Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз підприємств

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут управління, технологій та права

Факультет управління і технологій

Кафедра фінансів і кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

 для магістрів заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

 

                       

 

Укладач ___________________  к.е.н., доц. С.С. Пінчук

 

 

 

 

 

Затверджено  на засіданні кафедри фінансів і кредиту

Протокол від «30» серпня 2018 року № 1

 

Зав. кафедри  ФіК, д.е.н., проф.

 ___________________  Н.І. Богомолова

 

 

 

 

 

КИЇВ – 2018

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів заочної форми навчання містять завдання до виконання контрольної роботи за варіантами, що складається з теоретичної (два питання) та практичної частини, а також рекомендації щодо виконання практичного завдання.

Номер варіанту обирається студентом у відповідності з останньою цифрою залікової книжки.

 

Теоретичні питання для контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз»

 

Теоретичне питання №1

 1. Зміст фінансового аналізу, його зв’язок з іншими науками.
 2. Методи та прийоми фінансового аналізу.
 3. Економічна сутність майна підприємства, його структура і класифікація.
 4. Оцінка фінансових інвестицій.
 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.
 6. Аналіз активів (майна) підприємства.
 7. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами.
 8. Аналіз руху грошових коштів.
 9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
 10. Аналіз показників рентабельності.

 

Теоретичне питання №2

 

 1. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.
 2. Аналіз ділової активності підприємства.
 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
 4. Аналіз фінансової стійкості.
 5. Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо.
 6. Завдання й джерела інформації аналізу фінансових результатів.
 7. Поняття, мета організації та проведення комплексного фінансового аналізу.
 8. Методологія організації комплексного фінансового аналізу.
 9. Основні напрями оцінки ділової активності підприємства.
 10. Методика здійснення аналізу ділової активності підприємства.

 

Практичне завдання до контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз»

 

За даними балансу (форма 1) визначити вартість усього майна підприємства (підсумок активу балансу (валюта балансу)) і суму джерел формування цього майна (підсумок пасиву балансу) на певну звітну дату та заповнити таблиці. Використовувати для аналізу можна баланс будь-якого підприємства за 2015-2017 рр., обов’язковою умовою є неповторюваність вихідних даних для аналізу у академічній групі.

Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу (табл. 1). В основі вертикального аналізу лежить представлення бухгалтерської звітності у вигляді відносних величин, які характеризують структуру узагальнюючих підсумкових показників.

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити тенденції зміни окремих статей чи їхніх груп, що входять до складу бухгалтерської звітності. В основі цього аналізу лежить обчислення базисних темпів зростання балансових статей.

 

Таблиця 1

Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу

(звіту про фінансовий стан) підприємства

СТАТТЯ

На

поча­ток звіт­ного періо­ду

На

кінець звіт­ного

періо­ду

Вертикальний аналіз

(питома вага у валюті балансу)

Горизонталь­ний аналіз

(різниця між кінцем і початком періоду)

На початок періоду

На кінець періоду

В абсо­лют­ному виразі

У %

1

2

3

4

5

6

7

І. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

 

 

 

накопичена амортизація

 

 

 

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

основні засоби

 

 

 

 

 

 

первісна вартість

 

 

 

 

 

 

знос

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

 

 

 

 

 

інші фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові активи

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні активи

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

Запаси

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за  продукцію, товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

 

 

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

з бюджетом

 

 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

Гроші та їх еквіваленти

 

 

 

 

 

 

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

Інші оборотні активи

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

 

 

 

 

 

IІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

І. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

 

 

 

 

 

 

Капітал у дооцінках

 

 

 

 

 

 

Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал

 

 

 

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

 

 

 

 

Неоплачений капітал

 

 

 

 

 

 

Вилучений капітал

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом І

 

 

 

 

 

 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

 

 

 

 

 

 

Довгострокові забезпечення

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

 

 

 

 

 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

 

 

 

 

 

 

розрахунками зі страхування

 

 

 

 

 

 

розрахунками з оплати праці

 

 

 

 

 

 

Поточні забезпечення

 

 

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

Інші поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом IІІ

 

 

 

 

 

 

 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінити стан майна підприємства та його складових частин  та заповнити  таблиці 2, 3.

