Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Фінансовий аналіз в банках

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи

______________А.М.Колот

“____”_____________2019 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Фінансовий аналіз в банках

 

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

 

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит» / вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

Київ - 2019

 

 

Розробники:

 

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, професор

email: parasiy_vergunenko@bigmir.net

 

Самборська – Музичко Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: sambjulia@gmail.com

 

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 •  

 

ВСТУП……………………………………………………………………

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ …………

5

 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в банках

5

 

Тема 2. Експрес-діагностика економічного потенціалу банку на основі аналізу балансу

5

 

Тема 3.  Аналіз власного капіталу банку

6

 

Тема 4. Аналіз зобов’язань банку

6

 

Тема 5. Аналіз кредитних та інвестиційних активів банку

7

 

Тема 6. Аналіз доходів та витрат банку

7

 

Тема 7. Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності банку

8

 

Тема 8. Аналіз грошових потоків банку

8

 

Тема 9. Комплексний аналіз фінансового стану банку та його ділової активності

9

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………

 

11

         2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………

11

         2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

12 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………

 

16

         3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………

16

         3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

17

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……………………………………………………………

21

         4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

21

         4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для         самостійної роботи……………………………………

25

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

28

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………

30

         6.1.   Основна література ………………………………………

30

         6.2.   Додаткова література ……………………………………

30

     

 

 

 

ВСТУП

 

«Фінансовий аналіз в банках»  - вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність –071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»).

Дисципліна «Фінансовий аналіз в банках» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема, з такими навчальними дисциплінами, як «Облік у банках», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Менеджмент», «Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Система оподаткування суб’єктів підприємництва», «Звітність підприємств» «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит».

Метою викладання дисципліни «Фінансовий аналіз у банках» є опанування його теоретичних основ та набуття практичних навичок аналітичної роботи для їх використання в управлінні банківськими установами.

Перелік основних професійних компетентностей і відповідних результатів вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз в банках» наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Формування  у студентів компетентностей та відповідних їм результатів навчання

Компетентності

Програмні результати навчання

1

2

1.Розуміння технології  банківської діяльності та особливостей проведення фінансового аналізу в банківських установах;

1.Уміти використовувати інформаційні джерела проведення фінансового аналізу в банках та вміти їх підготовити для проведення аналітичних розрахунків;

2. Здатність формувати та використовувати аналітичну інформацію щодо фінансового стану банку для обрання оптимальних фінансових стратегій банку;

2. Володіти сучасним інструментарієм  проведення фінансового аналізу в банках;

3. Здатність до пошуку невикористаних резервів підвищення ефективності фінансової діяльності банківських установ на основі інформації за результатами факторного аналізу зміни окремих фінансових індикаторів.;

3.Уміти здійснювати  економічну діагностику діяльності банківських установ з позиції інтегрованого системного підходу;

4. Здатність критично мислити щодо обґрунтованості фінансових планів та бюджетів банка з метою покращення його фінансового стану та ефективності діяльності;

4. Володіти методикою розрахунку основних показників фінансової діяльності банку,  знати  їх нормативні  значення та вміти проводити моніторинг їх відповідності встановленим вимогам НБУ;

5. Здатність аналізувати ефективність фінансових стратегій банку та знаходити резерви підвищення результативності діяльності банківських установ на основі багатоваріантних альтернативних аналітичних розрахунків з метою досягнення стратегічних цілей.

5.Знати порядок організації фінансового аналізу в банківських установах з урахуванням особливостей  їх організаційної структури.

 

 

 

1. Зміст НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за темами

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в банках

Мета та завдання  фінансового аналізу  в банках. Предмет, суб’єкти та об’єкти аналізу. Загальні та специфічні завдання аналізу. Завдання аналізу з позиції різних суб’єктів аналізу (стейкхолдерів). Місце та значення  фінансового аналізу банківської діяльності в системі економічних дисциплін.

Метод аналізу та його методичні прийоми. Основні принципи аналізу: науковий характер, системність, оперативність, ефективність. Класифікація методичних прийомів. Абстрактно-логічні (якісні) прийоми дослідження. Кількісні (описові та аналітичні) прийоми дослідження: середні та відносні величини, структурні та аналітичні групування, графічний прийом, ряди динаміки, прийоми елімінування, кореляційно-регресійний метод, прийоми лінійного програмування.

Класифікація видів аналізу, що застосовуються в банках. Види аналізу за аспектами, методами та інформаційними джерелами: фінансовий, управлінський, стратегічний, операційно-вартісний. Види аналізу залежно від періодичності проведення: разовий та періодичний (щоденний, щотижневий, місячний, квартальний, річний). Види аналізу залежно від спектру та обсягу питань, що аналізуються: комплексний (повний) та вибірковий (тематичний та локальний). Види аналізу за суб’єктами аналізу: внутрішній та зовнішній (міжбанківський порівняльний, дистанційний).

