Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ФІНАНСОВИЙ РИЗИК

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

 

 

         

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                              

 

Кафедра обліку і аудиту

 

НАУКОВИЙ КЛУБ «АУДИТОР»

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

на тему

 

«ФІНАНСОВИЙ РИЗИК»

 

                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2013

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуального домашнього завдання

 

Мета: дати студенту можливість провести науково-дослідну роботу на обрану тему дослідження.

Завданням даної індивідуальної роботи є освоєння, поглиблення, та закріплення теоретичних і практичних знань студентів на обрану тему дослідження, розвиток навиків самостійної роботи, вміння оформити роботу, зробити правильні висновки по результатах досліджень та розробити власні елементи новизни в даному напрямку дослідження.

Виконання індивідуального завдання вимагає вивчення навчальної, наукової та довідкової літератури, аналіз діючої нормативно-правової бази, що має важливе значення у придбанні навиків роботи з наочним матеріалом та розвитку здібності самостійного оновлення та придбання знань. 

До початку виконання даної індивідуальної роботи, студенту необхідно:

– обрати тему майбутнього дослідження;

– визначити, що буде об’єктом дослідження;

– визначити предмет дослідження.

 

Прикладом до виконання даної індивідуальної роботи буде служити індивідуальна робота на тему: «Управління фінансовими ризиками».

Мета дослідження – вдосконалення теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій із формування і реалізації методичних засад управління фінансовими ризиками.

Об’єктом дослідження є процес управлінні фінансовими ризиками.

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади управління фінансовими ризиками підприємства.

 

 

Як визначити, що є об’єктом і предметом в обраній темі дослідження?

Приклад № 1. Життєва ситуація. Викладач проводить переклик на початку пари, а відповідають йому студенти:

«- (В) Лисенко? 

 - (С) Присутній

 - (В) Довженко?

 - (С) Немає, захворів.

 - (В) Що трапилось?

 - (С) У нього болить зуб. Пішов до лікаря»

В цьому випадку об’єктом дослідження виступає Довженко. А предметом дослідження − його зуб. Тобто, інакше кажучи, Довженко є цілісна система або процес в якому є проблемна ділянка − його зуб. Те, що хворіє в системи або в процесі і на що спрямований подальший анализ проблеми (2 розділ/частина досліждення), з метою лікування (3 розділ/частина досліждення), це є предметом дослідження.

Далі Довженко прийшов до лікаря. Лікарь або робить візуальній огляд предмету дослідження, або відправляє пацієнта на ренген та, в залежності від розвитку проблеми, назначає курс лікування (або симптом можна зняти полосканням, або пломбуванням, або вириванням зубу).Тобто, говорячи про наше дослідження, через аналіз проблеми (2 розділ/частину дослідження) можна вилікувати її надавши рекомендації в 3му розділі/частині досліждення. Те, чим ми можемо вплинути на наш предмет дослідження, будемо називати інструментом дослідження.

В залежності від розміру проблеми (почитаючи зі зміни організаційно-функціональної структури, закінчуючи ліквідаціею об’єкта дослідження використовуються різні  інструменти дослідження.   

Приклад № 1. Мета «Дослідити рибку»

Предметом дослідження є рибка. Рибка мешкає в межах акваріуму. Предмет в межах об’єкта.

Об’єкт дослідження - це акваріум.

Удочка – це інструмент дослідження, за допомогою якого ми можемо вплинути на наш предмет дослідження.

 

 

1.1. Аналіз наукової новизни за темою дослідження

 

Для виконання даного пункту, студенту необхідно проаналізувати роботи реферативної бази даних за останні 5 років, які пов’язні з обраною темою дослідження та визначити елементи новизни, які пропонувалися авторами.

Студенту необхідно перейти до сайту: www.nbuv.gov.ua. На даному сайті, у розділі «Бази даних» → Автореферати дисертацій, досліднику треба занести у пошукову строку ключові слова обраної теми дослідження, обрати тематику пошуку і задати період років (бажано, остання п’ять), та після виведеного на екран пошуку «скачати повний текст» авторефератів, де розібрати пункт наукова новизна. Студенту необхідно обрати ті роботи, які на його думку відповідають заданим критеріям та сформувати результати у таблицю 1.

Кожну, сформовану в таблиці № 1 наукову новизну потрібно розділити фарбами за смисловим навантаженням, а саме:

– жовтий колів – частина речення яка умовно відповідає на питання: «в чому полягає елемент новизни?»;

– червоний колір – частина речення яка умовно відповідає на питання: «чим відповідний елемент новизни відрізняється від інших, вже існуючих?»;

– зелений колір – частина речення яка умовно відповідає на питання: «що це дає для практики?»

