Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Факультет права та масових комунікацій

 

Кафедра економіки та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ

 

 

 

з дисципліни                                  Фінансовий аналіз

 

 

Галузь знань              0305           «Економіка та підприємництво»

 

 

Напрям підготовки                      6.030508 «Фінанси і кредит»

 

 

Ступень вищої освіти                            бакалавр

 

 

Форма навчання                                    денна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2016 рік

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

«________» _____________ 201_ рік

Протокол № _________

___________ ____________ _____

 (підпис) (П.І.Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

факультету права та масових комунікацій

 «______» __________ 201_ рік Протокол № _______

______________ ____________ _____

 (підпис) (П.І.Б.)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з ______________ дисциплін

 (назва секції)

«______» _____________ 201_ рік

Протокол № ________

____________ ___________________

 (підпис) (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри _______________

__________________________________

 (назва кафедри)

«______» _________ 201_ рік Протокол № _______

______________ ______ ___________

 (підпис) (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

Рецензенти: доцент, к.е.н., доцент кафедри «Облік і аудит» Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» Лукін В.О.

доцент кафедри загально правових дисциплін факультету права та масових комунікацій ХНУВС, к.ю.н. Лазарєв В.В.

 

Розробники: Ворфоломєєва О. М. – Харків, Факультет права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, 2016 р.

 

 

 

 

© Ворфоломєєва О. М., 2016.

© Харківський національний університет внутрішніх справ

 

 
 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

До навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю для денної форми навчання, навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік» входить у загальному обсязі 234 години, в тому числі лекції – 60 годин, практичні заняття та семінарські заняття – 60 годин, самостійна робота 114 годин, тестування, консультацій, контрольних робіт та екзамену. Курс викладається протягом одного семестру.

Фінансовий аналіз — це складова аналітичного економічного дослідження щодо вивчення рівня, змін і динаміки фінансових показників у їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпечення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих систем, сталого економічного розвитку і стійкого фінансового стану.

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» - це одна із нормативних професійно-орієнтованих дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом «Фінанси і кредит».

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» - є оволодіння студентами теоретичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах.

Завдання вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» - це формування у студентів знань з використання методики фінансового аналізу, спираючись на комплекс економіко-математичних і статистичних методів і прийомів, для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Фінансовий аналіз забезпечує фахівцям в сфері побудови економічного механізму діяльності підприємства:

- чітке уявлення про взаємозв’язок системи показників діяльності господарюючих суб’єктів (анатомію їх економіки);

- усвідомлення необхідності при розробці проектів управлінських рішень обов’язково використовувати результати аналітичних досліджень;

- можливість проведення комплексного аналітичного дослідження економічної діяльності господарюючих суб’єктів;

- арсенал методів і прийомів аналізу звітної, планової (прогнозної) і нормативної інформації з урахуванням, крім економічної дії, інших аспектів управління та якісних показників;

- здатність знаходити для кожної ситуації найменш трудомісткі способи і методи аналізу.

 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану: з них попередньою є «Економіка підприємств», «Гроші і кредит», «Бухгалтерський облік»,»Фінансова звітність», а наступними – «Економічний аналіз», «Аудит», «Банківська справа», «Облік у банках» та інші.

Для більш ефективного засвоєння матеріалу з даної дисципліни передбачені розроблені «Навчально-методичні матеріали для проведення семінарських та практичних занять з дисципліни», де запропоновані завдання за різними темами для виконання їх на практичних та семінарських заняттях. Для покращення засвоєння практичного матеріалу, в даних рекомендаціях наведені методичні вказівки щодо виконання практичних завдань за всіма передбаченими навчальним планом темами.

До кожної теми семінарських і практичних занять запропоновані контрольні завдання та тематичні контрольні роботи.

Викладання курсу здійснюється з урахуванням вимог педагогіки до читання лекцій, проведення практичних та семінарських занять.

Семінар – дискусія передбачений при вивченні тем «Теоретичні основи фінансового аналізу», «Інформаційне забезпечення фінансового аналізу» на якому студенти обмінюються думками і поглядами щодо різних підходів до державного регулювання формування звітності, основних теоретичних положень, категорій та методів фінансового аналізу, вимог та методологічних принципів проведення фінансового аналізу суб’єктів господарювання тощо.

При проведенні практичних занять передбачено здійснювати фінансовий аналіз стану суб’єктів господарювання в Україні, проводити різні розрахункові роботи з метою засвоєння теоретичного матеріалу, що дасть можливість студентам якомога більше наблизитися до реальної практики на підприємствах, моделювати ситуативні задачі, вирішувати тематичні задачі.

Пропоновані методичні рекомендації дозволяють набути практичні навички щодо виявлення структурних закономірностей розвитку фінансово-економічних процесів на підприємстві; оцінювати наявність та ефективність використання оборотних активів суб’єкта господарювання; проводити аналіз ліквідності балансу та рівень платоспроможності підприємства; проводити оцінку фінансової стійкості підприємства; тощо. Вони складаються за темами передбаченими робочою навчальною програмою.

Цифрові дані, наведені в завданнях, мають умовний характер і призначені для навчальних цілей.

 

 

 

 1. РОЗПОДІЛ ЧАСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Номер та назва навчальної теми

Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни

Література, сторінки

Вид контролю

Всього

з них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Семестр № 7

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу

16

4

4

 

 

8

[1 – 5; 9, с. 11–51; 11, с. 9–64, 12, с. 5–36; 13,с. 8–24; 14, с. 56-88, 17, с. 29–43; 20, с. 111–116]

Контрольна робота

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

16

4

4

 

 

8

[1; 2; 9, с. 53–101; 11, с. 85–196; 17, с. 167–179; 1819; 21, с. 11–54; 20, с. 178–197]

Тема 3. Аналіз майна підприємства

16

4

 

4

 

8

[1; 3; 4; 9, с. 103–145; 11, с. 196–226; 12, с. 151–158; 17, с. 412–447]

Контрольна робота

Тема 4. Аналіз наявності та ефективності використання оборотних коштів підприємства

19

6

 

4

 

9

[1; 3; 9, с. 103–117; 11, с. 226–248; 12. с. 141–151; 15, с. 24–44; 17, 252–259; 19]

Тема 5. Аналіз формування джерел капіталу підприємства

17

4

 

4

 

9

[1; 2; 7, с. 234–276; 9, с. 147–163; 10, с. 454–466; 13, с. 167–189; 17, с. 454–469]

Тема 6. Аналіз руху грошових потоків

17

4

 

4

 

9

[1; 3; 4; 6, с.78–959, с. 165–180; 10с. 307–322 ; 11, с. 273–308; 12, с. 83–91; 15, с. 95–100; 17, с. 434–438; 20, с. 210–264]

Тема 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

19

6

 

4

 

9

[1 – 3; 9, с. 182–213; 11, с. 308–327; 12, с. 64–83; 15, с. 60–80; 17, с. 447–454; 20, с. 120–154]

Контрольна робота

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства

19

6

 

4

 

9

[1; 2; 6, с. 23–35; 7, с. 24–47;8; 9, с. 53–97; 10, с. 74–104; 13, с. 25–67; 15, с. 60–80; 20, с. 89–116]

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства

19

4

 

6

 

9

[1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17, с. 338–384; 20]

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств

21

6

 

6

 

9

[1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11; 17, с. 338–384; 20]

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

19

4

 

6

 

9

[1; 3; 4; 9, с. 277–312; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17, с. 338–384; 20, с. 120–154]

Контрольна робота

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства

17

4

 

4

 

9

[3 – 5; 9, с. 314-335; 10, с. 383-430; 11, с. 494-525; 15, с. 100-125; 16, с. 53–104]

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

19

4

 

6

 

9

[1; 2; 6, с. 23–35; 7, с. 24–47;8; 9, с. 53–97; 10, с. 74–104; 13, с. 25–67; 15, с. 60–80; 20, с. 89–116]

Всього за семестр № 7:

234

60

8

52

 

114

 

екзамен

 

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ТЕМА № 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

Семінарське заняття № 1. «Основи фінансового аналізу»

 

Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання студентів з основ та принципів фінансового аналізу підприємств.

Час проведення                    2 години.

Місце проведення навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Зміст фінансового аналізу і його функціональна роль в діяльності суб’єктів господарювання.

2. Предмет і об’єкти фінансового аналізу.

3. Види фінансового аналізу.

 

Методичні вказівки

 

Сьогодні, коли кожне підприємство здійснює підприємницьку діяльність самостійно і на власний ризик з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, значення фінансового аналізу як інструменту пошуку шляхів забезпечення сталого розвитку господарюючих систем тільки посилюються.

За допомогою фінансового аналізу можна забезпечити:

— оцінку рівня ефективності діяльності господарюючих систем та виявлення факторів і причин досягнення існуючого стану;

— визначення тенденцій розвитку підприємства за показниками його фінансового стану;

— розроблення сценаріїв розвитку економічної діяльності суб’єктів господарювання;

— накопичення, трансформацію і ефективне використання інформаційної бази фінансового характеру;

— визначення рівня кредитоспроможності підприємства як позичальника фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності;

— якісне планування, прогнозування, бюджетування, визначення потреби і ефективне розміщення фінансових ресурсів;

— ефективне формування і використання потоків грошових коштів;

— створення рейтингових систем оцінки фінансового стану господарюючих систем;

— своєчасне вживання заходів, спрямованих на підвищення платоспроможності, фінансової стійкості і прибутковості підприємств;

— визначення резервів поліпшення фінансового стану господарюючих систем;

— обґрунтування політики розподілу і використання прибутку для потреб господарюючих систем та їх власників;

— оцінку рівня підприємницького ризику щодо можливості погашення зобов’язань, здатності до нарощування чистих активів, залучення інвестицій та прийняття управлінських рішень.

Отже, фінансовий аналіз — це складова аналітичного економічного дослідження щодо вивчення рівня, змін і динаміки фінансових показників у їх взаємозв’язку і взаємозумовленості, з метою прийняття ефективних управлінських рішень для забезпечення внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих систем, сталого економічного розвитку і стійкого фінансового стану.

Особливу увагу треба звернути на характеристику і зміст фінансового аналізу, його об’єкти та види.

 

Теми цільових виступів студентів:

1. Перелік та стисла характеристика методичних рекомендацій державних органів влади щодо проведення фінансового аналізу.

2. Перелік діючих норм і рекомендацій на яких формується методичне забезпечення фінансового аналізу.

3. Основні елементи методичного забезпечення фінансового аналізу.

4. Роль та місце вибіркових спостережень та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізу.

 

Теми рефератів:

 

 1. Функції та основні етапи фінансового аналізу підприємства. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.
 2. Види фінансового аналізу та класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі.
 3. Методи фінансового аналізу та їх класифікація: формалізовані та неформалізовані методи аналізу. Сучасна методика оцінювання фінансових звітів: горизонтальний, вертикальний метод, трендовий метод, аналіз відносних показників, порівняльний метод, факторний метод та метод Дюпон-каскад.
 4. Основні прийоми та типи моделей фінансового аналізу.

 

Література: [1 – 5; 9, с. 11–51; 11, с. 9–64, 12, с. 5–36; 13,с. 8–24; 14, с. 56-88, 17, с. 29–43; 20, с. 111–116]

 

 

Семінарське заняття № 2. «Організаційні аспекти фінансового аналізу»

 

Навчальна мета заняття: опанувати питання прийомів та способів фінансового аналізу, класифікувати суб’єктів та користувачів фінансового аналізу, пояснювати організаційні аспекти фінансового аналізу підприємства.

Час проведення                    2 години.

Місце проведення навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Методи фінансового аналізу.

2. Суб’єкти і користувачі фінансового аналізу.

 1. Організація фінансового аналізу.

 

Методичні вказівки

 

Для проникнення в суть явища, яким є фінансовий аналіз діяльності підприємства, суттєве значення має питання його класифікації. Класифікаційні ознаки фінансового аналізу займають важливе місце як для визначення методики досліджень, так і для організації аналітичного процесу.

Фінансовий аналіз забезпечує потреби внутрішніх і зовнішніх користувачів. Внутрішній фінансовий аналіз використовують в своїй діяльності безпосередньо власники або уповноважені ними органи господарюючих суб’єктів за відповідними рівнями управління. За допомогою внутрішнього аналізу здійснюють оцінку стану господарювання, виявляють та обґрунтовують можливості використання резервів економічного зростання, формують планові і прогнозні показники господарюючої системи, розробляють сценарії управлінських рішень. Він може здійснюватися на рівні суб’єкта господарювання, регіону, органу виконавчої влади та держави.