Організація аналітичної роботи в банках. Методичне управління аналітичною роботою на всіх рівнях управління банками. Керівництво аналітичною роботою на рівні банківської системи в цілому. Централізована та децентралізована форми організації аналітичної роботи на рівні окремого банку. Методичне забезпечення фінансового аналізу. Система інформаційного забезпечення, основні принципи побудови системи аналітичної інформації. Облікові та поза облікові джерела аналізу. Характеристика балансу банку як основного джерела інформаційного забезпечення фінансового аналізу діяльності банку. Зміст, оцінка та аналітичне значення статей балансу. Взаємозв’язок фінансово-аналітичної служби банку з іншими структурами банку.

Основні етапи аналізу: попередній, аналітичний, підсумковий. Шляхи удосконалення організації аналітичної роботи в банках.

Тема 2. Експрес-діагностика економічного потенціалу банку на основі аналізу балансу

Методика «читання»  та аналізу балансу банка. Основні напрями аналізу балансу банка. Взаємозв’язок статей активу та пасиву балансу банку. Аналіз збалансованості активів та пасивів банку. Експрес-діагностика економічного потенціалу банка. Експрес-оцінка умов, характеру та масштабів діяльності банку за даними балансу. Оцінка конкурентної позиції банку на ринку за розміром активів, власного капіталу, зобов’язань, кредитної активності

Поняття банківських ресурсів, їх класифікація з позиції джерел залучення та позиції витратності. Аналіз структури та динаміки пасивів банку. Групування статей пасивів банка для аналітичних цілей. Аналіз структури пасивів з позиції фінансової стійкості та вартості ресурсів. Аналіз динаміки (темпів зростання, приросту) складу і структури активів. Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку. Аналіз активів банку за допомогою системи коефіцієнтів.

Групування статей активу балансу за суттю банківських операцій, принципами ліквідності, дохідності, ризику. Аналіз якості активів з позиції ризику. Порядок розрахунку суми активів, зважених за ступенем ризику. Аналіз активів із позиції ліквідності. Поняття іммобілізованих активів.

Тема 3. Аналіз власного капіталу банку

Значення власного капіталу банку та його основні функції. Основні завдання та підходи до аналізу власного капіталу банку. Поняття «власних «коштів-нетто» (власних оборотних коштів банку, що можуть бути використані в активних операціях). Іммобілізація власних коштів. Ефект фінансового левериджу. Поняття мультиплікатора капіталу.

Методика розрахунку власного капіталу банку згідно з чинною інструкцією НБУ. Поняття регулятивного капіталу та  порядок  його розрахунку. Основний капітал, додатковий капітал, відрахування.

Основні нормативи, що регулюють достатність капіталу: мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1); норматив адекват­ності регулятивного капіталу (Н2); норматив адекватності основного капіталу (Н3). Розподіл банків на групи за рівнем капіталу. Додаткові показники достатності капіталу.

Аналіз структури та окремих складових власного капіталу банку.

Аналіз динаміки зміни розміру статутного капіталу. Фактори та причини зміни статутного капіталу. Система показників, що застосовується в процесі аналізу статутного капіталу. Аналіз складу акціонерів банку на базі особових рахунків. Аналіз дивідендної політики банку.

Аналіз інших складових власного капіталу банку. Аналіз резервного та буферного капіталу, спеціальних фондів і резервів банку. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу.

Аналіз субординованого капіталу. Основні вимоги до коштів, залучених на умовах субординованого боргу. Обмеження, що накладаються на капітал 2-го рівня.

Тема 4. Аналіз зобов’язань банку

Загальна схема аналізу зобов’язань банку. Класифікація залучених коштів. Залучені та запозичені кошти банку. Онкольні депозити (депозити до запитання), строкові депозити, міжбанківський кредит, кошти в розрахунках, кредиторська заборгованість. Аналіз структури зобов’язань банку. Визначення оптимального співвідношення строкових та онкольних депозитів. Визначення ступеня використання залучених коштів, зобов’язань.

Аналіз строкових депозитів. Визначення оборотності депозитних вкладень. Розрахунок середнього терміну зберігання та використання депозитів, рівня осідання депозитних коштів. Методика розрахунку коефіцієнтів нестабільності депозитів. Аналіз диверсифікації депозитів.