Вдосконалений елемент новизни має всі ці три складові, але на практики бувають і винятки (немає другої або третьої частині). Такой аналіз елементів наукової новизни потрібно для кращого оформлення своїх результатів дослідження в кінці ІДЗ.

!!! Вимоги для таблиці № 1: Орієнтація сторінки альбомна, шріфт «12», одинарний інтервал. Заповнення таблиці на сторінки 100%. Для переносу таблиці на іншу сторінку використовується модуль: для Оffise Word 2003 «Таблиця» → «Разбить таблицу», для Оffise Word 2010 ставимо курсор на останньому рядку ззовні табліці і нажимаємо клавіши Ctrl+shift+enter.

 

 

Таблиця 1

Аналіз наукових досліджень

 

Джерело

Наукова новизна

1

2

3

1.

[1]

          – обгрунтований новий підхід щодо основних принципів класифікації ризиків банківської діяльності. Розроблена класифікація фінансових ризиків дає можливість ранжувати їх за ступенем практичної значущості й здійснювати аналіз, контроль та управління ризиками відповідним чином;

    – обґрунтоване відокремлення поняття такого фінансового ризику, як ризик концентрації, що включає ризик концентрації позикових коштів та вкладень (регіональний ризик концентрації, галузевий ризик концентрації, ризик концентрації забезпечення, ризик концентрації зв’язаних позичальників, ризик концентрації великих кредитів, ризик концентрації емітентів);                           

– удосконалено існуючу методику щодо визначення фінансового стану позичальника шляхом визначення рейтингів (нормування фінансових показників) за допомогою матриць ранжування значень фінансових показників, диференційованих за секторами економіки;

 – запропоновано схему оцінки проекту позичальника, що включає п’ятнадцять пунктів, з метою захисту банку від спровокованого зловживання з боку позичальника;

 – здійснено уточнення значень методик GAP та Duration при оцінці відсоткового ризику комерційними банками України на конкретних розрахунках основних показників цих методик за певний період;

  – розроблено комплекс показників,за якими оцінюється ризик незбалансованої ліквідності комерційного банку;розроблено модель дослідження та планування ліквідності комерційного банку за методом джерел та використання коштів.

2.

    [2]

– запропоновано оцінку потенціалу зниження негативного впливу фінансових ризиків на основі визначення правових і ресурсних можливостей використання превентивного і компенсаційного підходів до впливу на них суб'єкта господарювання,що дозволяє знизити його збитки внаслідок фінансової кризи;

– визначення особливостей впливу фінансових ризиків на параметри фінансових відносин суб'єкта господарювання: його доходи та витрати, надходження і відтік коштів, активи і зобов'язання на основі врахування національних стандартів, що дозволяє поліпшити  як безпосередньо фінансових ризиків, так і прогнозованих показників фінансового стану суб'єкта господарювання;

– методичний підхід до оцінки рівня негативного впливу фінансових ризиків суб'єктів господарювання на основі врахування їх диверсифікації, а також встановлення граничних рівнів проміжних показників фінансових ризиків за видами діяльності і видами фінансових відносин, що дозволило підвищити прозорість процесу оцінки та якість подання інформації про рівень фінансових загроз;

– концепція оцінки і зниження негативного впливу фінансових ризиків в основу якої покладено ієрархічний підхід до розпіз­наван­ня і аналізу факторів фінансового ризику, а також можливостей його зниження, що дозволяє підвищити ефективність управлінських рішень в разі фінансових загроз;

– поняття фінансового ризику суб'єкта господарювання на основі виділення його сутнісних ознак, під яким слід розуміти можливість реалізації випадкової події фінансового характеру в системі фінансових відносин суб'єкта господарювання, яке веде до їх дестабілізації, порушення фінансової стійкості і задоволення інтересів учасників через погіршення системоутворюючих фінансових характеристик (платоспроможності, кредитоспроможності, прибутку, рентабельності та ринкової вартості) суб'єкта господарювання, що дозволяє посилити систему відповідальності менеджменту за фінансові чинники, що можуть призвести до розбалансованості стану суб’єкта господарювання;

– механізм оцінки і зниження негативного впливу фінансових ризиків суб'єктів господарювання на основі системного підходу,що забезпечує підвищення ефективності його функціонування за рахунок врахування взаємозв'язку і взаємообумовленості в сукупності фінансових ризиків і методів управлінського впливу якість оцінки

 

1

2

3

3.