Методи дослідження інформації щодо діяльності підприємств ґрунтуються на поєднанні аналізу і синтезу. Цей момент, незважаючи на його теоретичний аспект, є дуже важливим для практичної роботи, оскільки вивчення господарської діяльності без глибокого аналізу інформаційних ресурсів є одностороннім процесом, а теоретичні і практичні висновки недостатньо повними.

В процесі фінансового аналізу підприємства застосовується комплекс методів та прийомів. При цьому, кожний із методів володіє відповідними інформаційними, візуальними, узагальнюючими або аналітичними можливостями. Всю різноманітність методів дослідження, що застосовуються фінансовим аналізом для розв’язання конкретних завдань управління, групують за окремими системами.

Системний підхід до проблеми економічної діяльності господарюючих суб’єктів і прийняття відповідних рішень різними користувачами передбачає розгляд результатів фінансового аналізу як багаторівневої структурної моделі управління. Абсолютно точного і повного переліку ключових процедур кожного етапу фінансового аналізу визначити практично неможливо через невизначеність поведінки інформаційних ресурсів у процесі аналітичного дослідження. Тому розглянуті процедури і операції окремих етапів фінансового аналізу не сталі і повинні формуватися виходячи із запитів користувачів.

 

Література: 1 – 5; 9, с. 11–51; 11, с. 9–64, 12, с. 5–36; 13,с. 8–24; 14, с. 56-88, 17, с. 29–43; 20, с. 111–116.

 

 

ТЕМА № 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

Семінарське заняття № 3

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами основ інформаційного забезпечення фінансового аналізу, системою показників фінансової звітності.

Час проведення 2 години.

Місце проведення навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Сутність інформації та ознаки її корисності для фінансового аналізу.

2. Система показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі прийняття управлінських рішень.

3. Система інформації фінансового плану підприємства.

4. Система інформації рахунків бухгалтерського обліку.

 

Методичні вказівки

Інформаційне забезпечення є першочерговим завданням у будь-якому аналітичному дослідженні і важливим інструментом для підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень. Фінансовий аналіз проводиться з використанням системи економічних даних, дослідження яких породжує економічну інформацію, що використовується в управлінні.

Потреби фінансового аналізу забезпечуються нормативно- довідковими, плановими та обліковими (фактичними) інформаційними ресурсами. Вони відбивають певні події, явища, процеси, які бажано, щоб так відбулися, що мають так відбутись, або вже так відбулися.

Важливим атрибутом оцінки господарюючих систем є породжені їх діяльністю показники, за допомогою яких можна простежити стан управління, механізм економічних взаємозв’язків і напрями розвитку, налагодити ефективну підготовку і прийняття управлінських рішень. Показники повинні відображати реальний світ процесів і явищ, використовуючи при цьому зрозумілу користувачам мову та бути для них своєчасними, корисними і необхідними.

Підчас вивчення теоретичних питань студенти повинні особливу увагу приділити системі інформації фінансового плану підприємства та інформації рахунків бухгалтерського обліку.

 

Питання цільових виступів студентів

 

1. Значення балансу для фінансового аналізу, його склад та структура.

2. Загальна характеристика звіту про фінансові результати підприємства.

3. Зміст, структура та призначення звіту про власний капітал

 

Теми для рефератів

 

4. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу. Зовнішні та внутрішні джерела.

5. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств, окремих галузей, сфер діяльності та форм власності.

6. Методологічні принципи і логіка аналітичної роботи фінансової сфери підприємства.

7. Поняття та аналіз валюти балансу.

 

Література: 1; 2; 9, с. 53–101; 11, с. 85–196; 17, с. 167–179; 1819; 21, с. 11–54; 20, с. 178–197.

 

 

Семінарське заняття № 4

 

Навчальна мета заняття: пояснювати та давати оцінку інформаційним ресурсам фінансової звітності підприємства.

Час проведення                    2 години.

Місце проведення       навчальна аудиторія

 

 

Навчальні питання:

1. Інформаційні ресурси фінансової звітності.

2. Інформаційні ресурси статистичної звітності.

3. Інформаційні ресурси податкової звітності.

 

Методичні вказівки

Фінансовий аналіз займає проміжне місце між фінансовим планом і прийняттям управлінських рішень при оцінці та інтерпретації стану господарської діяльності підприємства щодо виконання передбачуваних показників.

Водночас, фінансовий аналіз є важливим інструментом складання фінансового плану щодо оцінки фактичного стану господарської діяльності підприємства.

Фінансовий аналіз вивчає окремі об’єкти фінансового планування щодо оцінки:

• руху грошових потоків за видами діяльності, структурними підрозділами та об’єктами господарювання;

• фінансових відносин, що виникають при формуванні, розподілі і використанні фінансових ресурсів у їх оптимальному варіанті, який забезпечує максимальний кінцевий результат;

• вартісних пропорцій, що виникають внаслідок розподілу фінансових ресурсів і забезпечують раціональні співвідношення між власними і залученими ресурсами, необоротними і оборотними активами, витратами і доходами підприємства.

Фінансовий план має дві специфічні мети: максималізація прибутку і стале зростання вартості підприємства. Перша мета обумовлюється тим, що прибуток є основним джерелом поліпшення фінансового стану, а досягнення другої мети — забезпечує фінансову стійкість підприємства в майбутньому. Рівень вартості підприємства є також основним параметром, за яким власник оцінює ефективність управлінських рішень.

Показники фінансового плану дають можливість:

• забезпечить орієнтири, у відповідності з якими підприємство буде здійснювати свою діяльність;

• зробити вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства з можливих альтернативних варіантів;

• визначити в майбутньому економічну ефективність діяльності підприємства;

• визначити мету діяльності, що дозволяє встановлювати критерії оцінки результатів роботи персоналу підприємства.

 

Література: 1; 2; 9, с. 53–101; 11, с. 85–196; 17, с. 167–179; 1819; 21, с. 11–54; 20, с. 178–197.

 

 

 

ТЕМА № 3

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

Практичне заняття

Навчальна мета заняття:

Час проведення                             4 години.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Склад майна підприємства.

2. Аналіз структури і динаміки майна підприємства.

3. Аналіз стану і ефективності формування майна підприємства.

 

Література: 1; 3; 4; 9, с. 103–145; 11, с. 196–226; 12, с. 151–158; 17, с. 412–447.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

 

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань, практичних умінь і навичок студентів: нормативна база, структура Балансу, Звіту про фінансові результати.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

За даними фінансової звітності підприємства (Баланс та Звіт про фінансові результати) слід, із використанням методів горизонтального, вертикального та коефіцієнтного аналізу, провести оцінку стану та структури майна господарюючого об’єкта, оцінки загальну ефективність його використання.

Методичні рекомендації

 

Для виконання завдання необхідно заповнити табл. 3.1 – 3.3 та за результатами розрахунків надати аналітичні висновки.

Висновки слід формувати з урахуванням таких моментів. До структури майна підприємства згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» належать:

 • необоротні активи;
 • оборотні активи;
 • витрати майбутніх періодів.

Структура майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Вона показує частку кожного елемента в активах.

Показники майнового стану підприємства характеризують стан і структуру активів підприємства та доповнюють результати, отримані за допомогою вертикального й горизонтального методів аналізу.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості списану на витрати в попередніх періодах, у первісній вартості основних засобів. Значення цього показника більше за 0,5 є небажаним для підприємства.

Коефіцієнт придатності основних засобів доповнює значення коефіцієнту зносу до 1 (або 100 %).

Індекс постійного активу показує частку необоротних активів у джерелах власних коштів.

Коефіцієнт реальної вартості майна показує, яку частку у вартості майна становлять засоби виробництва. Цей показник визначає рівень виробничого потенціалу підприємства, забезпеченість виробничого процесу засобами виробництва. Загальноприйняте, що якщо значення цього показника нижче за 0,5. То негативна ознака як для підприємства, та і для його партнерів.

Рентабельність усього майна підприємства свідчить про те. Скільки одиниць чистого прибутку одержало підприємство з кожної одиниці свого майна (загальної суми активів).

 

Таблиця 3.1

Загальна оцінка вартості майна підприємства

 

Показник

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення, +/-

Всього майна, тис грн.

1300 ф. 1

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

основні засоби, тис. грн.

1010 ф. 1

 

 

 

оборотні кошти, тис.грн.

1195 ф. 1

 

 

 

Із них:

 

 

 

 

Матеріальні оборотні кошти, тис.грн

1100 ф. 1

 

 

 

грошові кошти та їх еквіваленти

1160+1165 ф. 1

 

 

 

 

 

Таблиця 3.2

Оцінка складу майна за структурними складовими

 

Структурні складові майна підприємства

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення, +/-

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

у сумі, тис.грн.

у %

Всього майна, в тому числі:

Підсумок балансу

 

 

 

 

 

 

немобільні (основні) засоби

Р. 1010 ф. 1

 

 

 

 

 

 

мобільні (оборотні) засоби

Р.р. (1195+1200) ф.1

 

 

 

 

 

 

З них:

 запаси:

 

Р. 1100 ф.1

 

 

 

 

 

 

дебіторська заборгованість

Р.р.(1125+1130

1135+1136+1155) ф.1

 

 

 

 

 

 

грошові кошти та їх еквіваленти

1160+1165 ф. 1

 

 

 

 

 

 

інші оборотні активи

Р.р.(1190+1170) ф.1

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.3

Розрахунок коефіцієнтів оцінки майнового стану підприємства

 

Показник

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення, +/-

Індекс постійного активу

р.1095 ф.1/ р.1495 ф.1

 

 

 

Коефіцієнт зносу ОФ

р.1012 ф.1/ р.1011 ф.1

 

 

 

Коефіцієнт придатності ОФ

р.1010 ф.1/ р. 1011 ф.1

 

 

 

Коефіцієнт реальної вартості майна

(р.1010+р.1100 запаси+р.110нзп)/ р.1300 ф.1

 

 

 

Рентабельність майна підприємства

Р.1160 ф.2/ (р.1300ср.*)ф.1

 

 

 

 

 

Примітка: ср.* - середньорічне значення.

 

Таблиця 3.4

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

Актив

Код рядка

2013

2014

2015

2

3

 

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

1248,9

1085,8

1971,7

 первісна вартість 

1001

1929,9

1947,2

3029,3

 накопичена амортизація 

1002

681

861,4

1057,6

Незавершені капітальні інвестиції

1005

23673,8

14650,5

3615,8

Основні засоби

1010

511380,1

587130,2

597720,9

 первісна вартість 

1011

1216006,2

1358304,6

1416618,9

 знос 

1012

704626,1

771174,4

818898

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

40414,7

4261,2

43559,2

інші фінансові інвестиції 

1035

6282,5

6361,8

7352,8

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

 

 

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

4250,3

4370,3

Інші необоротні активи 

1090

 

 

 

Усього за розділом I 

1095

583000

656099,8

658590,7

II. Оборотні активи 

Запаси :

Виробничі запаси

Тварини на виощуванні та відгодівлі

Незавершене виробництво

Готова продукція

товари

 

1100

 

10648,4

48234

45,2

3709,7

52695,7

1797,8

 

98176,3

43659

55,6

4009,1

48790,3

1662,2

 

56148,1

43004,9

62,6

3943,7

6944,1

2192,8

Поточні біологічні активи 

1110

 

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

39469,3

21622,3

40724

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

 

52884,1

 

22952,4

 

16290,4

з бюджетом

1135

36684,5

3389,6

45893,8

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

2729,9

14883,3

15219,9

Поточні фінансові інвестиції 

1160

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

93614,3

99726

90140,1

Витрати майбутніх періодів

1170

2922,1

13877,6

23492,4

Інші оборотні активи 

1190

13,5

42,6

6,6

Усього за розділом II 

1195

341698,8

304626,3

312141,7

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

-

-

-

Баланс 

1300

924698,8

960726,1

970732,4

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

1

2

3

 

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

 

 

325503,4

 

 

 

325503,4

 

 

 

325503,4

 

Капітал у дооцінках

1405

 

 

 

Додатковий капітал 

1410

217450,1

235081,2

336114,5

Резервний капітал 

1415

33460,8

81375,8

81375,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

121484,7

75724

20989,8

Неоплачений капітал 

1425

(49,9)

(80,3)

( )

Вилучений капітал 

1430

(7021,5)

(36,5)

(4936,1)

Усього за розділом I

1495

690827,6

717567,6

759047,4

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

0,1

0,1

0,1

Довгострокові кредити банків

1510

 

32217,6

17027,9

Інші довгострокові зобов’язання

1515

27423,1

22067,8

15616,1

Довгострокові забезпечення

1520

20536,2

55225,3

22997,4

Цільове фінансування 

1525

 

 

185

Усього за розділом II

1595

47959,4

109510,8

55826,5

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

 

 

 

2034,3

 

3014,2

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

13991,4

10858,2

7714

товари, роботи, послуги 

1615

65954

30491

48898

розрахунками з бюджетом

1620

968,7

1050,5

1220,1

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

 

розрахунками зі страхування

1625

893,5

910,9

907,1

розрахунками з оплати праці

1630

2056,5

2109,5

1848,5

Поточні забезпечення

1660

3011

13765,5

15075,7

Доходи майбутніх періодів

1665

270,4

270,4

270,4

Інші поточні зобов’язання

1690

96908,4

72147,7

76908,3

Усього за розділом IІІ

1695

185911,8

133647,7

155858,5

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

 

Баланс

1900

924698,8

960726,1

970732,4

 

 

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Під час формування висновків слід висвітлити таке:

 • проаналізувати вартість майна підприємства та основних його елементів у динаміці, інтерпретувавши ії зростання або зменшення з точки зору впливу на фінансовий стан підприємства;
 • проаналізувати структуру майна, виділити структурні складові, що мають найбільшу (найменшу) питому вагу, розглянути структуру та динаміку майна з точки зору його загальної оборотності;
 • зробити висновки за розрахунковими коефіцієнтами щодо майнового стану підприємства та сформулювати загальний висновок щодо ефективності використання майна;
 • побудуйте та проаналізуйте аналітичний баланс підприємства;
 • проведіть горизонтальний та вертикальний аналіз майна підприємства за допомогою показників динаміки;
 • розрахуйте показники ефективності використання майна підприємства.