Аналіз структури депозитів до запитання. Методика розрахунку коефіцієнта нестабільності депозитів та економічна інтерпретація його значень. Аналіз оборотності коштів та рівня їх осідання на поточних рахунках клієнтів. Обґрунтування можливості переведення стабільного залишку на поточних рахунках клієнтів у строкові депозити. Порядок оцінювання рівня розвитку клієнтської бази.

Аналіз клієнтської бази банку. Розрахунок коефіцієнтів плинності, залучення клієнтів, закріплення та постійності клієнтів. Аналіз лояльності клієнтів.

Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні залучених коштів. Його роль у регулюванні рівня ліквідності банку. Негативні аспекти надмірного рівня використання МБК. Розрахунок рівня залежності ресурсної бази банку від залучених МБК.

Визначення обсягу ефективних кредитних ресурсів. Порядок оцінки ефективності використання банківських ресурсів. Стратегічний аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів із позицій стабільності та витратності. Застосування прийомів лінійного програмування в розв’язанні завдань щодо оптимізації ресурсної бази банку.

Тема 5. Аналіз кредитних та інвестиційних активів банку

Основні завдання аналізу кредитних операцій та операцій банку з цінними паперами, його інформаційна база.

Аналіз масштабів кредитної діяльності банку порівняно з попередніми періодами та іншими банками. Оцінка кредитної активності банку. Аналіз руху кредитів. Розрахунок коефіцієнтів надання та погашення кредиту. Аналіз оборотності позик. Методика розрахун­ку тривалості одного обороту позик. Додаткове умовне вивільнення або залучення коштів в оборот за рахунок зміни швидкості обертання позик.

Аналіз диверсифікації кредитних вкладень. Поняття портфельн­ої, галузевої та географічної диверсифікації. Розрахунок нормативу Н7 «максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента» та нормативу Н8 — нормативу «великих» кредитних ризиків».

Аналіз масштабів операцій банку з цінними паперами в порівнянні з даними попередніх періодів та інших банків. Оцінка інвестиційної активності банку. Аналіз структури й динаміки операцій банку з цінними паперами. Аналіз структури операцій за напрямками діяльності. Аналіз відповідності структури джерел придбання цінних паперів напрямкам вкладень у цінні папери. Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки згідно з чинною інструкцією НБУ. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11). Норматив загальної суми інвестування (Н12). Методика розрахунку коефіцієнта інвестування.

Аналіз частки інвестиційних активів. Аналіз матеріальних і нематеріальних інвестиційних активів. Аналіз структури капітальних вкладень. Аналіз інвестиційної нерухомості банку. Поняття захищеного капіталу. Оптимальний розмір вкладень у нерухоме майно та інші матеріальні активи відносно обсягу власного капіталу.

Тема 6. Аналіз доходів та  витрат банку

Основні напрямки, завдання та інформаційна база аналізу.

Класифікація доходів банку. Групування окремих статей доходів. Поняття процентних та непроцентних доходів. Аналіз динаміки та структури доходів. Вертикальний аналіз доходів банку. Горизонтальний аналіз динаміки дохідних статей. Аналіз ритмічності темпів зростання операційних доходів. Аналіз стабільності доходів за допомогою методів середньоквадратичних відхилень у доходах, коефіцієнта варіації та індексу нестабільності доходів. Факторний аналіз доходів банку. Застосування декомпозиційного аналізу у формуванні факторних моделей. Факторний аналіз доходів від операцій з цінними паперами, доходів від корпоративних прав, доходів обмінних пунктів, доходів від розрахунково-касового обслуговування.

Аналіз відносних показників дохідності. Методика розрахунку коефіцієнтів дохідності активів, дохідності дохідних активів, коефіцієнтів операційного та процентного доходу.

Загальна схема аналізу витрат банку. Класифікація витрат бан­ку. Групування окремих статей витрат. Аналіз динаміки та структури витрат. Вертикальний аналіз витрат банку. Горизонтальний аналіз динаміки окремих статей витрат банку. Поняття процентних та непроцентних витрат.

Факторний аналіз зміни витрат банку за залученням ресурсів. Факторний аналіз витрат за операціями з цінними паперами. Застосування позиційного аналізу у формуванні факторних моделей витратності. Структурний і горизонтальний аналіз витрат, пов’язаних із забезпеченням функціональної діяльності банку.

Аналіз відносних показників витратності. Методика розрахунку показників витратності активів, витратності працюючих активів, витратності залучених коштів, витратності доходів та ін. Порівняльний аналіз відносних показників дохідності банку та відповідних показників витратності. Порівняльний аналіз показників витратності. Порівняльний аналіз темпів зростання доходів та витрат.

Особливості аналізу виконання бюджетів доходів та витрат  центрів відповідальності. Аналіз гнучких кошторисів витрат банку. Аналіз ефективності діяльності центрів відповідальності.