[3]

– уточнено класифікацію фінансових ризиків, в основу якої покладено принцип обумовленості їх специфікою лізингової діяльності.Згідно запропонованої класифікації валютні і портфельні ризики доповнені ризиками фінансування – тобто неможливістю одержати лізинговою компанією ресурси для фінансування лізингових проектів вчасно та за прийнятною вартістю;

         – обґрунтовано системний підхід до політики управління фінансовими ризиками, який передбачає аналіз, оцінку та управління не окремими ризиками, а їх групами, як за конкретними угодами, так і лізингової компанії загалом, що дозволяє розкрити характер системних протиріч, виявити складний взаємозв’язок валютного регулювання, структури портфеля лізингових угод та джерел їх фінансування;

         – поглиблено трактування сек’юритизації як способу вторинного фінансування - трансформації менш ліквідних лізингових активів в більш ліквідні цінні папери - та запропоновано використовувати її для залучення фінансових ресурсів та диверсифікації відповідних фінансових ризиків;

– обґрунтовані варіанти комбінації джерел фінансування лізингових проектів (комерційний кредит, факторинг, емісія акцій/облігацій, банківський кредит, сек’юритизація) залежно від наступних критеріїв: строку роботи лізингової компанії на ринку фінансових послуг, обсягів її діяльності та вартості залучення фінансових ресурсів;

– розроблено підхід до визначення зон ризику фінансового стану лізингоодержувача, що ґрунтується на використанні бальної системи оцінки показників фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності та прибутковості з метою моніторингу тенденцій їх зміни в майбутньому, виділивши безризикову зону, зону з мінімальним ризиком, підвищеного ризику, критичного, катастрофічного ризику;

– вперше запропоновано інструментарій для використання інтервального страхування в управлінні портфельними ризиками лізингових компаній,що передбачає передачу частки ризику страховику залежно від зони ризику фінансового стану лізингоодержувача і забезпечує скорочення вартості страхування за рахунок зменшення строку дії договору та страхової суми;

– розроблено економіко-математичну модель використання коштів фонду самострахування лізингової компанії, яка передбачає інвестування цих коштів на депозити до запитання за умови отримання достатнього доходу при мінімальних ризиках їх несвоєчасного повернення.

4.

[4]

– розроблена модель впливу податкових платежів на рівень банківського ризику при умові оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих як нарахований процент по вкладу, та на обсяг ресурсів банку взагалі;

– визначено податковий ризик як фінансовий результат, який банк отримує в результаті змін в галузі оподатковування з включенням в нього вірогідної можливості втрат банку від порушення податкового законодавства суб’єктами господарювання;

– обґрунтовано ефективність зміни рольових функцій відсотка за кредит і комісії банку у зворотну сторону; що дозволить не тільки збільшити ресурсний потенціал банку, але й зробити наступну кредитну операцію в набагато більшому обсязі.

– визначення економічного ризику як ймовірності настання непередбачених подій, що тягне за собою потенційну можливість як отримання втрат, так і прибутку, а також відхилення від поставленої мети, наявність альтернативних варіантів дій, необхідність їх оцінки і вибору;

– визначення фінансового ризику як ймовірності зміни грошового потоку при проведенні фінансових операцій внаслідок невизначеності умов таких операцій;

 

Продовження таблиці № 1

Продовження таблиці № 1

1

2

3

 

 

– визначення ціноутворення банківських операцій/послуг як економічного процесу, спрямованого на формування, установлення й зміну цін, в основу якого покладена сукупність принципів, методів і форм керування процесами, зайнятими цією діяльністю комерційними банками;

– класифікація економічних ризиків, побудована на природі цих ризиків; фінансовий ризик відповідно до видів операцій розділено на кредитний, процентний та валютний; ризик ліквідності приєднаний  до фінансових ризиків  на підставі його спекулятивного характеру;

– методика розрахунку рівня процентного ризику, яка дає абсолютне максимальне значення можливої втрати або прибутку при зміні  облікової ставки НБУ.

5.