 

Таблиця 2

Загальна оцінка стану майна

 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

Усього майна (тис. грн), у т. ч.

 

 

 

1. Основні засоби та інші необоротні активи, (тис. грн)

 

 

 

у % до майна

 

 

 

2. Оборотні активи, (тис. грн)

 

 

 

у % до майна, з них:

 

 

 

2.1. Матеріальні оборотні активи, (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

2.2. Грошові кошти та їх

еквіваленти і поточні фінансові інвестиції, (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

 

 

Порівнюючи  питому вагу окремих складових майна, можна зробити висновки щодо змін його структури.

 

 

Таблиця 3

Аналіз структури майна

Показник

Абсолютна величина

Питома вага

Відхилення

на початок звітного періоду тис. грн

на кінець звітного періоду тис. грн

на початок звітного періоду

%

на кінець звітного періоду

%

в абсол. вели­чинах

тис. грн

питомої ваги

%

Майно

 

 

 

 

 

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 

2. Оборотні активи:

 

 

 

 

 

 

2.1. Запаси і витрати

 

 

 

 

 

 

2.2. Дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

2.3. Грошові кошти та їх еквіваленти і поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення  питомої ваги  в майні  основних засобів  і  водночас збільшення капітальних вкладень і вкладень в обладнання усе це тільки на користь підприємству, оскільки в умовах інфляції вкладання коштів у нерухомість є найбільш вигідними та надійними фінансовими операціями.

Якщо ж виробничі запаси збільшилися, то ця структурна модифікація майна може розглядатися як явище, яке, з одного боку, негативно позначається на фінансовому стані підприємства, оскільки заморожуються кошти, що могли б бути задіяні в обороті, але з іншого боку (при дефіциті сировини і високих темпах зростання цін), створення запасів є доцільним.

У складі майна може мати велику питому вагу дебіторська заборгованість, тоді для оцінки такого стану вивчається передусім стаття «дебітори», особливо розрахунки з дебіторами за товар. Якщо тут є збільшення, то це говорить про неефективність використання коштів.

Для складання таблиці 4 порівнюються дані балансу на кінець звітного періоду з початком (підсумок розділів II) і вивчаються зміни, що відбулися в складі оборотних коштів у цілому, а після цього - у розрізі окремих статей оборотних коштів.

На фінансовий стан підприємства впливає як співвідношення між необоротними і оборотними активами у загальній величині активів підприємства, так і внутрішня структура, динаміка необоротних та оборотних активів підприємства.

 

 

Таблиця 4

 

 

Аналіз складу і динаміки оборотних активів підприємства

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення за звітний період, тис. грн

Усього оборотних активів (тис. грн)

у тому числі

 

 

 

1. Запаси (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

2. Поточні біологічні активи (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

3. Дебіторська заборгованість (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

4. Поточні фінансові інвестиції (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

5. Гроші та їх еквіваленти (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

6. Інші оборотні активи (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

7. Витрати майбутніх періодів (тис. грн)

 

 

 

у % до оборотних активів

 

 

 

 

 

Одним з напрямів аналізу оборотних активів підприємства є визначення показників оборотності. За даними ф.1, ф.2 «Баланс», «Звіт про фінансові результати» визначаються й аналізуються такі основні показники оборотності оборотних коштів:

• оборотність оборотних активів; 

• оборотність запасів, дебіторської забаргованості;

• тривалість одного обороту (табл. 5).

Коефіцієнти  оборотності  обраховуються  в  кількості  разів, зростання є позитивною тенденцією. 