Тема 7. Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності банку

Складові балансового прибутку та модель формування чистого прибутку. Аналіз динаміки абсолютного розміру прибутку та розрахунок темпів його зростання. Аналіз структури прибутку, факторів та причин зміни балансового прибутку. Стратегічний аналіз фінансових результатів діяльності банку. Методика розрахунку «точки беззбитковості» роботи банку. Ситуаційний аналіз рівня прибутку банку та визначення необхідного рівня умовно-постійних та умовно-змінних витрат. Моделювання рівня дохідності активів та витратності ресурсів для досягнення цільового рівня прибутковості. Факторний аналіз окремих складових балансового прибутку. Факторний аналіз процентного прибутку банку.

Система фінансових коефіцієнтів прибутковості. Розрахунок факторів, що впливають на зміну цих коефіцієнтів. Декомпозиційний аналіз показників прибутковості. Формула Дюпона. Методика розрахунку показників прибутковості активів, прибутковості капіталу, рентабельності доходу, рентабельності роботи банку. Факторний аналіз зміни показників прибутковості. Оцінка факторів із позиції ліквідності балансу та банківських ризиків. Методика розрахунку показників: відсоткової маржі, спреду, рівня покриття непроцентних витрат непроцентними доходами.

Аналіз ринкової активності банку. Аналіз використання чистого прибутку банку та  його дивідендної політики. Використання сучасних технологій аналізу ефективності фінансових стратегій банку.

Тема 8. Аналіз грошових потоків банку

Економічна сутність грошових потоків, їх види,  завдання аналізу та його інформаційне забезпечення. Поняття позитивного, від’ємного та чистого грошового потоку. Аналіз структури та динаміки грошових потоків за видами діяльності банку.

Аналіз синхронності та рівномірності грошових потоків. Порядок розрахунку середньоквадратичного відхилення надходження та вибуття грошових потоків. Коефіцієнт варіації надходження грошових потоків. Аналіз збалансованості грошових потоків банку. Аналіз якості та достатності чистого грошового потоку. Оцінка  рівня дефіцитності грошових потоків.

Аналіз ліквідності грошового потоку. Оцінка перспективного виконання боргових зобов’язань банку на основі аналізу позитивного грошового потоку.

Факторний аналіз руху грошових коштів. Оцінка впливу позитивного та від’ємного грошового потоків та рівня вхідного сальдо на зміну запасів грошових коштів на кінець періоду на основі балансового методу. Оцінка впливу швидкості обороту кредитів, інвестицій, дебіторської заборгованості на тривалість фінансового циклу банку.

Коефіцієнтний аналіз ефективності управління грошовими потоками. Розроблення заходів по оптимізації грошових потоків. Способи прискорення надходження грошових коштів. Способи уповільнення грошових виплат.

Тема 9. Комплексний аналіз фінансового стану банку та його ділової активності

Аналіз фінансової стійкості банку. Методика розрахунку та економічний зміст основних коефіцієнтів оцінки фінансової стійкості. Основні індикатори фінансових проблем в банку.

Методика ретроспективного аналізу ліквідності банку. Методика аналізу ліквідності банку. Основні нормативи, що регулюють ліквідність банків другого рівня. Методика розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (Н4). Норматив поточної ліквідності (Н5). Норматив короткострокової ліквідності (Н6). Додаткові коефіцієнти, що характеризують статичну ліквідність банку. Міжнародний досвід оцінки ліквідності банку.

Аналітична оцінка динамічної ліквідності банку. Групування активів за строками їх погашення та групування зобов’язань відповідно до строків їх виконання. Аналіз розриву ліквідності банку. Визначення надлишку або дефіциту ліквідних активів для виконання своїх зобов’язань. Аналіз динамічної ліквідності банку на основі зіставлення коефіцієнтів оборотності активів та оборотності зобов’язань (депозитів). Аналіз ліквідності на основі платіжного календаря. Вплив обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в НБУ на рівень ліквідності банку.

Аналіз ділової активності. Підходи до визначення ділової активності банків. Коефіцієнтний аналіз ділової активності. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність залучення коштів: активності залучення позичених та залучених коштів, активності залучення строкових коштів, активності залучення міжбанківських кредитів, активності використання залучених коштів у дохідні активи, активності використання залучених коштів у кредитний портфель. Методика розрахунку та економічне значення коефіцієнтів, що характеризують активність банку з розміщення ресурсів: рівень дохідності активів, рівень кредитної активності, рівень інвестиційної активності, рівень проблемних кредитів.