Зробіть висновки.

 

 

Тема № 4

АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: формування системи знань щодо аналізу та ефективності використання оборотних коштів підприємства

Час проведення                             4 години.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Економічна сутність оборотних активів підприємства.

2. Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах.

3. Аналіз ефективності використання запасів.

 

Питання цільових виступів студентів:

1. Сутність оборотний коштів та їх вплив на фінансовий стан підприємства.

2. Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення та погашення.

3. Показники ефективності використання оборотних активів та методи їх розрахунку.

 

Теми для рефератів:

1. Економічна сутність оборотних активів підприємства.

2. Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах.

3. Аналіз ефективності використання запасів.

 

Література: 1; 3; 9, с. 103–117; 11, с. 226–248; 12. с. 141–151; 15, с. 24–44; 17, 252–259; 19.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

 

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу наявності та ефективності використання оборотних коштів підприємства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Оборотні активи підприємства повинні забезпечувати безперервний процес господарської діяльності підприємства і його безперебійну поточну діяльність. Це обумовлює підвищену увагу до їх стану та структури збоку керівництва підприємства. Використовуючи дані фінансової звітності, слід провести аналіз стану ефективності використання оборотних коштів підприємства.

 

Методичні рекомендації

 

Для виконання завдання слід провести розрахунки, наведені в таблиці 4.1, 4.2 та за їх результатами сформувати відповідні аналітичні висновки. При цьому слід звернути увагу на таке:

 • проаналізувати вартість та склад оборотних активів підприємства, виділити складові, що мають найвищу (найнижчу) питому вагу та надати цьому відповідну інтерпретацію з точки зору їх економічного змісту;
 • розглянути динаміку вартості та структури оборотних активів та як дані зміни вплинули на фінансовий стан підприємства;
 • оцінити ефективність використання оборотних коштів у кожному періоді окремо та в динаміці, звернути увагу на швидкість їх обороту та прибутковість;
 • зробити загальний висновок про стан оборотних активів на аналізованому підприємстві.

Таблиця 4.1

 

Загальна оцінка складу та структури оборотних активів підприємства

Показник

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення, +/-

Всього оборотних активів, тис. грн..

 

 

 

 

У тому числі:

 

 

 

 

 • запаси, тис.грн.

 

 

 

 

% до оборотних активів

 

 

 

 

 • дебіторська заборгованість, тис.грн.

 

 

 

 

% до оборотних активів

 

 

 

 

 • грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.

 

 

 

 

% до оборотних активів

 

 

 

 

 • інші оборотні активи, тис.грн.

 

 

 

 

% до оборотних активів

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2

 

Показники стану і ефективності використання оборотних коштів

Показник

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення, +/-

Розмір власних оборотних коштів підприємства:

 

 

 

 

 1. за П(С)БО

(1495-1095) ф.1

 

 

 

 1. за методикою Аудиторської палати України

(1195-1695) ф.1

 

 

 

Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства

1195 ф.1/1300 ф.1

 

 

 

Коефіцієнт обороту оборотних коштів

Р.2000 ф.2/1195 ф.1 с.р.

 

 

 

Оборотність оборотних коштів

360*1195 с.р./ р.2000 ф.2

 

 

 

Коефіцієнт завантаження

Р.1195 ф.1 с.р./ р.2000 ф.2

 

 

 

Коефіцієнт ефективності (прибутковості) оборотних коштів

Р.209 ф.2/р.1195 ф.1 с.р.

 

 

 

Рентабельність оборотних коштів

Р. 2090 ф.2*100%/ р.1195 ф.1 с.р.

 

 

 

 

Примітка: с.р. – середньорічне значення

 

Стан оборотних коштів підприємства характеризується в першу чергу їхньою наявністю на певну дату.

Відповідно до П(С)БО 1 наявність власних оборотних коштів підприємства визначається чк різниця між підсумком розділу 1 пасиву балансу «Власний капітал» підсумком розділу 1 активу балансу «необоротні активи».

Також власні оборотні кошти можна розраховувати як різницю між оборотними активами й поточними зобов’язаннями. Алгоритм цього розрахунку рекомендовано Аудиторською палатою України.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів. Якщо значення даного коефіцієнта нижче 0,1, то підприємство вважається неплатоспроможним. Зростання даного коефіцієнта свідчить про підвищення незалежності та зниження ризику фінансових вкладень.

Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства показує, яку частину в майні підприємства займають оборотні кошти.

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів на підприємстві можуть бути використані такі показники:

 • коефіцієнт оборотності характеризує кількість оборотів оборотних коштів за аналізований період;
 • швидкість обороту оборотних засобів характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот, тобто проходять всі стадії кругообігу на підприємстві;
 • коефіцієнт завантаження оборотних коштів є зворотним до коефіцієнта оборотності і характеризує наявність оборотних коштів у кожній гривні вартості реалізованої продукції. чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн. обсягу реалізації, тим ефективніше вони використовуються;
 • коефіцієнт ефективності (прибутковість оборотних коштів) характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. вартості оборотних коштів підприємства;
 • рентабельність оборотних коштів – це відносний показник, що визначає ступінь ефективності використання оборотних коштів.

 

Практичні завдання для розв’язання

 

Завдання 1. Проведіть горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних активів підприємства за допомогою показників, які характеризують динаміку, що вивчають активи (табл. 4.3).

 

 

Таблиця 4.3

Структура оборотних активів підприємства, тис.грн.

Статті оборотних коштів

На початок року

На кінець року

 1. Запаси

3143,3

4274

 1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1026,6

1190,4

 1. Дебіторська заборгованість за розрахунками

-

95,8

 1. Інша дебіторська заборгованість

1105,7

1565,1

 1. Поточні фінансові інвестиції

-

300

 1. Грошові кошти та їх еквіваленти

571,4

440,6

 1. Інші оборотні активив

-

-

 1. Витрати майбутніх періодів

-

5,7

Разом

5847

7771,6

 

Завдання 2. Результати діяльності підприємства характеризуються такими показниками, які наведені в табл. 4.4

Таблиця 4.4

Результати діяльності підприємства

Показник

Минулий рік

Звітний рік

 1. Одноденна виручка

273,87

297,5

 1. Кількість днів періоду, що аналізується

360

360

 1. Середня вартість оборотних коштів, тис.грн.

8726,1

8851,9

 

Необхідно розрахувати:

 • виручку від реалізації;
 • оборотність оборотних коштів у днях;
 • коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

Складіть аналітичний висновок.

Визначте суму грошових коштів, що були вивільнені з обороту внаслідок прискорення оборотності оборотних коштів або додатково залучені в оборот унаслідок уповільнення оборотності оборотних коштів.

 

Завдання 3. Результати діяльності підприємства наведено в табл. 4.5

Таблиця 4.5

Результати діяльності підприємства

Показник

Минулий рік

Звітний рік

 1. Прибуток (збіток)

53,55

63,4

 1. Виручка від реалізації

463,7

386,0

 1. Середня вартість оборотних коштів

35,5

39,2

Визначте коефіцієнти віддачі й рентабельності оборотних активів.

Розрахуйте абсолютні прирости й темпи зростання показників, які наведені в табл. 4.5.

Провести оцінку впливу факторів, пов’язаних з ефективністю використання оборотних активів на показники фінансово-господарської діяльності підприємства. Зробіть висновки.

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

Тема № 5

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛУ

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: формування системи знань щодо аналізу формування джерел капіталу підприємства

Час проведення                             4 години.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Поняття і економічна сутність вартості капіталу підприємства.

2. Основні підходи до визначенні вартості капіталу.

3. Джерела формування вартості капіталу підприємства.

4. Фактори впливу на вартість капіталу підприємства.

5. Основні підходи до оцінки вартості окремих компонент капіталу.

6. Моделі оцінки вартості залученого капіталу.

 

Питання цільових виступів студентів:

 1. Шляхи прискорення оборотності, економічний ефект у результаті оборотності капіталу.

 

 1. Методика розрахунку суми коштів, вивільнених з обігу у зв’язку з прискоренням оборотності, або суми додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення оборотності капіталу
 2. Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті прискорення оборотності капіталу або суми недоотримання прибутку у зв’язку з уповільненням оборотності капіталу.

 

4.Ефект фінансового важеля в умовах інфляції. Методика розрахунку та факторний аналіз ефекту фінансового важеля.

 

 

Теми для рефератів:

1. Досвід зарубіжних комерційних банків в оцінці кредитоспроможності позичальника.

2. Взаємозв’язок показників віддачі капіталу й обіговості капіталу. Аналіз тривалості обігу капіталу. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних активах. Шляхи прискорення оборотності, економічний ефект у результаті оборотності капіталу.

3. Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті прискорення оборотності капіталу або суми недоотримання прибутку у зв’язку з уповільненням оборотності капіталу.

4. Позитивний та негативний ефекти фінансового важеля. Ефект фінансового важеля в умовах інфляції.

 

Література: 1; 2; 7, с. 234–276; 9, с. 147–163; 10, с. 454–466; 13, с. 167–189; 17, с. 454–469

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

 

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу формування, наявності та ефективності використання джерел капіталу підприємства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Підприємство в процесі своєї діяльності може використовувати усі доступні йому джерела формування фінансових ресурсів, тобто капіталу. Структура капіталу – важливий фактор, що чинить значний вплив на фінансовий стан підприємства. Це пов'язано насамперед із тим, що використання власного капіталу забезпечує фінансову незалежність підприємства, а залучення позикового – надає йому додаткові можливості для розвитку. При цьому джерела, що підприємство використовує для фінансування своєї діяльності, мають забезпечувати його фінансову стабільність та стійкий розвиток. Тому дуже важливим є аналіз динаміки, складу та структури джерел формування капіталу підприємства.

Використовуючи дані фінансової звітності, слід провести оцінку капіталу підприємства з огляду на його основні складові.

Методичні рекомендації

За даними Форми № 1 "Баланс" слід заповнити табл. 5.1 – 5.3 та надати відповідні аналітичні висновки.

 

Таблиця 5.1

Оцінка динаміки та структури власного капіталу

Показник

Джерело інформації

На початок року

На кінець року

Абсолю-тне відхи-лення, тис.грн.

Темп зростан-ня, %

Тис.грн.

% до підсум-ку

Тис.грн.

% до підсум-ку

Власний капітал, усього

Р.1495 ф.1

 

 

 

 

 

 

1.Статутний капітал

Р.1400, ф.1

 

 

 

 

 

 

2.Додатковий вкладений капітал

Р.1410, ф.1

 

 

 

 

 

 

3.Резервний капітал

Р.1415, ф.1

 

 

 

 

 

 

4.Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

Р.1420,ф.1

 

 

 

 

 

 

5.Неоплачений капітал

Р.1425, ф.1

 

 

 

 

 

 

6.Вилучений капітал

Р.1430,ф.1

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.2

Динаміка складу та структури залученого капіталу підприємства

Показник

Джерело інформа-ції

На початок року

На кінець року

Абсолю-тне відхи-лення, тис.грн.

