплив на фінансовий стан підприємства.

2. Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення та погашення.

3. Показники ефективності використання оборотних активів та методи їх розрахунку.

 

 

Тема 5. Аналіз формування джерел капіталу підприємства

[1; 2; 7, с. 234–276; 9, с. 147–163; 10, с. 454–466; 13, с. 167–189; 17, с. 454–469]

 

 

 

1. Поняття і економічна сутність вартості капіталу підприємства.

2. Основні підходи до визначенні вартості капіталу.

3. Джерела формування вартості капіталу підприємства.

4. Фактори впливу на вартість капіталу підприємства.

5. Основні підходи до оцінки вартості окремих компонент капіталу.

6. Моделі оцінки вартості залученого капіталу.

 

Теми доповідей:

 1. Шляхи прискорення оборотності, економічний ефект у результаті оборотності капіталу.

 

 1. Методика розрахунку суми коштів, вивільнених з обігу у зв’язку з прискоренням оборотності, або суми додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення оборотності капіталу
 2. Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті прискорення оборотності капіталу або суми недоотримання прибутку у зв’язку з уповільненням оборотності капіталу.

 

 1. Ефект фінансового важеля в умовах інфляції. Методика розрахунку та факторний аналіз ефекту фінансового важеля.

 

 

Тема 6. Аналіз руху грошових потоків

[1; 3; 4; 6, с.78–959, с. 165–180; 10с. 307–322 ; 11, с. 273–308; 12, с. 83–91; 15, с. 95–100; 17, с. 434–438; 20, с. 210–264]

 

 

 

 1. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу.
 2. Схема грошових потоків підприємства.
 3. Оптимізація руху грошових коштів у процесі господарської діяльності підприємства.
 4. Аналіз руху грошових коштів за прямим методом.
 5. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом.
 6. Оцінка руху та збалансованості грошових потоків підприємства.
 7. Методика розрахунку фінансової потреби підприємства.

 

Теми доповідей:

1. Характеристика Звіту про рух грошових коштів та послідовність його аналізу.

2. Нарощування і дисконтування потоків грошових коштів.

3. Основні причини невідповідності величини грошових потоків сумі отриманого прибутку.

4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими активами: модель Боумоля та Міллера-Ора.

5. Переваги та недоліки прямого та непрямого методів оцінки руху грошових коштів.

6. Техніка оцінки майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо та пренумерандо.

 

 

Тема 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

[1 – 3; 9, с. 182–213; 11, с. 308–327; 12, с. 64–83; 15, с. 60–80; 17, с. 447–454; 20, с. 120–154]

 

 

 

1. Класифікація активів підприємства за ступенем убування їх ліквідності.

2. Класифікація пасивів балансу за ступенем убування строку покриття зобов’язань підприємства.

3. Коефіцієнтний метод аналізу ліквідності підприємства.

4. Економічна сутність показників, що характеризують платоспроможність підприємства.

5. Сутність платоспроможності підприємства та визначення можливості її поновлення.

6. Умови за яких підприємство визначається  неплатоспроможним.

 

Теми доповідей:

 1. Фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

 

 1. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати).

 

 

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства

[1; 2; 6, с. 23–35; 7, с. 24–47;8; 9, с. 53–97; 10, с. 74–104; 13, с. 25–67; 15, с. 60–80; 20, с. 89–116]

 

 

 

 1. Поняття внутрішньої та загальної фінансової стійкості.

 

 1. Визначення меж фінансової стійкості.

 

 1. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.
 2. Визначення показників, за допомогою яких аналізується запас фінансової стійкості.

 

Теми доповідей:

1. Формалізовані та неформалізовані методи фінансового аналізу.

2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

3. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.

 

 

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

[1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17,  с. 338–384; 20]

 

 

 

 1. Кредитоспроможність позичальника як наявність передумов для отримання кредиту і здатність повністю та в строк розрахуватися зі своїми борговими зобов’язаннями.

 

 1. Основні завдання оцінки кредитоспроможності. Аналіз кредитоспроможності підприємства.
 2. Чинна практика банків України при оцінці кредитоспроможності клієнта.

 

 1. Класифікація позичальників за результати оцінки їх фінансового стану.

 

Теми доповідей:

 1. Значення кредитоспроможності клієнта у світовій банківській практиці; світова практика аналізу кредитоспроможності клієнта – юридичної та фізичної особи.

 

 1. Досвід зарубіжних комерційних банків в оцінці кредитоспроможності позичальника.

