Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз НАУ

Національний авіаційний університет

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

Кафедра ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

  

 

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання домашньої роботи

 

з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

 

зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник:  к.е.н., доцент  О.Ю.Жам

   (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

 

1. Тема роботи

Тематика домашніх робіт пропонується керівником і оновлюється кожного навчального року, проте студенти можуть запропонувати власні теми курсових робіт, дослідження яких для них є цікавим. Але за даних умов запропонована тема має відповідати навчальній дисципліні, тобто безпосередньо стосуватись фінансового аналізу.

Тему домашньої роботи студенти обирають самостійно із запропонованого переліку тем, але не пізніше, як протягом одного місяця з початку семестру.  У випадку, якщо студентом не вибрано протягом зазначеного періоду теми роботи, тема обирається керівником.

Не допускається написання домашньої роботи в одній групі за однією темою декількома студентами.

У випадку наявності двох ідентичних домашніх робіт обидві роботи повертаються студентам і пропонуються нові теми.

Уточнення чи зміна теми домашньої роботи допускається лише з дозволу керівника і при достатньо аргументованих студентом причинах внесення змін.

Базова тематика ДОМАШНІХ робіт

 1. Аналіз вартості капіталу підприємства (на прикладі …)
 2. Аналіз інвестиційного потенціалу підприємства (на прикладі …)
 3. Аналіз витратних показників рентабельності промислового підприємства(на прикладі …)
 4. Аналіз власного капіталу підприємства (на прикладі …)
 5. Фінансовий аналіз вексельних операцій підприємства (на прикладі …)
 6.  Аналіз дебіторської заборгованості підприємств (на прикладі …)
 7. Аналіз джерел фінансового забезпечення поточної діяльності підприємства (на прикладі …)
 8. Аналіз доходів і витрат інвестиційної діяльності (на прикладі …)
 9. Аналіз доходів і витрат фінансової діяльності (на прикладі …)
 10.  Аналіз доходів та витрат операційної діяльності (на прикладі …)
 11.  Аналіз ефективності амортизаційної політики на підприємстві (на прикладі …)
 12.  Аналіз забезпеченості і використання фінансових ресурсів на підприємстві (на прикладі …)
 13.  Аналіз рівня кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі …)
 14.  Аналіз Звіту про власний капітал (на прикладі …)
 15.  Аналіз Звіту про фінансові результати (на прикладі …)
 16.  Аналіз Звіту про рух грошових коштів (на прикладі …)
 17.  Аналіз інвестиційної політики підприємства (на прикладі …)
 18.  Фінансовий аналіз діяльності орендних підприємств (на прикладі …)
 19.   Аналіз розрахунково-кредитних операцій малого підприємства та його виробничо-господарської діяльності (на прикладі …)
 20.  Аналіз напрямків фінансового оздоровлення підприємства (на прикладі …)
 21.  Аналіз нематеріальних активів підприємства (на прикладі …)
 22.  Аналіз операційного левериджу підприємства (на прикладі …)
 23.  Аналіз прибутку від звичайної діяльності (на прикладі …)
 24.  Аналіз прибутку від операційної діяльності (на прикладі …)
 25.  Аналіз резервів підвищення прибутку та рентабельності продукції промислового підприємства (на прикладі …)
 26.  Аналіз резервів реалізації продукції промислового підприємства (на прикладі …)
 27.  Аналіз ефективності дивідендної політики  підприємства (на прикладі …)
 28.   Аналіз ресурсних показників рентабельності промислового підприємства (на прикладі …)
 29.  Аналіз рівня фінансового ризику підприємства (на прикладі …)
 30.  Аналіз рівня кредитоспроможності підприємства (на прикладі …)
 31.  Аналіз рівня беззбитковості підприємства (на прикладі …)
 32.  Аналіз складу, структури, динаміки основних засобів і їх вплив на темпи росту обсягу виробництва підприємства (на прикладі …)
 33.  Аналіз стану антикризового управління на підприємстві (на прикладі …)
 34.  Аналіз залученого капіталу підприємства (на прикладі …)
 35.  Аналіз стану короткострокового кредитування підприємств (на прикладі …)
 36. Аналіз стану основних засобів підприємства (на прикладі …)
 37.  Аналіз інноваційної діяльності підприємства (на прикладі… )
 38.  Аналіз фінансових результатів діяльності промислового підприємства (на прикладі …)
 39.  Аналіз рівня фінансової стійкості промислового підприємства (на прикладі …)
 40.  Аналіз фінансових ресурсів підприємства та методи їх залучення (на прикладі …)
 41.  Аналіз рівня фінансової кризи на підприємстві (на прикладі …)
 42.  Аналіз фінансового стану акціонерного товариства (на прикладі …)
 43.  Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством (на прикладі …)
 44.  Аналіз платоспроможності підприємства (на прикладі …)
 45.  Аналіз напрямків фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства (на прикладі …)
 46.  Аналіз ризиків інвестиційних проектів (на прикладі …)
 47.  Аналіз формування фінансових результатів (на прикладі …)
 48.  Діагностика можливості фінансового оздоровлення підприємства (на прикладі …)
 49.  Дослідження вхідних та грошових потоків від інвестиційної діяльності (на прикладі …)
 50.  Дослідження грошових потоків від операційної діяльності (на прикладі …)
 51.  Загальна оцінка фінансового стану підприємств за даними фінансової звітності (на прикладі …)
 52.  Залучені джерела у фінансування підприємства (на прикладі …)
 53. Аналіз непрямого оподаткування підприємства і його впливу на фінансовий стан підприємства  (на прикладі …)
 54.  Інформаційна система аналізу фінансової звітності підприємства (на прикладі …)
 55.  Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (на прикладі …)
 56.  Комплексне рейтингове оцінювання фінансового стану підприємства (на прикладі …)
 57.  Методи фінансової оцінки ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі …)
 58.  Аналіз ефективності використання залученого капіталу підприємства  (на прикладі …)
 59.  Оптимізація джерел формування капіталу промислового підприємства (на прикладі …)
 60.  Оптимізація розміру поточних витрат підприємства (на прикладі …)
 61.   Особливості аналізу діяльності малих підприємств (на прикладі …)
 62.  Оцінка активу балансу підприємства (на прикладі …)
 63.  Аналіз ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі …)
 64.  Оцінка можливості стійкого розвитку підприємства (на прикладі …)
 65.  Оцінка пасиву балансу підприємства (на прикладі …)
 66.  Оцінка потреби підприємства в капіталі (на прикладі …)
 67.  Оцінка рівня ділової активності підприємств в сучасних умовах господарювання (на прикладі …)
 68.  Аналіз грошових потоків (на прикладі …)
 69.  Оцінка фінансового стану суб’єкта малого підприємництва (на прикладі …)
 70.  Оцінювання ліквідності активів підприємства (на прикладі …)
 71.  Оцінюванн фінансового стану я Балансу підприємства (на прикладі …)