Темп зростан-ня, %

Тис.грн.

% до під-сумку

Тис.грн.

% до підсум-ку

Позиковий капітал, усього

у тому числі

(р.1595+р.1695) ф.1

 

 

 

 

 

 

1.Довгострокові зобов’язання

Р.1595 ф.1

 

 

 

 

 

 

2.Поточні зобов’язання, з них

Р.1695 ф.1

 

 

 

 

 

 

2.1.Короткострокові кредити банку

Р.1600 ф.1

 

 

 

 

 

 

2.2.Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Р.1610 ф.1

 

 

 

 

 

 

2.3.Кредиторська заборгованість

Р.1615 ф.1

 

 

 

 

 

 

2.4.Інші поточні зобов’язання

Р.1690 ф.1

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.3

Аналіз складу, структури та динаміки кредиторської заборгованості

Показник

Джерело інформації

На початок року

На кінець року

Абсолю-тне відхи-лення, тис.грн.

Темп зростан-ня, %

Тис.грн.

% до під-сумку

Тис.грн.

% до підсум-ку

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Р.1615 ф.1

 

 

 

 

 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

 

 

 

 

З бюджетом

Р.1620 ф.1

 

 

 

 

 

 

Зі страхування

Р.1625 ф.1

 

 

 

 

 

 

З оплати праці

Р.1630 ф.1

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов’язання

Р.1690 ф.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час формування висновків слід виділити таке:

 • проаналізувати вартість, склад та динаміку власного капіталу підприємства в аналізованому періоді, звернути увагу на наявність нерозподіленого прибутку або непокритих збитків та динаміку цих показників;
 • дослідити динаміку складу та структури позикового капіталу підприємства, окрему увагу звернути на співвідношення довго- та короткострокових зобов'язань і його вплив на фінансовий стан досліджуваного підприємства;
 • проаналізувати склад та динаміку кредиторської заборгованості. Особливу увагу слід звернути на динаміку заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами, оскільки затримка відповідних платежів викликає нарахування пені та свідчить про проблеми з розрахунками на підприємстві.

Крім цього, необхідно визначити зміну величини капіталу підприємства в цілому, відсоткове співвідношення власного та позикового капіталу в динаміці на початок та кінець аналізованого періоду, проаналізувати його та визначити, як структура капіталу, що склалася на підприємстві, впливає на його фінансовий стан та залежність від зовнішніх джерел фінансування.

Зробити загальні висновки.

Практичні завдання для розв’язання

Завдання 1. Ліквідаційна вартість підприємства складає 4,3 млн. грн. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік – 540 тис. грн. Середньозважена вартість капіталу складає 12 %. Необхідно визначити економічну вартість підприємства. На основі розрахунків зробити висновок – що вигідніше ліквідація чи реорганізація підприємства.

Завдання 2. Проаналізуйте динаміку й структуру капіталу підприємства за аналізований період (табл. 5.5). Зробіть фінансово-економічні висновки отриманим розрахункам.

Таблиця 5.5

Капітал підприємства, тис. грн.

Статті балансу

2013р.

2014 р.

2015 р.

Капітал разом

230,7

213,6

194,8

1.Власний капітал

12,6

97,2

59,9

1.1.Статутний капітал

29,2

29,2

29,

1.2.Інший додатковий капітал

161,7

161,7

161,7

1.3.Нерозподілений прибуток

69,3

93,7

131,0

2.Позиковий капітал

159,1

180,1

206,6

2.1.Довгострокові зобов’язання

50,0

63,7

71,9

2.2Короткострокові зобов’язання

109,1

116,4

134,9

 

 

Завдання 3. Проаналізуйте динаміку й структуру власного капіталу підприємства, дані наведені в табл. 5.6. Зробіть висновки.

Таблиця 5.6

Власний капітал підприємства, тис.грн.

Статті балансу

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1.Статутний капітал

325503,4

325503,4

325503,4

2.Додатковий капітал

151612,2

217450,1

235081,2

17647,1

17647,1

33460,8

81375,8

4.Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

40814

121484,7

75724

5. Вилучений капітал

-2415

-7021,5

-36,5

Власний капітал

533161,7

690877,5

717647,9

 

Завдання 4. Ліквідаційна вартість підприємства, справа про банкрутство якого розглядається в суді, оцінена в 5,3 млн. грн. У випадку реорганізації прогнозується одержання 0,5 млн. грн. чистих грошових потоків щорічно. Середньозважена вартість капіталу складає 10%. Суд збирається прийняти рішення про ліквідацію підприємства. Чи буде це економічно обґрунтованим рішенням?

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

Зробити фінансово-економічні висновки.

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

Тема № 6

АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

Практичне заняття

Навчальна мета заняття: опанування студентами системи знань по аналізу руху грошових потоків

Час проведення                             4 години.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

 1. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу.
 2. Схема грошових потоків підприємства.
 3. Оптимізація руху грошових коштів у процесі господарської діяльності підприємства.
 4. Аналіз руху грошових коштів за прямим методом.
 5. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом.
 6. Оцінка руху та збалансованості грошових потоків підприємства.
 7. Методика розрахунку фінансової потреби підприємства.

 

Питання цільових виступів студентів:

1. Характеристика Звіту про рух грошових коштів та послідовність його аналізу.

2. Нарощування і дисконтування потоків грошових коштів.

3. Основні причини невідповідності величини грошових потоків сумі отриманого прибутку.

4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими активами: модель Боумоля та Міллера-Ора.

5. Переваги та недоліки прямого та непрямого методів оцінки руху грошових коштів.

6. Техніка оцінки майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо та пренумерандо.

 

Теми для рефератів:

1. Зв’язок наявності грошових коштів з прибутком і рухом оборотного капіталу.

2. Попередній, послідовний (ретроспективний) і перспективний (прогнозний) аналізи грошових потоків.

3. Значення кредитоспроможності клієнта у світовій банківській практиці; світова практика аналізу кредитоспроможності клієнта – юридичної та фізичної особи.

4. Методика розрахунку суми коштів, вивільнених з обігу у зв’язку з прискоренням оборотності, або суми додатково залучених коштів у обіг за умови уповільнення оборотності капіталу.

 

Література: 1; 3; 4; 6, с.78–959, с. 165–180; 10с. 307–322 ; 11, с. 273–308; 12, с. 83–91; 15, с. 95–100; 17, с. 434–438; 20, с. 210–264.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

 

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу формування, наявності та ефективності використання джерел капіталу підприємства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Завдання. Для підприємств, що функціонують у ринкових умовах, здійснення безперервного руху грошових коштів стає головним завданням, успішне розв'язання якого зможе забезпечити функціонування основної діяльності та своєчасне погашення зобов'язань. Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їх динаміку, визначити суму перевищення надходжень над виплатами. І, отже, зробити висновок про можливості внутрішнього фінансування. У даному завданні необхідно, використовуючи дані фінансової звітності, визначити тривалість фінансового циклу для підприємства.

Методичні рекомендації

Тривалість фінансового циклу характеризується середньою тривалістю між відпливом грошових коштів у зв'язку зі здійсненням поточної виробничої діяльності та їх припливом, як результатом виробничо-господарської діяльності.

Формула визначення тривалості фінансового циклу має такий вигляд:

ТФЦ = ТОЦ – ТОК,                        (1)

де ТФЦ – тривалість фінансового циклу;

ТОЦ – тривалість операційного циклу;

ТОК – тривалість обігу кредиторської заборгованості.

Оскільки:

ТОЦ = ТОВ + ТОД,                                 (2)

де ТОВ – тривалість обігу виробничих запасів;

ТОД – тривалість обігу дебіторської заборгованості, то:

ТФЦ = ТОВ + ТОД – ТОК.                              (3)

Визначити складові тривалості фінансового циклу можна таким чином (одиниця вимірювання – дні):

ТОВ = (Середня вартість виробничих запасів /

/ Витрати на виробництво продукції) х 365.                    (4)

ТОД = (Середня вартість дебіторської заборгованості /

/ Виручка від реалізації продукції) х 365.                            (5)

ТОК = (Середня вартість кредиторської заборгованості /

/ Витрати на виробництво продукції) х 365.                    (6)

У табл. 6.1 подано інформаційне забезпечення визначення складових тривалості фінансового циклу.

Таблиця 6.1

Інформаційне забезпечення розрахунку складових тривалості

фінансового циклу

Показник

Джерело інформації

Вартість запасів

Р.1100 ф. 1

Дебіторська заборгованість

Р.(1125+1130+1135+1155) ф.1

Кредиторська заборгованість

Р.1615 ф.1

Витрати на виробництво продукції

Р.2050 ф.2

Виручка від реалізації

Р.2000 ф.2

 

Таким чином, використовуючи дані фінансової звітності підприємства згідно з табл. 1, слід визначити тривалість фінансового циклу в аналізованому періоді, відстежити її динаміку та зробити відповідні висновки.

Практичні завдання до розв'язання

Завдання 1. Аналіз руху грошових коштів за прямим методом передбачає перегрупування даних звіту про фінансові результати з огляду видів діяльності підприємства, виділивши при цьому джерела надходження та напрями витрачання. Отримані результати подано в табл. 6.2. Розрахуйте та проаналізуйте в динаміці: суму чистого грошового потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; загальну суму чистого грошового потоку.

Проаналізуйте в динаміці рух грошових коштів з огляду на види діяльності підприємства.

 

Таблиця 6.2

Рух грошових коштів з огляду на види діяльності підприємства,

тис. грн

Показники

2013

2014

2015

Операційна діяльність

Джерела надходження грошових коштів

Виручка від реалізації продукції

394,6

327,4

272,5

Погашення дебіторської заборгованості

13,1

-5,1

0,3

Інші надходження

15,6

58,1

16,8

Разом

423,3

380,4

289,6

Напрями витрачання грошових коштів

Собівартість реалізованої продукції (за мінусом амортизації)

351,0

254,7

225,8

Поточні витрати, пов’язані з реалізацією продукції

27,2

28,1

29,5

Зміна залишків запасів

-13,0

3,3

-2,8

Зміна поточних зобов’язань за рахунками

-22,6

-7,3

-18,5

Інші платежі

65,

54,6

45,4

Інші витрати

-

63,1

11,2

Разом

408,4

396,5

290,6

Чистий рух коштів від операційної діяльності

14,9

-16,1

-1,0

Інвестиційна діяльність

Джерела надходження грошових коштів

Виручка від реалізації основних засобів та нематеріальних активів

-

4,0

-

Напрями витрачання грошових коштів

Зміна залишків незавершеного будівництва

12,1

-12,1

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-12,1

16,1

 

Фінансова діяльність

Джерела надходження грошових коштів

Напрями витрачання грошових коштів

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

2,8

0

-1,0

 

Завдання 2. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом передбачає перегрупування даних звіту про фінансові результати з огляду на види діяльності підприємства. Отримані результати наведено в табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Рух грошових коштів з огляду на види діяльності підприємства,

тис. грн.

Показники

2013

2014

2015

Грошові кошти від операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності оподаткування

51,5

31,5

37,3

Корегування прибутку (збиту):

амортизація необоротних активів

 

17,7

 

16,5

 

14,7

зміна поточної заборгованості

6,0

-5,1

0,3

зміна запасів

13,0

-3,3

2,8

зміна поточних зобов’язань

22,6

7,3

18,5

Зміна витрат майбутніх періодів

7,1

-

-

Чистий рух від операційної діяльності

14,9

-16,1

-1,0

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

Виручка від реалізації основних засобів та нематеріальних активів

-

4,0

-

Зміна обсягу незавершеного будівництва

-12,1

-12,1

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-12,1

16,1

-

Грошові кошти від фінансової діяльності

Чистий рух грошових коштів за звітний період

2,8

-

-1,0

 

 

Розрахуйте та проаналізуйте в динаміці суму чистого грошового потоку від операційної діяльності.

Проаналізуйте в динаміці рух грошових коштів з огляду на види діяльності підприємства.

Завдання 3. Обсяг грошових потоків підприємства можна визначити на підставі використання звіту про рух грошових коштів. Вхідний грошовий потік визначається як сума надходжень грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (табл. 6.4), а вихідний потік – як сума витрачених грошових коштів у ході проведення кожного виду діяльності (табл. 6.5).

 

 

 

Таблиця 6.4

Вхідний грошовий потік, тис. грн.