 

 

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

[1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11; 17,  с. 338–384; 20]

 

 

 

 1. Сутність ділової активності підприємства та показники, що її характеризують. Послідовність аналізу основних показників ділової активності підприємства.

 

 1. Вплив оборотності активів на показники ефективності діяльності підприємства.

 

 1. Поняття інвестиційної привабливості та показники, що її характеризують.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Внутрішнім джерелом фінансування є облігації.

2. Уповільнення часу обороту призводить до додаткових витрат.

3. Коефіцієнт закріплення активів є оберненим до коефіцієнту оборотності.

4. В результаті перевищення темпів зростання оборотних активів  над темпами зростання обсягів реалізації тривалість обороту збільшується.

5. Чим вище значення фінансового циклу, тим менша потреба підприємства в грошових коштах для придбання оборотних засобів.

6. Скорочення фінансового циклу зазвичай забезпечує зменшення операційного циклу.

7. Збільшення обсягів реалізації призводить до зменшення запасів та дебіторської заборгованості.

 

Теми доповідей:

 1. Контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованостей.

 

 1. Аналітичні методи аналізу інвестиційної привабливості підприємства.

 

 

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств

[1; 3; 4; 9, с. 277–312; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17,  с. 338–384; 20, с. 120–154]

 

 

 

1. Вплив структури пасивів і активів на фінансовий результат діяльності підприємства.

2. Типи фінансової стійкості підприємства оцінка її запасу.

3. Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища.

4. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства.

5. Система показників рентабельності, формули їх розрахунку та характеристика.

6. Факторний аналіз рентабельності оборотного капіталу.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Рентабельність оборотного капіталу показує здатність підприємства отримувати прибуток від здійснення ____________  діяльності.

2. Резервом збільшення суми прибутку є  __________________ собівартості продукції.

3. При обчисленні рентабельності власного капіталу використовується величина     _______ прибутку.

4. Показники рентабельності, які показують, скільки прибутку генерує підприємство на кожну гривню витрат, належать до       групи.

5. Рентабельність активів визначається  _______ реалізації та   _____ _активів.

6. Якщо   активів                                 від рентабельності власного капіталу, то з’являється ефект фінансового левериджу.

7. Якщо рентабельність власного капіталу нижча від рентабельності активів, то дія фінансового левериджу        , і це є наслідком високої ціни         капіталу.

8. Для аналізу факторів зростання рентабельності власного капіталу використовується модель     .

9. Зазвичай для торгових підприємств ________ рентабельність реалізації врівноважується високою оборотністю активів.

10. Чисті активи — це показник, що виявляється шляхом віднімання від суми наявних активів величини  ____ зобов’язань.

 

Теми доповідей:

1. Класифікація показників, що використовуються в фінансовому аналізі.

2. Система показників фінансового плану про фінансові результати підприємства.

3. Система показників фінансового плану про елементи операційних витрат

 

 

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства

[3 – 5; 9, с. 314-335; 10, с. 383-430; 11, с. 494-525; 15, с. 100-125; 16, с. 53–104]

 

 

 

1. Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

2. Інвестиційно-інноваційна діяльність в межах стратегічного розвитку підприємства.

3. Офіційні методичні рекомендації по оцінці ефективності інвестиційних проектів.

4. Аналіз і оцінка ефективності інновацій.

5. Оцінка ефективності фінансових інвестицій.

6. Аналіз впливу інвестицій на ефективність виробничої діяльності підприємства.

 

Теми доповідей:

 1. Загальна модель економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства.
 2. Модель стратегічного аналізу інвестиційного потенціалу підприємства.
 3. Послідовність визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
 4. Комплексна інтегральна методики оцінювання інвестиційної привабливості підприємства.
 5. Кількісні показники діяльності підприємства в системі оцінки інвестиційної привабливості.

 

 

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

[1; 2; 6, с. 23–35; 7, с. 24–47;8; 9, с. 53–97; 10, с. 74–104; 13, с. 25–67; 15, с. 60–80; 20, с. 89–116]

 

 

 1. Зміст і мета комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства.
 2. Функціонально-організаційна структура комплексного фінансового аналізу.
 1. Методологія організації комплексної оцінки фінансового стану підприємства.
 2. Аналіз фінансових результатів в системі комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства.
 3. Кількісні показники комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства.
 4. Аналіз ефективності організації фінансової і управлінської діяльності підприємства.