 

2. Мета роботи 

Навчальна дисципліна “Фінансовий аналіз” формує систему теоретичних знань з основ та методології проведення фінансового аналізу підприємств у студентів спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит». Дана навчальна дисципліна є невід’ємною складовою багатьох дисциплін. Зокрема вона тісно пов’язана з бухгалтерським обліком та аудитом, а також є однією з важливих складових науково обґрунтованого планування, регулювання та управління.

В процесі вивчення дисципліни  “Фінансовий аналіз” студенти повинні на підставі дослідження фінансової звітності, яка є інформаційною базою фінансового аналізу, вміти формувати кваліфіковані судження та приймати відповідні рішення, спрямовані на виявлення резервів підвищення ефективності функціонування та поліпшення фінансового стану підприємства.

Програмою передбачено дослідження студентами за допомогою різних методів фінансового аналізу фінансової звітності реально існуючих суб’єктів господарювання та здійснення на підставі цього:

 • загального оцінювання фінансового  стану підприємства;
 • аналізу фінансових результатів діяльності підприємства;
 • аналізу ділової активності та ефективності функціонування підприємства;
 • аналізу ліквідності та платоспроможності;
 • оцінювання фінансової стійкості в сучасних умовах господарювання тощо.

Написання домашньої роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз” є узагальненням отриманих студентами у процесі навчання знань щодо оцінювання фінансового стану господарюючих суб’єктів в ринковому середовищі. У процесі її написання студент показує рівень набутих знань, тобто уміння працювати з формами фінансової звітності підприємств та літературними джерелами, а також логічно порівнювати отриману в результаті оцінювання фінансового стану підприємства інформацію та формулювати відповідні висновки із результатів дослідження.

Для успішного виконання домашньої роботи студент повинен знати інформаційну базу, яка використовується для складання фінансового аналізу; основні показники діяльності підприємства та методику їх розрахунків; принципи складання звітів за розрахованими показниками фінансового аналізу; вміти проводити фінансовий аналіз діяльності підприємства або організації; розраховувати фінансові показники за даними бухгалтерської звітності; читати результати проведення фінансового  аналізу та робити за ними висновки, щодо майбутніх можливостей підприємства; приймати рішення, які будуть спрямовані на покращення фінансового стану підприємства; порівнювати за фінансовими даними розвиток декількох підприємств.

Час, необхідний для виконання домашньої роботи – до 33 години самостійної роботи.

Захист домашніх робіт відбувається перед комісією у складі 2-3 викладачів кафедри за участю керівника домашньої роботи.

 

 

 

 

3. Короткі загальні  навчально-методичні матеріали за темою домашньої роботи ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Вихідні дані

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Методичні рекомендації з виконання роботи

Структура написання домашньої роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз та звітність” має такий вигляд:

 • титульний лист (додаток А);
 • бланк завдання (додаток Б);
 • анотація (додаток В);
 • зміст (додаток Д);
 • перелік скорочень (за необхідності);
 • вступ;
 • теоретична частина;
 • аналітична частина;
 • прикладна частина;
 • висновки;
 • список використаної літератури;
 • додатки.

 

Вступ розкриває сутність і стан проблеми (задачі) домашньої роботи та її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі наводиться:

- обґрунтування актуальності обраної теми обґрунтовується необхідність проведення аналізу за темою дослідження для господарської діяльності вітчизняних підприємств;

- ступінь розробленості (розкриття) теми домашньої роботи в економічній літературі – здійснюється критичний аналіз та порівняння відомих розв'язань проблеми домашньої роботи в економічній літературі та на законодавчому рівні;

 • мета домашньої роботи;
 • завдання за розділами домашньої роботи, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, враховуючи поставлені викладачем у Бланку завдання задачі;

- об’єкт дослідження – діяльність суб’єкта господарської діяльності, включаючи суб’єкти малого підприємництва, за винятком бюджетних підприємств та комерційних банків;

- методи дослідження - перелік використаних методів фінансового аналізу, використаних для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати використані методи доцільно не відірвано від змісту роботи,  а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Обсяг вступу має складати 1-2 сторінки.

 

У теоретичній частині (перший розділ) аналізується сучасний стан питання, проводиться обґрунтування теми. З цією метою розглядаються методологічні підходи щодо оцінювання досліджуваної теми.

Даний розділ повинен складатися з двох підрозділів.