Показники

2013

2014

2015

 1. Операційна діяльність

458,9

392,8

310,2

Виручка від реалізації продукції

394,6

327,4

272,5

Погашення дебіторської заборгованості

13,1

-

0,3

Інші надходження

15,6

58,1

16,8

Зміна залишків запасів

13,0

-

2,8

Зміна поточних зобов’язань за розрахунками

22,6

7,3

18,5

 1. Інвестиційна діяльність

-

16,1

-

Виручка від реалізації основних засобів та нематеріальних активів

-

4,0

-

Зміна залишків незавершеного будівництва

-

12,1

-

 1. Фінансова діяльність

 

 

 

Загальний обсяг вхідного потоку

458,9

408,9

310,9

 

Таблиця 6.5

Вихідний грошовий потік, тис. грн.

Показники

2013

2014

2015

 1. Операційна діяльність

444,0

408,9

311,9

Собівартість реалізованої продукції

351,0

254,7

225,8

Поточні витрати, пов’язані з реалізацією продукції

27,2

28,1

29,5

Зміна залишків запасів

-

3,3

-

Інші платежі

65,8

54,6

45,4

Інші витрати

-

63,1

11,2

Покриття дебіторської заборгованості

-

5,1

-

 1. Інвестиційна діяльність

12,1

-

-

Зміна залишків незавершеного будівництва

12,1

-

-

 1. Фінансова діяльність

-

-

-

Загальний обсяг вхідного потоку

456,1

408,9

311,9

 

 

Проведіть горизонтальний і вертикальний аналіз обсягів вхідного та вихідного грошового потоку шляхом розрахунку показників динаміки.

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

Зробити фінансово-економічні висновки.

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

Тема № 7

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: формування системи знань щодо аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства

Час проведення                     4 години.

Місце проведення                 навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Класифікація активів підприємства за ступенем убування їх ліквідності.

2. Класифікація пасивів балансу за ступенем убування строку покриття зобов’язань підприємства.

3. Коефіцієнтний метод аналізу ліквідності підприємства.

4. Економічна сутність показників, що характеризують платоспроможність підприємства.

5. Сутність платоспроможності підприємства та визначення можливості її поновлення.

6. Умови за яких підприємство визнається неплатоспроможним.

 

Питання цільових виступів студентів:

 1. Фактори, що впливають на підвищення ліквідності.
 2. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати).

 

Теми для рефератів:

1. Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства.

2. Аналіз ліквідності активів підприємства.

3. Оцінювання платоспроможності підприємства.

 

Література: 1 – 3; 9, с. 182–213; 11, с. 308–327; 12, с. 64–83; 15, с. 60–80; 17, с. 447–454; 20, с. 120–154.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Аналіз ліквідності балансу

Завдання. На основі даних форми № 1 "Баланс" (табл. 3.4) необхідно визначити ліквідність балансу аналізованого підприємства.

Методичні рекомендації

Ліквідність балансу визначається ступенем покриття зобов'язань підприємства такими його активами, строк перетворення яких у готівкові кошти відповідає строку погашення платіжних зобов'язань.

За результатами аналізу даних таблиці слід визначити ліквідність балансу підприємства в аналізованому періоді, виходячи з даних: баланс вважають абсолютно ліквідним, якщо А1 > = П1, А2 > = П2, АЗ > = ПЗ, А4 = < П4. Невиконання однієї з перших трьох нерівностей свідчить про порушення ліквідності балансу. Тому якщо будь-яка з нерівностей має знак, протилежний зафіксованому в оптимальному варіанті, ліквідність балансу більшою або меншою мірою буде відрізнятися від абсолютної.

Зіставлення найбільш ліквідних активів та їх швидкореалізованих елементів із найбільш терміновими зобов'язаннями і короткостроковими пасивами дає можливість оцінити поточну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність підприємства в найближчий, до моменту проведення аналізу, час.

Порівняння повільнореалізованих активів із довгостроковими зобов'язаннями відображає перспективну ліквідність, яка надає прогноз платоспроможності на основі зіставлення потенційних надходжень і платежів. Таким чином, необхідно дослідити співвідношення зазначених груп активів і пасивів у досліджуваному періоді та встановити тенденції у структурі балансу та його ліквідності (табл. 7.1).

 

 

 

 

Таблиця 7.1

Показники ліквідності балансу підприємства

Стаття активу Балансу

Джерело інформації, форма №1

На початок року

На кінець року

Стаття пасиву Балансу

Джерело інформації, форма №1

На початок року

На кінець року

1.Найбільш ліквідні активи, А1

р.(1160+…+1170)

 

 

1.Найбільш термінові зобов’язання, П1

р.(1610+…+1660)

 

 

2.Активи, що швидко реалізуються, А2

р.(1100/1155)*

 

 

2.Короткострокові пасиви, П2

р.1600

 

 

3.Активи, що повільно реалізуються, А3

р.(1100запаси/1100нзп)+р.1190+р.11700

 

 

3.Довгострокові пасиви, П3

р.1695

 

 

4.Активи, що важко реалізуються, А4

р.1095

 

 

4.Постійні пасиви, П4

р. (1495+1595+1695)

 

 

Примітка: * - крім рядків, які не входять до підсумку балансу.

 

Аналіз коефіцієнтів ліквідності

Завдання. Використовуючи дані фінансової звітності підприємства, необхідно розрахувати та проаналізувати коефіцієнти ліквідності.

Методичні рекомендації

Аналіз ліквідності передбачає, крім визначення ліквідності балансу, розрахунок відповідних коефіцієнтів, що дає можливість оцінити здатність підприємства своєчасно та у повному обсязі виконувати поточні зобов'язання. Дослідження коефіцієнтів ліквідності здійснюється поетапним зіставленням окремих груп активів із короткостроковими пасивами на основі даних балансу. Таким чином, необхідно за даними фінансової звітності аналізованого підприємства розрахувати показники відповідно до табл. 7.2.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття) характеризує достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх боргів та показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності розраховують за більш вузьким колом оборотних активів, коли з їх загальної величини віднімають найменш ліквідну їх частину – запаси. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути у випадку необхідності погашена негайно за рахунок найбільш ліквідних активів.

Показник власних оборотних коштів характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його поточних активів. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотним коштами показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних коштів підприємства.

Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними коштами визначає, яка частина матеріальних запасів фінансується за рахунок власних коштів підприємства. Коефіцієнт маневреності ВОК характеризує частку власних оборотних коштів, яка знаходиться у формі абсолютно ліквідних активів – грошових коштів.

Коефіцієнт покриття запасів показує співвідношення величини "нормальних" джерел покриття запасів до величини запасів.

Під час дослідження показників необхідно проаналізувати їх економічний зміст, надати відповідну інтерпретацію, порівняти отримані значення з нормативними (рекомендованими). Також слід проаналізувати їх динаміку та надати відповідні аналітичні висновки.

Таблиця 7.2

Розрахунок показників ліквідності підприємства

Показник

Джерело інформації

Нормативне значення

На початок року

На кінець року

Відхи-лення

1.Коефіцієнт поточної ліквідності

р.1195/1700

1,5 – 2,0

 

 

 

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності

р. (1195-1100запаси/ 1100товари)/ р.1700

0,5 – 1

 

 

 

3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(р.1165 нац.в./ 1165 ин.в.+11600)/ р.1700

0,2 – 0,35

 

 

 

4.Власні оборотні кошти

р.1495 – р. 1095

≥ 0

 

 

 

5.Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами

(р.1495-р.1095) 1195

≥ 0 збільшення

 

 

 

6.Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними коштами

р(195 – 1095)/ (р.1100 запаси/ р.1100 товари)

≥ 0,5

 

 

 

7.Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

(р.1165нац.в./1165 ин.в)/(р.1495-1095)

збільшення

 

 

 

8.Коефіцієнт покриття запасів

(р.1495 – 1095 +1600+1615)/ р.1100 запаси/ р.1100 товари

≥ 1

 

 

 

 

Практичні завдання до розв’язання

 

Завдання 1. Баланс підприємства наведено в табл. 3.4.

Згрупуйте активи за ступенем їх ліквідності й розмістіть у порядку спадання (зменшення) їх ліквідності; зобов'язання (пасив балансу) за строками їх погашення та розмістіть у порядку зростання термінів.

Перевірте рівень ліквідності підприємства через виконання умов співвідношення визначених груп активу та пасиву (А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4) перегрупованого балансу.

Зробіть висновки.

Завдання 2. Перегрупований баланс, залежно від рівня ліквідності активів підприємства й терміновості сплати зобов'язань наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Згрупований баланс підприємства, тис.грн.

Стаття активу Балансу

2013

2014

2015

Стаття пасиву Балансу

2013

2014

2015

1.Найбільш ліквідні активи, А1

4,7

4,7

3,0

1.Найбільш термінові зобов’язання, П1

185,4

197,8

229,3

2.Активи, що швидко реалізуються, А2

11,2

1,8

19,3

2.Короткострокові пасиви, П2

0,0

0,0

0,0

3.Активи, що повільно реалізуються, А3

12,4

18,0

13,2

3.Довгострокові пасиви, П3

0,0

0,0

0,0

4.Активи, що важко реалізуються, А4

363,8

320,4

295,4

4.Постійні пасиви, П4

206,7

165,2

101,8

Баланс

392,1

363,1

331,1

Баланс

392,1

363,1

331,1

 

Проаналізуйте в динаміці ліквідність балансу, шляхом: порівняння активів і пасивів; розрахунку коефіцієнта загальної ліквідності станом на початок та кінець 2015 року. Зробіть висновки.

Завдання 3. Використовуючи баланс підприємства (табл. 3.4) розрахуйте коефіцієнти: абсолютної ліквідності; термінової ліквідності; загальної ліквідності; ліквідності запасів; ліквідності коштів у розрахунках; співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості; мобільності активів; співвідношення активів. Порівняйте розраховані коефіцієнти з нормативними значеннями. Проаналізуйте отримані результати в динаміці.

Враховуючи ступінь ліквідності активів спрогнозуйте фінансовий стан підприємства на короткострокову та довгострокову перспективу.

Зробіть висновки.

Завдання 4. Визначите значення і зміну коефіцієнта рентабельності виробничої діяльності за рік, за такими значеннями фінансових показників: чистий прибуток за минулий рік склав 23,87 млн грн, у поточному році – 20,31 млн грн; амортизаційні відрахування – 13,22 і 16,09 млн грн; операційні витрати – 132,1 і 139,92 млн грн. Надати економічну інтепретацію отриманим розрахункам.

Завдання 5. Для аналізу фінансового стану фірми «New Jersey motors» необхідно розрахувати значення коефіцієнта поточної ліквідності для двох періодів і порівняти з середньогалузевим значенням.

Оборотні активи фірми в першому періоді були рівні 381 тис. дол., у другому періоді збільшилися до 421 тис. дол. Короткострокові зобов'язання зменшилися з 220 до 199 тис. дол. у другому періоді. Середньогалузеве значення коефіцієнта зменшилося з 2,12 до 1,99 для другого періоду.

Завдання 6. Виручка від продажів підприємства за 2013 рік була 1,12 млн. дол., у 2014 році виручка від продажів збільшилася до 1,31 млн. дол. Чистий прибуток у 2013 році був 297 і 308 тис. дол. у 2014 році. Як змінилася рентабельність продажів підприємства за 2014 рік?

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

Зробити фінансово-економічні висновки.

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

Тема № 8

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами теорії аналізу фінансової стійкості підприємства, придбання навичок практичного застосування різних методик оцінки показників за допомогою яких аналізується фінансова стійкість.

Час проведення                             4 години.

Місце проведення                 навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

 1. Поняття внутрішньої та загальної фінансової стійкості.

 

 1. Визначення меж фінансової стійкості.

 

 1. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.
 2. Визначення показників, за допомогою яких аналізується запас фінансової стійкості.

 

Питання цільових виступів студентів:

1. Формалізовані та неформалізовані методи фінансового аналізу.

2. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

3. Фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.

 

Теми для рефератів:

1. Поняття внутрішньої та загальної фінансової стійкості.

2. Визначення меж фінансової стійкості.

3. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.

4. Визначення показників, за допомогою яких аналізується запас фінансової стійкості.

5. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

6. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати).

 

Література: 1; 2; 6, с. 23–35; 7, с. 24–47;8; 9, с. 53–97; 10, с. 74–104; 13, с. 25–67; 15, с. 60–80; 20, с. 89–116.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу фінансової стійкості підприємства.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Завдання 1.

За наведеними нижче даними визначити рівень фінансової стабільності підприємства: необоротні активи – 650 тис. грн., загальна вартість всіх активів – 1200 тис. грн., власний капітал – 420 тис. грн., довгострокові зобов’язання 90 тис. грн., короткострокові кредити та кредиторська заборгованість по товарним операціям 310 тис. грн.