Аналіз ділової активності методом зіставлення і взаємозв’язки між джерелами формування ресурсів та напрямками їх вкладень в активи.

Аналіз ефективності управління. Коефіцієнтний метод оцінки ефективності управління за допомогою відносних показників прибутковості, дохідності, витратності, продуктивності праці. Аналіз ефективності управління за абсолютними показниками.

Рейтингові системи оцінки фінансового стану банків. Рейтинг та його різновиди. Поняття дистанційного аналізу діяльності банків. Уніфіковані та диферен­ційовані рейтинги. Поняття номерного, бального та індексного рейтингів. Стрес-аналіз фінансової стійкості банку.

Рейтингова система «CAMEL‘S». Аналіз капіталу банку. Аналіз якості активів банку. Аналіз ефективності роботи банку. Аналіз ліквідності банку. Аналіз менеджменту банку. Методика визначення сукупного рейтингу комерційного банку. Відкриті рейтингові системи оцінки банків. Підходи становлення узагальнюючої оцінки надійності банків.

 

2ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) «Фінансовий аналіз в банках»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»   

 

денна форма навчання

 

№ заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в банках

Тема 2. Експрес-діагностика економічного потенціалу банку на основі аналізу балансу

Семінарське заняття 1.

Семінар-розгорнута бесіда

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

 

5

5

2

Тема 3. Аналіз власного капіталу банку

Семінарське заняття 2.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Експрес-контроль

 

5

10

3

Тема 4. Аналіз зобов’язань банку

Тема 1-4

Семінарське заняття 3.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Контрольна модульна робота за темами 1-4

 

5

-

4

Тема 5. Аналіз кредитних та інвестиційних активів банку (інвестиційний портфель)

Тема 6. Аналіз доходів та  витрат банку (доходи)

Семінарське заняття 4.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

 

5

5

Тема 7. Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності банку

Семінарське заняття 5.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

5

 

6

Тема 8. Аналіз грошових потоків банку

Семінарське заняття 6.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

Експрес-контроль

 

5

10

7

Тема 9. Комплексний аналіз фінансового стану банку та його ділової активності

Семінарське заняття 7.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

 

5

 

8

Тема 5-9

Контрольна модульна робота за темами 5-9

За виконання модульних (контрольних) завдань

Контрольна модульна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

10

Контрольна модульна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

           

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках» здійснюється за результатами поточного контролю знань  для денної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань двох контрольних (модульних) робіт;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт, набуття проектно-аналітичних здатностей, поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках», та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичнихзаняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

Таблиця 2.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 5 балів оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою заняття, та надання загалом правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • 5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається   відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 4 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання всіх домашніх завдань;
 • 3 бали може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється виконання студентом завдань експрес - контролю.

 • В 10 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених експрес – контрольною роботою  завдань; 
 • 8 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених експрес – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 6 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань експрес - контрольної роботи;
 • 0 балів студент   отримує за неправильне розв’язання більшості завдань експрес –  контрольної роботи. 

 

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. При виконанні модульних завдань  оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування певного модуля.

З дисципліни”Фінансовий аналіз в банках” передбачені 2 модульних контролі, за які студент може отримати максимально 10 балів за кожний. Модульну контрольну роботу студенти пишуть на 4 та 8 занятті.

Завдання модульного контролю включають 10 тестових питань (по 0,2 бали) і дві практичні задачі (по 4 бали), за результатами якої студент може отримати  максимально 10 балів. Виконання задач оцінюються за такою шкалою:

 •  задача виконана методично правильно, відповідь правильна, висновки зроблені коректні та повні – 4 бали;
 • задача зроблена, але в розрахунках допущені помилки методичного характеру; студент орієнтується в основних причинно-наслідкових зв’язках між факторами, орієнтується в методиці розв’язання задачі; висновки відсутні, або зроблені неповно – 3 бали;
 • задача зроблена, але в розрахунках допущені  суттєві помилки методичного характеру; студент орієнтується в основних причинно-наслідкових зв’язках між факторами, орієнтується в методиці розв’язання задачі; висновки відсутні, або зроблені неправильно – 2 бали;
 • в задачі допущені грубі помилки методичного характеру, розв’язок задачі неправильний, висновки відсутні – не зараховується  - 0;

Загальна максимальна кількість балів, отриманих студентом за роботу в аудиторії, складає 80 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Фінансовий аналіз в банках»

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» 

 Заочна форма навчання

№ заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу в банках

Контактне заняття 1.

Установча міні-лекція (конспект). Семінар-розгорнута бесіда

4

2

Тема 2. Експрес-діагностика економічного потенціалу банку на основі аналізу балансу

Контактне заняття 2.