В першому підрозділі першого розділу проводиться дослідження методологічних та теоретичних основ згідно з обраною темою. В цьому пункті доцільно визначити основні поняття, розглянути складові досліджуваного явища, окремі класифікаційні ознаки, місце досліджуваного явища в діяльності підприємства та його вплив на ефективність роботи.

 

 

Приклад

 Якщо темою домашньої роботи виступає „Оцінка ліквідності суб’єкта господарювання”, даний підрозділ схематично можна відобразити в такому вигляді:

 • означення поняття „ліквідність”,
 • причини, які зумовлюють розгляд даної теми (дослідження ліквідності зумовлене тим, що ....);
 • відмінність понять „ліквідність” та "платоспроможність”;
 • складові поняття "ліквідність" (ліквідність активів, ліквідність балансу, ліквідність підприємства), їх спільні та відмінні риси;
 • ознаки ліквідності за звітністю; ознаки погіршення ліквідності.

 

Загнутый угол: Приклад
 Якщо темою домашньої роботи виступає „Оцінка ліквідності суб’єкта господарювання”, даний підрозділ схематично можна відобразити в такому вигляді:
-	означення поняття „ліквідність”,
-	причини, які зумовлюють розгляд даної теми (дослідження ліквідності зумовлене тим, що ....);
-	відмінність понять „ліквідність” та "платоспроможність”;
-	складові поняття "ліквідність" (ліквідність активів, ліквідність балансу, ліквідність підприємства), їх спільні та відмінні риси;
-	ознаки ліквідності за звітністю; ознаки погіршення ліквідності.

 

 

! В кінці кожного підрозділу має бути короткий висновок, який резюмує проведену в підрозділі роботу

Подпись: ! В кінці кожного підрозділу має бути короткий висновок, який резюмує проведену в підрозділі роботу

 

Другий підрозділ першого розділу домашньої роботи повинен висвітлювати такі положення:

 • зазначення ступеня розробленості питання теми у фінансовому аналізі;
 •  характеристика підходів окремих авторів щодо методики здійснення аналізу за обраною темою;
 • викладення сутності переваг та недоліків розглянутих методик;
 • наведення послідовності методики проведення фінансового аналізу за темою.

Розглядаючи ступінь розробленості теми домашньої роботи в фінансовому аналізі, в першу чергу необхідно зазначити ступінь  розробленості даної теми у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі, а також відзначити внесок вчених у дослідження обраної теми.

Особливу увагу доцільно звернути на вітчизняні нормативні документи, які регулюють питання теми домашньої роботи, обґрунтувати необхідність дослідження у курсовій роботі саме цих питань.

Розглянувши ступінь розробленості теми домашньої роботи в цілому, необхідно зупинитись на підходах окремих авторів із посиланням на використані джерела.

 

Приклад

 

На сьогодні основні методики аналізу ступеня ліквідності суб’єкта господарювання розроблені в наукових публікаціях вчених-економістів ...

У західній практиці методика аналізу ліквідності та платоспроможності розглядається такими вченими, як ... і зводиться до ... .

В Україні економісти  приділяють велику увагу таким питанням, як ...

Основним джерелом  отримання інформації для проведення аналізу ліквідності  є форма № 1 «Баланс» ... .

 

Загнутый угол: Приклад

На сьогодні основні методики аналізу ступеня ліквідності суб’єкта господарювання розроблені в наукових публікаціях вчених-економістів ... 
У західній практиці методика аналізу ліквідності та платоспроможності розглядається такими вченими, як ... і зводиться до ... .
В Україні економісти приділяють велику увагу таким питанням, як ...
Основним джерелом отримання інформації для проведення аналізу ліквідності є форма № 1 «Баланс» ... .

 

Крім того, в даному підрозділі, за наявності, наводяться розрахункові формули за темою домашньої роботи, запропоновані різними авторами.

 

 

Приклад

Зятковський І. В. [1],  Бандурка О. М. [2], Покропивний С. Ф. [3] пропонують здійснювати аналіз ліквідності підприємства шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнта): коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий обіговий капітал…

Аналіз ліквідності за вищенаведеними коефіцієнтами ліквідності є недосконалим, оскільки значення показників порівнюється з теоретично достатніми величинами, які є здебільшого суб’єктивними. Для запобігання цьому Іващенко В. І. та Болюх М. А. [4] пропонують здійснювати розрахунок ліквідності за допомогою таких показників як термінова ліквідність (першого рівня), ліквідність другого рівня і ліквідність третього рівня…..

 

 

Загнутый угол: Приклад
Зятковський І. В. [1], Бандурка О. М. [2], Покропивний С. Ф. [3] пропонують здійснювати аналіз ліквідності підприємства шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнта): коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий обіговий капітал…
Аналіз ліквідності за вищенаведеними коефіцієнтами ліквідності є недосконалим, оскільки значення показників порівнюється з теоретично достатніми величинами, які є здебільшого суб’єктивними. Для запобігання цьому Іващенко В. І. та Болюх М. А. [4] пропонують здійснювати розрахунок ліквідності за допомогою таких показників як термінова ліквідність (першого рівня), ліквідність другого рівня і ліквідність третього рівня…..

 

Порівняння підходів різних авторів до аналізу теми домашньої роботи дає можливість виявити переваги та недоліки кожної з методик.

 

 

! Обов’язковим в даному розділі є посилання на використані джерела, зазначені у списку використаної літератури

Подпись: ! Обов’язковим в даному розділі є посилання на використані джерела, зазначені у списку використаної літератури

 

Узагальнюючи розглянуті методики студентом має бути розроблена послідовність проведення аналізу за темою роботи для досліджуваного підприємства, яка може бути синтезом кількох методик або обрання методики певного автора. При цьому, в кінці підрозділу, зазначається обрана послідовність проведення аналізу досліджуваного підприємства із зазначенням розрахункових формул.