 

Таблиця 5

Показники оборотності оборотних активів підприємства

Показник

Алгоритм розрахунку

Оборотність оборотних активів (), оборотів

Тривалість одного обороту оборотних засобів (), днів

Оборотність запасів (), оборотів

Тривалість одного обороту запасів (), днів

Оборотність дебіторської заборгованості (), оборотів

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (), днів

 

 

 

 

На  зміну оборотності в днях впливає низка факторів. Факторами першого порядку є два фактори: зміна середньої величини  активів;  зміни  в  обсязі  реалізації. Двома ж  найголовнішими групами  активів  є  необоротні  та  оборотні  активи. Найголовнішими  складовими  необоротних  активів  є  основні  засоби,  а оборотних активів — запаси та дебіторська заборгованість.

За  оцінками  фахівців  при  ефективному  управлінні  фінансами підприємство може одержати економію на 50 % за рахунок  ефективного  управління  запасами, на 40 % —  за  рахунок управління  запасами  готової  продукції  і  дебіторською  заборгованістю  і  на 10 % —  за  рахунок  управління  технологічним циклом.

 

 

Таблиця 6

Показники оборотності оборотних активів підприємства

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхи­лення

Оборотність оборотних активів (), оборотів

 

 

 

Тривалість одного обороту оборотних засобів (), днів

 

 

 

Оборотність запасів (), оборотів

 

 

 

Тривалість одного обороту запасів (), днів

 

 

 

Оборотність дебіторської заборгованості (), оборотів

 

 

 

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (), днів

 

 

 

 

 

 

Далі необхідно проаналізувати складові необоротних активів підприємства. Аналіз складу динаміки необоротних активів підприємства здійснюється за даними балансу (форма 1). Даний аналіз виконується за допомогою таблиці 7. При складання таблиці порівнюються дані балансу на кінець звітного періоду з його початком (підсумок І розділу активу балансу) і вивчаються зміни, що відбулися в складі необоротних коштів у цілому, а після цього - у розрізі окремих статей необоротних активів. Якщо в складі цих коштів значну частину складають довгострокові фінансові вкладення в інші підприємства, то виробничий потенціал даного підприємства буде знижуватись.

 

 

Таблиця 7

Аналіз складу і динаміки необоротних активів підприємства

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни за звітний період

Усього необоротних активів (тис. грн)

у тому числі:

 

 

 

1. Нематеріальні активи (тис. грн)

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

2. Незавершені капітальні інвестиції (тис. грн)

 

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

3. Основні засоби (тис. грн)

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

4. Інвестиційна нерухомість (тис. грн)

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

5. Довгострокові біологічні активи (тис.грн)

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

6. Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн)

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

7. Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

8. Відстрочені податкові активи (тис. грн)

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

9. Інші необоротні активи (тис. грн)

 

 

 

у % до необоротних активів

 

 

 

 

 

За даними таблиць 4, 7 побудувати діаграми.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 

 1. Бюджетний кодекс України // Закони України: Електронний сайт Верховної Ради України - http://portal.rada.gov.ua/
 2. Податковий кодекс України // Закони України: Електронний сайт Верховної Ради України - http://portal.rada.gov.ua/
 3. Базілінська О.О. Фінансовий аналіз: теорія і практика. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.
 4.  Білик  М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю.  Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2012. – 592с.
 5.  Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т.– К.: Ника-Центр; Эльга, 2000. – 512с.
 6.  Власюк Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 328с.
 7.  Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
 8. Загорський О.М. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 472 с.
 9. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз: Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
 10. Павловська О. В. , Притуляк Н. М. , Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2012. – 388 с.
 11. Пінчук С.С. Фінансовий  аналіз: навчально-методичний посібник [до вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей] /  Пінчук С.С., Сологуб С.М. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 171 с.
 12. Пінчук С.С. Фінансовий аналіз: Методичні рекомендації та завдання щодо проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання – К.: ДЕТУТ, 2009 – 72 с.
 13. Селіверстова Л. С., Скрипник О.В. Фінансовий аналіз: Навч.метод. посіб.   За заг.ред. С.М.Безрутченка. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури». 2012. –274 с.
 14.  Шеремет А. Д. , Негашев Е. В. Методика финансового анализа: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА - М, 2008. – 172 с.
 15.  Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2005. – 160 с.
 16.  Шиян Д. В., Строченко Н. І. Фінансовий аналіз: Навч. посібн.- К.: Видавництво А. С. К., 2003. – 240 с.
 17. Школьник І. О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. –К.: «Центр учбової літе­ратури». 2016. – 368 с.