 

Теми доповідей:

 1. Функціонально-організаційна структура комплексного фінансового аналізу.
 2. Методологія організації комплексної оцінки фінансового стану підприємства

Аналіз фінансових результатів в системі комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Поточна неплатоспроможність може характеризувати фінансовий стан будь-якого підприємства.

2. Модель Ліса передбачає оцінку ймовірності банкрутства підприємства на основі чотирьох факторної моделі.

3. Підприємство має задовільну структуру балансу, якщо коефіцієнт Бівера тривалий час не перевищує 0,2.

4. За формулою Ліса лімітне значення показника Z дорівнює 1,23.

5.Санація — комплекс заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, відновлення його прибутковості та конкурентоспроможності.

6. Дискримінантний аналіз ґрунтується на емпіричних дослідженнях фінансових показників.

7. Одним із виявів банкрутства державних фінансів є девальвація національної валюти.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

5.1.1. Теми рефератів

 

1. Взаємозв’язок фінансового аналізу з іншими економічними науками.

2. Джерела  інформації для проведення фінансового аналізу. Зовнішні та внутрішні джерела.

3. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств, окремих галузей, сфер діяльності та форм власності.

4. Методологічні принципи і логіка аналітичної роботи фінансової сфери підприємства.

5. Поняття та аналіз валюти балансу.

6. Основні концепції капіталу.

7. Основний та оборотний капітал. Перманентний (постійний) та змінний капітал. Власний та позиковий капітал.

8. Поняття внутрішньої та загальної фінансової стійкості.

9. Визначення меж фінансової стійкості.

10. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.

11. Визначення показників, за допомогою яких аналізується запас фінансової стійкості.

12. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

13. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати).

14. Зв’язок наявності грошових коштів з прибутком і рухом оборотного капіталу.

15. Попередній, послідовний (ретроспективний) і перспективний (прогнозний) аналізи грошових потоків.

16. Значення кредитоспроможності клієнта у світовій банківській практиці; світова практика аналізу кредитоспроможності клієнта – юридичної та фізичної особи.

17. Досвід зарубіжних комерційних банків в оцінці кредитоспроможності позичальника.

18. Взаємозв’язок показників віддачі капіталу й обіговості капіталу. Аналіз тривалості обігу капіталу. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних активах. Шляхи прискорення оборотності, економічний ефект у результаті оборотності капіталу.

19. Методика розрахунку суми коштів, вивільнених з обігу у зв’язку з прискоренням оборотності, або суми додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення оборотності капіталу.

20. Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті прискорення оборотності капіталу або суми недоотримання прибутку у зв’язку з уповільненням оборотності капіталу.

21. Позитивний та негативний ефекти фінансового важеля. Ефект фінансового важеля в умовах інфляції.

 

5.1.2. Теми курсових робіт

 

Тема 1. Аналіз фінансової звітності.

Тема 2. Аналіз структури балансу підприємства.

Тема 3. Аналіз складу,  структури і ефективності використання активів підприємства.

Тема 4. Аналіз складу, структури і ефективності використання капіталу підприємства

Тема 5. Аналіз складу, структури і ефективності використання власного капіталу підприємства.

Тема 6. Аналіз складу, структури і ефективності використання залученого капіталу підприємства.

Тема 7. Аналіз складу, структури і ефективності використання оборотних активів підприємства.

Тема 8. Аналіз джерел утворення оборотних активів.

Тема 9. Аналіз складу, структури і ефективності використання робочого капіталу підприємства.

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства.

Тема 11. Аналіз стану розрахунків підприємства.

Тема 12. Аналіз складу, структури і ефективності використання дебіторської заборгованості підприємства.

Тема 13. Аналіз руху і ефективності використання грошових коштів підприємства.

Тема 14. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Тема 15. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.

Тема 16. Аналіз складу та структури витрат підприємства.

Тема 17. Аналіз собівартості реалізованої продукції.

Тема 18. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Тема 19. Оцінка та прогнозування стану банкрутства.

Тема 20. Аналіз фінансових ризиків.

Тема 21. Аналіз використання банківських кредитів.

Тема 22. Аналіз ефективності інвестиційних проектів підприємства.

Тема 23. Аналіз складу, структури і ефективності використання необоротних активів.

Тема 24. Аналіз ефективності діяльності підприємства.

Тема 25. Аналіз складу, структури і ефективності використання поточних зобов’язань підприємства.