 

Приклад

На основі розглянутих методик сформовано методику аналізу ліквідності  „ПІДПРИЄМСТВО”:

1. Розрахуємо коефіцієнт покриття, який характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів за формулою: 
 
                             
   
  
  
                                                          (1.1)
 
2. Визначимо коефіцієнт швидкої ліквідності за формулою: (…).

 

Загнутый угол: Приклад
На основі розглянутих методик сформовано методику аналізу ліквідності „ПІДПРИЄМСТВО”:
1. Розрахуємо коефіцієнт покриття, який характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів за формулою: 

			 				 	 (1.1)

2. Визначимо коефіцієнт швидкої ліквідності за формулою: (…).

 

 

Загальний обсяг розділу повинен  становити 8-14 сторінок.

При цьому основну частку в загальному обсязі має складати другий підрозділ.

 

 

! В кінці кожного розділу має бути короткий висновок, який резюмує проведену в розділі роботу

Подпись: ! В кінці кожного розділу має бути короткий висновок, який резюмує проведену в розділі роботу

 

Другий розділ домашньої роботи – аналітична частина передбачає здійснення аналізу за темою домашньої роботи на прикладі реального підприємства. Пропонується така послідовність написання розділу:

В першому підрозділі другого розділу здійснюється характеристика об’єкта дослідження:

- назва,

- коротка історія створення,

- місце та дата реєстрації,

- мета діяльності,

- характеристика продукції та послуг,

- ємність ринку, на якому функціонує підприємство.

 

 

! Даний підрозділ не повинен бути дублюванням Статуту підприємства!

 

Подпись: ! Даний підрозділ не повинен бути дублюванням Статуту підприємства!

 

В другому підрозділі другого розділу домашньої роботи проводиться аналіз основних показників фінансової діяльності підприємства.

В підрозділі здійснюється  аналіз динаміки зміни основних показників діяльності суб'єкта господарювання за останні 2 роки.

 

! Бажано розглянути показники, які характеризують результати роботи об’єкта дослідження в цілому і які опосередковано пов’язані із  темою домашньої роботи і при цьому обов’язково не збігаються із показниками підрозділу 2.3

 

Подпись: ! Бажано розглянути показники, які характеризують результати роботи об’єкта дослідження в цілому і які опосередковано пов’язані із темою домашньої роботи і при цьому обов’язково не збігаються із показниками підрозділу 2.3

 

 

Необхідно здійснити аналіз абсолютних та відносних показників, таких як:

 • чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг;
 • собівартість реалізованої продукції;
 • валовий прибуток;
 • фінансовий результат від операційної діяльності;
 • фінансовий результат діяльності до оподаткування;
 • чистий фінансовий результат: прибуток (збиток);
 • валюта балансу;
 • середня величина необоротних активів;
 • середня величина оборотних активів;
 • середня величина власного капіталу;
 • середня величина залученого капіталу;
 • коефіцієнти ліквідності;
 • коефіцієнти рентабельності;
 • коефіцієнт концентрації власного капіталу;
 • коефіцієнт концентрації залученого капіталу;
 • коефіцієнт фінансового ризику;
 • коефіцієнт маневреності власного капіталу;
 • коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом;
 • коефіцієнт оборотності активів;
 • коефіцієнт оборотності власного капіталу;
 • коефіцієнт оборотності запасів;
 • коефіцієнти оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості та інші.

Зазначені показники розраховуються на основі формул, наведених в додатку Д.

Зважаючи на те, що аналіз діяльності підприємства проводиться за два роки, дані, які беруться із форми № 1 „Баланс”, беруться як середньорічні. Розрахунок абсолютних показників діяльності підприємства (що беруться безпосередньо із звітності) не наводиться. Вони відображаються у таблиці, в якій визначається також динаміка їх зміни.

 Розрахунок відносних показників здійснюється із зазначенням формул.

Усі розрахунки, проведені в даному розділі, доцільно звести в таблицю, в якій відображається значення показників за аналізований період та динаміка їх зміни.

 

Приклад

Аналізуючи фінансовий стан підприємства, важливо оцінити його майновий стан, для чого використаємо такі показники як:

- коефіцієнт зносу основних засобів, який розраховується за формулою:                                                                                                                                                                           

 

                                          Кз = ,                                              (2.1)

де З – величина зносу основних засобів;

Вп – первісна вартість основних засобів.

 

2016 р.: Кз= = 0,48223;

2017 р.: Кз= = 0,521.

2018 р.: Кз=

 

Аналіз фінансового стану підприємства доцільно також здійснити за показниками рентабельності, яка характеризує рівень прибутковості та ефективності формування прибутку підприємства,                                                                                                                                     та оцінюється за такими показниками:

 • рентабельність активів, яка характеризує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню активів підприємства, що постійно знаходяться на його балансі, та визначається за формулою (.) : … .
Загнутый угол: Приклад
Аналізуючи фінансовий стан підприємства, важливо оцінити його майновий стан, для чого використаємо такі показники як: 
- коефіцієнт зносу основних засобів, який розраховується за формулою:                                                                                      

	Кз = ,	 (2.1)
де З – величина зносу основних засобів;
Вп – первісна вартість основних засобів.

2016 р.: Кз= = 0,48223; 
2017 р.: Кз= = 0,521. 
2018 р.: Кз= 

Аналіз фінансового стану підприємства доцільно також здійснити за показниками рентабельності, яка характеризує рівень прибутковості та ефективності формування прибутку підприємства,                                                                   та оцінюється за такими показниками: 
-	рентабельність активів, яка характеризує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню активів підприємства, що постійно знаходяться на його балансі, та визначається за формулою (.) : … .