 

 

Допоміжна

 

 1. Артеменко В. Г., Белледер М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: ДИС, НГАЄиУ,2007. – 128 с.
 2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом.- М.: Финансы и статистика, 2000. – 112 с.
 3. Бочаров В. В. Финансовый анализ. – СПб, 2012. – 240 с.
 4. Євтух О.Т., Євтух О.О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тльки. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,2011. – 456 с.
 5. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.:Финансы и статистика, 2002. – 560 с.
 6. Косова Т.Д. Фінансовий аналіз. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,2016. – 440 с.
 7. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. / С. А. Куз­нецова—К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 124 с.
 8.  Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий аналіз. Навч.посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 210с.
 9. Селезнева Н.Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 479 с.
 10. Фаріон І. Д., Захарків Т. Д. Фінансовий аналіз. Навч. посіб. – Тернопіль,2000. – 318 с.
 11. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., ТемченкоА.Г., Брадул О.М.Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.

 

 

 Інформаційні ресурси

 1. ЛигаБизнесИнформ . – Режим доступа: www.liga.net.
 2. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua.
 3. Українське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrpravo.com
 4. http://www.rada.gov.ua.
 5. http://www.management.com.ua/
 6. http://economics.com.ua
 7. http://www.strategy.com.ua/

 

 

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни «Фінансовий аналіз»

 1. Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості.
 2. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.
 3. Основні напрями і види фінансового аналізу.
 4. Методи та прийоми фінансового аналізу.
 5. Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємства.
 6. Зміст та особливості проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.
 7. Економічна сутність та структура майна підприємства.
 8. Аналіз ефективності використання необоротних активів підприємства.
 9. Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів.
 10. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів підприємства.
 11. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства: завдання, аналіз оборотності.
 12. Сутність фінансової стійкості підприємства, основні фактори впливу.
 13. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості.
 14. Аналіз відносних показників фінансової стійкості. 
 15. Оцінка запасу  фінансової стійкості підприємства.
 16. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх значення при оцінці фінансового стану підприємства.
 17. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація.
 18. Аналіз ліквідності балансу.
 19. Поняття, види і значення грошових потоків для підприємства.
 20. Основна мета, завдання та метод аналізу грошових потоків.
 21. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів.
 22. Оцінка оптимального рівня грошових коштів.
 23. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера-Орра.
 24. Оцінка ануїтетів.
 25. Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо.
 26. Аналіз  структури капіталу підприємства.
 27. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.
 28. Аналіз загального капіталу підприємства.
 29. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу.
 30. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.
 31. Оцінка вартості капіталу.
 32. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства.
 33. Сутність левериджу, його значення та види.
 34. Ефект фінансового важеля.
 35. Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання.
 36. Оцінка кредитоспроможності підприємства на основі фінансових коефіцієнтів.
 37. Визначення класу кредитоспроможності  підприємства.
 38. Аналіз кредитоспроможності позичальника.
 39. Аналіз ділової активності підприємства.
 40. Основні напрями оцінки ділової активності підприємства.
 41. Методологія оцінки реальних інвестицій.
 42. Аналіз ефективності інвестиційних проектів.
 43. Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів.
 44. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику.
 45. Поняття, мета організації та проведення комплексного фінансового аналізу.
 46. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
 47. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства.
 48. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.
 49. Аналіз показників рентабельності.
 50. Аналіз резервів зростання прибутку.
 51. Банкрут­ство підприємства, сутність, види причини та наслідки.
 52. Методи діагностики  ймовірності банкрутства підприємства.
 53. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення.
 54. Сутність, види та класифікація фінансових ризиків підприємства.
 55. Методичні підходи до аналізу фінансових ризиків.
 56. Методи оцінки рівня фінансових ризиків та шляхи їх нейтралізації.