[5]

– вперше розроблено стратегію створення і використання банківськими установами супермаркетів фінансових інтернет-послуг з метою виходу на ринок сучасних фінансових послуг та розширення клієнтської бази;

– доведено необхідність та обґрунтовано організаційні аспекти створення за участю банків інституціональних основ е-бізнесу у формі торгових домів і торгових майданчиків та запропоновано основні методи управління фінансовими потоками в цих системах;

– розвинуто основні принципи, умови та особливості створення і функціонування в Україні ринку фінансових послуг на основі систем е-бізнесу;

– вперше розроблено схему організації кредитних інтернет-аукціонів, які сприятимуть консолідації активів, розвитку конкуренції на кредитному ринку, оптимізації процентних ставок, підвищенню прибутковості банків;

– удосконалено схему взаємовідносин банків з іншими учасниками систем е-бізнесу на фінансовому ринку при використанні нових платіжних інструментів і механізми гарантування угод в цих системах;

– дістали подальшого розвитку методологічні засади оподаткування операцій електронного бізнесу на вітчизняних фінансових ринках;

– обґрунтовано методичні засади практичної оцінки і зниження впливу ризиків систем фінансових інтернет-послуг та бізне­су.

                                              

1.2. Аналіз нормативно-правової бази регулювання фінансового ризику

 

Для виконання даного пункту, студенту необхідно проаналізувати нормативно-правову базу, а саме ті діючи нормативно-правові акти, де відображено визначення того твердження, яке стосується обраної теми дослідження. Студенту необхідно скористатися даною електронною адресою: https://ligazakon.net/?role=all або http://www.rada.gov.ua/ («Законодавство» → «Нормативно-правова база» → «Термінологія законодавства»), де необхідно занести у пошукову строку той термін, який цікавить, та проаналізувати отримані результати. Дане завдання має бути сформовано у таблицю 2.

!!! Зверніть увагу, що при написанні бібліографії, для списку використаних джерел, не коректно звертатися до електронний ресурс, а треба повністю прописати бібліографію (Для написання повної бібліографії можно скористатися сервісом «інформаційна карта» / «карта» → «публікація документа» електронного варіанту документа http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN87605.html) Наприклад «Про затвердження Порядку управління ризиками у Державному агентстві земельних ресурсів України : Наказ Держземагенства України  № 253 від 07.06.2013  //  Державне агентство земельних ресурсів України: Міністерство фінансів України  № 995. – Ст. 1113»

 

Таблиця 2

Нормативно-правова база, щодо регулювання терміну «Фінансовий ризик»

Джерело

Назва документу

Визначення

1

2

3

4

1.

[6]

Наказ

Фінансові ризики -  ризики, ймовірність виникнення яких пов'язана із фінансовим станом Держземагенства України, зокрема неналежним ресурсним і матеріальним забезпеченням діяльності тощо.

 

1.3. Аналіз терміну дослідження

 

Для виконання даного пункту, студенту необхідно проаналізувати дисертації, автореферати, монографії, наукові статті, словники, де авторами аналізується термін, який досліджується при виконання даної індивідуальної роботи. Отримані результати необхідно сформувати у таблицю 3 та зробити власний коментар до визначення терміну, які наводиться авторами.

 

Таблиця 3

Трактування терміну «Фінансовий ризик»

Джерело

Визначення автора

Власний коментар

1

2

3

4

1.

[7]

Фінансовий ризик – це невід’ємна складова будь-якої фінансової діяльності, яка являє собою неминучі фінансові відносини, що мають різні напрями прояву та обчислюється на підставі оцінки ймовірності втрат унаслідок здійснення деякої господарської діяльності

Поняття ґрунтується на неминучих фінансових відносинах, які призводять до неминучих фінансових втрат.

2.

[8]

Фінансовий ризик – це ризик, який характеризується імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів) у підприємницькій діяльності.

Дане поняття «фінансового ризику» тотожне поняттю підприємницький ризик, тому  що ототожнюються поняття, які є назвами класів у межах однієї класифікаційної системи і  поняття фінансових ресурсів ототожнюється з поняттям грошових коштів, що є принциповою помилкою у розумінні саме фінансових ресурсів.

 

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

3.

[9]

Фінансовий ризик – ймовірність виникнення непередбачуваних фінансових втрат (зниження очікуваного прибутку, доходу, втрата частини чи всього капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансової діяльності підприємства.

Визначення ґрунтується на невизначеності умов фінансової діяльності підприємства, що може призвести до фінансових втрат.

4.

[10]

Фінансовий ризик – це вид ризику, який виникає у фінансово-економічній діяльності суб’єкта, коли причинно-наслідковий результат або заходи його досягнення відрізняються від встановлених цілей та планових норм, а отримані відхилення мають вартісний характер.

Визначення «фінансовий ризик» є тотожним поняттю «економічний ризик»,тому що чітко прослідковується їхня змістовна схожість.