 

Додатково в таблиці наводяться абсолютні показники, які характеризують фінансовий стан підприємства та отримуються безпосередньо із форм фінансової звітності № 1 "Баланс" та № 2 "Звіт про фінансові результати":

 • загальна вартість майна підприємства;
 • середньорічна вартість власного та залученого капіталів;
 • середньорічна вартість необоротних та оборотних активів;
 • чистий дохід,
 • фінансовий результат від операційної діяльності;
 • чистий прибуток тощо.

 Розрахунок динаміки зміни показників не наводиться.

 

 

 

Приклад оформлення таблиці

Таблиця _._ - Динаміка зміни показників, які характеризують фінансовий стан „ПІДПРИЄМСТВО”

Показник

Значення

Відхилення значень звітного року порівняно із попереднім

Попередній рік

Звітний рік

Абсолют-не

Темп приросту,%

Загальна вартість майна підприємства, тис. грн.

 

 

 

 

Необоротні активи, тис. грн.

 

 

 

 

Оборотні активи, тис. грн.

 

 

 

 

Власний капітал, тис. грн.

 

 

 

 

Залучений капітал, тис. грн.

 

 

 

 

Чистий дохід , тис. грн.

 

 

 

 

........

 

 

 

 

Коефіцієнт покриття

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

На підставі узагальнених в таблиці розрахунків робляться висновки про фінансовий стан підприємства в розрізі окремих груп розрахованих показників. При цьому варто звернути увагу на динаміку зміни показників, тобто визначити покращуються чи погіршуються вони. Отримані розрахункові значення необхідно порівняти із нормативними і визначити чи відповідає певний показник встановленим значенням.

 

Приклад

Як видно із даних, наведених у таблиці (_._), загальна вартість майна в аналізованому періоді мала тенденцію до ... На зростання майна підприємства вплинуло збільшення ... капіталу, зумовлене ...

Отримані кошти було вкладено у приріст оборотних та необоротних активів. Зокрема, величина необоротних активів становила ..., тобто на ...% більше порівняно із попереднім періодом. ...

Якщо аналізувати фінансові результати діяльності підприємства, то тут можна помітити тенденцію до їх покращення (погіршення)...

Згідно із проведеними розрахунками аналізоване підприємство є (не)ліквідним з точки зору покриття поточних зобов’язань різними складовими оборотних активів. Загальний коефіцієнт ліквідності або ж коефіцієнт покриття для нормального функці­онування підприємства має бути більшим за одиницю.

На аналізованому підприємстві його значення становило ... , тобто ...

 

Загнутый угол: Приклад
Як видно із даних, наведених у таблиці (_._), загальна вартість майна в аналізованому періоді мала тенденцію до ... На зростання майна підприємства вплинуло збільшення ... капіталу, зумовлене ...
Отримані кошти було вкладено у приріст оборотних та необоротних активів. Зокрема, величина необоротних активів становила ..., тобто на ...% більше порівняно із попереднім періодом. ...
Якщо аналізувати фінансові результати діяльності підприємства, то тут можна помітити тенденцію до їх покращення (погіршення)...
Згідно із проведеними розрахунками аналізоване підприємство є (не)ліквідним з точки зору покриття поточних зобов’язань різними складовими оборотних активів. Загальний коефіцієнт ліквідності або ж коефіцієнт покриття для нормального функці¬онування підприємства має бути більшим за одиницю.
На аналізованому підприємстві його значення становило ... , тобто ...

Закінчується підрозділ загальним висновком про фінансовий стан підприємства, в якому зазначаються показники фінансового стану, які потребують покращення.

 

В третьому підрозділі другого розділу домашньої роботи проводиться спеціальний аналіз показників згідно з темою роботи.

Аналіз здійснюється відповідно до методики, наведеної у другому підрозділі першого розділу.

В підрозділі проводиться розрахунок показників, які безпосередньо стосуються теми домашньої роботи.

 

 

Приклад

Проведемо аналіз ліквідності ВАТ „Поділля”. З цією метою за формулою ( _._) визначимо коефіцієнт покриття:

 

Кінець 2016 р. : Кп = 0,91;

Кінець 2017 р. : Кп = 0,99.

 

За формулою (_._) визначимо коефіцієнт швидкої ліквідності:

.... .

 

Загнутый угол: Приклад
Проведемо аналіз ліквідності ВАТ „Поділля”. З цією метою за формулою ( _._) визначимо коефіцієнт покриття:

Кінець 2016 р. : Кп = 0,91;
Кінець 2017 р. : Кп = 0,99.

За формулою (_._) визначимо коефіцієнт швидкої ліквідності:
.... .

 

Розраховані показники доцільно звести до таблиці, в якій визначити динаміку їх зміни, після чого провести аналіз отриманих значень.

 

 

! Розрахунок показників проводиться із посиланням на формули із другого підрозділу першого розділу і не повинен містити ніяких інших формул

 

Подпись: ! Розрахунок показників проводиться із посиланням на формули із другого підрозділу першого розділу і не повинен містити ніяких інших формул

 

В даному розділі здійснюється також факторний аналіз зміни основного показника та досліджується вплив окремих факторів на його значення й динаміку з метою визначення основних шляхів покращення економічного стану підприємства. 

Завершується даний підрозділ загальним висновком щодо проведеного аналізу за темою домашньої роботи з виявленням показників, які потребують покращення.

Загальний обсяг аналітичної частини становить 15-18 сторінок.

 

Прикладна частина - третій розділ - містить пропозиції та рекомендації щодо покращення діяльності об’єкта дослідження.