Міні-лекція за темою Семінар- вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

3

Тема 3. Аналіз власного капіталу банку

Контактне заняття 3.

Міні-лекція (конспект). Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

4

Тема 4. Аналіз зобов’язань банку

Контактне заняття 4.

Міні-лекція за темою Семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

5

Тема 1-4

Модульна контрольна робота за темами 1-4

6

Тема 5. Аналіз кредитних та інвестиційних активів банку (інвестиційний портфель)

Контактне заняття 5.

Міні-леція за темою. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

7

Тема 6. Аналіз доходів та  витрат банку

Контактне заняття 6.

Установча міні-лекція (конспект). Семінар- вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

8

Тема 7. Аналіз фінансових результатів та ефективності діяльності банку

Контактне заняття 7.

Міні-лекція за темою Семінар- вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

9

Тема 8. Аналіз грошових потоків банку

Контактне заняття 8.

Міні-лекція (конспект). Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

10

Тема 9. Комплексний аналіз фінансового стану банку та його ділової активності (методики комплексної оцінки)

Контактне заняття 9.

Міні-лекція за темою Семінар-дискусія, вирішення ситуаційних вправ

 

 

4

11

Тема 9. Комплексний аналіз фінансового стану банку та його ділової активності (висновки аналітика, формування рекомендацій та прогнозів для менеджерів банку)

Контактне заняття 10.

Міні-леція за темою. Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

4

12

Тема 5-9

Модульна контрольна робота за темами 5-9

За виконання модульних (контрольних) завдань

Контрольна модульна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

5

Контрольна модульна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань

Обов’язкові

 

Письмове виконання завдань за тренінгом для  СРС

20

Письмове виконання розрахункових завдань для  СРС під час ІКР та за графіком індивідуальних годин

20

Усього балів за виконання обов’язкових  індивідуальних завдань для самостійної роботи

40

Вибіркові (студент обирає 1 завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

           

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках»  здійснюється за результатами поточного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського ступеня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольних (модульних) робіт;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках», та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

 

Таблиця 3.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

4

4

3

2

0

 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 4 бали оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 3 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 2 бали студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 4 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 3 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 2 бали студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

Отже, за відповіді (виступи) на 10 контактних заняттях з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках» студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. При виконанні модульних завдань  оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування певного модуля.

З дисципліни ”Фінансовий аналіз в банках” передбачено 2 модульні контролі, за які студент може отримати максимально 5 балів за кожний. Контрольні модульні роботи студенти пишуть на 5 та 12 занятті.

При виконанні модульних завдань оцінюванню  підлягають теоретичні знання та практичні навички, набуті студентами після опанування матеріалу модуля. Завдання модульного контролю виконують протягом 1 пари і включають 10 тестових питань (по 0,1 бала) і дві практичні задачі (по 2 бали), за результатами якої студент може отримати  максимально 5 балів. Виконання задач оцінюються за такою шкалою:

 •  задача виконана методично правильно, відповідь правильна, висновки зроблені коректні та повні – 2 бали;
 • задача зроблена, але в розрахунках допущені помилки методичного характеру; студент орієнтується в основних причинно-наслідкових зв’язках між факторами, орієнтується в методиці розв’язання задачі; висновки відсутні, або зроблені неповно – 1,5 бали;
 • задача зроблена, але в розрахунках допущені  суттєві помилки методичного характеру; студент орієнтується в основних причинно-наслідкових зв’язках між факторами, орієнтується в методиці розв’язання задачі; висновки відсутні, або зроблені неправильно – 1 бал;
 • в задачі допущені грубі помилки методичного характеру, розв’язок задачі неправильний, висновки відсутні – не зараховується  - 0;

Таким чином, за виконання двох контрольних модульних робіт студент – заочник може отримати максимально 10 балів.

Отже, разом за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії та за виконання модульних (контрольних) робіт) студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Картою НРС з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках» для денної і заочної форм навчання передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи.

Студент денної форми навчання обирає два види індивідуальних завдань, студент – заочник – одне індивідуальне завдання із наведеного переліку.

Зокрема, студент денної форми навчання може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему (5 балів)  та підготувати доповідь і взяти участь у науково-практичній конференції (5 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (5 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (5 балів).  Студент – заочник може заробити 5 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з семи наведених в Карті НРС індивідуальних завдань.

 

Крім того, студенти  заочної форми навчання обов’язково виконують індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз в банках» у міжсесійний період: завдання з тренінгу та розрахункові завдання (10 задач, які надаються кожному студенту індивідуально). Перелік  індивідуальних завдань для самостійної роботи наведено в карті навчальної роботи студента. При вирішенні задач студент має продемонструвати знання методики виконання (розрахункову частину) та зробити відповідні висновки.