5.

[11]

Фінансовий ризик - ризик, який бере на себе позичальник чи страхова компанія, надаючи позики, кредити, інвестиції або Гарантії на їх забезпечення у разі неможливості кредито - одержувача сплатити або своєчасно сплатити свої боргові зобов'язання.

Поняття сформоване на основі страхового, кредитного та інвестиційного ризиків, тому воно не дає саме внутрішніх ознак,які стосуються фінансового ризику.

 

Для виконання даного пункту, студенту необхідно шляхом аналізу наукової літератури, виокремити ознаки, якими характеризується термін дослідження даної індивідуальної роботи. Виокремивши характерні ознаки, студент повинен визначити, якими саме науковцями розглянуто ті чи інші ознаки, підчас визначення терміну дослідження. Результати має бути сформовані у таблиці 4.

 

       Таблиця 4

Підходи щодо розуміння терміну «Фінансовий ризик»

                         Ознака

Автор

Складова

фінансової

діяльності

 

Втрати

 

Ймовірність

 

Невизначеність

 

Відхилення

 

Зобов’язання

Власне

визначення

1

[7]

+

 

+

+

-

-

-

2

[8]

-

+

+

-

-

-

+

3

[9]

+

+

+

-

-

+

-

4

[10]

+

-

-

+

+

-

+

5

[11]

-

-

-

-

-

+

-

6

[2]

-

+

-

+

-

-

-

7

[4]

-

+

+

-

+

-

+

8

Власне визначення

+

+

+

-

-

-

-

Висновок:

В дослідженні удосконалено понятійно-категоріальний апарат у частині конкретизації поняття «фінансовий ризик» на базі інтеграції змістовних характеристик сукупності понять: «система» (характер розвитку, фактор часу, взаємозв’язок елементів та умови функціонування), «грошовий потік» (статистичність і динамічність) та «ризик» (імовірність, волатильність), що, на відміну від існуючих, ураховує ситуативну характеристику зміни грошового потоку, яка виникає при переході системи зі стану нормального функціонування в стан відмови під впливом комплексу зовнішніх і внутрішніх чинників; Це дозволяє більш ретельно їх проаналізувати параметричні характеристики в подальшому дослідженні.

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Фінкельштейн О. Б. Фінансові ризики в системі банківських ризиків: автореф. дис. на здобуття наук. степеня  канд. екон. наук: спец.  08.04.01 / О.Б. Фінкельштейн; Національний економічний університет.  Київ, – К., 2001. – 20 с.

2. Українська О. О. Фінансові ризики суб’єктів господарювання: оцінка і зниження їх негативного впливу: автореф. дис. на здобуття наук. степеня  канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / О. О. Українська ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – 22 с.

3. Дорофєєва О.В.  Фінансові ризики лізингових компаній України: Автореф. дис. на здобуття наук. степеня  канд. екон. наук: спец. 08.04.01 / О. В. Дорофєєва ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – 19 с.

4. Граділь А.І. Фінансові ризики у банківській діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. степеня  канд. екон. наук: спец. 08.04.01 / А. І. Граділь ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – 18 с.

5. Юрчук Г.В.  Розвиток фінансових послуг на основі систем електронного бізнесу: автореф. дис. на здобуття наук. степеня  канд. екон. наук: спеці. 08.04.01 / Г.В. Юрчук ; Укр. акад. банк. справи. – Суми, 2003. –  19 с.

6. Про затвердження Порядку управління ризиками у Державному агентстві земельних ресурсів України : Наказ Держземагенства України  № 253 від 07.06.2013  //  Державне агентство земельних ресурсів України: Міністерство фінансів України  № 995. – Ст. 1113

7.Таран О.В. Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз  / О.В.Таран. - Х. : Константа, 2004. - 108 с. - Бібліогр.: с. 102-108

8. Давыдов С.Б. Об оценке инвестиционного риска: дис. … доктора ек. Наук : / Давыдов С.Б. – К.,1993. –15 с.

9. Лапуста М.Г.   Риски в предпринимательской деятельности: [монография]  / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. - М. : ИНФРА-М, 1998. - 224 с.

10. Брегін Н.А. Механізм оцінки й управління фінансовими ризиками підприємств : [монографія] / Н.А. Брегін, І.Г. Брітченко. – Донецьк : Донец. держ.у-нт ек. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2004. – 172 с.

11. Фінансово-економічний словник [уклад. А. Г. Загородній та  Г. Л. Вознюк.  ]. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.