На основі результатів проведеного аналізу пропонуються заходи усунення недоліків фінансово-господарської діяльності об’єкта дослідження, які були виявлені в другому розділі домашньої роботи.

Бажано, щоб розроблені пропозиції та рекомендації супроводжувались  фінансовими розрахунками очікуваного економічного і соціального ефекту від їх впровадження.

Обсяг третього розділу 5-8 сторінок.

 

У висновках формулюються теоретичні та практичні результати виконаної роботи відповідно до стану виконання мети та вирішення поставлених у вступі завдань. Зокрема, зазначаються виявлені в процесі здійснення аналізу тенденції розвитку фінансової діяльності підприємства та на підставі цього наводяться рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Обсяг висновків 1-2 сторінки.

 

Список використаних літературних джерел повинен містити не менше 15–20 найменувань, на які зроблені посилання в роботі. Джерела розміщуються у порядку появи посилань на них у тексті з обов’язковим зазначенням всіх необхідних реквізитів.

 

В додатках подаються схеми, рисунки, графіки, таблиці та інші ілюстрації.

Додатки повинні підтверджувати окремі положення, висновки та пропозиції автора домашньої роботи.

Допоміжний та ілюстративний матеріал, внесений у додатки, має безпосередньо стосуватися теми дослідження, але при включенні  його в основний зміст роботи ускладнює сприйняття тексту. Таблиці, графіки та схеми повинні мати назву і бути пронумеровані, а в основному тексті домашньої роботи обов’язково робляться посилання на матеріал, що міститься в додатках, і пояснення змісту кожної таблиці, рисунка, схеми тощо.

Форми звітності, на основі яких був проведений аналіз, підшиваються до домашньої роботи як додаток. Кількість форм звітності залежить від теми домашньої роботи, але обов'язковими є: форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 4 "Звіт про власний капітал", форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності".

 

5. Методичні рекомендації з оформлення пояснювальної записки, графічної частини роботи (за необхідності)

Закінчена курсова робота повинна містити всі основні структурні елементи, починаючи з титульного листа і закінчуючи додатками.

Загальні вимоги до оформлення домашньої роботи:

 • обсяг домашньої роботи (без додатків) повинен складати 30-40 аркушів;
 • роботу виконують за допомогою  комп'ютерної техніки;
 • текст друкується шрифтом № 14 на одній стороні стандартного аркуша формату А4 (210420 мм) через один інтервал;
 • при написанні дотримуються таких розмірів полів: зліва – не менше 20 мм, з правого боку – не менше 10 мм, знизу – не менше 20 мм, зверху – не менше 15 мм;
 • анотація, зміст, вступ, кожен розділ, висновки, перелік використаних літературних джерел і додатки починаються з нової сторінки;
 • Заголовки структурних частин дипломної роботи “АНОТАЦІЯ”, “ЗМІСТ”, “ВСТУП”,“РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкуються великими літерами симетрично до тексту;
 • сторінки роботи нумеруються у верхньому правому куті арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи, включаючи й додатки. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №;
 • першою сторінкою домашньої роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок домашньої роботи. На титульному аркуші, бланку завдання, анотації та змістові номер сторінки не ставлять, проте включають до загальної нумерації.  На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці; 
 • при виконанні домашньої роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими та однаково чорними впродовж усієї роботи;
 • особливу увагу треба звернути на правильність оформлення у роботі посилань на джерела, графічного матеріалу, діаграм, таблиць, схем тощо. Домашню роботу слід ретельно перевірити та відредагувати.

З метою максимального наближення оформлення тесту домашньої роботи до вимог основні структурні елементи виконуються таким чином:

 

Титульний лист виконується на аркуші формату А4 за встановленим зразком (додаток А).

 

Бланк завдання видається студенту керівником домашньої роботи та заповнюється згідно зі встановленим зразком (додаток Б).

 

Анотація пишеться українською мовою і розміщується одразу за бланком завдання.

 

Зміст розміщується після анотації. Він включає в себе найменування усіх основних структурних елементів домашньої роботи, розділів і підрозділів із зазначенням сторінок у тій послідовності, в якій вони розташовані.

Слово «зміст» записують у вигляді заголовка симетрично до тексту. Над колонкою номерів сторінок скорочене слово «с.» не пишеться.

 

При оформленні текстової частини домашньої роботи заголовки розділів пишуться великими літерами посередині тексту. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Переноси частини слів в заголовку не допускаються, на інший рядок слово переноситься повністю. Якщо заголовок складається з двох речень, то вони розділяються крапкою.

Заголовки підрозділів пишуться, окрім першої, малими літерами і розміщуються симетрично до тексту.

Розділи, підрозділи, пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами в межах всієї роботи.

Такі структурні частини домашньої роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список  використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини домашньої роботи, нумерують звичайно. Не нумерують лише їх, заголовки, тобто не можна друкувати: “І. ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”.

Номер розділу ставлять перед назвою не зазначаючи слова РОЗДІЛ.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться  наприклад: “2.3” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку розміщується заголовок підрозділу.

 

Оформлення формул.  Всі формули, що входять до домашньої роботи, оформлюють за допомогою редактора формул. Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули, розділених крапкою. Формулу відцентровують, а номер формули розташовують з правого боку на рівні формули в круглих дужках. Посилання в тексті на номер формули дають в дужках.

Наприклад: за формулою (1.1) розрахуємо коефіцієнт покриття...

 

Пояснення символів та числових коефіцієнтів наводяться під формулою. Пояснення кожного символу подається з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено в формулі. Перший рядок пояснення починається з слова «де» без двокрапки після нього.