У висновках навести пропозиції щодо підвищення рівня фінансової стійкості.

Завдання 2.

На підставі балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Укртелеком» (Додаток А) розрахувати показники фінансової стійкості, проаналізувати їх динаміку, порівняти із середньогалузевими і розробити заходи щодо поліпшення фінансового стану компанії.

У висновках навести пропозиції щодо підвищення рівня фінансової стійкості.

Завдання 3.

За даними фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» (Додаток А) визначити тип фінансового стану підприємства. Зробити відповідні висновки.

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

Зробити фінансово-економічні висновки.

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

Запитання до перевірки знань:

1. Для визначення рівня фінансової стійкості підприємства необхідно провести аналіз:

а) наявності власних оборотних коштів;

б) власного і позикового капіталу;

в) поточних і довгострокових зобов'язань та всього капіталу;

г) довгострокової стійкості компанії без позикових засобів.

 

2. На фінансову стійкість підприємства впливають такі фактори:

а) стан підприємства на ринку;

б) залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів;

в) рівень платоспроможності компанії;

г) ефективність господарських і фінансових операцій.

 

3. Фінансова стійкість-це:

а) частина власного капіталу,яка використовується для фінансування

поточної діяльності і забезпечує стабільність підприємства;

б) характеристика стабільності фінансового стану підприємства, яка

забезпечується високою часткою власного капіталу в загальній сумі

використовуваних фінансових засобів;

в) позитивна різниця між оборотними активами підприємства та його

короткостроковими зобов'язаннями, що забезпечує стабільність підприємства.

 

 

Тема № 9

АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами теорії аналізу кредитоспроможності підприємства, застосування різних методик оцінки показників за допомогою яких аналізується кредитоспроможність позичальника.

Час проведення                             6 годин.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

 1. Кредитоспроможність позичальника як наявність передумов для отримання кредиту і здатність повністю та в строк розрахуватися зі своїми борговими зобов’язаннями.
 1. Основні завдання оцінки кредитоспроможності. Аналіз кредитоспроможності підприємства.
 2. Чинна практика банків України при оцінці кредитоспроможності клієнта.
 3. Класифікація позичальників за результати оцінки їх фінансового стану.

 

Питання цільових виступів студентів:

 1. Значення кредитоспроможності клієнта у світовій банківській практиці; світова практика аналізу кредитоспроможності клієнта – юридичної та фізичної особи.
 2. Досвід зарубіжних комерційних банків в оцінці кредитоспроможності позичальника.

 

Теми для рефератів:

1. Механізм формування залучених фінансових ресурсів підприємства.

2. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

3. Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при кредитних операціях.

 

Література: 1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17, с. 338–384; 20.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу кредитоспроможності підприємства, використовуючи навчальні питання.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Завдання 1. За наведеними нижче даними зробити оцінку фінансового стану підприємства.

Періоди

2014 рік

2015 рік

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,18

0,16

Коефіцієнт платоспроможності

0,8

0,62

Рентабельність активів

0,23

0,32

Завдання 2. За даними фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» (додаток 1) оцінити кредитоспроможність позичальника на кінець звітного року, використовуючи відомі Вам фінансові коефіцієнти.

Зробити відповідні висновки.

 

Завдання 3. За даними фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» (додаток 1) проаналізувати кредитоспроможність компанії порівнюючи її з початком року.

У висновках надати пропозиції щодо її підвищення.

 

Завдання 4. На підставі даних фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» (додаток 1) обґрунтувати доцільність надання чи відмовлення у довгостроковому кредиті на суму 1,5 млн. грн.

Зробіть відповідні висновки.

 

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Зробити фінансово-економічні висновки. Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

Запитання до перевірки знань:

1. Кредитоспроможність – це

а) наявність у позичальника передумов для отримання кредиту та його здатність повернути кредит і відсотки за ним у повному обсязі та в обумовлені договором строки.

б) здатність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань;

г) операція, ймовірність виконання зобов'язань за якою з боку позичальника (з урахуванням фінансового стану позичальника) практично відсутня.

2. Для оцінки фінансового стану позичальника банк має враховувати такі основні економічні показники його діяльності:

а) платоспроможності;

б) фінансової стійкості;

в) сума сплачених дивідендів;

г) обороти за рахунками (співвідношення надходжень на рахунки позичальника і суми кредиту, наявність рахунків в інших банках; наявність картотеки неплатежів - у динаміці);

д)кількість укладених договорів за останні 3 роки.

3. "Субстандартні" кредитні операції – це:

а) операції, за якими кредитний ризик є незначним і становить один відсоток чистого кредитного ризику;

б) кредитні операції, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить п'ять відсотків чистого кредитного ризику.

в) операції, за якими кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 відсотків чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним договором.

г) усі відповіді вірні.

4. Кредитні операції не бувають:

а) нестандартні;

б) сумнівні;

в) безнадійні.

 

Тема № 10

АНАЛІЗ ДІЛОВОЙ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами теорії аналізу ділової активності підприємства, застосування різних методик оцінки показників за допомогою яких аналізується ділова активність.

Час проведення                             6 годин.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Поняття ділової активності підприємства.

2. Аналіз і оцінка ділової активності підприємства за показниками економічного зростання.

3. Аналіз і оцінка ділової активності персоналу підприємства.

 

 

Питання цільових виступів студентів:

 1. Контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованостей.

 

 1. Аналітичні методи аналізу інвестиційної привабливості підприємства.

 

Теми для рефератів:

 1. Сутність ділової активності підприємства та показники, що її характеризують. Послідовність аналізу основних показників ділової активності підприємства.
 1. Вплив оборотності активів на показники ефективності діяльності підприємства.
 2. Поняття інвестиційної привабливості та показники, що її характеризують.

 

Література: 1; 3; 4; 9; 10. с. 186–204; 11; 17, с. 338–384; 20.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

 

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу ділової активності підприємства, використовуючи навчальні питання.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

 

Завдання 1. На підставі балансу та звіту про фінансові результати ПАТ «Укртелеком» (Додаток 1) розрахувати показники ділової активності і зробити заходи щодо підвищення ефективності використання ресурсів підприємства.

 

Завдання 2. За даними фінансової звітності ПАТ «Укртелеком» (Додаток 1) росту основних покаників. У висновку надати власні пропозиції щодо підвищення ефективності використання ресурсів підприємства.

 

Завдання 3. Використовуючи дані балансу звітності ПАТ «Укртелеком» (Додаток 1) визначте, як змінювався період обороту дебіторської заборгованості, запасів, грошових коштів у 2015 р. і як це вплинуло на поточну діяльність ПАТ «Укртелеком». Також розрахувати коефіцієнти обернення оборотних активів в поточну дебіторську заборгованість та визначити який, на Ваш погляд, тип кредитної політики застосовує компанія?

 

Завдання 4. Торгівельне підприємство «Тріумф» продає в кредит 60 тис. пачок офісного паперу по ціні 32 грн. за одиницю при її собівартості 20 грн. Середня норма прибутку на капітал 25 %. Якщо пом’якшити умови розрахунків з дебіторами, то прогнозується збільшення обсягу реалізації продукції на 15 %. При цьому середній період погашення дебіторської заборгованості збільшиться до 60 днів, а сума безнадійних боргів – на 120 тис. грн. Чи доцільно продавцям йти на лібералізацію умов кредиту, який пропонується?

Запитання до перевірки знань:

1 Головною метою управління оборотними активами підприємства є:

a) Формування їх складу та структури з урахуванням оптимізації джерел фінансування

б) Забезпечення прискорення оборотності активів

в) Збільшення операційного циклу

г) Підвищення рівня ліквідності оборотних активів.

 

2 Оберіть вірні твердження:

a) Операційний цикл – це період перебування оборотного капіталу у формі запасів незавершеного виробництва та готової продукції

б) Тривалість повного обороту оборотних активів характеризується операційним циклом підприємства

в) Зростання операційного циклу підприємства є позитивним явищем для підприємства

г) Скорочення фінансового циклу є позитивним явищем для підприємства.

 

3 Оберіть заходи що приводять до зменшення дебіторської заборгованості:

a) Надання покупцям продукції знижок у разі вчасного повернення заборгованості

б) Збільшення обсягів товарного кредитування

в) Проведення операції факторингу

г) Звернення до суду у разі порушення термінів оплати за продукцію.

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

Зробити фінансово-економічні висновки.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Внутрішнім джерелом фінансування є облігації.

2. Уповільнення часу обороту призводить до додаткових витрат.

3. Коефіцієнт закріплення активів є оберненим до коефіцієнту оборотності.

4. В результаті перевищення темпів зростання оборотних активів над темпами зростання обсягів реалізації тривалість обороту збільшується.

5. Чим вище значення фінансового циклу, тим менша потреба підприємства в грошових коштах для придбання оборотних засобів.

6. Скорочення фінансового циклу зазвичай забезпечує зменшення операційного циклу.

7. Збільшення обсягів реалізації призводить до зменшення запасів та дебіторської заборгованості.

 

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

Тема № 11

АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами теорії аналізу прибутковості та рентабельності підприємства, застосування різних методик оцінки показників за допомогою яких аналізується прибутковість та рентабельність підприємства.

Час проведення                             6 годин.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами теорії аналізу прибутковості та рентабельності підприємства, застосування різних методик оцінки показників за допомогою яких аналізується прибутковість та рентабельність підприємства.

 

Навчальні питання:

1. Вплив структури пасивів і активів на фінансовий результат діяльності підприємства.

2. Типи фінансової стійкості підприємства оцінка її запасу.

3. Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища.

4. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства.

5. Система показників рентабельності, формули їх розрахунку та характеристика.

6. Факторний аналіз рентабельності оборотного капіталу.

 

Теми для рефератів:

1. Класифікація показників, що використовуються в фінансовому аналізі.

2. Система показників фінансового плану про фінансові результати підприємства.

3. Система показників фінансового плану про елементи операційних витрат.

 

Література: 1; 3; 4; 9, с. 277–312; 10. с. 186–204; 11, с. 525–553; 17, с. 338–384; 20, с. 120–154.

Методичне забезпечення: програма з варіативної навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»; тексти лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

Хід проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу прибутковості та рентабельності підприємства, використовуючи навчальні питання.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Завдання. Використовуючи дані фінансової звітності підприємства провести аналіз формування показників фінансових результатів діяльності підприємства, виділити та охарактеризувати фактори, що впливають на розмір та динаміку чистого прибутку підприємства. Базуючись на даних фінансової звітності підприємства, розрахувати та проаналізувати показники, що характеризують прибутковість діяльності господарюючого суб'єкта.

Методичні рекомендації

У структурі аналізу даних звіту про фінансові результати виділяють такі показники:

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції; валовий прибуток (збиток); операційний прибуток (збиток);

прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування; прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування; чистий прибуток (збиток).

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає такі обов'язкові елементи:

горизонтальний аналіз фінансових результатів за звітний період – дослідження змін кожного показника за аналізований період;

вертикальний аналіз – дослідження структури відповідних показників і їх змін.

Аналіз фінансових результатів необхідно здійснювати на підставі даних ф. № 2 «Звіт про фінансові результати».

Вивчення та аналіз загальної суми прибутку на підприємстві слід проводити за допомогою поєднання методів горизонтального та вертикального аналізу і подати у вигляді таблиці (табл. 12.1).

 

Таблиця 12.1

Аналіз структури формування фінансових результатів підприємства (джерело інформації форма № 2 «Звіт про фінансові результати»)

 

№№ зп

Показник

Звітний рік

Попередній рік

Відхи-лення

чистий дохід

собівар-тість

прибу-ток (збиток)

чистий дохід

собівар-тість

прибу-ток (збиток)

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6

7

8 = 6 – 7

9 = 8 - 5

1

Виручка від реалізації продукції

р.2000

р.2050

 

р.2000

р.2050

 

 

Валовий прибуток (збиток)

 

 

р.2000 (2095)

 

 

р.2000 (2095)

 

2

Інша операційна діяльність

р.2120

р.2180

 

р.2120

р.2180

 

 

3

Адміністративні витрати

 

р.2130

 

 

р.2130

 

 

4

Витрати на збут

 

р.2150

 

 

р.2150

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

 

 

р.2150 (2195)

 

 

р.2150 (2195)

 

5

Участь в капіталі

р.2220

р.2255

 

р.2220

р.2255

 

 

6

Інші фінансові операції

р.2240

р.2270

 

р.2240

р.2270

 

 

7

Інша звичайна діяльність

р.130

р.160

 

р.130

р.160

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

 

 

р.2290 (2295)

 

 

р.2290 (2295)

 

8

Податок на прибуток

 

р.2300

 

 

р.2300

 

 

9

Прибуток (збиток від припиненої діяльності після оподаткування)

 

 

р.2305

 

 

р.2305

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 

р.2350 (2355)

 

 

р.2350 (2355)

 

                   

 

За даними таблиці необхідно визначити й проаналізувати, які фактори та яким чином вплинули на формування і зміну чистого прибутку підприємства. У висновках слід відзначити також динаміку основних показників фінансових результатів діяльності та зробити висновки щодо зростання або зменшення абсолютних показників фінансових результатів. Виходячи з отриманих висновків, слід сформувати рекомендації щодо напрямів зростання прибутку.