Вимоги до виконання вибіркових індивідуальних завдань:

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою. Студент має  опрацювати не менше 3-х наукових статей за обраною тематикою дослідження в тому числі іншомовного походження . Описує обрану проблему, підбирає необхідні публікації, дає їм критичну оцінку, висловлює власні міркування щодо вирішення даної проблеми.  Робота повинна бути  оформлена відповідно до наведених нижче вимог:
 1. Структура роботи:
 • Вступ, який містить: загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
 • Мета та завдання роботи.
 •  Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів дослідження та критичною оцінкою наукових публікацій за обраною темою.
 • Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 • Список використаної літератури.
 • Ксерокопії наукових статей, які використані для дослідження.
 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:
 • Формат сторінки – А 4.  У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.
 • Обсяг роботи – 8-10 сторінок тексту комп’ютерного набору.
 • Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2.).
 • Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.
 • Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.
 • Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.
 • Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

2. Написання реферату (есе) передбачає підтвердження рівня опанування студентом основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного напряму, мати прикладний характер та практичну спрямованість. Вимоги до написанню реферату наступні:

 1. Структура
 • Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.
  • вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи);
  • основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості);
  • висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу);
  • додатки* (такими можуть бути цільові документи, методичні розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які студент посилається в тексті реферату тощо);
  • список літератури (містить використані джерела та публікації).
 1. Технічні вимоги до оформлення реферату:
 • Обсяг  роботи має складати – 10-12 сторінок. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.
 • Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 297).
 • Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см.  Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).
 • Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС)).
 • Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу.
 • Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш(додається) включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють.
 • При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи  у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17].
 • Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщається на сторінці, де є посилання, їх подають на наступній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

3. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою: включає поглиблене вивчення обраного студентом питання, оформлення результатів вивчення відповідно до наведених нижче вимог та їх презентація на практичному занятті або  у час, відведений на індивідуальну роботу викладача. Вимоги до оформлення результатів даної роботи:

 1. Структура роботи:
 • Вступ, який містить: загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.
 • Виклад основного матеріалу дослідження із зазначенням методів дослідження та критичною оцінкою наукових публікацій за обраною темою.
 • Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 • Список використаної літератури.
 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:

Результати роботи оформляються у вигляді презентаційних слайдів в програмі PowerPoint. Кількість слайдів для обзору обраної теми повинна бути  не меньше 10.

4. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Перед виконанням цього завдання студент має обов’язково погодити тематику перекладу та підібрані літературні джерела з викладачем, що веде практичні чи лекційні заняття.

 1. Технічні вимоги до оформлення роботи:
 • Обсяг перекладу має становити не менше 10-ти сторінок паперу формату А4.
 • Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт Times New Roman.
 • Сторінки мають бути пронумеровані.
 • Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком.
 • На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, погоджувальний підпис викладача.

До перекладу обов’язково додаються копії титульних сторінок літературних джерел та копії сторінок, що перекладені.

         Вимоги до виконання вибраних студентом видів самостійної роботи обговорюються з викладачем під час ІКР.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види, виконати та успішно захистити їх (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочник може отримати максимально 50 балів: 20 балів – за вирішення й презентацію результатів тренінгу, 20 балів – за вирішення розрахункових завдань, 10 балів – за виконання вибіркового індивідуального завдання.

За шкалою 20 – 15 – 10 – 0 оцінюється робота студента за вирішення завдань та презентацію результатів тренінгу.

 • В 20 балів оцінюється активна участь студента у роботі над виконанням завдань тренінгу, високий рівень підготовки студента, якісна презентація, правильні відповіді на поставлені запитання та надання обґрунтованих висновків за результатами аналізу фінансового стану та результатів діяльності підприємства;
 • 15 бали студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань тренінгу, за належний рівень знань теорії аналізу, якісну презентацію, та за умови надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з фінансовим станом та результатами діяльності підприємства;
 • 10 бали студент може отримати за активну участь у роботі над виконанням завдань тренінгу, за умови демонстрації розуміння основ теорії економічного аналізу;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання завдань міні - тренінгу.

Контролю підлягає загальний рівень підготовки студентів за обраним дослідженням, вміння учасників тренінгу презентувати власні напрацювання за змістом тренінгу за наперед погодженою із викладачем звітністю конкретного підприємства. Враховується повнота викладення матеріалу, правильність розрахунків, достатність інформаційної бази, зміст та глибина аналітичних висновків щодо фінансового стану підприємства та ефективності його роботи. Тренінгові завдання можуть виконуватись студентами як самостійно, так і групою по 2 особи. При оцінюванні враховується правильність розрахунків, вміння давати аналітичну інтерпретацію отриманих розрахункових даних, систематизувати та узагальнювати матеріал, а також презентабельність доповіді, ґрунтовність відповідей на поставлені в ході дискусії запитання.