 

 

Приклад

 

ЧП = ,                              (1.1)

 

де ВК – середньорічні залишки власного капіталу,

КобОА – оборотність активів, за якою оцінюється рівень ефективності використання активів підприємства,

Мк – мультиплікатор власного капіталу,

Рчиста – чиста рентабельність фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

Загнутый угол: Приклад

ЧП = ,               (1.1)

де ВК – середньорічні залишки власного капіталу,
КобОА – оборотність активів, за якою оцінюється рівень ефективності використання активів підприємства,
Мк – мультиплікатор власного капіталу,
Рчиста – чиста рентабельність фінансово-господарської діяльності підприємства.

Формули, що записані одна за одною та не розділені текстом, розділяються комою. Рівняння і формули необхідно виділяти з тексту в окремий рядок. Вище та нижче кожної формули або рівняння необхідно залишати не менше одного вільного рядка. Формули та рівняння в роботі необхідно нумерувати в межах розділу.

 

Офомлення таблиць  Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунка 1.

   

Таблиця _____ - _____________________________________

                                     номер                                     назва таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Приклад оформлення таблиці

 

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядкового розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.  При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її зазначають один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” і подають номер таблиці, наприклад, “Продовження таблиці 1.2”.

Таблиця повинна мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої). Крапка в кінці заголовка не ставиться. Назва має бути стислою і відображати зміст таблиці.

Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують за такими ж вимогами.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

 

 

! Обов’язково необхідно зазначати одиниці вимірювання показників, відображених в таблиці.

 

Подпись: ! Обов’язково необхідно зазначати одиниці вимірювання показників, відображених в таблиці.

 

 

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з  малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

 

Оформлення рисунків Ілюстрації (креслення, схеми, графіки) необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках домашньої роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом «Рисунок» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рисунок 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

 

Літературні джерела розміщуються за порядком їх появи в тексті.

Посилання на літературні джерела наводиться в квадратних дужках наприклад, «... [14, С. 125] ...», де 14 – номер джерела в переліку використаної літератури, а 125 – сторінка цього джерела, на яку зроблене посилання.

 

Додатки оформлюють як продовження домашньої роботи на наступних її сторінках, розташовуючи у порядку появи посилань у тексті домашньої роботи. Оформлюючи додатки на окремому аркуші друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”, після чого на наступних аркушах розміщують необхідні додатки.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично стосовно тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

В тексті домашньої роботи обов'язково повинні бути посилання на додатки.

 

6. Порядок захисту

Курсова робота виконується студентом самостійно на прикладі реально існуючого підприємства та на підставі його фінансової звітності.

Курсова робота здається на кафедру за тиждень до її захисту.

У разі, якщо робота виконана не належним чином, тобто існують зауваження щодо її змісту або оформлення, вона повертається на доопрацювання.

Захист домашньої роботи проводиться в присутності не менше як двох викладачів  кафедри під час заліково-екзаменаційної сесії.

Остаточний варіант оформленої домашньої роботи, підписаний автором, науковим керівником і завідувачем кафедри подається на кафедру за два тижні до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Якщо студент виконав та захистив домашню роботу поза встановлений термін із неповажних причин, то максимальна величина рейтингової оцінки в балах, яку він може отримати за результатами виконання та захисту домашньої роботи, не повинна перевищувати максимальне значення оцінки «Добре» за національною шкалою.

 

7. Шкала оцінювання домашньої роботи

Система оцінювання результатів виконання та захисту домашньої роботи


крите- рію

Критерій рейтингової оцінки

Мах кількість балів

1.

Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та повнота його розкриття

40

2.

Правильність і повнота обґрунтування прийнятих рішень

10

3.

Відповідність оформлення пояснювальної записки вимогам ДСТУ та іншим нормативним документам

10

4.

Захист домашньої роботи: повнота та глибина доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту

40

Максимальна підсумкова оцінка

100

 

Увага! Якщо студент має нульову оцінку хоча б за одним із критеріїв 1-3 або оцінку менше 24 балів за критерієм 4 (захист домашньої роботи), наведених у табл. 4.5, то курсова робота йому не зараховується.

 

Відповідність рейтингових оцінок за результатами виконання та захисту домашньої роботи в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

За

критерієм 1

За

критерієм 2

За

критерієм 3

Захист курсової

роботи

36-40

9-10

9-10

36-40

Відмінно

30-35

8

8

30-35

Добре

24-29

6-7

6-7

24-29

Задовільно

менше 24

менше 6

менше 6

менше 24

Незадовільно

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 

.

 

 

 

Аналіз ресурсних показників рентабельності промислового підприємства

(на прикладі ПАТ «ПОДІЛЛЯ»)

Пояснювальна записка

з дисципліни " Фінансовий  аналіз та звітність"

до домашньої роботи зі спеціальності

6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Керівник домашньої роботи

_______________________

 (науковий ступінь, учене звання,  ПІБ)

«___» ___________ 20__ р.

                                                                             Розробив студент гр. _____

_______________________

                підпис, ПІБ

«___» _______ 20__ р.

 

                          

                                                

Київ 20__

 

Додаток Б

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

ЗАТВЕРДЖУЮ

          Завідувач кафедри

                     _________   О.Гайдаржийська                                    

                                              (підпис)

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на домашню роботу

з дисципліни  "Фінансовий аналіз"

 

студенту ________________________________________________________

(ПІБ)

Факультету ____________________________  групи ___________________

на тему: _________________________________________________________

________________________________________________________________

Тема домашньої роботи затверджена на засіданні кафедри протокол № ___ від «__» _________________ 20___р.