Рентабельність демонструє ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства та показує, скільки гривень прибутку (валового, операційного, до оподаткування, чистого) приходиться на 1 грн. реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), активів, власного капіталу тощо. Інформаційним забезпеченням аналізу рентабельності підприємства є форма № 1 "Баланс" та форма № 2 "Звіт про фінансові результати".

Аналіз рентабельності підприємства здійснюється за допомогою системи показників. До основних показників рентабельності відносять:

рентабельність активів (майна) – показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в його активи.

Аналіз рентабельності активів здійснюють для оцінки ефективності діяльності підприємства, також використовують під час вивчення попиту на продукцію:

рентабельність сукупного капіталу, має економічну інтерпретацію, аналогічну попередньому показнику. Значення цього коефіцієнта цікавить у першу чергу інвесторів;

рентабельність власного капіталу, цей показник має значення насамперед для наявних і потенційних власників та акціонерів. Рентабельність власного капіталу показує, який прибуток приносить кожна інвестована власниками грошова одиниця. Це основний показник, що використовують для характеристики ефективності вкладень у діяльність того чи іншого виду;

валова рентабельність реалізованої продукції. Даний показник відображає ефективність виробничої діяльності підприємства, а також ефективність політики ціноутворення;

операційна рентабельність реалізованої продукції. Цей коефіцієнт показує рентабельність підприємства після вирахування затрат на виробництво і збут товару. Він є одним із найкращих інструментів визначення операційної ефективності та свідчить про спроможність керівництва підприємства отримувати прибуток від діяльності до вирахування витрат, які не відносяться до операційної діяльності. Аналіз цього показника в сукупності з показником валової рентабельності дозволяє сформувати уявлення про те, чим викликані зміни рентабельності;

чиста рентабельність реалізованої продукції відображає відношення чистого прибутку до розміру виручки від реалізації продукції підприємства. Якщо показник операційної рентабельності залишається незмінним, а показник чистої рентабельності знижується, то це може свідчити або про збільшення фінансових витрат і отримання збитків від участі в капіталі інших підприємств, або про підвищення суми сплачених податкових платежів;

валова рентабельність основної діяльності характеризує ефективність роботи структурних підрозділів підприємств за центрами витрат і центрами відповідальності, де відбувається формування змінних витрат, безпосередньо пов'язаних із виготовленням продукції та загальновиробничим управлінням, а також визначення виробничої собівартості. Дає змогу визначити, скільки копійок валового прибутку, який створюється в процесі реалізації продукції, формує 1 грн. витрат виробничої собівартості;

рентабельність операційної діяльності свідчить про ефективність операційних витрат підприємства і відображає суму прибутку, отриману в розрахунку на 1 грн. цих витрат.

Виконання аналізу рентабельності підприємства передбачає заповнення табл. 12.2.

Таблиця 12.2

Показники рентабельності підприємства у 200_ – 200_ роках

 

Показник

Джерело інформації

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1.Рентабельність активів (капіталу)

(ф.2 р.2350(2355)*2)/ф.1 р. (1900п*+1900к*)

 

 

 

2.Рентабельність власного капіталу

(ф.2 р.2350(2355)*2)/ф.1 р.(1495п+1495к)

 

 

 

3.Валова рентабельність реалізованої продукції

ф.2 р.2000(2095)/ ф.2 р.2000

 

 

 

4.Операційна рентабельність реалізованої продукції

ф.2 р.2190(2195)/ ф.2 р.2000

 

 

 

5.Чиста рентабельність реалізованої продукції

ф.2 р.2350(2355)/ ф.2 р.2000

 

 

 

6.Валова рентабельність основної діяльності

(ф.2 р.2090(2095)*2)/ф.1 р.1030

 

 

 

7.Рентабельність операційної діяльності

ф.2 р.2190(2195)/ ф.1 р. (1030+1095)

 

 

 

 

*Примітка: індекси "п" та "к" біля рядків балансу означають відповідно початок та кінець звітного періоду.

 

У процесі аналізу необхідно дослідити отримані під час розрахунків значення та динаміку перелічених показників рентабельності.

За результатами аналізу рентабельності надаються висновки про ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства (в аспекті аналізованих показників).

Практичні завдання до розв'язання

Завдання 1. Фінансові результати діяльності підприємства подано в табл. 12.3.

Проведіть горизонтальний і вертикальний аналіз фінансових результатів підприємства за допомогою показників динаміки. Зробіть висновки.

 

Таблиця 12.3

Звіт про фінансові результати підприємства

 

Стаття

2013 р.

2014 р.

2015 р.

1. Фінансові результати

Доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

832153,3

72420,2

654179,0

Податок на додану вартість

33767,9

33496,1

23459,6

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

798385,4

690711,1

630719,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

451559,1

447318,7

450398,2

Валовий: прибуток

346826,3

24339,4

80321,2

Інші операційні доходи

382378,7

438433,5

390094,2

Адміністративні витрати

38569,4

34483,3

28664,8

Витрати на збут

96790,8

11771,8

115957,5

Інші операційні витрати

399284,3

436570,5

393864,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

194560,5

92000,3

31929,0

Дохід від участі в капіталі

447,1

461

 

Інші фінансові доходи

5873,6

9290

7668,4

Інші доходи

5643,5

49602,8

52134,7

Фінансові витрати

1901,5

15725,6

42315,7

Витрати від участі в капіталі

 

 

282,8

Інші витрати

50537,5

33084,5

20871,

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

174085,7

102543,0

28262,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності

43687,4

26819

7272,6

Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток

13038,3

75724,0

20989,

Чистий прибуток

130398,3

7574,0

20989,0

2. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

549040,2

497541,6

461720,6

Витрати на оплату праці

35226,0

45628,7

43780,1

Відрахування на соціальні заходи

11349,4

17135,8

17389,8

Амортизація

39678,0

755492,0

59431,4

Інші операційні витрати

384057,8

401280,7

384651,1

Разом

1019351,4

1037078,8

966973,0

 

Завдання 2. Використовуючи звіт про фінансові результати підприємства (див. табл. 12.1) проведіть горизонтальний і вертикальний аналіз доходів і витрат підприємства за допомогою показників динаміки. Зробіть висновки.

 

Завдання 3. Комерційний банк "Резидент" було створено 1994 року на базі інноваційного будівельного банку з метою надання йому більшої свободи дій.

За 4 роки роботи активи банку збільшились більше ніж у 340 разів. Банк орієнтується на постійне розширення асортименту послуг та території, яку він обслуговує, використовуючи на такі цілі левову частину прибутку.

За роки своєї роботи банк відкрив 46 філій у більшості областей України. Крім основної сфери послуг, зазначених у генеральній ліцензії, статуті, а також у законі України про банки, комерційний банк "Резидент" постійно пропонував нові види послуг. Так, у 1997 р. було відкрито сховища, обладнані індивідуальними сейфами й депозитними вкладами. Наприкінці 1998 р. банк увійшов до системи міжнародних розрахунків СВІФ і мав понад 20 банків-кореспондентів.

Крім того, банк мав найширшу сферу пропозицій щодо кредитування з-поміж багатьох українських банків, був гарантом у різних великих фінансових операціях. На початку роботи банком було створено багато СП та МП. Однак, деякі філії банку стали збитковими ще з моменту свого створення за браком коштів та через незадовільну якість банківських послуг.

Унаслідок послаблення контролю за діяльністю філій, браком новацій у політиці банку його фінансова ситуація щодалі погіршувалась. Після чергового підвищення НБУ процентної ставки за міжбанківськими кредитами та видачі кількох великих кредитів філіям банку, він став неплатоспроможним.

Завдання 4. Використовуючи баланс (див. табл. 3.4) і звіт про фінансові результати (див. табл. 12.3) за 2013 р., проведіть розрахунок рентабельності власного капіталу підприємства. Використовуючи схему наведену на рис. 12.1, визначте вплив факторів.

 

 

Рентабельність власного капіталу

Коефіцієнт капіталізації

Рентабельність активів

Оборотність активів

Прибутковість продажу

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Виручка від реалізації

Сума активів

Виручка від реалізації

Витрати майбутніх періодів

Необоротні активи

Поточні активи

Короткострокові фінансові вкладення

Грошові кошти

Інші операційні доходи (+),

Витрати (-)

Валовий прибуток

Запаси та витрати

Дебіторська заборгованість

Витрати

Виручка від реалізації продукції

Собівартість реалізованої продукції

Інші відрахування з доходу

:

:

       
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

÷

 

Податок на додану вартість

Акцизний збір

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1. Схема Дюпона для розрахунку рентабельності власного капіталу
Завдання 5. Використовуючи баланс підприємства (див. табл. 3.4) та звіт про фінансові результати підприємства (див. табл. 12.1), розрахуйте та проаналізуйте в динаміці коефіцієнти: рентабельності активів; рентабельності власного капіталу; рентабельності діяльності; рентабельності продукції; рентабельності сукупного капіталу; валової, операційної й чистої рентабельності продажу; валової й чистої рентабельності виробництва.

 

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

 

ЯКІ СЛОВА ПРОПУЩЕНІ В НАВЕДЕНОМУ ТЕКСТІ?

1. Рентабельність оборотного капіталу показує здатність підприємства отримувати прибуток від здійснення ____________ діяльності.

2. Резервом збільшення суми прибутку є __________________ собівартості продукції.

3. При обчисленні рентабельності власного капіталу використовується величина          _______ прибутку.

4. Показники рентабельності, які показують, скільки прибутку генерує підприємство на кожну гривню витрат, належать до           групи.

5. Рентабельність активів визначається _______ реалізації та _____ _активів.

6. Якщо активів                                   від рентабельності власного капіталу, то з’являється ефект фінансового левериджу.

7. Якщо рентабельність власного капіталу нижча від рентабельності активів, то дія фінансового левериджу        , і це є наслідком високої ціни        капіталу.

8. Для аналізу факторів зростання рентабельності власного капіталу використовується модель       .

9. Зазвичай для торгових підприємств ________ рентабельність реалізації врівноважується високою оборотністю активів.

10. Чисті активи — це показник, що виявляється шляхом віднімання від суми наявних активів величини ____ зобов’язань.

 

Зробити фінансово-економічні висновки.

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

Тема № 12

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами теорії аналізу інвестиційної активності підприємства, застосування різних методик оцінки показників за допомогою яких аналізується інвестиційна активність підприємства.

Час проведення                    4 години.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності.

2. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства.

3. Аналіз ефективності інвестицій.

 

Питання цільових виступів студентів:

< >Загальна модель економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Модель стратегічного аналізу інвестиційного потенціалу підприємства.Послідовність визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємства.Комплексна інтегральна методики оцінювання інвестиційної привабливості підприємства.  

 

 

Хід проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з аналізу інвестиційної активності підприємства, використовуючи навчальні питання.

 

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Завдання. Перед фінансовим менеджером підприємства постає завдання: необхідно вибрати найбільш привабливий інвестиційний проект А або Б. Потоки очікуваних доходів від проектів різні, тобто для проекту А складає 5 років, для проекту Б – 4 роки.

Методичні рекомендації

1. Показник окупності – Пок – це тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій. Існують дві модифікації показника періоду окупності: спрощений період окупності та період окупності з врахуванням фактора часу.

Спрощений показник періоду окупності – Пу (без врахування фактора часу). Даний показник розраховується виходячи з недисконтованих грошових потоків від інвестицій і розміру первісних інвестицій.

Період окупності з врахуванням фактора часу Пок – визначається виходячи з дисконтованих грошових потоків від інвестицій і недисконтованих початкових інвестицій.

2. Чистий приведений дохід (W) становить суму дисконтованих фінансових підсумків завсі роки проекту, включаючи початок інвестицій.