Тема 26. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства..

Тема 27. Аналіз складу, структури і ефективності використання основних засобів підприємства.

Тема 28. Аналіз складу, структури і ефективності використання запасів підприємства.

Тема 29. Методи і прийоми фінансового аналізу.

Тема 30. Аналіз фінансових інвестицій підприємства.

 

5.1.3. Теми наукових робіт

 

 1. Методика розрахунку необхідної фінансової потреби.
 2. Леверидж у фінансовому аналізі як процес оптимізації структури активів і пасивів підприємства.
 3. Контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованостей.
 4. Аналітичні методи аналізу інвестиційної привабливості підприємства.
 5. Організація і методика аналізу фінансових ризиків (збір інформації офіційної і неофіційної, з’ясування ризику).
 6. Опрацювання отриманих результатів аналізу фінансового ризику, розробка та впровадження шляхів щодо його зниження.
 7. Поняття левериджу як важеля, за умови посилення якого є можливість істотно змінити результати виробничо-фінансової діяльності підприємства.
 8. Факторна модель чистого прибутку.
 9. Методика розрахунку та факторний аналіз ефекту фінансового важеля.

 

 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 

Навчання з дисципліни проходить у формі: лекцій (60 годин), практичних та семінарських занять (60 години), а також самостійної роботи (114години).

Форми організації навчання студентів наступні:

Лекція – це форма проведення аудиторного заняття студентів, яка на проблемному рівні забезпечує доведення лектором навчальної інформації шляхом викладання загальних і особливих положень теоретичного матеріалу даної навчальної дисципліни. Метою кожної лекції є висвітлення лектором проблемних аспектів курсу, характеристика основних категорій, ретельний розгляд окремих особливостей теми та визначення певних тенденцій, використання інформації у практичній діяльності правознавців.

Проблемні лекції - спрямовані на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми обмежується двома – трьома ключовими моментами, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного міркування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів.

Семінари – дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників семінару по темі що розглядається, а також розвивають мислення, допомагають формувати висновки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Мозкові атаки – це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже обмежений час. Сутність його полгає в тому, щоб за невеликий проміжок часу висловити як найбільшу кількість ідей, обговорити і здійснити їх колекцію

Презентації – виступи перед аудиторією. Використовуються для представлення певних досягнень роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових наукових розробок за допомогою мультимедійних засобів.

Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності. Використовуються при викладанні лекційного матеріалу.

Індивідульно-консультативна робота зі студентами здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи викладача у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо.

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є:

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу:

 • консультації індивідуальні (запитання-відповідь);
 • консультації групові (розгляд типових прикладів – ситуацій);

б) за засвоєнням практичного матеріалу: консультації індивідуальні і групові;

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: індивідуальне здавання виконаних робіт.

Контроль за знаннями студентів може проводитись: на практичних заняттях у вигляді письмової роботи за варіантами; підсумковий контроль у вигляді письмової роботи за варіантами або тестовий за модулями.

Ці форми навчання дають можливість у повному обсязі вивчати новий матеріал, закріплювати його, прищеплювати практичні навички.