Диференціація балів за тренінг (розрахункову роботу) здійснюється в такий спосіб:

Складові індивідуальної роботи

Критерії оцінювання ділової гри (тренінгу)

Сума балів

Презентація

Зроблено слайди, якість і повнота ілюстративного матеріалу, доповідь цікава

5 балів

Змістовна наповнюваність

Матеріал викладено у повній відповідності з завданням, проведені ґрунтовні розрахунки, розрахунки зроблено правильно, висновки критичні, повні

10 балів

Авторські пропозиції щодо покращення методики аналізу, розробленню стратегій тощо

Доповідь містить елементи наукової новизни, автор ілюструє здатність до дискусій, відстоювання власних пропозицій, студент вміє аргументовано доводити авторську позицію

5 балів

За шкалою 20 – 15 – 10 – 0 оцінюється робота студента за вирішення розрахункових завдань.

В 20 балів оцінюється за умови, коли студент виконав у роботі вірно всі розрахунки та сформував повні аргументовані письмові висновки. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність завдання.

В 15 балів оцінюється заслуговує виконана робота, в якій в цілому правильно вирішені всі завдання, але допущені несуттєві помилки при їх розв’язанні чи висновки сформовані неповним чином.

Оцінки в 10 балів заслуговує виконана розрахункова робота, яка відзначається недоліками щодо повноти (правильно виконано 50% завдань), обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів), коли розрахунки не виконано, виклад матеріалу відзначається безсистемністю, не розкриває сутності завдання, містить грубі помилки та нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни “Фінансовий аналіз в банках”.

Виконання і захист під час ІКР індивідуальних завдань дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС, виконати та успішно захистити його.

За рішенням кафедри студентам - заочникам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкова оцінка рівня знань студентів за дисципліною “Фінансовий аналіз в банках” формується за результатами поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Максимально можлива сума балів за індивідуальну контрольну роботу– 100 балів.

У процесі індивідуальної контрольної роботи студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент дав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

• розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;

• повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує повна та обґрунтована, логічно викладена відповідь, яка містить такі недоліки:

 • неповне розкриття змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка має недоліки щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • наведено помилкові твердження щодо основних положень дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю і не розкриває сутності питання, або містить грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладення, нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни “Фінансовий аналіз в банках”.

Загальна оцінка формується у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку за денною формою навчання фіксується в заліковій відомості не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни, за заочною - фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

 1. Основна література
  1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович, М.Д.Алексеенко, І.М.Парасій-Вергуненко та нш.; За ред. А.М.Герасимовича. – К.:КНЕУ, 2003.-с.599.
  2. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навч.посіб./ А.М.Герасимовия, І.М.Парасій-Вергуненко, Л.О.Примостка та інш.; за ред. Проф..А.М.Герасимовича. –К.:КНЕУ, 2006.-504с.
  3. Парасій-Вергуненко І.М.Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика: монографія. / І.М.парасій-Вергуненко І.М. К.: КНЕУ, 2007. -360с.
  4. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. М. Парасій-Вергуненко – К.: КНЕУ, 2003 – 347 с.
  5. Парасій-Вергуненко І.М. Управлінський облік і аналіз у банках: навч. посіб. / І.М.Парасій-Вергуненко , В.Б.Кириленко, Т.В.Ларікова. – К. : КНЕУ, 2012. – 644 с.
  6. .2. Додаткова література
 1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 за № 368 зі змінами. - http://zakon1.rada.gov.ua.
 2. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. М. Парасій-Вергуненко – К.: КНЕУ, 2003 – 347 с.
 3. Парасій-Вергуненко І.М. Управлінський облік і аналіз у банках (практикум): навч. посіб. / І.М.Парасій-Вергуненко , В.Б.Кириленко, Т.В.Ларікова. – К. : КНЕУ, 2013. – 355с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: // http://do.kneu.kiev.ua;
 4. Примостка Л.О.Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі:Монографія. –К.:КНЕУ, 2002. -316 с.
 5. Тиркало Р. І., Щибиволок З. І. «Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч. посібник, — К.,»Слобожанщина»,1999. — 236 с.
 6. Щибиволок З.І.Аналіз банківської діяльності : Навч. Посібник. –К.:Знання, 2006 .-311с.
 7. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад.НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.:КНЕУ, 2003. – 556 с.