Дана величина характеризує загальний абсолютний результат інвестиційної діяльності і розраховується за формулою:

W = ∑ Ej Vj=m - ∑ Кt Vt

де Кt – інвестиції (витрати);

Ej – дохід в j-ом періоді;

n1 – тривалість процесу інвестування;

n2 – тривалість віддачі;

Vj – дисконтований множник.

Від'ємне значення даного показника показує перевищення витрат над доходами від проекту, позитивне – перевищення доходів над витратами.

3. Внутрішня норма дохідності q – це розрахункова ставка процентів, при якій капіталізація регулярно отримуваного доходу дає суму рівну початковим інвестиціям, і вони окупаються. Внутрішня норма дохідності – це міра прибутковості, тобто дисконтна ставка, за якої сьогоднішня вартість грошових потоків дорівнює початковим інвестиціям. Даний показник розраховується за такою формулою:

 

∑ Кt = ∑ Ej * Vj ,           ∑ Кt - ∑ Ej * Vj = 0

 

Розрахувавши, таким чином, внутрішню норму дохідності, отримане значення необхідно порівняти з нормою дохідності, заданою за умовою завдання. Якщо qр > q, то проект рекомендується до виконання; якщо qр < q, то проект збитковий; якщо qр = q, то дохід окуповується інвестиціями без отримання додаткового прибутку.

4. Рентабельність (індекс дохідності) V – становить співвідношення наведених доходів до наведених інвестиційних витрат і визначається за формулою:

V = ∑ Ej * Vj+n1 / ∑ Кt * Vt

 

Пороговим значенням для даного показника є одиниця. Якщо значення індексу дохідності нижче одиниці, то проект не приймається, якщо вище одиниці – то вважається, що витрати окупаються грошовими потоками від інвестицій і проект приймається до виконання.

Із розрахунків необхідно вибрати найбільш рентабельний інвестиційний проект, тобто якщо V < 1, то інвестиції не окупаються доходами від проекту.

Практичні завдання до розв'язання

Завдання 1. Підприємство розглядає два варіанти інвестування грошового капіталу в сумі 100 тис. грн:

< >згідно з першим варіантом передбачається здійснити оновлення виробничих потужностей через заміну старого обладнання новим технологічно вдосконаленим та більшої потужності, що за прогнозними розрахунками забезпечить отримання щорічного чистого грошового доходу у сумі 24 тис. грн. Через 7 років підприємство планує реалізувати це обладнання за 30 тис. грн; 

 

Таблиця 12.1

Дані бізнес-планів інвестиційних проектів, необхідні для розрахунку показників оцінки ефективності реальних інвестицій

Показники

Інвестиційні проекти

«А»

«Б»

1. Обсяг коштів, що інвестуються, дол.США

6000

5800

2. Період експлуатації інвестиційного проекту, років

2

4

3. Розмір ставки відсотка для дисконтування сум грошового потоку, %

10

12

4. Сума грошового потоку всього, дол.. США

8500

9000

у тому числі:

 

 

1-й рік

4500

2000

2-й рік

4000

2000

3-й рік

 

2000

4-й рік

 

3000

 

 

 

Завдання 5. Розрахувати теперішню вартість грошових потоків за кожним із проектів (табл. 12.2).

Визначити показники: чистий приведений дохід; індекс дохідності; період окупності. На основі розрахованих показників визначити найбільш ефективний проект.

Таблиця 12.2

Вхідні дані

Обсяг інвестованих коштів, тис. грн.

Ставка відсотку, %

Сума грошового потоку, тис. грн.

А

В

А

В

Проект А

Проект В

Всього

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Всього

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

11000

10800

13

15

13000

9000

400

-

-

13700

5000

6000

2700

-

 

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

Зробити фінансово-економічні висновки.

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

Тема № 13

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Практичне заняття

 

Навчальна мета заняття: опанування студентами теоретичних знань та практичних навичок з оцінки економічних і фінансових перспектив і прогнозованого фінансового стану підприємства.

Час проведення                    6 годин.

Місце проведення                навчальна аудиторія

 

Навчальні питання:

< >Зміст і мета комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства.Функціонально-організаційна структура комплексного фінансового аналізу.Методологія організації комплексної оцінки фінансового стану підприємства.Аналіз фінансових результатів в системі комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства.Кількісні показники комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства.Аналіз ефективності організації фінансової і управлінської діяльності підприємства.Функціонально-організаційна структура комплексного фінансового аналізу.Методологія організації комплексної оцінки фінансового стану підприємства.Аналіз фінансових результатів в системі комплексної оцінки виробничо-господарської діяльності підприємства. 

 

Хід проведення заняття:

І. Порядок проведення вступу до заняття.

Проведення попереднього контролю теоретичних знань з комплексного оцінювання фінансового стану підприємства, використовуючи навчальні питання.

ІІ. Порядок проведення основної частини заняття.

Завдання 1. Використовуючи трендовий аналіз визначте операційний прибуток підприємства на 2013-2015 рр.

Таблиця 13.1

Показники діяльності підприємства

Показники, млн.грн.

Роки

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Обсяг реалізації

128,6

141,3

136,4

139,1

156,8

162,5

174,4

171,6

169,2

Інша операційні доходи

17,2

14,1

11,9

12,4

15,8

8,6

11,2

16,3

14,5

Операційні витрати, в т.ч.:

90,1

113,2

116,9

104,6

119

124,9

140,7

127,3

119,9

-матеріальні витрати

35,6

45,8

50,9

46,4

48,4

60,2

67,3

6,8

64,2

-амортизація

16,4

22,8

24,5

17,2

24,1

17,2

18,1

14,5

20,1

-витрати на оплату праці та відрахування на соц.заходи

27

36,4

31

28,9

28,5

38,4

50,5

36,3

24,4

-інші операційні витрати

11,1

8,2

10,5

12,1

18

9,1

4,8

13,7

11,2

Операційний прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Використовуючи умови попередньої задачі визначте величину операційного доходу підприємства на 2013-2015 рр., використовуючи метод екстраполяції.

 

Запитання до перевірки знань:

 

1. Укажіть, які розділи повинні бути передбачені у фінансовому плані підприємства?

а) прогноз фінансових результатів;

б) кошторис загальногосподарських витрат;

в) кошторис загальновиробничих витрат;

г) проект плану грошових потоків;

д) калькуляція собівартості виробу;

е) проект балансу.

 

2. Метою здійснення контролю за прибутками та витратами підприємства для потреб планування є:

a) Попередження банкрутства підприємства

б) Мобілізація коштів підприємства для витрачання їх за цільовим

призначенням

в) Підвищення рівня ліквідності підприємства

г) Управління фінансовими результатами

 

3. Виділить показники, необхідні для економічного розрахунку при

розробці інвестиційного бізнес-плану:

а) одиниця розрахунку;

б) норма витрат матеріалів;

в) норма витрат енергетичних ресурсів;

г) норма часу;

д) норматив чистої продукції;

е) норма обслуговування;

ж) ефективний фонд робочого часу;

з) норма виробітку.

 

Завдання 3. Визначити ймовірність банкрутства підприємства, використовуючи уточнену модель Альтмана для виробничих підприємств на підставі нижчеподаних показників, що характеризують діяльність підприємства у звітному періоді: активи підприємства 75200 тис. грн., з яких оборотні активи - 31650 тис. грн. Нерозподілений прибуток на кінець року 1592 тис. грн., а прибуток до сплати податків складає 2600 тис. грн. Загальна кількість акцій підприємства – 134000 шт., а ринкова вартість 1 акції – 0,7 грн. Обсяг реалізації у звітному році становив 34620 тис. грн., короткострокові і довгострокові зобов’язання в кінці року – 8600 тис. грн. та 3400 тис. грн. відповідно.

Зробити висновки.

Завдання 4. Визначити ймовірність банкрутства підприємства за моделлю Р. Тафлера якщо діяльність підприємства за звітний рік характеризується наступними показниками, а граничне значення індикатора банкрутства дорівнює (кризовий стан) 0,2 < Z > 0,3 (задовільний стан).

 

Таблиця 13.2

Фінансові показники

Показники

Значення, тис.грн.

Активи

13600

Оборотні активи

9910

Валовий прибуток

2100

Короткострокові зобов’язання

4300

Всього зобов’язання

7600

Обсяг реалізації

13000

 

Завдання 5.

За даними попередньої задачі визначити ймовірність банкрутства підприємства за моделлю Р.Ліса, якщо граничне значення індикатора банкрутства дорівнює 0,042. Зробити висновки.

Завдання 6. Акції якого з підприємств мають менший рівень премії за ризик, якщо середня норма дохідності становить 18 %, безризикова норма дохідності – 8 %, β-коефіцієнт по акціях ВАТ «Будстрой-1» становить 1,2; а по акціях ВАТ «Будстрой-2» - 1,6? Визначити акції якого ВАТ характеризуються більшою премією за ризик, якщо вартість акції ВАТ «Будстрой -1» перевищує вартість акції ВАТ «Будстрой -2» на 20 % і становить 250 грн.

Запитання до перевірки знань:

1. До основних причин виникнення внутрішніх ризиків підприємства відносяться:

a) Низька кваліфікація менеджменту;

б) Фінансова нестабільність;

в) Неефективна структура активів;

г) Зміна кон’юнктури фінансового ринку;

д) Політична ситуація в країні.

 

2. За об’єктами виникнення фінансові ризик поділяються на:

a) Ризики фінансової діяльності;

б) Ризики окремих фінансових операцій;

в) Складні фінансові ризики;

г) Ризики окремих видів фінансової діяльності.

 

3. Систематичний ризик:

a) Залежить від підприємства;

б) Не залежить від підприємства;

в) Частково залежить від підприємства.

 

4. Для вимірювання мінливості значень показників використовують:

a) Дисперсію;

б) Середнє квадратичне відхилення;

в) Коефіцієнт варіації;

г) Середнє очікуване значення.

 

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань.

 

ОЦІНІТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ ТВЕРДЖЕНЬ («ТАК», «НІ»)

1. Поточна неплатоспроможність може характеризувати фінансовий стан будь-якого підприємства.

2. Модель Ліса передбачає оцінку ймовірності банкрутства підприємства на основі чотирьох факторної моделі.

3. Підприємство має задовільну структуру балансу, якщо коефіцієнт Бівера тривалий час не перевищує 0,2.

4. За формулою Ліса лімітне значення показника Z дорівнює 1,23.

5.Санація — комплекс заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, відновлення його прибутковості та конкурентоспроможності.

6. Дискримінантний аналіз ґрунтується на емпіричних дослідженнях фінансових показників.

7. Одним із виявів банкрутства державних фінансів є девальвація національної валюти.

 

Зробити фінансово-економічні висновки.

Підвести підсумок практичних занять звернув увагу на основні помилки при його виконанні.

 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Законодавчі та нормативно-правові акти

 

1. Господарський кодекс України// Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – 458 с.

2. Податковий Кодекс України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010). – Ст. 3248.

3. Про підприємства в Україні : Закон України від 27.03.91 р. № 3356 – XII // Галицькі контракти. – 2000. – Спец. випуск. – С. 18–28.

4. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 р. № 2623 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 31.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16.01.2003 р. № 433-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 7.

 

Базова

 

6. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки / М. Н. Крейнина. – М. : ИКЦ "ДИС", 1997. – 224 с.

7. Ковалев В. В. Финансовый анализ / В. В. Ковалев. – М.: "Финансы и статистика", 1997. – 265 с.

8. Национальные стандарты бухгалтерского учета // Налоги и бухгалтерский учет. – № 8 (128). – 22 августа 2005 г. – С. 128.

9. Павловська О. В. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2002. – 388 с.

10. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В. П. Савчук. – К. : Издательский дом "Максимум", 2001. – 600 с.

11. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

12. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА – М, 1999. – 176 с.

 

 

Додаткова

 

13. Бочаров В. В. Финансовое моделирование/ В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.

14. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навчальний посібник. Ч. 1. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2001. – 224 с.

15. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А.Зінченко. – Х. : Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2003. – 144 с.

16. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия : учебн. пособ. / Э. И. Крылов, В. М. Власова, И. В. Журавкова. – 2-е изд., переб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

17. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – 4-е изд., перераб. и доп. – Мн. : ООО "Новое знание", 2000. – 668 с.

18. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К. : Лібра, 1999.

19. Фінансова безпека підприємства : навчальний посібник / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов. – Х. : Вид ХНЕУ, 2010. – 300 с.

20. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: навчальний посібник / Ю. С. Цал-Цалко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. ЦУЛ, 2002. – 360 с.

21. Статистична інформація [Електронний ресурс]/ Державний комітет статистики України. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