 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

 1. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості.
 2. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.
 3. Класифікація видів фінансового аналізу.
 4. Суб’єкти і користувачі фінансового аналізу.
 5.  Організація фінансового аналізу.
 6. Методичне забезпечення фінансового аналізу.
 7. Групи показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.
 8. Формалізовані та неформалізовані методи фінансового аналізу.
 9. Основні типи моделей фінансового аналізу.
 10. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.
 11. Місце фінансового стану в організаційній структурі підприємства.
 12. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.
 13. Класифікація прийомів фінансового аналізу.
 14. Структура фінансового аналізу.
 15. Кількісні методи фінансового аналізу.
 16. Перелік та сутність фінансової звітності, що використовується в фінансовому аналізі.
 17. Основні вимоги, що використовуються до складання фінансової звітності.
 18. Значення балансу для фінансового аналізу, його склад та структура.
 19. Економічна оцінка балансу підприємства.
 20. Загальна характеристика звіту про фінансові результати.
 21. Призначення, структура та послідовність складання звіту про рух грошових коштів.
 22. Структура та призначення звіту про власний капітал.
 23. Показники статистичної та бухгалтерської звітності, що використовуються у фінансовому аналізі.
 24. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів підприємства.
 25. Структура оборотних коштів підприємства.
 26. Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства та методика їх розрахунку.
 27. Фактори, що впливають ефективності використання оборотних коштів підприємства.
 28. Економічна сутність і структура майна підприємства.
 29. Порівняльний аналіз динаміки, складу і структури активів підприємства.
 30. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних засобів.
 31. Факторний аналіз фондовіддачі.
 32. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів.
 33. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів.
 34. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.
 35. Оцінка основних джерел капіталу та середньозваженої вартості капіталу.
 36. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості.
 37. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу.
 38. Цілі та призначення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами.
 39. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових коштів.
 40. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів.
 41. Основні причини невідповідності величини грошових потоків сумі отриманого прибутку.
 42. Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення для суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки.
 43. Зміст і послідовність аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства; основні стадії оцінки.
 44. Система показників оцінки ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація.
 45. Система показників оцінки платоспроможності підприємства, виявлення можливості її відновлення (втрати).
 46. Умови визначення підприємства неплатоспроможним (банкрутом).
 47. Сутність, значення, завдання аналізу фінансової стійкості підприємства.
 48. Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища.
 49. Економічна сутність інвестицій, їх класифікація, види.
 50. Завдання та методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів.
 51. Оцінювання ефективності інвестицій в інноваційну діяльність.
 52. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства.
 53. Система показників рентабельності, методика їх розрахунку та характеристика.
 54. Факторний аналіз ефективності використання оборотного капіталу
 55. Поняття ділової активності підприємства.
 56. Аналіз і оцінка ділової активності підприємства за показниками економічного зростання.
 57. Аналіз і оцінка ділової активності персоналу підприємства.
 58. Поняття комплексного оцінювання фінансового стану підприємства.
 59. Побудова узагальненої оцінки фінансового стану підприємства.
 60. Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансового стану підприємств.

 

 

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання:

 •  рівня знань під час семінарських, практичних занять;
 •  якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

=( (

Результат

навчальних занять

за семестр

+

Результат самостійної роботи за семестр

)  /

2 )

*10

 

 

Підсумковий контроль.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів (студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність студентів на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо студент не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності студентів становить - 50

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)

+

Кількість балів за підсумковим контролем

 

 

Студент, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Студентам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти (студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на семінарських, практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.

 

 

 

Робота під час навчальних

 занять

Самостійна та індивідуальна робота

Підсумковий контроль

Отримати не менше 4 позитивних оцінок

Підготувати реферат, підготувати доповідь за темою наукової роботи, вирішити індивідуальне практичне завдання, виконати курсову роботу

Отримати за підсумковий контроль не менше

30 балів

 

 

9. ШКАЛА ОЦНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

 

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички Роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному  сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з однією–двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань  виконано, деякі з виконаних завдань  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Рекомендована література

 

10.1. Законодавчі та нормативно-правові акти

 

1. Господарський  кодекс України// Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – 458 с.

2. Податковий Кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010). – Ст. 3248.

3. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. № 2623 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 31.

4. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16.01.2003 р. № 433-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 7.

 

10.2. Базова

 

5. Крейнина М.  Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / М. Н. Крейнина. – М. : ИКЦ "ДИС", 1997. – 224 с.

6. Ковалев В.  В. Финансовый анализ / В. В. Ковалев.  –  М.: "Финансы и статистика", 1997. – 265 с.

7.  Национальные стандарты бухгалтерского учета // Налоги и бухгалтерский учет. – № 8 (128). – 22 августа 2005 г. – С. 128.

8. Павловська О. В. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2002. – 388 с.

9. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Издательский дом "Максимум", 2001. – 600 с.

10. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий  аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

11. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА – М, 1999. – 176 с.

 

 

10.3. Додаткова

 

12. Бочаров В. В. Финансовое моделирование/  В. В. Бочаров.  – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

13. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Ч. 1. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2001. – 224 с.

14. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А.Зінченко. – Х. : Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2003. – 144 с.

15. Крылов Э. И.  Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия  :  учебн. пособ. /  Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – 2-е изд., переб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая.  –  4-е изд., перераб. и доп.  – Мн. : ООО "Новое знание", 2000. – 668 с.

17. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К. : Лібра, 1999.

18. Фінансова безпека підприємства : навчальний посібник / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов. – Х. : Вид ХНЕУ, 2010. – 300 с.

19. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навчальний посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. ЦУЛ, 2002. – 360 с.

20. Статистична інформація [Електронний ресурс]/ Державний комітет статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.