 

Вихідні дані:

 1. Визначення сутності поняття «____» – не менше 3.
 2. Кількість вихідної фінансової звітності - не менш як 2 форми («Баланс», «Звіт про фінансові результати»), наведені в додатках.
 3. Кількість періодів – не менш як 2 роки.
 4. Показники, які характеризують фінансовий стан підприємства за напрямками (деталізувати) – не менше 15.
 5. Показники, які характеризують ________ - не менше 5.
 6. Факторний аналіз – не менше одного.

 

Зміст розрахунково-пояснювальної записки

Вступ. Визначення сутності _______. Огляд методик аналізу _______. Формування методики аналізу ________ Загальна характеристика підприємства. Аналіз ________ підприємства. Формування пропозицій та рекомендацій щодо покращення фінансового стану підприємства.

 

Завдання видано  "___" __________________ 20__ р.

 

Керівник              ____________________ _________________

               (підпис)                                               (прізвище, ініціали)

Завдання отримав __________________

                                                                  (підпис)                                                                                                  

Додаток В

Складання змісту домашньої роботи

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП .......................................................................................................

5

1 Теоретичні основи аналізу заборгованості підприємства ....................................................................................

 

7

1.1  Економічна сутність заборгованості.................................................

7

1.2 Основні методики аналізу заборгованості підприємства................

8

Висновок до розділу 1 ………………………………..........................

15

2 АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПАТ “Поділля”........................

14

2.1 Загальна характеристика ПАТ “Поділля”......................................

15

2.2 Аналіз фінансової діяльності підприємства......................................

17

2.3  Аналіз заборгованості підприємства за 20__-20__рр......................

24

Висновок до розділу 2 ………………………………..........................

30

3  Пропозиції та рекомендації щодо покращення  діяльності ПАТ „ПОДІЛЛЯ”...........................................................

 

31

Висновок до розділу 3 ………………………………..........................

39

Висновки ..............................................................................................

40

Список використаної літератури ..........................................

42

Додатки .................................................................................................

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Е

Таблиця Е1 – Алгоритм розрахунку фінансових показників діяльності підприємств

Показник

Формула розрахунку

Нормативне значення

Алгоритм розрахунку

За даними фінансової звітності

1. Аналіз майнового стану підприємства

1.1 Коефіцієнт зносу
основних засобів

Знос

Первісна вартість

 

Зменшення

1.2 Коефіцієнт оновлення основних засобів

Надходження за рік

Первісна вартість

 

Збільшення

1.3 Коефіцієнт вибуття основних засобів

Вибуття за рік

Первісна вартість

 

Має бути меншим, ніж коефіцієнт оновлення

2. Аналіз ліквідності підприємства

2.1 Коефіцієнт покриття

Оборотні активи

Поточні зобов’язання

 

> 1

2.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи - Запаси

Поточні зобов’язання

 

0,6 – 0,8

2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції

Поточні зобов’язання

 

> 0 Збільшення

2.4 Чистий оборотний
капітал, тис. грн.

Оборотні активи – Поточні зобов’язання

 

> 0 Збільшення

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

3.1 Коефіцієнт

фінансової автономії

Власний капітал

Валюта балансу

 

> 0,5

3.2 Коефіцієнт

фінансової залежності

Валюта балансу

Власний капітал

 

< 2 Зменшення

3.3 Коефіцієнт

фінансового ризику

Залучений капітал

Власний капітал

 

< 1 Зменшення

3.4 Коефіцієнт

маневреності власного капіталу

Власний капітал – необоротні активи

Власний капітал

 

> 0 Збільшення

3.5 Коефіцієнт

забезпеченості власними оборотними засобами

Оборотні активи – Поточні зобов’язання

Оборотні активи

 

> 0,1

 

 

Продовження таблиці Е.1

Показник

Формула розрахунку

Нормативне значення

Алгоритм розрахунку

За даними фінансової звітності

4. Аналіз рентабельності підприємства

4.1 Коефіцієнт

рентабельності активів

Чистий прибуток (збиток)

Середньорічна вартість активів

 

> 0 Збільшення

4.2 Коефіцієнт
рентабельності
власного капіталу

Чистий прибуток (збиток)

Середньорічна вартість власного капіталу

 

> 0 Збільшення

4.3 Коефіцієнт
рентабельності продажу

Чистий прибуток (збиток)

Чистий дохід (виручка) від реалізації

 

> 0 Збільшення

4.4 Коефіцієнт
рентабельності
витрат

Валовий прибуток

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

> 0 Збільшення

5. Аналіз ділової активності підприємства

5.1 Коефіцієнт оборотності активів

Чистий дохід (виручка) від реалізації

Середньорічна вартість активів

 

Збільшення

5.2 Коефіцієнт
оборотності кредиторської заборгованості

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Середньорічна вартість кредиторської заборгованості

 

Збільшення

5.3 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід (виручка) від реалізації

Середньорічна вартість дебіторської заборгованості

 

Збільшення

5.4 Строк погашення дебіторської
заборгованості, днів

Тривалість періоду

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

365

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Зменшення

 

 

Продовження таблиці Е.1

Показник

Формула розрахунку

Нормативне значення

Алгоритм розрахунку

За даними фінансової звітності

5.5 Строк
погашення
кредиторської
заборгованості, днів

Тривалість періоду

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

365

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Зменшення

5.6 Коефіцієнт
оборотності
матеріальних запасів

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Середньорічна вартість запасів

 

Збільшення

5.7 Коефіцієнт
оборотності основних засобів (фондовіддача)

Чистий дохід (виручка) від реалізації

Середньорічна вартість основних засобів

 

Збільшення

5.8 Коефіцієнт
оборотності власного капіталу

Чистий дохід (виручка) від реалізації

Середньорічна вартість власного капіталу

 

Збільшення